در همین بخش

صفحه نخست > خبر و گزارش > درپوهنتون بلخ چه می گذرد؟

درپوهنتون بلخ چه می گذرد؟

ما خیانت های «دوام السطنه» را تا آخرمی نویسیم. اگرکسی توجه به آن نکرد ما استادان تصمیم داریم که با چند موتر303 فقط به حضور رئیس جمهورمملکت مراجعه کنیم ومابقی گریبان خود را درآنجا پاره خواهیم کرد.
جان نثار
چهار شنبه 3 فبروری 2010

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

قسمت پنجم سریال «درپوهنتون بلخ چه می گذرد» را با سلام واحترامات به خواننده گان محترم این سریال آغازگرمی شویم.

محترم استاد رحیم «رحیمی» بعد ازانتشارقسمت قبل معترض شدند که من درنوشتن عرایض هیچ دخالت نداشتم و دیگر اینکه چرا شما نام خانم رئیس پوهنتون را درسایت منتشرکردید؟

آقای رحیمی! شما تمامی قسمت های سریال درپوهنتون بلخ را یکباربه دقت مطالعه کنید ما فقط یک بارآنهم غرض توضیح توماری که درخانه شما ترتیب داده شده بود وامضای تان هم درپایان آن به وضوع معلوم می شود،مجبورشدیم نام خانم رئیس صاحب پوهنتون را ذکرکنیم. اگر یکبار به دقت قسمت قبلی را مطالعه کنید خواهید دید که شما درعریضه تان به لوی سارنوالی چهاربارنام خانم رئیس پوهنتون را ذکر کرده اید. به هرصورت تیم ویژه ای ما به کارافتیده تا درمورد شما ازفاکولته تعلیم وتربیه تا فاکولته انجنیری اسناد جمع آوری کنند. به امید دیدار

خواننده گان محترم بعد ازاینکه ما درقسمت های قبلی درمورد حبس شدن کمپیوترها،ماشین های فوتوکاپی اسکنرها و... توسط مقامات پوهنتون بلخ درزیرزمینی نمناک اطلاع رسانی کردیم. جناب رئیس صاحب پوهنتون بلخ ودستیاران شان دست به کارشدند وکمپیوترها ودیگرلوازم را اززیرزمینی بیرون نموده به اتاق نمبر(215= سلول 215) منزل دوم تعمیرتدریسی پوهنتون انتقال دادند تا بقیه مدت حبس شان را درآنجا بگذرانند. درحالیکه آن بیچاره ها به احتمال قوی ازبین رفته اند. نوشدارو بعد ازمرگ...

اما مشکل محترم استاد غلام نبی «ورد ک» حل نشد و ایشان مجبورشدند تا فامیل اش را تا پایان زمستان به ولایت وردک ببرند زیرا خانه وی گاراج نمناک است وخانۀ خالی منزل سه برای ...

دراین روزها درپوهنتون بلخ پروپاگندی درجریان است مبنی براینکه جناب دانشمند وفاضل اکادمیسین «هیواد مل» ازرئیس پوهنتون بلخ حبیب الله خانِ«دوام السلطنه» حمایت می کنند.

جناب هیواد مل صاحب!

اگراین شایعه درست باشد جای تأسف است وتأثر. شما میدانید که درفاصله این هفت سال رئیس جمهورکشورما دوبارازطرف مردم انتخاب شدند ودوبارانتخابات درپارلمان مملکت صورت گرفت.وزرا(اعضای کابینه تبدیل شدند) وبرخی ازآنها برای باردوم انتخاب شدند.اما آقای دوام السلطنه (رئیس پوهنتون بلخ) با وجود خیانت های ننگین وسنگین تا هنوز پابرجاست.

جناب استاد هیواد مل! ما استادان پوهنتون بلخ رای نداده بودیم که حبیب خان دیگرهیچ تبدیل نشود و صدها خیانت را مرتکب شود ،مانند تقرردختر اش «لیلی حبیب» که به اثرسوختگی شدید سؤ شکل پیدا نموده به حیث استاد دردیپارتمنت ژورنالیزم وفرستادن وی به بورس شش ماهه به کشور آلمان و موارد دیگر،ولی با آنهم مستبدانه برما حکومت کند وما مثل رعیت های قرون وسطی مجبوربه اطاعت باشیم. ما رای نداده بودیم که تا قیامت با وجود همه ای این خیانت ها وفجایع جناب رئیس ما را شما حمایه کنید.

ما خیانت های «دوام السطنه» را تا آخرمی نویسیم. اگرکسی توجه به آن نکرد ما استادان تصمیم داریم که با چند موتر303 فقط به حضور رئیس جمهورمملکت مراجعه کنیم ومابقی گریبان خود را درآنجا پاره خواهیم کرد. این را حق خود میدانیم که دموکراسی نوبنیاد ما به ما داده است.

قابل یاد آدوریست که سریال جاری را که تاهنوز چهاربخش آن درکابل پرس منتشرشده واین بخش پنجم آن است به زبانهای پشتو وانگلیسی ترجمه ونشر کنیم.

شاید برخی ازافراد بگویند که ما با دوام السطنه عناد شخصی داریم. اما هرگزچنین نیست. جناب دوام السطنه ( حبیب الله حبیب) مصاب بیماری قلبی (M.I) است شاید خودش هم این را انکارنکند اوبه خاطرهمین بیماری به هند رفته وی که ازقبل بیماری روانی-عصبی داشت بیماری (M.I) به آن افزوده شد. اضافه شدن بیماری (M.I) باعث تشدید تکلیف روانی وی شد وباعث شد تا فجایع ذیل از وی سربزند.

1- حمله اول:حبیب الله «دوام السلطنه» با آقای غمگسارکه مدیرتحریراتش بود برخورد فزیکی کرد و بامشت ولگد او را زیرپایش نموده لت وکوب نمود. همه پوهنتون ازاین فضیحت آگاهی دارند.

2- حمله دوم: درفاکولته انجنیری درساعت درسی استاد محترم سید مجتبی محصلی که اسمش سید نعمت الله ولد سید مظفر محصل سال (پنجم) رشته ساختمانی بود به جرم!! نیاوردن کارت هویتش توسط حبیب الله «دوام السطنه» زیرمشت ولگد قرارگرفت محصلان زیادی این فضیحت را تماشا کردند. جناب دکتورناصر استاد فاکولتۀ انجنیری وسید مجتبی هم حضورداشتند. فردای آنروز محصلان دسته جمعی اعترض کردند که این پوهنتون است یا کلپ کاراته! ولی محصلان را با گفتن گرگ آمد شغال آمد به جای شان نشاندند.

3- حمله سوم: بسیارناجوانمردانه است، ملازم فاکولتۀ شرعیات که نامش عبدالاحمد است ونام پدرش عبدالصمد می باشد وزیاده از1000جلد کتاب، موبل وفرنیچربه نام وی دردفتررسمی قید است زیرمشت ولگد جناب دوام السطنه قرارگرفت واو را به فاکولتۀ دیگرتبدیل نمودند. جرم وی این بود که دوام السلطنه با نازنین الخِلقه به معاشقه می پرداختند که ناگهان چشم این ملازم بدبخت به آنان می افتد. جرمش خیلی سنگین بود.اگرکتاب واموال که به نام وی قید است گم شود شاید دوام السلطنه خسارت وی را بپردازد.

شما منسوبین اکادمیک وزارت تحصیلات عالی!

خصوصاً دانشوران تعلیم وتربیه آیا تعلیم وتربیۀ معاصرچنین یک رئیس را تحمل کرده می تواند؟

منطق آقای دوام السطنه (حبیب الله حبیب) این است که اگریکی ازروسای فاکولته ها خیانت می کند من چه کنم او خیانت می کند خیانت او را به من چه؟

به این فضیحت ننگین توجه کنید.

درفاکولتۀ حقوق پوهنتون بلخ صنف سوم مضمون قضا به تاریخ 16/4/1386هـ ش. پنج نفر هریک

1- غلام حبیب ولد غلام نبی باگرفتن 36نمره

2- محمد فواد ولد عبدالمحمد با گرفتن26نمره

3- محمدهارون ولد امان الله با گرفتن 45نمره

4- میرآقا ولد غلام عباس با گرفتن 49نمره

5- همایون ولد نادرشاه با گرفتن 48نمره

عدم کریدت شدند وامتحانات خود را سپری نکردند ولی فارغ شدند ودیپلوم گرفتند چنانچه محمد فواد همین حالا درقندوز وظیفه دولتی دارد. استاد مضمون محترم پوهنوال سلطان شاه می باشد ومدعی است که هیچ گاه غیابت نداشته است پس چرا درغیابت وی این ناکامان کامیاب شده اند.

جناب وزیرصاحب تحصیلات عالی، مشاورین با فرهنگ تحصیلات عالی وریاست محترم انسجام اموراکادمیک آیا شما ازاین فضیحت آگاهی دارید؟

آقای قدیرخان (قوام السلطنه) ازاین اداره وکنترول رفیق تان خبردارید!؟ که همیشه درموقع خطربه وی زیگنال می دهید.

استادان اعتراض خود را به پیشگاه رئیس جمهورکشور، قاضی القضات ولوی سارنوالی بلند می کنند که اگرما محصل نالایقی را ناکام می کنیم، دوام السلطنه کامیاب می کند.

استادان پوهنتون بلخ حیران مانده اند که با چنین رئیس خیانت پیشه غرق درفساد وپرعقده چه کنند؟

گفتنیست درهمین سال جاری جناب حبیب الله خان دوام السلطنه ازسوی وزارت تحصیلات عالی توصیه گرفت. جُرم صد سیر،جزا یک گرام.

انگیزۀ توصیه گرفتن دوام السطنه هم این بود که همیشه برضد استادان توطئه ودسیسه می کرد چون نالایق است ودر دورۀ لیسانس ناکام چهارمضمون است بنابرین هرآمرنالایق همیشه مدسس وتوطئه گراست.

مثلاً هنگامی که نوبت ترفیع رتبه دولتی استادان فرا برسد واسناد شان غرض ابرازنظر به جناب دوام اسلطنه تسلیم داده می شود جناب دوام السطنه(حبیب الله حبیب) اسناد آن عده استادان را که خوشش نمی آید به خانه میزخود قید می کند. وقتی اسناد ترفیع بعد طی مراحل قانونی ازکابل برمی گردد، بعضی ازاستادان درکمال تعجب خبرمی شوند که با وصف اینکه نوبت ترفیع شان بوده ترفیع نکرده اند وقتی به شعبه مربوط عارض می شوند مامورین آن بخش برای شان می گویند: رئیس صاحب دوسیه های ترفیع شما را درخانه میزشان قید نموده، وقتی به خود جناب دوام السطنه عارض می شوند می گوید: یاد خودشان(مامورین) رفته مه(من) خبرندارم و حرف های میان تُهی دیگر، جناب حبیب الله خان «دوام السلطنه» حتی شهامت این را هم ندارد که روی راست بگوید: این بد را من کرده ام. قصه ترفیع علمی استادانِ که در کتگوری فوق قراردارند طولانیست.

یکی ازخیانت های بسیارجالب جناب حبیب الله خان «دوام السلطنه» ناکام گذاشتن پروژه اعماریک مرکزآموزش کمپیوتر با کتاب خانه مجهزتوسط یکی ازنهاد های کمک رسان( احتمالاً بانک جهانی) به قیمت دو تا سه ملیون دالر درمحوطه پوهنتون جدید می باشد. وقتی نقشه اعماراین ساختمان دراختیار جناب دوام السلطنه قرارمی گیرد، همراه با دیگردوستان نابغه اش ساعت ها به نقشه خیره می شوند و می گویند اگراین ساختمان اعمارشود ازفضا مانند تفنگچه معلوم می شود. درحالیکه بدیل هم ندارند، ماهها می گذرد تا اینکه پروژه به سبب تاخیربسیاراز سوی نهاد مذکور لغو می شود. باز یک چک چک.

ازروزی که جناب دوام السلطنه درپوهنتون بلخ رئیس شده اند تمامی کادررهبری پوهنتون فقط ازیک فاکولته هستند.رئیس پوهنتون جناب حبیب الله خان دوام السلطنه ازفاکولتۀ انجنیری، معاون علمی پوهنتون ازفاکولته انجینری ( قبلاً مرحوم هاشمی فعلاً دکتور ناصر) که هردو ازاستادان فاکولتۀ انجنیری هستند. تا همین چندی قبل معاون امورمحصلان نیز محترم انجنیرشریف ازفاکولتۀ انجنیری بود.
اینها بیانگراین است که دوام السلطنه ناکام چهارمضمون به هیچ کس اعتماد نمی کند- فاکولته های مانند پیداگوژی شرعیات و زراعت ... بی استعداد هستند وقابلیت رهبری را ندارند زیرا که ناکام چهارمضمون نیستند(معیارتوانایی علمی درنزد دوام السلطنه همین است) ادامه دارد...

به ادامۀ سریال درپوهنتون بلخ چی می گذرد؟

سرازیرشدن سوغات به مقامات، چنانچه دریور(راننده) رئیس پوهنتون بلخ می گوید: که ازبس رئیس صاحب موتر را ازسوغات های گوناگون پرمی کند موتردرکوتل سالنگ «ناکِن» می کند.روی سوغات گرم.

شنبه 16 ژانويه 2010, نويسنده: جانباز


به ادامۀ سریال درپوهنتون بلخ چی می گذرد؟

مراحل تقررنیزبه دست خود شما عالی جنابان است. کسی دیگه نوبت فرزند شما را بگیرد وا به جانش، چنانچه تا دختررئیس پوهنتون فارغ نشد ازشمولیت دختری به نام (فرشته بهشتی) به حیث استاد جلوگیری به عمل آمد(بیچاره فرشته هرگزاستاد نشد با آنکه تقریباً دوسال افتخاری تدریس نمود) و استاد (احمد ضیا فیروزپور)یکسال افتخاری درس داد ولی مسله تقررش با دخترریئس پوهنتون یکجا درجلسه دیپارتمنت مطرح گردید.

جمعه 8 ژانويه 2010, نويسنده: جانباز


به ادامۀ سریال "در پوهنتون بلخ چه می گذرد؟"

آقای فائز، از شما بعید نیست که دست به تخلف بزنید ، زیرا در گذشته نیز چنین کاری از شما سر زده بود . که اینک بدان مفصلآ اشاره می کنیم.

سه شنبه 29 دسامبر 2009, نويسنده: جانباز


پاسخ رييس دانشکده ی اقتصاد دانشگاه بلخ به يک مقاله ی منتشر شده در کابل پرس

پوهنوال ولی محمد فائز

چهار شنبه 23 دسامبر 2009, نويسنده: جانباز

واژه های کلیدی
آنلاين بنگريد :

پيام‌ها

 • سلام جانباز عزیز! امید که با همه اعضای شبکه ات خوب باشی و تلاش نماید که موضوعات مهم را که در پوهنتون بلخ جریان دارد برملا سازید. من نیز یکی از علاقمندان سخنان شما هستم، اما به نظر من مبارزه شما کمی اشکال دارد .
  مثلا" شما از دیوار پوهنتون نامبرده اظهار نموده اید که پول زیاد به جیب ریس افتیده است . ایا اگر ریس روزی ادعا شما را درارگان های عدلی رد نماید ایا شما ثابت نموده میتوانید هرگز نه . ویا موضوعات خورد کوچک که قابل ذکر نبود که اعضای شبکه شما مانند زنان بیوه از قات قود شعبات پالیده پیدا کرده برای خودت میدهد و خودت نیز شاید بدون عواقب بعدی ان، ان متن ها را سر سامان داده نشر میکنی من میدانم که خودت وسیله یک مشت افراد شدی که انها میخواهند پوهنتون را برگردنند به دوران گذشته که همه ما میدانیم که دران دوران چی فجایع که نبود. فهمیدی ان دوران را یا واضح بسازم (دوران قیصاری و عزت اله حامد ) فکر میکنم یادت رفته .... اما از یاد ما نرفته، از این بعد دیگر دامن خودرا بالا نکن و گرنه روزی شود که جواب یک ادعا خود را نتوانی ثابت نمایی .
  اگر میخواهی که واقعا مبارزه نمایی از زیر چادری بیرون شو و مردانه وار مبارزه کن که ما هم ترا همراهی نمایم . این کار شما یعنی نام بردن از فامیل رئیس پوهنتون، کاکگی و مردانگی مزاریان را تحت سوال قرار میدهد.
  تشکر دوست شما جان فدا

  • آقای جان فدا ! فکر نمی کنم که آقای جانباز با افشا نمودن کار های غیر قانونی ریس دانشگاه کدام عمل غلطی را انجام داده باشند. اگر هر کسی دست روی دست بگذارد و چیزی انجام ندهد روزی فراخواهد رسید که ریس دانشگاه از یخن رفقای نزدیک خود مثل شما نیز خواهد گرفت. چون خبر یافته ایم که ایشان دیوانه و عصبی شده اند. آن قدر که حرام خورده است طبعا عقل خود را از دست خواهد داد. خداوند بی جزا نخواهد گذاشت.

 • این گپ های کلش توطئه علیه استاد عطا محمد نور والی بااستعداد و مجاهد بلخ است. غلط می کنی با همه شبکه ات که گپهای بی سند میزنی. اگرکسی از شما تقاضا کند که سند گپهای خود را نشان بدهید از کجامیتوانید اینکار را بکنید. مثل آدمهای بی وجدان گپ میزنید. هرکس میتواند برعلیه هرکس که بخواهد بی سند گپ بزند

  • ابله بودن خود را یک بار دیگر نیز در اینجا روشن ساختی آقای غیاثی. اول بخوان که در متن بالا چه موضوعاتی موجود است. ثانیا از کسی که در موردش شکایت می شود پشتون است. نه به تاجیکان ارتباط دارد و نه به استاد عطا.

 • با پوهنتون پوهنتون گفتنت سایت کابل پرس را مردار نکن. اگر به زبان فارسی می نویسی باید دانشگاه بگویی و هرگاه به زبان پشتو نوشتی می توانی از کلمه پوهنتون استفاده کنی. پارسی را پاس داریم. به زبان فارسی با به کار بردن واژگان غیرضروری بیگانه خیانت نکن.

 • سلام بی بی گل حلیمه جان رسا امید که سر حال بوده باشی . ضمنا باید خاطر نشان بسازم که شاید خودت در همین اواخر در دانشگاه امده باشی و از احوال و اوضاع گذشته دانشگاه اطاع نداری میدانی که همین افراد و اشخاص که علیه ریس دانشگاه تو طعه را دامن میزنند از کجا رهبری میشود و اهدف انان چیست ؟ و این همه یک بازی سیاسی است چیزیکه این ها ادعا دارند اگر واقعیت باشد وزارت تحصیلات ریاست تفتش ندارد که ارزیابی کنند و یا اگر اختلاص صورت گرفته ارگان های عدلی ما نداریم ؟ یعنکه از تمام کارهای غیر مشروع ریس تنها همین جناب ها خبر دارند و بس .
  تو بی بی عزیز کورکورانه قضاوت نکن . این ها میخواهند که با تبلیغات پوچ خود فرد دلخا خوده که درنظر دارند رویکا ر بیاورند و خاطرات دوران گذشته خوده تازه نمایند . که در او زمان چقدر بالای محصلین مزار ما ظلم نموده اند . دیگه این ها او ارمان خوده د رگور خواهند بردند . و به امید روزی که اقای جانبازخان با این ادعا هایکه خودش انرا ثابت کرده نمیتواند در نظارت خانه و توقیف خانه قرار بگیرد . و هیچ یک از اعضای شبکه اش به درد اش نخورده همه انان انکار نمایند . انشالا این کار میشود.
  و قابل ذکر میدانم که من از کلمه دانشگاه استفاده نمودم که قبلا مورد انتقاد اقای قاضی زاده قرارگرفتم . گرچی داشتن تبعیض در بین ما افغانها مشکلات وطن را حل نمیکند ماهمه یکی هستیم . اما خواستم که این کاکه خفه نشود.

 • سلا م جانباز عزیز امید که از سفر برگشته باشی .
  میخواهم که در مورد یکی از اعضای شبکه ات که متهم به جعل شده برایت اطلاع بدهم . میدانی که یکی از جمله رفقایت که در پوهنی اقتصاد مصروف تدریس است . درمضمون که تدریس میکند جعل نموده یعنی که پهلوی عنوان مضمون که تدریس میکند یک چیزی اضافه نموده و به اساس همان چیزیکه اضافه نموده و جعل کرده سالهاست که اولاد این وطن را درس داده و صدها محصل را فارغ داده . یعنیکه صدها محصل بیچاره مضمون بی مفهوم اورا اموخته و رفتند . و این موضوع در همین تازه گی ها بدست رس مسوولین قرارگرفته است . کوشش کن کمک اش کنی زیرا او هم از جمله یارانت است . و یا اینکه روز بد برادر ندارد؟ محافظه کاری میکنی معلوم میشود .........

جستجو در کابل پرس