IP Plans

آی پی پلنز

طراحی و راه اندازی سایت های اینترنتی، ثبت دامین، میزبانی وب، وی پی اس و سرور اختصاصی
همین اکنون اقدام کنید

در همین بخش

loading...

صفحه نخست > دیدگاه > برچسپ یک تراوش بیمار

برچسپ یک تراوش بیمار

اشرف غنی: رهبر و مدیر توانا
اباسین امیدوار
شنبه 18 آپریل 2009

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

داکتر اشرف غنی یکی ازشخصیت های مستعد وکارشناس معروف کشور میباشد که تا حال چندین کتاب پرارزش و هزاران گزارش پژوهشی را در موارد مختلف و متنوع نوشته و تهیه نموده است. کارهای عملی وی در از بین بردن وکاهش فقر، ایجاد دولت قوی و تقویت نهادهای اداری- سیاسی قابل تقدیر است.

آزادی بیان ورسانه ها از اصول دموکراسی است و بدون آن نمیتوان به دموکراسی واقعی دست یافت. مردم بدون این آزادی ها نمیتوانند به اطلاعات درست و مؤثق دست یابند و این امر باعث میشود که نتوانند درست قضاوت نمایند. هدف آنست که مطبوعات بدون آزادی و در یک دایرۀ محدود، نمیتواند رسالت خود را انجام دهد. کسانیکه سرگرم فعالیت های سیاسی- مدنی اند، با توسعه وپخش فکر و نظر وارد عرصۀ جدیدی از فعالیت های سیاسی- مدنی میگردند. این شیوه ایست تا که مشترکاً راۀ حلی برای بحران کنونی جستجوو ایجاد گردد.

باتوجه به نکتۀ فوق، میخواهم برنکاتی که اخیراً در بعضی ازرسانه های انترنتی دربارۀ داکتر اشرف غنی ذکر گردیده است، مکث نمایم و قضاوت را به خواننده گان بسپارم.

داکتر اشرف غنی یکی ازشخصیت های مستعد وکارشناس معروف کشور میباشد که تا حال چندین کتاب پرارزش و هزاران گزارش پژوهشی را در موارد مختلف و متنوع نوشته و تهیه نموده است. کارهای عملی وی در از بین بردن وکاهش فقر، ایجاد دولت قوی و تقویت نهادهای اداری- سیاسی قابل تقدیر است. توانایی های وی در راستای تشخیص و حل مشکلات، او را به یک چهرۀ بین المللی مبدل ساخته است. داکتر غنی به صفت یک شخص دانا و اندیشمند در جهان مطرح است و نمیتوان استعداد و بینش ستراتیژیک اورا در مسایل داخلی، منطقوی و جهانی نادیده گرفت. اگربرنامزدی درانتخابات ریاست جمهوری آیندۀ کشور با تنگ نظری وتعصب تمامیت خواهی برخورد می شود، که اصولاً نباید شود، ارزش کارها وآماده گی کاندید شدن وی به صفت سرمنشی ملل متحد را باید افتخار برای کشور دانست. لابد کسانی که لست کاندیدان این پست مهم را ارزیابی وتائید می کردند، خوبتر از نگارنده آن متن می دانستد که اشرف غنی داعیۀ بشری دارد ونه طالبی. آخرهر بی سروپایی توان علمی وتحقیقی ندارد که خود را درپست بااهمیت سرمنشی ملل متحد نامزد کند. اگرازعینک تعصب وبچه گی نگریسته نشود، این افتخار ما است. من ازتذکر اخذ چند سند دکتورای تحصیلی و چند سند دکتورای افتخاری صحبت نمی کنم. به یقین این نمونه درافغانستان یگانه است که دانشمندی چون اشرف غنی چند دکتورای تحصیلی وچند دکتورای افتخاری داشته باشد.
اکنون میخواهم در بارۀ نکاتی که اکثراً ازطرف برخی حلقه های سیاسی فاقد پالیسی و استراتیژی، دربارۀ داکتر غنی مطرح میگردد، معلومات دهم. البته هدف من دفاع از داکترغنی نیست وصرف میخواهم اطلاعات درست و مؤثق را بدون جانبداری غیرمعقول به دسترس خواننده گان قرار دهم.

برخی از حلقه ها، داکتر غنی را طالب نکتایی پوش خوانده اند. این ترکیب به ظاهر جالب است، اما غیر واقعی میباشد. کسانیکه حرکت طالبان را دقیقاً میشناسند ودراین مورد پژوهش نموده اند، میدانند که طالبان برداشت خاص از دین دارند و آنان اشخاصی را که نکتایی میبندند، حتی مسلمانان نمی دانند. اصلاً این اصطلاح زمانی به وجود آمد که بعد ازختم دورۀ مؤقت وبا ایجاد دولت انتقالی، شماری از کارشناسان ومتخصصان شامل کابینه گردیدند و خواستند در مقابل یکه تازی ها و زورگویی های شماری از افراد بیاستند. داکترغنی هم شامل آن وزیرانی بود که نمیخواست ادارۀ دولت صرف دردست چند شخص بی تجربه که از خون مردم برای خود پول و ثروت میاندوختند، باشد. او با جدیت در مقابل خواستهای غیرمشروع اشخاص مذکور ایستاد و آنان هم برایش لقب طالب نکتایی پوش را که نشانۀ تنفر و انزجار شان بود، هدیه نمودند. به این هم اکتفا نکردند و از حربۀ دیگر کار گرفتند و او را پشتونگرا خواندند.

آنها نمی دانند که داکترغنی پشتونگرا! و متعصب! کار بازسازی درغور، بادغیس، بامیان، دایکندی و نورستان را در اولویت برنامه های خود قرار داده و برنامه های خاص را برای انکشاف ولایات مذکور طرح نموده است. او میخواهد که مردم افغانستان بعد از این مهمان نه بلکه صاحب کشورخود باشند یعنی خود در تعیین سرنوشت شان نقش عمده و اساسی داشته باشند. این برچسپ هم کارا نیست چون داکتر غنی پشتونگرا نه بلکه ملی گراست و میخواهد برای تمام مردم افغانستان کار نماید. با شروع دورۀ کار ریاست جمهوری، یعنی بعد از پیروزی وی، کسانیکه اکنون مخالف او هم هستند به این امر باور پیدا خواهند کرد.

کسانیکه او را حامی طالبان میخوانند، همان مصاحبه های اورا که در حمایت از طالبان است به درستی بشنوند و ببینند و بعد قضاوت نمایند. درکارشناسی درمقطع های چرخشی تیوری نسبیت ومقایسه مورد استفاده قرارمی گیرد نه احکام دگم وابدی. نباید فراموش کرد که در ابتدا مردم عام هم از طالبان حمایت کردند، اما وقتی آنها به کابل رسیدند وچهرۀ اصلی شان به مردم افشا گردید، همه ازین حمایت دست برداشتند. آیا امروز مردم را برای اینکه از جنگ های داخلی خسته گردیده بودند و صلح را در وجود طالبان میدیدند، باید محاکمه کرد؟ درینصورت با بسا اشخاص که طالبان را فرشته های نجات می خواندند، چه معامله ای باید کرد.؟ درمورد استاد ربانی و آمر صاحب احمدشاه مسعود چی میگویید؟ که طالبان را فرشته های صلح میخواندند و برای شان پول و مهمات میفرستادند. آیا باید آنها را هم طالب پکول پوش خواند؟ داکتر اشرف غنی یک دموکرات است و به دموکراسی متعقد میباشد، او هیچ وابسته گی فکری و یا سیاسی با طالبان ندارد. اما بسیاری ها که امروز دررده های بالای امور اداری- سیاسی افغانستان قراردارند، هیچ اختلاف فکری با طالبان ندارند و جنگ شان با طالبان هم صرف بخاطر قدرت بود. حتی ریشه های ایجاد نهضت ها، جمعیت ها و تنظیم های شان هم با تحریک طالبان یکی است و همه از یکجا آب میخورند.

هدف ازذکر این نکات اینست که اگر با داکتر اشرف غنی مخالفت هم میکنیم، مخالفت اصولی نماییم و درانتقادات خود معقول وواقعبین باشیم. بیایید با ژرف نگری وواقعبینی به استقبال کاندیدان ریاست جمهوری آینده برویم؛ بدون پیش داوری ها وکژاندیشی ها، برنامه ها و پلان های آنان را سبک وسنگین کنیم و درست بعد ازآن رأی خود را با توجه به انتخاب خود به نامزد دلخواه بدهیم. گفتۀ بزرگان را بیاد داشته باشیم که " ازکوزه همان تراود که دروست". اگردهها خواننده به این نوشته های بی اساس موقتاً باور کنند، صد ها وهزاران دیگر برغرض ورزی، افتراء وحقیقت پوشی نگارنده پی می برد اورا مبلغ جانبدار کسی یا نیروی می داند که تلاش عبث دارد تا آفتاب روشن را با دوانگشت بپوشاند که شدنی نیست.

زلمی خلیل زاد، علی احمد جلالی و اشرف غنی احمدزی شهروندان افغانستان نيستند

بند اول ماده ی 62 قانون اساسی در شرایط رييس جمهور: تبعه افغانستان ، مسلمان و متولد از والدين افغان بوده و تابعيت کشور ديگرى را نداشته باشد.

يكشنبه 15 مارس 2009


اشرف غنی نماينده ی مردم نيست!

طالب نکتایی پوش نماینده ی جامعه ی مدنی افغانستان هم نیست!

يكشنبه 21 دسامبر 2008


بشردوست، مردمی ترين انتخاب!

اشرف غنی احمدزی کسی که افغانستان را با قبيله اشتباه گرفته است و يکی از حاميان معنوی آدمکشان طالب بود، اکنون تبديل به يکی از منتقدان فساد و اختلاس شده و شعار ها و دورغ های معمول انتخاباتی را بر زبان می راند.

يكشنبه 22 مارس 2009, نويسنده: کامران میرهزار


طالب نکتایی پوش دیگر هم می آيد

کنترل بخش های مالی در دولت افغانستان توسط طالبان نکتايی پوش کاملا با برنامه ريزی صورت گرفته است. هدايت امين ارسلا، اشرف غنی احمدزی، انورالحق احدی، حنيف اتمر و فاروق وردک کليدی ترين عناصری محسوب می شوند که در ساختن حکومت فاسد و سرشار از اختلاس و فساد سهم داشتند و تقريبا بيش از هشتاد و پنج درصد جابجایی های مالی در دولت افغانستان زير نظر آنان صورت گرفته است

چهار شنبه 25 فوريه 2009


طالبان تکنوکرات به جای طالبان قرون وسطایی

وزارت خارجه امریکا افشا می کند!

پنج شنبه 10 ژانويه 2008, نويسنده: حکيم نعيم


دروغ های انتخاباتی طالب نکتایی پوش!

طالب نکتایی پوش انور الحق احدی که خود در اختلاس و چپاول دارايی های همگانی دست داشت و تا همين چندی پيش بدنه ی اصلی تيم کرزی را تشکيل می داد و...

سه شنبه 24 فوريه 2009


آیا شهروندان خارجی/ وابستگان به بیگانه می توانند رئیس جمهور افغانستان شوند؟

اصل پایبندی به قانون اساسی عدم تبعیض قومی زبانی و مذهبی بین شهروندان و نیز و نگاه مساوی به همه شهروندان کشور عدم خیانت به اتباع ملت یک رکن بنیادی است

شنبه 28 فوريه 2009, نويسنده: عبدالله کوهزاد


مدت ها رييس غير قانونی دانشگاه کابل

اشرف غنی احمدزی

جمعه 14 دسامبر 2007


نامزدهای انتخابات رياست جمهوری

رمضان بشردوست/ حامد کرزی/ گل آغا شیرزی/ انور احق احدی/ اشرف غنی احمدزی/ علی احمد جلالی/ زلمی خليل زاد/ عبدالله عبدالله / شهلا عطا/ عبدالعلی سراج/ نصرالله بریالی/

يكشنبه 12 آوريل 2009

آنلاين بنگريد :
loading...
loading...

پيام‌ها

 • آغای امیدوار خر خود را اسب معرفی میکند. مردم اشرف غنی را چند سالی که کنار کرزی بود شناختند. خدا روزی ات را جای دگر حواله کند.

  repondre message

 • طالبان نخست با تصویر برداری و تلویزیون نیز به شدت مخالف بودند... و اینها همه ظاهر مسئله هستند در حالیکه طالبان حالا با ریش، تلویزیون، و عکاسی هیچگونه مخالفتی ندارند و نکتایی نیز یک قلم دیگر بوده میتواند که ظاهراً طالبان آنرا نپسندند.

  مهم تر از همه اشرف غنی احمد زی خود در جریان وزارت انجو های زیادی را مستقیم و غیر مستقیم اداره میکرد و از چور و چپاول آنها منفعت میبرد. به همان دلیل هنگامیکه داکتر رمضان بشردوست 1935 انجو را لغو نمود، نزدیک بود جناب اشرف غنی احمد زی سکته ی قلبی کند و مخالفت ایشان به همراهئ سایر دزدان سر گردنه مانند کرزی ها، احدی ها، وردک ها، اتمر ها و غیره دزدان متخصص با طرح داکتر بشردوست منجر به استعفای وی گردید.

  اشرف غنی احمدزی، احدی، خلیلزاد، کرزی و غیره دزدانیکه امتحان خود را داده اند، مصداق خوب این بیت از حکیم سنایی هستند:

  چوعلم آموختي از حرص آنگه ترس کاندر شب

  چو دزدي با چراغ آيد گزيده تر برد کالا

  repondre message

 • آقای امیدوار!

  یا شما تب دارید و یا هم خلل دماغ که چنین یاویه سرای میکنید. مگر میشود گفت که قیر سفید است ؟
  همه مردم داغ دیده اه فغانستان این دزد ملت رامیشناسند

  repondre message

 • مابخواهیم یانخواهیم دردام قبیله بندیم بهتراست خررااسب بگوئیم .یک استدلال قوی وانکارناپذیر ناتوانایی قبیله یی هاپس مانده گی افغانستان است که در260 سال جزدروغ وبدمعاشی چیزدیگری نداشته اندساسرتاریخ افغانستان لاف وگزاف حملات احمدشاه ابدالی بخاطر چپاول هندوستان است اصلاً تاریخ افغانستان به اندازه ی سردار بی سر دارد که ازرمه ی کوچی ها کرده زیاد،همه ی شان زمانی پادشاه بودند غنی احمدزی اگر دکتورا دارد ویا ماستری پیش ازهمه اویک قوم پرست وفاشیست است ،کرزی که به همین سیه روزیگی دچارشد ازدست احمدزی وغنی زی است،برادران پشتون!اگراندک ننگ دارید دیگرلاف حکومت داری ومردم داری نزنید شما جهال کامل هستیدهرقومی دردنیا توانایی دارد کشورش را رشد بدهد وانکشاف .تنها شما قوم پرستان ازین صلاحیت کنارمانده اید.چه زشتی وپستی که نبود مادرچندسال ازشما ندیدیم؟رزیل ترین چهره ها مثل ملاعمر ،گلبدین وخرم رهبران شمااند که کل شان فقط قوم پرست وزبان پرست !کمونیست پشتون مجاهد پشتون وپشتون امریکایی یک کس اندهمه ی شان ناتکامل یافته وسرتنبه .اگرغیرشما کس دیگری لاف بزند تاامتحان وقت دارد شماآخرین باردرحکومت کرزی ناکام ماندید...حک.مت کنید مگرنفرت نثارتان باد!؟

  repondre message

 • نوشتن مطالب از این دست به خودی خود بد نیست و در نهایت نظر شخصی در مورد شخص دیگر است. اما بهتر می بود اگر نویسنده محترم در مورد اجندای کاری جناب احمدزی به حیث رئیس جمهور چیزی می نوشتند. انسان خوب بودن، دانشمند بودن، کارمند بانک جهانی بودن، نامزد کرسی خاصی در ملل متحد بودن نمی تواند دلیل کافی برای انتخاب شدن هیچ کسی به حیث رئیس جمهور کشور در آینده باشد. ها رای دهنده گان باید بدانم که کاندایدای های محترم چی اجندای برای توسعه کشور، توسعه دموکراسی، آوردن صلح، آوردن اتخاد و غیره دغدغه های ما دارند. کابل پرس هم سکوی تبلیغات انتخاباتی محترم بشر دوست است که متاسفانه تا به حال کوچک ترین شمه از اجندای ایشان را نشر نکرده اند. این وضعیت ما را به طرف آسان گرایی انتخابات می کشاند و مردم را عادت می دهند تا فقط بر شخصیت تکیه کنند تا بر برنامه کاری و اجندای سیاسی-توسعوی کاندیدا ها. در همین صفحه برخورد های عامیانه در مورد شخصیت شخصیت های سیاسی -مطرح و یا نا مطرح- به صورت نتیجه بروز این سنخ از بحث سیاسی صورت گرفته است.
  شاید اصلاً نزد من هیچ کسی لیافت رهبری کشور را به حیث رئیس جمهور داشته باشد.مهم نیست، اما باید من در انتخابات اشتراک کنم. انتخاب کردن الزامی نیست بلکه الزام در اشتراگ در امتخابات است. با رای دادن و یا رای ندادند اما در درون پروسه. مهم این است که سیستم انتخابات با تمام کمبودهایش به صفت یگانه راه رسیدن به قدرت سیای شناخته شده و با اشتراک در آن این پروسه را تقویه کرد. مهم ریس جمهور نیست مهم انتخاب کردن یا نکردن است.

  repondre message

  • سلام آقای ساربان،

   تشکر از پیام تان!

   نظریات شما نه تنها جالب بلکه حایز اهمیت هم است. ما به صفت شهروندان افغانستان باید برنامه های تمام کاندیدان را بدانیم و آن را سبک و سنگین نموده بعداً در مورد آنها تصمیم بگیریم. شاید گمان کرد که مقالۀ من در حمایت از آقای داکتر غنی بود لیکن من میخواستم بگویم که از فحش و ناسزا باید دست کشید و مانند شهروندان مسؤل و متمدن واقعیت ها را منعکس ساخت و به همان اساس تصمیم گرفت. من از آقای غنی حمایت نا معقول نکرده ام و دیگران هم نخواسته ام که برای او رأی بدهند. برای اینکه خود آقای غنی مسؤل است تا با ارایه برنامه عملی اطمینان و حمایت مردم را جلب نماید.

   من هم منتظر هستم تا برنامۀ تمام کاندیدان را خوانده و به اساس برداشت شخصی ام تصمیم خود را بگیرم. من نمیخواهم به شخصی توهین بکنم. آقای بشردوست که سایت کابل پرس از وی حمایت میکند، مورد احترام من است.

   برای من قبیله، قوم، سمت و لسان ارزش های نیست که بر بنیاد آن بالای دیگران حمله بکنم. حتی اگر معقول تر فکر کنیم، حمله کردن و بحث های نامعقول خود از جملۀ ارزش های متمدن نیست.

   خلاصه اینکه با شما همنوا هستم و امیدوارم روزی رسد تا برنامه های تمام کاندیدا ها به ما ابلاغ گردد تا تصمیم حمایت و یا عدم حمایت خود را از یک کاندیدای مشخص اعلام بداریم.

 • اقای اباسین زحمت کشیده اید و خواسته اید از داکتر صاحب احمد زی چهرهء خوب ومناسبی به تصویر بکشید.اما داکتر صاحب احمد زی شخصیت شناخته شده بوده وهمه اورا از زمانیکه از طالبان حمایت وجانبداری می نمود ، تا زمان اشغال پست های وزارت دارایی کشور وریاست دانشگاه کابل خوب می شناسند و کار کرد های مثبت ومنفی او به مردم معلوم است. اگر چه به گفته شماوی دارای اسناد ومدارک دوکتورا های اصلی وافتخاری بوده است.ولی در تار پود او افکار قبیلوی وقوم وندالیستی به اندازهءریشه دوانیده است که همه آن دوکتورا ها ی اصلی ، افتخاری وعلمیت اورا تحت شعاع خود قرار داده است.

  repondre message

  • چرا نمیتوانید بدون فحش و ناسزا بنویسید؟ شما حق دارید کسی یا چیزی را بپسندید یا نپسندید. اما استفاده از کلمات زشت و رکیک عمل درست نیست. بگذارید کسی از داکتر اشرف غنی و شخصی از رمضان بشردوست حمایت کند. و شما نظریات تان رابر له یا علیه آن بنویسید. اما وقتی بحث از چارچوب اصولی خارج میشود ما به هیچ نتیجه مثبت نمیرسیم و شاید هم کسانیکه نظریات شما را میخوانند، شما را بیمار و عقده مند دریابند. بحث در داخل یک چارچوب اصولی بدون شک ما را در راستای دستیابی به حقیقت یاری خواهد کرد. پس اصولی و معقول بیاندیشید و اصولی و معقول بنویسید. در اخیر میخواهم بگویم که تمام شما با هر بدی که دیگران برای تان میتراشند، در قلب من جا دارید. امیدوارم در انتخابات شخصی برنده شود که صلاحیت و توانایی رهبری کشور را داشته باشد. به افغانستان و مردم آن تهعد داشته باشد. از مردم انتظار دارم که به پول و دارایی کاندیدا نه بلکه به وجدان پاک آنها ببینند. راستی امروز شنیدم که آقای خلیل زاد شخصی را به کمیسیون انتخابات برای اخذ فورمۀ کاندیداتوری فرستاده بود. خدای من، خلیل زاد هم میخواهد یکی از کاندیدا ها باشد! خلیل زاد یعنی بوش. وقتی مردم در امریکا به بوش و پالیسی هایش نی گفتند ما چرا در افغانستان بوش را رییس جمهور خویش انتخاب نماییم؟ چندی پیش با آقای بشردوست ملاقات داشتم. انسان خوب و شخص پاک است. اما استراتیژی مشخص برای اجرای کمپاین خود ندارد. در مورد منشور و برنامه انتخاباتی اش شاید به همین زودی ها منتشر گردد. از کسانیکه با آقای بشردوست ارتباط نزدیک دارند، تقاضا دارم تا از او بخواهند که استراتیژی مؤثری را برای اجرای کمپاین خود تدوین نماید. شخصی دیگری که میتواند به کشور مثمر واقع شود. آقای اشرف غنی است. اما از او هم چندان پیدای نیست و نمیدانم برنامه هایش را چه وقت اعلام خواهد داشت. اگر اشرف غنی و بشر دوست با هم یکجا شوند، توانایی آن را دارند تا یک تیم مثمر و قوی را ایجاد نمایند. اما گمان نکنم این کار صورت بگیرد.

   به امید افغانستان آزاد و سربلند

   سرسبز باشید

پیام، نظر، تفسیر یا نقد؟

تعديل از پيش

اين سخنگاه از پيش تعديل مي‌شود: نظر شما پيش از تأييد مديران سايت ظاهر نخواهد شد.

كى هستيد؟
وصل
پيام شما

براى درست كردن پاراگراف، كافيست كه خط خالى ايجاد كنيد.

جستجو در کابل پرس