در همین بخش

صفحه نخست > خبر و گزارش > سازمان ملل می خواهد پناهندگان افغانستان را به جهنم روی زمین برگرداند!

سازمان ملل می خواهد پناهندگان افغانستان را به جهنم روی زمین برگرداند!

علی رغم اینکه کنوانسیون های بین المللی بر رعایت حقوق پناهندگان تاکید کرده و بازگشت آنان را به جایی که جان آنان در خطر است منع کرده اما سازمان ملل با همکاری دولت فاسد و جنایتکار کرزی سعی در بازگشت آنان به جهنم روی زمین دارد.
دوشنبه 22 مارچ 2010

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

عودت پناهندگان افغان از پاکستان دوباره آغاز گردید

کابل، 22 مارچ (UNHCR) – امروز اداره پناهندگان سازمان ملل متحد برنامه بازگشت داوطلبانه افغانهای ثبت نام شده را از پاکستان آغاز نمود. این برنامه معمولا در جریان فصل زمستان که تعداد کمی از خانواده به وطن عودت مینمایند، موقتا متوقف گردیده بود.

سال گذشته باوجودیکه این پروسه بنابر نگرانی های امنیتی که روند عودت و مراکز عودت داوطلبانه را متاثر ساخته بود و برای چندین بار متوقف گردانیده بود، کشمنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان بیش از 54،000 افغان پناهنده را در عودت به وطن مساعدت نمود که ازین جمله بیش از 48،000 نفر آنان از پاکستان به کشور عودت نمودند. معمولاً در ماه اول، پروسه عودت بطی میباشد، اما در ماه های آینده سریع تر میگردد. اکثراً بیشترین تعداد پناهندگان در ماه های جون، جولای و آگست عودت مینمایند.

طوریکه در توافقنامه سه جانبه میان پاکستان، افغانستان و UNHCR توافق صورت گرفته، برنامه عودت
داوطلبانه مساعدت شده UNHCR از پاکستان به افغانستان یک پروسه دوامدار است و جوانب تعهد شان را مبنی بر ادامه این توافقنامه ابراز نموده اند.

دولت پاکستان اخیراً تأیید نموده است که کارت های ثبت نام پناهندگان افغان و توافقنامه سه جانبه را برای سه سال
آینده (الی 31 دسمبر سال 2012) که عودت داوطلبانه افغانها را از پاکستان تنظیم مینماید, تمدید خواهند کرد. این تصمیم موکول به منظوری آن توسط صدراعظم پاکستان میباشد.

دولت پاکستان اعلان نموده است که بعد از منظوری این توافقنامه, پروسه تعویض کارت های ثبت نام پناهندگان افغان به کارت های جدید آغاز میگردد و در عین زمان این دولت یک کمپاین معلوماتی را در رابطه به اینکه کارت های فعلی تا زمان تعویض شدن آن مدار اعتبار میباشد، در داخل پاکستان براه خواهند انداخت.

در نشست کمیسون سه جانبه که بتاریخ 5 مارچ سال روان در دوبی دایر گردید, طرفین یکبار دیگر تعهدات شانرا مبنی بر داوطلبانه و تدریجی بودن پروسه عودت اتباع افغان که در پاکستان بسر میبرند، طوریکه در توافقنامه
سه جانبه تصریح گردیده است، تجدید نمودند.

افغانهای ثبت نام شده که با مساعدت UNHCR به افغانستان عودت مینمایند, هر فرد در حدود 100 دالر امریکائی جهت پرداخت مصارف ترانسپورتی شان و کمک در زمینه استقرار مجدد شان در افغانستان, بدست میاورند. کرایه ترانسپورتی نظر به مسافه که از مبدا الی ختم سفر طی میگردد, محاسبه میگردد.

از سال 2002، زمانیکه UNHCR برنامه عودت داوطلبانه را به افغانستان آغاز نموده است بیش از 4.5 میلیون افغان در بازگشت به کشورشان مساعدت گردیده اند, که بیش از 3.4 میلیون آنان از پاکستان و 1 میلیون آن از ایران به کشورعودت نموده اند. این برنامه یکی از بزرگترین برنامه های عودت داوطلبانه در تاریخ UNHCR میباشد.

اگر چه رقم عودت در جریان زمستان معمولآکم میباشد ولی با آنهم این پروسه در جریان سال از ایران بلاوقفه ادامه داشت.

بیانیه ی کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل:

پلان عملیاتی کمشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان برای سال 2010
در افغانستان

کابل، 18 جنوری 2010 – دفتر سازمان ملل متحد در امور پناهندگان (UNHCR) اهداف عمده کاری خود را برای
سال 2010 در افغانستان مشخص نموده است. همانند سال های قبل، برنامه های UNHCR بر مساعدت در زمینه
بازگشت داوطلبانه و با عزت، اسکان مجدد و حمایت از افغانهای بازگشت کننده و بیجاشدگان داخلی متمرکز
خواهد بود.

فعالیت های UNHCR در افغانستان در مطابقت با اهداف تعیین شده در استراتیژی پنج ساله انکشاف ملی دولت افغانستان (ANDS) در رابطه به پناهندگان، عودت کنندگان و بیجاشدگان داخلی طرح ریزی گردیده است.

اداره کمشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان همراه با دولت افغانستان (وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان)
فعالیت های خود را در زمینه فراهم آوری تسهیلات برای بازگشت داوطلبانه افغانهای پناهنده از کشور های پاکستان
و ایران و اسکان مجدد این افراد در محلات بودوباش اصلی شان ادامه خواهد داد.

مساعدت های UNHCR در بازگشت بیش از پنج میلیون افغان، که حدود 20 فیصد نفوس مجموعی افغانستان را
تشکیل میدهد، یکی از عمده ترین فعالیت های این اداره را در تاریخ 60 ساله آن تشکیل میدهد. هرچند، بازگشت
پایدار و اسکان مجدد این افراد بنابر وخامت اوضاع امنیتی، فرصت های محدود اجتماعی – اقتصادی و فقر گسترده
به یک چالش فزاینده مبدل گردیده است.

جهت مساعدت در زمینه بازگشت داوطلبانه پناهندگان و بیجاشدگان داخلی افغان، UNHCR مصارف ترانسپورتی،
مصارف برای اسکان مجدد ابتدائی، سرپناه و برنامه آبرسانی را به این افراد فراهم میسازد. در جریان سال
2010 فعالیت های UNHCR در رابطه به اسکان مجدد، مانند پروژه های سرپناه، آب آشامیدنی و ایجاد برنامه های عایدات در داخل افغانستان بر رسیدگی به نیازمندی های آسیب پذیر ترین عودت کنندگان افغان متمرکز خواهد بود.

UNHCR به نظارت از وضعیت عودت کنندگان، ارائه مشوره های حقوقی رایگان و تطبیق یک برنامه خاص جهت
عرضه مساعدت ها به آسیب پذیرترین افراد ادامه خواهد داد.

با درک اینکه سرپناه یکی از نیازمندی های اولیه بازگشت کنندگان میباشد، UNHCR در نظر دارد تا در سال 2010
10،000 واحد سرپناه دیگر را اعمار نماید. با اعمار این سرپناه ها جدید تعداد مجموعی سرپناه ها اعمار شده از سال
2002 تا اکنون به 200،000 واحد میرسد که بیش از 1.2 میلیون عودت کننده از آن مستفید گردیده اند.

همانند سالهای گذشته، در محلات انتخاب شده روستائی که در آنها تعداد زیاد بازگشت کنندگان بسر میبرند پروژه های پول در مقابل کار تطبیق خواهد گردید. همچنان پروژه های ایجاد عایدات برای گروپ های آسیب پذیر، شامل خانواده
هائیکه سرپرستی آنها را زنان بدوش دارند و سایر زنان معروض به خطر نیز ادامه خواهد یافت.

فعالیت های UNHCR در زمینه حفظ الصحه و آب آشامیدنی به مثابه یکی از اولویت ها در زمینه مساعدت با
بازگشت کنندگان باقی خواهد ماند. از سال 2002 تا حال این اداره 10،000 محل توزیع آبرا اعمار و یا بازسازی
نموده است.

همچنان UNHCR جهت تأکید بر پایداری بازگشت داوطلبانه، سعی خواهد نمود تا نیازمندی های مربوط به اسکان
مجدد دراز مدت عودت کنندگان در برنامه های انکشافی ملی گنجانیده شود.

UNHCR تلاش ها جهت تجدید استراتیژی ملی در مورد بیجاشدگان داخلی و بهبود پلان های احتمالی را رهبری مینماید. رسیدگی های UNHCR درین زمینه، بیجاشدگان داخلی را که طی سالهای متمادی در بیجاشدگی قرار داشته
و هم آنهائی را که درین اواخر از محلات اصلی شان بیجا شده اند در محراق توجه قرار میدهد.

تا اکنون، UNHCR به بیش از نیم میلیون بیجاشده داخلی در بازگشت به محلات بودوباش اصلی شان مساعدت نموده
و بازگشت داوطلبانه یکی از راه های حل معقول برای مشکل آنها بشمار میرود. هرچند، برای اسکان مجدد تعداد کمی
از بیجاشدگان داخلی باقیمانده نیز اقداماتی روی دست گرفته خواهد شد. جهت پایدار ساختن پروسه بازگشت بیجاشدگان داخلی، UNHCR به تأمین روابط با شرکای انکشافی ادامه خواهد داد.

از سال 2002 بدینسو، 4.4 میلیون افغان، شامل 3.4 میلیون عودت کننده از پاکستان و حدود 1 میلیون دیگر از ایران،
در بازگشت به کشور از مساعدت های UNHCR مستفید گردیده اند. هم اکنون حدود 2.6 میلیون افغان پناهنده در
آنطرف مرز های افغانستان بسر میبرند که از آنجمله 1.6 میلیون نفر در پاکستان و حدود 1 میلیون دیگر در ایران
میباشند.

پيام‌ها

جستجو در کابل پرس