صفحه نخست > دیدگاه > شکار صیادان فاشیسم در انتخابات، دانه چینی اغفال شدگان جاه و مقام و سرنوشت (…)

شکار صیادان فاشیسم در انتخابات، دانه چینی اغفال شدگان جاه و مقام و سرنوشت مردم در بیراهه؟

افتضاح زمانی به اوج میرسد که یکی از بزرگان دولت، با اطمینان کامل، از طریق تیلفون اوامر خودرا مبنی بر وکیل سازی یک عده، وجلو گیری از موفقیت عدۀ دیگری به تفصیل صادر و وبا وجود افشای این خیانت کسی غرض دارش نمیشود.
توردیقل میمنگی
دوشنبه 6 دسامبر 2010

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

دومین پردۀ نمایشات انتخابات پارلمانی، در متن حمام خون افغانستان، بادست اندر کاری های آشکار وپنهان گردانند گان خارجی و نقش آفرینی های تهوع آور، وعوامفریبانۀ آقای کرزی وتیم افغان ملتی های طالب پرور، در حالیکه همکاری های تنگاتنگ عدۀ دلال، از لایه های مختلف سیاسی وغیر سیاسی جامعه را باخود به همراه داشت به پایان رسید.

اکنون مردم ما شاهد اعلان نتایج نهایی این نمایش رسوا، با تفکیک برندگان وبازندگان آن میباشند که، پس از گذشت بیشترازدو ماه، با ویرایش وپیرایش دلخواه قبیله پرستان برسراقتدار، با همه رسوایی وآلودگی های آشکاری که درجریان ومتن آن وجود داشت، ازپرده برون افگنده میشود.

گستردگی میزان تقلبات ، تخلفات، قانون شکنی ها، تناقض گویی ها، زور گویی ها، پارتی بازی های گوناگون، مداخلات مقامات بلند پایۀ دولتی، خرید وفروش رأی مردم، پر سازی صندوق ها با ورقه های رأی تقلبی، استفاده از کارت قومی وعشیره ای،جلو گیری از رأی دهی عمدی وپلان شدۀ مردم در مناطق مختلف، خلق عمدی نا امنی ها در ساحات مورد نظر وغیره چنان آشکاروغیر قابل تردید است که حتی مجریان دولتی این انتخابات هم با شرمساری به آن اعتراف نموده ودر تلاش توجیه قابل قبول این رسوایی ها برای مردم ما وجهانیان مصروف اند.

نتیجه با تکیه بر تجارب گذشتۀهمچون بازی ها، از قبل معلوم بود، وهمه شاهد آن بودند که آقای کرزی وتیم معلوم الحال او حسب اقتضای موقف ومنافع قبیله سالارانۀخود، وبر نامه های دراز مدت وکوتاه مدت حامیان بین المللی اش وارد عمل گردیده، آن ملاحظه کاری های اجباری دوره های قبل راهم که از روی تفنن به تمثیل بعضی از شعار های اغوا گرانه مجبور گردیده بودند، اکنون دیگر ضرورتی به رعایت آنها نداشتند.

زیرا ایشان، براساس تجاربی که، از کنفرانس بن تا آخرین انتخابات بی آبروی ریاست جمهوری، که کرزی با وجود هزاران تخلف وتقلب، آشکارا وبی پرده، توانست، بازهم رئیس جمهور کشور شود، باخود داشتند، یقین کامل پیدا کردندکه، مردم بیچارۀ افغانستان جزگروگانهای دست وپا بسته در زنجیر ه های پیچ در پیچ استبداد، نیرنگ وفساد چیزی بیش نیستند که، جز آه وفغان هیچ توانمندی دیگری هم در اختیار ندارند، و تپ تپ پا های امریکا وغرب هم، همه از روی مصلحت وبازی با ذهنیت عامۀ مردم جهان بوده، وهدفی جز نمایش دروغین دموکراسی قلابی، در وجود نیروهای اجیر وغیر دموکراتی که سایۀ دموکراسی راهم هزار بار ترور خواهند کرد،ندارند چه رسد بخود یک سیستم دموکراسی واقعی!

از همین رو بود که ایشان، از همان ابتدای آغاز کار دوردوم انتخابات پارلمانی، بدون هیچ دغدغۀ خاطر وارد عمل شده وهمه زمینه های اساسی کار وزار انتخاباتی را به نفع اجرآت آیندۀ خود بر نامه ریزی نمودند.

تصفیۀ پارلمان آینده از وجود یک عده شخصیت های ملی ودانشمندی که، در پارلمان قبلی از روی تصادف، وشرایط پیش آمدۀ چند سال قبل در کشورکه، در آن مقطع پایه های حاکمیت های قبیلوی لرزان ودر حال سقوط قرارداشت، وملیت های محکوم کشورهم صاحب تشکیلات های سیاسی ونظامی قابل حساب خود بودند، بنیاد گرایی فاشیستی قبیلوی هم تا اندازۀ زیادی در نتیجۀ بروز حادثۀ یازدهم سپتامبروفعالیت های تروریستی دیگر، مورد خشم ونفرت جهانیان قرار گرفته بود، چانس ورود کمایی نموده بودند، از اهداف قبلاً تعین شدۀ حاکمان کشور بحساب میآمد.

روی همین ملحوظات آقای کرزی قوانین نیمه دموکراتیک انتخابات قبلی کشوررادر مغایرت بامواد مندرجۀ قانون اساسی کشورلغو وقوانین مطلقه وسردرگم جدیدی را با وجود عدم تصویب از جانب پارلمان گذشته، از طریق صدور فرامین شاهانه درمعرض اجرا قرارداد، که بر اساس آن کلیه زمینه های تقلب وتخلف از نام مبارزه برعلیه تقلب، آمادۀ کار گردیده ومبازره بر علیه تقلب، با اتکا بر قوانین خود ساخته وافراد خود گماشته، خود بزرگترین نوع فریب واغفال ذهنیت عامۀ مردم درجهت نیل، به اهداف غاصبانۀ ایشان در عرصۀ کسب قدرت به مجلس مقننۀ کشوربحساب میآمد، که تقریباً بصورت موفقانه انجام شد.

کمیسیون غیرمستقل انتخابات، وکمیسیون نام نهاد سمع شکایات، همانگونه که قبل از روی پرده آمدن نمایشنامۀ انتخابات دوم پارلمانی، کاملاً فعال ومصروف آماده سازی زمینه ها جهت تحقق بخشیدن به پلان های حاکمان فعلی بودند، بعداً هم فوراً وبدون اتلاف وقت وارد صحنه گردیده، با عناوین شفاف سازی انتخابات، رسیدگی به شکایات، وابطال رأی های تقلبی، علناً شروع به باطل سازی رأی های آن عده کاندید وکیلانی نمودند که، پیش از پیش تثبیت، وجلو گیری از ورود ایشان به پارلمان، ازاهداف قبلاً تعین شدۀ دولتمداران کنونی بحساب میآمد. رأی های باطل شده، عمدتاً آن آرائی بود که به صندوق منتقدین دولت، شخصیت های با اعتبار ملی وصاحب اندیشۀ مستقل جاداشت، نه آن رأی های واقعاً تقلبی که بعداز چاپ در پاکستان وارد صحنه شده وبه صندوق ها ی یک عده نمایندگان از پیش تعین شدۀ دولت جابجا گردیده بود.

دولت پوشالی کرزی با این عملکرد خائینانۀ خود، معادلۀ یک تیر ودو فاخته را در معرض اجرا قرار داده، هم فورمول ارزیابی وشفافیت را بحساب خود خوب به نمایش گذاشت وهم از مخالفین خود انتقام گیری نمود، وپارلمان دوم، دوردوم ریاست جمهوری خودرا از وجود مخالفین قسماً تصفیه وزمینه را برای احراز کرسی ریاست جمهوری برای دور سوم وشاید هم موروثی ساختن آن، با ایجاد چنین یک پارلمان بی خاصیت وفرمایشی مساعد ساخت.

تا با انفاذ قوانین فرمایشی توسط این پارلمان، آخرین مرحلۀ کاررا از نام قانون ودموکراسی بر علیه قانون ودموکراسی عملی نموده وتا جاییکه گنجایش داشته باشد، آرزو های شوم وغیر انسانی خودرا جامۀ عمل بپوشانند.

افتضاح زمانی به اوج میرسد که یکی از بزرگان دولت، با اطمینان کامل، از طریق تیلفون اوامر خودرا مبنی بر وکیل سازی یک عده، وجلو گیری از موفقیت عدۀ دیگری به تفصیل صادر و وبا وجود افشای این خیانت کسی غرض دارش نمیشود.

بد تر از همه اینکه عدۀ از تیکه داران قدرت در دولت ، همه باهم خواهان ممانعت، از ورود تنی چند مثل لطیف پدرام، داکتر مهدی، احمد بهزاد وغیره که از روی تصادف رأی آورده اند وباید به پارلمان راه یابند، گردیده وآمدن ایشان را به پارلمان مغایر منافع ملی کشور اعلان نمودند!!!! عجب دموکراسی وعجب محاسبۀ از منافع ملی که خواستۀ تنی چند ممثل آن باشد!!!!!!!

بنابه گفتۀ شاهدان عینی چوکی های وکالت علناً در سرای شاهزاده خرید وفروش میشد، وبازار خرید وفروش این چوکی ها تا حدی گرم بود که، روزانه صد ها هزار دالر رد وبدل میشد، تا اینکه بر اساس آن یک عده افراد مستحق به عناوین مختلف محروم از حق خود گردیده ویک عده افراد تاجر بازور پول و وکسب حمایت از جانب مقامات دولتی جبراً به پارلمان راه یافتند که این خود برای این آقا دموکراتهای قلابی هیچ عیبی ندارد وهیچ ضرری هم به منافع ملی کشور در بر نخواهد داشت.

به همه حال!

همۀ اهل خبره ودانش اعتقاد بران دارند که، این پارلمان یک پارلمان هدفمند در جهت نابود سازی آخرین دست آورد های نیمه دموکراتیک کشورطی یک دهۀ اخیر، باهدف تحقق بخشی، پروژۀ بازگردانیدن طالب ها در چوکات دولت وقدرت سیاسی کشور است، که در آینده های نه چندان دور، با لغو پارۀ از قوانین فعلی وتصویب قوانین جدیدی عملی خواهد شد که، این پارلمان وظیفۀ اجرای بلا قید وشرط همۀ آنها رابه عهده خواهد داشت، واز نام با اعتبار ترین مرجع قانون گذاری کشور، هر آن چیزی را مردم در ازای بزرگترین قربانی ها طی دهه های اخیر بدست آورده اند دوباره از ایشان باز پس گرفته خواهد شد.

اما آنچه که مایۀ نگرانی عمیق برای همه است، همانا برجسته شدن تمایلات شئونیستی وعلناً از تفوق طلبی های قبیلوی سخن گفتن توسط شخص رئیس دولت وحلقات وابسته به اوست که، بگونه های مختلفی، از چاره اندیشی های محیلانه برای آوردن یک عده وکلای غیر منتخب از مناطقی که بنابرتسلط مطلق حاکمیت طالبانی، هیچگونه انتخاباتی درآنها صورت نگرفته شروع، وباغیرعادلانه خواندن انتخابات در ولایت غزنی بعلت انتخاب نه شدن کاندید وکلای پشتون درآن ولایت وانتخاب شدن نمایندگان هزاره ها وغیره ادامه می یابد، که این خود به معنای علنی ساختن دشمنی، وآشتی نا پذیر بودن فاشیست های بر سر اقتدار، با مردم غیر پشتون، ومجموع مردم افغانستان ، خصوصاً تورکان وهزاره ها ست، که اهداف استراتیژیکی از پیش تعین شدۀ قبیلوی فاشیستی خودرا هر گز حاضر به کنار گذاشتن نبوده وصرفاً به حاکمیت انحصاری می اندیشند وتبدیل کردن این سرزمین به سرزمین خالص پشتون ها که این خود بنابه گواهی تاریخ وتجارب خونین سده های اخیر حاکمیت قبیله سالاران خیال است ومحال !!! ولی تداوم این نوع موضع گیری همانند گذشته ها جز به عقب راندن چرخ تکامل جامعه وخلق بی عدالتی ها ، با پیآمد های افزایش نفاق و تعصب ثمرۀ دیگری ببار نخواهد آورد که، این امر سخت تکاندهنده وقابل تأمل میباشد.

آنچه که بی هیچ گفتۀ پیدا و نتایج آن قابل لمس است همانا برنده شدن ستمگران وعقب گرایان درین انتخابات، ومهیا شدن زمینه های بازگشتن طالبان به حاکمیت دولتی از طریق این پارلمان است.

اما ناگفته نباید گذاشت که ورود افراد انگشت شماری از شخصیت های با اعتبار وباهد ف ملی که حاکمیت نتوانست جلو ورود ایشان رادر ین مقطع مانع شود، برای جامعۀ تحول پسند وخلق های محکوم کشور دست آورد بزرگی بحساب میآید که ، با تمرکز ووحدت عمل میتوانند بهترین سخن گویان مردم درین مقاطع حساس تاریخ باشند. به شرطی که امراض متعفن گذشته پرستی وخود محوری را از وجود خود دور ساخته،و تفاوت های عقیدتی را به منبع اختلافات ودشمنی های میان تهی میان هم مبدل نسازند!!! البته که تحقق این خواست کار سهل وسادۀ نخواهد بود، وگماشتگان رژیم فاشیستی سر نوشت هر یکی از این افراد را میتوانند با توسل به توطئه ودسیسه به سرنوشت ملالی جویا در دور قبلی این مجلس مبدل سازند.

نجات بخشیدن مردم ما از چنگال این ستمگران بی مروت کار سهل وسادۀ نیست ولی نباید هم ناممکن پنداشت، فقط به وحدت وواقع بینی های لازم، نیرو های ضد استبداد ونمایندگان واقعی خلق های در بند نیازمند است که ایجاب آگاهی سیاسی وخود آگاهی انسانی هر چه بیشتررا مینماید.

آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید
Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس