صفحه نخست > دیدگاه > انتخابات > حامد کرزی؛ انتخابِ مجدد واشنگتن

حامد کرزی؛ انتخابِ مجدد واشنگتن

وقتی ازانتخاب مجددحامدکرزی ازسوی واشنگتن در کرسی ریاست جمهوری سخن می رود این پرسش مطرح می شود که تکلیف انتخابات وتظاهر به دموکراسی چه می شود؟ اگردموکراسی وانتخابات ریاست جمهوری تظاهر ونمایشی بیش نباشد، تمام زمینه ها وابزار این نمایش درجهت پیروزی کرزی ازقبل تنظیم وآماده شده است.
محمد اکرام اندیشمند
يكشنبه 3 می 2009

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

علی رغم اظهارات پیشین ریچاردهالبروگ نماینده بارک اوباما درامور افغانستان وپاکستان مبنی برحمایت واشنگتن ازپروسه ی انتخابات ریاست جمهوری نه حمایت ازفردخاص، رئیس جمهورکرزی باردیگر فردموردنظر واشنگتن دردور آینده ی ریاست جمهوری افغانستان قرارگرفت. درحالیکه منابع معتبروآگاه ازاین دیدگاه دولتمداران دموکرات ایالات متحده اکنون سخن می گویند، امابه نظرمی رسدکه تصمیم امریکایی هادرانتخاب مجدد حامدکرزی ازمدت هاپیش گرفته شده بود. انصراف گل آقاشیرزی والی ننگرهار ازنامزدی درانتخابات آینده که امروز(2می2009-12ثور1388)صورت گرفت وانصراف سایرکاندید های مهم وبالقوه که تاقبل ازآخرین روزثبت نام کاندیدها عملی می شود، نشانه هایی ازروشن شدن سیاست واشنگتن درانتخاب رئیس جمهورآینده ی افغانستان است. عدم ورود زلمی خلیل زاد به میدان انتخابات ریاست جمهوری که هیچگاه بصورت علنی دراین مورد تصمیم خودش را بیان نداشته بود، وانصراف کاندیدهای دیگری چون علی احمدجلالی، اشرف غنی احمدزی واحتمالاً انورالحق احدی انتخاب مجدد رئیس جمهورکرزی رادرکرسی ریاست جمهوری ازسوی دولت بارک اوباما محقق میسازد.

تنش درروابط کرزی با واشنگتن درماه های اخیر وبه خصوص با دولت بارک اوباما به این حدس وگمان دامن زد که امریکایی ها دراداره ی جدید دموکراتها تصمیم به تغیررهبری دولت افغانستان گرفتند. لحن پرخاشگرانه ی رئیس جمهورکرزی دربرابر امریکایی ها که درماه های اخیر تشدید یافته بود، بیش ازبیش به این گمانه زنی ها قوت بخشید. اما برخی ازتحلیلگران به چنین تغیری ازسوی واشنگتن باورنداشتند. علی رغم آنکه دربیان واظهارات امریکایی ها حرف های سخت ودرشتی به آدرس کرزی وناتوانی های او درایجاد یک دولت سالم ومؤثر ارائه می شد. تغیردررهبری دولت افغانستان ویافتن جانشین کرزی برای دولتمداران امریکایی که باراصلی حمایت ازاین دولت بدوش آنهااست، چندان آسان شمرده نمی شد. برای سیاست مداران حاکم درواشنگتن راندن کرزی ازقدرت که هفت سال دراستحکام رهبری دولت او خون سربازان خود را ریختاندند وملیارد ها دالرخویش را هزینه کردند، یک ریسک خطرناک ارزیابی می شود. ممکن است بسیاری از کارگزاران سیاست واشنگتن درافغانستان به این نتیجه رسیده باشند که کنارزدن کرزی از مسند رهبری دولت به تخریب آنچی بیانجامد که دراین هفت سال با هزینه ی هنگفتی بنا نهاده شد.

نکته ی جالب وقابل توجه آن است که هردوطرف واشنگتن وکرزی درانتقادهای شدیدالحن ماه های اخیر درصدد ترساندن یکدیگر بودند. رئس جمهورکرزی با لحن خارجی ستیزی خود امریکایی هارا برحذرمیداشت تا درفکر تعویض او ازرهبری دولت نشوند وامریکایی ها کرزی را تحت فشارقرار میدادندتا با ایجاد رهبری مؤثر ودولت سالم زمینه های پیروزی آنها را درجنگ افغانستان هموارکند. حمایت ازکرزی برای ماندن درکرسی ریاست جمهوری توافق متقابل برسرنکاتی است که درآینده بیشتر روشن خواهد شد. برخی ازمنابع آگاه ازتعهدات جدیدرئیس جمهورکرزی برای واشنگتن درتوزیع متوازن قدرت وایجاد یک دولت سالم ومؤثر سخن گفته اند. نظارت برسیاست ومسایل امنیتی ونظامی و اموراقتصادی وبازسازی دردولت آینده ازسوی چهره هاونهادهای دیگرخارج ازحیطه ی قدرت وصلاحیت کرزی بخشی ازاین تعهدات وی تلقی می شود. مسئولیت ونظارت دراین موارد به چهره های مهمی تفویض خواهد شد که به عنوان رقیب های اصلی کرزی ازمیدان انتخابات ریاست جمهوری کنارمی روند.

وقتی ازانتخاب مجددحامدکرزی ازسوی واشنگتن در کرسی ریاست جمهوری سخن می رود این پرسش مطرح می شود که تکلیف انتخابات وتظاهر به دموکراسی چه می شود؟ اگردموکراسی وانتخابات ریاست جمهوری تظاهر ونمایشی بیش نباشد، تمام زمینه ها وابزار این نمایش درجهت پیروزی کرزی ازقبل تنظیم وآماده شده است. کاندید های که رقیب بالقوه دربرابر کرزی محسوب می شدند ازرقابت دست می کشند. حزب وحدت ازقبل حمایت خودرا ازکرزی اعلان داشته است. انتخاب محمدقسیم فهیم به عنوان معاون اول کرزی اهمیت کاندید جبهه ی ملی را به عنوان رقیب کرزی ازبین میبرد. ورود سایرنامزدهای انتخابات ریاست جمهوری به میدان رقابت، مشروعیت انتخابات وانتخاب مجدد حامدکرزی را درجهت خاست واراده ی واشنگتن تثبیت می کند.

بشردوست، مردمی ترين انتخاب!

اشرف غنی احمدزی کسی که افغانستان را با قبيله اشتباه گرفته است و يکی از حاميان معنوی آدمکشان طالب بود، اکنون تبديل به يکی از منتقدان فساد و اختلاس شده و شعار ها و دورغ های معمول انتخاباتی را بر زبان می راند.

يكشنبه 22 مارس 2009, نويسنده: کامران میرهزار

واژه های کلیدی

انتخابات در افغانستان
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید

پيام‌ها

 • جناب انديشمند . جنابعالی بخاطر وابسته گی فکری ( و شايد مالی ) به باند شورای نظار و عبدالله عبدالله ، از تاثير نوشته جات تان بسيار کاسته ميشود ، با اين هم چون انتخاب شخصيتی مستقل و مردمی چون داکتر بشر دوست در کربلای قوم پرستی کنونی و اشغال کشور از سوی يانکی ها و اقمار آن ، ميسر و ممکن نيست و از سوی ديگر بيوطن ها و فاشيست های چون اشرف غنی و احتمالا شهنواز تنی ( خلقی کود تا گر) دندان طمع را برای مکيدن خون مادر وطن بار ديگر تيز کرده اند و کانديد مورد لاقه شما يعنی عبدالله عبدالله يک اپور چونيست فاقد ايدئولوژی است و در دوره ی وزارت خارجه اش ، سفارت های افغانستان در ايران و ترکيه و فدراتيو روس و جايهای ديگر به موسسات شخصی و دالر ساز برای يک قوم و يک گروه مبدل شد و همه جا دارايی ملت ، چور و چپاول شد ، مثلا عبد الحی خراسانی در تهران بحيث قونسل و نايب سفير ( اما در واقع چوکره عبدالله عبدالله ) در کاخ ها زندگی ميکرد و ويسکی امريکايی ميخورد و ميهمانی های مجلل ميدادو ....پس چه راهی بهتر از انتخاب مجد د کرزی است ؟ کرزی حد اقل دروغ کمتر ميگويد و اغلب به اشتباه خويش اعتراف ميکند و از حاکميت مطلقه و انحصاری جهاد فروشان قاچاقبر ،جلوگيری ميکند و اهالی غير پشتون را حد اقل در پست های متوسط جای ميدهد !
  شما وقتی با ديو سيرتان و جانور های مثل شهنواز تنی ، خليل زاد ، اشرف غنی ، و امثال شان مقابل هستيد ، گمان ميبرم گزينش کرزی به مصلحت نزديک تر است . حالا اگر وی اين بار حمايت امريکا را داشته باشد يا نداشته باشد ، در اصل قضيه تاثيری نخواهد داشت . با احترام . محمود فاريابی

 • کرزی در آخرین ساعات ختم زمان برای اعلان کاندیداتوری معاونین خود را آشکار خواهد ساخت و قسیم فهیم معاون نخواهد بود .این صفخۀ کابل پرس? نشانی ما وشما باشد که مارشال هم از گندم ری می ماند وهم از خرمای بغداد. به گفته وطنداران پنجشیر هم از دیدن یار وهم از گال دروی.

 • البته من با نظریات نویسنده کاملا موافق هستم زیرا فعلا چنان به نظر میرسد که کرزی برنده انتخابات باشد اما به یقین کامل میتوان گفت که در وضعیت اینده کشور بهبودی دیده نخواهد شد اما یک مطلب مهم این که اگر جلالی ویا خلیلزاد ویا احدی ویا احمدزی هم بیایند بازهم چیزی نخواهند توانست ولی کرزی یک خوبی که دارد اینست که نظر به این اشخاص انقدر فاشیست نیست ونشان داده است که میتواند با سایر اقوام کنار بیاید. هدفم این نیست که کرزی یک کاندید ایده ال است بلکه اینرا میخواهم بگویم که از بدتر کرده بد بهتر است اما جای تاسف به این کشور رجال قحط است که امریکا بیچاره از کرزی کرده بهترتر کسی دیگر را نیافت. اما بهترین راه حل اینست که یک نظام صدارتی به وجود اید وصلاحیت های کرزی باید با چند نفر دیگر تقسیم گردد. سایر اقوام باید سهم فعال در دولت داشته باشند زیرا این دولت که زیر بناهای انرا افغان ملت تشکیل داده ناکام ترین دولت در تاریخ اوغانستان میباشد. باید احدی واحمدزی از تمام پست ها در دولت اینده طرد گردند واحدی این خایین ملی باید به محاکمه کشانیده شود زیرا ملیونها دالر از کمک های خارجی را حیف ومیل خود وحزب بدنام ووطنفروش خود کرده است. جلالی هم باید لقب بزدل را بگیرد و رمضان بشر دوست باید به طور بسیار عاجل به یک شفاخانه روانی دراروپا بستری گردد زیرا مرض دیوانه گی وی در این اواخر شدت کسب کرده است. داکتر صاحب عبدالله باید به صنف پی سی بی فاکولته طب دوباره شامل گردد تا درس های خود را درست تعقیب کند و چون جناب مارشال صاحب فهیم معاون اول اقای کرزی در دور بعدی میباشند باید بینی خود را حالت شلغم گونه فعلی بیرون اورند بنا ایشان باید به یک مرکز جراحی پلاستیکی معرفی ومن برای شان پیشنهاد میکنم بین خود را مانند لیلا فروهر بسازند.

  محقق باید دوباره به مندوی فرستاده شده و باشی جوالی ها مقرر گردد. اکه دوستم باید یک رستورانت قابلی ازبکی باز کند. اسمعیل یون وحبیب الله رفیع چون پختون های بسیار اصیل هستند پس باید همراه با خاتون های خود یک مرکز تعلیم اتن بازکنند وحنیف اتمر باید باید بیزوی خود را از لغمان خواسته یک فارم تولید بیزو را درکابل تشکیل دهد. وزرای وردکی هریک رحیم وردک، فاروق وردک و کریم خرم باید یک دکان نصوار دهن فروشی را به صورت مشترک باز کنند. به نظر من اندام اقای کریم خرم مانند تف دانی میماند بنا کریم خرم میتواند به حیث تف دانی در کدام رستورانت هم کارکند!

  اینست نظریات بنده درمورد شغل اینده وزرای کابینه فعلی! امید یک کاپی انرا کدام جوان پرنت کرده خدمت عالیقدر ریس جمهور اینده کشور ببرند. من برای خود کدام شغلی درخواست نمیکنم زیرا استخوان من مانند استخوان وزرای فعلی پخته نیست ومن در کدام خیانت ملی دست نداشته ام که امروز مکافات انرا با تفویض کدام کرسی وزارت بگیرم!

  • مشاور صاحب قادر جان ! پیشنهاداتت بسیار معقول است . ام تف دانی سوراخ است همه جا را مردار میکند ! راه حلی برایش سراغ داری ؟

  • برای جناب عبدالقادر کله خراب تبريک و عرض اخلاص تقديم است . پس از ماه ها نوشته شان مرا به خنده واداشت ؛ بسيار طنز تلخ و موثری در نوشته شان نهفته است . اميد است به همين سبک گاه ما را محظوظ سازند . خالد حضرتی

  • سلامت باشی اغای کله خراب. هرچه گفتی در گفتی. گمنام

 • اگر حزب وحدت شامل خلیلی و محقق باشد مردم هزاره اصلا در مورد این خاینین ملی با ریس جمهور اینده افغانستان اصلا موافق نیستند

  مردم هزاره با ریاست جمهوری کرزی باین علت موافق نیستند که خلیلی را با خود دارد...

Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس