صفحه نخست > حقوق بشر > قتل عام در یکاولنگ

قتل عام در یکاولنگ

شواهد نشان میدهد که نیروهای خارجی با طالبان در حملات ضربتی و قتل عام ها نقش برجسته را ایفا کرده اند. نیروهای خارجی بطور مخلوط با نیروهای طالبان عملیات را اجرا کردند که شاهدان پشتون های قندهاری را شناسایی کرده اند.
پروژه ی عدالت افغانستان
پنج شنبه 9 جنوری 2014

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

اشاره: پروژه ی عدالت افغانستان، گزارش نسبتا خوبی درباره ی جنایات انجام شده در افغانستان در سال 2005 منتشر کرد. گرچه در اين گزارش هيچ اشاره ای به جنایات حاد علیه بشریت در زمان شاهان ديکتاتور افغانستان نشده است، اما با اين وجود، جزو معدود گزارش هایی ست که می توان به آن استناد کرد. اين گزارش متاسفانه تاکنون در سطح وسیع در اختيار شهروندان افغانستان قرار نگرفته است. کابل پرس? قسمت های مختلف اين گزارش را برای یادآوری جنایات انجام شده در افغانستان به مرور نشر می کند.

نشر نخست در کابل پرس: 6 فوريه 2012

7.6 قتل عام در یکاولنگ از 7 الی 22 جنوری سال 2001

در ماه سپتامبر 1998 در ولسوالی یکا ولنگ بعد از اشغال آن توسط طالبان مبارزه ادامه یافت. حزب وحدت خلیلی و حرکت محسینی مشترکأ سریعأ منطقه یکولنگ را در آخر سال 1998 تصرف کردند و بامیان را در آپریل سال 1999 تصرف کردند. اگر چه آنها هردو ولسوالی را در ماه می همان سال بعد از جنگ شدید در بامیان از دست داد. در 28 دسامبر 2000 نیروهای حزب وحدت و حرکت اسلامی دو باره یکولنگ را تصرف کردند.
در 7 جنوری 2001 نیروهای طالبان پیشروی شان را از بامیان با یک تلاش و اقدام بخاطر تصرف دو باره ولسوالی آغاز کرد. بعد از جنگ در طالبان نیروهای تقویتی آورده بودند تا مرکز ولسوالی نیک که بدون سکنه زیاد بود پیشروی کردند و در اخیر روز 8 جنوری به آنجا رسیدند.

قتل عام غیر نظامیان در یکولنگ در روز یکشنبه 7 جنوری 2001 آغاز شد. اکثر قتل ها در 8 جنوری صورت گرفت. نیروهای طالبان تا 22 جنوری در محل باقی ماندند و قتل عام های زیادی را در محل انجام دادند. مجموع کشتار که در این دوران صورت گرفته بود حد اقل 178 نفر که 175 نفر شان غیر نظامی، سه نفر شان نظامی شناسای شده بودند. آمار دقیق افراد ایکه در دستگیری های دسته جمعی دستگیر و بعدآ به قتل رسیده بودند بخاطر نبود منبع قابل اعتبار غیر ممکن بود.


سلسله ساختار فرماندهی طالبان در یکاولنگ

در آن زمان ملا شهزاده قوماندان نیروهای ضربتی طالبان در یکولنگ و مسئوول عملیات نظامی طالبان در یکولنگ از 6 جنوری الی 11 جنوری بود. نیروهایش نیزدیک فرماندهی اش قرار داشتند. بعد از تصرف یکولنگ نیروهایش در شفا خانه، تعمیر ولسوالی کهنه، دفتر UNOCHA، مکتب دخترانه که تمام این ساحات 250 متر از مرکزیت فرماندهی شان در کتابخانه آقای عرفانی یکولنگی فاصله داشتند. قرارگاه های موقت در جوار هم قرار داشتند زیرا بخاطر عملیات تلاشی در حقیقت گروپ های تلاشی اسیران را گرفته قبل از تیر باران در مقر فرماندهی شان می آوردند که اکثر این اسیران مردم غیر نظامی بودند. دو قوماندان ارشد طالبان گزارش داده است که یکولنگ را دو مرتبه در جریان عملیات نظامی دیده است. به دلیل نقش ایشا ن به حیث قوماندان نظامی فاضل حتمی در پلان و رهبری عملیات شامل قضیه میباشد.

بر علاوه این مطالب قوماندانان ذیل طالبان عضو سلسله مراتب طالبان بودند
در آن زمان ملا عبدالستار قوماندان عمومی طالبان در ساحه هزاره جات بود و یکولنگ یک قسمت بروز واقعه جنگ در دسامبر 2000 بود. او در مرکز نیک در جریان قتل عام حضور داشت. نقش عبدالستار در جریان قتل عام ها به نظر میرسید که معاون اول و ملا شهزاده تطبیق کننده این قتل عام ها بوده.

ملا عبدالغفار از قندهار- پشتون طالب و در منطقه شناخته نشده بود ولی به حیث قوماندان پیاده در جریان جنگ حضور داشت. وی در دره علی علیا در 8 ماه جنوری عملیات تلاشی را سر پرستی کرد.

در جریان عملیات، طالبان در کابل مستنطقین را آگاه نمودند که ملا احمد الله نقش هماهنگی همزمان با عملیات سیغان، کهمرد و یکولنگ را داشته است.

قبل از 7 جنوری واحد های نظامی طالبان توقع رسیدن به یکولنگ را داشتند. اگر چه عملا تا سه شنبه و چهار شنبه به یکولنگ نرفته بودند و زمانیکه قتل عام ها به پایان رسید او بطور واضح قوماندان ارشد و مسئوول فرمان از آغاز عملیات بود.

قوماندان محلی بنام منگل نیز در قتل عام ها شرکت داشت. او گرفتاری ها را بطور دسته جمعی و انفرادی سر پرستی می کرد که باعث ازدیاد قربانیان در نیک بخاطر گروپ های کشتار گر بیشتر گردیده بود تلاشی خانه بخانه را که منگل سر پرستی میکرد تلاشی بود که قتل عام ها در محل کشتار صورت میگرفت. در جریان تلاشی طالبان در دره علی حد اقل 11 را نفر به قتل رسا نید ند و سه واقعه منفردانه نیز صورت گرفته بود. تمام این کشتار در محدوده ای یک کیلومتری دفتر ساحوی CCA صورت گرفته است.

شواهد نشان میدهد که نیروهای خارجی با طالبان در حملات ضربتی و قتل عام ها نقش برجسته را ایفا کرده اند. نیروهای خارجی بطور مخلوط با نیروهای طالبان عملیات را اجرا کردند که شاهدان پشتون های قندهاری را شناسایی کرده اند. اگر چه نیروهای خارجی عامل اصلی کشتار نبودند. نجات یافته گان گروپ قاتلین را بطور عموم شناسایی کردند که آنها پشتون های افغان بودند که بیشتر به قتل عام مبادرت میورزیدند. طالبان از ملیشه های خارجی در قتل ها، اسیر گرفتن مردم از قریه جات، و محل باز رسی اسیران استفاده میکردند. ولی آنها افغان های پشتون را برای کشتن می گماشتند.

تحلیل مبنی بر دو منابع شهادت: (1) استشهاد توسط سه گروپ از کمیسیون تحقیق در یکولنگ و (2) در جریان ملاقات در محل شهادت جمع آوری شد. شهادتهای انفرادی نیز از روی لیست قربانیان که از NGO ها که 178 نفر قربانی را به طور انفرادی مشخص نموده است. این گزارش به تفصیل توضیح میدهد که حادثات مشخص انجام قتل عام را در یکولنگ به هم شباهت داشته که بطور مشخص چهار نقطه کلیدی مشخص میسازد که گروپ قاتلین طالبان تعداد زیاد مردم را در مرکز ولسوالی جمع آوری کرده و بطور دسته جمعی تیر باران کردند.

نیروهای طالبان مردم را به چهار طریق به قتل رساندند:

أ‌. گرفتاریهای دسته جمعی توسط گروپ قاتلین طالبان که از محل گرفتاری شان برده و در محل دیگر کشتند.
ب‌. قتل کنار راه ها، که یک تعداد قلیل مردم گرفتار شدند و یا توقف داده شدند و بعد در همان محل که گرفتار و توقف داده شده بودند به قتل رساندند.

ت‌. کشتار در جریان تلاشی ها، که عمومآ بطور انفرادی در خانه هایشان گرفتار شده و عجالتآ بقتل رسیدند.
ث‌. کشتار های قصدی جایکه بطور انفرادی شناسای شده بود که افراد نظامی و یا افراد نظامی زخمی بودند به قتل رساندند.

کشتار و گرفتاری های دسته جمعی

اکثریت قربانیان انتخاب شدند و بطور دسته جمعی کشته شدند. بطور عموم تعداد گرفتاری های دسته جمعی نمایانگر 127 نفر قربانی اند که 98 نفر آن از لیست کشته شده گان شناسای گردیده اند.

أ‌. 1. گرفتاریها دسته جمعی در دره علی

طالبان به تعداد 50 نفر را از دره علی توسط گروپ جلاد شان گرفتار کرده و در قلای محمد حسن خان در حدود 1700 نفر را در 8 جنوری جمع آوری کردند. نیروهای طالبان آنها را در خانه هایشان در دره علی بین 1000 الی 1500 نفر در یک روز گرفتار کردند. نیروهای طالبان این افراد را در مرکز عملیاتی شان در مقر موسسه آکسفام برده و قبل از کشتن آنها را در محل نزدیک محل کشتار ببرند نگهداری کردند. اظهارات شاهد عینی شامل مردهای بودند که در دره علی گرفتار شده بودند لکن در محل نگهداری مورد عفو قرار گرفتند. یک مرد آشکارا از دست دسته قاتلین نجات یافت. این عملیات توسط قوماندان عملیاتی طالبان سرپرستی میشد.

أ. 2. گرفتاری مردان در مندیک

در 8 جنوری ساعت هشت نیم دسته قاتلان طالبان 11 نفر را از مندیک گرفتار کرده و در قلعه حسن خان به قتل رساندند. طالبان این افراد در همین روز از نزدیک قریه مندیک گرفتار کرده بودند. یک نفر از این افراد از دست دسته قاتلان نجات یافت. این عملیات توسط قوماندان عملیاتی طالبان سرپرستی میشد.

أ. 3. گرفتاری مردان از قریه کته خانه از سالون نماز

طالبان 22 نفر را در کته توسط همین دسته قاتلین به قتل رساند. زمانیکه آنها در قریه رسیدند در ساعت هشت نیم 8 ماه جنوری بود. آنها مردم را از داخل سالون نماز قریه کته خانه جاییکه مردم در آنجا در ساعت هشت نیم روز هشتم جنوری پناه برده بودند و طالبان آنها را در شب گرفتار کردند. این عملیات توسط قوماندان عملیاتی طالبان سرپرستی میشد. دسته قاتلین توسط 8 نفر پشتون ها اداره میشد و یک نفر از قریه کته خانه ازاین دسته نجات یافته بود.

أ. 4. گرفتاری مردان که در خانه احمد ارباب در کته خانه تجمع کرده میخواستند که تسلیم شوند

طالبان تقریبآ 10 نفر از تعداد ریش سفیدان که کوشش داشتند به مراجع طالبان تسلیم شوند به قتل رساندند. آنها از خانه احمد ارباب شخص با نفوذ منطقه بیرون شدند، زمانیکه طالبان آنها را در ساعت هشت نیم 8 جنوری گرفتار کردند آنها را در عقب موسسه آکسفام در همان روز در ساعت 11 بجه بقتل رساندند. طالبان این افراد را در قرارگاهشان در موسسه آکسفام نگهداری کردند. شاهدان عینی به شمول کسانیکه در آن محل مورد بخشش قرار گرفته بودند یکجا بودند. این عملیات توسط قوماندان عملیاتی طالبان سرپرستی میشد. شاهدان عینی خاطر نشان ساختند که طالبان خارجی در نگهداری اسیران شرکت داشتند.

أ. 5. گرفتاری ریش سفیدان قریه بید مشکین که طرف مرکز نیک بخاطر تسلیمی می آمدند

طالبان تقریبآ در حدود 13 نفر از ریش سفیدان که مانند قریه کته خانه به مرکز ولسوالی بخاطر بیعت و همبستگی شان با مقامات طالبان آمده بودند بقتل رساندند. طالبان آنها را در مقر موسسه آکسفام نگهداری کردند و بعد در ساعت یازده و نیم روز 8 جنوری توسط دسته قاتلان مربوط به طالبان به قتل رسیدند. این عملیات توسط قوماندان عملیاتی طالبان سرپرستی میشد.


أ. 6. گرفتار مردم بید مشکین در جریان تلاشی خانه بخانه

طالبان افرادی را که در جریان تلاشی خانه بخانه در قریه بید مشکین در ساعت نه و نیم روز 8 جنوری گرفتار کرده بودند بقتل رساندند. چنین به نظر میرسد که قربانیان این گرفتاری ها توسط دسته قاتلین در موسسه آکسفام به قتل رساند اند. لکن هیچ معلومات مشخص از اداره این عملیات موجود نیست.

أ. 7. قتل عام دو سرکه قرغان

طالبان سه نفر را از بید مشکین بودند در نزدیک سرک قرغان به قتل رساندند. بخش جستجوی طالبان این سه نفر را در بید مشکین در ظهر روز هشتم جنوری محاصره کرده در ساعت پنج و سی دقیقه به قتل رساندند. تیر باران این سه نفر بفرمان قوماندان ستار الدین و توسط افراد مسلح پشتون افغان اجرا گردیده است ولی کدام معلومات بیشتر در این زمینه موجود نیست. اظهارات از سه نفر که از قتل نجات یافته اند گرفته شده است.

أ. 8. تلاشی های قریه های آخندان، کته خانه و کشکک

طالبان تعداد نا معلوم از مردان که در قریه آخندان، کته خانه و کشکک در جریان تلاشی های متداوم در 8 جنوری جمع کرده بودند کشتند. هیچ گزارش جامعی از این عملیات وجود ندارد اما به نظر میرسد که قربانیان توسط دسته تیر باران در آکسفام به قتل رسیدند.

کشتارهای کنار جاده

گزارشات عمومی درباره کشتارهای کنار جاده اشاره به 18 قربانی دارد که 17 تن از آنها به طور واضح از لیستهای فراهم شده متضررین قابل شناسایی بودند.

ب‌. (1) قوای طالبان سه دکاندار بهسودی را ساعت 11 قبل ازظهر 8 جنوری فورآ در نزدیکی مرکز قالین بافی که توسط یک سازمان غیر دولتی افغانی اداره می شد و مرکز همکاری افغانستان (CCA) در دره علی به قتل رساندند. این کشتار در بخشی که توسط قوماندان منگل کنترل می شد، اتفاق افتاد.

ب. (2) در ساعت 10 بجه 8 جنوری طالبان نه نفر را در مندیک به قتل رساند که پنج تن آنان را همراه این نه نفر گرفتار کرده بودند از آنها جدا کردند و مجبور کردند که حادثه قتل را از نزدیک مشاهده کنند. یک قوماندان قندهاری قتل را که توسط پنج نفر افغان پشتون اجرا میشد دستور داد و سر پرستی کرد.

ب.(3) در 11 بجه 8 جنوری یک گزمه مختلط از طالبهای داخلی و خارجی دو چوپان را در کوتل سرخک ایستاد کرده و به قتل رساند. یک نفر از تیر باران نجات یافت و دیگری بخاطر بزرگی سن مورد عفو قرار گرفت.

(4) طالبان کوهی عملیات تلاشی را از 8 جنوری از 11 بجه الی سه بجه بعد از ظهر در دره علی تحت سر پرستی قوماندان منگل سه نفر ره گذر و یک مرد محلی را در منطقه پای تپه سر بلاق ایستاد کرده و به قتل رساندند.

کشتار در جریان تلاشی ها

ت.(1) هفت حادثه مشخص شده است. نیروهای تلاشی مردم را بدون رجوع به مقام سلسله مراتب و نظامی شان و بعض اوقات بدون واضح کردن دلیل بر جدا کردن قربانیان را به قتل میرساندند. طالبان شکنجه و لت و کوب را با قتل مدغم کرده بود. یکی را تا دم مرگ لت و کوب میکرد و دیگر را زنده در میداد. طالبان خارجی در یک عملیات تلاشی حد اقل یک نفر کفش دوز را که سید رسول نام داشت به قتل رساند.


قتل عمدی و یا قصدی

ث.(1) طالبان استاد فکور قوماندان نیروهای جبهه متحد را با بادیگارد هایش در 6 یا 7 جنوری اسیر گرفتند. آنها وی را قبل از به قتل رساندند بسته کرده مورد شکنجه قرار دادند.

ث. (2) طالبان تحت امر ملا عبدالستار دگروال حیات الله را گرفتار کرد و در 22 جنوری وی را در دفتر UNOCHA به قتل رساند.

قتل عام رباتک

اجساد در روی زمین با روی شان خوابیده بودند و دستهایشان تمامأ در عقب شان بسته بودند. زخمهای مرمی از پشت دیده و تشخیص داده نمیشد لکن خون در روی زمین زیر سینه هایشان دیده میشد. من اجسادی را دیدم که 4 روز قبل کشته شده بودند. اجساد شان نه پندیده بودند ولی خون واضحآ از سینه های شان سرازیر شده بودند ولی من فهمیدم که از پشت سر فیر صورت گرفته است زیرا در دیگر قسمت های بدنشان علامت زخم دیده نمیشدند و در دریای خون که از سینه هایشان خارج شده بود شناور بودند.

دو شنبه 15 مارس 2010


جنگ و کشتار در شمالی

تمام حملات طالبان در شمالی بعد از تازه ترین پیشروی در 1996 توأم با جنایات گسترده علیه مردم غیرنظامی صورت گرفت. دوسیه پروژه عدالت افغانستان بر تعداد حادثات مشخص و نادر در ساحات ولسوالی های خطوط اول مثل بگرامی، کلکان، قره باغ و میر بچه کوت بخاطریکه گواهی های مفصل در از این جاها بدست دارد و بخاطریکه قربانیان این محلات شناسای شده است تأکید میورزد.

پنج شنبه 11 مارس 2010


قتل عام در ولايت سرپل

طالبان بلند رتبه ای که مستقیماً در پنج قتل عام دست داشتند عبارتند از: ملا عبدالمنان حنفی، قوماندان خط اول، امین الله امین، معاون وی، ملا عبدالستار لنگ، یک قوماندان ارشد، ملا ولی جان، یک والی و قوماندان ساحوی. قوماندان های ارشد طالبان توسط تعدادی از قوماندان های محلی وابسته به طالبان که آگاهی کامل از قتل عام ها و مرتکبین آن داشتند، در عملیات کمک می شدند به عنوان مثال در دستگیریهای دسته جمعی و در کشتار غیر نظامیان همکاری داشتند.

يكشنبه 7 مارس 2010


قتل عام در مزار شریف

تقريباً بلافاصله بعد از اينكه طالبان كنترل شهر را گرفتند، والي جديد طالبان بنام ملا منان نيازي خطبه هايي را در تمام مساجد شهر ايراد كرده و تهديد به خشونت عليه هزاره ها به انتقام كشتار زندانيان طالب در سال 1997 نموده و به آنها اخطار داده كه بايد به مذهب سني حنفي روي آورده و يا شهر را ترك كرده و يا با پيامدهاي آن مواجه شوند و هر كسي كه از هزاره ها حمايت كند را تهديد به مجازات كرد. طبق گزارش در يك سخنراني ديگر وي بيان داشت: "هزاره ها مسلمان نيستند. آنها كافر هستند. هزاره ها نيروهاي ما را اينجا كشتند و اكنون ما بايد هزاره ها را بكشيم."

پنج شنبه 4 مارس 2010


جنایات گروه طالبان

هسته رهبری طالبان بیست و دو عضو شورایی داشت که عمر رهبرشان بود. طالبان ساختارهای نظامی و مدنی خود را به خوبی گسترش داده بودند و ساختار آشکار کنترل و فرماندهی داشتند./ در حالیکه جنگ برای به دست گیری دیگر مناطق کشور ادامه داشت، طالبان در کابل اداره بسیار ظالمانه برپایه دستگاه استخباراتیش ایجاد کردند. سازمان اصلی توسط قاری احمدالله اداره می شد که خارج دفتر سابق خاد در صدارت عمل می کرد. در اکتبر 1997 رهبر طالبان، ملا عمر، نام دولت اسلامی افغانستان را به امارت اسلامی افغانستان مبدل کرد.

چهار شنبه 24 فوريه 2010


جنایات دیگر شورای نظار، گروه اسلامی حکمتیار، گروه وحدت، اتحاد اسلامی و جنبش اسلامی

کابل سالهای 1992 الی 1996

جمعه 19 فوريه 2010


جنایات گروه وحدت و جنبش اسلامی

دور جدید انتقام گیریها در کابل در سالهای 1992 الی 1995 انجام شد. در مزار شریف، خشونت های فرقه ای بعداً آغاز شده اما زیاد طول کشید تا دوره قتل عام های مهم در سال 1997-1998 و بعد از آن. غیر نظامیان هزاره در میان قربانیان این دوره از خشونت ها بودند. اما قوماندان های جنایتکار حزب وحدت آشکارا در ارتکاب جنایاتها و خشونت ها شرکت داشته و به این اعمال ادامه می دادند.

جمعه 19 فوريه 2010


قتل عام و تجاوز جنسی دسته جمعی در افشار، 10-11 فبروری 1993

وزیر دفاع وقوماندان اعلی دولت اسلامی در آن زمان در عملیات افشار احمد شاه مسعود بود. وی تمام مسوولیت برنامه ریزی و دستور دهی عملیات های نظامی را داشته است. وی مستقیماً قطعات جمعیت اسلامی و به طور غیر مستقیم قطعه اتحاد اسلامی را کنترل می کرد.

پنج شنبه 11 فوريه 2010


بمباران کابل و ادامه جنایات جنگی

گرچه راکت باران کابل توسط حزب اسلامی به طور عموم کورکورانه بود، سه دسته هدف که قوماندان های حزب اسلامی علیه آن بمباردمانهای خودشان را رهبری میکردند، وجود داشت. بیشتر این اهداف در داخل و یا اطراف مناطق غیر نظامی موقعیت داشت.

دو شنبه 8 فوريه 2010


جنایات در رژيم برهان الدین ربانی

شورای نظار بر کوه آسمای، (کوه تلویزیون) با پوسته رادیو تلویزیون، کوه رادار به معنی اینکه رهبران هدایت میداد تا راکت ها و بمب ها در کجا می افتد کنترول داشت. طبق اظهارات قوماندان کندک پوسته عمومأ در مدت سه ماه در سه ماه تحت فرمان گل حیدر بعضی اوقات توسط با به جان اکمالات و تبادله نیرو میشد.

شنبه 6 فوريه 2010


جنایات شبه نظامیان و گروه نظامی حکمتیار و خالص در زمان نجیب الله

عقب نشینی روسها و زمان پس از آن/ آویزان کردن زندانی ها از دست شان در یک جوره حلقه آهنی که در سقف اطاق بود، لت وکوب اکثراً توسط چوب چماق، شوک برقی، محروم نمودن از غذا و خواب، محبوس کردن در اطاق یا کوته قلفی کـردن، سوء استفاده جنسی، شکنجه روانی، بود. مدت و زمان اساسی شکنجه از طرف شب بود.

جمعه 5 فوريه 2010


جنایات در زمان اشغال افغانستان توسط شوروی، کارمل و نجیب الله

از جنوری 1980 الی فبروری 1989 / حسام رئیس استخبارات نظامی بود و کار مدیریتی را انجام می داد و فرمان صادر میکرد. عبدالله فقیرزاده معاون اپراتیفی بود و فرمان ها را اجرا می کرد و عملاً پروگرام دستگیری و شکنجه آنها را هدایت می کرد. وی بسیار ظالم بود. وی به مار کبرا مشهور بود. بعد از این وظیفه وی والی قندوز شد.

چهار شنبه 3 فوريه 2010


جنایات حکومت های وابسته به شوروی

نقض حقوق بشر بین المللی و قوانین انسانی در سال 1978 الی 1992 / علیرغم شرارت زیاد و جنایات بی شمار، این دوره کمترین اسناد جنگ را دارا می باشد. افغانستان از بیشتر قسمتهای جهان مجزا بوده و خبرنگاران خارجی کمی به این کشور دسترسی داشته اند، و اخبار حادثاتی که خارج از کابل به وقوع پیوسته به آهستگی در خارج از کشور جعل می شد. در نتیجه، بیشترین اطلاعات همراه پناهندگان که شروع به گریختن از کشور نموده بودند، انتقال یافت. آن عده که توانایی داشتند به اروپا، آمریکا و یا دیگر کشور ها گریختند و هزاران نفر دیگر در پاکستان و ایران مسکن گزیدند./ پروژه ی عدالت افغانستان

دو شنبه 1 فوريه 2010

آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید

پيام‌ها

 • سزای قورت آب گرم .

  آنلاین : lk

 • سلام به همه.
  سارا جان شاید فهمیده باشی که کوروت طالب او اب گرم امریکا بود .

  زنده باد بو ش جان این عزیز قلب ها بوش عزیز کجا هستی که صدای مبارک ات را دیر وقت است که نه شنیده ام خدایش خیلی پشت ات دیق شده ام بیا پس در میدان بیا ای شیر تاریخ بیا که طالبان باز زنده شده است بیا تو تاریخ ساز هستی تو به داد مظلومان میرسی بو ش تو یک قهرمان هستی بوش جان چه خوب قهر داری من قهر تو را خوش دارم از قهر تو نور میبارد ای بوش جان بیا که هوای افغانستان مرطوب شده است بو ش جان بیا که در قند هار چه خوب انار است انار ها باز رسیده است انا ر های بی دانه بوش عزیز بیا قند هار پشت ات دیق شده است.
  بوش عزیز تو باید بدانی که بخدا قسم که در قلب ما جای داری ما تو را فرامو ش نمیکنم و نه خواهم کرد بیا چشم ملا عمر را تداوی نموده و نعل ان کنده شده است اگر امدی یک دانه افسار هم ضرورت است ما لغام خود ما داریم فقط افسار کار داریم ای بووش عزیز تا جهان است و تا امارات اسلامی گند هار است نام تو بلند است .
  بوش عزیز تو رفتی مرا تنها گذلشتی ما از دست یک چشمه (کور) دیوانه شدیم شما امدین در دهن مرده اینها شاش کردید این تسکین قلب مظلومان نیست بیا در دهن زنده اینها شاش بکو ویا ما را اجازه بدی تا ما گ و کنیم.
  ما دعا میکنیم که تو زنده باشی و جاویدان.
  بوش بو ش بوش جان بوش زنده باد بوش جان
  بوش جان بیا که کورت اصلاح نمیشود.

 • برادران هزاره ما اگر دولت پشتونها طی 250 سال بالای شما ظلم کرد فراموش نکنید که مسعود و باند جنایت کار شان طی یکسال شمارا چور وچپاول کردوکشت نمونه اش افشار است که تا هنوز هم نما یان است. اگراین این قوم وحشی چندین سال حکومت کند غیر از خود شان هیچ کس را نمی ماند. باز پشتونها دامندار مردم است .شاولی

  • واه پشتونها واه.
   ازدست شما خو ما هزاره گان و ......... در طول تاریخ هیچ حکومت نکردیم. لطفا یکبار بالای این چوکی اجازه بدهید که مزه اینرا ما هم ببینیم. ما همیشه جیوالی گری کرده ایم. تشناب های مردم را پاک کرده ایم. مزدوری شما را در خانه های تان کرده ایم. کودکان تانران آرام کرده ایم ....... آخر نتیجه همین شد که تمام خدمات ما بی جا شد. فقط یکبار برای مدت کوتاه کمی قدرت را در افشار به دست آوردیم و درآن هم در سر های مردم میخ کوبیدیم. سینه های زنان را بریدیم. بالای سرهای مردم روغن جوش را انداختیم. خانه های مردم را چور کردیم. حالا میگه کی همین قدر دولت بس از کی شما کرده اید.

   وهههههههههههههههه

 • شاولی جان شلام.
  شاولی جان عزیز خوش امدید.
  ما به پشتون ها خانه بخانه هستیم ترانسپورت مشترک بازار مشترک خرید و فروش مشترک پلوان مشترک راه مشترک داشتیم و داریم حتی در زمانهای وقت اکر یک حادثه قتل و زنا و دعوای جنجالی در مناطق پشتون نشین بود موی سفیدان هزاره میرفتند مارکه میکردند همچنان بیلمقابل.
  قرایکه ما محاسبه نموده ایم پشتون ها در حق ما مردم هزا ره جفاه نموده است خیلی هم درد ناک است.
  برای ما قیمت تمام شده است ما در طی زمان کوتا سه مراتبه با پشتون ها پروتو کول نمودیم در هر سه مراتبه پشتون ها پای خود را بالای قر ان گذاشته و خود را بقدرت حفظ نمود در حالیکه ما از پدران خود شنیده بودیم که پشتون دامن دارد شواهد روز گار ثبوت کرده است که پشتون های امروز پشتون ها ی دیروز نبوده نه به قول خود وفا دارد و نه به قرار خود صادق است و نه به قسم خود پا بندی دارد از گذشته بگذریم در همین دوران کرزی مزدور در اخرین دوره ریاست جمهوری ان ما هزاره بودیم که گردن خود را برای شما بسته کردیم و اگر نه داکتر عبد الاه شما را شوت کرده بود به هر صورت .
  مشکیل در کجاه است بد بختی از اینجاه شروع میشود که اداره پشتون ها بدست پاکستانی ها و عربهای القاعده میباشد پشتون ها خود را فروخته است پشتون ها بخاطر بقای نظام پشتونیزم حتی از زنها دریغ نکرده مردم ازطرف شب خو اب راحت نداشته هیچ حتی بالای مرده ما هم مردم شاشیده است در خارج از مرز نخواهند گفت که بالای پشتون شاش کردیم میگویند بالای افغان شاشیده ایم که جوابگوی این همه فجایع پشتون است.
  گذشته از این شما پشتون ها بزگترین حامی خود را که عبارت از هزاره باشد از دست داده اید هیچگونه اعتبار ندارید اگر شما یک کمی از اگاهی سیاسی بر خوردار باشید و محاسبه داشته باشید بدون هزاره و وزبک دکتاتوری شما بحال زوال خواهند بود .
  جنک افشار فراموش نمیشود اما ما هم ارام نه نشستیم و نابودی دولت وقت هم از دست ما شد ما از صحنه روز گار خارج شدیم و مقابل خود را هم از صحنه روز گار خارج ساختیم.
  اکنون همه ما به نتجه رسیده ایم که باید تاجیک هزاره وزبک باهم در یک سنکر از وطن دفاع نموده ووطن را از دام پاکستان و خود فروشان نجاد بدهیم و در عین حال ما مردم هزاره پشتون را در مغرض امتحان قرار داده یم که پشتون ها باید از روز گا بیاموزد زور ما را انوقت خواهند دید که ما رائی خود را همراه با برادران وزبک خود به تاجیک ها داده تاجیک ها را ریس جمهور بسازیم باز شما انوقت خون گریه خواهم کرد.

  • بنده سید در ضمن دری زبان و اهل سنت و جماعت نبوی استم. تاجک و پشتون و دیگر ملیت های که اهل سنت و جماعت نبوی استند با هم برادریم اما هیچ وقت نمیتوانیم با شیعه رافضی برادر باشیم زیرا آنها مشرک استند. نمیشود مشرک با موحد یکسان باشد . و تمام عقاید شان شرکیات،بدعت،سیغه یعنی زنا و دیگر مزخرفاتی است که اگر دقیق برسی شود هندوهای افغانستان از شیعه بهتر استند. چون به خلفای راشدین رض وازواج مطهرات پیامبرص توهین میکنند غیر از خدا دوازده خدای دیگر درست کرده اند که آخریش را در چاه انداخته اند و تمام صفات الله ج را به اینها داده اند. در حالیکه فعلا مهدی وجود ندارد مهدی که پیامبرص مژده داده از نسل حسن مجتبی رض نامش محمد و نام پدرش عبدالله میباشد و در یک زمانی نا معلوم تولد شده یکی از علائم قیامت است و بس . براستی که علی رض و فرزندانش از حرف و تهمت های شیعیان غال پاک و منزه استند. علی رض پیرو سنت پیامبرص و دوستداران ابوبکر و عمر و عثمان و سایر اصحاب رسول الله ص بود و آنها نیز علی رض را دوست داشتند تا جاییکه علی رض دختر خود را به نام ام گلثوم که از فاطمه الزهرا نیز بود به عقد حضرت عمر فاروق رض در آورد . حالا تصمیم با شما هندو همچو توهین ها و غلو ها را میکنند

  • واقعا وقتی شما هزاره ها به قدرت برسید مانند سگ های دیوانه به شمول صاحب همه دیگران را میخورید. و انشاالله به این امید هرگز نخواهد رسید. چراکه در طول تاریخ رهبری افغانستان در دست پشتونها است و خواهد بود.

   شما میگوید که پشتونها تحت تاثیر پاکستان و عربستان سعودی قراردارد. اما خودتان که تحت تاثیر ایران و امریکا قراردارید چرا خودرا چپ گرفته اید؟ ما در حق شما کدام جفا نکرده ایم به همین اندازه شما در افغانستان حق دارید از این بیشتر نه. چرا که همیش تنها پشتونها در دفاع از افغانستان قربانی داده است و شما فقط در تخت عیاشی و دیموکراسی غیر اسلامی نشسته تماشما کرده اید. و شما میگوید که پشتونها بر سره قران پا نهاده و وعده خلافی کرده است. اما این همه تهمت است. اینطور کارها خو تنها شما مهارت خاص دارید. بطور مثال وقتیکه رژیم اسلامی طالبان به دسیسه و پروتکول شما با امریکا سقوط کرد سپس دوستم وطن فروش غلام امریکا شماری زیادی از پشتونهای هارا به این بهانه کی آنانرا به ولایت های شان میرساند در قلعه جنگی به طور گروهی آتش داد. آیا این یک فاجعه انسانی نیست؟ به هین چندین فاجعه های از سوی هزاره های صورت گرفته است که بزرگترین مثال آن میخ زدن در سر انسانان او همچنان روغن داغ بالای سر آن انداختن ........... هر قدر که بنویسم فاجعه های شما خلاص نخواهد شد.

 • نخست سلام دعرض ادب دارم
  ثانیا تشکر از سایت کابل پرس? که معلومات خواندنی را در اختیا ر ما قرارداده است .

 • Taliban are pashtuns and have arab and kaukasus boyfriends who are supporting them.Taliban are worse than animals.They love such a life which they have. They like to kill and like to see blood.They are against human being. Saudi arabs are the biggest supporters of them. And who is supporting saudis?Yes we all know

 • Taiban are NOT freedom fighter!As most of pashtuns are talking about it. Taliban are not friends of peace.Taliban are Not friends of freedom. Talban are depended at other powers which are using Taliban for their own targets. But taliban are to dump to realize this. Down with Taliban and with theem who think taliban are for freedom.

 • Taliban are Pashtuns and pashtuns have to teach them zivilization. If they can

 • sara . تو که به این کار رضایت دارئ خداوند فعلا آ ب گرم را در پیاله ئ پشتونها قرار داده . که هر روز یک تعدادتان به وسیلهئ نیروهائ خارجئ ویک تعدادتان به وسیله انتحار کردن خود به جهنم واسل مئ شوید.لعنه الله علئ اظالمین والپشاتین الرجیم

 • تو که به این کار رضایت دارئ خداوند فعلا آ ب گرم

  آنلاین : http://elhadga.com

 • اگرشماهزاره ها پای تانرا از کلیم تان که همانا جوالیگیری و حمامی و زنهایتان خدمتگار خانه های ما باشد -پیش دراز نمایید -سزای تان ازین بدتر خواهد بود.

 • till when afghan must kill and insult eachother. thats is enough!!! if we read the history of afganistan, we were never victims of war but cause of war...tajik hazara pashtuns uzbek and others there were all rude at their time. so keep quite and dont blame eachother. and people who blame eacht other about shiya and sonni plzzzzz make ur self good and complete, i live in holland and i see here people who are katholik and protestant but they never never insult eachother other...this motherfuckers talibans and mujahidin brought us dirty culture of bacha bazi and 1000 of this sort things

 • تو که به این کار رضایت دارئ خداوند فعلا آ ب گرم آنلاين بنگريد : http://www.elmaraa.net

  آنلاین : بوسيله‌ى حلويات مغربية

Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس