صفحه نخست > دیدگاه > کوچی ها یا تحمیق شدگان اسیر در دام مناسبات قبیلوی حاکم در افغانستان

کوچی ها یا تحمیق شدگان اسیر در دام مناسبات قبیلوی حاکم در افغانستان

احمد شاه ابدالی با شناخت دقیق از ماهیت وخصوصیت کوچیها، در کلیه لشکر کشی های خود از وجود آنها منحیث یک نیروی عمده وچپاولگر استفاده های زیادی به عمل آورده است که، درنتیجه سران همین قبایل وکوچی ها به گردانندگان اصلی دولت او مبدل و در دوره های بعدی برعلیه جانشینان اووسیعاً مورداستفاده قرار گرفته اند
توردیقل میمنگی
دوشنبه 11 جون 2012

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

نشر نخست در کابل پرس?: دو شنبه 22 نوامبر 2010,

تروريزم، کوچی طالبان، طالبان و القاعده

قسمت اول | قسمت دوم

هیچ فاجعۀ در تاریخ بشرزشت ترازآن نیست که، خلقی تا آن حد تحمیق واستحمار شود که، عریان ترین عوامل بد بختی وسیه روزی خودرا، به لوای افتخار خود تبدیل، وهر گز در صدد رهایی از آن نباشد، چنانیکه کوچی گری وخانه بدوشی بالای یک جمعی ازباشندگان کشور ما به سمبول غرور وافتخار کاذب ایشان مبدل شده، واین افتخارات کاذب چنان آن قوم را از خود، بیخود نموده است که از احساس وخیم ترین امراض جاری در پیکر خود هم عاجزاند، وجراحات چرکین پیکر خودراهم جزو افتخارات خود بحساب میآورند.
این خود کثیف ترین شیوۀ استثمار وبهره کشی از یک قوم در لباس دوستی وخون شریکی است، که نظام های فاشیستی همیشه بدان متوسل میشوند، وبدینوسیله از آن جمع سیه روز وبد بخت بهره کشی سیاسی ونظامی به عمل میآورند، ولی خود آن تاریخ زدگان افتخار بدان دارند که مردم ایشان را کوچی میگویند، وگاهی هم ترانه های پر شور در وصف ایشان سروده میشود، لیکن خودآن ترانه خوان یکجا با شاعرآن ترانه ها، یک لحظه هم تحمل زیستن در شرایط دشوار وغیر انسانی حیات کوچی هارا ندارند!!

قبل از همه شایان ذکر است که:

کلمۀ کوچی، بر گرفته ازواژۀ کوچ، بمعنی حرکت وتغیر مکان بوده، وبه گروه های سیار ومتحرک انسانی، پرندگان، ماهیان وغیره با پیشآوند سازی نام ایشان قبل از کلمۀ کوچی اطلاق میشود که، با هدف سکونت وامرار حیات از یک محل ومنطقه به محل ومنطقۀ دیگر نقل مکان مینمایند. مثل انسانهای کوچی، پرندگان کوچی، ماهیان کوچی وغیره

واژۀ کوچی کاملاً یک اصطلاح زیست شناسانه، دررابطه با چگونگی شرایط وشیوه های زندگی انسانها وحیوانات بوده، در هیچ مرحلۀ از تاریخ کشور ما وجهان، ودرهیچ قاموس جغرافیای بشری وتاریخی، نام اصلی وطبیعی هیچ گروه معین انسانی به اسم کوچی مسما نبوده ونیست!!، وکلمۀ کوچی مبیین، نوعی از شیوه وساختارزندگی طبیعی وغیر طبیعی انسان ویا حیوان، نظر به حالت سیار بودن ومتحرک بودن آن بحساب میرود که نوعیت آنرا پیشآوند کلمۀ کوچی تعریف مینماید!

در سرزمین کنونی افغانستان پیدایش واژۀ کوچی ومسما سازی گروه های معینی از باشندگان کشور ما، بصورت کل یک توطئۀ قبیله سالارانه با هدف تحمیق واستحمارباشندگان مالدار وکوچ نشین کشوربوده ، وهدف آنرا استفادۀ افزاری از این مردم مظلوم، بخاطرنیل به اهداف واغراض قدرت طلبانه واستفاده جویانۀ محض تشکیل میدهد وبس!

چنانچه اگربه دقت متوجه شویم، وپرده های خود فریبی وعوام فریبی های تفوق طلبانه وکاذب را، درین رابطه از برابر دیدگان خود دور سازیم ، به وضوح در می یابیم که، هر یکی از قبایل منسوب به کوچی، دارای نام معین وبا اعتبارتاریخی خود بوده، ودر مناسبات ذات البینی قبیلوی، معرف هویت وشخصیت حقیقی ایشان به شمار میرودهمانند احمد زی، کاکر،یوسفزی، ابراهیم خیل وغیره که اطلاق اسم عام وغیر تعریف شدۀ اهانت آمیزکوچی به ایشان، در حقیقت نوعی هویت زدایی، وتبدیل نمودن آنها به یک گروه خانه بدوش بی وطن وفاقد هویت اجتماعی است وبس!! که این خود یک توطئۀ ظالمانه نسبت به بخشی ازهم وطنان پشتون ما، بوسیلۀ آن فضل فروشان قبیله سالاری است که از یک سو تا گلو در لجنزار خدمت اجانب غرق بوده واز سوی دیگر مردم بدبخت کشور مارا با فرو بردن درباطلاق یک چنین هویت بخشی های کاذب، خواهان استخدام در جهت تعمیل آرزو ها شیطانی خود وباداران خویش اند. این خود خیانت عظیم تاریخی وجفای بزرگ در حق باشندگان سرزمین ماست که، بدینگونه ایشان را در برابر هم استعمال نموده واز آب گل آلود در جهت نیل به اهداف خود استفاده میبرند.

هموطن!

کشور پهناورما نه زمین کم دارد ونه هم چراگاه، که قبیله سالاران مزدور، به این ترتیب با گسیل باشندگان یک بخش به بخش دیگر کشورومسما سازی ایشان به کوچی وناقل ، این همه آتش فتنه وفساد را در کشور ما بر پا نموده اند.

زمین های واقع در دو طرف رود های خروشان کابل، هلمند،کنر، لغمان وغیره بمراتب حاصل خیز تر وبا برکت تر از زمین های للمی وفاقد آب کوهستانات هزاره جات ویا فاریاب ،بدخشان ،بادغیس ،غورویا ریگستان های آقچه، اندخوی ودولت آباد در ساحات شمالی ومرکزی کشور ماست!!، در صورتیکه از آب این رود خانه ها استفاده واین زمین های بایر آبیاری شود،! که متأسفانه تا امروز چنین نشده، وآب رودخانه های ما زمین های پنجاب، سند، سیستان وبلوچستان را آبیاری میکند، وقبیله سالاران مزدور، جهت اغفال مردم وپنهان نگهداشتن خیانت های خود، قبایل خون شریک خودرا مسما به کوچی وناقل نموده، بعداز مسلح سازی تا دندان، به شمال اعزام میدارند، تا لقمۀ نان باشندگان زحمت کش آن ساحات را هم، که با هزاران رنج وزحمت وتوکل به لطف وبارندگی آسمان، برای خود امید مهیا سازی دارند، بر خاک ریخته وبا خون شستشودهند! که این امر واضحاً یک توطئۀ جنایتبار بر علیه مجموع مردم افغانستان است.

مکتب به آتش کشیده تورکان هزاره توسط کوچی طالبان

اگر از آب آن رود خانه ها استفاده صورت گیرد، وزمین های دو جانب این رود خانه ها زیر آب آورده شود، در آن صورت، اگر عادلانه وعاقلانه فکر شود، این مردم شمال ومرکز افغانستان است که بایستی به خاطر در یافت زمین ودستیابی به زندگی بهتر به ساحات حاصلخیز وچهار فصلۀ جنوب وشرق کشور اعزام شوند ، نه سیل مردم شرق وجنوب که با حفظ مالکیت ها در دو طرف خط دیورند ، یکجا با مواشی ایشان که، درهر فصل بهاربه مناطق بی آب وخشک دهقانان شمال ومناطق مرکزی اعزام وحاصل زحمات ایشان پامال مواشی ایشان ساخته میشود!

پدیدۀ کوچی با ماهیت ومحتوای کنونی آن، ارتباط نا گسستنی با پدیدارشدن پدیدۀ قبیله سالاری وحاکمیت انحصاری در کشورمادارد که سرآغاز آن را میتوان از تشکیل دولت احمد شاه ابدالی وتأسیس دولت کنونی افغانستان، باپیدایش پدیدۀ استعمارغرب درین منطقۀ آسیا، دراوایل قرن نوزدهم میلادی، موردمطالعه وارزیابی قرارداد .

البته این بدان معنی نیست که حیات کوچ نشینی قبل بر آن در این محدودۀ جغرافیاوی وجود نداشته ،وتصادفاً بعداز آن به ظهوررسیده! ، بر عکس کوچ نشینی مطابق به انگیزه های حیات دامداری در میان گروه های مختلف باشندگان این ساحه، از مدتها قبل وجود داشته، وکوچ نشینی همانند سایر جوامع بشری در پروسۀ تکاملی زندگی مردم مانیز یک مرحلۀ معین ومهمی را تشکیل میدهد، که همیشه تابع قوانین ومقررات مختص به خود ومحدود به حدود تعین شده با ماهیت غیر تجاوزی برای کلیه باشندگان این سرزمین بوده است ، که تجاوز بالای آن حدود تعین شده ونقض قوانین مربوطه، حقیقتاً بمثابۀ تجاوز بالای مالکیت قانونی وشرعی مردم تلقی، وجرم بحساب میآمد.

البته اصول های تعین حق مشروعیت در مالکیت نیز مطابق به معیار های شرعی وحقوقی پذیرفته شدۀ آن دوران کاملاً ثابت بود، که تخطی از آن به مفهوم عدول از قوانین طبیعی وجاری در حیات جامعه محسوب میگردید.
در نتیجۀ نفوذ واعتبار اینچنین یک مناسبات اجتماعی واقتصادی درحیات باشندگان این منطقه، ما شاهد زندگی باهمی وپایدار مردم خود، بدوراز تعصبات نژادی ،قومی وحتی مذهبی در طول اعصار وقرونی میباشیم که باشکل گیری مدنیت های با شکوه وایجادفرهنگ های ماندگار، وتحولات مادی ومعنوی دیگری توأم بوده است.
هر چندی که شیوع جنگ ها بنابر علل مختلف سیاسی، اقتصادی وجیوپولیتیکی، اکثراً دامنگیر باشندگان این ساحۀ جغرافیاوی در تاریخ میباشد، ولیکن اشتعال این جنگ ها، باالوسیلۀ اجانب ومخاصمات ذات البینی، هیچگاهی زندگی باهمی مردمان مسکون درین سرزمین رابصورت دایمی از هم نبریده وتا آنجا که مقدور بوده، همواره در کنار هم قرار داده است.

اما درهیچ مرحلۀ نام کدام قوم ویا قبیله کوچی نبوده ، وکوچ نشینی را نباید با پدیدۀ استعماری واستحماری کوچی یکی پنداشت.

پیدایش نام کوچی وناقل،باانگیزۀ تجاوز، تحت نام کوچی وناقل، با هدف غصب وتصرف مالکیت های مشروع وموروثی اقوام وملیت های مختلف در مناطق مختلف افغانستان، وپیدایش بیدادگری ملی درین سر زمین، ازنتایج شوم پیدایش دولت های قبایلی درین منطقه ، بعد ازتجزیه وزوال دول قدرت مند باستانی چون ماوراء النهر(ترکستان )،خراسان وهندوستان، یکجا با پیدایش پدیدۀاستعمارغربی درین حدود میباشد، که منجر به شکل گیری یک پروسۀ سیاسی کاملاً غیر طبیعی ،در یک فضای حاکمیت طلبی های وابستۀ قبیلوی، با تسلط غریزۀ منفعت جوئی وایجاد تنش دربین خود قبایل تازه به دوران رسیده از یکطرف، وهم زمان در برابرسائر باشندگان این سرزمین از جانب دیگرمیشود.

این سیاست با ظهورعبدا لرحمان خان در تاریخ، به اوج کمال آن ارتقا یافته وبه یک سیاست رسمی وپذیرفته شدۀ دولتی، در قالب مناسبات قبیله پرستی، و تبار گرایانۀ فاشیستی مبدل میشود که، نتایج شوم آن در کلیه عرصه های زندگی مصیبت بار دیروز وامروز جامعۀ ما، قابل لمس ومطالعه است، که سیمای کلی جامعۀ مارادر باتلاقی از خونریزی واسارت، باغرق بودن در لجنزار فقر ،بد بختی ،جهالت، نفاق و اسارت، از گذشتۀ دور تا امروز به نمایش میگذارد.

غارت، تخریب و به آتش کشیدن خانه تورکان هزاره توسط کوچی طالبان

حال میپردازیم به اصل مسأله، یعنی توضیح مناسبات متقابل قبیله سالاری وپدیدۀ کوچی در افغانستان:

طوری که بررسی های تاریخ نشان میدهد دولت احمد شاه ابدالی یک دولت تیپیک قبیلوی بر بنیاد اشتراک منافع قبایل ابدالی، بارکزایی، کاکر، اسحق زی، غلزی، نورزی،پوپلزی وغیره است، که هستۀ اساسی آنرا اتحاد رهبران آن قبایل در ائتلاف با بعضی قبایل خورد وریز دیگر تشکیل میدهد، و ادارۀ واقعی دولت نیزبر حسب تأمین منافع آنهاگردانندگی میگردد.

احمدشاه ابدالی خواست های سود پرستانۀ سران قبایل مؤتلف خودرا، فقط با لشکر کشی ها وغارت سرزمین های دیگرتأمین وبر آورده میسازد، که این امرهمیشه توانمندی های حاکمیت را در خدمت امیال وآرزوهای رؤسای قبایل قرار میدهد .

با تأثیر پذیری از همین معادلۀ شوم حاکمیت طلبی قبیلوی است، که در دورۀ بیست وپنج سالۀ زمامداری احمد شاه ابدالی ، تاریخ کشور ماجز ویرانی وامحای مظاهرتمدن از هندوستان تا ترکستان چیز دیگری را شاهد نیست وهیچ اثری ازتمدن حتی در مقر زمامداری او شهر قندهار هم به چشم نمیخورد که آنرا گرایشی به سوی دگرگون سازی وتحول مثبت اجتماعی وفرهنگی درین دوره به حساب آورد.

سرمایه های بزرگ غارت شده، در نتیجۀ تهاجمات نظامی، از هندوستان ، خراسان وترکستان هم برخلاف تعاملات فتوحات ولشکر کشی های معمول آن دوران که، قسمت عمده واساسی آن غنایم جنگی صرف عمران وآبادی های مجلل در مقرآن امپراطوری ها میگردید،دردورۀاحمدشاهی میان سران قبایل تقسیم وبه این ترتیب بجای عمران وآبادانی کشورباعث تقویت نفوذ واعتبار رؤسای قبایل وتحکیم پایه های نظام قبیلوی در کشورگردیده است، که سر منشاً کلیه حوادث سیاه وشوم بعدازدورۀ احمد شاهی ازمتن همین پدیدۀ شوم قبیله سالاری سرچشمه گرفته، وتباهی های جبران نا پذیری را که دامنۀ آن تاامروزهم ادامه دارد، ببار میآورد.

طوریکه تاریخ نشان میدهد احمدخان ابدالی که بعد از قتل مرموزنادر شاه افشار، با حیله ونیرنگ سنی بودن، حمایۀ مستقیم، ازبیکها، تورکمنها وبخشی ازغلزائی هارا در لشکرنادرشاه افشار کسب وبا حمایت های بی دریغ قزلباش های بیات، جوانشیروغیره که زن احمد شاه ومادر تیمور شاه ازخیل آنان بود، به قندهار مواصلت نموده ،قدرت را با یک نوع مانور سیاسی در دست میگیرد.

احمد شاه که از لحاظ قدرت ونفوذ قبیلوی نسبت به دیگر رقبای قبایلی خود خیلی ها ضعیف و نا توان است، تلاش میکند اقوام وقبایلی را که ضعیف تر وکم خطر تراند با خود متحد وبر عکس قبایلی راکه دارای نفوذ واقتدار میباشند از صحنۀ قدرت با توطئه ودسیسه ساقط نماید.

با تکیه برهمین پالیسی قبایل نیرومند غلزائی ومخالفین ابدالی خود راکه خطری را متوجه زمامداری او مینمودند با حیله ونیرنگ و بیرحمی هرچه تمام قتل عام و گروه های کوچک قبایلی را با اهدای زمین های غصب شده از دیگران، وادار به کوچ وجابجایی در مناطق مورد نظر خویش میسازد، وبه این ترتیب، برای اولین باردر افغانستان اصطلاح کوچی عرض وجود ومورد استفادۀ سیاسی ونظامی قرار میگیرد، واحمد شاه ابدالی کوچی های تازه ظهوررا مورد حمایت همه جانبۀ خود قرار میدهد .

تورک های مسکون در نواحی قندهار، هلمند ، ارزگان، زابل وغزنی نیز در همین دوره مجبور به ترک سرزمین های مسکونی خود گردیده وبه سایر نقاط منطقه در شمال وجنوب وقسماً هم غرب کشور پراگنده میشوند.
در لشکر کشی های احمد شاهی قبایل وفادار به اویکجا بااین طوایف تازه نام کوچی، بخاطر دستیابی به غنایم جنگی وسیعاً مورد استفاده قرار گرفته اند که، درین میان کوچی ها بنابه عدم تعلق به سرزمین خاص ،ومقید بودن به منافع روزمره و نداشتن هیچ نوع مسئولیت وتعهد اخلاقی در رابطه بااین یا آن قوم ویاسرزمین ،باهر آن مرجع قدرت که زمینۀ غارت وچپاول را به ایشان مساعد ساخته میتوانست متحد وبر عکس برعلیه آنها نیز استعمال شده میتوانستند .چنانچه در تاریخ ، ما نمونه های زیادی را درین رابطه میتوانیم مورد مطالعه قرار دهیم که بعداً به آنها تماس خواهیم گرفت.

احمد شاه ابدالی با شناخت دقیق از ماهیت وخصوصیت کوچیها، در کلیه لشکر کشی های خود از وجود آنها منحیث یک نیروی عمده وچپاولگر استفاده های زیادی به عمل آورده است که، درنتیجه سران همین قبایل وکوچی ها به گردانندگان اصلی دولت او مبدل و در دوره های بعدی برعلیه جانشینان اووسیعاً مورداستفاده قرار گرفته اند، ویکی از عوامل بزرگ انحطاط دولت سدوزائی را در آن دوره ها تشکیل میدهند ،که ما نمونه های بارز آنرادر چگونگی سقوط دولت زمان شاه ابدالی نواسۀ احمد شاه که خواهان اصلاحات با زائل سازی نقش قبایل وکوچی ها در دولت بود، ویا هم در کشمکش های ذات البینی شاه شجاع وشاه محمود وکامران بخوبی میتوانیم درصفحات تاریخ آن دوره مورد مطالعه قرار دهیم.

حمله کوچی طالبان به سرزمین تورکان هزاره

اینکه قبایل وکوچی هاچگونه گاهی با برادران بارکزائی وزمانی هم با رؤسای سدوزائی متحد وبالآ خره به مهره های بازی اجانب چون انگلیس ها ایرانی ها روسها وغیره مبدل شده اند،یکی از عوامل اساسی بحران های سیاسی واجتماعی کشورما را، در گذشته وامروز تشکیل میدهد، وعلت اساسی عقب مانی کشور ما ازرشد وتکامل موازی ویکسان با دیگر کشورهای جهان ومنطقه را همین ساختار قبیلوی حاکمیت هاوکشانیدن زندگی بخشی از باشندگان کشور به حیات غیر ثابت وغیر تمد نی دایما کوچی بودن تشکیل میدهد که ذیلاً پارۀ از آنها را مرور خواهیم نمود :

الف : کوچی ها در سقوط دولت زمان شاه ابدالی نقش بزرگی راایفا نموده اند وقرار شواهد انکار نا پذیر انگلیس ها که از قدرت شاه زمان سخت در هراس وآنرا خطر ناکتر از قدرت ناپلیون در اروپا می پنداشتند از وجود کوچیها در جهت خلق نفاق، در بین برادران شاه زمان واشاعۀ پروپاگند ها در بین مردم استفاده های زیادی نموده ، پول واسلحه مورد نیاز مخالفین اورا از طریق همین کوچی ها که دایماً در رفت وآمد بین کشور ما وهندوستان بودند تأمین کرده اند. تا اینکه به اثر خیانت یکی از سران قبایل پشتون بنام عاشق شاه شینواری که نزدیک ترین دوست شاه زمان بود دستگیروتوسط برادر اندرش شاه محمود باتحریک وزیر فتح محمدخان بارکزائی کورساخته شد.

ب: شاه محمود وشاه شجاع با توطئه ها ودسایس همین سران قبایل وکوچی ها تحت سر پرستی وزیر فتح محمد خان وبرادرانش طبق نقشه وپلان انگلیس ها به ورطۀ نابودی کشانیده شدند ودر نهایت استقلال وتمامیت ارضی کشور نیز از میان رفت وکشور ما عملاً توسط انگلیس ها اشغال شد.

ج: امیر دوست محمد خان بعد از پناه بردن خاینانه به انگلیس ها وبه دم تیغ سپردن هزاران فرزند جان به کف اقوام وملیت های ساکن شمال هندوکش در منطقۀ توتم درۀ شمالی که تحت نام جهاد بر علیه انگلیس ها ودفاع از نوامیس ملی جمع شده بودند ،توسط همین کوچی ها پیام های خاینانۀ خود را مطابق به اوامر انگلیسها عنوانی اعضای فامیلش ارسال واز آنها مهار ساختن قیام های آزادی خواهی مردم ما را تقاضا ودر نهایت با ارسال کدوی نصوار وعینکش باز هم توسط همین کوچی ها به پسرش وزیر محمد اکبر خان که رهبری قیام کنندگان را داشت ، قیام آزادیخواهانۀ مردم مارا به ناکامی مواجه ساخت.

د: در دورۀ زمامداری شیرعلی خان تمام اوضاع داخل کشور مایکجا با جریانات روزمرۀ داخل دربار او از طریق همین کوچی ها به اطلاع انگلیس ها رسانیده میشد ودر نهایت معاهدۀ ننگین گندمک بالای امیر محمد یعقوب خان به کمک همین سران کوچی ها وقبایل ومشورۀ مستقیم سردار یحیا خان پسرسلطان محمد خان طلائی خسر اوبه امضا رسانیده شد که منجر به از بین رفتن قطعی استقلال وتمامیت ارضی کشور شد.

ذ- در دورۀ زمامداری امیر عبدالرحمان خان این نیروی هجومی کوچی ها بود که با صلاحییت های عام وتام به مناطق اشغالی هزاره جات ، منظماً هجوم برده، جان ومال وناموس مردم هزاره را به غارت میبردند، واز اسیر نمودن زنان وکودکان، بمقاصد برده فروشی سود میبردند، واین اسیران را با انتقال به هند به هندو ها به فروش میرسانیدند وپول های گزافی را از آن خود میساختند .

ر- البته نقش این گروه در ناکام ساختن وعقیم ساختن نهضت امانی با آوردن اوراق تبلیغاتی وتصاویر برهنۀ ملکه ثریا که توسط انگلیس ها ترتیب گردیده بود وقاچاق اسلحه برای شورشیان وآوردن مبلغین انگلیسی در لباسهای مختلف چیزی است که برهیچ کسی پوشیده نیست واین نقش خاینانه وخانمانسوز توسط آنها تا همین اکنون هم ادامه دارد .

این گروه خانه بدوش که درک وبرداشت اساسی آنها از زندگی وحیات انسانی محدود به سطح شناخت آنها ازمواشی تحت مالکیت آنهاست در هیچ دوری ازتاریخ، کشور مارا از آسیب خودها در امان نگذاشته ، ساحات مسکونی ومزارع مردم سرتاسر کشور، در فصل های مختلف سال بصورت دایمی پامال مواشی بی زبان آنها بوده ولی این زبا نداران ویرانگر، با حمایۀ زمامداران قبیله سالارخود، این عمل را برای خود حق وامتیازی به حساب آورده اند، و قبیله سالاران حاکم درین سر زمین نیز با اعطای لقب افتخاری کوچی یعنی بی وطن به این انسان های قرون اولیۀ تاریخ، از وجود آنهادر جهت تأمین منافع آزمندانۀ خود وباداران شان بر علیه دیگرباشندگان اصیل وبومی کشور ما سود برده، واز ایشان درمواقع لازم، منحیث سلاح انسانی ووسیلۀ سرکوب وچپاول دیگران استفاده نموده اند که در هر صفحۀ ازتاریخ این کشور ما میتوانیم صد هانمونه ومثال آن را یاد آور شویم.

این واقعیت که دشمنان رنگارنگ مردم وسر زمین ما چگونه در جهت سازماندهی وصدور اغتشاشات وشورش ها بر علیه مردم مااز وجود این مردم بی وطن بهره برداری نموده، وبا اعطای حق تعدی وتجاوز به جان ومال وناموس مردم در سرتاسر کشور از جنوب تاشمال وازشرق تا غرب چه فجایع نامکرر تاریخ را به یادگار گزاریده اند خود بحثی است دردناک ومفصل که ما درین جا فقط به ذکرچند نمونۀ نزدیک به زمان حیات خودرا به عنوان مثال یاد آور میشویم:

اگر فجایعی راکه در دوره های زمامداری امیر عبدالرحمان خان ، امیر حبیب الله خان، امیر امان الله خان، نادر خان صورت گرفته ومنجر به قیام های خونین مردم ساحات مختلف کشورکه، همیشه با زور سر نیزه سرکوب گردیده است، یک سو بگذاریم وصرف وقایع چند دهۀ اخیر تاریخ را از نظر بگذرانیم دفعتاًمتوجه میشویم که، واژۀ کوچی در حیات جامعۀ امروزی افغانستان ، کاملاً یک واژۀ سیاسی وهدفمند بوده وهدف آن اشغال وپاک سازی محلات مسکونی وزراعتی دیگر اقوام وملیت های کشور توسط این گروه میباشد.

با پیروی از همین پالیسی است که همه ساله ودر مواقع معینی از سال، طوایف کوچی از هر طرف جمع آوری وبعداز مسلح سازی ، با ادعای مالکیت بر زمین های مردم هزاره، ازبیک، تورکمن، تاجیک، ایماق وغیره بمناطق شمال ومرکزی کشورسرازیر ساخته میشوند که ، هدف اساسی آن به آشوب کشیدن مناطق امن وپامال سازی داشته های اقتصادی آن مردم میباشد .

هجوم کوچی ها به مناطق مسکونی هزاره های بهسود، انتقال ناقلین وکوچی ها تحت عناوین مختلف به مناطق شمال کشور، همانند تخار، قندوز، بغلان،سمنگان، بلخ، جوزجان، سرپل، فاریاب ، همه گواه بر تداوم همان سیاست های کهنه با عناوین جدیدی است، که نتیجۀ آن جزدامن زدن و تداوم بخشیدن به اختلافات اقوام وملیت های مختلف درین سرزمین نبوده ، وغایۀ آن از بین بردن موجودیت واقعی دیگر اقوام وملیت ها درین سرزمین است.
هرچندی که بی نتیجه بودن این سیاستها در گذشته وعقیم ماندن این پالیسی با وجود همه مظالمی که در حق آن مردم صورت گرفته واز اعمال هیچ نوع فشاری تا سر حد قتل عام ها وکوچ های اجباری توسط عمال حکومت های تک ملیتی وفاشیستی خود داری نگردیده، بر همگان ثابت است، ولی این باربنای این سیاست بر خشت دیگری تکیه دارد که همانا وجود نیروهای اشغالگر خارجی وحمایت های بی دریغ وهدفمند ایشان از این سیر سیاست گذاری ها در کشور ما، با هدف دستیابی به اهداف استراتیژیکی بعدی درکشورهای آسیای مرکزی است.!! که مسلماً این سیاست ، در این بار نیز محکوم به شکست است، هرچندی که نتایج شوم آن در امروز وفردا ، مصایب بس بزرگی را نصیب مردم ما ساخته وخواهد ساخت!

مأخذ ها ومنابع:

 • افغانستان در مسیر تاریخ- تألیف میر غلام محمد غبار
 • جغرافیای تاریخی افغانستان- نوشتۀ پوهاند عبدالحی حبیبی
 • افغانستان در پنج قرن اخیر –تألیف میر محمد صدیق فرهنگ
 • انکشاف ولایات مرکزی یا هزاره جات- نوشتۀ، وؤاله با ترجمۀ علم رشنو
 • روابط خارجی افغانستان درنیمۀ اول قرن بیست – نوشتۀ لودویک آدمک وترجمه شده توسط پوهاند فاضل صاحبزاده .
 • تاریخ احمد شاهی نوشتۀ منشی محمود الحسینی
 • تاریخ روبط اقتصادی واجتماعی افغانستان از داکتر پولیاک وپیگولین
 • هزاره هانوشتۀ حسن پولادی وترجمۀ علی عالمی کرمانی
 • شبرغان در صد سال اخیرنوشتۀ محمد عمر الیم بیات
 • پژوهشی در تاریخ هزاره ها نوشتۀ حاج کاظم یزدانی

قسمت اول | قسمت دوم

تروريزم، کوچی طالبان، طالبان و القاعده

آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید

پيام‌ها

 • هرباری که من به یاد میاورم که آقای نویسنده افسانه ی را در مورد اینکه چگونه انگریز ها به محمد گل خان مومند یک صندوق پر از طلا داده که فقط در بالای صندوق پلیت های طلا ولی در زیر آن کاه پر بود ، همیشه میخندم.

  اگر چنین بوده باشد پس من حیرانم که چگونه محمد گل خان بعد از دیدن صندوق پر از کاه دساتیر انگریز را عملی کرده

  و یک نکته دیگر خدمت نویسنده باید عرض کنم که کوچیگری تنها محدود به افغانستان ما نیست در المان، بریتانیا ، فرانسه و تمام کشور های اروپای شرقی کوچی وجود دارد که در به نام های جتها، رومه، تراولرس و غیره معروف اند که معمولا محل معین زندگی ندارند و در سفر اند.

  • تنویر

   قصه تاریخی خانوده گی‌‌ احمق شاه تفدانی ملتانی . همه باید بخوانند .بسیار جالیب است و لقب با با احمق شاه ملتانی را هم ثابت می‌‌کند .

   http://www.nudevista.com/?q=PA...

  • برادر عزیز این وحشیان قرن بیست ویک که تاهنوز غژدی نشین, پشقل خوری, حمله بالای زمینهای مردم مسکونی, شتر وگاو وخر وگوسفند وبز چرانی, عمل جنسی با حیوانات و بویناک بودن را افتخار خود میدانند نه تنها در مناطق دوردست بالای باشنده های اصلی این مرزوبوم حمله کرده اند بلکه یک پدرلعنت یهود الاصل بنام ملاتورخر گوچین (تره خیل کوچی) در روز روشن ودرمقابل چشم ده ها هزار نفر سلاح بدست بالای مردم کابل فیر کرد وچندین نفر را به شهادت رسانید وکرزی این خایین ملی واولاد شاه شجاع کمسیون سمع شکایات را زیر فشار قرار داد که نام وی را از لست نهایی حذف نکند. به نظر من ملاتور خر گوچین باید درملاعام قرار داده شد واز شهریان کابل تقاضا شود که هرکاری را که میخواهند بالای وی انجام بدهند. من درقدم اول ریش وی را تار تار کرده بعدا در دهنش بول وبراز کرده واز گردن اویزانش میکنم تا گوشت وجودش خوراک زاغ وزغن (=تنویر) گردد.

   مردم غیرتمند با هرگز این جنایت این اجیر فروخته شده وخسربره پنجاب را فراموش نخواهند کرد ولعنت به کرزی که ازیک چنین شخصی حمایت کرد وداد ستانی کل که تحت رهبری یک مفعول قندهاری (درست مانند احمق نادربیردی ملتانی) قرار دارد قصد به شکایات مردم در مورد این جانی که درقرن بیست ویک درهرتارریشش که مشابه به جاروب کمود است ده هزار شپش لانه کرده توجه نکرد واین قاتل مردم به خانه مردم یعنی پارلمان راه یافت وقرار است که این پلید در پهلوی نماینده های واقعی ما مردم بنشیند که تف ولعنت به بنیان گذار این کشور وریس جمهور قلابی این کشور که با تقلب 49 فیصد رای را از خود کرد

  • تنویره غوله !

   مردم هر سه کشور یعنی هند، پاکستان و افغانستان از شما غول ها نفرت دارند. پنجابی و سندی ها نیز از دست شما غول ها به عذاب اند، همه و همه از دست شما غول های خیمه زاده همرای بابا های مفعول تان به عذاب استند.

   غول تنویر اگر به مکه رود
   پس بیاید همان خر باشد
   سر از آخور بدر نکند
   چه کند ارث از پدر باشد

  • در کشورهای دیگر آنها آدم هستند. در اوغانستان وحشیهایی که به گفته آقای میمنگی تحمیق شدگان اسیر در دام مناسبات قبیلوی حاکم در افغانستان.

 • maimanagi sahib

  besyar aali . wa jaleb . be manba hai motaber .. khodwand shuma ra kamyab dashteh bashad .

  • راستگو جان

   به افتخار همین تشکری ات از آقای میمنگی و به افتخار همان چند ویدیوی که امروز پست کردی این هم تحفه من امید که از من هم تشکری کنی

   http://www.youtube.com/watch?v...

  • اوغان بچه تنویر

   من به تائید گوزاریش ب ب س این لینک را انداختام . زیرا این همه حادثه‌ها اگر در همه نقاط کشور اتفاق می‌‌افتاد ، چیزی قابل اینکار نیست که دلیل‌های با خود دارد . اگر گزارش ب ب س را دقیق بشنوی می‌‌دانی‌ (ستا ا دی) می‌‌گه‌ که این کار یک رواج معمول است در این منطقه .

   ما به تهمت و جعل کاری ضرورت نداریم چون تاریخ و فرهنگ ما مثل آفتاب است . و نه‌ می‌‌خواهیم که تاریخ جعلی به احدی تحمیل کنیم .

   اگر ما خود را افغانستانی می‌‌گیم = شهر وند که مربوط به جغر ا فیه که اسمیش امروز افغانستان است و هم زمان از گفتن اوغان ، تاجیک ، هزاره ،ازبک خود داری می‌‌کنم تا خود را جز از یک کشور واحد معرفی کنم .

   تا روز برسد که همه مردم روشن و شوند و دور از تعصب زندگی کنند و بخواهند که نام به کشور کثیر ال ملیتی شان به اتفاق آرا تغییر بدهند از طریقه همه پرسی‌ البته که بتواند همه اقوام را با تاریخ‌شان به دنیا معرفی کند ، نه‌ یک قوم را با تاریخ جعلی .

   ۱،مثل آمریکا که در آن ۱۹۵ ملیت زندگی می‌‌کند ، از اسپانیایی گرفته تا ایتلیای ، افریقأی و غیره اما همه‌شان یک آمریکایی‌ هستند و افتخار می‌‌کنند

   ۲،پاکستان که ملیت‌های بلوچ ، سندی ، پشتون ، پنجابی و غارا را در خود جا داده است ، همه‌شان خود را پاکستانی می‌‌گویند و پاکستانی همه از اقوام را معرفی می‌ کند نه‌ یک قوم را

   حال اگر شما اوغان‌ها مردم بی‌ تعصب باشید و بخواهید که در خانه مشترک با همه زندگی کنید و نام ملت و کشور همه اقوام ساکن در کشور را در انحصار خود نداشته باشید، اصلا به واژه افغانیستانی حساسیت نباید داشته باشید زیرا افغان و اوغان تنها یکی و افغانیستانی همه را معرفی می‌‌کند . چون در سایت ها در کتاب‌ها و به خود تان هم معلوم است که شما اوغان‌ها نام کشور و ملیت را به نام در انحصار و یا از استعمار به خاطر بخشیدن خاک های زیاد‌ای خراسان قدیم امتیاز گرفته اید .

   و این امتیاز را که باعث حفظ نام پشتون‌ها شده در افغانستان به هیچ صورت نه‌ می‌‌خواهد از دست بدهید و حتا از دست رفتن نام افغان و افغانستان به شما گویا به اصطلاح به ناا بودی پشتون‌ها خواهد انجامید از این رو پاا فشاری ، در‌ها ل که نگاه منطقی اینطور نیست . به هر اندازه که همه همه اقوام خود را در آینه مشترک ببینند به همان اندازه ثبات پیدا می‌‌شود و اختلافات از میان می‌‌رود . اگر اوغان‌ها انسانی فکر کنند و چشمان خود را باز کنند که امروز قرن ۲۱ است عصر کامپیوتر ،قانون وحشت و بربریت عبدل رحمانی مردود است ،دیگر از خود خواهی‌ها‌شان دوری کنند و از بر تاری جوی‌ها دوری کنند چون تاریخ نشان داد ،که اقوام غیر اوغان هم صادق تر ،هم مرد میدان و هم شجاع تر از اوغان‌ها بودند . حال که ثابت شد ، ما نه‌ می‌‌گیم که از اوغان‌ها بهتریم در حال که این را ثابت کردیم اما حال می‌‌گیم همه برابریم و دست از ویرانی این کشور به کشیم و دیگر برده‌ای س‌ای نشویم تا ما را کمک کند که قدرت را در انحصار خود داشته باشیم .

   وقت که همه جواب های ت را منطقی دادم در باره مسعود کبیر ،‌ها لا به خانواده ٔاو تعرض کردی !

   گوش کن به خدا شرم است که خود را انسان مگی و تهمت می‌‌کنی‌ ، من همان کتاب را خواندم

   در کشور‌های اسلامی حق ازدواج به شمول افغانستان در قانون مدنی‌شان ۱۶ است و در اسلام در سنّ بلوغ، که حتا زیر ۱۶ سال می‌‌شود (داخل جزئیات نه‌ می‌‌روم که سوال‌ها در بار اسلام پیدا خواهد شد ) .

   این تفاوت سنّ نه‌ در افغانستان بلکه در همه دنیا به ویژه در کشور‌های اسلامی معمول است .

   من نگفتم که تا هنوز که چرا کودک ۷ ساله را پشتون‌ها به مرد ۶۵ ساله بسیار معمول عقد می‌‌کنند !ناا بالغ و آن هم با پدر کلان ایش . در حال که در همه نقاط افغانستان اتفاق می‌‌افتاد اما غیر عادی می‌‌باشد ، با پنهان کاری می‌‌کنند ،اما در راسم پشتونوالی یک امر بسیار معمول است . در اروپا حتا ازدواج‌ها صورت می‌‌گیرد که عمر مرد ۲ چند دختر است اما جوان بالغ ، حتا در قانون آمریکا آمریکا بخوانید به اجا ‌زه و مشوره خانواده دختر حق ازدواج را دارد(جایز است) و نظر به قانون اساسی‌ حق ازدواج به سنّ ۱۸ است .

   حال من هم حیران هستم که شما‌ها عجب به قانون مدنی زندگی میکنی و احترام دارید که در قرن ۲۱ به روی دختر‌های تان تیزاب می‌‌زنید که کافر نشود و مرد ها آموزش نه‌ دهند که حرام است ، بینی‌ دختر‌های تان را شما قطع می‌‌کنید به خاطر پشتنوالی یا کدام جهالت دیگر و . اولاً این ازدواج مسعود جای سوال ندارد ، باز هم اگر کس می‌‌خواهد که سوال کند اوغان نه‌ می‌‌باشد (به اندازه ۱ %) به قانون مدنی برابر و یا به مقام ا نسانیت احترام می‌‌داشته باشد .!؟

   نوت :من گفتم که دفاع مسعود کار من نیست و به من ضرورت ندارد ، آای کاش من مثل تو مجبور بودم که دفاع از با با مفعول خود می‌‌کردم اما مسعود ما حماسه آفرید ، کار نامه به جا گذاشت ، از خون خود به ما تاریخ نویشت تا دیگران از ٔاو در تمام دنیا یاد کنند مثل این خا نم که از هزار کیلو میتر راه در باره مسعود می‌‌نویسد که مردم دنیا مسعود را بشناسد و اهترامش کنند که مسعود خون خود را به خاطر وطن ، شجاعت و آرمان‌های سرزمینش در مقابل زور گو‌ها ، ترورست و متجاوزین رختاند . این زن نه تاجیک است ، نه روس ، نه آمریکا ، انگلیس ، نه فرانسوی نه آلمانی ، حتا نه از اروپا ، نه آسیا ، نه یک فرد عادی بلکه یک محقق و استاد دانشگاه و آن هم در یکی از بهترین دانشگاه‌های اروپا .یک اسپانیا‌ای زبان از آرژانتین فکر می‌‌کنم . حال اگر دانش توی اوغان از این زن کرده بالا است و مدرن تر هستی‌ ، پس دیگران همه دروغ می‌‌گویند یا اینکه به گفته اوغان‌ها طرفدارن شورای نزار مسعود را قهرمان ملی‌ می‌‌گویند . و گرنه دیگر دهان ت را بسته کن از خالی‌ بندی‌ها یا مصروف عبادت بابا چلمی ملتانی شوید و دعا سلامتی‌ به عمر پنجابی کن .

   http://www.youtube.com/watch?v=mGKl...

  • کوچئ سرگین خور

   تا هنوز ما در مقابل تو کثیف و با با مفعول ت نظر به تاریخ نظر دادیم و این لینک‌ها بسیار زیاد است که بچه ها درست کردند اما کدام مشکل را حل نمکند . مشکل وقت حل مشا که تو از سر خرت پیاده شوی در با ره‌ با با اعت از یک منبع خارجی معلومات بگیری و دیگر جنایت که شما در طول ۳۰۰ سال روا داشتین . این کار‌ها کار طفلانه است

   به این کار‌ها نه کس خورد می‌‌شاه و نه‌ کلان . آرزوی ما این است که یا به حقایق در تلخ تاریخ و کار نامه شرم سار‌شان تحقیق کنید و اگر نه‌ توانید که بپیزیرد دیگر خود را از لیست اینسان‌ها بکشید ،باز هم اگر اوغانی فکر میکنید یا انتقاد می‌‌کنید حتا تهمت می‌‌کنید ، حد اقل با مدرک و منطقی انجام بدهید . از دست پاا چه گی‌‌ به هر طرف دست نزنید . زیرا دیگر هم افشاه مشوید ، گفتند که که گه‌ را هر قدر چوبک بزنی‌ به همان اندازه بویش زیاد می‌‌شود حال تاریخ اوغان‌ها هم مثل گه‌ شده و چبک هم اینترنت و کتاب های تاریخ .

   یک خبر نوع که اسناد فاهیشه گری یا فحشها از ملکه ثریا( زن امان پدر کش) پیدا شده‌ از فرانسه

   طرفدار‌های داکتر پدرام اختار داده اند که اگر اوغان ذلتی ها بخواهند دست به تو تیه علیه ٔاو بد از وردش به مجلس نماینده گان بزنند ، آن مدرک را افشاه خواهند کرد . بسیار جالب هم خواهد بود که چطور اتفاق افتادأه باشد .ٔاو بی‌ چاره آماده بود که کپی خوب کند اما زن ٔاو چیز‌های دیگه بد را کپی کرده باشد . به هر صورت یک خبر بود که من هم خواندم .

   http://www.youtube.com/watch?v...

 • به کو چی ها باید جای معین ادرس مشخص مکتب شفاخاه حتی خانه در صورت امکان فارم دامداری اماده شود
  این وظیفه دولت است تا چنین کار را باید میکرد اما نکرد این خیانت ملی تنها به کرزی ختم نمیشود بلکه پرو سه تاریخی دارد و این یک تو طعه است که حکومت دست نشانده به رهبری حامد کرزی مسئول ان است .
  این یک خیانت بزرک در حق مردم افغانستان بلخصوص در حق پشتون بوده که انرا به مسخره عام وخاص تبدیل نموده است .

Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس