صفحه نخست > دیدگاه > هشتم مارج روزهمبستگی زنان و یادی از خانم کارمین بن لادن

هشتم مارج روزهمبستگی زنان و یادی از خانم کارمین بن لادن

خانم کارمین تعداد شهزاده های خاندان سلطنتی را درعربستان سعودی بالغ بر بیست وپنج هزار نفر میداند، خانم کارمین از شوهر سابقش یاد میکند که تعداد خواهران وبرادران شوهرش بر پنجا وهفت نفر بالغ میگردید.
گوربز خان "عطاخیل "
دوشنبه 8 مارچ 2010

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

کتاب خانم کارمين( Inside the kingdom) (در درون پادشاهی) حاوی خاطرات زنده گی این خانم در درون خاندان مقتدر بن لادن که با خاندان شاهی عربستان سعودی نیز قرابت دارد میباشد. داستان این خانم با عشق وطراوت وشادابی درسنین جوانی آغاز شده وبا سیاست واقتصاد گره خورده وبالاخره با طلاق وجدائی پایان می یابد. عکسها وفوتو های نویسنده با شوهرسابقش وهمچنان خاطرات مصور ازمیله ها و گلگشت ها با اولادهایش خود گواه روشن این داستان واقعی است. انگیزهء اصلی نویسنده برای نشر این کتاب همانا مشکلات وموانع است که بعداز واقعهء یازده هم سپتمیر بخاطر پسوند نام فامیلی بن لادن با نامهایشان در اسناد وگذرنامه های سویسی بروزمیکند. آنها مشکلات عدیده ای را متحمل میشوند. درهرمیدان هوائی وهر ادارهء تعلیمی وتحصیلی پسوند نام بن لادن مصیبت های زیادی را برای این فامیل کوچک وسراپا زنانه ایجاد میکند.

خانم کرمین مجبور میشود که بخاطر خود و اولادهایش کتابی را به نشربسپارد و ازتمام رازهای فامیلی وروابط زنا شوهریش در مدت سی سال وچیزی بیشتر پرده بردارد. او بخاطر معرفی کتابش سفرهای پیهم به ایالات متحده امریکا وانگلستان انجام میدهد در دانشگاه های کشور خودش سویس، همچنان آلمان ، فرانسه، سویدن، وغیره با مسلمانان وغیرمسلمانان خصوصا با استادان وپروفیسوران کشورهای مختلف دنیا نشست ها ومصاحبه ها را انجام داده وبا جبین گشاده به سوالات وانتقادات مردم پاسخ میدهد. خانم کارمین ازطرف مادر مربوط به خانواده های اریستوکرات فارس ایران بوده وبه زبان فارسی روان صحبت میکند. زادگاه وی کشور سویس است اما خاطرات شیرین وی از زنده گی مقطعی اش درکودکی با مادر وبستگان مادریش درایران نظربه گفته ء خودش ازشیرین ترین ایام زنده گی وی بشمار میرود. برعکس، سالهای اخیر سلطنت درایران که فقر وبدبختی وگدائی به اوج خود رسیده بود خاطرات خیلی زشت وتلخی در ذهن وی برجا گذاشته است.. سقوط رژیم پهلوی درایران و برگشت آیة الله خمینی ازپاریس واستقرار نظام شدیدا دینی درایران خود داستان دیگریست که پرداختن به آن حوصلهء فراوان می طلبد. اما آنچه که من ازخلال نوشتهء خانم کارمین درک کردم به عقیدهء وی، سقوط شاه، درایران و بقدرت رسیدن چپی های طرفدارماسکو درکابل که بعد منجر به لشکرکشی قوای شوروی به این کشور شد سرآغاز بدبختی وتیره روزی نه تنها دو کشور ایران وافغانستان بلکه همهء کشورهای مسلمان ونیز باعث رادیکالیزه شدن جنبش های اسلامی گردید . ازنظر خانم کارمین بعدازلشکر کشی قوای شوروی به افغانستان تمام امیدها وآرزوها درجهت ایجاد تغیرات مثبت درزنده گی مسلمانان خصوصا زنان به یأس مبدل گشت. حوادث طوری به نفع افراط گرایان مسلمان تحول نمود که اسلام گرایان افراطی ازشمال افریقا تا خلیج فارس وجنوب شرق آسیا همه را به گرو گان گرفتند.درکشوری مانند الجزایر اگر نظامیان مداخله نمیکردند اسلام گرایان افراطی قادر به غصب قدرت ازمجرای دموکراسی گردیده واحتمالا بعدازپیروزی مردم شاهد محو کامل همهء مظاهرآزادی های فردی می بودند دقیق آنچه که در آلمان وایتالیا قبل ازجنگ جهانی دوم بوقوع پیوست. ازنظر خانم کارمین بعداز بقدرت رسیدن آخوندها درایران، ایران وعربستان سعودی برسر رهبری جهان اسلام در رقابت با یکدیگر قرار گرفتند این دو کشور درمسابقهء برخ کشیدن فضایل یکدیگر مجبور به انفاذ قوانین زن ستیزانه گردیده وبار دیگر سلطهء مردان را در زیر عبای دین ومذهب تثبیت نمودند. بنا به عقیدهء خانم کارمین بعداز پیروزی انقلاب اسلامی درایران حادثهء گروگانگیری خانهء کعبه درمکه پیش آمد که خاندان سلطنتی عربستان را شدیدا تکان داده ومقامات سعودی را بیتشتر به طرف رادیکالیزم کشاند. زیرا مقامات سعودی بخاطر اینکه خودرا متولیان دو مکان مقدس مسلمانان می دانستند وتاکنون هم میدانند مجبور شدند که حالت دین داری خویش را بیش از آنچه که بود به رخ مردم بکشند تا کسی درمورد تقوای آنها شک وتردیدی به دل راه ندهد . این وضعیت بستر خوبی برای رشد رئا کاری وتظاهر وعوامفریبی شد شرایط نه تنها که برای اقلیت های غیرمسلمان مقیم درکشورعربستان سخت گردید بلکه چنین شرایطی به افراد رئا کار وعوام فریب نیزاجازه داد تازشتی های باطنی خویش را زیرعبای دین پنهان کرده وبرای خودشان جایگاه اجتماعی خوبی دریابند.این وضعیت دین رانیز ازحالت طبیعی آن که همانا رابطهء معنوی واتصال بنده با خداست به حالت نمایشی ونمادین تبدیل نمود. ازنظر نویسنده افراط گرائی لجام گستختهء امروز درکشورهای مسلمان نتیجهء کمکهای بیدریغ مادی ومعنوی امریکا وکشورهای غربی به مجاهدین افغانستان دیروز بود که بعداز سقوط اتحاد شوروی آنهارا چنان مغرورساخت که کمترین امتیاز برای آنها تاسیس یک خلافت اسلامی دریکی ازکشورهای مسلمان میباشد چیزیکه خود علمای مسلمان نیزبه تحقق آن شک دارند.

خانم کارمین تعداد شهزاده های خاندان سلطنتی را درعربستان سعودی بالغ بر بیست وپنج هزار نفر میداند ، خانم کارمین از شوهر سابقش یاد میکند که تعداد خواهران وبرادران شوهرش بر پنجا وهفت نفر بالغ میگردید. به قول خانم کارمین پدر شوهرش(خسر) شیخ محمد بن لادن درسن شصت وپنج سالگی دریک سانحهء هوائی کشته شد. به قول خانم کارمین اگر او درآن سانحه کشته نمیشد سه روز بعد آن، ترتیبات چندمین ازدواج دیگر گرفته شده بود که با مرگ موصوف آن پلان برهم خورد.

خانم کرمین می نویسد او زمانیکه خبر ترور فرمانده احمدشاه مسعود را در نهم سپتمبر دریافت کرد. یقین کرد که این کار جزنقشهء ازقبل طرح شدهء اسامه بن لادن ازکس دیگری بوده نمی تواند بنا به قول خانم کارمین بعداز انفجارات در (دهران) و همچنان محل بود وباش نظامیان امریکائی در (خبر) عربستان وبه تعقیب آن انفجارها در دو سفارت امریکا در کینیا وتا نزانیا ، چنین توقع میرفت که اسامه برای طالبان که اورا پناه داده بودند نیز کاری انجام دهد.
خانم کارمین می نویسد که او حتی برای یک لحظه نیز با برادر شوهرش اسامه ملاقات نکرده است. اومی نویسد در دهه هشتاد اسامه یک جوان عادی وخیلی خجول دربین سایربرادران به نظرمیرسید. او درمیان خانمهای برادرانش ازکارمین خوشش نمی آمد زیرا به قول وی خانم کارمین رسما دین اسلام را نپذیرفته بود وچندان به مقررات وپایپندی های خانواده گی ازجمله حجاب جز درمحلات رسمی در بین اعضای فامیل شوهرش التزام نداشت. به قول خانم کارمین اسامه هروقتیکه میخواست به ملاقات برادرش یسلام بیاید بدون اینکه به طرف کارمین نگاه کند پشت خویش را بطرف وی گشتانده وجویای برادرش میشد که آیا درخانه است ویانه درصورت عدم موجودیت برادرش دوباره برمیگشت. اوبخاطراز کارمین رو میگشتاند که کارمین از وی خودرا برخلاف دیگرزنان برادرش پنهان نمیکرد. دیگرزنان برادران وی از ورای حجاب باوی صحبت میکردند.

خانم کارمین می نویسد که بعدازحملهء نظامی قشون سرخ به افغانستان روحیهء مبارزه جوئی وجهاد نه تنها در وجود اسامه تقویه گردید بلکه اعضای اناث خانوادهء بن لادن نیز ازین روحیه متاثرگردیدند دربین خواهران اسامه (شیخه) ازجمله زنان بود که چندین بار به پاکستان سفرکرده وبه مجاهدان افغانستان کمکهای نقدی وجنسی را توزیع میکرد.
چنین معلوم میشود که خانم شیخه بیشتر ازاسامه درآن زمان فعال بوده اما بخاطر زن بودنش دراجتماع مردسالار عربستان نتوانست مطرح گردد. شیخه مسؤولیت تبلیغ وکمپاین جمع آوری کمکهای پولی ومالی برای مجاهدان افغانستان را دربین زنان عربستان سعودی بعهده داشت. او زمینه تدویرکنفرانسهای تبلیغی وتعلیمی برای زنان را مساعد میساخت درحالیکه هشتاد درصد زنان عربستان سعودی ازداشتن سواد محروم بودند اما حضور شدید وزایدالوصف زنان دراجتماعات دینی برای خانم کارمین خیلی حیرت آوراست.

برای خانم کارمین زنده گی زنان عربستان سعودی خیلی رقت آور است. او می نویسد: زمانیکه من پی در پی برای شوهرم دختر به دنیا آوردم از آیندهء اولادهایم سخت نگران گردیدم زیرا می دیدم که تولد پسر با دختر حتی نزد مادران خانواده چقدر تفاوت دارد. زن بودن درخانوادهء شاهی وهمچنان خانوادهء بن لادن یعنی ابزار خوشگذرانی و وسیلهء تولیدنسل ومحروم بودن ازتمام فعالیتهای اجتماعی وسیاسی.
اومی نویسد که: من برای شوهرم اظهارکردم که من نمیخواهم دختران من بعدازمرگ من ویا تو بار دوش شوهرانشان باشند نباید راه های رشد وپیشرفت اولادهای خویش راسدکنیم. شوهرش تابسیاروقتها با وی همنظر بود آنها دوباره ازعربستان به سویس برمیگردند اما آهسته آهسته شوهرش جرأت وشهامت خویش را ازدست میدهد بعداز حادثهء گرونگیری کعبه، یسلام مرد ترسو وجبون می شود که ازمرگ نفرت دارد. او قدرت گرفتن تصامیم اجرائی را ازدست میدهد برادرانش بر او سبقت میگیرند. خانم کارمین می کوشد تاشوهرش را ازحالت انفعالی وبی تفاوتی بیرون آرد. خانم کارمین با استفاده ازتجارب وزخارف علمی که دارد بازوی توانمند شوهرش میشود.او شوهرش را درکارهای اداری ومدیریتی ازنظرپلان وبودجه یاری میکند ازبرکت همین کارمشارکتی است که کار شرکت ساختمانی شوهرش رونق می یابد. امادریغا که عمراین خوشی ها وپیشرفتها زیاد نیست شوهرش با وجود تقید بیشتر به دین وعشق آتشین اش به خانمش کارمین، التزام وتعهد خانواده گی را ازدست میدهد. یسلام درخفا وبه دور ازچشم خانمش واولادهایش با کارمندان اناث دفترش علایق عشقی برقرار میکند. با آشکارشدن این خیانت زوجی کارمین تصمیم میگیرد تا به زنده گی مشترکش باوی خاتمه دهد. زیرا برای کارمین آخرین امیدها بخاطرزیستن با شوهرش ازبین رفته است. اوکه مشقت قیودات وسختی هارا بخاطر آگاهی زنان عربستان تحمل کرده بود نتوانست آن امیدها جامهء عمل بپوشد تنها امیدیکه او بخاطر پیشرفت اولادهایش درسویس داشت باخیانت شوهرش نیز آن امید نا بود گردید. حالا اگربیشترازین به این زنده گی علی الرغم داشتن نعمات مادی ادامه دهد ممکن دختران خویش رانیزازدست دهد. بناء تادیر نشده درکشورسویس ازشوهرش تقاضای طلاق را مینماید.

خانم کارمین می نویسد که پروسهء طلاق وی چندین سال را دربرگرفت. زیرا شوهرش یسلام حاضربه دادن طلاق نبود.استدلال وی این بود که ازآنجایکه نکاح درکشورعربستان سعودی منعقد گردیده باید طلاق نیز درآنکشورصورت گیرد ودراسناد دولتی آنکشوردرج گردد.
خانم کارمین می نویسد که هدف یسلام بن لادن این بود که دخترانش را همراه با او به عربستان برگرداند وهریک را جبرا به عقد نکاح مردان درآورد وخودش را نیزمطابق احکام عربستان سعودی که تفسیریست ازاحکام قرآن وسنت به اتهام زنا یا کفر وزندیق اعدام کند. اما او تا پای جان دربرابر این تصمیم می ایستد او درین راه پولهای زیادی را به مصرف میرساند تا اینکه مقامات قضائی سویس را وادار به قبول خواستش میگرداند. سرانجام دادگاه سویس به نفع وی فیصله نموده وخرچ ماهانهء اولادهایشرا نیزبه عهدهء یسلام میگذارد. بنا به قول خانم کارمین مقدارمبلغ را که یسلام برای نفقهء اولادهایش در دادگاه متقبل گردید مقداریست که خرچ یک روزهء پیلوتان شخصی یسلام میباشد. دراخرخواندن ومطالعهء این کتاب ارزشمندرا برای همه توصیه میکنم.

آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید
Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس