صفحه نخست > کارتون > کریم خلیلی، خائن روزگار؟

کریم خلیلی، خائن روزگار؟

کاری از جعفر رضایی
پنج شنبه 14 می 2009

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

پله پله تا شرکت غلغله

مطالب مرتبط:

مرگ تاریخی کریم خلیلی

http://kabulpress.org/my/spip....

شهرک حاجی نبی مکان پرخطر برای زندگی

http://kabulpress.org/my/spip....

آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید

پيام‌ها

 • درود بر جعفر رضایی .
  در مقابل پرخور ستمکار و گرسنه گی ستمدیده ، آرام نگیر . افشا کن ، اعتراض نما ، فریاد بزن عزیزم . احسنت .

  • افتخاربه هنرمندمردم دردسالارجامعه وبيدارگربزرگ جعفررضائی عزيزاين خائن ملی وخونفروش وقارباخته نه تنهادلقک حقيروزنجيری قبيله است بلکه درتخديروگمراه سازی مردم ماسخت تلاش ميورزدچنانچه دم اودانش دريک کمپاين برای خرزيش گفته که جلالتمأب عالقيدرجناب رئيس صاحب جمهوری اسلامی افغانستان محترم کرزی خان وعده سپردندکه درحکومت أينده 20% ماراحق ميدهندبنابرين ماحمايت خودرا ازنامزادی ايشان اعلان وبرايش کمپاين ميکنيم من که نه سياستمدارهستم ونه تاجريک سوالک ساده ازين أغايون ميکنم اولاشمادرين هشت سال حکومت خودچی خدمت وکاری برای هزاره هاکرديدکه بازکرده بتوانيدأياهمان چندمترجاده ی يک طرفه ودرجه چندم درباميان درمقابل چندهزارهايوی وسرکهای حلقوی ودرجه يک درهرولايت جنوب دستأوردشماست يا احسان کرزی ياکمک جامعه جهانی ياخونبهای مردم هزاره ؟
   نوکر، کنيز، غلام وخادم نه تنها20% که هرقدرزيادترشودوهرقدرخوب ترکارکنندسرورشان راحت ترميشودتيم کرزی وخوانين قبيله نه تنها20% بلکه يک نفرماراهم درقدرت شريک نخواهندساخت ولی مشکل شماورهبرتان خليلی درين است که فرق ميان دولت وقدرت راتاکنون نمیدانيداگرهزارفيصدمردمی دردولت جذب واستخدام شده باشندمعنايش اين نيست که درقدرت هم شريک اندخليلی طوريکه خودش باری اعتراف کردوياضياء مسعودفقط فالتومشراندشماچرادرچشمان عوام کالانعام وخوشباورخاک می پاشيد؟ چرامردم راتخديرميکنيدوبه اميدهای دروغين غرق ميسازيد؟
   سوال ديگراينکه اين 20% رابرای شمايعنی حزب خليلی ميدهديابرای قوم هزاره يااهل تشيع ؟ واگربرای اهل تشيع ميدهدچی وقت مردم شماراودرکدام جلسه نماينده گرفتندکه شمابوکالت ازين مردم باکرزی توافق ومعامله کرديد؟
   سوال ديگرهم اينکه أيادرميان اهل تشيع وهزاره های افغانستان ديگرهيچ کسی نيست که غيرازشما اهليت ولياقت وزارت ومعاونيت ومشارکت دردولت راداشته باشدکه فقط شماسلسله جنبان دروازه ارگ شده ايد؟ چرادرهردوره وحکومت فقط همين چندتن بوکالت ازهزاره وشيعه افغانستان کرسی نشين باشندحالانکه نه تاجکهاچنين ميکنندونه ازبيکهامگردرجامعه هزاره وحتی شيعه افغانستان قطع الرجالی وقطع الانسانيست ؟ شماچرايک چنين سنت زشت رادرجامعه مارواج ميدهيد؟ واين کارتان چی فرق باروشهای حکومت های گذشته درباره هزاره های افغانستان دارد؟ شماکرزی راکه بخاطربرگرداندن گلبدين وطالبان بقدرت سرازپانمی شناسدويک تيم کاملافاشيت ونژادپرست داردبارديگردرقدرت ابقاء ميکنيدمگرنميدانيدکه درنهايت تلاش دارندتاهرقومی رادربرابرخودشان قرارداده وسيطره قبيله رادرافغانستان بارديگرنهادينه سازند؟ أياحزب خليلی ميتواندنماينده تمام تشيع افغانستان باشدياشرکت سهامی چندتاجرسياسی وخانواده خليلی است ؟ بلی شماتصورنکنيدکه مردم مادربرابرتان سکوت ميکنندواکنش أنهاراخيلی زودخواهيد ديدچون أنهاديگرنميخواهندسرمه ی أزموده شده رابارديگربه چشم خودبزنندوهرگزديگرفريب شعارهای دروغين کسی رانخواهيم خوردچون کوريک باردرچاه ميأفتدمردم خرشمانيستندکه سرشان باربکشيديارمه های گوسپندتان که أنهارابفروشيدبلکه نه تنها انسان بلکه هوشيارترازشماهستندوفائده وضررخودشان رابهترازشماميدانندهزاره درهرنهادوموسسه واداره ای است فقط مجری وسخنگوی پشتون وکاتب وچانته بردارشان است شمايک شيعه وهزاره ی تصميم گيرنده رابه من نشان دهيدتابکی مزدوری ؟ تاچی وقت دلقک ؟ چرادنباله روی ؟ اگروجدان نداريدازمردم شرم کنيداگردرک نداريدازديگران پرسان کنيدهمه رامانندخودتان حقيروخونفروش مپنداريدمابخاطرچی جنگيديم ؟ وچراخون داديم ؟ بخاطريکه فقط چندتابه نام ونان رسندوبس درنظام دمکرسی هيچ کسی نماينده ديگری نيست هرکسی فقط خودش انتخاب ميکندوحکومت بازتاب اراده جمعی دريک انتخابات شفاف وراستين است شماحق داريدبه عنوان يک حزب سياسی فعاليت کنيدوامانه بنام يک قوم يامذهب باکسی معامله ، چنين خيانتی هرگزقابل اغماض نيست شايدهنوزهم نفرت مردم رانسبت به خودوحزب ورهبرخودفروش تان ندانيدولی درأينده نزديک ميدانيدفقط ازخداميخواهيم که انتخابات واقعی برگذارشودتاروسياه شودهرکی دراوغش باشد

  • kalili marg bartoo kayaeen ba mardoom lanad bartoo kasif nangi mardoome ma hasti buoz dil manfoor mamnoon az jenab razai

  • خوش خبری جالب
   هموطنان کران قدر!

   فکرمیکنم خبر جالبتراینست که آقای کشتمند کمونیست چهارآتشه دراین اواخر برمزاربابه مزاری زارزارکریه وزاری راه انداخته بامرثیه ونعت خوانی وحمدکویی درصف مدافعین حقوق برادران شرافتمند هزاره برآمده مبارک همه ای مابادکه خسرروسهاو انترناسیونالیست بی همتا اقتصاددان سوسیالیست مترجم آثارلنین مارکس وانکلس ومروج ماتریالیسم مدرس مانفست حزب کمونست شوروی بزرک درصف ماتمداران بابه مزاری قرارکرفت
   وای به حال کسانیکه سالهای سال اورانشناخته عقبش رفتند !!!

  • عوض علی جان------

   بابه مزاری بزرگ را اگر اقتصاد دان و ساینس دان و روشنفکر هزاره درک نکنند مثل ما و تو بیسواد او را هرگز نخواهند شناخت...

   اقای کشتمند صدراعظم سابقه افغانستان بخاطر بسوگ رهبر هزاره میگیرید چون باهم یکجا مجلس و دریک کاسه نان خورده بودند و اینهمه بزرگی و دریا دلی علی مزاری حتی دشمن را به گریه وا خواهد داشت چه رسد به یک هزاره که مزاری به خاطر این قوم جانش را فدا ساخت...

   اعضای حزب کمونیست فعلا نیز در افغانستان فعالیت دارند و روسیه ده ها تن مواد غذایی در شرایط فعلی به مردم گرسنه افغانستان کمک غذایی میکند...پس بنظر شما همه را از دم شمشیر کشید و یا این مواد غذایی استفاده اش حرام است..

  • اقای عوض علی!کشتمند اگر کمونیست بوده اگر مارکسیست بوده ازارش حتی به یک مورچه هم نرسیده خدمت وابادی که کشتمند در زمان صدارت ووزارت خود به مردم افغانستان کرده هیچ پادشاه یا ریس جمهور های دیگه افغانستان نکرده تو یکی از مسولین دولتی را نام ببر که مثل کشتمندبرای مردم افغانستان خدمت کرده باشه ؟

  • اوالی برو اول سواد یاد بگرو ازوخته بیا ده باری شخصیت های بزرگ قومو نظر بده. هر شسته وناشتسه امده ده باری کشتمند صاحب و مزاری بزرگ نظر خو را میدیه ... خد اوند

  • اقای سنگلاخی عزیز!اززمان تشکیل کشورافغانستان تا چنددهه قبل سادات به حیث نماینده شیعیان دردربارامیران صدهابار باسرنوشت شیعیان مخصوصا هزاره هامعمله کردند.که دربسیاری ازلحظات تاریخ برای جامعه فاجعه افریده است.من به دفاع از خلیلی نه بلکه برای بیان واقعیتهااینهارامینویسم.من گفته شمارا تعید میکنم که خلیلی نماینده همه تشیع نیست.امانسبت به دیگررهبران تشیع اعمال دارد بهتر.ایا شما نماینده تشیع محسنی را میدانیدکه دفتروکتاب جنایات وخیانتهایش خروارهاست؟ویا کاظمی راکه گذشته بسیاربداخلاقی داشت؟ویا انوری پسر انورشاه سودخوررا؟که ازبطن مادر الی اکنون ازحرام تغذیه شده.ویاجاوید خوبین را که حتما از حکایت خواب دیدنش ورسوایی بعدان خبردارید.درخانه جاوید تماشای فیلم سکس حتی دربین زنها هم مروج است.ویاشایدهم هادی را شایسته رهبری بدانید کسیکه کسیکه سیاف را عمو خطاب کرده بود.ویا عالمی بلخی کسیکه بخاطر قدرت از هیچکسی هیچ چیزیرا دریغ نکرد وهمه را مطابق میلش سواری داد.

  • مجیدجان قند!
   ازخدامیخواهم که توراهدایت کند.وازتومیخواهم که عقده های دلت راپاک کنی.البته هدفم ازین حرف ها حمایت ازاحمد ومحمود نیست که تودرنوشته ات ازاوشان نام گرفتی،بلکه مطلب اصلی این است که توشاید ازپیروان راستین نسل نوهزاره مغل باشی.درضمن این عقده گشائی چهره مظلوم هزاره های عزیزراپیش همه مخدوش نشان میدهد.پس مواظب افکاروگفتارت باش.تشکر.

  • اقای محمد!مجید جان صرف جواب مزخرفات سنگلاخی رابابیان واقعیات که زبان زد خاص وعام جامعه است ارایه کرده بود.نمیدانم چرا به شمابرخورده.اگرکدام غرض نداریدومقصد از نصیحت کرن است.باید اول سنگلاخی را موعظه میکردی.بیان واقعیت اززبان هرکسی که باشد سزاوارستایش است نه سرزنش.محمد جان واقعیات رابایدپزیرفت ولو موجب ازار خاطر بعضیها گردد.

  • اقای سید محمد در کابل پرس? هر کس مسول نظر خود است نگرانی شما از چیست ؟ دوما"اگر مستجبالدعاهستیند لطف کرده از خدا بخواهیند تا انعداز سادات های که بخاطر چوکی وزارت اخرت خودرا با دنیا معامله میکنند هدایت کند تشکر

  • آیا کسی نیست تا به کمیسیون سمع شکایات بگوید که خلیلی یک قاتل است و قانوناً حق اشتراک در پروسه انتخابات را ندارد! گذ شته از هزاران مورد دیگر، هنوز خون قهرمانان چون قوماندان شفیع و سید سرور که در بامیان توسط او و سید اعلا به شهادت رسید نخشکیده و قلب هزاران فرزند هزاره هنوز هم داغدار است. بازهم به نمایندگی از قوم غیور هزاره معرفی میشود.

  • آقای که نام خودرافراموش کرده اید درودبرشما!
   من سیدنیستم ونه سیدی کسی رابرخودقبول دارم.چون آقاوسروربودن شایسته هرکسی نیست.بناءعقده ای هم ازکسی بدل ندارم،بخاطریکه تا حال برمن وپدرانم کسی آقائی نکرده است.اماحق دارم درگفته هاونظرات اتباع کشورم دقت کرده نظردهم.همانطوریکه نظرتوهم برایم قابل احترام است.ودردفاع ازهیچ مذهب وقوم هم برنمی خیزم چراکه اگراینها کارائی داشت اولیش درطول صدهاسال گذشته ودومی لااقل درصدسال اخیر مشکلات من وتوراحل میکرد.پس تکیه براینهاآب به غربال گرفتن است.تنها چیزیکه درآینده باعث حل مشکلات ماوشماخواهدشد خردوتساهل میباشد.ازشماهم سپاس.

  • برادر عزیز این خبررا چنان با عجله نوشتی فکر کردیم حتما خبری هست.آقای کشتمند شخصیت به مراتب والا تر میان همه این مردم نسبت به بیگانه های خبیث است که شما ها در معبودش دجال پرستی میکنید.برای من و ما خبر مشمیز کننده و متحیر اینست که شما های بد بخت و مفلوک با پول سر سود کمر تان را ازین جا میبندید و با هزار خفت خودرا به گور خمینی میرسانیدواستخوانهای بوی گرفته اش را میبوسید و اجر اخروی میطلبید.بی مسلک ! آیا این خبرمتحیر تر ازین است که شما ها زمستان سرد و برفی را برای بوسیدن لنگ حمام سید فاضول زاده شیاددر نوردیدیدوبه پا بوسی همت میگمارید که عمری نیت نابودی تان را داشت؟آیا فراموش مان خواهند شد که هنوز جای نیش های جهالت تان را در پای مکتب معرفت میبینیم؟کشتمند یک اکادمسین و عالم بزرگ علم اقتصاد هست.همو که یک لنگه دمپایی اش به هزار هزار خمینی و محسنی و دیگر اراذل ارزش دارند.دهانت را نا سنجیده این گونه باز نکن غزنیجی بیمعرفت که گند تان همه را معذب میسازد

  • سید پرنچه سنگلاخی بجیم زیاد چتیات گفتی فکرمیکنم که دیگرسیدها به قدرکافی چهره کثیف وخائنانه خویش را نشان داده است کاردرست نیست که هم گدایی میکنید وهم خمس میخورید وادعای سیاست راهم دارید.

  • فرهاددشتی صاحب ازخودت بسیارتشکر!چراکه لااقل ده دقیقه مراخنده دادی.بدون کدام غرض بایدبگویم واقعاجمله خنده داری بود.(سیدپرنچه سنگلاخی بچیم)

  • اقای محمد سلام ! حقیقت ها را باید گفت شمااز خیانت انوری کاظمی جاوید....به هزاره هایا بیخبرید یا خودرا به کوچه حسن چپ زده اید حادسهء افشار راکت باران خانه های مسکونی در دشت برچی وقلعه شهاده از قطعهءاسکادبه دستور این اقایان که نام برده ام ولشکر کشی شان به یکاولنگ وبامیان قتل وکشتار صد هاجوان بیگناه اینها گوشهئ از جنایات اینها که فقط چند سال پیش انجام داده اند ایا این همه جنایت را میشود به سادگی فراموش کردیا ساکت نشست؟ درست است که خلیلی هم خیانتکار است این دلیل نمیشود که جنایات دیگران را که در حق مردم هزاره ناحق وناروا انجام داده فراموش کنیم ویا ساکت بنشینیم تا انها جنایات خودراادامه بدهند البته حساب چند جنایتکار سید جدا از سادات های محترم ما است عدهء زیادی از سادات های ما هستند که در مقابل اینها موضع گرفته اند واعمال انهارا محکوم کرده اندودر کنار هزاره ها یکجا از مردم دفاع کرده شهید داده اند ما یع افتخار ما هزاره ها هستند. تشکر

  • دوست محترم که بازنمیدانم به کدام نام خطابت کنم،به هرصورت شماراست میگوئید خائن خائن است چه خلیلی باشد یاانوری وجاویدو.....ویاهم محقق وحکمتیارو......الاآخر.اگراز پیره زنان دهاتی افغانستان هم بپرسی که باعث این همه بدبختی ماکه هست تمام وکمال برایت معرفی میکند.امامن به حیث یک افغان که ناخواسته باید درلجنزاریکه اینهابرای ماساخته بسوزم وبسازم ازشماخواهش میکنم ومیگویم لزومی ندارد که بخاطرتعلقات قومی - مذهبی ازجنایات بعضی هادفاع وازبعضی هم آگاهانه چشم پوشی کنیم.همچنان درقضاوت هاهم باید به عنوان نسل جوان این کشورمنصف وروشن نگرباشیم.مثلا شمابه من سیدخطا کردی،باکدام آگاهی درحالیکه من ازمعنی امروزین که سید افاده میکند شدیدا بیزارم ومتنفرونه هم سیدم.اکثریت دوستان از این آن رهبر زنده وفقید دفاع کردند.ولی من که حتی نسبت مذهبی باشما ندارم ازین دوستان میپرسم که آیا سالهای1360تا1362رافراموش کردند درجنگهای که آقایان مزاری،محقق محسنی جاوید عالمی و...دربلخ راه انداخته بودند صدهانفر هزاره کشته شدند.مگرآنهاهزاره نبودند که بودند.مگرآنها به اصطلاح مجاهد نبودند که بودند.پس به کدام دلیل اجسادشان درشکم سگ ها رفتند.من خودم شاهد بودم که درطول 2سال حدود 400 جسد راسگ هاخوردند که تنهالباسهای پاره پاره شده شان باقی مانده بود واز بعضیم قرآن های جیبی.پس مدافعین محترم این یاآن رهبر زنده وفقید برای من غیرهزاره وشیعه چه توجیهی میتواند داشته باشد.بازهم ازخودت تشکر.

  • زندگی در شهرک حاجی نبی ( برادران خاین) یعنی زندگی بر بروی خونهای فروخته شده هزاران یتیم و ومسکن هزاره هاست که معامله گر خاین چه در دوران طالبان که بامیان را به شاه سعودی فروخت و میلیونها دالر را به دبی به حساب برادر خود حواله کرد و چه در دوران کرزی که زمینه مساعد شد برا ی غارت و چپاول اموال مردم . ( چنین جنایت تا کنون در تاریخ یهودیت هم ثبت نشده که با قطره قطره خون انسانها شهرک سازی کند)

  • عوض علی جان غزنیچی!
   برایت متأسفم که در باره شخصیت عزیز چون کشتمند و افتخار مردم هزاره به این شکل و بی مسوولانه قضاوت میکنی. خبر داری که امروز تمام کسان که کمی از علم دانش و مدیریت میفامه، تنها فرد که کاردان بودند و توانست در مدت وظیفه اش به خوبی بدرخشد و استعداد هزارگی که همیشه دشمنان ما از آن هراس داشت و دارند نشان داد.
   وای به حال همچون تو و ملت افغانستان که امروز نمیتواند از دانش این شخصیت بزرگ قوم که کشور های خارجی برای ساختن سیستم اقتصادی شان ازش دعوت میکند تا سیستم اقتصادی و مدیریتی شان را سامان دهد. ولی ما و توی بدبخت با این قضاوت های آبکی چیزی دیگری نداریم. من از تو گیله ندارم چون نمیفهمی و ارزش ها را درک نمیکنی و از یک نفهم چنین چیزهای بعید نیست.
   شخصیت بابه مزاری سری جای خودش
   شخصیت اقتصاد دان شهیر کشور کشتمند عزیز سرجای خودش.
   من به عنوان هزاره امروز افتخار میکنم.
   زنده باد هزاره و فرزندان دلیرش

  • aghaye ahmadi aziz salam
   man jawad hastam sal1382 ra yad darid ke az kabul ba shoma be iran amadam.khalili yk khaean be tamam mana hast ke khob mardom ra dar shisha karda .omidwaram zodtar be dark wasel shawad.

 • عوص علی جان!

  میتوانی کلمه ای کمونبست را تعریف نمایی ؟

  کمونیست دیگران در مقام ریاست جمهوری کاندید میشود حرفی نیست . پس وای بر حال تو ... نادان بیسواد ... فدای خاک پای (کشتمند) شوی

  بااحترام

  دهقان

 • لعنت به کسیکه شخصیت همچون مزاری بزرگ وکشتمندعزیزرانمی شناسد ودرباره آنهاتبصره غلط مکنند. فرخ

  • shoma ha ki deroz az khalili ba ni ki yad mi karden amroz chira tama mi kase koze ra bar sarash mish kanied khalili na mi tane misli abdol ali padari khod adam bo ko she hamin

  • در افغانستان سابق سگبازی رواج داشت شخصی هر چه تلاش کرد سگ پیدا بلا خره یک شغال را ریسمان بگردن با خود بهر سو میبرد و مردم بر او میخند ید کسی از او پرسید که اوبیادر ایِ چیکار است همه سگ دارند و تو شغال . گفت بیادر هر چه گشتم سگ پیدا نتاستم ناچار شغال ره ریسمان کردم .حال ماهم باید هر چّتلی که دیگران خورد باید نخوریم اگر دیگران خاین ووطنفروش شان را پیش کردند ماهم چنان کنیم برادران هزاره ها دچار قحط الرجالی نیست .وطن به انسان دلسوز بحال مردم نیاز دارد نه به خاین و وطنفروش.بحال خود و مردم و وطن فکر عاقلا نه کنیم. یا هو تا بار دیگر

 • باسلام وما نده نباشيد به تمامي محرومين فريب خورده هاي بدبخت
  كريم خليلي را ازرفتارش بشناسيد كريم خليلي را از قدرت وتوانايي مالي برادرش حاجي نبي بشناسيد خليلي را ازميانه روي بيش ازحدش بشناسيد برادر حضرت علي عليه السلام ازاوخاست كه كمي بيشتر براي اوسهميه عطا كند اما حضرت با اهن داغ شده برادرشراقناعت داد اما كريم خليلي ازهيح خود امروزبرادارش رابه اسمان رسا نيده است . همين بس كه كه درسنبله 1386 كوجيها امد ومردم بيدفاع بهسود ودايمردادوكجاب را به خاكو خون كشانيدولي كريم خليلي نداي ماليدن سر ميداد ومي كفت كه مردم كوجي هم يكي ازمردم محروم افغانستان هست اين جه محروميت هست كه سرتا بامصلح كوجيها مثل يهوديهاي اسراييل به بيروجوان وزن كودك رحم نميكرد اي ادم با زهم ازكوجيها حما يت مي كرد علتش هم اشكا را است براي اينكه قدرت ناجيز خودشرا ازدست ندهد وتجارت ناتمام شده برادرش را هم به اتمام برساند وهم...... و...............................,,,,,,,,,,,,,,ووووو...

  • اگر معاونت ریاست جمهور معنایش موزه پاکی باشد،هیچکس موفقتر از خلیلی نیست چون او کفش های رئیس خود را با زبان می لیسد و با دندان حمل میکند.

  • با درود و تقدیم احترام بی نهایت به دوستان که نظرات شخصی خویش را برای خاننده گان ارایه کردند. هرچند بی خبرانه, مغرضانه و از جانبداری سخن بگویم کدام مشکل را حل نخواهد نمود, مگر این باید واقع بینانه قضاوت نمایم. در افغانستان مسایل پیچیده و مبهم زیادی مطرح است که دنیا از ابهام را به بار میاورد که مشکل است واقعیت را پی برد, مثل که زیادی از رهبران جنایت کار خوانده شده که اشاراتی به اعمال گذشته شان نیز شده که خیلی خوب است که مشخص است وروشن تا همه بدانند, و خیلی کلمات هم به کار برده شده که جز بد لفظی چیزی دیگری نیست.در گذشته ها کی بود که در وقت زمانیکه آغای کشتمند در راس صدارت یا وزارت بود از او قدر دانی نماید بلکه عده زیاد از مردم بد خواه وی بود که حتی کار بجای رسید که از طرف خود مردم سوی قصد بجان وی صورت گرفت, که خوشبختانه جان به سلامت برد, در حالی که او در همان وقت زمان از خدمت به مردم و کشور سخن میگفت ولی برای مردم جهت های خیلی بد داده میشد که وی مخواهد شمارا فریب بدهد ویا شمارا به را غلط بکشاند و غیره....
   اما امروز همه به نیکی از کشتمند یاد میکند چرا که مسایل پشت پرده را نمی دانیستند. ویا مزاری کسی بود خوب عمل کرد یک تاریخ ساز بعد از صد سال وارید صحنه سیاسی افغانستان از طرف مردم محروم هزاره گردید. در وقت زمانیکه شخص شان از عدل, مسوات, حقوق زن و غیره صحبت میکرد کسی نبود که قدر گفته های وی بداند و به آن گوش بدهد, خیلی زیاد علیه خواسته ها و پیش نهاد های آقای مزاری مخالفت شد اما بعد از گذشت زمان و شهادت وی همه طرفدار و به گفته های وی موافق است. بیام امروز هم یک کمی واقع بینانه عمل نمایم, خلیلی آنچنان که شما ازپی کاملاً خیانت کار و در مقابل مردم خویش بی مسوولیت باشد نیست و ازینکه ما مسایل افغانستان راصرف از طرف روشنی آن میبینم نخواهد بود مسایل خیلی پیچیده وجود دارد که نمیشود بدون آگاهی از آن قضاوت نمود.
   اگر معاونت صرف با موزه پاکی میشد که بدست آورد کسانی زیادی وجود دارد که خیلی استعداد این کار داشته باشد اما این امکان برای آنها میسر نیست بخاطر این نیست که آغای خلیلی ماستری موزه پاکی را داشته باشد بلکه یک سلسله مسایل دیگر در کار دخیل است که هم نمی دانم ولی فکر میکنم که خلی از جمله دیگر سران ویا رهبران ایده ال تر در مسایل دولت داری, مردم داری و مسایل سیاسی است. یک مثال بعد از شکست حزب وحدت از کابل و بشهادت رسیدن بابه مزاری کسی که با خوب شیوه پرقدرت از گذشته توانست دوباره مردم حزب مردمش را سری پا استاده و تقویه نماید. با وجودیکه در گفته های دوستان اشاره شده که در همان وقتیکه حزب وحدت تازه از کابل شکست خورده بود و رهبری فقید شان را از دست داده بود دوستان که مثل مار آستین برای هزاره عمل میکرد لشکر کشی ها از کابل طرف بامیان شروع شد که خیلی خسارات را برای مردم فقیر و بی بضاعت و اکثراً دهقان مردم ببار آورد که هدفمندی نابودی حزب وحدت گرفتن استقلال مردم بوداما کسی واقعا در مقابله ایستاد و تا آخر جنگید ودر کنار مردم بود آغای خیلی بود که دوستان ای لحظه تاریخی هم باید فراموش تان نشود.
   در جریان سلطه طالبان هم خلیلی بود وارد صحنه جنگی شد کسی دیگر جراًت این کار را نداشد.
   اگر راجع به شهرک برادر خلیلی صحبت شود من با وجودیکه ندیده ام فکر میکنم که یک کاری خیلی اساسی است؛ از چندین لحاظ اول اینکه یک شهرک استاندارد است که برای رهایش و نمونه بودن آن در پایتخت که به دست کی فرد از مردم محروم است ساخته میشود.
   دوم اینکه تا جای که من اطلاع دارم اکثرا برای مردم خود قباله داده که این مردم ما با اندک پول خویش هیچ وقتی صاحب همچو مکان در دیگر جای پایتخت نیست.
   سوم اینکه یقینا در کابل یش شهرک نمونه است که دیگران باید از ما یاد بگیرد اگر ماسرمایه دار میشویم برای مردم شهرک و خانه میسازیم , در حالیکه از برادر خلیلی هم خیلی مردم سرمایه دار در افغانستان وجود دارد که فقط کاری میکند که صرف پول بدست بیاورد.
   در خاتمه شایدخلیلی تنها کسی نباشد که متهم به استفاده از سرمایه ملی است اما در داخل هزاره ها تنها خلیلی است که من فکر میکنم کدام مشکل نیست اکر بیشتر ازهشتاد فیصد بودجه ملی افغانستابه عقیده مردم و جامعه جهانی به همین شکل بدست دیر اقوام افغانستان به مصرف میرسد. که با این همه پول که در افغانستان فرستاده شد هنوز سرک داخل شهری پخته نشده.
   تشکر

  • Jenab Akram Rasa ba en sawal hatman jawab beten ki enqadar poll wa warmaya ra Kalili wa baradaranash az koja kard? dar haliki khodi khalili dar shomara emroz ma chand sal qabl wazeh gofta bood ki ta 15 salagi dar behsood chopan bada badan dar kabul amada madaresh lebas shoee da khana hai mardom mekarda wa az majboreat eqtesadi rawana iran shoda ba jam talaba paiwata wa modat chand sal dar khedmat jang iran wa iraq boda ta rays daftar sazman nasr shoda. Pas en sarmaya ra ki padar nadasht az koja dard. Lotfan Emroz Ma ra bokhan bahdan jawab betee. Hatmeest

 • وای به حال شما مائویست ها، از مائویزم تنها شلیته گری وپوچ گویی برایتان مانده است.ببینید کاندیدای قوی درین انتخابات بازهم نماینده های مجاهدین است فرق نمیکند که کدام تنظیم .
  مجاهدین یک واقعیت است که اکثر مردم میپذیرد.شما مانند افکار قبلی خود دردشمنی با مردم قرار نگیرید.مشکل است شما جایگاه مردمی پیدا کنید.

  • آقای رستاخیزی!
   آفرین به رستاخیز شما که اینچنین آبروی جهاد و مجاهدین را می برید. خلیلی و حزب او یک روز هم در جهاد ضد روسی شرکت نکرده.آنها در دوران مقدس جهاد سر گرم جنگهای داخلی و کشتار مجاهدین بودند و به حمایت از ایران شعار مرگ بر امریکا میدادند. اما امروز در نوکری امریکا مسابقه گذاشته و نوکر"نوکر" امریکا است. آیا باز هم خجالت نمی کشید که ادعای جهاد می کنید؟!

Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس