صفحه نخست > دیدگاه > انتخابات > انتخابات ریاست جمهوری یا توهم سیاسی؟

انتخابات ریاست جمهوری یا توهم سیاسی؟

افغانستان به یک مرجع متعهد سیاسی ضرورت دارد که بتواند قبل ازهمه چیز دیوارهای ضخیم بی اعتمادی را ازمیان مردم برچیده وثروت وقدرت سیاسی را بامعیارهای انسانی تقسیم نماید.
فرشته حضرتی
يكشنبه 21 جون 2009

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

انتخابات ریاست جمهوری درافغانستان که دو ماه بعد برگزار خواهد گردید، حادثه مهمی است که نتایج آن کیفیت وکمیت مدیریت سیاسی افغانستان را برای چهار سال دیگر تعیین می نماید. اما اینکه این انتخابات تا کجا درفضای دموکراتیک و دور ازتقلب صورت میگیرد ومهم تر ازهمه فرهنگ انتخاب کردن تاکجا در ذهن وتفکر مردم افغانستان نهادینه گردیده است، سوالی است که از همین حالا میشود به آن پاسخ گفت. باتوجه به سه دهه جنگ ویرانگر وبا درنظر داشت میزان سواد وعلایق مردم به مسایل سیاسی، انتخابات وفرهنگ انتخاب کردن در ذهن بسیاری ازمردم افغانستان یک رفتار نامانوس میباشد که حتی دربرخی مناطق وبرای خیلی ها یک پدیده کاملا جدید ونا شناخته جلوه می نماید.

علاوه براین، ساختار اجتماعی جامعه براساس روابط قومی و ملِک سالاری نظم یافته است که درتصامیم مهم مانند انتخابات، درخیلی ازمناطق آراء واراده یک قریه ویک منطقه توسط خان، ملِک ویا احیانا ملای قریه به نفع شخص مورد نظر جمع آوری میگردد. هرچند که وضعیت درشهرهای بزرگ میتواند متفاوت ازاین باشد، اما بدون تردید مواردی که به آن اشاره شد، میتواند زمینه هرنوع تقلب و دستبرد در آراء مردم را فراهم نماید.

اما درکنار این واقعیت، مهم ترازهمه سرمایه گذاری گسترده آقای کرزی برای تمدید اقتدار سیاسی اش میباشد که سلامت و شفافیت این انتخابات را درمعرض شک وتردید جدی قرار داده است. این شک وتردید از آنجا ناشی میشود که آقای کرزی و تیم همراه وی ازمدتها قبل بدینسو تلاشهای گسترده ی را روی دست گرفته است تا بااستفاده از هر وسیله ممکن نتایج این انتخابات را در راستای تمدید اقتدار سیاسی اش تعریف وتعیین نماید. علایم وقرائن روشنی ازهمین حالا قابل درک ودریافت است که نشان میدهد تیم آقای کرزی گزینه های متفاوتی برای نیل به این هدف طرح کرده است که از آن جمله دوگزینه بیشتر ازهمه قابل درک ودریافت میباشد. گزینه اول آن است که با استفاده از هر وسیله ممکن اوضاع امنیتی شمال و مرکز را دستخوش تشنج نموده وحتی باتقویت مخالفین دولت وگسترش ساحه فعالیت آنها، امکان برگزاری انتخابات را ناممکن سازد. این گزینه سبب میگردد که اقتدار سیاسی آقای کرزی برای مدت نامعلومی تمدید گردد.

گزینه دوم این است که درصورت برگزاری انتخابات، با تطمیع مسئولین کمیسیون انتخابات و تطمیع وتشویق فرماندهان محلی، آراء مردم را مورد دستبرد و سرقت قرارداده و درنهایت آقای کرزی نامزد پیروز انتخابات اعلان گردد. این گزینه ها به این دلیل طرح گردیده است، آقای کرزی خود به خوبی میداند آنچه را که مردم افغانستان از دوران اقتدار ایشان دراذهان دارند چیزی جز تمدید مصیبت وگسترش ناامنی نمیباشد. باتوجه به این واقعیت، اگر اراده وآراء مردم افغانستان معیار انتخاب قرار بگیرد، مردم افغانستان هیچ گاهی کسی را به ریاست جمهوری برنمی گزینند که برای هفت سال متوالی برای شان مرگ ومصیبت آفریده است. هرگاه انتخابات درفضای آزاد، دموکراتیک ودور از اعمال نفوذ ودستبرد دولت برگزار شود، چانس آقای کرزی برای انتخاب مجدد کمتر ازهرکسی دیگر خواهد بود.

هرچند که آقای کرزی، با یک ائتلافی که درآن مشارکت قومی درنظر گرفته شده است وارد بازیهای انتخاباتی گردیده است اما عناصری که دراین ترکیب حضور دارند، کسانی نیستند که طرف اعتماد مردم افغانستان قرار داشته ودرقضاوت مردم فارغ از اتهام باشند.

نظام سیاسی که آقای کرزی دراهرم رهبری آن قرار دارد باهدف تامین امنیت، برقراری صلح وترویج دموکراسی برسر اقتدار آمد، اما متاسفانه چنین نشد و داده های آن درجریان عمر سیاسی آن مبین خلاف این تعامل میباشد. گسترش ناامنی، ترویج خشونت، مخالفت با ازرشهای دموکراتیک، استفاده ابزاری از علایق مردم، ازجمله کارکردهای حکومت آقای کرزی میباشد که نمونه های آن درعرصه های مختلف قابل دید میباشد. بدون تردید حکومت آقای کرزی یکی از رسواترین نظامهای سیاسی درتاریخ معاصر افغانستان میباشد که صرف نظر از حیف و میل خونبهای مردم افغانستان و مساعدت های جامعه بین المللی، تضادهای قومی و زبانی وشکافهای اجتماعی را بیش ازبیش گسترش بخشیده و از آن برای تحکیم پایه های قدرت خود بهره جسته است. مردم افغانستان هیچ گاهی درچنین فضای بی اعتمادی نسبت به همدیگر نزیسته اند که حکومت آقای کرزی آن را فراهم کرده است. اماعلیرغم جدا افتادگیها وپراگندگیهای سیاسی ـ اجتماعی که گریبان سرنوشت مردم افغانستان را گرفته است، اکثریت مردم به این مرحله ازدرک ودریافت سیاسی رسیده اند که میان خاین وخدمت گزار، فرق بگذارند و بادستهای شان زمینه های سقوط وسیاه بختی شان را فراهم ننمایند

بدون تردید مردم افغانستان میتوانند درصورت برگزاری انتخابات، با شرکت گسترده در این آزمون مسیر انتخابات را تعیین نمایند و کسی را به عنوان ریس جمهور برگزینند که اراده خدمت به مردم وقصد ایجاد تغیر وتحول درساختارنظام، سیاست و سرنوشت مردم افغانستان را دارد. اما متاسفانه تعاملات سیاسی درافغانستان به گونه ی تعریف میگردد که درقضاوت وتفاسیر سیاسی ، بیشتر تکیه بر تصامیم و رفتار شرکای برون مرزی حوادث افغانستان صورت میگیرد تا نقش و اراده مردم افغانستان. پیشفرضهای عوام براین باور استوار گردیده است که هرکه برگزیده اداره اوباما باشد، همان نامزد پیروز انتخابات خواهد بود. اما ازقرائن موجود چنین برمی آید که دولت جدید امریکا درحال حاضر گزینه مشخصی درانتخابات ریاست جمهوری افغانستان ندارد. حتی رفتار سیاسی اخیر کرزی از رابطه تنش آلود او با اداره آقای اوباما پرده برمیدارد درحالیکه شایعات اخیر مبنی برتوافق او با اداره اوباما شایع گردیده بود. اماآنچه که آقای کرزی را نسبت به رقبایش درموقعیت برتر قرارداده است، اقتدارسیاسی وامکانات دولتی میباشد که در اختیار او قرار دارد و او ازاین امکانات برای ماندن براقتدارسیاسی سوء استفاده میکند. اصولآ تقاضای مردم افغانستان ازجامعه بین المللی باید این باشد که نگذارند تیم آقای کرزی و کمیسیون انتخابات دست نشانده او، نتایج انتخابات را به نفع آقای کرزی دستبرد بزنند.

مردم افغانستان جدآ و شدیدآ خواستار تغییر درمدیریت سیاسی افغانستان میباشند. علیرغم امکان واحتمال جعل گسترده که در روند انتخابات وجود دارد، انتظار غالب چنین است که نتیجه این انتخابات بازتاب پیروزی کسی دیگری باشد نه آقای کرزی.

تغییر زمانی میتواند واقع گردد که مردم باحضور گسترده در انتخابات سهم گرفته و آراء خود را به کسی تقدیم نمایند که بیشترین صداقت وتعهد سیاسی را نسبت به سرنوشت مردم دارد. تنها گزینه ی که میتواند خیالات آقای کرزی را پریشان نماید و از بازآمد او بر سرنوشت سیاسی مردم جلو گیری نماید، حمایت مردم از رقیب اصلی او دراین انتخابات میباشد. هرگاه حساسیت مردم نسبت به انتخابات برانگیخته نگردد وحضور مردم درانتخابات چشمگیر نباشد، تردیدی وجود ندارد که آقای کرزی نامزد پیروز این انتخابات خواهد بود.

اما همانگونه که پرداخته شد، مردم افغانستان علیرغم فضای بی اعتمادی که میان آنها دیوار گردیده است میتوانند منبع تغییر وتحول قرار بگیرند وبایک حرکت دقیق راه سعادت خودرا هموار نمایند. بدوت تردید، کلید صلح وسعادت درافغانستان دردست مردم افغانستان قرار دارد و درحقیقت اراده مردم افغانستان مرز میان جنگ وصلح را دراین سرزمین تعیین وتعریف می نماید. هرگاه مردم افغانستان نتوانند دراین مقطع حساسی ازتاریخ یک حرکت منسجم ومنطقی را به نمایش بگذارند، آقای کرزی وتیم بحران افروز ایشان همچنان براقتدار سیاسی باقی خواهد ماند وچرخه های بحران افغانستان همچنان با فواره های خون این مردم خواهند چرخید. افغانستان به یک مرجع متعهد سیاسی ضرورت دارد که بتواند قبل ازهمه چیز دیوارهای ضخیم بی اعتمادی را ازمیان مردم برچیده وثروت وقدرت سیاسی را بامعیارهای انسانی تقسیم نماید. این مرجع سیاسی زمانی میتواند بوجود بیاید که اراده و آراء مردم افغانستان معیار انتخاب وگزینش قرار بگیرد. داده های نظام آقای کرزی حکایت از آن دارد که او نمیتواند مرجع سیاسی صادق ومتعهد برای مردم افغانستان باشد.

واژه های کلیدی

انتخابات در افغانستان
آنلاین :
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید

پيام‌ها

 • شف شف نه شفتالو اقای عبدا..عبدا... امتحان خود در روند رهبری سیاسی افغانستان قبلا داده است و امتحان شده را امتحان کردن گناه نابخشودنی ست...

  زمانیکه یک "روشنفکر با رسالت" راه غلط احراز کند و به کنایه و استعاره از سنت قبیله گرایی حرف بزند و یا از یک مهره سوخته که شعور سیاسی ندارد حمایت به عمل اورد پس از جامعه که اکثر باشندگان ان بیسواد است انتظار کدام انتخاب درست خواهد رفت و در نتیجه سعادت گمشده هرگز به دروازه در نخواهد زد.

  مردم ستمدیده افغانستان با حمایت "حریفان" کرزی مشکل شان هرگز حل نخواهد شد.

  بلکه با دادن رای به شخص با تقوا وتعلیم یافته که حرف و عمل اش باهم توازن داشته باشد قادر خواهند بود
  ازین بن بست سیاسی و اقتصادی بیرون ایند.

  • آقای م م !

   واقعآ نمیدانم برداشت شما از شعور سیا سی چه است اگر شما معامله گری ، سرخمی،چور دارائی عامه بنام خصوصی سازی ، ایجاد تفرقه بین اوزبک، اوغان، تاجک و هزاره با در اختیار گذاشتن تمام امکانات در اختیار یک قوم و و و و را شعور سیاسی میدانید پس بگذار کسی دیگرا را مردم اینبار به آزمایش بگیرند. باورکن هر گزینه ای دیگری از کرزی(که واقعآ خودرا در این هفت سال به کری زد) بهتر خواهد بود . چون امید است که او مثل کرزی فاشیست و ناکارآ نباشد

 • یک نکته را نباید فراموش کرد که امریکا هرگز از کرزی حمایت نمی کند این مساله از طرف افراد با نفوذ امریکا گفته شده است. کرزی ازین امر سودِ روانی می برد و مردم را اغوا می کند که گویا منتخب جهان هم است.
  ایساده گی قهرمانانه مردم ایران در برابر رهبر و رئیس جمهورِ دروغگو الگوی خوبیست. کرزی و رهبر کوریای شمالی تناترین دیکتاتورانی بودند که از دشمن مردم ایران رئیس جمهور احمدی نژاد به خوبی یاد کردند و فریب را به او تبریک گفتند.
  ایرانی ها به کرزی نفرین فرستادند و درین میان مردم ما هم از نیش زبان مصئون نماندند. بی خبر از ین که افغانها درد همزبانانِ با شهامت شان را به خوبی درک می کنند.

 • انتقادسالم چیزیست که نابسامانیهای جامعه رادروقت به محلش مرفوع میسازدخصوصا در نزدیکی انتخابات ریاست چوری

 • عبدالله جان از همین حالا هشدار داده است که اگر به ریاست جمهوری برسد، آزادی بیان را به پستوی اش خواهد فرستاد. او گفت که اجازه نخواهد داد کسی مجاهدین را جنگسالار بگوید. این نشان می دهد که کابینه عبدالله اگرخدای ناخواسته رییس جمهور شود مردی خطرناکتری از خرم را وزیر اطلاعات و فرهنگ خواهد کرد که ازادی بیان را سلاخی خواهد کرد چیزی که خرم آنرا چیز وارداتی غربی دانسته است.

  او چگونه به خود حق می دهد که دهان مردم را ببندد.

 • سلام!

  خوب این را همه میدانند که کاندید دلخوا فرشته جان عبدالله جان است وی در زمانی که صرف وزیر خارجه بود گلهای ذیل را به آب داده بود۰

  ۱- سفارت های افغانستان مقیم لندن۰ فرانسه۰ مسکو و غیره اصلاٌ عاید نداشتند چراکه در وزارت خارجه عبدالله جان اکثریت قاطع پوست ها را به دزد های شورای نظار داده بود۰ خودم به گوش خود شنیدم که در فبروری سال ۲۰۰۷ میلادی سفیر جدید ما در لندن طی یک اعلامیه چنین گفت( جای خوشیست که سفارت افغانستان در لندن در قطار آنعده سفارت های ما قرار گرفت که عاید دارند۰)۰

  ۲- قرار مطلب چاپ شدهٌ ایکونومست انگلستان در جون سال ۲۰۰۷ بعد از ۹ماه برکناری عبدالله جان از پوست وزارت خارجهٌ افغانستان عاید این وزارت ۲۰۳ برابر بلند رفته که قابل بارو نیست ولی باید باور کنیم چراکه حقیقت دارد۰ این خوب ثابت میکند که شورای نظاریان دزد استند ولی هیچ شرم ندارند۰

  ۳-قرار چشمدید خودم در زمان عبدالله جان برای تمدید پاسپورت هیچ ضرورت به پر کردن کدام فورم یا آوردن آویز بانکی در سغارت ها نبود۰ فقط پاسپورت را تحویل غرقه میکردی و دزد شورای نظار مهر میکرد و پول را در جیبش میگذاشت۰

  ۴- سفارت های ما در بسیاری گشورهای مهم به دوکان های زمرد فروشی و پوسته های شورای نظار تبدیل شده بودند۰ که خودم هم شاهد اضهارات بی شرمانهٌ یکی از مامورین سغارت ما در پاریس بودم که میگفت ( ما در جنگ هزاره ها بسیاری قومنده ها را ازین جا میدادیم۰ اشاره میکرد به یک اتاق در طبقهٌ دوم سغارت۰)

  به نظرم سرو صدای فرشته جان و شورای نظاریانش در بارهٌ کرزی به داستانی میماند که کدام آدم بی تنبان ( لخت ) بالای خشتک پاره میخندید۰ 

  • برای حضرت صبغت الله مجددی وحی امد که از حامد کرزی طرفداری کند وایشان هم دیروز اعلان پیامبری کردند وفرمودند که خداوند منان ایشان را فرمودند که ای مجددی ای پیر کونی! برخیز ومانند ابا واجداد مانند نورالمشایخ وشمس المشایخ که زنبارگی وبیناموسی های حکام قبلی را صبغه مذهبی میدادند توهم برخیز ودراین اواخر عمر ننگینت (که لعنت خدا برتو وخاندانت باد) از کرزی حمایه کن تا در این اواخر عمرت بازهم ذلیل تر گردی هی بنده لعنتی من.

   قابل یاد اوری است که مجددی دیروز اعلان کرد که از طرف خدا برایش فرمان امد که از کرزی طرفداری کند ووی هم کرزی را بهترین گزینه برای انتخابات اینده اعلان کرد

  • آقای جمال خوب است که آدم کم سوادی هستی و گرنه دروغ هایت را میشد جدی گرفت

   آقای کامل شما داد از ناسیونالیستی و برتری خواهی میزنید که گویا پنجشیری ها آنرا دارند . واقعآ اگر شما با وجدان عادل و بدون در نظرداشت حس فاشیستی خویش نظر میدادید باید از زمان فعلی حرف میزدید نه از پنجسال قبل که پنجشیر دو یا سه وزیر داشته که تا هنوز شما از ان رنج میبرید از زمان فعلی که پنج وزیر از ولایت وردک انهم تنها اوغان وردک در کابینه است حرف میزدید . معیار تقرر برای پنجشیری ها شاید جهاد و مقاومت شان در برابر پدیده ضد انسان و انسانیت(طالب) بوده باشد ولی معیار برای تقرر این همه اوغان وردکی جزء حس فاشیستی و احساسات قبیلوی دیگر چه میتواند باشد . یا شاید هم معامله گری و کاسه لیسی پاکستان هم مد نظر گرفته میشود . دیگر چه چیزی برتر این اقایون دارند که دیگر افغانستانی ها ندارند
   1.فاروق وردک داکتر طب متوسط به حیث وزیر تعلیم و تربیه

   2. خرم ضد فرهنگ وفاشیست به حیث وزیر فرهنگ

   3. رحیم وردک که در کراچی در این روزها حرکت میکند به حیث وزیر دفاع

   و نمونه ها دیگری مانند اتمر خادیست که هرکاره است گاهی در وزارت انکشاف دهات،گاهی در تعلیم و تربیه و گاهی هم در وزارت داخله حالا اگر وجدان راست دارید ببینید کدام اینها شایسته مقام شان اند. شما چرا از این قوم پرستی و قبیله پروی چیزی نمیگوئید که در دولت و سازمان های خارجی مقیم در کشور حاکم است(شرط اول شاملیت در اکثر سازمانها ی ملل متحد ماننند WFP.UNICEF,UNIMA.UNOPS,وموسسه مین پاکی و...... اوغان بودن است مگر چنین نیست؟) . چون شما و امثال شما دلیلی برای گفتن به بانوی فرهیخته و دانشور ندارید میپردازید به ناسزا گفتن و پوچ گوئی به این و آن که اینکار موقعیت شمار تیز تر و بیشتر سست میسازد.

  • سلام
   شورای نظار یک حزب قوی است که مانند و نظیر ندارد نه مانند حزب وحدت که همرای کرزی معامله کند شما میدانید که ازادی افغانستان ازطالبان توسط همین دلیر مردان ، قهرمانان و مجاهدین شمالی خصوصا پنجشیر شده است اګر نه در کدام مغاره میبودی و نوشته میکردی .
   داکتر عبدالله همرزم و هم سنګر قهرمان ملی کشور شهید رحمت الله علیه احمدشاه مسعود است و حتما میبرد ما همه مردم شمالی و سمته شمال به رهبری سترجنرال استاد عطا محمد نور به داکتر عبدالله رای میدهیم و کامیاب میشود اګر نه شود بازهم خیر است باز هم ما برنده هستیم چون ما مارشال صاحب محمد قسیم فهیم که یګانه مارشال قوم تاجک است معاون اول است باز برنده میشود و ما همه همرای او هستیم شما از خود بګویید که شما چی کردید ؟ رمضان بشردوست خو در طول عمر خود برده نه میتواند انقدر که شما پشتونهاو تاجکها را درین سایت توهین کردید باز هم مردم پشتون از رمضان بشردوست به اساس پشتونولی خودیشان همرای او صحبت کردند مردم پشتون چطور ظلم های هزاره ( مزاری ) را فراموش کرده اند که از بشردوست در ننګرهار حمایت میکند.

  • جشمت صدفه گردیزی صاحب باید انسانها بی فرهنک را این طور گول بزنید تا انتخابات به حال نیاید مردم حالا دانسته اند که برادر پادشاه هیروین دیگر مورد قبول مردم نیست و کاسه لیس ها گورزی برای خود تسلی میدهند من کامل با بانوی که این متن جالب را نوشته کرده موافق استم امروز تادیروز بسیار فرق دارد ایا وزیر فرهنگ را مردم انسان فکرمیکند نخیر باید جای ایشان در باغ وحش کابل باشد من از ریس جمهور اینده خواهش دارم که همچو حیوانات را در باغ وحش در قفس انداخته برای نمایش ها سال نو نگهداری نمایند

 • در بلخ از چند روز بدینسو عکس های کهنه و نو کرزی از تمام جاده های شهر بر چیده شده و به عوض آنها عکس های جنایتکار ملی مسعود، عبدالله و شخص استاد دزدان و جنایتکاران عطا محمد نور بلند و نصب شده اند.

  این عمل به تعقیب آن صورت گرفت که کرزی از استاد دزدان عطا خواست تا استعفا بدهد زیرا او عملا در مقابل دولتی قرار گرفته که باید ازآن در بلخ نمایندگی کند و از نماینده اپوزیسون یعنی جنایتکار جنگی عبدالله پشتیبانی خویش را اعلان کرده است.

  عکس های کرزی از اداره بیهقی، ریاست مخابرات، چهار راه فردوسی، از ساختمان مقام ولایت، از چهار راهی میدان هوایی مزار پس شده اند.

  عطا محمد دزد به کرزی چلنج داده که او که هرگز استعفا نمیدهد و زورش در کمرش و اگر جرئت دارد او را بر طرف کند.

  اینرا میگویند افغانستان زیر سلطه جاهلان، جنایتکاران و مافیا

  • اخگر جان یا ادم ساده ای هستی و یا از همان فاشیست های دو آتشه که جزء به قبیله خود به دیگری ارزش قایل نیست .

   حالا این کرزی وطنفروش و معامله گر چی دارد که داکتر عبدالله ندارد. هردو مجاهد بوده اند عبدالله برای مسعود کار کرده و کرزی سکرتر مجددی خاکفروش بود کدام بهتر بوده اند. کرزی با پول دزدی که در زمان جهاد بدست آورده بود از اولین کسانی بود که 50 هزار دالر برای ایجاد طالبان (عناصر ضد انسان و انسانیت) کمک کرد و عبدالله در کنار مسعود بر علیه این نوکران و مزدوران پاکستان مردانه ایستادند و شرف و عزت خودرا حفظ کردند. فکر نکنم کسی که ذره ای از وجدان و غیرت در وجودش باشد از کرزی این کارمند یونیکال و نماینده امریکا حمایت کند . استاد اعطا با این کارش نشان داد که هنوز حاضر نیست وطنفروشی کند. از خداوند میخواهم برایش پایمردی و استواری عنایت فرمائید تا امریکا حاضر گردد که همه اقوام افغانستان را به یک نظر ببیند.

  • سلام
   همه مردم از داکتر صاحب عبدالله حمایت میکند امید است که بشردوست این حقیقت را دانسته باشد و حمایت خویش را از داکتر صاحب عبدالله اعلان کند چون در افغانستان صرف مجاهدین میتوانند که قدرت را بدست ګیرد در سمت شمال خو حالت کرزی صاحب خراب است چی انکه بشردوست در انجا کمپاین کند .
   سمت شمال همه به داکتر صاحب عبدالله که مرد دلیر و قهرمان است و یار و همکار قهرمان ملی کشور شهید احمد شاه مسعود رحمت الله علیه میباشد حمایت میکند .
   خبرگزاري ها ديروز گزارش كردند كه تمامي عكس ها و پوسترهاي حامد كرزي از چهارراهي ها، دفاتر دولتي و برخي اماكن ديگر در شهر مزارشريف و ولسوالي هاي ولايت بلخ برداشته شده و به جاي آن، عكس ها و پوسترهايي از عطامحمد نور؛ والي بلخ، احمدشاه مسعود و داكتر عبدالله؛ نامزد رياست جمهوري نصب شده است.

   برخي منابع مستقل در تماس با روزنامه نخست گفته اند كه اين اقدام درپي فشار حامدكرزي بر عطامحمد نور مبني بر كناره گيري وي از سمت اش انجام شده است. اين منابع كه نخواستند نامي از آن ها برده شود، گفته اند حتا عطامحمد نور به زيردستان خود دستور داده است كه نگذارند حامدكرزي كارزار انتخاباتي خود را با دست باز در ولايت بلخ انجام دهد.

   شماري از شهروندان بلخ در كنار تاييد، برداشتن آن تعداد از عكس هاي حامدكرزي كه از مدت هشت سال به اين سو در دفاتر حكومتي، برخي چهارراه ها و ميدان هوايي بلخ وجود داشت، گفته اند كه اكثريت پوسترها و عكس هاي كارزار انتخاباتي آقاي كرزي نيز يا پاره شده اند و يا هم به روي آن ها گل و رنگ ماليده شده است.

   اين اقدامات در پي آن انجام شده است كه حدود يك ماه پيش، عطا محمد نور والي بلخ بر خلاف تصور همه و به خصوص حامدكرزي از نامزدي داكتر عبدالله، نامزد ديگر رياست جمهوري اعلام حمايت كرد.

   عطا محمد نور كه يكي از فرماندهان نيرومند تنظيم جمعيت اسلامي افغانستان در زمان جهاد و مقاومت بود و پس از فروپاشي رژيم طالبان در سال 1380 نخست به صفت فرمانده قول اردوي شماره هفت شمال تعيين گرديد كه در آن اكثريت نيروها و واحدهاي پراكنده ي جبهه مقاومت عليه طالبان گردآورده شده بودند، ايفاي وظيفه كرد و بعد از دي دي آرشدن قطعات نظامي زير امر وي، به دستور حامدكرزي از اين سمت بركنار و به عنوان والي ولايت بلخ تعيين گرديد.

   آقاي نور كه بعد از سرنگوني رژيم طالبان به عنوان رقيب جدي حزب جنبش ملي جنرال عبدالرشيد دوستم در شمال افغانستان قد علم كرد، چندين بار از سوي شبه نظاميان وفادار به دوستم مورد حمله نظامي قرار گرفت ولي آن را دفع كرد. والي بلخ با پايان گرفتن تنشهاي نظامي ميان نيروهاي مسلح وي و جنرال دوستم با تغيير سياست هاي خود دست به ابتكاراتي زد كه از او اكنون به عنوان والي نمونه و موفق ياد مي شود.

   طي سال هاي گذشته، ولايت بلخ از لحاظ اقتصادي و بازسازي بنابر برنامه هاي آقاي نور پيشرفت هايي داشته و اين مساله اكنون باعث شده است كه عطامحمد نور محبوبيت زيادي در ميان مردم كسب نمايد و به همين دليل است كه حمايت وي از نامزدي داكتر عبدالله باعث رنجش خاطر حامد كرزي شده است.

   با اين تحليل مي توان پنداشت كه عدم پشتيباني والي بلخ از آقاي كرزي در انتخابات رياست جمهوري پيش رو، تنش ها ميان او و آقاي نور را به حد نگران كننده يي رسانيده است.

   آقاي كرزي در تلاش است به هر نحوي كه امكان دارد تا فرارسيدن انتخابات يا عطامحمد نور را از سمت خود بركنار نمايد و يا به شدت ساحه نفوذ وي را محدود سازد. در عين حال آقاي نور در ولايت بلخ و هواداران سياسي اش در كابل در پي گسترش حمايت هاي سياسي ازاو هستند.

   در همين حال اگرچه پشتيباني محمد محقق، جنرال عبدالرشيد دوستم، گل آقا شيرزوي توازن ظاهري قوا را به نفع حامدكرزي دگرگون كرده و حرف و حديث هاي مربوط به پيوستن اسماعيل خان به اين جمع در نتيجه ي توافقات پشت پرده نيز وجود دارد، اما اين كه رويكرد تازه آقاي نور كه گفته شده از محبوبيت و نفوذ قابل ملاحظه يي در شماري از ولايت هاي شمالي كشور برخوردار است، مبني بر پشتيباني از داكتر عبدالله معادلات قدرت را در آستانه ي انتخابات دچار چه نوع تغييراتي خواهد كرد پرسشي است كه تا چند روز آينده پاسخ آن روشن شود

 • زنده باد آقای عطا
  براستی شما حق دوستی ووفاداری خویش را بجا کرده ؛ در درون وبنیاد شر اندازان ومنافقان ودشمنان قهرمان بین المللی!!! آتشی بر پا ساخته اید که د و د ش ار کله های این بی کله ها برامده!! آفرین هزار ویکصد آفرین.

 • بعد از مطالعه بعضی از نظریات در مورد مرد بزرک قهرمان ملی رهبر مقاومت مسعود بزرکوار که همه دروغ وفریب میباشد به این نتیجه رسیدم که این افراد مسعود بزرک را بهتر از دوستان وهمراهنشان شناخته اند و هویداست که اینها ضرب شصت آن سردار دلیران را خوب خورده اند چه این همه درد و سوز وناله بی مورد نیست. وکسانی راکه او درس وتربیت داده خوب یا کمونیست ویا وابسته به پاکستان بوده ومیباشند ونا ممکن است ایشان این بیشرمی وخجالت شکست را فراموش کنند .او به مثابه یک شیر همیشه مقابله با یک شیر را بهتر از هزار موش میپنداشت وصحت این کفته من نیز کلبدین میباشد ورنه خیلی ها قبل حسابش تمام بود .
  خوب عزت و مرتبت را خداوند ج به بنده کان خاص اش میدهد با اراجیف ویاوه سرایی عده ای معلوم الحال چیزی از آن کاسته نمشود فقط کاری که مشود ذلت وخواری هرچه بیشتر است که نصیب ضربه خورده ها وعزت و منزلت است که به شهید راه حق مسعود عزیز میرسد.
  ناکفته نماند شما باهمه قدرت وتوانیکه دارید تخریب نمایید ولی این برای دوستانش تعمیر حساب میشود.باور ندارید از داخل کشور احوال بکیرید وبشنوید که مقبولیت وعزت آن مرد بزرک به مراتب افزون شده .

 • آقای گردیزی

  به حیث یک کابلی که از جد و جد در این شهر پاکدالان و سخاوتمندان زندگی کرده و میکنیم من به شما عرض میدارم که اگر به هر نامی مرا یاد میکنید فرقی برایم نخواهد داشت ولی بدانید که اگر انتخاب بین کرزی و عبدالله باشد من سگ کرزی را نه که بر عبداله بلکه به تمام دزدان و جنایتکاران شمالی و هر چه شورای نظاری مر بوط به مسعود و ربانی ، فهیم و قانونی است ترجیع میدهم. در ظرف چهار سال سلطه مسعود ما مردم اصیل کابل آنقدر بدی، دون صفتی، ریا کاری، جنایت و خونریزی از دست این جنایتکاران دیدیم که نه من در تمام عمر خویش بلکه پدر و پدرکلانهای ما در هیچ وقت دیگر ندیده و تجربه نکرده بودند.

  ناکامی کرزی و دولت او هم بدون شک به سنگ اندازی و مقاومت همین دزدان پنجشیری مسعود چون فهیم و عبدالله ارتباط دارد. اگر این جنایتکاران شورای نظار نمیبود و در راه اقدامات خیرخواهانه کرزی سنگ اندازی نمیکردند امروز ما حتما شاهد دستاورد های بزرگ در ساحه اقتصاد و کشاندن جنایتکاران جنگی به میز محاکمه میبودیم.

  این شعر را بخوانید که بچه اصیل کابل شاهد کابلی در مورد دزدان و جنایتکاران شورای نظار چه زیبا سروده است :

  قهرمانی صفت مردان بود نه که شان یک مشت حیوان بود

  تقدیم به شیر بچه های روباه صفت جنایتکار ملی افغانستان احمد شاه مسعود

  این قهرمان ساختگی ، این سنگ فروش لعنتی

  آخر سقوط میکند

  این قاتل بیچارگان این مزدور بیگانگان

  این آمر غارتگران ، آخر سقوط میکند

  مام وطن افسرده شد ،کابل بسوخت ویرانه شد

  این اقتدار ظالمان ، آخر سقوط میکند

  عزت نماند به مرد و زن ، آواره شد خلق وطن

  این شیر بچه ای کاغذی، آخر سقوط میکند

  موزیم کابل چور شد ، اهل قلم ترور شد

  این خیل غارت پیشه گان، آخر سقوط میکند

  ای جابران سخت دل این کابل است شهر سخا

  این شیرچور کاخها، آخر سقوط میکند

  ای تو ز کوه پائین شده، گم شو برو از کابلم از این دیار خوشگلم

  این کرگسان کوه نشین ، آخر سقوط میکند

  ای توت و تلخان خوره کان، کتاب سوزان جاهلان

  این بت خود تراشتان، آخر سقوط میکند

  فهیم و عبدالله ببین، ولی و بسم الله ببین

  این راهیان بز بچه، آخرسقوط میکند

  ای پنجشیری کوهستانی، بدهیکلان سرچپات

  دور سیاه شوم تان ، آخر سقوط میکند

  این شیوه ای سخن زدن ، نه دری است نه پارسی

  این لهجه کوهستانی ، آخر سقوط میکند

  ای کابلی زبان توست ، دری دل نشین توست

  این لهجه زشت شمال ، آخر سقوط میکند

  "حق آید و باطل رود ، پای شما در گل رود

  اندیشه شیطانکی آخر سقوط میکند"

  ختم شود این دور شوم دور سقاوی دوهم

  غلام بچه به هر لباس، آخر سقوط میکند

  شاهد کابلی

  توضیح: منظور از شمال دزدان و کیسه بران شمالی است که در کابل عزیز من از دیر بار به همین نام مشهور اند. در زمان ظاهر شاهی اگر کسی به بس های ملی سفر میکرد و لهجه کوهستانی مردم شمالی را میشنید به دوست یا مسافر دیگر هشدار میداد که دزدان شمالی سوار بس اند.

  • اخگر جان!
   نمیدانم که وجدانت در کجا است؟ یا حس فاشیتی در وجودت چنان ریشه دوانیده که عقل و خردت کار آئی خویش را از دست داده است.
   مسعود به دفاع بی غیرت های چون خودت به جنگ برخواست و گرنه همه بیاد دارند که قبایل و حزب اسلامی با ریسمان ها برای چور شهریان بی دفاع کابل به دروازه های این شهر رسیده بودند. هرگاه مسعود نمیبود و آن وحشی ها داخل کابل میگردید شاید حالا طوری دیگری فکر میکردی. جای خوشی اینجا هست که بی همت های مثل خودت اندک اند که از کرزی وطنفروش و معامله گر که حاضر است برای حفظ قدرت از زینت هم استفاده نماید جانبداری نمایند و مدافعان این خاک را چون از قوم،خیل،گله و طایفۀ خودشان نیست نفرین کنند.
   یا شاید تو از محدود کابلی های باشی که بخاطر ارامش و آسایش خویش حاضرند حاکمیت هر غلام و خاکفروش را قبول نمایند، وگرنه مردم شریف و با همت کابل نمیتوانند چنین فکر کنند

 • شنیدم کابل زیبا باز میکیرید ونوحه سر داده وشاکی ار روند ودور زمان است .پرسیدم ای کابل زیبا و ای خانه ای دلیران چرا باز ملول وپریشانی ما را که احوال سلامتی وشادی تو دادند معلوم است قاصد کوتاهی کرده وجویای کامل احوال تونشده .ګفت به یقین که چنین است دردا ودریغا خاک بر سرم شده مانند اینکه همه معرفت و همه شناخت ام را از من کرفته اند کفتم خوب بالاخره حکایت کن چه شده درحالیکه زار زار میکریست ودرد واشک برایش مجال سخن کفتن نمیدادند با یأس ونا امیدی باصدای شکسته کفت ؛ امروز از بخت بد آنقدر خوار وبیچاره شده ام که هرکسی دعوای فرزندی میکند در حالیکه فرزندانی چنین!!! را من ندیده ونه هم شنیده ام ؛ وای ؛ وای اخ؛ خاک بر سرم شد باز به ناله وشکوه سر داد من در حالیکه درد ورنج او را خوب درک کرده بودم با مهربانی برایش چند بیتی از استاد سخن پارسی حافظ شیراز را بریش نقل کردم. یوسف کم کشته باز آید به کنعان غم مخور/کلبة احزان شود روز ی کلستان غم مخور.
  این دل غمدیده حالش به شود دل بد مکن /وین سر شوریده باز آید به سامان غم مخور.
  دور کردون کر دو روزی بر مراد ما نرفت/دایمآ یکسان نباشد حال دوران غم مخور.
  کرچه منزل بس خطرناکست ومقصد بس بعید /هیچ راهی نیست کان را نیست پایان غم مخور.
  درحالیکه هردو اشک میریختیم سخن حافظ را به فال نیک کرفته مثل همیش توکل مان را به خدا کردیم.

 • وقتی جاهلی برضد قهرمان ملی؛ افتخار تاریخ کشور ما با پخش اراجیف یاوه سرایی میکند وجدان بیدار وآکاه و واقع بین خاموش بوده نمتواند ؛هر چند میدانم وهمه میدانند که نتیجه این همه یاوه سرایی ها جز ذلت وخجالت پی آمد ودست آوردی برای این بیچاره ها ندارد ولی با آن هم این یک عده ای معدود افراد معلوم الحال را مخاطب قرار داده چنین میکویم؛ ای غافلان ؛ ای انسان های کور وکر که باوجود داشتن چشم و کوش نه حرف خوب را شنیده متوانید ونه هم خوب ها را دیده متوانید ؛ مشکل شما بسیار زیاد وخطرناک است وهیچ کسی به شما کمک کرده نمتواند ونمیکند خداوند متعال نیز شما را به حال خودتان رها کرده ! عزت ومنزلت ؛ نیک نامی وشهرت تحایفی اند که صرف خداوند صاحب جلال ومرتبت به بندکان مقرب خود از فیض وحاصل اعمال نیک ایشان برایشان عنایت می فرماید . پس آنی را که خدایش عزت ومنزلت دهد از فحش ودشنام عده ای معیوب ودرمانده چه باک !!!.

 • آقایان گردیزی و بینا

  این چنان که شما از یک جنایتکار جنگی بت میتراشید هیچ جایی شکی باقی نمیماند که شما در زیر این بت تراشی لقمه ای بدست میاورید و الی هیچ انسانی با ضمیر آدمی از یک جاهل و جنایتکار که مسول قتل بی گناهترین فرزندان این کشور در افشار ، کارته سه ، چنداول است یک قهرمان افسانوی نمیتراشد.

  برای معلومات شما باید گفت که این مسعود جنایتکار بود که به جنایتکار دیگر حکمتیار و بعداً طالبان چنان شرایط را مساعد کردند که آب کابل را بخورند و اگر نه در زمان داکتر نجیب آنها از دیورند هم عبور نمیتوانستند.

  قدری وجدان خواب آلود خویش را بیدار کنید و به مردم بیگناهی که قربانیان عطش قدرت مسعود و مسعودی ها اند، زیاد تر این این توهین نکنید.

  • زمان جان !
   من هیچگاهی مجاهد نبوده ام و از عملکرد های انها دفاع هم نمی نمایم ، مسعود جنایت کرد یا نکرد بحث جدا است ولی چیزی که مسعود را قهرمان ساخت ایستاده گی و پایمردی اش در مقابل طالبان اجنبی و ضد انسانیت و انسان طالبانی که زن ، این موجود قابل احترام را یعنی مادر و خواهر شهریان کابل را به کیبل و شلاق بستند ، بود.
   اگر مسعود و افرادش نمی بود امروز از همان شلاق و قمچین برای خواهر و مادر من وتو استفاده میشد. مگر چنین نمیبود؟

  • اینرا باید به حیث فکاهی روز باید ثبت کرد.

   جنایتکار ملی و باند او هزاران زن را در کابل بی عفت کردند و دوست ما میگوید او بود که نگذاشت زنان بوسیله شلاق طالبان تنبیه شوند.

   عزیزم

   طوریکه زمان جان گفته از برای خدا دیگر به بیگناهان که قربانی باند شورای دزدان مسعود گردیده اند توهین نکنید.

Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس