صفحه نخست > خبر و گزارش > تظاهرات صد ها تن از دانشجویان دانشگاه کابل در اعتراض به کشتار غیر نظامیان

تظاهرات صد ها تن از دانشجویان دانشگاه کابل در اعتراض به کشتار غیر نظامیان

تاکنون آمار دقيقی از تعداد غير نظامیان کشته شده در فراه منتشر نشده است اما برخی مقامات محلی می گويند که ده تن به شمول کودکان و زنان کشته شده اند. نيروهای بين المللی نيز ادعا کرده اند که اين آمار اغراق آميز است و آنان به درخواست نيروهای افغانستان محل را بمباران کرده اند.
يكشنبه 10 می 2009

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

عکس ها از خبرگزاری رویترز

آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید

پيام‌ها

 • اين پلان أدمکشی توسط نيروهای خارجی يکی ازوسائل کمپاين کرزی است بخاطرزيرفشارقراردادن امريکاوغرب واين يک کارکاملاسازمانيافته است وقتی کرزی به طرف امريکاحرکت ميکندمردم کشته ميشوندتاروحيه ی ديدارکرزی رابا اوباماعاطفی سازندطوريکه وقتی مشرف دراجلاس رهبران جهان به سوی ملل متحدميرفت اولاتالقان راتصرف کرده وزمانيکه به شورای امنيت رسيدگفت ربانی ديگربوکالت ازکدام مردم وکشوردعوت شده است ؟ واحتمالاتاختم انتخابات چنين بمباران های زيادترميشسودتاکرزی خودش رادرين کمپاين مدافع مردم نشان داده وازعواطف عوام استفاده کندوازجانبی کرزی چندين نفرمانندراکنی ، ارسلاو--- راباپول دولت وحمايت مالی برادرانش واردعرصه انتخابات کرده است تابرايش رأی جمع کنندواحتمالاطالبان برای راکتی وکرزی رأی ميدهندچراکه راکتی ازخودشان است وکرزی بهترين شرايط رابرای طالبان فراهم أورده است و دولتی چنين ضعيف وفاسدونژادپرست ميتواندزمينه پيروزی طالبان رامهياء کرده است طالبان وطرفداران أنهانيزدرولايات مختلف زمينه رابرای بمباران فراهم ميسازندمثلاازداخل قريه ای سرنيروهای خارجی فيرميکنندتامردم رابکشندچون خارجی هابسيارميترسند ديوانه واربدفاع ازخود ازطريق هوائی می پردازندوبعدهم تيم کرزی وطالبان دولتی وهم طالبان سنگری ومسلح درولايات مردم رابسيح ومظاهرات رابراه ميأندازندکه مظاهره کابل توسط طالبان وتيم کرزی تنظيم شده بودگرچی برخی پارسيگويان ومخالفين طالبان که ازسياست ودست های مرموزدرپشت اين مظاهرات خبری ندارندکاسه داغ ترازأش شده وبزبان ماعليه امريکاوبدفاع غيرمستقيم ازطالبان وتيم کرزی پرداختندخوب جهالت سياسی چنين افرادی هميشه هم درپارلمان وهم دردولت وهم درميان مردم کشورماوهم درخارج باعث شده که تيم کرزی وطالبان ازعواطف واحساسات أنها استفاده کرده وخواهندکردچنين مظاهراتی مانندمظاهرات افغان ملت درولايات عليه پدرام وتشکيل جلسات باصطلاح مستقل به حمايت ازکانديداتوری کرزی توسط مردم درحاليکه همه خريداری شده ويافريب خورده ی حکومت اندکه درخدمت کرزی قرارداده ميشوندمگرشينواری بنام روحانيون به حمايت ازکرزی فتواصادرنکرده است ؟ پس نبايد درهرجلسه ومظاهره وکمپاين بدون درک وشناخت درست مشارکت ورزيدچون درکشورماخيلی کارهاباشعارهای خيلی ملی ونيک ولی توسط افرادوحلقات معلوم الحالی صورت ميگيردمانندجرگه های صلح يامشاعره يالوی پکتياو---- که همه دولتی وطالبانيست پس هوشيارباشيدتاخری دشمن نشويد

  • سلام خدمت خواننده گان محترم
   بنظر من درجایکه جنگ وطالبان وجود دارند هیچ کدام غیرنظامی بیگناه وجودندارد همه شان طالب ودوستداران طالب هستند باید اصلاح ویا به جزای اعمال شان برسد.
   دشمن صلح وبشریت هستند.
   چرادربامیان پنجشیر وبعضی جاهای دیگرغیرنظامیان کشته نمیشود

   <علی رضا خشنود بامیانی>

Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس