صفحه نخست > دیدگاه > نامۀ سرگشادۀ فدراسیون فرهنگی تورکان افغانستان عنوانی محترم باراک اوباما رئیس (…)

نامۀ سرگشادۀ فدراسیون فرهنگی تورکان افغانستان عنوانی محترم باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحدۀ امریکا در رابطه با توهم کشتار جمعی طالبان در شمال افغانستان

فدراسیون فرهنگی تورکان افغانستان
جمعه 17 جولای 2009

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

جلالتمآب بارک اوباما رئیس جمهور ایالات متحدۀ امریکا !

هشت سال ازسقوط نظام فاشیستی طالبان والقاعده در افغانستان سپری میشود ومردم بدبخت و به خون آغوشته افغانستان طی این مدت طولانی همواره امیدوار بودند که با سرنگونی این نظام تمدن ستیز وقرون بربریت، مسیر رهیابی بسوی جامعه انسانی و عاری از خشونت با همکاری نیروهای حامی دموکراسی و حقوق بشر جامعه جهانی، یکجا با نیروهای معتقد به حق وعدالت واقعی در افغانستان هموار گردیده و امکانات تعیین سرنوشت ایشان بواسطۀ خود آنها و با درنظرداشت ترکیب ملی و اجتماعی کشور، متکی به حقایق و واقعیت های دیروز و امروز جامعه بلاکشیده افغانستان مهیا خواهد شد.

اما با کمال یأس، مردم افغانستان و جامعۀ جهانی شاهد آن اند که، از همان نخستین لحظات سقوط طالبان تا امروز فضای کشور ما و منطقه، آگنده ازنوعی بازی های مرموز سیاسی نظامی متحدالشکل و رشد یابندۀ سیستماتیک میباشد و محتوای اصلی این بازی ها را استحالۀ اعتماد و باور مردم نسبت به دموکراسی و دگرگون سازی حیات جامعه از طریق بازی نامقدس با مفاهیم و ارزش های دموکراسی و دیگرمفاهیم عالی انسانی در سیا ست و دین تشکیل میدهد که مسلماً هدف عمده و اساسی این بازی ها را جلوگیری ازسقوط تمام عیار و کامل طالبان و القاعده که اتحاد تنگاتنگی با مافیای مواد مخدر، تروریسم بین المللی وپاسداران نظام های فاسد قبایلی در کشور ما دارند، یکجا با حفظ مناسبات قبیلوی ونظام سیاسی تک ملیتی به نفع قبایل حاکم سنتی در افغانستان تشکیل میدهد.

طوریکه واضحاً دیده میشود، نقش اساسی این بازی ها هم عمدتاً بدوش گردانندگان نظام دولتی حاکم در افغانستان تحت زعامت افغان نازی ها افغان ملتی ها و دیگر نمایندگان قبیله سالاری و حافظ مناسبات تک ملیتی سنتی در کشور قرار دارد که در سطح ملی و بین المللی به شیوه های گوناگون نقش آفرینی نموده و کشور را از رسیدن به صلح وسعادت حقیقی بازداری، و کلیه مسیر تفاهم و وفاق ملی از طریق تأمین برادری وبرابری در بین تمام باشندگان افغانستان در یک نظام قانونمند وعادلانه را، تا آنجا که مقدور است ریشه زنی مینمایند.

ما میبینیم که در نتیجۀ اغواگری و تقلی بی پرده وهدفمند این بازیگران مغرض، در همسوئی با حلقات معین بین المللی نه تنها جنگ و خونریزی طی این هشت سال مملو از امید ها، کاهش نیافت، بلکه نا گفتنی ترین بدبختی ها چون افزایش فساد اداری، رشد سیستماتیک ترور و آدم کشی، بلند رفتن سطح بذر وقاچاق مواد مخدر، بالا رفتن میزان نابرابری ها در بین اقوام و ملیتهای ساکن کشور، افزایش فقر وتفاوت های فاحش درسطح زندگی مردم، بیکاری، جنگ، بد امنی وغیره به میزان سرسام آوری بالا میرود. و بالآخره امروز ما شاهد آنیم که در نتیجه پالیسی گمراه کننده گردانندگان امور مملکت، این طا لب شکست خورده یکجا با نیروهای القاعده در افغانستان و منطقه تشکلات سیاسی و نظامی خود را بازیابی نموده و رهبران آنها چون ملا عمر و گلب الدین حکمتیار و امثالهم که تا دیروز شامل لست سیاه و منسوب به رهبری تروریسم بین المللی بودند، اما امروز تحت عناوین مختلف از لست سیا حذف و به مذاکرۀ تقسیم قدرت دعوت میشوند. اما برعکس مردمیکه دیروز برعلیه طالب و القاعده یکجا با نیروهای بین المللی ضد تروریسم در افغانستان سنگر به سنگر جنگیده و جانهای شیرین فرزندان خود را قربانی دفاع از حق وعدالت نموده بودند، متهم به ارتکاب جنایات جنگی گردیده وتلاش میگردد تا کشتار های دسته جمعی طالبان بدوش آنها آویخته شود که این یکی از شاهکارهای سیاه کارگاه های بیداد گری و استبداد درجهان و کشورماست که قاتلین وجنایتکاران اصلی در موقف مظلومین قا بل ترحم قرار گرفته ومدافعین حق وآزادی در برابر آنها مجرم وجنایتکار تعریف میگردد.

بدینترتیب دیده میشود که سرنوشت مجموع مردم کشور، بالخاصه اقوام و ملیت های محکوم افغانستان یکبار دیگر در حال فرو رفتن در باطلاقی از بدبختی ها و سیه روزی های بجا مانده از زمانه های دور تا امروز با اشکال و شیوه های جدید قرار دارد که تحمیل و تعمیل این فاجعه که چندان بعید هم به نظر نمیرسد، مسلماً لکۀ ننگی خواهد بود به دامن هر آنچه دموکراسی و حمایت از مدنیت و حقوق بشر در جهان نام دارد.

جناب رئیس جمهور !

شما که به عنوان شخص اول قدرتمندترین کشور جهان یعنی ایالات متحدۀ امریکا، از کلیه واقعیت های مربوط به افغانستان آگاهی کامل دارید و در جریان مبارزات انتخاباتی خویش بارها این شناخت و معلومات دقیق خویش را از واقعیت های مرتبط با افغانستان و کشور های منطقه تبارز داده و وعده سپرده بودید که در صورت پیروزی، جنگ با طالب و القاعده را با محو دایمی لانه های آنها درهر دو طرف خط مرزی افغانستان و پاکستان و پاکسازی دولت افغانستان از وجود نمایندگان بالقوۀ دهشت افگنان قرون وسطائی که در عمق این دولت جا گرفته به پایان برده و برای نجات مردم مظلوم افغانستان ازچنگا ل این هیولای وحشت وبربریت کمک های همه جانبه خواهید نمود، و این اظهارات شما مایۀ بسی امیدواری ها در بین مردم رنجدیدۀ افغانستان وسایر مردم جهان گردیده بود، اما امروز معلوم نیست که روی کدام محاسبه، لبۀ تیز شمشیر سیاست را همانند دیگر سیاستمداران سلف خود یکباره از ستمگران به سوی ستمکشان و مظلومینی که انتظارات زیادی در جهت رسیدن به حق و حقوق انسانی خود از شما منحیث یک شخصیت برخاسته از متن محرومترین لایه های اجتماعی جامعۀ امریکا یعنی سیاه پوستان داشتند، گردانیده و کسانی را که یکجا و همآهنگ با نیروهای ائتلاف ضد تروریسم برعلیه این جاهلان تاریخ جنگیده بودند هدف قرار میدهید؟ و توجیه منطقی شما و دیگر سیاستمداران دولت شما از بکارگیری این روش وارونه که رزمندگان راه آزادی وعدالت را متهم به ارتکاب جنایت جنگی نموده و این گرگان درنده خو را که تا امروز هم بی محابا آدم میکشند و سر میبرند و سرهای بریدۀ انسانهای بیگناه را دوباره بالای فامیل ها و اقارب ایشان میفروشند، مظلوم ارزیابی مینمایید، چیست !؟

کدام وجدان بیدار انسانی در جهانیکه ما امروز در آن به سر میبریم، قادر به فراموش کردن جنایات این نمایندگان وحشت و بربریت است که با شعارهای مخالفت آشکار با کلیه مظاهر تمدن و انسا نیت وارد معرکه گردیده وسرتاسر کشور ما را به زندان عقاید خرافی وغیر انسانی خود تبدیل نموده بودند.

چه کسی میتواند منکر سیاست های زمین سوخته و پاکسازی های وحشیانۀ قومی این آدمکشان در افغانستان باشد که با قتل عام مردم تلاش نمودند تا مناطق مرکزی و شمال کشور را از وجود هزاره، اوزبیگ، تاجیک وغیرۀ ساکنین بومی آن پاک نمایند و طی دوران حاکمیت طالبان بالای این مناطق، بدون کوچکترین ترحم زن ومرد، پیر وجوان وحتی حیوانات اهلی چون سگ و پشک را هم امان نداده و یکسان از دم تیغ کشیدند و در عقب خود، جز باغستان های سوخته و ویران شده و خانه های با خاک یکسان شده چیز دیگری را نگذاشتند.

جناب رئیس جمهور !

اگر شما در جستجوی دریافت حقیقت هستید، لطفاً از مراجع امنیتی و اطلاعاتی خود نه تنها معلومات کشته شدگان آخرین جنگ طالبان در شمال کشور را، بلکه مجموع جنایات مربوط به دوران سیاه حاکمیت این نیروهای فاشیستی را که ترکیبی از انحصارطلبان راست و چپ، نیکتائی دار و بی نیکتائی قبایل حاکم را شامل میشود طی سی سال اخیر مطالبه نمائید.

اگر واقعاً خواهان پیگیری حقایق در رابطه با جنایات انجام یافته درین کشور ویرانه هستید، عاملین کشتار دسته جمعی در مناطق شمال کابل، شهر هرات، قیصار، میمنه، شبرغان، تخار، سمنگان، بغلان، قندوز، سرپل، بادغیس، غور، مزارشریف، بامیان، ارزگان، غزنه، کابل و دیگر مناطق کشور را پیگیری نمایید.

بازهم اگر میخواهید جنایتکاران را بشناسید از هویت نابود کنندگان مجسمه های بودا در بامیان جویا شوید وکسانی را که مکاتب و مدارس را به طویله خانه برای نگهداری اسپ های خود تبدیل کردند و کتب کتابخانه های دانشگاه کابل وکتابخانۀ عامه و دیگر مراکز علمی و فرهنگی مملکت را به آتش کشیدند جویا شوید.

بالاخره اگر به هیچ یک ازین اعمال و جنایات انجام شده اعتنائی ندارید، لطفاً به ضجه و ناله های مادر اجمل نقشبندی و سر بریده وتن بی سر او وده های دیگری که همه روزه به وحشی ترین شیوه ها که تاریخ بشریت، مانند آنرا سراغ ندارد، به قتل میرسند توجه نموده و داوری نمایید.

وبازهم به چهرۀ مظلوم زن افغانستانی نگاه کنید که از شنیدن نام طالب چگونه چون بید میلرزد وشلاق طالبی وتجاوز به عفت مادری و زن بودن اوبزرگترین فاجعۀ تاریخ است.

محترم رئیس جمهور !

تصمیم اخیر شما در رابطه با بررسی موضوع کشته شدگان طالب در جریان جنگ های مناطق شمال افغانستان، در ذهن هر فرد حقیقت بین کشور این سوال را مطرح میکند که گویا شما خدای ناخواسته موضوع را غلط کرده و به جای ظالم، مظلوم رامیخواهید محاکمه کنید ویا هم بجای دزد صاحب خانه را !!! در غیر آن، شما وهر فرد واقعیت یاب دیگر باییست به چگونگی عمق و پهنای مسایل، با درنظرداشت پسمنظر تاریخی، سیاسی واجتماعی قضایا، وارد بحث گردیده و باییست نیک دریابید که این آقایان طالب در کجا و چگونه به قتل رسیده اند ؟ آیا این مردم اوزبیگ، تاجیک، هزاره وغیره اقوام این مناطق بالای خانه و شهر طالبان در جنوب و شرق حمله نموده و آنها را به قتل رسانیده اند ویا هم در اثنای جنگ رویارویی به خاطر دفاع از شهر و خانۀ و کاشانه خود و جلوگیری از تکرار فجایع توسط طالبان در شمال کشور به قتل رسیدند؟ درحالیکه ائتلاف شمال در آخرین روزهای سقوط طالبان در شمال مملکت نیز متحمل تلفات جانی بیشمار گردید.

وبازهم اسناد و شواهد انکار ناپذیر وجود دارد که عده یی از طالب ها بعداز اسارت و شورشی که در قلعۀ جنگی در شهر مزارشریف برپا کرده و تا پای جان از تسلیم شدن ابا ورزیدند و مقاومت آنها باعث تلفات جانی نیروهای ائتلاف شمال گردید، بناً این شورش با عملیات مشترک نیروهای بین المللی و افغانستانی تحت قومانده نیروهای امریکائی و توسط بمباردمان طیارات بی ۵۲ به قتل رسیدند، نه در زندانها.

پس اگر قرار باشد که نیروهای رزمندۀ افغانستانی برعلیه یورش طالبان مجرم باشند، نیروهای همسنگر بین المللی ایشان درین قضیه بیشتر مجرم اند.

با درنظرداشت آنچه فوقاً بیان گردید، فدراسیون فرهنگی تورکان افغانستان به نمایندگی از خلقهای محروم و جفا کشیدۀ جمعیت چندین ملیونی تورک افغانستان که میزان محرومیت های گذشته و حال ایشان کمتر از محرومیت و مظلومیت سیاه پوستان امریکا در گذشته های نه چندان دور در کشور شما نمیباشد وهنوز هم نابرابری در عرصه های مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی همچون هیولای وحشتناکی حیات روزمرۀ ایشان را در اسارت خود کشیده و از داشتن حقوق مساوی مادی و معنوی با دیگران محروم نموده است، وظیفۀ تأخیر نا پذیر خود میداند که فریاد مظلومیت این خلق ستمدیده را به گوش شما وکافۀ بشریت عدالت خواه رسانیده، خواهان عطف توجه جدی به حقایق جامعۀ افغانستان و حقوق اقوام وملیت های تحت استبداد درین کشور سازد. تا باشد که در روشنائی این حقایق، جناب شما متوجه اصل قضایا گردیده و از افتادن به دام تزویر فاشیسم عظمت طلب افغان نازی افغان ملتی که با استفاده از سلطۀ دوصد ساله در حاکمیت، امکانات و تجربه وسیعی در جهت به بازی گرفتن اذهان جامعۀ جهانی دارند و تمام مراجع دیپلوماتیک افغانستان عمیقاً توسط ایشان اشغال گردیده و همه چیز را در انظار جامعه جهانی وارونه تصویر میدهند، شما را بر حذر داشته واز تکرار اشتباهات زمامداران گذشتۀ امریکا شما راهوشدار باش دهد.

فدراسیون فرهنگی تورکان افغانستان به شما یاد آور میشود که اتخاذ این چنین روش های دور از واقعیت نه تنها هیچ نوع کمکی را به تأمین صلح و ثبات در افغانستان و دیگر کشور های منطقه کرده نمیتواند، بلکه برخلاف تصورات غلطی که از جانب نمایندگان مقتدر فاشیسم قبیله گرائی به شما القأ گردیده است، موجبات افزایش جنگ و خشونت و خصومت های بین القومی گردیده و بحران افغانستان را عمیق تر خواهد نمود.

ما معتقد هستیم که تحقق دموکراسی واقعی در کشور ما که برخاسته از اراده و نیاز حقیقی مردم ما باشد، راه را برای تأمین صلح و ثبات درین منطقۀ مهیا میسازد، درصورتیکه مدعیان پاسداری از دموکراسی در جهان به بزرگران تخم نفاق، فاشیسم ومناسبات منحط قبیله سالاری در کشور ما مبدل نشوند.

به آرزوی عطف توجه جناب شما به حقایق جامعۀ افغانستان و احتراز از ذهنیگری و توهم در رابطه با چگونگی قضایای جاری در افغانستان، با عدم تأ ثیر پذیری از مشوره های مغرضانۀ هواداران نظام تک ملیتی در افغانستان که در کنار شما واعضای دولت شما جا گرفته اند !!!.

موفقیت شما در امر بزرگ رهبری دولت ایالت متحدۀ امریکا و یاری رساندن به صلح و ثبات و تأمین دموکراسی واقعی در جهان منجمله کشور ما آرزوی همیشگی ماست.

هیئت رهبری فدراسیون فرهنگی تورکان افغانستان (ففتا)

آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید

پيام‌ها

 • من و چندین تن از همکارانم که یک جا مشغول اجرای وظیفه هستیم از این اقدام نیک فدراسیون فرهنگی ترکان افغانستان صمیمانه تشکر می کنیم

  بامیانی

  • ازنوشته ی فوق ونامه سرکشاد فدراسیون ترک تبران نمایانگر حراس ووحشت ازآغاز پیگرد جنایتکاران ومجرمین جنگی بوده وگویای واضح وروشن این امراست که دراین فدراسیون اکثرجنایتکاران جنگی درسایه ای ازیک بخش مردم عذاب کشیده ولایات شمال کشورپنهان شده شده اند .با پخش خبرپیگیری جنایتکاران جنگی درشمال کشورلرزه براندام سران ایتلاف نامقدس شمال که بارهاسبب فاجعه وکشتار شده اند افتاده و بروفق متل مشهور افغانی * دزد سرخودپردارد * دست ازپاگم کرده خودرااداره کرده نتوانسته آب رانادیده موزهارا ازپا کشیدند وآدرس جنایتکاران جنگی رابرملاساختند . مگر وای به حال هموطنان شریف ترک تبارما که این جنایتکاران ازایشان نماینده گی میکنند .

  • جهان سپاس از ففتاواقعاکاری نیک نموده اید زنده باد قهرمان دوستم مرګ بر ناموس فروشان ووطن فروشان وزوزګویان وصحرا نشینان تشکر از اعضای رهبری ترکتباران افغانستان

  • آیا تمامی ازبکان و ترکمانان موافق به این نوشته اند. تا جای که من فکر میکنم این هم یک گروپ از جنایتکاران است که راه جدیدی را پیش گرفتن تا از صحنه دور نمانند یا در صورت چنین چیزی همایت یک دیگر را بکنند.

  • نامه سرکشاده فدراسیون ګویا فرهنګی؟! ترک تباران را در رابطه با کشتار جمعی طالبان در شمال به خونش ګرفتم
   در این جای شک نیست که طالبان در زمان اشغال شمال به کشتار کسانی که علیه شان به مقاومت پرداخت مبادرت ورزیدند و لی نباید فراموش کرد که تخم نفاق از توطیه شمال 20دلوه1370 و بغاوت علیه پلان صلح ملل متحد ع به اصطلاح علیه حاکمیت پشتون ها اغاز شد که اصلأ تصفیه پشتون ها از ان وقت اغاز شد که برخی از پرچمی ها در عقب ان قرار داشتند و تا امروز همان اتش را پکه میکنند ولی بعد از سقوط طالبان هم تا امروز جنایت ادامه دارد و تصفیه قومی جریان دارد و ما خواهان عدالت در زمینه استیم که هم طرفداران دوستم و هم طرفداران طالبان که مرتکب جنایات شده اند به محاکمه کشانده شوند و این خواست مردم شمال است نه کار فدراسیون های فرهنګی سیاسی
   .! چرا بایداز رسیدګی در مورد جنایات باید داشت مردم نیک ګفته اند که دزدر سر خود پر دارد. عامل تمام بدبختی ها در افغانستان بعد از حوادث ثور دوم 1371 تا امروز دوستم مار چند سره و دار و دسته ان است.
   وسلام

 • een bazi karzai wa grohai afghanmelaati hast. ta een ke namai sargoshada befrestaid lutf namooda general sahib dostum ra tashweeq namayaid ke karzai wa hokumati badnamash ra taqbe namooda beyayand dar bain mardomi khod dar shamal. mardom een qahramni khod ra maipazirad was pushtibani aam wa tam khwahad kardan. een shohamat ra general dostum darad. hamrai karzai kinar amadan wa dar torkiya boodan ba general sharm hast. akher general dostum kudam khayen naist . o yak qahraman hast. general bayad az karzai dest kasheeda pahloi mardomi khob berawad.war na dast hai general ra basta ba baadaar tasleemish maikunanba. beradar ha bayad beedanan ke een shoroi bazi hast. estada shawaid war na fashism talib uzbek hazara wa tajik nakhahad mand. .

 • وای به حال بیچاره ملیت ازبک و ترکمن که یکعده جاهل و بی فرهنگ مسولیت نمایندگی از آنها را بدست گرفته و از نام ایشان از یک جاهل ، قاتل و بی فرهنگ چون رشید دوستم دفاع میکنند.

  من نمیدانم مظلومیت ترکتباران چه رابطه به تحقیق و حقیقت یابی مسله دشت لیلی دارد ؟

  اگر شما معتقد هستید هیچ کاری بدی صورت نگرفته پس از چه خوف دارید ؟ مگر نگفته اند که خائین خائیف است ؟

  چرا نمیگذارید تا حقیقیت روشن شود و به جای تهدید آمادگی تانرا برای روشن کردن مسله ابراز نمیدارید؟

 • من په تمام تركان افغانستان نميگويم صرف براى انانى ميگويم كه جنايت كرده اند قرار بود دوستم و همكارانش قبلا مجازات ميشدند اما دوست حنايت كار انها بوش لعين مانع اين كا ر شده بود شما اينرا بدانيد كه انقدر اسناد در دست سى اى اى موجود است كه ديگر جاى براى شك در ان وجود ندارد همينكه بوش ميگويد كه دوستم معاش خور سى اى اى است و از تعقيب عدلى وى خود دارى كنيد براى شما كفايت نميكند ؟ كشتار بيرحمانه مردم كابل به نام گلم جم ها هنوز در خاطرات مردم زنده است ميخواهم يك فكاهى هم براى تان بگويم ميگويند اشتر بسيار خشمگين بود صاحبش از وى پرسيد كه چرا خشمگين هستى گفت اى صاحب من مرا هر قدر خواستى بار كردى ، به هر جاخواستى بردى ، شب و روز در كوه ها و دشت ها تشنه و گرسنه با خودت همسفر شدم از شما هيچچ گله نكردم اما گله من از شما به خاطرى است كه ريسمان مرا در دم خر بستيد و امروز رهبر من دم خر است
  براى مليت ترك تبار اين كشور شرم است كه ديگر در دم دوستم خر خود را بسته كنند انان بايد از نام وى شرم كنند يك انسان بيسيواد ، جاهل و قاتل چگونه ميتواند رهبر يك مليت شود من ميگويم كه بهتر است خود را از اين لكه ننگين دور بسازيد امروز يا فردا اين قاتل محاكمه ميشود در مورد جناياتش اسناد فراوان موجود است اين اسنا از طريق ماهواره ها فلم بردارى شده است اگر در سياست امريكا تغيرى ايجاد نشود انشا الله شاهد روزى خواهد بوديم كه اين لعين سزاى اعمال خود را خواهد ديد

 • بعد از عرض سلام حضور تمام بینندهگان سایت کابل پرس? !

  باوجودیکه در بعضی از موضوعات و نظاکت ها ی سیاسی با فدراسیون ترکتباران زود فریب خور موافق نیستم،
  اما با نامه سر گشاده شما بحضور اوباما یقینأ موافق هستم بسیار جامح بسیار واضح و وصولی است بخصوص پاراگراف چندمش که درباره تصرف کابل و سمت شمال و وحشی گری طالبان یاد نمودید حقا که درست گفتید من نمیدانم که چرا این طایفه غول این گروپ لونیتیک چونین حق را به خود دادند که با کمک هزاران عرب و پاکستانی کابل عزیز مرا و مردم شریف و همه پزیر شهر منرا به خاک توده مبدل نمودن اینها به اندازه بی غیرت و نامرد بودن که هیچ اندازه ندارد اگر جناب اوباما واقعنآ میخواهند در این باره تحقیق کند باید تحقیقاتش همه جانبه باشد خون هزاران کابلی ، شمالی ، بامیالی ، هراتی ، مزاری ، شبرغانی ، جوزجانی ، غوری ،،،،، و غیره را نیز سرمشق تحقیقات خود بسازد در غیر آن فریب طالبان نیکتاهی پوش فاقد شعور را خورده باحترام وسلام!!!

 • فدراسيون تركان افغانستانواقعا كه حقايق را نوشته اند.اكر امريكا ارزو دارد كه تحقيق كند او اين اجازه را ويا وظيفه را كى به انهاداده است.درهاليكه ابوغريب و بمبارانهاى عروسى ها كشتار بيكناهان در جنوب افغانستان وبلاخره مدافع جنايت كار ان جنكى خارجى كه وطن مارا تباه وبرباد كردند.من خواهان تحقيق تمام جنايات كه درين كشور شده است هستم.از 250 سال به ايطرف اين كشور هميشه به خون غطه وربوده است.كه هميشه تحريكات از خارج وتوسط خارجى ها بوده است.به يك قوم سلاح ميدهند و وظيفه ميدهندكه برو اقوام برادر خودرا به خاك و خون بكش.ان برادر بزركوار هم همين كار را ميكند.امروز جناب عالى را جه كزيده است كه ميكويد من به تنها همان جندروز سقوط طالبان القايده را تحت ميكرسكوب قرارميدهم.بهتر است عقب جنايت كاران جنكى را رهاكنى وبه قواى خود دستور بدهى كه مر دم بيكناه را در هيج نقطه افغانستان بمباران نكنند.مورده خو مورد زنده را جرا بيكناه ميكشى.وجرا انرا تحقيق نميكنى.وخودرا انتقاد نميكنى.من از نامه تر كان افغانستان حمايت ميكنم. بسيار بجا كفته شده است.دوستم درين قضيه هيج كناه ندارد.اين طالبان بودند كه به صدها هزار ,ترك هزاره وتاجك را كشتند.به حق كه به انها قاشيست خطاب ميكردند.

 • کمی انديشه کنيدمن که يک فردبيکارم اين داستان شماراکه نه املائی داردونه انشائی ونه محتوای چندان منطقی واستدلال قوی نتوانستم تا اخرش بخوانم حالارئيس جمهورامريکاچطورميتواندبخواند
  شمابايدچندسطرکوتاهی بامنطق واستدلال خيلی قوی وادبيات خيلی عالی واستعاره وقافيه وموزون نوشته وبانگليسی ترجمه وبأدرس سايت رياست جمهوری امريکاميفرستاديدتاموثرواقع ميشدافسوس که احساس داريدوعقل ودانش نی مگردريک چنين نوشته علمی وسياسی أدم کلمات رکيک وبازاری رابکارمی برد؟
  شمابايدميگفتيدکه گرچی ديگرامارت اسلامی نداريم ولی هنوزهم درکابل طالبان حکومت ميکنندوگرچی درولت مليتهای ديگرشامل اندولی قدرت هنوزهم درقبضه قبيله ی است که دوصدوهفتادسال برين کشورحکمرانده است ودرافغانستان اززمان ميرويس نيکه تاکنون نه تنهايک قبيله بلکه حتی يک ولايت حکومت ميکندوازدمکرسی جزنامی ديگرهيچ چيزی نميتوان درافغانستان يافت ؟ اگردمکرسی همين چرنديات ونشرات باشدپس مصروکنياوروسيه وديکتاتورترين کشورهای جهان نيزدمکرتيک اندواگرعدالت اجتماعی ومشارکت ملی ، حاکميت قانون ، دولت ملی درپرتويک انتخابات شفاف ، أزادودمکرتيک باشدمگرچه کسی نداندکه کمسيون بگومستقل انتخابات درکشورماستادانتخاباتی کرزی است ماکاملاباتحقيق درموردحوادث شمال موافقيم ولی بشرطی که درعين زمان جنايات کابل وطالبان نيزتحقيق شودبرخوردسياسی وجانبدارانه نميتواندمشکلات کشورماراحل کنداگرديروزمشاوربوش خليلزادبودولی امروزمشاوراوبامانيزيک زی ديگراست که برايش کمپاين نموده وحتی دررسانه بيرون مرزی برای اوباماکمپاين ميکردوبحيث نماينده طالبان درکاخ سفيدمصروف کاراست پس اوبامانبايدفقط وکيل مدافع طالبان شوداولابداندبازقضاوت کند

  • حاجی صاحب اخگر از کانادا سلام بنده را قبول کنید،
   فهمیده نشد که منظور شما از (فرد بیکار) چه است؟ اگر هدف جناب عالی از فرد بیکار بودن ، فرد بیسواد بودن باشد، براستی بسیار مشکل است برای یک فرد بیسواد تا چنین یک مطلب را خوانده و درک نماید و اگر منظور شما از بیکار بودن معنی مستقیم و تحت الفظی آن باشد، پس درینجا گفته شما هیچگونه ارتباط منطقی ندارد. مثلاً یک اکادمیسن ویا یکنفر پروفیسور امروز کار دارد و احتمالاً فردا کار خود را از دست داده "بیکار" میگردد و بیکار بودن ویا بیکار شدن به مفهوم از دست دادن علم، فهم و درایت و سواد نیست. درینصورت جناب عالی با این بی منطقی خود چطور میتواند در باره چگونگی نامه سرگشاده فدراسیون ترکان افغانستان فتوای غیرمسئولانه صادر کرده و دیگران را به بی عقل و دانش بودن متهم نماید.
   آقای اخگر از کانادا و بیکار! ، نویسندگان نامه سرگشاده را ملامت کردند که چرا انگلیسی این مطلب را به اوباما نفرستادند!!! مگر شما فالبین هستید که میدانید متن انگلیسی این مطلب را به اوباما روان نکرده اند ویا اینکه باید برای شما هم یک نقل متن انگلیسی را روان میکردند!!! اگر جناب شما "بیکار" هم باشید ، باید آنقدر درایت مغز انسانی داشته باشید و بدانید، ممکن است که مسئولین فدراسیون ترکان متن انگلیسی نامه را نه تنها به اوباما بلکه در دیگر ارگانهای ذیربط روان کرده باشند و شاید هم در در سایت های انگلیسی زبان نشر کرده باشند و شاید هم درحال آماده کردن متن انگلیسی باشند.
   ضرب المثل معروف وطنی است که میگوید آب را ندیده موزه را نکش

   قدیر قشقائی

  • حاجی صاحب اخگر از کانادا سلام بنده را قبول کنید،
   فهمیده نشد که منظور شما از (فرد بیکار) چه است؟ اگر هدف جناب عالی از فرد بیکار بودن ، فرد بیسواد بودن باشد، براستی بسیار مشکل است برای یک فرد بیسواد تا چنین یک مطلب را خوانده و درک نماید و اگر منظور شما از بیکار بودن معنی مستقیم و تحت الفظی آن باشد، پس درینجا گفته شما هیچگونه ارتباط منطقی ندارد. مثلاً یک اکادمیسن ویا یکنفر پروفیسور امروز کار دارد و احتمالاً فردا کار خود را از دست داده "بیکار" میگردد و بیکار بودن ویا بیکار شدن به مفهوم از دست دادن علم، فهم و درایت و سواد نیست. درینصورت جناب عالی با این بی منطقی خود چطور میتواند در باره چگونگی نامه سرگشاده فدراسیون ترکان افغانستان فتوای غیرمسئولانه صادر کرده و دیگران را به بی عقل و دانش بودن متهم نماید.
   آقای اخگر از کانادا و بیکار! ، نویسندگان نامه سرگشاده را ملامت کردند که چرا انگلیسی این مطلب را به اوباما نفرستادند!!! مگر شما فالبین هستید که میدانید متن انگلیسی این مطلب را به اوباما روان نکرده اند ویا اینکه باید برای شما هم یک نقل متن انگلیسی را روان میکردند!!! اگر جناب شما "بیکار" هم باشید ، باید آنقدر درایت مغز انسانی داشته باشید و بدانید، ممکن است که مسئولین فدراسیون ترکان متن انگلیسی نامه را نه تنها به اوباما بلکه در دیگر ارگانهای ذیربط روان کرده باشند و شاید هم در در سایت های انگلیسی زبان نشر کرده باشند و شاید هم درحال آماده کردن متن انگلیسی باشند.
   ضرب المثل معروف وطنی است که میگوید آب را ندیده موزه را نکش

   قدیر قشقائی

 • یا هو
  با سلام به عزیزان فدراسیون فرهنگی ترکان افغانستان.

  نامه شما گوشه ای از واقعییات اتفاق افتاده در جای جای سرزمین خونبار افغانستان در زمان حاکمیت جور و ستم طالبان است.
  امید که جناب اوباما چشم بینا و گوش شنوا داشته باشد.

  در شهر گر مست گیرند هر انچه هست گیرند

  چطور دل رحمی اوباما به چند ملعون نوکر پاکستانی ای اس ای به تقلا افتاده ایشان سرزمین سوخته شمالی و یکاولنگ را از یاد برده؟

  انها چه در گذشته و چه در اینده سزاوار جوابدادن عملکردهایشان بوده و هستند.

  • اسناديکه درموردطالبان درسفارت امريکابودهمه راخليلزادمصادره کردتامباداروزی بدست مخالفين امريکاوطالبان بيأفتدچراکه امروزدرسفارت امريکاهرنوع انسانی بحيث جاسوس ياترجمان ومتحدامريکاراه پيداکرده وميداندکه درين سفارت چه ميگذردولی اسنادوهرأنچه به ضررطالبان وهمکتيارودرمجموع پشتونهابودبعدازبن درهمان نخسنين روزهای اداره موقت کرزی ازوزارت خارجه ، رياست جموری ، وزارت داخله ، وزارت ماليه و----محوشدکه يک خيانت ملی وخدمت بزرگ بدشمن (پاکستان والقاعده) بودوحتی وقتی مردم ميخواستندموزيمی ازأثارجنايات طالبان ساخته شودشئونيستهافوق العاده مخالفت ومقاومت نموده وتلاش ورزيدندهيچ اثری ازجنايت طالبان نماندبنابرين درباره طالبان وجنايات أنهاوروابط شان باولايات متحده وپاکستان اسناد دست اول نابودشده وابهام حکمفرماست من مخالف اين نيستم که اتهام کشتارمليشه های طالب درشمال بايدازطرف يک مرجع بيطرف وصالح ومورداعتمادجهان تحقيق وبررسی شودوثابت شودکه ازين جمله چندفيصدشان ازکدام کشورهابودند وأنهاخودمرتکب چه جرائم جنگی درافغانستان شده بودند؟ ولی بايدهرچه جنايتی درافغانستان از7ثورتاکنون صورت گرفته موردتحقيق دقيق قرارگيردخصوصاجناياتيکه شورای همأهنگی درکابل مرتکب شدوطالبان درشمالی وباميان ودايکندی وشمال وغرب کشوروهمچنان کابل مرتکب شدندتحقيق شودمگرمقتولين طالبان بشربودندوبقيه قربانيان کشورماحيوان ؟ بعدازبن تاکنون بنابرفشارهای پشت پرده کمترين توجه وبررسی درموردجنايات طالبان صورت نگرفته است ولی بخاطربرجنگهای کابل ترکيزداده شدکه ربانی وفهم ---(ائتلاف شمال) بايدزيرفشارقرارگيرنديعنی باجناياتی که درکشورماشده است تاکنون برخوردسياسی وحتی نژادی صورت ميگيردونه حقوقی وقانونی بنابرين بايدتاريخ سه دهه اخيردرکشورما بازنويسی شودوهمه حقائق روشن برخوردهای جانبدارانه وتکتيکی وسياسی نه تنهامشکل مردم افغانستان راحل کرده نميتوندبلکه عوامل بحران رابيشترميسازديکی ازراه های درک عوامل جنايت درکشورمانقش خارجی هاست که درعقب گلبدين وسپس طالیان وهمچنان شورای همأهنگی عليه مردم کشورماسنگرگرفته بودندخصوصانقش پاکستان وايران تاقبل ازکشتاردپلوماتهايش درمزارولی اسناداين همه جنايات هنوزهم مفقوداست وهرچه درباره سه دهه بحران وتراژيدی گفته ميشودفقط مبتنی برحدث وگمان است وبس بنابرين هرکی هرکی راخواست متهم ميسازدوهرچه دل تنگش خواست ميگويدچنين قضاوتهای خيالپردازانه درموردحوادث افغانستان خطرناک است

 • به هر رنگی که تو جامه مپوش
  من از طرز خرامت میشناسم
  اگر شعر نقص داشته باشد جداً از بزرگان معذرت میخواهم اما مطلب ادا گردیده است

  یک کلوخ در چند کلاخ

  من یکی از کسانی هستم که در قوریلتای موسس فدراسیون ترکان افغانستان شرکت کرده و بعداً نسبت بعضی ملاحظاتی که داشتم ازین نهاد فاصله گرفتم و کمر تخریب را هم بسته نکرده ام زیرا جاییکه منافع مردم از جمله خلق تورک خود را ببینم با او همنوا میگردم.
  من هم چنان در گفته های خود بسیار احساساتی و اکثراً از بالای موکب احساسات صحبت میکنم ولی اینبار این کار را نمیکنم زیرا که
  لقمان حکیم را پرسیدند ادب از کی آموختی گفت از بی ادبان ، چند مطالعه ایکه من درینجا داشتم، که بعضی از نویسندگان با نظریات بسیار جاهلانه به فدراسیون تاخت و تاز کرده بودند، آنقدر زشت، گستاخانه و بی ادبانه معلوم میگردید که گویی ایشان را نو از تویله خانه کشیده باشند ، بناً من این کار را نمیکنم و کوشش میکنم که در گپ های خود مسایل را مختصراً توضیح بکنم.
  دیده میشود که چند نوشته مشابه از نامهای مختلف نوشته شده و عقده گشایی گردیده است،
  جناب قسیم یولداش شعر فوق به شما بیشتر صدق میکند. شما فیر هوائی کردید ولی یکی از جنایتکار های جنگی را هم نام نبردید که در فدراسیون ترکان جای گرفته باشند، در آینده با دلیل و اسناد و شواهد حرف بزنید که دیگران به آن باور کنند.
  به محترم دیگریکه حرف های خود را با وای به حال .... شروی میکند و نام خود را فراموش کرده است ویاهم شاید همان گویا یولداش نام باشد، ویا همدرد نام باشد ویا حاجی صاحب اخگر نام از کانادا باشد باید گفت که ایشان بسیار احساساتی و ناشیانه عقده های خود را یکجا با باد درون خود رها کرده تلویحاً گفته است که در فدراسیون ترکان آدم های جاهل و بی فرهنگ نمایندگی مردم ازبک و ترکمن را بدست گرفتند!!!
  جناب بی نام! فهم شما از فرهنگ و جهالت چه میباشد به خدا معلوم است ، مگر اینگونه تهمت شما به فدراسیون واقعاً احمقانه است.
  به خاطر آگاهی شما و هم قماش های شما اسمای چندی از اعضای کلیدی فدراسیون را نام میبرم و قضاوت را به خوانندگان میگذاریم و اگر در استجواب آن نام همان جاهلان و بی فرهنگ را شما نام ببرید، خوش خواهم شد تا من و دیگران هم با ماهیت آنها آگاهی پیدا کنیم:
  ۱ - رئیس فدراسیون ترکان افغانستان ، همت فاریابی ۴۶ ساله فارغ فاکولته شرعیات کابل و داکتر حقوق بین الدول که صدها نسخه مضمون تحقیقاتی، بیانات و مصاحبه های ایشان از طریق منابع داخلی و خارجی به نشر رسیده است.
  ۲ - معاون اول فدراسیون ترکان افغانستان داکتر قمرالدین مصلح، دکتورای خود را در رشته طب،جراحی شراین ازآلمان بدست آورده ومدت ۴۵ سال میشود که درآلمان کلنیک دارد.
  ۳ - معاون دوم فدراسیون ترکان خانم فرشته ضیائی نویسنده و شاعره زبانهای دری و ازبکی که سی سال دارند و دارای تحصیلات عالی میباشند
  ۴ - پروفیسور دکتور عنایت الله شهرانی تاریخ نویس ، ادیب و نقاش یکی از اساسگذار های فدراسیون ترکان افغانستان
  ۵ - دکتور زبان و ادبیات عبدالمنان تاسقین عضو رهبری ففتا
  ۶ - دکتور غلام سرور سخا معالج امراض روانی که در لندن کلنیک دارند ، عضو موسس شورای مرکزی ففتا
  ۷ - دکتور زبان و ادبیات فیض الله ایماق رئیس فدراسیون ترکان در بخش کانادا و خانم محترمه شان انابت ایماق هردو اولین نطاق های رادیو تلویزیون افغانستان به زبانهای ازبکی و ترکمنی و اساسگذار رادید در افغانستان در همین زبانها میباشند
  ۸ - الحاج محمد امین کوهی عضو شورای مرکزی و نماینده ففتا در جاپان ، اکستره سیانس پزشک روانی در توکیو
  ۹ - پوهاند بسم الله میمنگی عضو موسس شورای مرکزی ففتا ، پوهاند علوم نظامی و استاد در یکی از مراکز علمی در کوپن هاگن
  ۱۰ - دکتور امان الله عصمتی عضو موسس شورای مرکزی ففتا ، داکتر طب در فرانکفورت آلمان
  ۱۱- دکتور معروف رزمند معاون فدراسیون ترکان در جرمنی اول نمره عمومی سال آخر دوران ظاهرشاه میباییست تحصیلات خود را در امریکا ادامه بدهد ولی به جرم ازبک بودن حق پولند برایش داده شد و دکتورای خود را در رشته طب در ورشو بدست آورد و فعلاً در جرمنی به صفت داکتر ایفای وظیفه مینماید.
  ۱۲ - وغیره وغیره وغیره داکتران ، ادیبان ، انجنیران ، نویسندگان و شاعران در صفوف فدراسیون فرهنگی تورکان افغانستان تنظیم بوده و به خاطر حق و عدالت و برابری فداکاری میکنند که ذکر اسامی همه آنها درینجا دشوار است.

  جناب بی نام و هم قماشهایشان! اگر شما این اشخاص را جاهل و بی فرهنگ مینامید، پس آنانیکه بعداز مردن پدر، مادر را بالای خر سوار کرده در بازار میفروشد ویا آنانیکه همسر خود را که ننگ و ناموس است با قاطر تبادله میکنند " منبع بی بی سی " ، برای آنها کدام اصطلاح را استفاده میکنید؟ !!!!!
  بلی! فدراسیون ترکان افغانستان از آن حراس و ترس دارد که مبادا بار دیگر بربریت ننگین تمام افغانستان را احتوا نکند و فرهنگ جهالت فروش مادر پس از مرگ پدر وتبادله همسر به قاطر در افغانستان توسعه نیابد.

  برای همدرد نام باید گفت که شما یکبار به تاریخ مراجعه کنید و میدانید که ۲۵۰ سال است که جلو کاروان به دمب الاغ بسته شده است که افغانستان به این حالت رسیده است. وحشت و بربریتیکه در طول حکمروایی مشتی از جاهلان بینظیر تاریخ بالای مردم با فرهنگ این مرز وبوم تحمیل گردیده است، چنین تصور میشود که درین ملک کوشانی ها نبوده ، یفتلی ها نبده ، غزنوی ها نبوده ، بابر ها نبوده بلکه تنها و تنها یک جهلی بوده که افغانستان را به باطلاق نیستی کشیده است.
  فرهنگ آنانیکه شمایان بی فرهنگ نامیده اید، این بوده که ۲۲۰۰ سال قبل قامت بودا را بر افراشتند و شما فرهنگیان!!! با گذشت تقریباً ۲۳ قرن که بشریت میخواهد مریخ را تسخیر بکند و شما این غنای ملی را نابود کردید.

  حال بگذاریم قضاوت را بدست خوانندگان این صفحه

  خداوند شمایان را انصاف عطا کند

  میمندی

 • این تحقیقات جایی را نمیگیرد.

  جنبش مقاومت پشتون که امروز در سراسر جبهات جنگی کمر اشغالگران را مانند روسهای جنایتکار شکسته با پیروزی آنانی را که هزاران پشتون بیگناه را زیر نام طالب و القاعده به قتل رسانیده اند به سزای اعمال شان خواهد رسانید.

  شما باید به خاطر داشته باشید که پشتونها قربانی را که در زمان روسها داده اند و امروز میدهند به خاطر وطن شان افغانستان عزیز است و به خاطر آنکه وحدت ملی بین تمام ملیت ها برابر و با هم برادر کشور ا تامین کنند . هر عملی که بوسیله اشغالگران و نوکران آنها به خصوص شورای دزدان نظار مربوط به خائین ملی مسعود دامن زده میشود غیر قانونی است. محاکمه دوستم هم کار همین دزدان شورای نظار از جمله عطا محمد دزد است.

 • با احترام نامه فدراسیون ترکان نه تنها موضع این فدراسیون بلکه موضع تمامی ملیت های تحت ستم افغانستان می باشد یقینا جوسازی بر علیه جنرال صاحب دوستم نه بر علیه یک شخص که در برابر یک ملت می باشد . من نمیدانم سیاست یک بام ودو هوا تاکی ادامه پیدامیکند امیدوارم ملت افغانستان با حمایت قاطع شان از ستر جنرال دوستم تمامی توطیه های اقتدار گرایان تاریخی ودشمنان ملت افغانستان را خنثی نمایند . عارف جاغوری

 • سلام به همه خوانندگان! آیا آقای اوباما فارغ التحصیل حقوق نیست؟ آیا آقای اوباما نمیداند که دفاع مشروع یکی از اصول مورد پذیرش حقوق است؟ آیا آقای اوباما نمیداند که طالبان در شمال افغانستان چی کردند و برای چی آمده بودند؟ هزاران سؤال این چنینی دیگر وجود دارد. به هر حال، طالبان مرتکب نسل کشی در افغانستان و بخصوص شمال کشور شده اند و همه در جریان جنگ کشته شده اند و حتی اگر در جریان جنگ هم کشته نشده اند، به قول معروف کون دادن آمده بودن؟ اگر کون دادن نامده بودند، پس به جان دادن آمده بودند که خوشبختانه مردم قهرمان شمال همه را مردار کردند و مادران شان را همیشه به عزای شان شاندند.

 • کــا بــل پـــرس دايـــــمأ طـــرافــــــدار حــق و عدالت بـــوده اين ســـــــوز دلی يک
  برادر را که برادرش را « تــــرکـــــتـــبـــاری » با شـــــيوه چـــنــگيزی ـ هتــلری ـ طالبی بــــه قتل رســــــــانيده و تا اکنون در تــطبيق عدالت هــمه گوش ها کر ، چــشــم ها کور ، ضمير ووجدان ها خــوابـــيده اســــت اميد « کامران عزيز » درد وناله يک برادر را رســـــا . شــــــنوا . درشــــــت انعکاس دهند !
  برادرم تــو ســـــط جـــلاد ، خون آشـــــام حـــرفــــوی رياســــــت عمومی پنج < خــاد > مدير مدريت اول ان رياســــــت بـــنــام ( امـــين ا لــــلــــه حــــبـــيــــب ) که هم اکـــنــون در کشــــــــــور « ســـــــــــــويدن شــــهر اســــتاکهلوم » با شيوه « ارباب ها » زنده گی دارد و به صفت پناهــــنده ســـــــــياسی نيز پذيرفـــــته شده است به شــــــــــکل مرمـــوز . ظالمانه . وحشـــــــــــيانه و بی گـــنـاه بدون محکمه و فيصله عدالت بی گناه بخاطر « پـــول مکافات او » به قتل رســـــــانيده و مبلغ هنگفت پولش را فرار داده با ان زنده گی شــــــاهانه ميکند .
  لطفأ به پاس انسانيت . بشريت صدای بـــنـــده را به گوش محکمه بين الللی هاک . سازمان ملل و دولت افغانستان و ســـــــويدن بر ســـــانيد . برادر مقتول محمد اکرم ــ ناروی

 • موضوع پیش کشیدن محاکمه دوستم در آستانه انتخابات و امکان قوی برد مجدد کرزی که متحد دوستم است ، تا اندازه زیاد سوال بر انگیز است.

  آیا تیم عبدالله و مافیای شورای نظار و عطا محمد نور در عقب این درامه قرار ندارند ؟

 • نامه سرکشاد ه فد ریشن فرهنگی تورکان
  آ قا یون قسیم تخلص د روغ وسا خته گی ، وهمد رد ، وشخص بی نا م یا گمنا م .
  تا شخص یا ا شخا ص خود شا ن بی ا د ب ، بی فرهنگ وجا هل نبا شند کسی ر ا یا قومی ر ا جا هل و بی فرهنگ خطا ب نمیکند . ا گر جنرا ل د وستم یا مرد م شما ل طا لب پشتون ر ا د رجنگ به قول شما کشته با شند طا لبا ن پشتون قند ها ری قا تل بود ه ا ند صد ها ا نسا ن بی گنا ه ر ا که یا ا وزبیک بود ه با هزاره کشته ا ند ، ا جمل نقشبددی روزنا مه نگا ر یا خبرنگا ر رسا نه یی با طا لب ها د رجنگ نبود چرا طا لب ها ی پشتون قند ها ری ا ورا شهید سا خته ا ند . د رآ ن زما ن که طا لب ها د ا خل شهرمزارشریف میشوند به سرا ی ها ی تجا رتی میروند سرا ید ا ر وحما ل سر ا ی تجا رتی ر ا میکشند آ نها نه سلا ح د ا شته ا ند ونه د ا خل جنگ بود ه ا ند گنا ه آ نها ا وزبیک بود ن یا تا جیک بود ن یا هزا ره بود ه ا ند . من آ ن سرا ی ها را مید ا نم . آ قا یون . ا ینقد ر جا هل وبی سوا د هستید که فرق تنظیم مقا ومت جنرا ل د وستم ر ا با گیلم کمع ها کرد ه
  نتوا نسته یید » وهنوز یک قو م عمد ه وبا فرهنگ وبا تا ریخ ر ا ا زا ثرتعصب کوری تا ن د رست تلفظ کرد ه نمیتوا نید یا نمیخوا هید با ید بد ا نید ( ا و ز بیک ) ا ست . ملا عمرکورقند ها ری جا هل وقا تل هزا را ن ا نسا ن مسلما ن
  بی گنا ه . ا عما ل گلب ا لد ین حکمتیا ر فا قد حکمت ویرا ن کنند ه کا بل وقا تل صد ها مجا هد . ا ستا د سیا ف جا هل ، حفیظ ا مین ، تره کی جا هل ، مولوی حقا نی متعصب د شمن ا وزبیک هزا ره تا جیک ، وصد ها ی د یگرا ز پشتون ها ی شما هستند فراموش تا ن نشود .
  به جوا ب جنبش مقا ومت پشتون د ر زما ن جها د مرد م افغا نستا ن علیه روسیه ، جنبش مقا ومت پشتون ،
  کا رشا ن مزا همت ومشکل آ فرینی برا ی مجا هد ین د ر بین پا کستا ن سمت شما ل بود ه ا کثرأ سلا ح
  مجا هد ین ر ا د زد ی میکرد ه ا ند همیشه شکا یت مجا هد ین ا زآ نها بود ه ا ست .

 • من اقدام اوباما را تقدیر میکنم. دوستم طوریکه دوستان گفته اند یک جاهل و کله خام و یک آدمکش واقعی است. او را باید در یک قفس انداخته و در مزار شریف بیاورند که ما به روی کثیف اش تف کنیم.

  او را خیلی مردم نصیحت کرد که از حد خود بالا نپرد ولی او به حرف مردم عاقل گوش نکرد. حالا ببینیم که کرزی خان میتواند درداش را دوا کند یا خیر

 • باتشکرازفدراسیون ترکان افغانستان که حقیقت فراموش نا شدنی را عنوانی نامه خودقرارداده وبرای باراک اوباما پشنهادنموده وامید است مورد پیگردقانونی قرارگرفته ومردم افغانستان با نظرنیک شان درامان باشند ومن الله توفیق

 • باتشکر ازفدراسیون فرهنگی ترک تباران افغانستان که عنوانی نامه خود رادستگیری جنایت کاران جنگی برای باراک اوباما قرار دادهندامید است که انها مورد پیکردقانونی قرار گرفته و مردم افعانستان با نظرات نیک شان در امان باشند ومن الله توفیق

 • آقای میرهزار سلام!

  تشکر از آزادی بیان شما که نظرم را بخاطر جاسوس خواندن دوستم نشر نکردید. بهر صورت تاریخ قضاوت خواهد کرد که کی به آسیاب کی اب میریزد.

 • مردم افغانستان نه كشتار بي رحمانه خلق ـ پرچم و نه سگ جنگي هاي جهادي ها را فراموش ميكنند، نه ظلمي كه طالبان به حق ايشان روا داشتند.

  جهادي ها ( در ضمن دوستم) و طالبان براي ما مردم دو روي يك سكه اند. اگر سكه روي سوم ميداشت، جانيان
  خلق وپرچم روي سوم سكه ميبود.

  به اميد روزيكه همه اين جانيان در مقابل محاكمه ملت مظلوم افغانستان قرار گيرند.

  احترام

 • مـرحـــبـا ، و ســــــــــــپاس اقای بـارک حســـــــين اوباما ريس جمهور امــريـــکا که بخاطر تطبيق عدالت ، انصاف ، شفافيت و قابليت اداره در ذهن خلقها تفکر سالم ودر قلبهای مردم اميد و باور را ايجاد نموده واينک بزرگــترين جنايــتـکار ، خيانتکار ، جانی ، دهشــــــت افگن ، غارتـــگر ، ويرانگر ، چــپــاولگر ، نســــــل کش ، قاتل ، رهــــزن را
  بـنـام ( عبدالرشـــــــــــــــــــــيد دوســــــــــــــــتم ) يار و ياور ( مســـــــعود ها . محمود بريالی ها . محقق ها. مــزاری ها . گلبدين ها . ربانی ها . مجددی ها . پاکستانی ها .روس ها . ازبک ها . ايرانی ها .ترک ها و خلاصه هم رزم نبی عظيمی ها دلاور ها . يار محمد ها . فرين ها . گليم جمع ها و صد ها اوباش . رهزن و خاين ديگر را غرض شفافيت عدل و انصاف به پای محکمه مردمی و بين المللی کشـــــانيده بارک ا لـلـه !
  و اقای ريس جمهور امريــــکا اوباما !
  بنا با درک که داريد ونسبت بوش جنايتکار دارای وجدان روش .ضمير پاک ميباشيد و با جنايـتـکاران سازش نداريد در مورد جنايات ( دوســـــــــــــــتم !؟) قبل از سال ۱۹۹۲ در زمان زعامت خونين نوکر روس ( ببرک کارمل ) در ولايات کندهار .هلمند . زابل .لوگر . خوست وپکتيا و ولســــــــوالی زيبا پــغمان از تک تک مرد و زن اين ديار معلومات خود را در مورد جنايات دوستم بيشتر ســـــازيد و به روز (8) ثور سال (1371) هجری شمسی تقويم افغانستان که خيل از وحشت زده های جنايتکار قرون وســــطايی شورای نظار احمد شاه مسعود .حزب وحدت .جنبش شمال دوستم . مجددی . سياف وهابی . محسنی . گيلانی .خالص .مولوی نبی به کمک تيم خاين ببرک کارمل .محمود بريالی .وکيل دراکولا .نجم الدين کاويانی .فريد مزدک .س. کشــــــــتمند .دســـــــــتگير پنجشـــــيری وارد پايتخت افغانستان شـــــــدند در کشتار ـ چپاول ـ غارت ـ تجاوز ـ قتل دسته جمعی ـ ويرانی شهر کابل رشـــــــــــــــــيد دو ســـــــــتم ـ احمد شاه مســـــــعود ـ گلبـــدين حکمتــيار ـ مــزاری دست ونقش بلند داشـــــــتن . تنها دريک شب قوتهای دوســــــتم تحت رهبری خودش . رسول پهلوان . ملک پهلوان . قليج پهلوان چاپنداز . روف بيگی . همايون فوزی . هلال . باقر فرين به ۲۴۵ دختر باکره شهر کابل تجاوز . ۳۶۷ زن شوهر دار تجاوز وفرار داده شــــد غارت گمرک بزرگ کابل . سرای های تجارتی . بانک های پشتنی .ملی و ده افغانســــــــتان بانک . غارت وزارت های داخله .دفاع صورت گرفته و تنها در همکاری رشـــــــــــــيد دوستم گاه با مســـــعوذ .گاه با مزاری وگاه با گلــبدين چون [ زن فاحشــــــــــه ] در سال ۱۹۹۴ در شــــــهر کابل (160000) کابلی توسط دوستم .مسعود .سياف .مزاری .محسنی .گلبدين به شـــــــــهادت رســــــيده است
  و اينک از کشــــــتار (5000) انسان از مليت پـــشــــــــــتــون تحت نام ( طالب ) در کندوز .مزارشريف .شبرغان . فارياب . ســـــرپل همه وهمه افغانها وجهانيان اگاهی دارند که تا اکنون توسط دستگاه فاسد « بوش » با همکاری خليلزاد . کرزی . فشار دولت ترکيه حفظ و بی شـــــرمانه در پوست کليدی نظامی کشور يک انسان الوده .قاتل . بی سواد . خاين را نصب و اکنون بخاطر حفظ قدرت کرزی موصوف را از تبعيد فراه خوانده پوست قبلی را برای اين جنايتکار واگذار گرديده ؟؟!!
  سوال از کرزی :ــ اگر دوســــــــتم ادم صادق . شفاف . وخدمتگذار بود چرا بدونموجب ومجوز عدلی جبرأ از کشور تبعيد گرديد و اگر جانی .متجاوز .جنايتکار بود بعد از دوسال تبعيد بدونفيصله قضا .پارلمان و قوانين بين المللی دوباره خواسته شده ونصب قدرت گرديد ؟
  اقای ريس جمهور لطفأ به کمســـــــيون حقيقت ياب وظيفه دهند تا از اندوختن ثروت « فرعونی » دوســـــــــــــتم در افغانستان .از قبل کابل بانک . کام ير ايرلنس . و در ۳۵ کشور جهان نماينده ارسال و انتقال غير قانونی پول دارد . در چندين ايالات امريکا .لندن .پاريس . بروکسل .فرانگفورت . مونشن . هامبورک .دنمارک . سويدن فنليند . روسيه . اما رات عربی . مصر .ايران .ازبکستان .پاکستان وو که روزانه مليارد ها دالر . ايرو . پوند . ريال از اين کشور ها با صورت غيز قانونی وغيز مجاز بانکی به ادرس ها مشخص ونامشخص افغانستان و پاکستان ارسال ميگردد وگويند يگانه « کانال » مطمين کمک برای طالب ها و القايده اين نماينده گی های دوستم در خارج ميباشد که با اخذ کميشــــــن پول را به افغانستان ارسال ميدارند . نماينده پولی دوســـــــتم بنام [ رحمت الله حسن ] در شهر اســــــتاکهلوم کشور سويدن از بابت اخذ کميشـــــن ارسال اســــعار به مليونر تبديل گرديده است . اگر اين کانال جســــــتجو وتعقيب گردد بســـــيار راز های مشـــــــکوک ( طالب ) و ( القايده ) مشــــــخص ميگردد . اگر چه رشـــــــيد دوستم در همکاری ونوکر با بيگانه ها « گوســــاله بيست مادرست » ولی دم او و رشـــــــــــته اســـــاسی او در دســـــــــت روســــــــــــــها قرار دارد « ا . حبييب »

 • مسوول بلند پروازی های جنرال خام کله و مارشال شلغم بینی کورزی است که میخواهد با استفاده از آنها دوره ریاست جمهوری خویش را تمدید بخشد.

  جنرال خام کله را باید از همان روز اول به حیث یک آدمکش و جانی به زندان پلچرخی میفرسادند ولی او را بالا بالا کردند و حالا این کله خام دعوای معاونیت ریاست جمهوری و دیگر مقامات را دارد. او که در زمان کمونیست ها بد تر جنایات را بر علیه مردم مسلمان ما انجام داده و بعدا ً با راکتیار آدمکش یکجا شده به هیچکس وفادار نخواهد ماند. او به کمونیست ها و داکتر نجیب که او را از طویله به جنرالی و بارگاه رساندند خیانت کرد و به آمر صاحب که او را با وصف تمام خیانتهایش بخشید جفا کرد پس به هیچکس و از جمله به وطن وفادار و صادق نخواهد ماند.

  لعنت بر جنرال خام کله دوستم

 • با سلام فکر کنم
  که گیلم
  تان جمع شده است حالی هر چی دمبک بزنید تسلیم محکمه بین المللی باید شوید مرتجعین

  • محکمه را باید از عبدالرحمن خاین شروع کرد بابای پشتونها که 62% مردم هزاره و... دیگران را قتل عام کرد نه دوستم و دیگران که از خود دفاع کردند.آیا مقاومت،دفاع،یا کشتن سگهای زنجیری طالبان به رهبری ملا عمر پشتون و اسامه بن لادن عرب قاچاقبر که بالای مال جان و ناموس و سرزمین مردم شمال اعم از ازبک،ترکمن ،هزاره تاجک ،ایماق... و دیگران حمله کردند حرام است.

   آیا افغان ملتی ها و طالبهای پشکون اگر دیگر کشت حلال و قانونی بوده و اگر دیگران از خود مردانه وار دفاع کردند جنایت جنگی است. طالبها تا آخر مقاومت خود را منفجر می کردند و حالا هم می کنند. مردم با ید چه میکردند. افغان ملتی ها و کسانی که دوستم به مزاق شان خوش نمی خورد چرا محاکمه را از عبدالرحمن که دیورند را امضا کرده افغانستان را از آبهای بین الملل محروم ساخته و کشور را محاط به خشکه کرد.پنجده را به روسها داد تا توانست هزاره واقوام دیگر به شمول پشتونها را کشت. وحدت ملی را برای بار اول از بین برد...... جنگهای مذهبی را شروع کرد. حفیظ الله امین،ملا عمر جلاد وطن فروش نوکر خاص پاکستان و سعودی اسامه بن لادن خارجی عرب که هیچ حق ندارد حتی بدون اجازه برای سیاحت داخل شود.... و دیگران جلادان و آدمکشان شروع نمی کنید که از دوستم و دشت لیلی شروع میشه.

   آیا مردم شمال هزاره اوزبک ترکمن و تاجک برای طلبهای پاکستانی و پشتون به سردکردگی اعراب و دیگران و فرمان خاص پاکستان و سعودی دعوتنامه روان کرده بود که لطفاٌ شمال بیایید به ناموس مردم تجاوز کنید،اسپ بگیرید،دختران مردم را به زور و به نام اسلام نکاح کنید. و حتی زنان مردم را و تا میتوانید هزاره ها را بکشید که چون ملاهای وهابی و دیوبندی فتوا داده اند که اینها کافر اند. تمام مردم هزاره کلمه می خوانند روزه می گیرند...از کجا کافر شد.معلوم است چرا که پشتون و طالب نیستند!!!!!! اگر هزاره کافر و ناروا بود ازبکها که سنی بودند. تاجکها که سنی بودند. حتی مسعود جدای از جنگهای داخلی یک مجاهد بود.چرا شما با او جنگیدید و او را توسط اعراب و به همکاری سیاف و شرکای سیاسی و فرصت طلب اش او را کشتید؟؟؟؟؟

   شما پشتونهای کور دل و افغان ملتی های فاشیست بهتر و خوبتر همه چیز را می دانید ولی خود تان را به خری و حماقت که میراث نیاکان با غیرت مملو از جهل و مکاری آمیخته است خواب تان را سر دیگران می پرانید. دوستان قصه دشت لیلی فرار پشتونها و طالبها از جنایات جنگی است و می خواهند با این داستان سازی جنایات نیاکان و سران دغه ها را در نظر مردم افغانستان و بخصوص جهانیان بپوشانند و بس......

   مرگ ابدی بر فاشیست های کوردل ومکار که در طول سیصد سال اخیر افغانستان را از یک مخروبه بالاتر نبرده اند چه بسا وحدت ملی و..... آیا وحدت ملی بدون اقوام دیگر عملی است شما بیشتر دنبال وحدت پشتونیزم هستید تا وحدت ملی!!!!!

   احمد

Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس