در همین بخش

صفحه نخست > دیدگاه > برندگان و بازندگان تجزیه سودان

برندگان و بازندگان تجزیه سودان

برنده اصلی استقلال درصحنه داخلی البته که ملت جنوب سودان است آنان ازموقعیت بردگان واتباع درجه دوم به صاحبان یک کشورمستقل ارتقاء می یابند واگرخوب پیش بروند می توانندبرای همیشه به جنگ وفقر پایان دهند .
ماشاالله رزمی
جمعه 21 جنوری 2011

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

برای خواندن پرسش ها درباره طرح تجزیه افغانستان از مخالفان، موافقان و نه مخالفان و موافقان و شرکت در گفت و گو اینجا را کلیک کنید.

با استقلال جنوب سودان ژئوپلیتیک منطقه کاملا دگرگون خواهد شد. اتحادیه آفریقا و لیگ عرب از عمرالبشیر و تمامیت ارضی سودان دفاع می کردند هر چند که اکنون بعضی از آنان انتقاد می کنندکه عمرالبشیر نتوانست تمامیت ارضی سودان را حفظ کند. سودان چهل میلیارد دولار بدهی خارجی دارد و بحران ناشی از جداشدن جنوب آینده سودان را مابین بد و بدتر قرار می دهد و جدا شدن سایر ایالت های فدرال و یا جنگ داخلی در انتظار آن است ...

از نهم تا پانزدهم ژانویه ۲۰۱۱ چهار میلیون از ده میلیون نفر مردم جنوب سودان در رفراندوم حق تعیین سرنوشت شرکت کردند و بگفته کمیسیون بین المللی نظارت بررفراندوم هشتاد درصد شرکت کنندگان به استقلال رای داده اند.با استقلال جنوب دیگر سودان بزرگترین کشورافریقا وبزرگترین کشورعرب وحاصلخیزترین آنها نخواهد بود زیرا یک سوم خاک سودان ویک چهارم جمعیت آن جدامیشوندودولت خارطوم معادن کادمیوم هشتاددرصد معادن نفت ومهمتراز آن کنترل آب رودخانه نیل سفید راازدست میدهد وجنوب سودان بعنوان پنجاه وپنجمین کشورآفریقا وصد ونود سومین کشوردنیا موجودیت می یابد . شمال سودان مسلمان وجنوب بیشتر روح پرست ومسیحی هستند . با استقلال جنوب سودان ژئوپلیتیک منطقه کاملا دگرگون خواهد شد .اتحادیه آفریقا ولیگ عرب از عمرالبشیروتمامیت ارضی سودان دفاع می کردندهرچند که اکنون بعضی ازآنان انتقاد می کنندکه عمرالبشیرنتوانست تمامیت ارضی سودان را حفظ کند . سودان چهل میلیارد دولاربدهی خارجی دارد وبحران ناشی از جداشدن جنوب آینده سودان رامابین بد و بد تر قرار می دهد و جدا شدن سایرایالت های فدرال ویا جنگ داخلی درانتظارآن است . کثیرالمله بودن سودانتاریخ یبداری جنوب سودان ازسال ۱٨۲۱ شروع می شود یعنی اززمانی که لشکریان امپراطوری عثمانی بکمک قبایل مصری تا قلب آفریقا پیش رفتند وازآن تاریخ سودان کشوری شد چند فرهنگی وکثیرالمله بابیش ازکصد زبان وصدها قوم و قبیله . کشور پهناور سودان دو میلیون و۵۰۶ هزار کیلومترمربع مساحت و ۴٣ میلیون نفرجمعیت دارد که تنها بخشی از آنها رااعراب تشکیل میدهند اماحکومت سودان همیشه در دست ثروتمندان عرب بوده است . هنگامیکه امپراطوری عثمانی درشمال آفریقا حاکم بود قبایل خود مختاردر سودان حکومت می کردند دراوایل قرن بیستم امپراطوری انگلیس این منظقه را مستعمره کرد وبین دوجنگ جهانی مصروانگلیس ناظرامورسودان بودند تا اینکه سودان در سال ۱۹۵۶ مستقل شد واعراب مسلمان انحصارا حاکمیت را دراختیارگرفتند .در قرون گذشته جنوب سودان محل شکار برده بود وهنوزهم شمالی ها اهالی جنوب رابصورت تحقیر آمیز «العبید» یعنی بردگان می نامند بهمین جهت برای بسیاری ازسیاهپوستان جنوب استقلا ل پایان بردگی نیز می باشد . از دوران استعمارانگلیس زبان عربی رسمیت یافته وحتی جنوب بعدازاستقلال نیز زبان عربی رابعنوان زبان رابط حفظ می کند و انگلیسی نیز زبان دوم می شود . منطقه مستقل جنوب ۶۲۰ هزار کیلومترمربع مساحت دارد ومردم اکثرا آنیمیست روح پرست و یا مسیحی هستند که در دوران استعمار توسط میسیونرهای مسیحی به مسیحیت گرویده اند اما اهالی شمال اعم از عرب یا سیاهپوست عموما مسلمان هستند .غیرازجنوب سودان که اکنون مستقل می شود در گذشته ایالت های دارفور ، کوردوفان و نیل آبی نیز برای حقوق ملی خود همراه با جان گارانگ رهبر تاریخی ملت جنوب سودان باحکومت مرکزی جنگیده انداگرتغییراساسی درسیاستهای دولت خارطوم ایجاد نشود و حکومت ایدئولوژیک همچنان ادامه یابداحتمال دارد که این مناطق نیزبرای مستقل شدن اقدام بکنند هفتاد وپنج درصد مردم سودان مسلمان هستند و اعراب مسلمان عمدتا دامداران، زمینداران و بورژوازی شهری هستند .

نقش حکومت درجنگ داخلی

جنگ جنوب با شمال ازسال ۱۹۵۵ یعنی یکسال قبل ازاستقلال سودان شروع شد دردوران استعمار جنوب خودمختاری کامل داشت وهنگامیکه انگلیسی ها مرزهای استعماری رابا نوک سرنیزه رسم کردند وتصمیم گرفتنداز دهها ملت تنها یک دولت – ملت بسازند جنوبی ها زیربارنرفتندومقاومت کردند بویژه که رهبران قبایل جنوب اغلب مسیحی شده بودند ونمی خواستند جزویک کشورمسلمان بشوند زیراحافظه تاریخی ناگواری ازشمالی ها داشتند که همیشه برای شکار سیاهان و برده کردن آنان به جنوب حمله می کردند بعدازاستقلا ل خودمختاری قبلی ازبین رفت اینبارجنوبی ها برای کسب آن چیزی که دردوران استعمارداشتند یعنی خودمختاری جنگیدندتااینکه درسال ۱۹۷۲ با قرار داد آدیس آبابا خود مختاری جنوب پذیرفته شد وصلح برقرارگردید . ده سال بدین منوال گذشت ولی دولت مرکزی سودان برای ترمیم خرابی های جنگ وبهبود وضع معیشت مردم جنوب اقدامی نکرد وعلاوه برآن درآغاز دهه هشتاد حکومت اسلامی در سودان برقرارشد واخوان المسلمین حکومت رادراختیارگرفتند .تئورسین حکومت اسلامی سودان حسن الترابی نام دارد که شخصیتی شبیه مهدی بازرگان است وطرفدارحکومت جهانی اسلام می باشد .

درسال ۱۹٨٣ جعفرنمیری رئیس جمهور سودان بخواست اسلامیون تصمیم گرفت قوانین شریعت را درسراسر سودان اجرا کند وحتی شریعت رابه روح پرستان و مسیحیان نیزتحمیل نماید وباین ترتیب آتش جنگ مذهبی شعله ور شد وزمینه جدائی جنوب از شمال فراهم گردید .دراعتراض به تحمیل شریعت اسلامی به مسیحیان وغیر مسلمانان ، ژنرال جان گرانگ سرهنگ ارتش سودان بانیروهای تحت فرماندهی خود که بیشترازسیاهپوستان جنوب بودند شورش کرد و منطقه جنوب راتحت کنترل خود گرفت . جان گرانگ که بخاطر دانش نظامی فوق العاده اش به « سون تسو» ی افریقا معروف شده ارتش آزادیبخش جنوب سودان را تحت رهبری « جنش آزادی مردم سودان» تشکیل داد وجنگ پارتیزانی بی وقفه ای رابانیروهای حکومت مرکزی ادامه داد جنگی که دومیلیون کشته وبیش ازچهارمیلیون آواره به جاگذاشت

درسال ۱۹٨۹ حسن احمدعمرالبشیر که یک اسلامگرای افراطی است باکودتای نظامی قدرت را در دست گرفت و به بمباران بی وقفه جنوب پرداخت اوواستادش حسن الترابی رادیکالیسم اسلامی رادرشیوه حکومتی به اوج رساندند حسن الترابی دوست نزدیک دکترایمن الظواهری نفر دوم گروه بن لادن می باشدوتوسط اوبودکه بعدازخروج شوروی هاازافغانستان حسن الترابی اسامه بن لادن رابه سودان دعوت کرد وتاموقع بقدرت رسیدن طالبان درافغانستان ازوی پذیرائی نمود انفجار سفارتخانه های آمریکا درکنیا ، تانزانیا و یمن که توسط ایمن الظواهری طراحی شده بود خشم آمریکائیها را برانگیخت و آنان به حمایت های خود به ارتش آزادیبخش جنون افزودند وعمرالبشیر را وادار کردند که با تروریسم بنیادگرایان اسلامی مبارزه کند .

عمرالبشیردرسال ۲۰۰۰ حسن الترابی راازقدرت برکنار ساخت واطلاعات ذیقیمتی از تروریست ها دراختیارآمریکائی ها گذاشت با این حال جنگ درجنوب ادامه داشت تا اینکه درسال ۲۰۰۵ با وساطت آمریکائی ها با قرار داد نایروبی
« پیمان صلح همه جانبه » بین شمال وجنوب امضاء شد ، حکومت سودان فدرال شد و دولت فدرال درجنوب تشکیل گردیدوجان گرانگ بعنوان معاون رئیس جمهورسودان انتخاب گردید.(هنگامیکه سودان فدرال شد من مقاله ای درباره چگونگی فدرال شدن سودان نوشتم که درآرشیو سایت مجله تریبون وسایت اخبار روز موجود می باشد) جان گرانگ طرفدار فدرالیسم بود ومی گفت که اکثریت مردم سودان سیاهپوست آفریقائی هستند ، همه سودان مال آفریقائی هاست و دلیلی ندارد که جنوبی ها جدا بشوند و می توانند دولت های مستقل خودرا درچارچوب سودان فدرال داشته باشند او آرزو داشت که روزی رئیس جمهور تمام سودان بشود . جان گرانگ شش ماه بعد از قرار داد صلح همه جانبه و تنها سه هفته بعد از انتخاب شدن به معاونت ریاست جمهوری دراثرسقوط هلی کوپتر کشته شد و معاون اودر جنبش آزادی مردم سودان یعنی سالواکئرمایاردیت بجای او معاون رئیس جمهور سودان شد سالواکئر برخلاف جان گرانگ طرفدار سرسخت استقلال جنوب سودان بود وبالاخره خواست اوتحقق پیدا کرد ومردم جنوب سودان به استقلال و جدا شدن از شمال رای دادند .

سالواکئر مایاردیت دردهه شصت میلادی در سنین نوجوانی به خودمختاری طلبان جنوب پیوست و تا سال ۱۹۷۲ همراه آنان جنگید وبعد ازقرار داد آدیس آبابا با درجه گروهبانی به ارتش سودان پیوست وهنگام شورش جان گرانگ با وی همراه شد و فرماندهی ارتش آزادیبخش جنوب سودان را بعهده گرفت . برخلاف جان گرانگ که اقتصاد دان و دیپلمات کارکشته ای بود سالواکئر نه روشنفکر و نه دیپلمات است او فقط یک جنگجو از قوم دینکا ست که در جنوب اکثریت دادند اواکثریت عمر خودرا درجنگ پارتیزانی گذرانده و طی شش سال گذشته که معاون رئیس جمهور سودان و رئیس جمهور دولت فدرال جنوب بود وظایف خود را درست انجام داده است. اوخواهان مسئولیت نبوده ولی بعنوان وظیفه قبول کرده است ومی گوید که خسته است ومی خواهد بعد ازاعلام رسمی استقلا ل خودرابازنشسته کند.

نیم قرن مبارزه برای حق تعیین سرنوشت

مردم سیاهپوست جنوب سودان که اغلب از قبایل آنیمیست تشکیل شده اند طی پنجاه وپنج سال گذشته نزدیک به پنجاه سال را درمبارزه مستقیم با حکومت مرکزی مستقردرخارطوم برای حفظ هویت خودشان بوده اند .این مبارزه دردوران جنگ سردوبه ابتکارگروههای متمایل به اردوگاه سوسیالیستی شروع شد ودرمرحله ای ازآن کمونیست ها نقش تعیین کننده داشته اندوهنوزهم کادرهای کمونیست سابق حضور چشمگیردرتحقق استقلال دارند وجالب است که آمریکائی ها بکمک کمونیست ها درکنیا طرح استقلال جنوب سودان را تکمیل کردند زیراگروههای گمونیست تنها نیروی جدی سیاسی برای مذاکره بودند . البته دولت خودمختار موجود درجنوب سودان ترکیب ملی دارد وآمریکائی ها به آنان گفته بودند اگر می خواهید مستقل بشوید اول باید متحد بشوید وبدینسان گروههای رقیب در کنار هم دردولت جنوب حضور دارند.مبارزه جنوب سودان درسه مرحله تکامل پیدا کرده است :

۱- خودمختاری - وقتی جنگ درسال ۱۹۵۵ با حکومت مرکزی آغاز شد بیشترکشور های همجواربخاطراختلافات مرزی با سودان خواهان خود مختاری جنوب سودان بودند زیرا این کشور های کوچک خود را در مقابل کشور بزرگ سودان بی دفاع می دیدند وخواهان وجود دولت حایل بین خودشان با سودان بوند ولی درآن دوران نه شرایط زمانی و نه رشد نیروهای محلی اجازه تشکیل دولت مستقل را نمی داد وبدینسان از سال ۱۹۵۵ تا سال ۱۹۷۲ شعار مبارزان جنوب داشتن خودمختاری محلی درچارچوب دولت سودان هست که درنهایت درسال ۱۹۷۲درپیمان آدیس آبابا پایتخت اتیوپی این خودمختاری برسمیت شناخته شد ودولت اتیوپی که مبتکراین پیمان بوددرآن زمان مورد حمایت اتحاد شوروی بود .

ده سال آرامش نسبی بین شمال و جنوب برقرار بود ودراین مدت تحولات جدی درمنطقه بوقاع پیوست و اتیوپی تجزیه شد وحکومت اریتره در شمال آن بوجودآمد(۹٣ -۱۹۹۱ ) ودولت خارطوم خطای سیاسی مرتکب شد وخواست دولت نوپای اریتره را تحت فشار بگذارد بویژه که مرزهای آفریقا توسط استعمارگران رسم شده و هیچ دولتی وجود ندارد که با همسایگانش اختلافات مرزی نداشته باشد . رئیس جمهوراریتره موسایا افه ورگی خطای خارطوم را فراموش نکرد و اریتره را به پشت جبهه مخالفان دولت خارطوم تبدیل ساخت .

۲ - فدرالیسم- شورش سرهنگ جان گارانگ در سال ۱۹٨٣ علیه قوانین شریعت که جعفرنمیری میخواست بهمه تحمیل کند دراریتره واوگاندا و کنیا حامی و پشت جبهه پیدا کرد وعلاوه بررئیس جمهور اریتره موسایا افه ورگی ، رئیس جمهوراوگاندا یاووری موسوانی نیزکه روابط نزدیکی با دولت اسرائیل داشت امکانات زیادی دراختیارارتش آزادیبخش جنوب سودان قرار داد وجنبش جنوب خواهان تبدیل سودان به فدراسیون وتشکیل دولت فدرال درایالات مختلف شد . مبارزه برای فدرالیسم بیست ودو سال طول کشید و دومیلیون کشته وچهارمیلیون آواره بجا گذاشت . گارانگ رهبر جنوب که استراتژ کارکشته ای بود توانست حمایت های بین المللی فراوانی برای مردم جنوب کسب کند مخصوصا مسیحی بودن وی پشتیبانی کلیسای انجیلی رابه حمایت ازجنبش جنوب واداشت ودرسراسرجهان فعالین این فرقه مسیحی تبلیغ کردند که مسلمانان شمال سودان مسیحیان جنوب سودان راقتل عام می کنند هنگامیکه آمریکا واسرائیل ومتحدینشان به حمایت آشکار ازجنبش جنوب پرداختند حکومت سودان چاره ای نداشت جز اینکه پیشنهاد فدرال شدن کشود رابپذیرد و باین ترتیب درسال۲۰۰۵ درنتیجه مذاکرات طولانی وبا میانجیگری دولت آمریکا« پیمان صلح همه جانبه بین جان گارانگ وعمرالبشیردرنایروبی پایتخت کنیا آمضاء شد وجان گارانگ معاون رئیس جمهور سودان گردید ودولت فدرال جنوب رسمیت یافت .


٣ – استقلال–
شش ماه بعدازامضاء پیمان صلح همه جانبه درسال ۲۰۰۵ جان گارانگ دراثرسقوط هلی کوپتر کشته شدوسالواکئرنفردوم جنبش آزادی مردم سودان بجای وی معاون رئیس جمهور سودان شد . برخلاف جان گارانگ که طرفدار فدرالیسم بود وامروز قهرمان ملی تمام ملت جنوب وچهره تاریخی فراموش نشدنی آنان محسوب می شود ، سالواکئر آشکارا می خواست که جنوب سودان ازشمال جداشود بدینجهت درباره مرگ جان گارانگ داستانها وافسانه های زیادی ساخته شده وگفته می شود که رئیس جمهوراوگانداازفدرال شدن سودان راضی نبود و حامیان بین المللی او نیز معتقد بودند که سودان خیلی بزرگ است و می تواند خطر ناک باشد وتمایل کشورهای همسایه بیشتر به تجزیه سودان بود واین شبهه وجود دارد که سقوط هلی کوپتربرنامه ریزی شده بود مگر نه اینست که رئیس جمهوراوگاندا آن هلی کوپتر را در ختیار جان گارانگ گذاشته بود ؟

با مرگ جان گارانگ طرفداران فدرالیسم درجنبش جنوب تضعیف شدند وبا جانشین شدن سالواکئر طرفداران استقلال اکثریت پیداکردند وسازمان ملل وجامعه جهانی نیز رفراندوم حق تعیین سرنوشت را که در پیمان صلح همه جانبه پیش بینی شده بودتدارک دیدند وجنوب سودان بعداز ۵۵ سال مبارزه هویت مستقل یافت.سناتور جان کری از طرف باراک اوباما بررفراندوم نظارت داشت بنیاد جورج کلونی هنرپیشه معروف هم با کمک موسسه اینترنتی گوگل کنترل ماهواره ای روی مرزهای شمال وجنوب ایجاد کرده بود تاهرگونه جنگ دراین منطقه را به اطلاع جهانیان برساند.

برندگان و بازندگان تجزیه سودان کی ها هستند؟

بازنده اصلی درتجزیه جنوب سودان حکومت مرکزی خارطوم ، حزب کنگره ملی حزب حاکم سودان و عمرالبشیر رئیس جمهورسودان می باشد اینان که با ادعای ایجاد حکومت جهانی اسلام بقدرت رسیده بودند با بنیادگرائی و سیاست غلط نتوانستند حتی اتحاد داخلی سودان را نیز حفظ کنند. عمرالبشیر در ژوئیه سال گذشته از طرف دادگاه بین المللی باتهام جنایت علیه بشریت وقتل عام مردم دارفورمحکوم شده است وموقعیت داخلی اش بشدت تضعیف گشته ودرصحنه جهانی نیز جائی ندارد . جنگ دردارفور که از سال ۲۰۰٣ شروع شده بود ۲۰۰ هزار کشته و سه میلیون بی خانمان در پی داشت که اکنون نیروهای حافظ صلح بین المللی اردوگاههای آوارگان دردارفور را محافظت می کنند. جنگ دردارفور بین سیاهپوستان ماسای واعراب بادیه نشین بود ودولت خارطوم اعراب را مسلح کرده و آنان روستا هارا آتش می زدند و مردم را می کشتند . دراین منطقه دو گروه استقلال طلب نیز فعالیت دارند که ظاهراهدف البشیراز بین بردن آنها بود . دردارفور ذخایرنفت وجود دارد ولی استخراج نشده است .

حامیان خارجی حکومت سودان نیز جزو بازندگان می باشند . چین خریدار اصلی نفت سودان انحصار استخراج و خرید ۵۰۰ هزار بشگه در روز را از دست می دهد از همین حالا شرکت نفت توتال فرانسه قرارداد بزرگی برای بهره برداری از نفت جنوب امضاء کرده است .اتحادیه آفریقا ، لیگ عرب و جمهوری اسلامی هم که از عمر البشیر و تمامیت ارضی سودان با تمام قدرت دفاع می کردند اکنون بیم آن دارند که انگیزه تجزیه در کشور های آنان نیز تقویت شود بویژه جمهوری اسلامی از اتهام زنی و بد گوئی علیه ملت جنوب سودان و رهبران آن دست بر نمی دارد . جمهوری اسلامی که ازتجزیه سودان ناخوشنوداست درتبلیغاتش ماننددولت خارطوم سالواکئرراطراح قتل جان گارانگ معرفی میکند وسقوط هلی کوپتر را ناشی از جنگ قدرت درمیان جنوبی ها میداند وپیش بینی می کند که بزودی جنگ های قبیله ای درجنوب شعله ورخواهد شد . بعدازجدائی تیمورشرقی ازاندونژی مسلمان وایجاد یک کشورمسیحی ، اکنون جنوب سودان دومین کشورمسیحی است که از بدنه دنیای اسلام جدا میشود واین شکست ایدئولوژیک بزرگی برای تمام کسانی است که سیاست خود راعین دیانت خود می دانند وحکومت اسلامی را تبلیغ می کنند .

برنده اصلی استقلال درصحنه داخلی البته که ملت جنوب سودان است آنان ازموقعیت بردگان واتباع درجه دوم به صاحبان یک کشورمستقل ارتقاء می یابند واگرخوب پیش بروند می توانندبرای همیشه به جنگ وفقر پایان دهند . در صحنه جهانی حامیان جنبش جنوب ودر راس آنها آمریکا واسرائیل برنده هستند . آنها توانستند سودان را که مانند جمهوری اسلامی از پشتیبانان گروههای افراطی فسطینی می باشد بزانو دربیاورند . کمک های تسلیحاتی جمهوری اسلامی نیز توسط سودان ازطریق صحرای سینا به این گروهها می رسد . آمریکا واسرائیل همچنین جای پای محکمی درقلب آفریقا برای خودایجاد می کنندوبنوشته روزنامه های فرانسوی هم اکنون مستشاران اسرائیلی ارتش ۱٣۰ هزار نفری جنوب سودان را آموزش می دهند.

کشورهای همجوار جنوب هم که طی سالیان درازاردوگاه وپایگاه دراختیارمبارزان جنوب گذاشته بودند نتیجه کار را می بینندواکنون شاهد تولدیک کشور حایل بین خود وسودان عظمت طلب هستند که همیشه ازآن بیمناک بودند.استقلال جنوب سودان هم درآفریقا وهم درکشورهای عرب بازتاب گسترده ای خواهد داشت زیرا کشور جدیدالولاده ژئوپلیتیک منطقه رابخاطروابستگی اش به آمریکاکاملا بهم میزند وبویژه جنبش های استقلال طلب موجود درکشورهای آفزیقائی را بیش ازبیش فعال خواهد کرد ودردرجه اول جنبش های موجود درفدراسیون سودان تحرک خواهند یافت .

تحولات درکشورهای آفریقائی اززمانی سرعت گرفته است که سیاستهای آمریکا وفرانسه دراین قاره برهم منطبق شده درگذشته ایندوکشوردرآفریقا با هم رقابت داشتندوتضاد منافع آنها مانع پیشرفت یکی درمنطقه نفوذ دیگری می شد اما ازموقعی که نیکلا سارکوزی رئیس جمهورفرانسه شده وکشورفرانسه به فرماندهی پیمان ناتو پیوسته هماهنگی چشمگیری درسیاستها ایندودیده می شود واین هماهنگی کارآمریکا درقاره آفریقا راآسان کرده است زیرا فرانسه دراین قاره نفوذ تاریخی دارد . وقایع شمال آفریقا نیزاز سیاست هماهنگی ایندوقدرت متاثر است.

مشکلات بعد ازرفراندوم

بعد از رفراندوم هیچگونه جشن و پایکوبی در جنوب گزارش نشده است جنوبی ها احتیاط می کنند که شمال تحریک نشود و بازی را برهم نزند .در فاصله شش ماه که بعد از رفراندوم تا اعلام رسمی استقلال فرصت هست کار های زیادی باید انجام بگیرد که از آنجمله مشخص کردن دوهزار کیلومتر مرز بین شمال وجنوب است واین مرزها بعضا از مناطق نفت خیزمی گذرندوعلامت گذاری معنی اقتصادی خواهد داشت مهمترازهمه روشن کردن وضعیت منطقه«ابیه» می باشد که منطقه نفت خیزاست وطرفین ادعای مالکیت آنرادارند وضعیت آنجا باید با رفراندوم دیگری تعیین شود در اینجا اعراب قبیله « مصریه» که سالی شش ماه به این منطقه می آیند ابیه را از آن خود می دانند و می گویند باید در رفراندوم شرکت کنند ولی قبیله سیاهپوست دینکا که کشاورز وساکن ابیه هستند می گویند که آنها بازهم می توانند به ابیه بیایند ولی منطقه مال ساکنین دائمی آن است وباید جزوجنوب بشود .
مساله دیگر تابعیت دوگانه است . خارطوم اعلام کرده است که جنوبی های ساکن شمال یا باید تابعیت شمال را داشته باشند ویا به جنوب بروند وخارطوم تابیعیت دوگانه را نخواهد پذیرفت . اگر یک میلیون ونیم جنوبی ساکن شمال به جنوب سرازیر شوندایجاد کارومسکن وخوراک برای آنان مشکل بزرگی برای دولت نوبنیاد خواهد شد .
تقسیم قرض خارجی نیز آسان نخواهد بود . در حال حاضر دولت سودان چهل میلیارد بدهی خارجی دارد و می گوید که پرداخت این بدهی باید تقسیم شود . جنوبی ها می گویند این پول ها همه در شمال خرج شده ودر جنوب سرمایه گذاری نشده است واگرمقداراندکی ازآن پول در جنوب خرج شده باشد جنوب حاضراست سهم خودرا پرداخت کند .

انتخاب واحد پول وتنظیم و تقسیم روابط خارجی نیز باید دراسرع وقت انجام بگیرد .
جنوب به دریا راه ندارد وبرای صدور نفت خود تازمانی که راه دیگری ایجادنکرده باید ازطریق شمال وبا استفاده از خطوط لوله کشی نفتی موجود استفاده کند تا نفت خودرابه بندرسودان دردریای سرخ برساند.
تقسیم آب رودخانه نیل، سازماندهی مهاجرین وایجاد مدرسه ودرمانگاه در اولویت قرار دارند.
حفظ امنیت در جنوب نیزاهمیت فراوان دارد درحال حاضر یک گروه جنایتکار بنام « ارتش مقاومت ارباب ها» که از باندهای جنایتکار حرفه ای تشکیل شده درکشور های مرکز آفریقا ترورایجاد می کند . دستجات این گروه که تادندان مسلح هستند به روستا های بی دفاع حمله می کنند وضمن کشتن بزرگسالان کودکان را می ربایند و در بازار های مخفی برده فروشی می فروشند دراسناد ویکی لیکس گفته شده است که رهبراین گروه جنایتکارچندین بار درخارطوم دیده شده است گفته می شود که خارطوم توسط این گروه درجنوب نا امنی ایجاد میکند .

نتیجه گیری

استقلال جنوب سودان رسما روز نهم ژوئیه ۲۰۱۱ اعلام خواهد شد و حزب حاکم درخارطوم اعلام کرده است که به انتخاب مردم جنوب احترام خواهد گذاشت . دولت خارطوم دروضعیتی قرار ندارد که جنگ دیگری را با جنوب آعاز کند ولی اگر بخواهد می تواند مشکلات جدی برای جلوگیری ازتثبیت حکومت جنوب ایجاد کند که درآنصورت کل منطقه مدتها دچار تشنج خواهد شداوپوزیسیون سودان که روز پنجم ژانویه امسال سی ویگ گروه ازآنان باهم متحد شدنداز جدائی جنوب راضی نیستند ولی عامل اصلی این جدائی راشخص عمرالبشیرمیشناسند وخواهان برکنای اومی باشند. حسن الترابی چهره کاریسماتیک اسلامی سودان نیز به اوپوزیسیون پیوسته است ومیخواهد به حکومت عمرالبشیر پایان دهد وی در روز ۱٨ ژانویه آرزوکرد که درسودان نیزانقلابی نظیر تونس ایجاد شود که بدنبال آن دستگیر و زندانی شد .

در جنوب همیشه جنگ بوده ومنطقه اصلا رشد نکرده بیش از ٨۵ درصدمردم بیسوادند وکادر متخصص وجود ندارد گروههای امداد خارجی برای کارهای محلی از رانندگان اوگاندائی استفاده می کنند تنها یک خیابان آسفالته دراین منطقه وجود دارد وبااینکه کناره های رودنیل بسیارمستعد کشاورزی است اما تنها بخش کوچکی ازین زمینها توسط شرکتهای خارجی زیر کشت رفته است . معادن فلزات کمیاب و ذخایرعظیم نفت وجود دارد که می تواند به فقرمزمن پایان دهد اما یکدنیا کاربرای ساختن ملت، دولت وکشورجمهوری جنوب سودان بایدانجام بگیرد وبدون کمک های خارجی این کارها شدنی نیست .

ماشااله رزمی ۱۹ ژانویه ۲۰۱۱ - پاریس/آزار نیوز

سودان: نفت، جنگ و تجزیه

بقلم نورمن پیچ/ بفارسی از حمید بهشتی

چهار شنبه 19 ژانويه 2011, بوسيله ى حمید بهشتی

— -

انگیزه های اساسی و امروزی طرح تجزیۀ افغانستان در شرایط کنونی

طرح تجزیۀ افغانستان از تئوری تا عمل ( پیش زمینه های تاریخی ، انگیزه های کنونی، وپیآمد های آیندۀ تجزیۀ افغانستان در منطقه وجهان) توطئۀ تجزیه یا سلاح سرکوب نهضت های دادخواهانه درافغانستان

شنبه 15 ژانويه 2011, بوسيله ى توردیقل میمنگی


سودان: عکس هایی از همه پرسی برای تجزیه؛ و اما سرنوشت افغانستان؟

جنگ و کشتار در افغانستان بیش از یک قرن است که ادامه دارد. جنایتکاران افغان مانند عبدالرحمان با کشتار سیستماتیک، و غصب زمین های مردم در نقاط مختلف مانند جنوب، آنان را به صفحات مرکز و شمال راندند و زمین های غصب شده را بین سربازان خود تقسیم کردند. این جنایات سیستماتیک همچنان با کشتار، غصب زمین و تخریب گذشته و تاریخ مردم جایی که امروز افغانستان نام دارد، در حضور بیش از 100 هزار سرباز بین المللی ادامه دارد.

دو شنبه 10 ژانويه 2011


پیش زمینه های تاریخی تجزیه در افغانستان

طرح تجزیۀ افغانستان از تئوری تا عمل ( پیش زمینه های تاریخی ، انگیزه های کنونی، وپیآمد های آیندۀ تجزیۀ افغانستان در منطقه وجهان) توطئۀ تجزیه یا سلاح سرکوب نهضت های دادخواهانه درافغانستان

چهار شنبه 5 ژانويه 2011, بوسيله ى توردیقل میمنگی


تأملی بر تعریف و شناخت تجزیه

طرح تجزیۀ افغانستان از تئوری تا عمل ( پیش زمینه های تاریخی ، انگیزه های کنونی، وپیآمد های آیندۀ تجزیۀ افغانستان در منطقه وجهان) توطئۀ تجزیه یا سلاح سرکوب نهضت های دادخواهانه درافغانستان

دو شنبه 3 ژانويه 2011, بوسيله ى توردیقل میمنگی


پلان بی در افغانستان

چرا تجزیه ی بالفعل کمترین انتخاب بد در افغانستان است؟

مقاله ی جدید بلک ول منتشره ی فارن افیرز 13 دسمبر 2010 / مترجم: دکتر ذکی پاهنگ

يكشنبه 19 دسامبر 2010, بوسيله ى دکتر ذکی پاهنگ


سودان در چند قدمی تجزیه؛ آیا افغانستان به سرنوشت سودان دچار می شود؟

يكشنبه 19 دسامبر 2010, بوسيله ى کابل پرس


تجزیه افغانستان، گروه پاکستانی پښتونخوا و مغزهای متفکر قبیله!

شنبه 2 اكتبر 2010, بوسيله ى کامران میرهزار


طرح تجزیه افغانستان

کافی است خود خواهان و عظمت طلبان قومی دست از این کردار های خود بردارند و خود را برتر از دیگر اقوام ندانسته و حقوق خود را به سطح یک شهروند عادی پائین بیاورند.

شنبه 18 سپتامبر 2010, بوسيله ى م- فرهنگ دوست هروی


تاکید بلک ویل بر پلان ب، تجزیه افغانستان

بلک ویل می گوید، طالبان در حال پیروزی هستند و ما در حال باخت. آن ها روحیه ی بالایی دارند و می خواهند به نافرمانی خود ادامه دهند. پلان ب با شکست مواجه شده است. او تاکید می کند که مناطق پشتون نشین جنوب و شرق افغانستان را باید در اختیار طالبان گذاشت. او می گوید دهه ها در نزدیکی غرب با افغانستان خطاهای زیادی صورت گرفته است.

دو شنبه 13 سپتامبر 2010, بوسيله ى کابل پرس


هدف از تجزیه افغانستان وعقب نشینی به شمال چیست؟

هیلاری کلینتون، وزیر امور خارجه آمریکا، در سخنانی در برابر یکی از کمیته های کنگره این کشور نسبت به عواقب اجرای توافقنامه دولت پاکستان و یک افراطیون اسلامگرا در دره سوات، در شمال غرب این کشور، ابراز نگرانی کرده و گفته است که وضعیت پاکستان خطری مهلک را متوجه امنیت جهان می کن ولی اقا جان چپمن باخاطرارام میگوید که این همه اهداف که غربیان درمورد مبارزه با ترریزم داشتند محقق شده است

جمعه 10 سپتامبر 2010, بوسيله ى عبدالصبور


تجزیه طلبی واقعیت یا برچسپی ناروا

وقتی ما خوب تجزیه طلبی را شناختیم و به ابعاد مختلف آن آشنا شدیم آنوقت است متوجه میشویم در کشور ما تجزیه خواه وجود دارد یا نه

جمعه 30 ژانويه 2009, بوسيله ى ناصر فیروزی


طرح تجزیۀ افغانستان خیال باطل یک لابییست کاسب است!

فدراسـیون سازمانهای پناهندگان افغان در اروپا

دو شنبه 16 اوت 2010


احمق خودتان هستید آقای اشرف غنی احمد زی، آقای وحید عمر

اشرف غنی: کسی که در رژيم جنایتکاران طالب، این رژيم را رژيمی مردمی معرفی می کرد و پس از روی کار آمدن کرزی یکی از کلیدی ترین افراد در بنا نهادن سیستم فاسد و مافیایی بود و بصورت غیر قانونی رییس دانشگاه کابل بود و در انتخابات ریاست جمهوری بصورت غیر قانونی با داشتن تابعیت آمریکا شرکت کرده بود.

چهار شنبه 4 اوت 2010, نويسنده: کامران میرهزار


طرح تجزیه افغانستان

تجزیه افغانستان باعث می شود که مردم قرون وسطایی به روش خود زندگی کنند و از آن لذت ببرند و مردم متمدن تر به شیوه ی دلخواه خود زندگی کرده و آزاد باشند. در ضمن در این صورت از سیطره طلبی یک قوم خاص که صدها سال است بر گرده ی ملیت های دیگر سوار است خلاصی خواهیم یافت.

يكشنبه 1 اوت 2010, نويسنده: مهرورز


طرح تجزیه ی افغانستان

چهار شنبه 14 ژوئيه 2010, نويسنده: احمد بهار چوپان


رابرت بلک ویل: آمریکا باید افغانستان را به دو قسمت تقسیم کند

عدم پرداختن به مسایل افغانستان و عدم جسارت برای عبور از خطوط ممنوع که بیشتر درونی می باشد و نوعی خودسانسوری همراه با وطن پرستی چشم بسته را با خود دارد، به ضرر جامعه ی افغانستان است. دیگران به راحتی بدون اینکه درگیر وجدانی تقلبی شوند، به بحث و تجزیه و تحلیل مسایل مختلف در حوزه های مختلف می پردازند و کند و کاو درباره ی مسایل را لازمه ی برخورد سالم تر و صحیح تر با آن برای منافع خود می دانند و در افغانستان اما وقتی دیگران درباره ی سرنوشت و آینده ی مردم بحث می کنند، اهالی قلم به همان احساس وطن پرستی چشم بسته پناه می برند.

شنبه 10 ژوئيه 2010, نويسنده: کابل پرس


طرح تئوریک تجزیه افغانستان

در شرایط فعلی طرح تئوریک تجزیه یک ضرورت به نظر می رسد، مهم ترین حد و مرزی که باید از آن عدول نکنند، این است که از تعصبات و خشونت های قومی به دور بوده و عدالت در طرح های تقسیمات در نظر گرفته شود، برای بدست امدن این شرایط، بهترین راه حل این است که جامعه جهانی و بخصوص سازمان ملل بر روند تجزیه اشراف کامل داشته باشد و داوری در تقسیمات اراضی به سازمان ملل داده شود.

چهار شنبه 7 ژوئيه 2010, نويسنده: محمد اسحاق فياض


به تجزیه افغانستان بیندیشیم و یا به تغییر پشتونها؟

جامعه شناسان باور دارند که خلای ایدولوژیک موجب بیداری و تقدس ارزشهای قومی میشود/اگر بنا میبود تا برای هر گروه قومی و زبانی یک کشور مستقل وجود داشته باشد امروز در جهان بجای 195 مملکت باید شش هزار و پنجصد کشور وجودمیداشت./. تجزیه افغانستان به هیچوجه یک تجزیه آرام، صلح آمیز و متمدنانه مثل، چک و سلواکیا، نخواهد بود/معجون "پشتونوالی و شریعت" سمی است که باید آنرا از مغز پشتونها شست/ چگونه می توان انتظار داشت که پشتونها مثل فارسی زبانها و یا ترکها فکر کنند در حالیکه در زبان پشتو منابع فکری، علمی، ادبی و هنری بسیار اندک وجود دارد؟

دو شنبه 5 ژوئيه 2010, نويسنده: جعفر رضايی


طرح تجزیه ی افغانستان

پاسخهای به کابل پرس: چون من یکی از مخالفان تجزیۀ افغانستان هستم بنا برآن در بخش مخالفان تجزیۀ افغانستان به پاسخ دوستان و وطنداران ام خواهم پرداخت.

شنبه 3 ژوئيه 2010, نويسنده: نعمت الله ترکانی


طرح تجزیه ی افغانستان

درمیان مردم عامه – عناصرغیر"اوغان"- هنوزاین آگاهی بوجود نیامده است که بدون "اوغان" ها می توان راحت تر وانسانی تر زندگی کرد وبنابران باید کشوررا تجزیه کرد تا ازشرمصیبت های تمام ناشدنی ی که این طایفه برکشور تحمیل کرده است؛ درامان ماند.

چهار شنبه 30 ژوئن 2010, نويسنده: ربانی بغلانی


طرح تجزیه افغانستان!

عبور از خطوط ممنوع: مخالف، موافق و نه مخالف و نه موافق: نظر شما چیست؟/ هدف از طرح این بحث شاید عبور از خطوط ممنوع در کشوری باشد که سرکوب، خفقان، کشتار، تبعیض و چپاول بیداد می کند و این سرکوب، خفقان، کشتار، تبعیض و چپاول از حداقل 150 سال پیش تا دوره ی حکومت فاسد، طالبانی و مافیایی حامد کرزی با حضور حدود 150 هزار سرباز بین المللی بر جنازه ی کشوری بنام افغانستان ادامه یافته است.

سه شنبه 29 ژوئن 2010, نويسنده: کابل پرس


خاورميانه با طراحی آمريکا!

افغانستان از نقشه ی جهان حذف می شود؟

سه شنبه 5 فوريه 2008

واژه های کلیدی
تجزیه افغانستان
آنلاين بنگريد :

پيام‌ها

 • کتاب مقدس فاشیست های اوغانستان : دویمه سقوی !

  فاشیست های اوغانستان از هر حزب و تنظیم و جریانی که استند ، همگی شان ، همانگونه که دستور پشتونوالی را مقدس تر از هرچیز دیگر می شمارند ، کتاب " دویمه سقوی " راهم تمام شان به مثابه یک کتاب مقدس می شناسند و عملی ساختن دستورهای آن کتاب را یک امر ضروری و حیاتی می دانند. چه اوغان ذلتی های شان ، چه سورخلقی های شان ، چه طالبان و گلبدینی های شان ، چه دیگر پشتونیست های رنگا رنگ شان ، همه در این نکته هم صدا و هم نظر استند که طرح و تحلیل کلی مانیفست " دویمه سقوی " درست می باشد و پشنهاد های سیزده گانه ی آن باید عملی شوند.

  کتاب مقدس فاشیست ها ( دویمه سقوی ) حاصل کار دسته جمعی یک گروه از پشتونیست های تند رو اوغانستان ، کسانی مانند اسماعیل یون ، انزور گل سور خلقی ، انورالحق احدی ، حسن کاکر ، عثمان روستار تره کی ، سلیمان لایق و چند نفر دیگر از فاشیست های دکتورا دار و پروفیسوری دار شان ، اما در روی جلد آن تنها یک نام مستعار " سمسور اوغان " درج شده است !

  کتاب دویمه سقوی ، به زبان پشتو ، بار نخست به سال 1377 هجری - خورشیدی از طرف " د اوغانستان کلتوری ودی تولنی " در پشاور چاپ شد و با شتاب فراوان به هر سو فرستاده شد و در دسترس پشتون ها قرار گرفت . به مدت بسیار کوتاه ، بار بار و در چندین کشور ، باز چاپ شد و پخش گردید. کتاب مقدس دویمه سقوی ، در زمان حاکمیت باند پشتونیست و ضد بشری طالبان ، به هزاران هزار نسخه چاپ و باز چاپ گردید و در پشاور و دیگر بخش های پشتون نشین پاکستان و اوغانستان مفت و رایگان تقسیم شد . از زمانی که زبان قبیله یی پشتو ، صاحب دبیره ( رسم الخط ) گردیده است ، هیچ کتاب پشتو به اندازه ی کتاب مقدس دویمه سقوی پرشمار چاپ و باز چاپ نشده است . استقبال گرم و خروشان تمام پشتون ها و پشتونیست ها از این کتاب ، در تاریخ زبان پشتو ، کم نظیر می باشد .

  در مقدمه ای که برای چاپ دوم کتاب دویمه سقوی ، نوشته اند میخوانیم : " زمانی که این کتاب پخش شد ، شمار زیاد از موافقین و مخالفین پیدا کرد ، هر دو جناح خواهان چاپ بیشتر این کتاب شدند . از این رو ، بدون اجازه ی ناشر اصلی ، این کتاب در پشاور چندین بار بازچاپ گردید که شمارش از ده ها هزار هم بیشتر می رسید . در ماسکو هم دو هزار نسخه اش چاپ و پخش شد . در برخی جای های دیگر هم چاپ شد . ... و به نقاط مختلف جهان رسانیده شد . .... اینکه چرا این کتاب این همه دوستدار پیدا کرده است .... باید گفت که این کتاب به همان آرزو و آرمان ملی که نوشته شده بود ، به همان هدف خود رسیده است . اوغان های ملت پرست از چاپ این کتاب خوشحال شده اند ..... " ( نگاه کنید: سمسور اوغان ، کتاب دویمه سقوی ، چاپ دوم ، 1379 هجری – خورشیدی ، صفحه پنجم ).

  در ذهن کسانی که کتاب مقدس فاشیست های اوغانستان ( دویمه سقوی ) را هنوز نخوانده اند ، این پرسش پیدا خواهد شد که در کتاب دویمه سقوی چه چیزی نگاشته شده است که در میان پشتون ها و پشتونیست ها و فاشیست های اوغانستان این همه محبوبیت و مقبولیت پیدا کرده است ؟ آن کتاب چه چیزی دارد که سورخلقی ها ، اوغان ذلتی ها ، گلبدینی ها ، طالبان و دیگر پشتونیست های چپ و راست و میانه ، همه به آن چنگ می زنند و در پی عملی ساختن دستوراتش می باشند ؟

  برای یافتن پاسخ مناسب ، بهتر است هرکس خودش کتاب را مطالعه کند . اما ، بسیار کوتاه می توان نوشت که کتاب مقدس فاشیست های اوغانستان ( دویمه سقوی ) ، نخستین بار ، همه آن سخنان دل و همه آن حرفهای نهان هر پشتونیست و فاشیست اوغانستان را، بدون هراس از کسی و بدون تشویش از چیزی ، روشن و آشکارا نوشته است و برای عملی شدن آرمان های تمامیت خواهی و عظمت طلبانه پشتونی در اوغانستان رهنمود های مشخص و قطعی پیشکش کرده است .

  افزون بر حرفهای بسیار دیگر ، از خواندن و مطالعه کتاب مقدس فاشیست های اوغانستان( دویمه سقوی ) به این نتیجه گیری ها می رسیم که :

  * پشتون ها یک قوم اکثریت در اوغانستان استند که نفوس شان دو برابر بیشتر از نفوس جمعی تمام اقوام دیگر در آن کشور می باشد . یعنی تاجیک ها ، اوزبیک ها ، هزاره ها ، ترکمن ها ، بلوچ ها ، پشه یی ها ، ایماق ها ، عرب ها و همه اقوام بزرگ و کوچک دیگر را که در اوغانستان در کنار هم بگذارید و جمع کنید ، برابر نصف نفوس پشتون ها هم نمی شوند !

  * پشتون ها ، بنیانگذاران ، به وجود آوردنده گان ، نگهبانان و پاسداران آزادی ، استقلال و تمامیت ارضی اوغانستان در طول تاریخ اش بوده اند و همیشه پیش تر و بیش تر از هر قوم دیگر قربانی داده اند . همین پشتون ها بودند که سه بار پوز تجاوزگران انگلیس را به خاک مالیدند و آزادی و استقلال اوغانستان را بدست آوردند. همین پشتون ها بودند که در مقابل تجاوزگران شوروی ( روس ها ) مردانه وار ایستادند و جهاد کردند و با قبول قربانی های بیشمار اوغانستان را از چنگ ارتش سرخ آزاد ساختند و باعث شکست و نابودی شوروی شدند. اقلیت های قومی در جنگ های آزادیبخش هیچ سهم شایسته نداشته اند و تاجایی که دست شان رسیده است خیانت کرده اند و خواسته اند که نام اوغانستان را از نقشه جهان پاک سازند .

  * پشتون ها ، از هر نظر و جهتی که نگاه کنید ، سزاوار ، مستحق و شایسته ی حاکمیت و رهبری کشور می باشند و باید قدرت سیاسی در اوغانستان در دست پشتون ها باشد
  http://www.tajikmedia.com/index.php?option=com_content&view=article&id=264:1388-10-26-08-16-48&catid=50:1388-12-21-23-00-40

جستجو در کابل پرس