صفحه نخست > دیدگاه > مکث کوتاهی بر تازه ترین کتاب جناب محمد اکرام اندیشمند

مکث کوتاهی بر تازه ترین کتاب جناب محمد اکرام اندیشمند

گوربز خان "عطاخیل "
يكشنبه 7 مارچ 2010

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

کتاب جناب محمداکرام اندیشمند نویسندهء توانای کشورم درمورد حزب دموکراتیک خلق افغانستان را خواندم. این کتاب ازبساجهات قابل تقدیروتحسین است. نویسندهء کتاب کوشیده است تاعملکردهای حزب دموکراتیک خلق افغانستان را اززمان پیدایش تا سقوط با اسناد ومدارک انکارناپذیربه نقدبکشد. لازم به یاد آوری است که فرهنک نقد وانتقاد درجامعهء پریشان ونفاق زدهء افغانستان تاکنون نهادینه نگردیده است. درکشورما نقد وبررسی عملکرد افراد، احزاب یاگروه های قومی و سیاسی دریک مرحلهء خاص تاریخی دراغلب حالات معنای دشمنی وتخاصم را برای برخی داده است. نزد تعدادی، داشتن عقیدهء سیاسی چنان جایگاه مقدس و منزه دارد که هرگونه تجدید نظریابازبینی درآن خودکشی پنداشته شده و خیانت به آرمان رفقای حزبی شمرده میشود.

روی همین علت است که افغانستان شاید تنها کشوری درجهان باشد که قشرباسواد آن نتوانسته است تا حرکت زمان وسیرحوادث را به سودخویش وجامعهء خویش سمت وسودهد بلکه این حوادث است که بالای قشرباسوادجامعه تاثیرانداخته وآنانرا دنباله روان بیچون وچرای خویش ساخته است. به عبارهء واضحتراین حوادث است که بالای ما سلطه میراند پیش ازاینکه ما برحوادث سلطه برانیم. هرروز حادثه جدیدی به وقوع می پیوندند ماناگزیریم که تابع آن گردیده وخودرا مطابق به آن عیارسازیم و آنرا به عنوان واقعیت یا ریالیته های مثبت ویامنفی برسمیت بشناسیم.

آنچه که تاریخ معاصر وقبل معاصرافغانستان نشان میدهد.کشورما درطول تاریخ یامعبروممرقشون کشورگشایان وسلاطین بوده ویاهم نقطهء تلاقی منافع کشورهای بزرگ ودرعین حال متخاصم. درتمام این حوادث مردم افغانستان قربانیان حوادث بوده اند. قربانی که برای خودمردم هیچ ارمغانی نیاورده است بلکه دیگران را آبادساخته است. زیرا قشر باسواد قبل ازدیگران پا به فرارگذاشته وحاضر به دادن قربانی نگردیده است.

بدون تردید درجملهء حوادث بزرگ وتاریخی یکی هم حوادث چهارپنج دههء اخیر افغانستان است که باتولد حزب دموکراتیک خلق، نشو ونما وبالاخره سقوط آن گره ناگسستنی خورده است. بررسی اوضاع تاریخی افغانستان درچنددههء اخیربدون تحلیل وارزیابی همه جانبهء عملکرد حزب دموکراتیک خلق، رهبران وشاخه های منشعبهء آن ناقص است.

البته کاربردکلمهء دموکراتیک ازطرف بنده بمعنای تائید مظاهر دموکراسی در درون حزب مذکورنیست امابنده به این عقیده هستم که اگررهبران بی استعدادی چون تره کی وامین که دربسا موارد مردان بیسواد و دارای اندیشه های منحط قبیلوی بودند ازلجاجت وجاه طلبی دربرابر ببرک کارمل کارنمی گرفتند شاید وضعیت طوردیگری انکشاف میکرد. زیرا دربین رهبران چپی افغانستان یگانه چهره جذاب ومردمی درمیان قشرباسواد افغانستان تنها ببرک کارمل بود که به سان رهبران چپی دیگرکشورهای چون مصر عراق یوگوسلاویا ازسواد کافی برخوردار بوده وقدرت خارق العادهء سخنرانی ونیز تحلیل وارزیابی اوضاع ودرعین حال جرأت وشهامت رهبری را دارا بود. اسناد ومدارک معتبرنشان میدهد که ببرک کارمل ازشام پیروزی رویداد هفت ثور تا آخرین لحظهء عمرش خواهان انتقامجوئی قبیله ای علیه سردار محمد داوود نبود. تنها سلیمان لایق وحفیظ الله امین بودند که به سربازان کودتاچی امرقتل عام اعضای خانوادهء سردار محمدداوود را صادر کرده بودند. ازنظر بنده تیوری مشی مصالحهء داکترنجیب الله نیز نظرات ببرک کارمل بود که در زمان قدرتش بنام تیزس های دهگانه انتشاریافت اما میخایل گرباچف رهبر جوان واصلاح طلب شوروی سابق که از رهبران کهنه وفرسوده حزب کمونیست در داخل شوروی به تنگ آمده بود فکر میکرد که ببرک کارمل نیز هم بخاطر پشتون نبودنش وهم کبرسن با اوکنار آمده نمی تواند. بناء هرچه زودتر کارمل را ازسرراه خویش برداشت. اسناد ومدارک نشان میدهد که جرم ببرک کارمل نسبت به سایر رهبران چپی درافغانستان سنگین تربوده است و آن اینکه او در اصل پشتون نبود وبرعکس خواهان برادری وبرابری میان همهء خلقهای ساکن افغانستان بود. که طبعا چنین خواستی برمذاق انحصار طلبان قومی وبرتری جویان قرون وسطائی خوش نمیخورد ببرک کارمل شخص باسوادودمیان هواخواهانش خیلی پرجاذبه بوده است تاجاییکه شایع است که بعداز کناره گیری وی ازقدرت یکی از ازهوا خواهانش دیگر تاب نیاورد وخودرا با نکتائی اعدام میکند

جناب اندیشمند درکتاب مذکور زحمات زیادی را متقبل شده است گرد آوری اسناد ومدارک نوشتاری ویا دیداری کارسهل وآسانی نیست برای اثبات بسیاری ازجمله های کتاب ذکرمآخد ومنابع آن خیلی طاقت فرسا ودربسا حالات ناممکن است اما جناب اندیشمند بخوبی توانسته اند تا این راه صعب العبوررا طی کنند ایشان درین راه توفیق یافته اند تاکتب ،نوشته ها ومقالات دست اول رهبران وبلند پایگان حزب مذکورازتمام جناح ها وگروپهای قومی وسیاسی به شمول نوشته های ترجمه شدهء مقامات کا گی بی سابق وبازنشسته های حزب کمونیست شوروی سابق را با حوصله مندی مطالعه وهریک را با دیگری مقایسه نموده وراست را ازدروغ تفکیک نمایند.

ازویژه گیهای دیگراین کتاب یکی هم انتخاب واژه ها وکاربرد اصطلاحات است که جناب اندیشمند علی الرغم اختلافات فکری وایدیالوژیک وسه دهه جنگ مسلحانه با حزب مذکور هیچگاه ازحدود وثغور احترام به کرامت انسانی حفظ آداب واخلاق نویسنده گی خارج نگردیده اند. هستند یک تعداد نویسنده گانیکه بخاطر ضربه زدن حریف ازبکارگیری زشت ترین کلمات غیرانسانی نسبت به طرف مخالف ابا نمی ورزند.

سبک نوشتاری آقای اندیشمند سبک منحصر بفرد است نوشته های او بیان خیلی رسا وگویا دارد نوشته های اندیشمند از سلاست وروانی خاصی برخورداراست وهیچ غموض وبیچیده گی برای خواننده دست نمیدهد. طلوع این کتاب ارزشمند وگرانبها را برای جناب اکرام اندیشمند وارباب تحقیق وپژوهش ازصمیم قلب تبریک میگویم.

آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید

پيام‌ها

  • راستى هنوز كتاب اقاى انديشمند هنوز بدست ما نرسيده ولى معلومات شما و تحليل شما واقعا واقعبينانه وبى غرضانه است.وقعا كه كار مل بشتون بود ولى قبيله برست قوم برست نبود .صدر اعظم هزاره بود او در كار خود صلاحيت هاى عام وتام داشت.در هاليكه در دولت هاى قبيله برستان ديكر اقوام بطور سمبوليك به وزارت ها كماشته ميشوند انها هيج صلاحيتى ندارند.طوريكه احمد ضيا مسعود همين قضيه را روشن ساخت . من كه برجمى نيتم از بعضى برجمى ها هم خوشم نميايد ولى امدن كار مل سبب نجات من وهزارها همجومن از زندانها فاشيستى امين تركى شد.امين كفته بود كه از 16 مليون يك مليون كاردارد.خدا ى باك بالاى ما رحم كرد.راستى خدا درزمان كارمل انسانيت و شرافت بميان امد.مردم كمى نفس به راحت كشيد.يكى كفتن حقيقت است ويكى كار حريفان.اين همه احزاب سياسى با ايديالوزى هاى مختلف كوشش ميكنند كه خودهارا سفيد وحريفانرا سياه رسم كنند.ولى اكرام انديشمند قرار فرموده شما اين طور عمل نكرده است.شايد اين اغاز يك جرخش باشد تا ديكران هم بجاى حقايق جفنك ننويسند.خلاصه اينكه مغرضانه ننويسند.

Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس