صفحه نخست > دیدگاه > باند مافیا و زندانهای شخصی اسدالله خالد

باند مافیا و زندانهای شخصی اسدالله خالد

جاوید نام و درویش نام مسوول محبوسین حاجی اسد به مدت یک هفته ما را به جای پنج وقت نماز و سه وقت نان کیبل میزد و چشمان مارا با پلستر دبل پلستر نموده بود. وقت بعد از یک هفته چشمان ما پوسید و بوی بد فضای اطاق خورد و پور از محبوسین را گرفت ما را از اطاق جدا جدا بیرون کشید و در تشناب برده تا دست وروی خود را بشویم وبعد دوباره چشمان ما را بسته نمودند . درین مدت خواب نکرده بودیم و خود سرانه صحبت مینمودیم . هر آنچه که گذشته بود از قصه های فامیل شروع تا گپ های کار یومیه خود را می گفتیم و نمی فهمیدیم که چه میگویم. درین اطاق که در گمان اغلب 3متر در 3متر بود بیشتر از 20 نفر بودیم که رفع حاجت را نیز در همین اطاق مینمودیم .
تمیم (همیت)
دوشنبه 20 آپریل 2009

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

در کابل پرس مطلب در مورد حرکت های مافیائی اسدالله خالد والی اسبق غزنی و قندهار را مطالعه نمودم خواستم کمی بیشتر دربخش زندانهای شخصی و تیم مافیائی اداری این شخصیت به خواننده گان عزیز توزیع بدهم .

اسدالله خالد شخصیکه با 2 موتر بایفور و قوماندان میر احمد پسر کاکایش و شخص بنام مسعود از ولایت بغلان در غزنی به کمک سی آی ای ونیروهای امریکای ویا اینکه با استفاده ازین نام به ولایت غزنی داخل شد، با استفاده از پول های اپراتیفی که برایش داده میشود جهت جمع آوری معلومات استراتیژیکی بعدی سیستم (سیا) امریکائی ها یک تعداد اشخاص را خریده وبه دور خود جمع نمود. وی در اوایل داخل شدن در غزنی عنوان می نمود که نماینده خاص سی آی ای است . و هرآنچه وی بگوید نیروهای امریکای آنرا انجام میدهند .

بعد از مدتی و خریداری یک تعداد اشخاص چانس دریافت نمود تا در سمت ولایت غزنی تقرر حاصل نمایند که همزمان شخص بنام نیاز محمد سهاک در ریاست مالی و اداری ولایت ، فیدا محمد عزیزی مکتوب تقرر خویش را به سمت مستوفی غزنی ، ، دوکتور ضاگل (ابراهیم زی) به ریاست صحت عامه ، حکیم الله غزنیوال به ریاست شاروالی ، غلام سنائی مایل به ریاست انکشاف دهات، عباس یار در ریاست زراعت و مالداری و حاجی الله یار قوماندان جبهه نظامی گروهی طالبان در سمت معاون ولایت و بعضی دیگری که اکنون در پست های خود نیستند تقرر حاصل نموده و آغاز به کار شدند که تا اکنون اشخاص نامبرده درین چوکی ها کار میکنند.

در حقیقت تمام اسناد مالی و اداری جعلی که در زمان اسدالله خالد ترتیب میگردید و تا امروز این کار جریان دارد مسول عمومی و اصل برنامه ساز آن رئیس اداری (نیاز محمد سهاک) میباشد وی شخص ماهر در امور اداری بوده و تمام بودیجه ریاست ها را با ترتیب اسناد جعلی مالی از باب و فصل های مختلف خارج ساخته و آنرا به همان باب و فصل به مصرف نمی رسانند . و با ادارات مربوطه تقسیم میکند.

از جمله! اسناد قوی وجود دارد که زمین های دولتی را با ساختن اسناد جعلی ،اخذ فیصله جلسه اداری ولایت توسط رئیس اداری و طی مراحل نمودن این نوع اسناد به کمک وی در محمکه ودیگر ارگانهای ذیربط و سپس تسلیم اشخاص نمودن و در آن مارکیت ها را اعمار کردن همه و همه کارگردانی های این تیم مافیا است .

این تیم نیز در فروش مواد کمک شده توسط کمک کننده گان خارجی از قبیل کندم و دیگر مواد غذائی متهم هستند .
شخصیکه از اظهار اسمش خود داری نمود گفت که اسدالله خالد با تیم کاری خود گندم ها و دیگر مواد کمک شده را از مرکز غزنی در کمپ نزدیگ ولسوالی مقرکه یک پایگاه نظامی و زندان شخصی وی بود انتقال میداد وبعد آنرا به فروش میرسانید . و اسناد آنرا رئیس اداری این ولایت ترتیب مینمود . و سهم خود را می گرفت .

این تیم مافیا در زمان که اسدالله خالد در ولایت قندهار کار مینمود نیز با وی در تماس بودند و بخاطربقای خود و بد نام ساختن پتان والی بر کنار شده غزنی فعالیت میکردند . تا ا کنون تمام والی های بر کنار شده این ولایت توسط این تیم با ساختن اسناد جعلی و دوسیه های مختلف پی همدیگر بد نام شده که از یک سال بدین سو بیشتر از 4 والی با یک عالم بدنام واپس به مرکز برگشت نمودند.

حتی گفته میشود که این مشکل همین اکنون دامنگیر داکتر عثمان (عثمانی ) والی برحال این ولایت نیز است که اقای کرزی ازین حالت رنج میبرد.

بخش زندانهای شخصی

اسدالله خالد نیز با استفاده از نام نماینده (سی آی ای) در غزنی زندانهای شخصی داشت و اشخاصیکه در مخالفت تیم مافیائی او قرار میگرفت درآن جا زندانی میساخت و بعد از شکنجه و ماه ها حبس واپس رها مینمود . یکی ازین زندان ها در خواجه بلغاز واقع در قریه روضه ودومی در زیر زمنی ریاست فوائد عامه و سومی همان کمپ نظامی ولسوالی مقر بود که صد ها انسان بی گناه را ماه ها در حبس در آن جا نگهداری نمود و بعد برایشان گفت که اشباها شما را محبوس نموده بودیم ببخشید.با گفتن کلمیه ببخشید ویا اخذ پول هنگفت از نزد ایشان واپس رها مینمود .

از جمله کسانیکه وی از نزدش پول گرفت و باز رها یش نمود مولوی ناصر و هفت تن از قوماندانان مشهور طالبان بود که در محبس کمپ ولسوالی مقر زندانی بودند وبعد از گرفتن پول هنگفت رها شدند .مولوی ناصر اکنون به صفت والی غزنی از طرف طالبان ایفای وظیفه مینماید .

از جمله ديگر این محبوسین داکتر عبدالغفور مالیک یک باب دوا خانه در شهر غزنی ، داکتر احمد شاه و سه برادرش مالکان ادویه فرشی در مارکیت ادویه فروشی غزنی، عبدالعزیز از قریه اسنفدی ، مولوی غلام جیلانی از مرکز غزنی، و صد ها شخص دیگر بود که از بیان جریانات زندانی شدن خود به هیچ عنوان حکایت نمی کنند.

شخصیکه در ین زندانها بیشتر از یک ماه وقت سپری نموده بود و بیشتر از یک هفته در روز های اول بی خوابی را سپری کرده بود و به من از ذکر نامش خود داری نمود گفت که جاوید نام و درویش نام مسوول محبوسین حاجی اسد به مدت یک هفته ما را به جای پنج وقت نماز و سه وقت نان کیبل میزد و چشمان مارا با پلستر دبل پلستر نموده بود. وقت بعد از یک هفته چشمان ما پوسید و بوی بد فضای اطاق خورد و پور از محبوسین را گرفت ما را از اطاق جدا جدا بیرون کشید و در تشناب برده تا دست وروی خود را بشویم وبعد دوباره چشمان ما را بسته نمودند . درین مدت خواب نکرده بودیم و خود سرانه صحبت مینمودیم . هر آنچه که گذشته بود از قصه های فامیل شروع تا گپ های کار یومیه خود را می گفتیم و نمی فهمیدیم که چه میگویم. درین اطاق که در گمان اغلب 3متر در 3متر بود بیشتر از 20 نفر بودیم که رفع حاجت را نیز در همین اطاق مینمودیم .

وی گفت من بعد از یک هفته حاجی اسد را دیدم که آمد و به اطاق پور از بد بوئی و تعفن سر زد و به عجله بر آمد وچند لحظه بعد جاوید پیدا شد . و دست های مارا که در سقف بسته بود باز نمود و اجازه خواب را داد مایان فکر میکنم از ساعت 11 روز الی صبع روز دیگر استراحت نموده بودیم .

وی گفت که مرا بعد از چند یوم به حرم سرای ولایت خواست و گفت بخشید ما اشتباه داشتیم واین اشتباه ما رفع شد اگر میخواهی زنده گی کنید هر آنچه گذشت با خود داشته باش و مصروف کارت شو. من خدا را شکر کرده از آنجا خارج شدم .

این شخص قصه های عجیب دیگر هم دارد که امکانات نوشتن آن درین بحث نیست .

مردم امید وار هستند که بقایای باند مافیائی اداری اسدالله خالد را که اکنون در غزنی با اخذ هدایت از وی و کمک به انتقال موا د مخدره با وی کمک می کنند به زود ترین فرصت ازین سمت ها سبک دوش ساخته شوند.

ورنه صد والی مقرر شده آقای کرزی با صد پشتره بدنامی و شرمنده گی به مرکز بر گشت خواهند فرمود.ومردم واین ولایت نیز عرق همین قهقرای مافیائی خواهند بود.

مافیای اسدالله خالد!

سوء استفاده، اختلاس و قاچاق مواد مخدر

شنبه 31 ژانويه 2009


مافیای قوماندان عطا در بلخ!

یکتن از نزدیکان این قوماندان ملیشه سیستم مافیایی بلخ را ندانسته افشا کرد!/ نویسنده مزاری

شنبه 26 ژوئيه 2008


فساد گسترده ی خانواده و اطرافيان حامد کرزی!

گل آغا شيرزوی و درآمد يک ميليون دالری در هفته/ قاچاق مواد مخدر و دزدی از عوايد گمرکی

سه شنبه 6 مه 2008

سالانه 800 ميليون دالر، کميشن واليان جنوب برای اجازه ی عبور کاروان مواد مخدر/ اسدالله خالد پولی که بايد برای محو کشت خشخاش به افرادی مشخص داده می شد را به ديگران داده است/ قندهار: 150 هزار دالر بده تا قوماندان امنيه ولسوالی شوی/ در سند افشا شده ی مقامات آمريکايی از احمد ولی کرزی به عنوان محوری ترين قاچاقچی مواد مخدر ياد شده است/ معاش 2200 سرباز در يکی از ولايات شرقی به جيب زورمندان رفته است/ هزاران تن از نظاميان دولتی که از دولت معاش دريافت می کنند به خدمت شخصی قاچاقچيان بين المللی شناخته شده ی هرويين درآمده اند/ اسدالله وفا از از تدارک و قاچاق محموله ی بزرگ مواد مخدر سود سرشاری برده است/ و حامد کرزی همچنان دروغ می گويد!سیاف از جنایت تا غصب زمین!

استقامت اول: کوتل خيرخانه، چمتله، پغمان الی ارغندی. استقامت دوم: وزير اکبرخان، باغ بالا، خوشحال مینه، بازار کمپنی، قلعه حيدر خان الی ارغندی

يكشنبه 8 ژوئن 2008, نويسنده: کامران میرهزار

آنلاین :
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید

پيام‌ها

 • Tashakor az site zeba kabulpress az ke zodtar shekayat man khudam az welayat ghazni astom,degar jenat hae shan ra che mekoni shakshsi ba name maulana ab Rahman mashhor ba nawase Haji Jandel rasman Dokhtar hae zeba shahre Ghazni ra shab ha baraee Assadak mebord

  • اسدالله خالد هم از دار و دسته و اوباش کرزی است که در ممکلت ما آغایی می کنند. کرزی خودش چه تدبیر و دانشی سیاسی داره که اطرافیانش داشته باشه.

  • جانم مشکل شما معلوم است. دروغ پشت دروغ پشت دروغ، بخاطر که در غزنی مشکل قومی را دامن بزنید. هر چه دروغ یاد دارید بگوید مردم می فهمند که شما چه خیال های باطل را در سر دارید.

   خر هم می فهمد که اگر کس را یک شب از دست آویزان کنند و نان ندهند یک هفته خواب نکند زنده نمی ماند. ولی این نفر زنده مانده که دروغ بگوید.

  • بلی من تاید میکنم که اسد الله خالد تا زمانیکنه در ولایت غزنی بود از هیج ګونه جنایت دست نبر داشته است تماما عواید ولایت غزنی را از طریق مستوفیت به زور میګرفت نیاز محمدزهاک که یک شخص لایق و دارای مهارت خیلی زیاد در امور دولت داری دارد تمام احکام را خودش نوشته میکرد و به طور قطعی در جمع کاکا امیر معتمد ولایت از سر جمع عواید ولایت غزنی به امضای اسد الله خالد محمد کاظم الله یار معاون ولایت و بعدا رمضان حیدر از باند اسدلله خالد که معاون ولایت بود میکشید و حیف و میل میکرد حالا نیار محمد زهات یک ماریکت دارد در سرکت شفاخانه که اجاره ان ر ا یک رفیقم کرفته مصرف ان 100 لک کلدار باکستانی بود و جاوید را که شما نام کرفته اید بجه بریش اسدلله خالد میباشد و یک دوختر را که نیلاب ظریفی نام داشت اول به حیث کمبیوتر کار ولایت بعدا ازمهر نمودن والی صاحب خانم جاوید جان شدو همچنان داکتر غفور را که شما نام بردید بنده مریض بودم ایشان ګراف قلب میګیرد و از من سوال کرد که به رفیقم می مانی در دوران جهاد ګفتم نامش جیست ګفت ګفتم برادر زاده اش استم جریان ماجرا را قصه کرد انقدر از دست اسدلله خالد لت خورد که از مردی افتاده دو خانم دارد و یک دندان شان نیز در اثر لت و کوت شکسته است مرد مجاهد اصیل است در غزنی یک باند خیلی قوی وجود دارد باند دوزد ها که هیج والی نمی تواند در غزنی با وجود این باند موفق شود محمد کاظم الله یار معاون ولایت فدا محمد عزیزی مستوفی عبدالحکیم غزنونی شاروال سنایی مایل ریس انکشاف دهات عباسیار ریس زراعت و ده ها نفر دیکر هر والی که بیاید اکر با این اشخاص جور امد کرد بیروز اسد در غیر ان مثل والی های دیکر بدنام شده و از غزنی کشیده میشوند کزارش این همه جنایت را با تمام اسناد ده ها بار به ادرس شخص ریس جمهور ارسال کردیم ولی فایده نکرد این اشخاص از طریق مولانا عبدالرحمن که نماینده مردم در مشران جرګه میباشد که رفیق کرزی خایین ملی است حمایت میشوند فعلا یک زنجیر ساخته شده دست والی صاحب اسدلله میباشد فعلا وجود دارد که به زور از مردم بول میکرد ده ها بار ریاست دولت رااز این کارش خبر دادم ولی اقدام نکرد هموطنان فقط توکل را به خدا کنید هیج کس در غزنی صادقانه کار نمی کند

  • سلام به همه كارمندان سايت كابل برس
   بعد از عرض سلام مستعار نام جلال اكر تو انقجر خودرا غيرتي ميكيري نام اصلي تان را نوشته كن و جناب مخترم سناتور صاحب الحاج مولانا عبدالرحمان حكيمي يك شخصيت عالم و كلان واز خانواده است كه اصلا مثل شما واري انسان هاي احمق و بي كفايت به جناب ايشان نميرسيد
   و محترم مولانا صاحب كلان ما است و به از كلان هاي خود دفاغ ميكنيم و اين قسم انسان هاي كم اصل را موقع بايد نداد كه به شخصيت مولانا صاحب توهين كنند

  • تشكر برادر محترم جميل جان راستي حقيقت را بيان كردي
   مسيح الله رحماني قاهره مصر

  • جمیل جان گپ را طرف دیگر نبر.تووخداکه اسد خالد و ولی کرزی مافیای مواد مخدر نیستند؟؟؟درمورد مشکل قومی خودت خوب میدانی که ایجادگران آ ن کیانند! این چیز عیان حاجت به بیان ندارد.

  • salam ba hama
   bad ba jwab mustar nam jalal jwab bogoyam ka en ensan aslan khodash shakhsyat nadarad ma en ra meshnasam wa hala anqadar shuda ka ba yak kalan wa rahbar bozorg ma muhtaram SANTOR SAHEB ALHAJ MOULANA SAHEB ABDURRAHMAN HAKIMI tawhin mekona khosha bahalt ka nam mustar naweshta kadi agar ni mardom ghzani jaza tanra medad ma jawan ha wa mardom sharif ghazni bastan az muhtaram MOULANA SAHEB defa mekonim wa hemayat khodara az jenab MOULANA SAHEB WA ASSADULLAH KHLID elan mekonim زنده باد جناب خليفه صاحب مولانا عبدالرحمان حكيمي سناتور و كلان مردم غزني

  • سلام به برادرانیکه نقد و نظر خود را نوشته اند. من احترامانه عرض میکنم که هر که باشد و از هرگوشه و کنار این خاک باشد برما حق حفظ کرامت انسانی را دارد . این به معنی پوشاندن حقیقت نیست . و ما منحیث یک شهروند غزنی حق داریم خیانت هر خائن را فاش نمایم . اگر حاجی اسد باشد یا الله یار و یا مولانا عبدالرحمن هدف اینکه اگر پشتون باشد یا تاجک ویا اهل تشیع .
   یک چیز بر هر نویسنده وجیبه انسانی و ملی اش پنداشته میشود و آن اینکه حقیقت فکر و نوشته کند . من با مضمون نشوته شده برادرم تمیم هیمت موافقم اما با نوشتن متن چند برادر خود که الفاظ دور از گرامت انسانی را در نفد ونظر خود جاه داده اند شدیداً مخالفم . شما آقایان لفط نمائید اسناد جمع کنید ودر مضمون حد اقل که خواننده گان بتوانند بخوانند بگنجانید واز طریق همین سایت به نشر برسانید . اما در جهار چوب ادبیات اصیل دری (فارسی) و با حفظ کرامت انسانی .
   هر کدام اینها در طول سه دوره حکومت اقای کرزی هست و بود غرنی را حیف و میل نمودند و به اتمان کامیل گفته میتوانیم که در صورت موجودیت اینها در آینده زمینه تدویر پروگرام سال 2013 یا کنفرانیس ممالیک اسلامی که غزنی برای آن تعین شده آماده نخواهد شد این مسئله و مسائیل نا امنی در غزنی و هزاران مستائل دیگر همه و همه در خور تفکر مردم غزنی باید باشد راه های بیرو رفت آنرا باید دریابند.

   این که نیاز محمد سهاک چه کاره است به یک تفصیل با اسناد ضرورت است که باید به نشر برسد و این چهره مجهول به مردم معرفی گردد.

  • سلام و احترامات برای تمامی صاحب نظران و تیم کاری کابل اکس پریس تقدیم است!!
   قابل توجه به تمامی صاحب نظران!!!!!!

   1. زندان های شخصی اسدالله خالد ؟؟؟؟!!!!!!
   جواب: حقیقتآ همه مایان به این باور و عقیده هستیم کسانیکه جرم و یا در آغوش گرم جنایت کردن رسمآ سرگرم هستند سرنوشت او در زندان یا هم در محکه حق برگدار میشود. کسانیکه در دوران اسدا الله خالد قیدی شده بودند بدون کدام شک هتمنی جنایت کار قاچاق بر مواد مخدر یا هم به کدام دیگری جرم متحم بودی. اینکه اسدالله خالد ندان های شخصی داشته سود آن به دولت یا هم به مردم یا هم برای نفع شخصی خود بوده است. سپس داشتن زندان های شخصی هم یک جرم است. هیج شخصی بی گناه بیدون کدام دلیل قیدی نمیشود آنها مظلوم جنایت خود بوده است نه مثل کاغذ سفید که حکایت ها و حقایق به آن ها جاگذین میشود.


   2. اختلاص و باند مافیا در ولایت غزنی؟؟؟؟؟؟
   جواب: این آشکاراست که در ولایت غزنه باستان حتا سر تا سر افغانستان اختصلاص در بین دولت مردان وجود داشته. و مایان از این عمل کرد نیکی به خودشان و ظلم به دیگران هرگز چشم پوشی نخواهم کرد. در تمامی ریاست های ولایت غزنی اختلاص وجود دارد جه بشکل عواید ریاست ها ریاست شارولی ریاست موستفیت یا ریاست آب و برق یا کمک های دولت مرکزی یا هم کمک های سازمان های ملل متخد یا هم پی آر تی. بسیار به شوق و استقبال گرم حیف و میل میکنند. فکر کنم که از 100 فیصد شاید که 30 فیصد مصرف هم نشود. از ولایت غزنه باستان برای باسازی که پول انگفت اخذ میشود چه از بی آر تی چه از مقام ولایت غزنی یا چه هم از ریاست شاروالی تمامیشان با هم دیگر سهم دارند. این اشتباه نیست بلکه خیانت است.


   3. نیاز محمد سهاک کیست ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
   جواب : نیاز محمد سهاک یک شخصی دانسته بکلوریا لیسانس دیپلوم و انسان تعلیم کرده و دانسته و با داشتن مدرک بین المللی 420 حرام خوری رشوه خوری و داری نمبر 555 میباشد.
   این شخص فعال و ماهر که حرام خوری و حق خوری سر مشق این شخص است . یک شخص با تجربه در قسمت رشوه خوری و اختلاص میاشد. هموطنان کی میگوید که افغانستان باسواد ندارد. مایان مثلی نیاز محممد سهاک بسیار با تجربه رشوه خوران داریم. نا گفته نماند عزیزان و صاحب نظران این شخص ضمنآ بسیار هم مغرور است. حقش است چرا که مثلی او 420 در جهان بسیار کم است . بسیار به مهارت اختلاص و ترتیب مکاتب آن را میسازد. فعلآ تمامی کارمندان های دولت را در مکتب رشوه خوری دعوت کرده تا پایان سال حکومت رشوه خوری افغانستان است بیشتر و بیشتر با هم راهان خود استفاده کنند. و یک شخصی محترم دیگر که خودیشان اصلآ دیوانه است ولی ریاست میکنند که رییس مستوفیت ولایت غزنی است. او شخصی محترم از هفت سال به این سو تمامی دارای های ولایت غزنی را حیف و میل کرد همین شکال تمامیشان به نوبت دست هم داده حیف و میل کردند.


   4. اتهامات و منطق
   جواب. شخصی که از گفتار اتهامات ایشان تحلیل شان قناعت و باور شان منطق شان صعیف بوده که بنام محترم و معظم بی منطق جلال ماتب جللال است. خوب دوست نادانسته مایان اگر شخصی مثلی تو که اتهام به شخصیت بزرگان قوم وارد کرند .میگویند که آفتاب به دو انگوشت پنهان نمیشود. از پا زدن سگ دریا کسیف نمیشود. تو که خبر داشتی که اسدالله خالد با بانوان یعنی با ناموس مایان یعنی خواهر و مادر مایان وقت گذرانی میکند. چرا زنده هستنی. چرا آن وقت صدا بلند نکردی نی که تو هم همدست اسدالله خالد بودی؟؟؟؟؟؟ من هم این خبری ضد و نقیس را شنیدم. و میدانم که انسان عیاش بد فعل بد کار لواطتت کار جای او در جهنم و در عذاب های سخترین ها میباشد. وقتیکه در مورد اسدالله خالد این اتهامت را مردم میبستند. آشکار است منطق میگوید که او شخصی جنایت کار و دروغگو حتا مافیا است.


   5. محترم الحاج خلیفه صاحب مولانا عبدالرحمن حکیمی کیست؟؟؟؟؟؟؟
   جواب: جناب محترم الحاج خلیفه صاحب مولانا عبدالرحمن با اوصاف صادق نجیب مومین نیک میباشد. و از خانوده نجیب صاحب انسانیت نیکو کار خواهان همدست شدن تمام اقوام افغانستان به زنجیری وحدت و همدستی. ایشان که سناتور در ولسی جرگه میباشد نیر از جمله مو سفیدان سران قوم ولایت غزنه باستان است. ایشان از همایت مردمی به حیث خدمت گار راه حق و جوینده در راه یک وحدتی و کوشش ایشان در قسمت باسازی ولایت غزنه باستان که همایت تمامی سران اقوام ولسوالی ها و شهر غزنه باستان است.
   و من خواهشمندم از تمام صاحب نظران که حقایق همیش جاویدان است . این اتهامات بیهوده و بی منطق در اصول انسانیت نیست. بلکه شخصی که بنام جلال خود را معرفی کرده . باید که کلان خود را کلان شمرده. و از حق پیروی نماید . جلال که شخصیت خود را در الفاظ های فاسد نماینگر کرده است . میگویند که جیزی که عیان است به بیان نیست. پس خودی او رفتار او (جلال) از لحاظ چوکات اسلام اجتماع فرهنگ غلط و اصلیت خود را برای صاحب نظران معرفی کرده است.........................................

  • سلام به همه
   تشكر برادر محترم كامياب
   كه اؤ كلان خود دفاع كرديد و جواب قانع را و راستي را نوشته كرديد ما از محترم الحاج مولانا صاحب عبدالرحمان حمايت ميكنيم

  • salam dostan harf haye bi nehayat dor az adab tawasote kase ba esme dalal dar baraye mohtaram molana saheb ra khoandam ke hairan shodam chegona ashkhase majara jo ba khatere goshodane aoqda haye khod mitawanad shakhse ra ke musalmani va ezate nafse shan ba hama hoidast motaham ba kari konad ke khoandane ain naveshta balaie ansan araq miawarad dorost ast ke aekhtelas wa reshwa bidad mikonad vali masaele namose ra dar siasat dakhel nakoned lotfan man yak hazara hastam wale balaye molana saheb aftekhar mikonam az ainke campiotar am farsi nadarad man ra bobakhshyd khoda hama ra dide monsefana bedehad

 • با عرض سلام خدمت همه! من اولا تاکید می کنم که بسیاری از این عالی مقامان! اشخاصی بوده اند وهستند که بیشترین سواستفاده از قدرت و صلاحیت های قانونی خود را کرده اند و هم می کنند. اسدالله خالد هم نمی تواند که استثنا باشد، او هم مثل هر انسانی ازاین قماش، فرصت سواستفاده ازقدرت، زورگویی،زندانی ساختن غیرقانونی و.. را داشت و دارد. آنچه که مهم است اینکه، نویسنده محترم مستقیمااتهمام به آقای خالد می بنددواین در خور دقت است. انجام اعمال فوق الذکر، جرم شدید بوده و مرتکب آن هرکسی باشد قابل مجازات است. به نظر من، مدعی مذکور بایدبه اقدام قانونی مبادرت کند (هر چند باتوجه به فضای فساد،رشوه و واسطه بازی حاکم احتمال کشاندن همچو اشخاص به میز محاکمه بسیارضعیف می نماید)ولی درهرحال این راه حل معقول و قانونی موضوع است. درپهلوی آن، استفاده از رسانه هاووسایل دیگر منحیث یک ابزار درجه دوم وکمکی باید استفاده شود.

  باید علاوه کرد که بسیاری از دفاعیه های که از آقای خالد صورت گرفته، از طرف اشخاصی می باشد که به نحوی با این شخص ارتباط دارند یا اعضای فامیل ایشان هم جز این قماش اند.همین ملاحظه در قبال کسانیکه اتهام می بندند وجود دارد که خود بیطرفی و حقانیت نظرات مطرح شده رازیر سوال می برد. ولی منحیث یک اصل در شرایط فعلی (برعکس اصل عمومی برائت در حقوق) هرصاحب صلاحیت و عالی مقام!!! موظف دردولت و جز دسته کرزی مجرم قلمداد می شوند مگر اینکه برعکس آن ثابت شود!!!! از همینرو بجا است که بادقت وبیطرفی کارکرد و(برائت)سایر مقامات موظف در ولایت غزنی (والبته سایر مناظق) ازجمله: شهردار، آقای مولانا عبدالرحمان وسایرین را برسی کرد و هرااتهام مستند را بیان داشت...تاسیه روی شود هرکه دراوغش بود !

 • سلام به خوانند گان سایت پرافتخار کابل پریس!
  مضمون برادرم تمیم ( هیمت) را خواندم صد ها فجایع دیگری را نیز این باند مافیا انجام دادند از همه بشتر نیاز محمد (سهاک) رئیس اداری این ولایت وی شخص است که از همه بشتر در خیانت های که صورت گرفته است شریک میباشد . و حقیقتاً در سرک شفاخانه مارکیت دارد و نیز در شهرک مهاجرین چندین نمرات رهایشی به نام پسرش باز محمد دارد من امیدوارم افشای اینگویه حقیقت ها ادامه پیدا کند و روزی شود که این باند ما فیا از غزنی سبکدوش شوند و یس دیگر راه نجات نیست برای مردم غزنی .

  • به لحاظ خدا شهردار غزني را بر طرف كنيد
   كه بسيار دزدي كد و از كابل برس خواهش مي كنم كه اسناد را در مورد شهردار افشا كند و مردم از شر اي خاين خلاص كمد

  • سلام به تك تك شما كه نضر نيك و بد دادید ولي تماما مدعي اسناد استندند برادر هاي عزيز كسانيكه در اداره دولتي كار كرده اند ميدانند كه اسناد در خود همان اداره قيد ميباشد و هيح کس نمی تواند مداخله کند و یا کدام اسناد را به بدون ضرورت بکشد و در دست رس رسانه ها قرار بدهد کار کرد دوزدان خودش سند است حیف و میل عواید غزنی و تمام بودجه مصارفاتی و انکشافی خودش سند است شما کار کرد شاروال غزنی را بیبنید سه کلیو متر سرک که قیر شده انرا ترک ها قیر کرده مجانی بخاطر که وقتی سرک کابل غزنی قیر میشد حاجی اسد بایشان قرار داد کرد که از ریک و اب و خاک استفاده کنید مجانی ولی در عوض باید چند متر سرک را قیر کیند که انهم از روی تعصب مناطق قومی خودش قیر کردیده است در شاروالی یک انجنیر بی سواد دارد اصلا سواد ندارد خود را انجنیر میکوید یک دیوانه احمق به نام انصاری است از زمان کروه طالبان است چند لغت را یاد کرفته که خودش هم معنی انرا نمی داند دیکر چی کار کرده کی دفاع میکند شاروال خودش یک بچه باز است همین حالا اکر کسی در غزنی است و می بیند چند نفر اجیر را نکاه کنید فقط می ایند حاضری امظا میکنند و در اخر ماه می ایند معاش میکرند و یکا ن دفه دل حاجی صاحب را خوش میکنند و حاجی صاحب حکیم خان یک قمار باز مسلکی است به دها بار حواله از شاروالی کشیده بنام روغنیات و ترمیم موتر های شاروالی رفته قمار زده و ان را هم باخته به یک نفر به نام مختار سر دسته تمام قمار بازان کابل است و همچنان سنایی مایل ریس انکشاف دهات ولایت غزنی یکی از سر دسته های رشوت خوران متعصب است و یک شخص است که طی یک سفر به بنکالدیش همرای یک خانم که بیوه است و ریس یک اداره بود یک روز در یکی از هوتل های کابل همرایش در سمینار بودم خودش یاد کرد که دیکر دلم را زده است بس است دیکر خسته شده ام از زن از زن بازی بس شما بیبیند که ولایت تان در چنکال چی کس های قرار دارد
   دیکر اینکه برادران که از حاجی مولانا دفاع میکنند خوب اکر او میداند که در ریاست های ولایت غزنی رشوت خور ها تکیه زده چرا صدا ی خود را نمی کشد ان را هم خوب میداند و همه را هم میشناسد و همه را ان مقرر کرده است برادران که دفا ع میکنید یک بار به کار کرد های اقایان تان نکاه کیند اکر میدانید اکر نمی دانید بیخود دفاع نکنید ولایت غزنی از هیچ ولایت کم نیست افسوس که دوزدان حلقه زده اند کسانیکه در ریاست های غزنی تکیه زده اند در اوایل چی بوده اند و حالا چی شده اند کدام شان حج نفرتند که در کمر شان بزند از بول های دوزدی خدا شما را زده داشته باشند

Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس