صفحه نخست > حقوق بشر > آزادی بيان > رسانه ها تهديد می شوند

رسانه ها تهديد می شوند

نويسنده: جاويد فرهاد
دوشنبه 26 مارچ 2007

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

از چندي به اين سو، محدوديت در برابر رسانه ها، احضار و باز داشت خبرنگاران از جانب دولت و نهاد هاي مربوط به آن، آغاز شده است . بر خورد يكسويهء دولت در برابر رسانه ها وعدم مداخلهء مسؤولين وزارت فرهنگ و جوانان، به خاطر دفاع از حيثيث روز نامه نگاران، وضعيت رسانه ها را با بحران مواجه ساخته است.
ازجانب ديگر عملكرد نادرست – وگاهي هم خشونت آميز برخي از مسؤولين و اعضاي شوراي ملي- در برابر خبرنگاران ورسانه ها ، بستن درهاي جلسات آن شورا به روي رسانه ها و ايجاد چالش هاي ديگر در عرصهء اطلاع رساني، از جملهء موارد نگران كننده براي حيات رسانه ها پنداشته مي شود.
برخورد خشن واحساساتي دولت نه نتها در فرايند اوضاع به سود اصل هاي دموكراتيك و روش هاي اعمال دموكراسي در كشور دانسته نمي شود؛ بلكه مفهوم اعتقاد داشتن دولت به ارزش هاي دموكراسي و آزادي بيان را، زير سؤال مي برد.
بي ترديد بايد گفت كه رسانه ها در وضعيت كنوني- وبا توجه به ميزان تجربه هاي شان در روند استفاده از آزادي بيان وكثرت گرايي- دچار استباهاتي در عرصهء اطلاع رساني مي شوند؛ ولي اين بردولت است كه با تحمل و مدارا- و بيشترهم در هماهنگي با رسانه ها- اين مشكلات را از ميان بردارد وبه ارزش هايي كه به عنوان آزادي بيان در جامعه مطرح است ، احترام بگذارد. روش تهديد به منظور تحديد كردن كار رسانه ها، بازداشت خبرنگاران و گرفتن حق اطلاع رساني درست ، به هيچ وجه مشكل را حل نخواهد كرد.
دولت اين نكته را به درستي بايد بداند كه با ايجاد ارعاب واعمال خشونت در برابر رسانه ها و خانوادهء مطبوعات، نميتواند از ميزان بحران و نا هنجاري هايي كه در وضعيت كنوني دامنگير كشور و روند مديريت مسؤولين است، بكاهد. از سوي ديگر وظيفهء رسانه ها نيز در حالت جاري اين است كه ازپخش اخبار و موضوعات كذب و خلاف روش هاي معياري در عرصهء اطلاع رساني بپرهيزند و از گسترش بحران دراين عرصه ، جلوگيري نمايند.
اگر دولت و نهاد هاي باز پرسي مربوط به آن( بيشتر از آنچه تا حال صورت گرفته) از ميزان فشار شان بر رسانه ها وخبرنگاران نكاهند، وضعيت رسانه ها، ازاين نيز بد تر خواهد شد. براي رسيدن به روش هاي هماهنگ ميان دولت و رسانه ها وبه منظور يافتن راه حل هاي موجه دراين عرصه، پيشنهاد مي گردد كه:
1- دولت و مسؤولين مربوط به آن، در به كار گيري روش هاي احساساتي وغيرعقلاني خود در برابر رسانه ها، شيوۀ راهبردي خود را تغييربدهند.
2- همآهنگي بيشتر از طريق ايجاد نهاد هاي مشوره دهي و تفاهم ميان دولت ورسانه هاي آزاد ، انجام گيرد.
3- شيوهء اين همآهنگي ، با روش شكل دهي بحث ، مفاهمه ، مشوره و تفاهم دوسويه باشد و هرگز اعمال زور و خشونت از جانب دولت بر رسانه ها ، صورت نگيرد.
4- رسانه ها نيز- به ماهيت روش هاي معياري بودن در عرصهء اطلاع رساني ، ارزش بگذارند وبه خاطر منافع جمعي عمل نمايند.
5 - اطلاع رساني درست و مبتني بر روش هاي هنجاري ، حق مشروع هر رسانه است ؛ از اين رو، هيچ شخص ، نهاد دولتي وغير . دولتي ، حق مداخلهء نامشروع دراين عرصه را ندارد.
با توجه به اين موارد ، بايد هم دولت و هم رسانه هاي آزاد، درك روشني از ماهيت رسانه هاي غير دولتي و آزاد داشته باشند تا سوء تفاهمات ناشي ازاين مسأله ، از ميان برداشته شود.

آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید
Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس