صفحه نخست > دیدگاه > قبیله چه باشد که سیکولارشود

قبیله چه باشد که سیکولارشود

سیکولاریزم سیستانی با اسلام خواهی ملا عمر چی فرق دارد؟
گوربز خان "عطاخیل "
سه شنبه 7 آپریل 2009

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

قبیله چی باشد که شاهی کند مطلع شعریست از محب بارش که در برابر تصرفات استبدادگرایانهء فرهنگی سلیمان لایق درعهد داکتر نجیب الله سروده شده است. بنده زمانیکه قلمیزنی های امروزی آقای سیستانی را درباره سیکولاریزم خواندم شعرمذکور بیادم آمد وعنوان مقالهء خویش را با وام گرفتن ازشعرمذکور آغازیدم امیدکه آقای بارش برمن خشم نگیرند

سیکولاریزم یا جدا سازی دین ازدولت که حاصل مبارزات چند قرنهء روشنفکران تحول طلب اروپا دربرابراستبداد کلیسا میباشد بدبختانه امروز به مضحکه تلخ تاریخ مبدل گشته .ومستبدترین اشخاص به پرشورترین سیکولارهای دنیاتبدیل شده اند. این مکتب راه خودرا درمیان حامیان وعلمبداران پروپاقرص نظامهای قبیلوی وترایبالیست بازکرده است، چنانچه که درین روزها ازخامه های جناب نابغه شرق حضرت علامه کاندید اکادمیسن پوهاند دکتور استاد محمداعظم سیستانی به عوض معرفی چهره های نوابغ نظامی قبایل محمد زائی وبارکزائی و یاد قهرمانیهای سرداران درانی چه راست وچه دروغ بحثهای جدی ضد دیانت تراوش میکند وآنهم به افراطی ترین وبدوی ترین شکل آن.

این خامه پردازیها مرد دیگری ازتبار ابوجهل وابولهب را بنام سلیمان راوش نیزجرآت بخشید تادست به قلم برده وعقده های چندین سالهء خویش را علیه مقدسات دینی مسلمانها فرو ریزد وبا قیچی کردن آیات قرآن ازماقبل ومابعد آن به تفسیرهای من درآوردی رو آورد هردوی این عالی جنابان یکی درسایت کابل پرس? ودیگری درکثافت دانی افغان حرمن سنگرگرفته وهربد ورد که ازدست شان می آید درحق مسلمانان دریغ نمی ورزند.
درینجا نزد خوانندهء عزیزاین پرسش مطرح میشود که بنده چرا کابل پرس را سایت وافغان جرمن انلاین را کثافت دانی خوانده ام. درجواب، خدمت خواننده معترض باید عرض کنم که افغان جرمن هنوز درمرداب سانسورعقاید دست وپامیزند وبه مشکل میتوان نامش را پورتال آزاد گذاشت. بارها دیده شده که نظرات سانسورشدهء تعدادی ازمخالفین سیستانی سراز سایت های دیگر خصوصا سایت کابل پرس برآورده ودرجبین آن نگاشته شده است که( این مضمون درافغان جرمن انلاین نشرنشد لذا آنرا به این سایت گسیل داشتم). علاوه برآن افغان جرمن انلاین گدام مسروقه های ادبی است که نوینسده گانش با سرقت مضامین دیگران ونشرآن درکثافت دانی مذکور کسب شهرت مینمایند. نشر دومرتبه ای یک مقاله یکبار بنام خلیل الله معروفی وباردیگر بنام نادره ازمثالهای کوچک این مدعا است همچنان نوشته ها ومقالات دزدان مشهوری بنام اسکاری وزیمیرو وغیره که توسط آقای شکرالله شیون کشف گردید میتواند ادعای مرا مبنی برکثافت دانی بودن افغان جرمن انلاین ثابت سازد. لذا بین سنگرسلیمان راوش وسنگر اعظم سیستانی تفاوت از زمین تاآسمان است. راوش درسنگرآزاد کابل پرس انتظارواکنش ازمخالف عقیده خویش را دارد درحالیکه سیستانی ازنقد نظریاتش توسط مخالفینش هراس دارد. اینجا روی سخن من متوجه آقای محمدسلیم صائب هست که ایشان بانوشتن مقاله ء ارزشمند وانتقادی ودرعین حال خیلی ها عالمانه و بلندشان در رد خزعلیات راوش درآخر مقاله ازآقای میرهزاربه دلیل نشرمقالات راوش انتقاد نموده اند..

چنانچه که بنده عرض کردم من مقالهء آقای صائب را تحت عنوان( دین ستیزی درکفن جعل تاریخ) مطالعه کردم حظ بردم واقعا که ایشان صلاحیت نوشتن چنین مقاله ای را دارند وبی تعارف باید عرض کنم که نکات جدیدی را نیز درمقاله ایشان یافتم که برایم تازه گی داشت. اما باهمه این محاسن وخوبیها ندانستم که چرا ازانتشار مضامین کفرآمیز دیگران ابرازناخشنودی نموده اند. اگرکابل پرس محل تضارب آراء وعقاید مختلف نباشد پس چگونه میتوان برای شناختن حق بدون شناخت باطل قادر شد؟

با به عبارت دیگر چگونه امکان دارد که روز را بشناسیم اما شب را انکارکنیم. استدلال جناب ایشان مبنی براینکه درلیبرال ترین کشورهای غربی برای آزادی بیان حد ومرز وجود دارد وبرای نمونه تشکیک دربارهء رقم واقعی قربانیان هلوکوست وبازگرداندن نماینده یهودی الاصل پارلمان هولند را ازمیدان هوائی انگلستان مثال داده اند باید خدمت شان عرض کنم منشأ این محدودیت ها ترس است که درپائین به آن اشاره میکنم

مقدمتا عرض کنم که مثالهای فوق هیچگاه دلیل شده نمیتواند که سانسور نمودن عقاید دیگران درعصرحاضر جایزشمرده شود.طوریکه خود آقای صائب مستحضراند اروپا درپنج سال جنگ جهانی دوم به مخروبه مبدل گشت و علت اصلی آن بقدرت رسیدن فاشیسم از نردبان دموکراسی بود.اروپائیان ترس دارند که مبادا با انکارهلوکوست بار دیگر زمینه ظهوروقوت گیری احزاب وگروه های افراطی میسر شده ویکبار دیگرجهان را بطرف نابودی بکشاند. همچنان بازگرداندن نماینده بحث انگیز پارلمان هولند چنانچه که خود اشاره فرموده اند بیشتر انگیزهء اقتصادی دارد تامبادا کارگران مسلمان دست به اعتصاب های طویل المدت زده واقتصاد انگلیس ضربه بخورد این اقدام هرگز جنبهء عقیدتی نداشته وبخاطر احترام گذاشتن به مشاعر مسلمین انجام نشده است که تفصیلات آنرا خودبهترمیدانید
.
اما ما مسلمانان ازچه ترس داریم چه چیزمانع آن میشود که عقاید کفری دیگران را مطالعه نکنیم مگربرهان کفار قوی ترازبرهان یک مسلمان دانشمند است؟

بحث راجع به حقانیت اسلام وپیغمبرما وهمچنان جدال برای اثبات وحدانیت الله همیشه درطول تاریخ میان علما وفلاسفه واصحاب آراء مختلف وجود داشته و دارد.

من شخصا به حیث یک مسلمان معتقد به وحدانیت الله ورسالت رسول اکرم وسایر انبیاء سلف ومنزل بودن قرآن بعنوان آ[خرین کتاب آسمانی برای کافه بشر ، طرفدار این هستم که نظرات کفرآمیزنباید سانسورشود ولو اینکه با توهین ودشنام نیزهمراه باشد زیرا سانسورنمودن نظرات باعث ایجاد عقده های روحی وروانی گردیده که خطرات ناشی ازکتمان آن بمراتب مهلک ترومصیب بارترازاظهارآن میباشد.دین درجوامع قبیلوی واستبدادزده همیشه درخدمت خانهای قبایل قرارداشته وابزار بوده تامردمان عادی را بحیث غلام وبرده درچنبره حاکمیت خویش نگهدارد.
درحالیکه رسالت اسلام کاملا برعکس است اسلام ناجی بشرازقید برده گی وغلامی وعبودیت انسان به انسان است. قرآن همیش ازمستضعفین وبیچاره شده های زمین قصه ها دارد ازظلم فرعون ازشدت هامان وقارون وغیره انسانهای متکبرتاریخ حکایات آموزنده دارد وبشررا به سوی خیزش وانقلاب وشکستن زنجیرهای برده گی فرامیخواند.با این داشته های بزرگ چرا باید ازلغویات ولاطائلات اشخاصی مانند سیستانی وراوش هراس به دل راه دهیم؟

اگرما دین مان را آگاهانه بحیث کاملترین ادیان پذیرفته ایم ورگ رگ وجود ما به حقانیت دین ما شهادت میدهد پس چرا درمقایل مخالفین سکوت اختیارنموده ویا ازنشر یاوه سرائی های آنها ممانعت بعمل آوریم ؟

من پورتال افغان جرمن را نه بخاطرنشرافکارکفرآمیزسیستانی بلکه بخاطر سانسور مضامین مخالف وی کثافت دانی میگویم زیرا پورتال مذکور پورتال شخصی است فقط یک شخص حق دارد که نظراتش نشرشود ولو اینکه کفرآمیزهم باشد ولی شیوه کار کابل پرس را نباید تغیرداد باید شدیدترین نظرات کفرآمیز در رابطه به خدا وپیامبر نشر شود تادیده شود که اسندلال دشمنان دین برکدام منطق استوار است؟. طبعا که هیچ اساس منطقی دراستدلالهای ولغویات آنها وجود ندارد جز اینکه خودرا توهین کنند وزبان زد عام وخاص بعنوان چهره منکر حق وعدالت معرفی کنند دیگر نتیجه ای برایشان عاید نخواهد شد. ولی چنانچه که عرض کردم انتشار مضامین کفری بهتراز اعمال سانسور است تا منافذ نفاق ودو رویی برای ابد بسته شود وهیچ کسی مجبور نگردد که بخاطر حفظ جانش درظاهر کلمه بخواند ولی درباطن از دشمنان الدالخصام دین باشد.. اگر کابل پرس هم مثل بقیه کثافت دانی ها وپورتالها عقاید دیگران را سانسور کند پس فرق میان طالبان وکابل پرس وافغان جرمن درچی است؟.

بهرترتیب ازاینکه سیکولاریزم وقبیله گرائی رکن اصلی این مقاله را تشکیل میدهد باید خدمت خواننده گان عرض کنم که سیستانی اکادمیسن طی یک مقاله ای زیرا( سیکولاریزم تنها راه حل.......) چنان خزعلیات را به خواننده گان عرضه کرد که حتی افراطی ترین طرفداران قبیلوی خویش را وا داشت که دربرابر وی عکس العمل نشان دهند.

اساسا بحث سیکولاریزم با با بحث تعرض وتوهین به معتقدات دینی فرق دارد . اساس گزاران سیکولاریزم دراروپای مسیحی منکراصل دیانت نبودند بلکه خواهان محدود ساختن قدرت پاب در دایره کلیسا بودند که دیگر کلیسا را به کاردولت داری کاری نباشد ودرمقابل دولتمردان را کاری به مسایل دینی نباشد. رسیدن به چنین مأمول خواست جوامع اروپا بود نه اینکه بازور سرنیزه بالای مردم تحمیل شده باشد. برعکس در ترکیه مسلمان نظام سیکولاریزم ازسرملیونها انسان مومن ومعتقد به خدا گذشته وازجمجمه های ملیونها انسان متدین ترکیه اعمار عبورکرده است.که نتایج حاصاله آن را امروز می بینیم که باتمام اصلاحات اداری بازهم ترکیه پشت دروازه ای بسته اتحادیه اروپا دق الباب میکند اما کسی دروازه را به رویش نمی گشاید زیرا اصالت اسلامی هنوز درعروق وشراین ملت ترکیه ریشه دارد.

حالا سیکولارهای کشورما همچو سیستانی که هنوز دربند اوهام وخرافات قبیله دست وپا میزند راه حل پیشنهادی شان مبنی برایجاد نظام سیکولار باید باریختن خون ملیونها انسان معتقد سرزمین ما جامه عمل بپوشد. چنانچه که درعهد امیرامان الله خان شخصیت ایده آلی آقای سیستانی چنان شد که ثمره اقداماتش نه نظام سیکولار به وجود آمد ونه هم نظام دین مدار.بلکه یک نظام بی دین قبیله گرای قرون وسطائی به سردمداری یکی ازگماشتگان انگلیس که درمکتب استعماری تعلیم دیده بود نام مبارکش محمدنادر مشهور به نادر غدار.

آنچه درتاریخ مطالعه میشود امان الله خان را میتوان بنیانگذار نظام شکست خوردهء سیکولار افغانستان دانست وی که منشاء وخاستگاه قبیلوی داشت بیشترازمصطفی کمال به تحمیل نظام لائیک ازطریق خون ریزی وکشتن مخالفین وتغیردادن رسم الخط ازعربی به لاتین علاقه مند بود اما بخت باوی یاری نکرد.

چنانچه بعدازدستگیری ملا عبدالله مشهور به ملای لنگ درپکتیا تعدادی ازمشاوران وندیمان دربار چون عبدالهادی داوی ومحمد ولیخان دروازی ازامان الله خان خواستند که نباید دراعدام ملا استعجال بخرچ دهد باید دریک محکمه بیطرف مورد محاکمه قرار گیرد وحق گرفتن وکیل مدافع را داشته باشد اما شاه قبیله ای درجواب همهء آنها یک جواب داشت و آن اینکه : آیا نمی دانید که من نواسه کی هستم؟

شاید درینجا بی مناسبت نخواهد بود که ذکرخیری از لطیف پدرام رهبرکنگره ملی نیز بکنم که سال گذشته اظهارات وی درمورد شاه امان الله سر وصدای زیادی را براه انداخت . باید عرض کنم که درین مورد حق به طرف لطیف پدرام است که آن بنیانگذارسیکولاریزم قبیله گرای فاسد را اگرهزار دشنام هم بدهد بازهم کم است. شاه سکولار که افتخار بر جد خون ریز خود بکند هزاران لعنت ونفرین خلایق بر او باد

اینجا نزد خواننده گان سوال خلق میشود که چه عوامل باعث شده که کاندید اکادمیسن علامهء سرسفید مفلوک چنانچه دربالا ذکرگردید حعل نمودن تاریخ ازقبایل درانی چندین قرن به عقب برده است.
درین مورد باید شود که ایشان نیک دانستند که بیش ازین اذهان را فرنب داده نمی توانند. هرقدر افتخارات جعلی آفرید جواب رد یافت. حالا بخاطر زدودن چهره قبیلوی سابقه ودستار درپشت وپناه خانم ملالی جویا دهل سیکولاریزم را سر داده تا مگر بتواند تعدادی را اغفال نماید. در آخر میخواهم چنین نتیجه گیری کنم که سیکولاریزم سیستانی همان قدر وحشت بار است که اسلام خواهی ملا محمد عمر وبیت الله محسود وگلبدین حکمتیار وروستار تره کی.

آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید

پيام‌ها

  • khob ast afghan ha tamam mafkora ha wa system hara bad name kardan..
    hama padshahi kardan wa eftekhar kamai kardan awghan ha padshahi kardan wa name hai choor wa daako ra kamaye kardan malaki kardan name nizam malaki bad shod comunist shudan ora ham badname badname kardan. islam kho bekhy bad kadan .. nizam hai reyasati wa parlmani ham az bain raft ale tarafe secularizem harakat kadan ame ra ham az bain bebaran baz dileshan yakh mekona

  • چشمته صدقه بچی وطن کتی همی مقالی شارشورت! پوژ فاشیست ها و کافرای وطنفروشه ده خاک مالیدی!

  • محترم عطاخیل این مذخرفات چه است که نویشتی !، نویشته های جناب راوش و نویشته های اخیری سیستانی در مورد اسلام بر گرفته از تاریخ است ! تاریخ همین ها را میگه !

Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس