صفحه نخست > دیدگاه > معمای ثبت هويت « افغان » در تذكره

معمای ثبت هويت « افغان » در تذكره

ميخواهم برای سیاست سازان و سیاست بازان افغانستان خاطرنشان سازم ، اشتباه نبايد كرد كه تعويض هويت اتنيكی اقوام به مفهوم شرط ايجاد « ملت » نبوده بلكه ميتواند سرآغاز جنگ های بين القومی جديد و تجزيه احتمالی افغانستان باشد . بنآ نبايد مردم را وادار نمود تا به عنوان آخرين علاج برای دفاع از هويت خود به قيام برضد ظلم و فشار مجبور گردد .
داکتر اکبر همت فاریابی
دوشنبه 29 نوامبر 2010

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

زبان، تاريخ و فرهنگ

يكی از پلانهای پشتونيزه ساختن افغانستان توسط شوونيزم قبيله همانا تلاش اضمحلال هويت اتنيكی اقوام غيرپشتون كشورميباشد .

جوانب حقوقی اين قضيه بيانگر آنست كه با تصويب قانون اساسی هر دوره ، ترزيق مفكوره شوونستی در بدنه وثيقه حقوقی عميقتر گرديده و شوونيسم تلاش نموده است تا اغراض برتری جويی خود راپوشش قانونی بدهد.
بدينترتيب قوانين اساسی گذشته های افغانستان بعد از (( اصول اساسی دولت عليه افغانستان عقرب 1310 شمسی )) بمثابه آغازگر يك دوره تقنينی تا آخرين قانون اساسی پيش از دوره بُن كه تحت شعاع خودمنشی دولت های عظمت طلب قبيلوی تدوين و تكوين ميگرديد ، حامل بار چندين مفاد زورگويانه برتری جويی قومی و زبانی بود كه ميتوان بطور نمونه از آنها يادآور شد .در محتوای (( اصول اساسی دولت عليه افغانستان )) كه حيثيت قانون اساسی كشور را داشت ، در مورد زبانهای كشور بطور عام و امتياز زبان پشتو بطور خاص و همچنان سرود ملی مملكت ماده يی گنجانيده نشده است كه بيانگر برتری يك قوم ويا يك زبان بالای قوم ويا زبان ديگر باشد.

در مورد وجه تسميه شهروندی نيز فشار بالای تحميل نام افغان بالای ديگر اقوام صورت نگرفته بلكه همه را تبعه افغانستان نامیده است نه افغان .

بدينترتيب در ماده نهم اين وثيقه آمده است (( - همه افراديكه در مملكت افغانستان ميباشند بلاتفريق دينی و مذهبی تبعه افغانستان گفته ميشوند . صفت تابعيت افغانيه مطابق اصولنامهء تابعيت استحصال يا اضاعه ميشود . )).
دربنای اين ماده درتمام مواد ديگر همين اصولنامه بالای كلمه « تبعه افغانستان » تآكيد بعمل آمده است .
اما قانونمند ساختن آشكارای تبعيض قومی و زبانی در قبال تبعيض دينی و مذهبی با تصويب قانون اساسی 1343 كه مداحان قبيله آنرا قانون اساسی دهه دموكراسی نامگذاری كردند ، آغاز ميگردد .

در ماده اول اين سند آمده است - ..... بر هر فرد از افراد مذكور كلمه افغان اطلاق ميشود . يعنی هر فرد باشنده افغانستان صرفنظر از آنكه مربوط كدام قوم و زبان است ، بايد « افغان » ناميده شود .و همچنان در ماده سی و پنجم اين قانون اساسی گفته شده است كه - دولت موظف است پروگرام موثری برای انكشاف و تقويه زبان ملی پشتو وضع و تطبيق كند . ولی درمورد سرود ملی خاموشی اختيار گرديده است .

در قانون اساسی بعدی كه قانون اساسی دوره سردار داود است مسئله سرود ملی مطرح گردیده و اجرای آن به زبان پشتو لازمی پنداشته شد . و اينگونه سنت سيئه و نا انصافانه در قوانين اساسی بعدی و حتٰی در قانون اساسی جديد افغانستان نیز گنجانيده شد . به اين شكل سه پديده ايكه مربوط به پشتونيزه كردن افغانستان ميگردد ، تحميلآ قانونمند گرديد . يعنی : يك - برای هرتبعه افغانستان كلمه « افغان » اطلاق ميگردد . دو - زبان پشتو بمثابه زبان ملی كشور طرف توجه خاص دولت قرار ميگيرد . سه - سرود ملی به زبان پشتو نواخته ميشود .

جهات عملی اين سه پديده عبارت بود از ايجاد كورس های زبان پشتو برای مآمورين دولت ، نواختن سرود ملی به زبان پشتو و اطلاق كلمه « افغان » برای تمام ساكنين آن ولی با حفظ هويت اتنيكی هر قوم در تذكره تابعيت آن . يعنی همانطوريكه مسلم است تا هنوز در تذكره تابعيت در ستون « مليت ويا قوم » منشآ اتنيكی هر فرد به عنوان ايماق ، تركمن ، تاجيك ، پشتون ، هزاره ، اوزبيك تحرير ميگردد .

با درك حساسيت موضوع تا هنوز هيچ دولتی جرآت نتوانسته است كه در تذكره تابعيت به جای هويت اتنيكی اقوام افغانستان كلمه « افغان » بنويسد . زيراكه هيچ قوم نميخواهد در بدل اضمحلال هويت عينی اش ، نام قوم ديگری را بپذيرد .

اگر بخاطر جلوگيری از تطويل كلام از تبصره ، بالای وثايق بعداز سرنگونی سردار داود الٰی سرنگونی طالبان گذشت كرده وارد حوزه بحث هويت زبانی و اتنيكی قانون اساسی جديد افغانستان شويم ، واقعيت چنين ترسيم ميگردد :

در لويه جرگه قانون اساسی جديد افغانستان مسئله زبان يكی از بحث های پيچيده و پرابلماتيك اين فورم بود كه با تحديد ها و زورگويی ها از يكطرف ، چالبازی ها و معاملات از جانب ديگر همراهی مينمود كه بالآخره فيصله بعمل آمد كه سرود ملی افغانستان به زبان پشتو باشد « ماده بيستم قانون اساسی جديد » و برای تمام ساكنين افغانستان كلمه افغان اطلاق گردد « ماده چهارم قانون اساسی جديد » . ويا به عباره ديگر از سه پدیده پشتونيزه ساختن كشور كه در قوانين اساسی قبلی تسجيل شده بود ، دو مواد آن حفظ گرديده و يك مواد آن كه مربوط توجه خاص دولت نسبت به زبان پشتو به مثابه زبان ملی كشور ميگرديد بنابر مقاومت وكلای مشاركت طلب ، در قانون اساسی جديد گنجانيده نشد .

حالا شوونيسم قبيله تحت رهبری افغان نازی « افغان ملت » با سوء استفاده از مواد توطئه آميز و بحث برانگيز قانون اساسی جديد افغانستان پلانی را به دستور كار خود قرار داده است كه مطابق آن در اسناد تابعيت به جای هويت قومی قوم پشتون و غير پشتون كلمه « افغان » تسجيل نمايد و با اين عمل خلاف اراده مردم ميخواهد از يكجانب يك ركن از دست رفته امتياز پشتونوالی را تلافی نمايد و از جانب ديگر پاليسی ديرينه فاشيستی خود را كه در پشتونيزه سازی كشور نهفته است در مملكتی بنام افغانستان تسريع نمايد .

از قرار اخباريكه بتاريخ دهم جون 2007 از طريق منابع معتبر اطلاعاتی پخش گرديد ، مسلمآ پيداست كه حكومت افغانستان در آينده نزديك درنظر دارد تا كارت های هويت بديل تذكره در چند ولايت كشور بطور امتحانی برای اتباع افغانستان توزيع نمايد كه درين كارت های شناسنامه ، در مورد شهرت شخص بدون آنكه مليت متعلق آن درنظر گرفته شود ، همه را « افغان » نامگذاری كند ، آنچه كه برای اقوام ديگر غير قابل قبول ميباشد .

حقيقت را پذيرفت كه كلمه « افغان » نام يكی از اقوام كشور يعنی پشتون است كه درطول تاريخ بالای ديگر اقوام تحميل گرديده و وسيله يی برای تثبيت برتری جويی قومی و سركوب ديگران بوده است كه البته درين باره هميشه از طرف قلمبدستان مشاركت طلب توضيحات لازم و مفصل صورت گرفته است .

من به اين باور هستم كه اگر از كلمه « افغان » سوء استفاده برای تآييد شوونيزم صورت نميگرفت ، و غرض ازين تلاشها زايل ساختن هويت قومی ديگران نميبود و به اعتبار اتنيكی اقوام ساكن كشور لطمه وارد نميكرد و هدف ازين اقدام پی ريزی بستر ايجاد ملت ميبود ، فرقی نداشت كه هويت شهروندی مردم افغانستان چگونه و به كدام اسم و رسم انعكاس داده ميشد .اما در مرحله حساس كنونی كه مسئله ايجاد ملت و تثبيت حق شهروندی تحت شعاع پلانهای شوونستی و گاهی فاشيستی قرار گرفته است ، نامگذاری افراد تمام اقوام ساكن كشور بنام يك قوم ، ازيكطرف باعث تخريش اذهان مردم و تعميق بحران و خصومت های بين القومی خواهد شد و از جانب ديگر اينگونه پاليسی مشهود و بی پرده تبعيض طلبانه خواص جوامع فاشيستی بوده و در دولت افغانستان نيز چهره فاشيستی خواهد داد .

مگر در يك كشوريكه مصمم ايجاد جامعه مدنی و عدالت اجتماعی باشد ، اينگونه اعمال خلاف منافع ملی شمرده ميشود و در هيچ نقطه دنيا تجربه نگرديده است كه نام يك قوم خاص بالای ساير اقوام تحميل گردد و ازطرف ديگران پذيرفته شود .

در همسايگی افغانستان كشور هايی مانند اوزبيكستان ، تاجيكستان ، قزاقستان ، تركمنستان و قرغزستان موقعيت دارد كه اين ممالك حامل نام يك مليت است اما يك روس اوزبيكستانی در پاسپورت هويت خود اوزبيك ناميده نميشود ، يك تاتار قزاقستانی قزاق ناميدن نميشود ، يك اوزبيك تاجكستانی تاجيك ناميده نميشود ويا يك تركمن روسيه روس ناميده نمیشود بلكه در تذكره تابعيت هر اتنيك بنام تعلقيت خود تسجيل ميگردد .
اين تعامل نه تنها مربوط به دولت های آسيای ميانه است بلكه در تمام كشور های متمدن جهان هيچكسی تلاش نكرده است تا هویت اتنيكی يك قوم را نابود سازد .اگر درين موضوع از لحاظ حقوقی نظراندازی شود ديده ميشود كه حلقات شوونستی كه قدرت سیاسی را در اختيار خود دارند ، ميخواهند اين پروژه را با اتكآ به ماده چهارم قانون اساسی جدید افغانستان براه باندازند كه گفته شده است « بر هر فرد از افراد ملت افغانستان كلمه افغان اطلاق ميشود » .

فراموش نبايد كرد كه در عين حال در ماده ششم همين قانون اساسی آمده است « ..... تآمين ...... برابری بين همه اقوام و قبايل .... » با گذاشتن نام يك قوم خاص بالای اقوام ديگر برابری بين همه اقوام هرگز تآمين نخواهد شد .

ماده چهارم قانون اساسی نه تنها با ماده ششم در تناقض است بلكه با اهداف ماده هفتم نيز در تضاد ميباشد كه به صراحت كامل ميگويد « دولت منشور ملل متحد ، معاهدات بين الدول ، ميثاق های بين المللی كه افغانستان به آن ملحق شده است و اعلاميه جهانی حقوق بشر را رعايت ميكند ....».

قسميكه مسلم است جوهر اصلی اهداف انستيتوت های فوق الذكر مخالف هرنوع تبعيض بوده و اصول حيات سياسی اين انستيتوت ها برابری حق انسانی است .

مهم تر از همه اينكه ماده چهارم قانون اساسی درحاليكه با مواد ششم و هفتم همين قانون در تضاد است ، درعين حال با اصل زرين اعلاميه جهانی حقوق بشر وکنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی سازمان ملل متحد مصوبه 26 دسامبر 1966/ قطعنامه A 2200 قدرت اجرائی بنابر ماده 49، 23 مارس 1976 نيز جدآ در منافات قرار دارد كه شناسايی حيثيت ذاتی كُليه اعضای خانواده بشری و حقوق يكسان و انتقال ناپذير آنان ، اساس آزادی ، عدالت و صلح تلقی گرديده است .

در مواد مختلف اعلاميه جهانی حقوق بشر و كانوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی سازمان ملل متحد ، در مورد حيثيت و حقوق برابر ، برابری مليت ها ، خودمختاری مليت ها ، بهره مندی از فرهنگ و توسعه فرهنگ كه « حفظ نام اصلی اقوام بستر آنرا تشكيل ميدهد » و ديگر مسائليكه مربوط به آزادی ، دموكراسی و حقوق برابر انسانی ميباشد تآكيد بعمل آمده است .در جوامع حقوق بنياد درصورتيكه موارد منافات حقوق داخلی با قوانين بين الملل مشاهده گردد ، به اصليت قوانين بين الملل اعتبار داده ميشود .

ماده چهارم قانون اساسی كه با هرگونه اخلاق همزيستی انسانی در تضاد ميباشد ، مستلزم آنست كه اجرای آن به مثابه ماده ضد حقوق بشری به تعليق درآورده شده و در آینده از سيستم حقوقی افغانستان حذف گرديده و نابود شود . درغير آن در صورت تحميل اجباری نام يك قوم خاص بالای اقوام ديگر در بنای اين ماده ، شناسايی حيثيت ذاتی ، حقوق يكسان ، برابری اقوام ، آزادی و عدالت كه اساس حقوق بشری را تشكيل ميدهد ، ناشيانه زير پای خواهد شد .

بخاطر درك و شناسايی بيشتر مسئله ، مواردی از اعلاميه جهانی حقوق بشرو كانوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی سازمان ملل متحد با تفسير كوتاه تذكر داده ميشود :

مقدمه :

از آنجا كه شناسايی حيثيت ذاتی كليه اعضای خانواده بشری و حقوق يكسان و انتقال ناپذير آنان اساس آزادی ، عدالت و صلح را در جهان تشكيل ميدهد ...... از آنجا كه اساسآ حقوق انسانی را بايد با اجرای قانون حمايت كرد تا بشر به عنوان آخرين علاج به قيام برضد ظلم و فشار مجبور نگردد ...

درينجا دو مسئله قابل توجه است - حقوق انسانی بايد با اجرای قانون حمايت گردد . و بشر به عنوان آخرين علاج به قيام برضد ظلم و فشار مجبور نگردد .

در مورد مسئله اول بايد گفت كه چون ماده چهارم خود بخشی از قانون را تشكيل ميدهد درحاليكه در تناقض با ديگر مواد قانون اساسی تبعيض را روا ميدارد ، درينصورت لازم است تا با تكيه بالای حقوق اساسی انسان كه مساوات و برابری افراد جامعه را معيار قرار ميدهد و اين حق مضمون اصلی حقوق بشر بين الدول است ، بايد از حقوق انسان حمايت صورت گيرد . ويا به عباره ديگر مواد ششم و هفتم قانون اساسی كه بالای تآمين عدالت و برابری و رعايت اصول قوانين بين المللی تآكيد ميدارد و موازين حقوق بشر بين الدول كه فوقآ تذكر داده شد ، اصل بوده و ماده چهارم قانون اساسی مغاير با اصل بوجود آمده است كه بايد از اعتبار ساقط و در آینده تعديل گردد .

به ارتباط مسئله دوم بايد اذعان نمود كه اگر ماده چهارم قانون اساسی معيار قرار گرفته و در تذكره هويت همگان افغان خوانده شود ، اين عمل دولت مناقض آن صراحت لهجهء حقوق بشری خواهد بود كه در بالا تذكر داده شد . درينصورت خود دولت مردم را وادار ميسازد تا به عنوان آخرين علاج به قيام برضد ظلم و فشار مجبور گردد .

در ماده اول اعلاميه جهانی حقوق بشر آمده است - تمام افراد بشر آزاد به دنيا ميآيند و از لحاظ حيثيت و حقوق باهم برابرند . همه دارای عقل و وجدان ميباشند و بايد نسبت به يكديگر با روح برادری رفتار كنند .
در ماده ششم ميخوانيم - هر كس حق دارد كه شخصيت حقوقی آن در همه جا به عنوان يك انسان در مقابل قانون شناخته شود .

درين دو ماده درباره حيثيت و حقوق برابر و روح برادری و احترام به شخصيت حقوقی تآكيد شده است .درصورتيكه با استفاده از ماده چهارم قانون اساسی جديد افغانستان همه را برخلاف اراده آنها افغان بنامند ، نه برادری است ، نه برابری و نه هم احترام به شخصيت حقوقی افراد جامعه .

ماده هفتم اعلاميه - ...... همه حق دارند در مقابل هر تبعيضی كه ناقض اعلاميه حاضر باشد و برعليه هر تحريكی كه برای چنين تبعيصی به عمل آيد بطور تساوی از حمايت قانون بهره مند شوند .

درين ماده در مورد نقض احتمالی حقوقيكه درين اعلاميه تذكر رفته است ، اشاره ميشود كه ماده چهارم واضحآ مناقض مواد بيشمار اين وثيقه است .

ماده بيست و دوم اعلاميه - هر كس به عنوان عضو اجتماع حق امنيت اجتماعی دارد و مجاز است به وسيله مساعی ملی و همكاری بين المللی حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی خود را كه لازمه مقام و نمو آزادانه شخصيت اوست با رعايت تشكيلات و منافع هر كشور به دست آورد .

درين ماده توجه بايد كرد كه در زمره ساير حقوق، در باره حق فرهنگی نيز تآكيد بعمل آمده و لازمه مقام و نموی آزادانه شخصيت تلقی گرديده است .درصورتيكه حق نام منشآ اتنيكی يك فرد جامعه سلب گردد ، مسلمآ مقام و نموی آزادانه شخصيت او متضرر ميگردد كه اين امر خلاف اصول اعلاميه جهانی حقوق بشر است.

کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی سازمان ملل متحد مصوبه 26 دسامبر 1966/

ماده اول

يك - تمام ملتها حق خودمختاری دارند. بواسطه این حق، آنها وضعیت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و توسعه فرهنگی خود را آزادانه تعیین میکنند.در جای ديگر اين وثيقه در مورد - حق بهره مندی اقلیتهای قومی و فرهنگی، از زبان، فرهنگ، رسوم و فرائض دینی ویژه خود تآكيد بعمل آمده است .

اگرچه در افغانستان مسئله اقليت و اكثريت قومی گنجايش بحث را ندارد ، زيرا كه افغانستان متشكل از اقليت های قومی است كه بدنه اصلی اقوام در خارج از مرز های كشور زيست دارند ، اين يك باب جدا از مضمون فعلی است ولی به هرحال درين مواد كانوانسيون در باره حق خودمختاری ، توسعه فرهنگی و بهره مندی از زبان و فرهنگ تآكيد شده است ، درحاليكه دولت افغانستان با اين عمل خود يعنی تسجيل هويت « افغان » برای تمام ساكنين كشور تلاش دارد نه اينكه حق خودمختاری و توسعه فرهنگی برای اقوام ساكن افغانستان قايل شود بلكه برعكس ميكوشد خودمختاری و توسعه فرهنگی را سركوب و تعلقيت های قومی و زبانی را زايل سازد كه اين عمل ميتواند در زمره خواص رژيم های فاشيستی و نيوفاشيستی محسوب گردد .

ماده دوم

يك - هر دولت عضو این میثاق متعهد میشود که نسبت به افراد ساکن قلمرو و تبعه حوزه قانونی خود، حقوق شناخته شده این میثاق را صرفنظر از نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقیده سیاسی و یا عقیده ای دیگر، و همچنین اصل و منشاء اجتماعی یا ملی، دارائی، نسب و یا وضعیت های دیگر، محترم شمرد و تضمین نماید.
سه - هر یک از اعضای عضو این میثاق متعهد است که:

الف: تضمین نماید، فردی که حقوق و آزادیهایش که در این میثاق برسمیت شناخته شده است، نقض گردد، باید وسیله ای جهت جبران خسارت موثر داشته باشد، هرچند این نقض بوسیله افرادی انجام گرفته باشد که در سمت رسمی خود قرار داشته اند.

ب: تضمین نماید، فردی که درخواست جبران خسارت میکند، باید بوسیله مقامات صالح قضائی، اداری و قانونگذاری و یا بوسیله هر مقام دیگری که بواسطه نظام قانونی کشور مقرر میگردد (مورد رسیدگی قرار گیرد) و همچنین امکانات جبران خسارت قضائی و حقوقی ( تظلم خواهی) توسعه یابد.ج: تضمین نماید که مقامات صالحه در صورت محرز شدن چنین خساراتی وادار به جبران شوند.

قسميكه ديده ميشود درين ماده در باره تعهد و وجايب دولت های عضو نسبت به حقوق انسان هر جامعه تآكيد به عمل آمده است .

دولت افغانستان به صفت عضو سازمان ملل متحد و جامعه جهانی ، در پای ميثاق ها اعم از اعلاميه جهانی حقوق بشر وکنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی سازمان ملل متحد مصوبه 26 دسامبر 1966 / امضآ نموده و به پيشگاه جامعه جهانی تعهد سپرده است تا نورم ها و موازين وثايق ميثاقها را رعايت و در تطبيق آن برای تآمين عدالت اجتماعی و برابری شهروندی صادقانه كوشان باشد .

درحاليكه تسجيل مفادات غيرعادلانه در سيستم حقوقی افغانستان بطور عام و در قانون اساسی كشور بطور خاص ، لازمه و ايجابات پيمان های مدنی را كه افغانستان ملحق به آن است ، ناشيانه زير پای ميكند .به اينترتب سخن اگر فراتر از ماده چهارم زده شود ، مفادات اول ، دوم ، سوم ، چهارم ، شانزدهم ، هفدهم ، نزدهم ، بيستم و بعضی مواد ديگر قانون اساسی حامل بار تعصبات دينی ، مذهبی ، قومی و زبانی ميباشد كه با اصول همزيستی جامعه مدنی در تضاد قرار دارد . ولی بحث اين مقاله در مورد بخشی از محتوای ماده چهارم قانون اساسی است كه تبعيض و استبداد قومی را قانونمند نموده و همگان را خلاف ميل و اراده شان افغان ميشمارد .

ماده پنجم

يك - هیچیک (از مواد) این میثاق نباید بنحوی تفسیر گردد که بموجب آن حقی برای کشوری یا گروهی و یا فردی در جهت فعالیت و یا انجام هر عملی که باعث از بین رفتن هر یک از حقوق و آزادیهای شناخته شده در این میثاق میگردد و یا محدود کردن آن حقوق بیش از آنچه که در این میثاق پیش بینی شده است، ایجاد نماید.
مفهوم و محتوای اين ماده از ماده سی ام اعلاميه جهانی حقوق بشر اقتباس گرديده و تآكيد بر آنست كه هيچ كس حق ندارد مفادات اعلاميه جهانی حقوق بشر و کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی سازمان ملل متحد را به طور تحريفی تفسير نموده و طبق ميل خود از آن استنباط و سوء استفاده نموده و حقوق ديگران را پايمال سازد .
اشاره اين ماده مربوط اشخاص حقيقی و حقوقی ميگردد يعنی نه اشخاص فزيكی و نه سازمانها و دولت ها ميتوانند اصول اين وثايق را تحريف و به نفع خود برای سركوبی حقوق ديگران استفاده نمايند .

درينصورت حكم ماده چهارم قانون اساسی به هيچوجه نميتواند در چوكات اهداف اعلاميه جهانی حقوق بشر و كانوانسيون حقوق مدنی و سیاسی ملل متحد گنجانيده شود .

ماده بیستم

يك - هرگونه تبلیغ برای جنگ بموجب قانون ممنوع است.

دو- هرگونه ترغیب به تنفر ملی یا نژادی یا مذهبی که باعث تحریک به تبعیض و یا دشمنی و خشونت گردد، بموجب قانون ممنوع می باشد.

تبليغ برای جنگ و هرگونه ترغيب به تنفر ملی ، قومي ، نژادی ، زبانی ، دينی و مذهبی توسط قانون اساسی افغانستان نيز جدآ تحريم گرديده و خلاف قانون اعلام گرديده است.

اين ماده قانون اساسی و كانوانسيون حقوق مدنی و سیاسی بخاطری حايز اهميت با سزآ است كه تبليغ و ترغيب به جنگ را در هيچ موارد اجازه نميدهد و تبليغ تنفر قومی و زبانی را ناجايز ميشمارد .

درحاليكه دولت افغانستان با روی دست گرفتن پلان تغيير هويت قومی و زبانی مردم افغانستان كه منجر به اضمحلال هويت اتنيكی اقوام غيرپشتون كشور ميگردد ، نه تنها به تنفر قومی ، نژادی ، زبانی ، دينی و مذهبی ترغيب ميكند بلكه اين عمل ناجايز و سركوبگرانه دولت به نحوی تبليغ و دعوت به جنگ و برادركشی ديگريست .
دولت با اين پلان ناسنجيده و احتمالآ سنجيده و خاينانه خود ، برای اقوام غيرپشتون انتخاب ديگری بغير از جنگ برای دفاع هويت قومی و زبانی نميگذارد .

در آخر سخن ميخواهم برای سیاست سازان و سیاست بازان افغانستان خاطرنشان سازم ، اشتباه نبايد كرد كه تعويض هويت اتنيكی اقوام به مفهوم شرط ايجاد « ملت » نبوده بلكه ميتواند سرآغاز جنگ های بين القومی جديد و تجزيه احتمالی افغانستان باشد . بنآ نبايد مردم را وادار نمود تا به عنوان آخرين علاج برای دفاع از هويت خود به قيام برضد ظلم و فشار مجبور گردد .

ومن الله التوفيق

آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید

پيام‌ها

 • برترى جويي قومى كه انهم از طريق ماشين دولت به اجبار صورت ميكيرد و هدفش اضمحلال هويت اتنيكى اقوام غير بشتون است,اين خودش به زات خود تفرقه افكنى و تجزيه طلبى است.اين يك عمل بد است به اين سبب كه ديكران هم كوشش ميكنند از هويت قومى واز قوم تبار خود به دفاع بر خيزند و هر كس راجع به قوم خود فكر كند و ازو دفاع كند.اين كار را در سابق قبيله خيلى و حشيانه انجام ميدادنددرولايات مركزى هزاره ها اكثريت قاطع بودند نفوس انجارا تشكيل ميدادند در زمان عبدالرحمن خان انها قتل عام شدند و ناقلين جاهاى انهارا اشغال كرد و امروز دربعضى شهر ها يك نفوس نا جيز انها مانده به همين ترتيب در ولايات شمالى همين عمل فاشيستى را بخاطر برترى قومى انجام دادند.قبيله كوشيده و تا زهر تبعيض وبر ترى جويي خودرا از هر طريق و در تما امور داخل كند.از همين سبب امروز ما يك كشور بنام فغان ستان مريض سخت داريم كه قدرت زنكى را ندارد. قبيله مانند غده سرطانى او را فلج كرده وبه او بوست واستخوان مانده و به زير باى دشمن ما كه با كستان است او فتيده است. بنام ناقل ,بنام قبايل و بنام كوجى سراسر افغانستان از جانب با كستان در محاصره است.دولت داران بشتون براى اينكه انها بشتون هستند و هم تبار شان اند تا هنوز خود را مانند ماهى در اب ميدانند و با انها در زد و بند اند.دشمن دشمن است.نشود كه روزى اين ماهى از اب بيرون برتاب كنندبعد اينها هم روز خودرا خواهند ديد.

  تحليل داكتر صاحب همت فاريابى خيلى بجا و ارزنده است اين يك زنك خطر براى ماست .ما بايد در برابر و حشيكرى قبيله با انديشه افغانملتى شان كه مساوى به فاشيزم است جواب بدهيم.امروز در جهان انترنيت ما حق داريم كه از حقوق خود دفاع كنيم .نكزاريم كه قبيله مارا بامال كند و زير باى با كستانى باندازد.درين كشور همه اقوام و مليت ها بايد باهم برادر و برابر و نزد قانون همه يكسان باشد.انعده از جاده ها كه نامها تاريخى از اقوام برادر را دشتند و به نامها جباران و قبيله برستان نام كزارى شده اند همه دوباره به نامهاى قديمى خود بركردانده شوند. فاشيزم حد و اندازه را نميداند و هميشه بر حق و حقوق ديكرا تجاوز ميكند و انرا بامال ميسازد.

  • سلام .

   همین حالا تذکره های ورقی که برای مردم توزیع میشود بدون پرسان و جویان ملیت فرد را اوغان مینویسند ..

   شایع یست که حاکمیت قبیلوی کرزی پاچا تصمیم دارد تا بخاطر جبران و فریب دادن کمک کننده های جهانی و"بن "... گویا بخاطر عدم تحقق بخشیدن وعده های سرشماری اینک کتابچه های تذکره یا اسناد هویت داخلی یا همان تذکره را شاید در بازار قصه خوانی چاب و عنقریب توزیع ان اغاز خواهد شد !!

   پس بر روشنفکران وخبره گان و نمایندگان ملت در پارلمان و شورا های ولایتیست تا اواز شانرا برای تحقق درست و توزیع اسناد هویت بلند کنند از جمله از قبل باید رادیو تلویزیون روزنامه ..... بمردم در باره اندازه و نام های ملیت های ساکن کشور مذاهب رایج ....برنامه ها داشته باشند واز ذکر درست یا حقیقت ملیت مذهب فرد با فواید ان .... به مردم معلومات داده شود شود .. همچنان به کارکنان توزیع گوش زد شود که به حرف طرف گوش کنند اگر که طرف لهجه اوغانی داشت نباید اوغان نوشته چون تعداد کثیری در لغمان جلال اباد قندهار تاجک وعرب نورستانی بلوچ .......اند اما زبانش اوغانی و نیمه اوغانی شده است همچنان هر که فارسی صحبت کرد نباید تاجک .... بنویسند میشود اوغان باشد یا کدام ملیت دیگر باید خود فرد بزبان خود ملیت خود را بگوید ملیت و مذهب زبان با ید در کنده و اساس نوشته شود که ارزش دارد , کتابچه هویت باید یکی دو صفحه داشته باشد و ستون ملیت مذهب ضروری نیست در عقب اش نوشته شده باشد اسناد هویت داخلی تبعه ج ا اوغانستان ...

   همه با هم باید مانع نوشتن اوغان در اسناد هویت داخلی خود شویم "در پاسپورت خارجی یا سفر فرق نمیکند مجبور هستیم " اما نباید در اسناد هویت که در داخل کشور رایج و قابل اعتبار است به اسم ملیت دیگران بزور منصوب شویم در غیر ان سرشماری و توزیع تذکره مهفوم خود را از دست میدهد چونکه خداوند قران رسولش و حاکمان و دولت دارن جهان و هر که حساب و کتاب دارند هر چیز هر جنس را با همجنس اش جداگانه حساب میکنند نمیشود قلم را با کتابچه ,سیاه را با سفید .. جمع نمود حساب دین و دنیا نست که باید بدانم چقدر انسان از کدام ملیت ها مذاهب نژاد در کشور ولایت ده خود داریم اگر همه اوغان نوشته شود باز هم اکثریت واقلیت و اندازه کوچی ها و ولایات ...معلوم نمی شود همان اش و همان کاسه همان فریب تذویر اوغانوالی وامتیاز خواهی خواهد بودو بس .

   باز هم هفتاد هزار کوچی داخلی و خارجی دوملیون معرفی خواهد شد و در تمام ولایات زمینه توزیع اسناد هویت برای شان بر طبق فرمان محمد گل مومند مساعد خواهد بود ...

   بگفته بوله مزاری یک دقیقه غفلت صد سال ......

 • بر خلاف آنچه مردم گفته اند باغبان بسيار دارد باغ ،ما
  بوی باروت است جای بوی گل لاله در دشت ليلی ، وحشت کشتار دارد باغ ما شهر ما توسط « جندال دوســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتم اين غول بيابان .
  در ميان دهکده ، شهر ، قصبه و باغ ما پبچيده ، مار « آفی » « گليم جمع » و ديگر
  ديو آدمخوار دارد باغ ما .
  باغ تاباغ شود بارديگر ، صد هزار دزد اغيار دارد باغ ما .
  مردما !
  وصف وحشت ، بربريت جنبشی ، نظاری ، وحدتی ، گلبدينی ، وهابی و طالبی در باغ ما
  به ( کيـــوان ) رفته است ، تذکره « اوغان » افغان ، باختر ، خراسان را نه بنگر از دست ترک ، فارس ، چودری يک جهان اســـــــــــــــــرار دارد باغ ما .

  • وادی شاداب و جنگلزار دارد باغ ما ++ سبزه های خشک در جویبار دارد باغ ما

   قامت چنار خم گشته ز تیغ ظالمان ++ گِله ها و حسرت بسیار دارد باغ ما

   هرطرف فریاد طفلان است بلند ++ کر دارد کوردارد آدم خونخوار دارد باغ ما

   باغ ما را خود کُشان افسرده اند ++ طالبان جانی و حکمتیار دارد باغ ما

   باغ ما صاحب ندارد باغبانان دزد گل ++ رهبران هرزۀ چَوتار دارد باغ ما

   شادی طفلان و نو باوه گان نشنید کس ++ بچه های گِرد بروت دار دارد باغ ما

   زیرهرشاخ گل و گل غنچه اش ++ خار دارد ، آب لجنزار دارد باغ ما

   این زمان جولان باغداران ماست ++ صاحبِ فرهیختۀ فکرت دار دارد باغ ما

   بعد این جایی نباشد جغدان کوه را ++ بلبلان مست و هیبت دار دارد باغ ما

   هر طرف را داد واویلای کوهی ها گرفت ++ رستم و کاوۀ آهنگر بیدار دارد باغ ما

   باغ ما سودابه دارد لهراسپ و کیقباد ++ سیاووش دارد توس دارد اسفندیار دارد باغ ما

  • گویا در دشت لیلی ظلم صورت گرفته است و از خاک و خون مجاهدان راه خدا ,ازادی ووطن ... لاله ها رویدن گرفته است باید زیارت ها در انجا بناءیابد , هچنان جنرال دوستم به خاطر این کشتار غول بیان.................

   در دشت لیلی تروریستان بین المللی از پاکستانی تا عرب ......... و دوستان اوغانی شان از لوی پکتیا تا لوی قندهار ...بوسیله غازان هموطن ما و نیرو های خارجی که از جانب عبدالحق و کرزی و اوغان ذلتیها اورده شده بود مردار به جهنم متوسل شده اند بو و تعفن ان حتا پرندگان و خزندگان را آزار میدهد .

   جای تعجب در این است که کسی از عدالت و برادری و برابری و حقوق زن سخن بمیان اورد و خود را از حزب د خ ا و حقوق دان چون روستار تر ه کی جا بزند و طالب را بربر خطاب بکند !! به یکبارگی از ملاعمر طالب تر و خونش به غلیان امده وسخنان چند دقیقه قبل خود را فراموش (بربر) وبخاطر لاله و داغ دل ان اشک هایش چون " کنر سین,کابل دریاب, او دقندهار لوی ویاله غوندی راروان " شود !! قابل درک است چون همیشه قبیلوی فکر و با این ارزش نابکار یکجا رشد ونمو کرده اند دشمنی و دوستی شان قبیلویست تا انسانی سر کشی هم از اوغانوالی سر کشی از قران قبیله!!!

   این لاله ها که از فرسخ دور از خارجی تا داخلی از قندهار و لوی پکتیا ... به شمال به زمین خانه وکاشانه دیگران امده گاهی جوانان , اطفال ,پیر مردان دیگران بدون انکه عضویت کدام گروه مسلح مخالف را داشته باشند را کشتار دسته جمعی میکنند گاهی خانه و زمین مردم را تخریب و از مردم میخواهد ده وناحیه زادهگاه نیاکا ن خود را ترک گویند !!! ایا ارزش اشک ریختن را دارد ؟؟؟

   چرا یکتعداد بخاطر این سربازان ازادی اشک میریزند؟؟ چرا بخاطر بیگناهان پیر و جوانیکه از جانب همین لشکر کفر و الحاد بی نظیر بو تو وال صعود ال تاجر بی رحمانه در هرات , سرپل, مزار ,دند شمالی ,بامیان ویکاولنگ ..... با روش های هتلر گونه به شهادت رسیده اند سخنی بمیان نمی اوردند تا در دفاع از تنفگ داران خارجی پرور سر میشکنانند ...!!!

   این "ادمخوران" گلم جمع"و " غول بیابانی" دوستم را همان فرصت طلب مکار (شهید اکبر ) تان بخاطر بقا چند روز اش بمیان اورد ده ها و صد های شانرا در حفظ و نهگداشت زابل و قندهار خوست لوگر پغمان جلال اباد ....چون گوشت دهان توپ استفاده کرد در ان زمان جناب تان کجا لمیده بودید!! فاشیست بی گانه پرور..

   کاملا یقین پیدا کرده ام که اوغان پرچمی و خلقی و طالبی وگلبدینی و دمکرات ندارد همه از کافر و لامذهب, چپ و راست تنها وتنها اوغانملتی اند و بس با ذره بین در بین شان کسی را انسان و مسلمان پیدا کرده نمی توانی همه عاشق رسم و رواج جاهلیت شان .

   بلی کاملا درست است که تذکره اوغان بیرق اوغان در جهان بلند شده بخاطر تریاک ,هیروین , چرس,
   فساد اداری , فروش و گوش بینی بریدن زنان .............

   علما بیشماری هم افتخار این اوغانستان چون یون , لایق , سیستانی, باری جهانی , ملا عمر ,حقانی , کرزی , وردک ... خراسان باختر ................چه داردبجز لاف دورغ کشتن و سوختن نباید انرا بنگرند چشم های انسان از دود تفت اش کور میشود.....

 • کرگس و کفتار دارد باغ ما + تابخواهی مار خالدار دارد باغ ما
  بلبلان اصيل افغانی از باغ ما کوچيده اند + جای بلبل سار دارد باغ ما
  باغ همسايه را ببين از برکت ما گل کرده است + گل ندارد خار مرغيلان دارد باغ ما
  سالهاست بر دلش داغ بهاران مانده است + حسرت ديدار ياران وفادار افغان دارد باغ ما
  از قدم شوم تبار پرستان فاشيست سر درختی های باغ ما يخ بسته است
  بخدا بعد از اين سرنوشت تار ، زهر دارد باغ هر افغان ما

Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس