صفحه نخست > دیدگاه > کوچیهای طالبی یکی ازعوامل نا امنیها درافغانستان

کوچیهای طالبی یکی ازعوامل نا امنیها درافغانستان

محمد عوض نبی زاده
يكشنبه 17 اكتبر 2010

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

کوچيگري يک شيوه زندگيست که بربنياد،عقبماندگیهاي اقتصادي،اجتماعي استواربوده وساختارکنونی کوچيگري بابحران شديد درونی ومناسبات باغيرکوچيها ومردم بومی مواجه اند که نميتواندپاسخگوی زندگی عصرکنونی باشد،زیراکوچيها امتيازات خارج ازچوکات عدالت وقوانین بشری ميخواهند،که دريک جامعه دموکرات بااصل عدالت وبرابری درتنا قض وضد یت کامل قرارداردونظامهای استبدادی تک قومی سالهای طولانیست که ازکوچیگری بعنوان یک استراتژی وابزارسیاسی علاوه برتشدید تضادهای نژادی- قومی ومذهبی،مسایل اقتصادی وغصب اراضی استفاده که بارها منجربه تصفیهءقومی ونسل کشی‌ اقوام محروم افغانستان شده است.تهاجم کوچیهای پاکستانی اقلا بیش ازیکصد وسی سال قبل باحمایت حکومتهای خا ندانی وتک قومی افغانستان آغازوپس ازگسیست حکومتهای قبیلوی درافغانستان،بااضافه نوسال حکومت فعلی، که درطی مدت یک دهه اخیرتروریستها وبنیادگراهای پشتونخواه طالبی باحمایت مالی وتسلیحاتی سازمان استخبارات نظامی پاکستان،همه ساله درفصل گرما،هجوم مسلحانه را درمناطق هزاره نشین وصفحات شمال کشورانجام میدهند چون استخبارات نظامی پاکستان حامی اصلی کوچیهای طالبی وپیشقراول دهشت افگنی وبی ثباتی درمنطقه بوده.که درفصل گرمای امسا ل نیز،باشدت بیشترازسا ل پارطالبان درلباس کوچی همراه باتسلیحات ثقیله وخفیفه درولسوالیهای بهسود ودایمردادولایت وردک حمله نمودند.ودامنهءهجوم آنان حتی چندی پیش درغرب شهرکابل درپایتخت کشورنیزکشانده شدند.معضلهء کوچیهادرافغانستان نه تنها مشکل یک ویا دو قوم نیست،بلکه اکنون بحیث یک معضلهء گسترده ملی درسطح کشورمطرح است چون کوچیهای طالبی اکنون به یک نیروی نظامی تروریستی تبدیل ویکی ازعوامل عمدهء جنگ وخشونت بوده که بهترین عامل قاچاق مواد مخدر،سلاح واحجار قیمتی وآثار تاریخی افغانستان هستند .مافیای مواد مخدرکوچیهای طالبی را جزء پروسه کاری شان ساخته که با استفاده از،مصؤنیت وامتیازاتی که ازجانب دولتها برای کوچیها داده میشود،درانتقال مواد مخدرازیکجا به جای دیگرازآنها استفاده به عمل میآورند.نهادهای امنیتی افغانستان درسالهای اخیربارها سلاح، مواد مخدرواحجارقیمتی را ازمیان اجناس کوچیهای مسلح طالبی کشف کرده که متاسفانه اکثرامتخلفین کوچی دوباره رها شده اند.استفاده استخباراتی ازکوچیهای پاکستانی ازارزان ترین شیوه های کاری دستگاه های استخبارات پاکستان وکشورهای غربی است.زیرا کوچیهای پاکستانی پشتون تبارحق دارند که بدون ارائه اسنادازمرزافغانستان وپاکستان رفت وآمد کنند.وبه دورترین روستا های افغانستان بروند و درآنجا بودوباش داشته باشند.کوچیها ازوضع منطقه، مردم، اراضی وهمه خصوصیات محلی مردم بومی آگاهی پیدا میکنند که میتوانند این معلومات را دراختیارکسانی که به آن ضرورت دارند قراردهند.کوچیها مالیه نمیپردازند،گمرک را نمیشناسندوکاروانهای شترراازکشوری به کشوردومی انتقال میدهند.حالاکه کوچیها ازموترهای پیک آپ مانند گروه طالبان استفاده میکنند،عملیات قاچاق به مراتب سریعتراجراشده میتواند که گرداننده گان وعوامل تجارت افراد انتحاری میتوانند،متاع خونین شان را درلباس مصؤن کوچیهای پاکستانی داخل افغانستان کرده وبه هرنقطه افغانستان برسانند.کوچیهای پاکستانی قادرند که جواسیس مسلکی خارجی را باخود از یک کشوربکشوردومی آنها رادرلباس کوچی مخفی نمایند پس کوچیگری بهترین وسیلهء سترواخفای جنایت،قاچاق وموضوعات استخباراتی میباشد وهم چنان یکتعداد ازسناتوران انتصا بی مجلس سنا وده فیصد اعضای پارلمان رانیز کوچیها تشکیل میدهند که متاسفانه این حق نامشروع ازطرف حاکمیت کنونی برای کوچیهای طالبی داده شده است درحالیکه کوچیهای پشتون تباراکثرا اتباع پاکستانی بوده وبرخی ازآنان ما لک بلند منزلها سرایها ترانسپورتهای باربری درشهرهای بزرگ پاکستان وافغانستان اند درحالیکه کوچیهای پشتون تبارپاکستانی یکباردرمحلات زیست دایمی وباردوم بحیث کوچی ازحق رای دهی درانتخابات پارلمانی وریاست جمهوری استفاده میکنند.بناء اگرکوچیهاجزءمردم افغانستان باشند، درروزرأي‌گيري درهرمنطقه‌اي كه به سرميبرند، بايد به يكي ازنامزد‌هاي دلخواه خود ازهمان منطقه رأي بدهند ودرغیرآن هیچگونه تناسب وتوجيه معقولي بامعیارهای جهانی ازلحاظ حقوقی برای دادن رای درهنگام انتخابات ندارند نزاع طالبان درلباس كوچي با اقوام غیرپشتون قبل ازآنكه اختلافات ميان قومی باشد بیشتر،ريشه هاي سياسي دارداقوام غیرپشتون وبخصوص مردم هزاره طی مدت تقریبا چندین دهه گذشته باسرکوب شدیدازطرف کوچیهای مسلح پاکستانی مواجه بوده اند،متاسفانه واکنش خشن وخون بارحکومتهای استبدادی و خاصتا حکومت فعلی درجریان تهاجم کوچیهای پاکستانی بی تردید عقده ها را تشدید و کینه های مردم بومی آسیب دیده را ژرفا داده است.گرچه امسال که هنوزدود خانه های سوخته کجاب بهسودودایمیرداد خاموش نشده، بود که دود دشت برچی برهوای دموکراسی وحقوق بشرجامعه مدنی قانون سالاری حکومت آقای.کرزی بلند شد-چنانچه جمعه خونین دشت برچی کابل عبرت نا پذیری دستگاه سیاسی کشوررا نشان داد که بازهم به سرکوب وخشونت روی آوردند،افسوس که پليس تأمين امنيت،بجاي ازبين بردن وكاهش نزاع، ديوانه‌واربه روي مردم محلی آتش كينه و نفرت تهي ازانسانيت خويشرادرقالب فير گلوله وآتش به سينه‌هاي جوانان اين مرزبوم خالی نمودند که درنتیجه تعدادی ازمردم بیگناه کشته وزخمی شدند،ولی متأسفانه بنابرنفوذ فراوانیکه طالبان نیکتائی پوش ودیگرداعیه داران نظام تک قومی بالای برخی ازمقامات دولتی نظام کنونی دارند درمورداین فاجعه بشری ونسل کشی مردم هزاره بجرم هزاره بودن درقرن بیست ویکم چشم‌ پوشی حیرت انگیزی حکومت کنونی ازخودها تبارزدادند.اما وجدان بیداربشری فاجعه نسلکشی مردم هزاره رابوسیله کوچیهای طالبی ازنظرمجامع بین‌المللی مردمان جهان وافغانستان پوشیده باقی نمانده ونباید بنا براعمال نفوذلابیهای نظام تک قومی افغانستان وطرفداران اندیشه طالبی به فراموشی سپرده شود.دولت فعلی قصد دارد ضمن برهم زدن امنیت وثبات روانی اقوام غیرپشتون پلان تصفیه قومی رادرهزاره جات -کابل- صفحات شمال ویا دردیگرمناطق افغانستان عملی وتطبیق نمایدچون میخواهد برای تداوم سیاستهای قومی خودازکوچیهای مسلح پاکستانی درخط مقدم بحیث پیش قراول طالبان بسوی مرکزوشمال بحیث ابزارولشکرقومی ونیروهای مصرفی استفا ده وساختارهای خون آلودوشکننده اجتماعی وسیاسی رادرکشورما ایجاد نمایند ازجریانات اخیروبازیهای نفرت انگیزحکومت تک قومی کابل پیدا است که سیاست دشمنی با اقوام محروم هرروزیکه میگذرداوج بیشترگرفته که دراستقامتهای مختلف هدف اقدامات نفاق افکنانه سیاسی-نظامی وتروریستی قرارمیگیرند ولی متاسفانه نیروها ورسانه های کشورهای غربی درافغانستان نیزمهرسکوت برلب زده کشتاروتجاوزآنها را تماشا میکنندکه بجای جلوگیری ازجنایت زمینه های جنایت برای کوچیهای طالبی مساعد میگردد. بناءجامعه هزارهءافغانستان، به برخوردجدید ونونیازدارد که اجراکننده های آن بایدهمهءافرادمستعد جامعه اعم ازراست وچپ،اثناعشری وا سماعیلیه،پیروبرنا،زن ومرد،حزبی ومستقل،مهاجرومتوطن تشکیل تا ازاین طاعون سرطانی یکقرنهء کوچیهای پاکستانی پشتونتبارکه هرسا ل درمناطق گوناگون سرزمین هزارستان غارت -قتل عام و زمین سوخته را بالای مردم بیدفاع و مظلوم آن عملی میکند متحدگردیده و منحیث وظیفهء انسانی واسلامی خویش این رسالت تاریخی را برای جلوگیری وافشای جنایات بشری کوچیهای پاکستانی درهزارستان مبارزهء سازمان یافته ومتشکل را درابعادگوناگون علیه این زخم خون چکان انجام دهند ونگذارند که بیشترازین فاجعه تهاجم کوچیهای پاکستانی درین سرزمین همه ساله تکراروتداوم پیدا نماید

آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید
Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس