صفحه نخست > دیدگاه > رژیم ایران با قدس نشخوار میکند

رژیم ایران با قدس نشخوار میکند

بشیر بختیاری
پنج شنبه 10 سپتامبر 2009

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

همه ساله آخرین جمعه ماه مبارک رمضان از سوی رژیم حاکم بر ایران عنوانی روز قدس وهمبستگی با مردم فلسطین راهپیمایی عمومی در شهر های این کشوربه اجرا درمیاید.

طرفداران این رژیم در کشور های دیگر با اخذ دساتیر و امکانات از ایران این راهپیمایی را در کشور های خویش نیزراه اندازی مینمایند.

در کابل نیز تعدادی ازانگل های مقدس با استفاده از احساسات کور مذهبی به استحمار مردم پرداخته، آنها را به این بهانه به سرک ها کشانیده ولقمه های جویده شده ایران راباهم به نشخوار میگیرند ، مردم کوچه بازاری بدون د رک عقوبت این موضوع رمه وار به جاده ها ریخته و شعار های از قبل تهیه شده توسط سازمان جاسوسی ایران را تکرار مینمایند .

رژیم خمینی ازاولین سالهای تکیه بر اریکه قدرت به این نکته توجه داشته که برای حفظ نظام خویش از هیچ خدعه دینی مذهبی و سیاسی مزایقه ننمایند و راهپیمایی روز قدس در کابل نیزبرمیگردد به این سیاست شیطانی جمهوری اسلامی که نمونه های قبلی این مکر سیاسی ایران را در: نفاق وکشتار شیعیان بحرین توسط آل خلیفه ، بی خانمانی وقتل عام شیعیان آذربایجان توسط ارامنه ،کشتار عراقی ها،اهانت و بی حرمتی به اماکن مقدس عراق ، کشتار تبعیدوزندانی شدن سران شیعی در کویت، گردن زدن جوانان شیعه عربستانی به فتوای مفتی های وهابی، تشتت مذهبی ودر نهایت کشتار دو گروه شیعه و سنی در پاکستان و جنگ های گروهی در هزارستان را قبلا نیز شاهد بودیم.

محمد منتظری " مردک هـزار چهر ه " سید مهدی هاشمی وتعدادی ازسیاست بازان فاسد ایرانی ، اوایل دهه ی 1360 با استخـدام تعدادی از ملا های سواد باخته ی مجرد از سیاست، با قسمت بندی مجاهدین درهزارستان به هشت گروه مختلف، نیروی بزرگی از مجاهدین رابه خود مشغول داشته ، به جان هم انداخته و درمقا بل از دولت وقت شوروی امتیاز گرفته ودرمقابله با دولت عراق ادامه میداد یعنی خون جوانان هزاره در هـزارستان میریخت و امتیاز آنرا ایران در شلمچه و هـویزه در مقابله با عراقی ها به مصرف میرسا نید ، درین مورد دولت حاکم ایران در منا طق خوست ، گرد یزوبعضا شمال کشور نیزتلاش های مذ بوحا نه نمود ه وکشتار های خونینی را براه انداخت ولی با هشیاری هـموطنان ما این سیاست ایران بزودی خنثا گردید ولی در هزارستان تا سقوط د ولت مرکزی داکتر نجیب ادامه یافت ، اطلاعات ایران عین همین سیاست را در آذربایجان به منصه اجرا گذاشت وطی معامله ی که با ارمنستان برسرتقسیم (نگرنوقرباغ) انجام میداد به تباهی و بی خا نمانی هزاران مسلمان آذ ری اختـتام یافت.

ودرین روز نیز بنام ظاهرا بیت المقـدس از احساسات مردم استفاده نموده بنام فلسطین برای حفاظت ازرژیم طاغوتی خویش از گوشت همسایه های هم مذهب پوشش امنیتی می سازد تا مـرگ رژیم را به تاخیر اندازند. سال پیش را همه بیاد داریم که زیرنام قدس شریف، ملعبه های بی هویت ایران در کابل شعار های ازقبیل : زنده باد ایران ، درود بر امام خمینی ، ما از نیروگاه اتمی ایران حمایت میکنیم، مرگ برامریکا و و و را عریدند که هیچ کدام نه برای فلسطین بود و نه نفعی برای غیر ایران داشت. زیرا ایران با این اعمال نا انسا نی خویش میخواهد هویت قومیت های خاص را در کشور ما زیر سوال قرار داده وازین آب گل آلود برای خویش ماهی مفاد نماید.

رژیم مزدور کرزی به وضوح میداند که این راهپیمایی و هرج و مرج ها برای بهره برداری چه کسانیست به همین خاطر کنج عافیت را به بهای بد نامی کتـله های صا دق از مردم این سرزمین نزد جامعه ی جها نی برگزیده واجازه میدهند تا تعفـن این نمایش فرما یشی ایران د ماغ آنانی را که با دید مثبت به این مردم می نگرند را بیازارد . سوال این جاست که وزارت فرهنگ ودرراس آن گوریل ا نکشاف یا فته ی بنام کریم خرم توانایی لغواین گونه حرکات مخرب جیره خواران ایران را ندارد ؟ درین مورد باید گفت که آنان نیز در برگزاری این حرکت مزورانه سهم دارند زیرا این حرکت میتواند به انکشاف تشتت های قومی مذهبی پایان یافته وآغاز خوبی برای ایجاد یک بد بینی عمیق مردم این سرزمین نسبت به هزاره های ساکن درین کشور بوده و در نهایت چشم براه یک حرکت قومیت ستیزی دیگری میباشند زیرا از دید خرم و ارباب ایشان گلبدین حکمتیار هرگونه تشتت و تشنج مردمی میتواند شری باشد که به خیر آنان تمام میشود. امااگر این حرکات مزدوران ایران یا هر اجنبی دیگر در کشور ادامه یابد انسجام نیم بند ملی و همبستگی های موجودحا ضررا نیز زیر سوال قرار خواهند داد واین درست تعبیر خوابی میگردد که ملاعمر اُ قره باخته، شکمباره های آل سعود،جنون زده ی سیاسی گلبد ین ، خامنه ی سگ دست، آی ایس آی ، بن لادن یا هر دشمن دیگر این وطن دیده بودند .

آنلاین :
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید
Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس