صفحه نخست > دیدگاه > بروزاختلاف و دو دستگی درآی اس آی برسرگلبدین حکمتیار

بروزاختلاف و دو دستگی درآی اس آی برسرگلبدین حکمتیار

حلقهء محاصره بالای گلبدین حکمتیار که اهمیت بمراتب پاینتر از گروه های کشمیری را نزد مقامات پاکستان دارد روز به روز تنگ وتنگ تر میشود.
گوربز خان "عطاخیل "
دوشنبه 21 سپتامبر 2009

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

روزنامهء نوای وقت چاپ پاکستان اخیرآ ازشگاف ودو دستگی میان صاحبمنصبان عالی رتبه نظامی در سازمان استختباراتی پاکستان آی اس آی درمورد چگونگی برخورد با گلبدین حکمتیار رهبرحزب اسلامی خبرداده است.

این روزنامهء اردو زبان به نقل ازیک ازصاحبمنصب که نخواسته نامش فاش شود نوشته است که سازمان استخبارات نظامی پاکستان اکنون دربارهء برخورد باگلبدین حکمتیار که بیشتر اوقات خودرا درخاک پاکستان میگذراند برسر دو راهی قرار گرفته است. گلبیدن حکمتیار ازجملهء رهبران مهم وبرجستهء یکی ازبحث انگیزترین احزاب جهادی افغانستان بوده که تاکنون چندین بار مورد استعمال کشورهای منطقه، چون ایران وپاکستان قرار گرفته است. او درمیان صاحبمنصبان نظامی پاکستان حامیان جدی دارد که از وی به حیث یکی ازمهره های قوی سیاسی در آیندهء افغانستان به نفع پاکستان میتوانند سود جویند.

اما مخالفان وی در آی اس آی که شمارشان کمتر ازدوستانش نیست بیشتر صاحبمنصبان لیبرال اند که بیشتر منافع پاکستان را درنزدیکی باغرب جستجو میکنند تا با نهضت های شکست خورده وپراگندهء اسلامی درکشورهای جهان . استدلال گروه اخیر این است که گلبدین حکمتیار تاریخ مصرفش گذشته است. او یک رهبر ضعیف بوده واز نفوذ چندانی به اندازه حقانی وملاعمر دربین پشتونها برخوردارنیست ازطرف دیگر او با ارتباط تنگاتنگی که با احزاب وسازمانهای افراطی درکشورهای عرب دارد هیچگاه منافع ملی پاکستان را درافغانستان نمیتواند تامین کند. این گروه اصرار دارد که پاکستان باید درجستجوی افراد وشخصیت های جدید دربین رجال ورهبران عشیره یی افغان(پشتون) باشد حکمتیار چندین بار است که ازنظر نظامی دربرابر رقیبانش شکست خورده وحتی حزب خویش رانتوانسته است که یکپارچه نگهدارد. ازجانب دیگر پاکستان که میخواهد با غرب نزدیک شود وجلو پیشروی دیپلوماسی فعال هند را بگیرد چاره ای جز گرفتاری و تسلیم دادن گلبدین به مقامات امریکائی ندارد. بنا به قول روزنامهء نوای وقت این صاحب منصب هنگامیکه سخنانش را درجلسه ایراد میکرد ازشدت غیظ دستانش را چندین بار به میز کوبید و فریاد زد که نمیدانم چرا آتش لال مسجد( مسجدسرخ) اسلام آباد وجنگ درمناطق قبایلی نتوانسته است مارا از خواب گران بیدارکند تا بدانیم که جهان بکدام طرف روان است وما به کدام مسیر درحرکت هستیم دیگر حکمتیار و امثال او به درد پاکستان چه میخورند؟ شاید او وامثال وی بیشترمارا درسطح بین المللی منزوی سازند.

(ختم گزارش نوای وقت)

البته شایان ذکر است که بروز اختلاف میان کشورهای مداخله گرونوکران داخلی آنها درافغانستان سابقهء طولانی دارد. اتحاد شوروی متوفی نیزهنگامیکه درک کرد سرمایه گراری هایش بخاطراشغال این کشور به هدررفته است اعضای حزب دموکراتیک خلق را درگذرگاه سالنگ دربرابرپول به مجاهدین تسلیم مینمودند اما قصرنشینان کابل هیچگاه دل از دوستی ومراودت با کشور شوراها تا آخرین روزهای مرگ اتحاد شوروی بزرگ نمی بریدند. و این مسلله را که روزی اتحاد شوروی برسر آنها با مجاهدین وارد معامله سیاسی شود خواب وخیال می انگاشتند اما حالا که خود درجمع ملیونها آوارهء که در زمان قدرت شان از وجود آنها منکر بودند پیوستند حالا میخواهند تاریخ آنروزها را با سازه ها ومقتضیات امروزی جعل وتفسیر کنند. یکی ازین جعلکاران نهایت عزیز جناب محترم اسحق توخی میباشند که دراین اواخر با سیه کاری چند صفحه کاغذ خواسته اند به چشم مردم خاک بنفشانند

مثال دیگر، خود تحریک طلبه های کرام است که با زور وفشار سازمان استخبارات پاکستان توانست گلیم احزاب جهادی را برچیند اما درشمال با مقاومت قهرمانانه ملت مواجه گردد قبل از وقوع یازده هم سپتمبر وشهادت فرمانده احمدشاه مسعود زمانیکه پاکستان ازپیروزی نهانی طالبان برنیروهای تحت فرمان مسعود مایوس گردید هیئتی را به ریاست صدیق کامجو سخنگوی وزارت خارجه وقت پاکستان به دره پنجشیر فرستاده وبه احمدشاه مسعود پیشنهاد ایجاد یک نظام شبه فدرالی را نمود که پیشتر معنای برسمیت شناختن و خودمختاری مناطق شمال را میرساند که مورد پذیرش مسعود وسایررهبران مقاومت قرار نگرفت. در مذاکرات تاشکند وهمچنان سفر گوهر ایوب خان به دوشنبه پایتخت تاجکستان نیز عین پیشنهادات تکرارشد تا اینکه یازدهم سپتمبر واقع گردید وسیاسیت پاکستان به اندازه ء یک صدو هشتاد درجه درظاهرامر تغیرکرد ومنجر به تسلیم دهی سفیر برحال طالبان دراسلام آباد به مقامات امریکائی گردید.

حسنین هیکل نویسنده معروف مصری در باره ء سیاست های پاکستان درقبال افغانستان در دهه های هفتاد و هشتاد میلادی در روزنامهء الشرق الاوسط چاب لندن مقالهء خیلی جالب نوشته است که خیلی جالب است. او ضمن اینکه جنرال محمدضیاءالحق حاکم نظامی دهه هشتاد پاکستان رجل انتهازی ویا مرد فرصت طلب خوانده درباره سیاست پاکستان درقبال افغانستان میگوید: سیاست پاکستان درقبال افغانستان برخلاف سیاست کشورهای مداخلهء دیگر بنام سیاست پنهان معروف است. پاکستان درتمام دورهء حمایتش ازتنظیم های جهادی افغانستان دربرابر اتحاد شوروی سابق ازین سیاست حسن استفاده را برده است. این سیاست که توسط جنرال محمد ضیاء الحق، پی ریزی شده است تاکنون نیز مورد استفادهء کارگزاران سیاسی پاکستان قرار دارد. مطابق این پالیسی پاکستان در اوج دشمنی هایش با رژیم طرفدار ماسکو درکابل تا سطح شارزدافیر روابط دیپلوماتیک را با کابل حفظ کرده است با اتحادشوروی حتی ازین هم پیش رفته است وسفرای هردو کشور درماسکو و اسلام آباد ازخرابی روابط میان کشورهای شان جلوگیری میکردند. با هندوستان نیز عین سناریو ادامه داشت. زمانیکه جنرال ضیا متهم به حمایت ازسگهای جدائی طلب پنجاب گردید وی خودرا میان سندان هند وچکش اتحادشوروی یافت برای نجات ازین مخمصه ، وی به برگزاری مسابقات کرکت مبادرت میورزید وسفرهای شخصی به هندوستان مینمود تا ازبی اعتمادی های خانم اندیرا گاندی فقید بکاهد."

با توجه به آنچه که تاکنون ازسیاست کشورهای منطقه گفته شد چنین معلوم میشود که پاکستان اکنون نیز در وضعیت بدی قرار دارد. بعداز انفجارهایکه درپارلمان هند، درسال گذشته وشهر بمبی وهمچنان سفارت هند درکابل بوقوع پیوست دهلی خواستار تسلیم دادن بدون قید وشرط عاملان این بمب گذاریها به هندوستان است که تاکنون اسلام آباد از پذیرش این خواست شانه خالی کرده است. اکنون کابل ودهلی غرب را زیر فشارقرار داده اند تا حساب شان را با پاکستان باید یکطرفه سازند. درکابل با وجودیکه صحبت ازمذاکره باطالبان سر زبانها است اما سخنان حامدکرزی که باید قوای ناتو تروریستان را درخارج ازمرزهای افغانستان جستجو وتعقیب کند میرساند که وی خواهان وارد کردن فشار لازم براسلام آباد میباشد. لابی های هندی درکشورهای امریکا وانگلیس کانادا واسترالیا آرام ننشته وبرای جهت دادن افکار عمومی برعلیه پاکستان فعال شده اند.

حالا معلوم میشود که حلقهء محاصره بالای گلبدین حکمتیار که اهمیت بمراتب پاینتر از گروه های کشمیری را نزد مقامات پاکستان دارد روز به روز تنگ وتنگ تر میشود. واین جدال که حکمتیار چقدر میتواند به منافع پاکستان مثبت واقع گردد بستگی به تغلب یا پیروزی دو جناح مخالف وموافق حکمتیار در آی اس آی دارد. اما نباید یک موضوع را فراموش کرد که نظامیان پاکستانی چه لیبرال وچه هم محافظه کار آنها مردمانی اند که قبل ازهرچیز دیگر منافع ملی پاکستان نزدشان اولویت دارد. دیده شود که کدام یک ازدو جناح یاد شده میتواند همهء جوانب مثبت ومنفی را در ترازوی عقل خویش سنجیده وآنگاه اقدام به این عمل کنند.

.

آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید

پيام‌ها

 • حكمتیار؛ بازی‌ میان‌ مسكو و واشنگتن‌

  ...

  برخی‌ ازتحلیلگران‌ مسایل‌ سیاسی‌ افغانستان‌ نیز معتقدند حكمتیار بیش‌ از كمونیستها در افغانستان‌ دست‌ به‌ كشتار مجاهدین‌ زده‌ است‌.

  دكتر داود نسیمی‌ در مقاله‌ای‌ می‌نویسد: «هنگامیكه‌ با او (حكمتیار) صحبت‌ می‌كنید، خوف‌ خداوند را در كلمات‌ و رفتار او كاملاً احساس‌ می‌نمایید».

  حكمتیار كیست‌؟

  گلبدین‌ حكمتیار در سال‌ ۱۹۴۸ در استان‌ كندوز افغانستان‌ چشم‌ به‌ جهان‌ گشود. پس‌ از طی‌ دوره‌ دبیرستان‌ در مدرسه‌ نظامی‌ كابل‌ با فنون‌ نظامی‌، آشنا و سپس‌ جهت‌ فراگیری‌ رشته‌ مهندسی‌ وارد دانشگاه‌ كابل‌ شد. اگر چه‌ برخی‌ او را «مهندس‌ حكمتیار» خطاب‌ می‌كنند اما تحصیلاتی‌ در این‌ زمینه‌ نداشته‌ است‌.

  گزارش‌ حزب‌ جمهوری‌خواه‌ در مورد حكمتیار

  كمیته‌ تحقیقاتی‌ حزب‌ جمهوریخواه‌ ایالات‌ متحده‌ كه‌ در خصوص‌ شناسایی‌ نیروهای‌ تروریستی‌ فعالیت‌ می‌كند، در گزارش‌ سالیانه‌ خود از مراكز امنیتی‌ چون‌ سازمان‌ سیا و سازمان‌ اطلاعات‌ ارتش‌ پاكستان‌ به‌ علت‌ غفلت‌ در شناسایی‌ سوء رفتار حزب‌ اسلامی‌ طی‌ ۱۳ سال‌ جنگ‌ داخلی‌ افغانستان‌، به‌ شدت‌ انتقاد كرده‌ است‌.

  این‌ كمیته‌ در گزارش‌ ۱۹ صفحه‌ای‌ خود معتقد است‌ كه‌ سازمان‌ اطلاعات‌ ارتش‌ پاكستان‌ در حالی‌ كه‌ می‌دانسته‌ است‌ حكمتیار واقعاً برای‌ سازمان‌ امنیت‌ شوروی‌ یعنی‌ ك‌.گ‌.ب‌ كار می‌كرده‌ است‌، از وی‌ پشتبانی‌ و حمایت‌ می‌نموده‌ است‌.

  گزارش‌ یاد شده‌، می‌افزاید: «سازمان‌ اطلاعات‌ ارتش‌ پاكستان‌ از حكمتیار فقط‌ جهت‌ خدمت‌ به‌ رژیم‌ نظامی‌ ژنرال‌ ضیاءالحق‌ حمایت‌ می‌كرده‌ است‌ و تصویر ایجاد شده‌ توسط‌ ك‌.گ‌.ب‌ از موفقیت‌های‌ حكمتیار در جنگ‌های‌ داخلی‌، بشدت‌ با تمایلات‌ ضیاءالحق‌ و سازمان‌ اطلاعات‌ ارتش‌ پاكستان‌ همخوانی‌ داشته‌ است‌.

  ...

  بدترین‌ بخش‌ ماجرا این‌ است‌ كه‌ گروه‌ حكمتیار در حقیقت‌ در جهت‌ ناكامی‌ و شكست‌ گروه‌های‌ دیگر با ك‌.گ‌.ب‌ همكاری‌ می‌كرده‌ است‌.

  كمیته‌ تحقیقاتی‌ همچنین‌ اعلام‌ داشت‌، در بهار ۱۹۸۵ یكی‌ از مقام‌های‌ عالیرتبه‌ یك‌ شبكه‌ امنیتی‌ روسیه‌ موافقت‌ كرد تا از رابطه‌ حكمتیار و ك‌.گ‌.ب‌ پرده‌ بردارد و حقایقی‌ را افشا نماید. در حالی‌ كه‌ سازمان‌ سیا در همان‌ زمان‌، خود را آماده‌ می‌كرد تا حقایق‌ منتشر شده‌ را جمعآوری‌ و بررسی‌ نماید، تمامی‌ شبكه‌، قربانی‌ بقاء رابطه‌ حكمتیار و مسكو شد. در مدت‌ كمتراز ۲۴ ساعت‌، پرواز ویژه‌ M ۶۳، این‌ منبع‌ را به‌ تاشكند منتقل‌ كرد و دیگر هیچ‌ خبری‌ از وی‌ شنیده‌ نشد. پیشرفت‌ نجومی‌ حكمتیار از زمانی‌ آغاز شد كه‌ وی‌ از دانشگاه‌ كابل‌ اخراج‌ شد. از آن‌ جایی‌ كه‌ وی‌ یك‌ كمونیست‌ وفادار بود، به‌ دستور ك‌.گ‌.ب‌ به‌ داخل‌ گروه‌های‌ بنیادگرایی‌ اسلامی‌ نفوذ كرد. جهت‌ ورود به‌ گروه‌های‌ اسلامی‌، وی‌ باید حركتی‌ از خود نشان‌ می‌داد. به‌ همین‌ علت‌ در سال‌ ۱۹۷۲ اولین‌ ترور حرفه‌ای‌ خودش‌ را ترور یك‌ رهبر مائوییست‌ كمونیست‌ قرار داد.

  حكمتیار حدود یك‌ سوم‌ كمك‌های‌ سازمان‌ سیا را كه‌ به‌ مجاهدین‌ افغانی‌ پرداخت‌ می‌شد، دریافت‌ می‌كرده‌ است‌.

  برگرفته‌ از «ایران‌ سیاسی‌»،

 • در پاکستان دو نوع سیاست گذاران وجود دارند یکی زمینداران و فیودال ها و دومی بیوروکرات ها، دسته ی اول صرف بخاطر پول سیاست میکنند. بسیاری مالکان کارخانه های صنعتی و شکر و غیره درین کتگوری شامل اند. گروپ دوم آدمک های تحصیل کرده هستند که انگلیسی خوب صحبت میکنند ولی از دیپلوماسی اگاهی ندارند. بی کفایتی شان از عدم اطلاعات درست و بیانات ضد و نقیض شان هویداست.
  مثلا اگر از یک سیاستمدار پاکستانی در یکی از شبکه های تلویزیون پاکستان در مورد افغانستان سوال شود او چنین خواهد گفت.

  در افغانستان تاجیک ها با هند و ایران روابط تنگاتنک دارند.
  تاجیک ها اقلیت 5 فیصدی را در افغانستان تشکیل میدهند( پرویز مشرف)
  طالبان افغانی فرشته هستند و طالبان پاکستانی شیطان( کلنل امام). ما از کرزی در انتخابات 2004 حمایت کردیم توسط کمیسیون انتخابات پاکستان تمام رای و آرای مهاجرین افغانی مقیم پاکستان را در صندوق های کرزی ریختیم به امید اینکه کرزی از منافع پاکستان در افغانستان حمایت کند ولی کرزی نالایق درد سر برای ما شده حالا بگذاریم هر که ریس جمهوری شد از او حمایت کنیم( مشاهد حسین سناتور مسلم لیگ گروه ق)
  افغانستان باید از افغانستان دست بردارد. خواب استان پنجم را از دماغ اش خارج کند( ذکی از وزارت خارجه پاکستان)

 • بادرود

  نه کل باند نه کدو لعنت ما به هردو

  .http://www.youtube.com/watch?v...

Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس