صفحه نخست > کارتون > اینبار چشم بسته در خدمت شما هستیم

اینبار چشم بسته در خدمت شما هستیم

عتیق شاهد
شنبه 23 می 2009

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید

پيام‌ها

 • تازه ترین خبر از بهسود
  توضیح :

  بدلیل دریافت اخبار ضد ونقیض از بهسود و اطلاع دقیق از وقایع ، مدیریت سایت بمدت دوهفته (ازتاریخ ۱۷ ثور) سفری به بهسود داشته است و از " دشت گوله " ، یکه چاه ، "دشت سیاه ریگ" ، کوههای " اسپی بلند" ،"آدم سنگ"و سرخ کوتل واز مناطق در معرض خطر ( کجاب ، آوپای، شور کاریز، خربید، تیزک ، دیمیرداد،و خوات ) دیدن کرده است که خلاصه گزارش جهت اطلاع برایتان ارایه میگردد.(تصاویرنیز ضمیمه

  to the owner of kabulpress, kochis on fire in hazarajat again, please make some news from there

  HELP THEM
  http://behsoodpress.blogfa.com / http://zahirnazari.blogspot.com

  • سگ زردبرادرشغال است هزاره وتاجک وازبک جزشايستگی غلامی وبردگی وکنيزی راندارند همين ديروزدرتلويزيونهاديدم که دربغلان پشتونهابه سلسله کمپاين خودبرای کرزی اجتماع کرده وحکومت فعلی راکه يک دسته قومی ونژادپرست است به رهبری کرزی بهترين حکومت شمرده وگفتندکرزی بايدبازهم برگزيده شودالبته موقف ونظرپشتونهاواضح است که چی انگيزه دارندمطرح بحث مانيست ولی تعدادی ازخرهای هزاره وتاجک کاسه داغ ترازأش درين محفل درخشيدنديکی ازين خرهاکه يقينانميتواندجزهزاره باشدگفت کسانيکه ميگويندجناب کرزی بولايت های ماکمترتوجه کرده بايدبدانندکه خداکه خداست واگربگويدکن فيکون همه چيزتغيرميکندولی کائنات رادر6 روزخلق کرده است پس کسانيکه ازجناب کرزی انتقادميکنندياکافرانديامنافق يامادرزنای حرامزده ياجاهل وفاسق که جزعقده های شخصی ديگرهيچ انديشه وکاری ندارندچراکه اگردرشمال وافغانستان مرکزی ودرغرب کشورکاری صورت نگرفته درجنوب راهی صدساله راکرزی دريک شب رفته است سی ميلياردالردرين ولايات مصرف انگشاف وزيرساخت های کشورشده است مگراين کارنيست جنگ درشمال وافغانستان مرکزی وغرب نيست پس بازساری چی ضرورت است اگرنان نبودمردم لله الحمدميتوانندعلف بخورندمهم اين است که يک تاجک ويک هزاره بنام معاون يادشوندکه حضرت أية الله العظمی خليلی دام الله عمره وجلالتمأب مارشال فخيم درخدمت دربارکرزی صاحب باهم رقابت دارنداگرهمين کرزی نبودهزاره کاری جزجواليگری وپنچشيری جزغلام بچگی داشتندبرای ماهزاره هاوتاجکهاکرزی امام علی وامام خمينی وابومسلم ومسعودزمان است پدرومادرمان فدايش

   خرعيسی ماستيم گرهزاره ياتاجک وياازبيک هايکه برای خليلزادشان کمپاين کردندمظهرجهالت سياسی وتاريخی واجتماعی اندواصلانميدانندکه چراپشتونهابرای کرزی باوجوديکه فسادحکومت وناکامی ومکرش دنيارابوگين ساخته است بازهم کمپاين ميکنندواحدی چرابخاطرابقای حکومت کرزی وحفظ تشکيلات فعلی ازکانديداتوری خودميگذرد؟ هزاره وازبک وتاجک هرگزاين رازوتوطئه رادرک کرده نميتوانندفهيم رفت تاشئونيستهارابازهم درکرسيهاشان حفظ کندتابتوانندپلانهای ناتمام خودراعليه مليتهای ديگروپشتونيزه سازی به اکمال رسانندبنابرين تأئيدوحمايت هرتاجک وهزاره وازبک ازکرزی درحقيقت انتحارسياسی ، نژادی ، فرهنگی ، تاريخی ، ملی واداریست يقينافهيم وخليلی ازدرک اين واقعيت عاجزنبودندولی پول ومقام رابرمنافع مليتهاومناطق وفرهنگ خودترجيح دادندپس لعنت برچنين وجدان فروشان حقيرباد

Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس