صفحه نخست > به قلم سردبير > و اختاپوتی بنام صبغت الله مجددی!

و اختاپوتی بنام صبغت الله مجددی!

حلقه ی بنيادگرايان کامل می شود!
کامران میرهزار
شنبه 24 نوامبر 2007

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

طرح گفت و گو و مذاکره با گروه تروريستی طالبان چيز تازه ای نيست. اين مساله پيش از آنکه يک طرح برای گفت و گو و بازگرداندن آرامی باشد، طرحی ست برای کامل کردن حلقه ی واپس گرايان و کسانی که تاکنون مردم از آن ها خيری نديده و بلکه شر آن ها بر جامعه ی افغانستان سايه داشته است و دارد. اين مساله بسيار فرسوده و نمايشی ست. دولت افغانستان گفت و گو با گروه تروريستی طالبان را مدت ها پيش از طريق رفيق و همفکر سرسخت جريان طالبان و القاعده صبغت الله مجددی آغاز کرده بود. در زمانی که بايد به قربانيان دهه های جنگ و گرسنگی نگريسته شود تا دردهای آنان التيام يابد، هزاران تن از کسانی که دست شان به خون مردم آغشته است، از طريق صبغت الله مجددی و کميسيون به اصطلاح تحکيم صلح ايشان صاحب زمين و پول های هنگفت شدند. در عوض کسی در افغانستان از قربانی نپرسيد که بر تو چه گذشته است. طرح " صلح مصالحه و عدالت در افغانستان" با کارشکنی جنايت کاران و واپسگرايان داخل پارلمان و بيرون و سستی و بی ميلی رييس جمهور با شکست مواجه شد و اکنون می روند که رسما و علنا جنايت کاران طالب را در کنار جنايتکاران ديگری که در حکومت و پارلمان خزيده اند، بر مردم سوار کنند تا کلکسيون جنايت کاران در دولت افغانستان کامل تر گذشته شود.

پارلمان افغانستان روز شنبه از طرحی برای مذاکره با گروه های تروريستی طالبان و حزب اسلامی سخن گفته که اين اولين بار نيست که واپسگرايان از چنين طرح هايی سخن می گويند. ماه جوزای سال گذشته در جريان آشوب کابل، پارلمان افغانستان جلسه ی غير علنی داشت که در آن نيز از مذاکره با گروه های تروريستی طالبان و حزب اسلامی سخن رانده شده بود.

حامد کرزی نيز در يک نشست خبری اخير خود به همراه فرمانده ی عمومی ناتو گفته بود که "دولت تماس هايی با طالبان دارد و رهبری طالبان با دولت تماس هايی را برقرار کرده است ". اين گفته ی رييس جمهور و به اصطلاح طرح امنيتی وکلا، پس از آن صورت می گيرد که شاخه ی نظامی گروه تروريستی طالبان بخش های قابل توجهی از خاک افغانستان را در جنوب و شرق کشور در کنترل خود درآورده و در شمال و شرق و حتا مرکز دست به دهشت افکنی، حملات انتحاری و کشتار کودک، زن و مرد بی دفاع افغانستان می زند. سال جاری به عنوان مرگبار ترين سال پس از سرنگونی رژيم تاريک طالبان شناخته شده است. از سمت ديگر و در حرکت کاملا برنامه ريزی شده، شاخه ی ظاهرا غير نظامی طالبان و حزب اسلامی، هماهنگ و برنامه ريزی شده با شاخه ی نظامی آن، پُست های کليدی را در دولت اشغال کرده و با نفوذ و قدرتی که بدست آورده، سعی در گرداندن اوضاع به نفع جريان طالبان و گروه واپس گرا و متعصب حزب اسلامی دارد که تاکنون موفقيت های قابل توجهی را نيز در اين راه کسب کرده اند. وجود طالبان و رفقايشان که در حکومت حامد کرزی سهيم اند، وجود وکلايی که هنوز باد امارت اسلامی طالبان به دماغشان می خورد و وجود واليان طالب که همزمان قاچاقچيان حرفه ای موارد مخدر هم هستند، اين حقيقت را آشکار می کند که بازی های پيدا و پنهانی ست که هيچکدام به نفع مردم افغانستان نيست و همه برای به قدرت رساندن واپسگرايان و کامل شدن اين حلقه است. حلقه ای که در آن جنايتکاران دوره ی شاهی، دوره ی کمونيستی و دوره ی جنگ سالاران به اصطلاح مجاهد و خيانت کاران دوره ی آقای کرزی حضور دارند و در انتظار کامل شدن حلقه، شاخه ی نظامی طالبان و حزب اسلامی نيز در راه است.

اين واپسگرايان معمولا از اولين ابزاری که استفاده می کنند، دين است و گويی دين خر مراد آنان است.

اکنون گويی حکومت و پارلمان به نتايج جالبی دست يافته و بجای آنکه کميسيون تحکيم صلح به رهبری اختاپوت معروف صبغت الله مجددی را منحل کرده و رييس جمهور وضعيت فوق العاده اعلام کند، به خفت ديگری تن می دهند. آقای کرزی گويی نمی خواهد بر اساس قانون اساسی، با اعلام وضعيت فوق العاده، رفقای بنيادگرا و تروريست خود و روسای بين المللی خود را برنجاند که چاره را در گفت و گو با گروه های تروريستی طالبان و حزب اسلامی می داند و رياکارانه می خواهد آنان را از گروه تروريستی القاعده جدا کند. در حالی که آبشخور طالبان، حزب اسلامی و القاعده يکی ست. آقای کرزی وقتی با جنايتکار معروف عبدالرب رسول سياف، کسی که بن لادن را از سودان به افغانستان فراخوانده بود و حامی کرزی در پارلمان است، دست دوستی دراز کرده، با طالبان و اعضای حزب اسلامی که برادران تنی القاعده هستند نيز مشکلی ندارد. مشکل برای ايشان رييس بوش است که بدون اجازه ی او آب خورده نمی تواند و وقتی چراغ سبز بوش باشد، آقای رييس جمهور ما با سر می دود.

اکنون پس از چند سال کار کميسيون تحکيم صلح، وقتی کار با مصارف هنگفت اش به نتيجه ای نرسيده بايد از آقای مجددی پرسيد که تاکنون چه غلطی کرده است که اوضاع بهتر نشده و بلکه بدتر شده است.
در زمانی که بايد به مظلوم کمک شود، ايشان از کدام جا بذل و بخشش می کنند و ظالم را، کسانی را که تا ديروز و همين امروز جان و مال و ناموس مردم را غارت می کنند، پناه می دهد، امتياز می دهد و حمام کرده و ناکرده تحويل دستگاه فاسد آقای حامد کرزی می کند. ايشان می گويند که ما طالبان را به دولت جذب می کنيم تا خشونت ها کمتر شود. آيا خشونت کمتر شده است يا بيشتر؟

گويی پروژه ی رفيق سرسخت طالبان و القاعده، آقای مجددی به انتها می رسد و برای کامل شدن حلقه، دولت علنی تر و آشکارتر با چراغ سبز رييس بوش فعاليت را برای جذب بيشتر بنيادگرايان و جنايکاران شتاب می دهد.

شاعر و متخصص سیستم های معلوماتی
سردبیر و ناشر کابل پرس?
هزاره از هزارستان

آنلاین :

Work and Poetry

آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید

پيام‌ها

 • Mr. mullah Sabghatullah must do ,what CIA order to him ,like : Puppet Hamid Karzai. They do not want and do not like Taleban ,but they must obey the orders of them boss. Mr Sabghatullah do not forgot that Taleban wanted to kill him, also puppet Karzai has in his empty head that in Kandahar escaped with help a shiitte muslem from death

  • Dear Frriends, as long as we saw Karzai is really a weak person and running like a checken without head, Afghanistan need a strong leader to run the country but Karzai may be he is stupid or he thinks Afghans are stupid for example about 4 years ago he told to the parlement he found out a few ministers are spies but till now none of them were fired,second time he was recently talking about crooks and corruptions in his cabinet and parlement but we are sure he will not come with a clear picture to show us he is able to disclose those corrupeted people.

   We give up our hope about Karzai and we are waiting for next election who is coming to replace him.

   Ikhlas

 • هیچ خلق از بندگی آسان نرست - تا کمر بر محو اهریمن نبست
  خصم بد کردار از زرین سریر - کی به میل خویشتن آید به زیر
  محبس و دژخیم و قاضی دارد او - هر طرف جلاد عبدراضی دارد او
  ارتجاع دیو، خود دربان او - دیو استعمار پشتیبان او

  میتوان از وی بخود پرداخت، نی - میتوان با این ستمگر ساخت ، نی

  در کشور ما قاتلان و جنایتکاران سیه دل به زور سرنیزه و استعمار گران نو یک وحشی قرن را زیر نام دین مقدس اسلام امیر المومنین و دیگری را به پاس ویرانی کابل و قتل هزاران معصوم قهرمان ملی اعلان کرده و بر میلیونها هموطن ما فرمان میرانند.

  کشور ما به بزرگترین نمونه از فرمانروایی سیاه دل ترین موجودات مبدل شده است که حضرت مجددی و شیطان الدین ربانی از جمله آنها است.

  مگر آیا بشریت خوابیده است که امریکایی ها این بلند گو های به اصطلاح دموکراسی و حقوق بشر با تحمیل جنایتکار ملی مسعود و سیه پندار قرن امیر المومنین میلیونها انسان وطن ما را آماج وحشیگری های شورای دزدان و برادران طالب شان میسازند ؟

  • هیچ خلق از بندگی آسان نرست - تا کمر بر محو اهریمن نبست

   خصم بد کردار از زرین سریر - کی به میل خویشتن آید به زیر

   محبس و دژخیم و قاضی دارد او - هر طرف جلاد عبدراضی دارد او

   ارتجاع دیو، خود دربان او - دیو استعمار پشتیبان او

   میتوان از وی بخود پرداخت، نی - میتوان با این ستمگر ساخت ، نی

  • در ره آزادگی شمشیر میباید گرفت

   حق خود را از دهان شیر میباید گرفت

  • نظر اقای بهاد رابلهانه ترین نظریست که در این صفحه چاپ شده است. مسعود مدتهاست که مرده ولی ملا عمرزنده است و هرروز جان انسان هارامیگیرد.خانه تعصب خراب گه ا نسان را چقدر کور و احمق میسازد !!!

  • brader kasi az masaod cheezi nah nawashtah ,kalah shama kar mi konad yaa nah

  • خداوند به متعصبن مان فهم اعطابفرماید

 • Your article about Jenaab Hazrat Sibghatullh Mojaddedi is very misleading and disappointing
  The facts and realities are different from what you have written. Not only is Hazrat Sahib against Al-Qaidah and Talibanism, but he has been the only outspoken Afghan leader who has always attacked their idialogy, taktics and their supporters, including the ISI of Pakistan. Because of Hazrat Sahib’s strong position against what Al-Qida and what extreemist Taliban are doing, as a renouned schollar of Islaam, he is considered the most viable obstackle against their theories. This is why he is a target of Al-Qaida’s suisiders. Please read the history of recent AFghan developments and study the remarkable stands of Hazrat Sahib against operessions and in support of justice before you make such misleading and bias comments and statements. .. .

 • مضمون رامطالعه نمودم وسخت تکان خوردم که خداي نخواسته دست استعماردرآستين سايت محبوب مان(کابل پرس?) داخل نشده باشد که بجاي دشمنان ملت مثل گلاب زوي، سياف، گلبدين ورباني شخصيتهاي ملي وميهني مان توهين ميشود. مامردم کابل از آقاي مجددي جزواقعيت گوئي چيزي نشنيده ايم وهميشه زمانيکه منافع ملي افغانها به نحوي از انحامورد معامله قرار ميگيرد اين آقاي مجددي است که صداي خود را بلند نموده واز منافع ملي افغانستان دفاع ميکند، اگر قبول نداريد مثال ميدهم: درسالهاي جهاد هنگاميکه پاکستان به همکاري بعضي نوکرانش بشمول وزيردفاع فعلي(آقاي وردک) ميخواستندبندوانهاروپلچک هاي مارا انفجار بدهندهمين آقاي مجددي بودکه دربرابرآن موقف گرفت وگفت مااميدواريم روزي افغانستان آزاد شود وهمين بندهاي برق کلبهء بيوه زن ويتيمي راروشن کند،واضافه نمود که اگر جلو چنين جنايات گرفته نشود از پاکستان خارج خواهد شد. اين صداي آقاي مجددي اورا مورد غضب ضياالحق حاکم نظامي وديکتاتوروقت پاکستان قرار داد وسبب شد تا آخر،کمترين سهم به او داده شود.درآنوقت من در کابل بودم وبا شنيدن اين خبر از بي بي سي وصداي امريکا به جرات مجددي تحسين نمودم و امروز پس از بيست سال ثابت شد که واقعاً همان بندهاي برق(ماهيپر،نغلو وسروبي) خانه هاي کابليان مظلوم وبي پناه را تا جائي روشن وگرم نگهداشته است. درسالهاي اشغال کشور عزيز مان توسط شوروي وقت مجددي بخاطر معامله ننمودن با عربهاي وهابي ازهيچ نوع کمکهاي سرسام آور عربها ووهابي ها در راس اسامه بن لادن مستفيد نشد وحتي اسامه که در جاجي ودر يکي ازپايگه هاي آقاي سياف سنگر گرفته بود به مجاهدين مربوط آقاي مجددي ميگفت اگر با سلاح تان به يکي از تنظيمهاي اخواني ها(سياف، گلبدين، رباني، خالص)همدست ميشويد ازمليونها افغاني وکلدار ما مستفيد خواهيد شد ولي بنام مجاهد جبهه ملي حتي يک دينار هم براي کسي نميدادند ولي مذهب فروشهااز پول وهابي ها ملياردر شدند که امروز درکابل ده ها خانه دارند ولي ما کابلي ها چلنج ميدهيم که غير از منزل مسکوني پدري آقاي مجددي در قرغه يک منرل را بنام خودش ويا برادرانش به ما نشان بدهيدتا سخنان تانرا باور کنيم. مثال ديگرهنگاميکه آقاي مجددي درپاکستان ودر زير ريش آي اس آي زندگي ميکرد با تجاوز پاکستان بنام طالب به کشور ما و اشغال کابل توسط آنها درحاليکه حکومت آقاي رباني به کناره هاي درياي آمو فرار نموده بود واز ترس پاکستان، دولتمردان حکومت رباني صداي خود را بلند نميکردند بازهم همين آقاي مجددي بود که مردانه وار صداي خود را ازطريق بنگاه هاي خبري بلند نمود وگفت اين فتوحات توسط طالبان نه بلکه توسط ارتش پاکستان است که بنام طالب کشور مارا اشغال نموده اند ودرحاليکه قرار گزارش آنوقت بي بي سي مردم تخار وبدخشان باتظاهرات وراهپيمائي ها از سخنان آقاي مجددي استقبال نمودند، يکبار ديگر مورد غضب دولتمردان پاکستان قرار گرفته و در ظرف 24 ساعت از پاکستان اخراج گرديد که الي تشکيل حکومت موقت کرزي در يکي از کشور هاي اروپائي زندگي ميکرد. آيا باوصف اين همه مثالهاي زنده بازهم مجددي رارفيق وهمفکر طالبان والقاعده قلمداد نمودن ظلم نيست؟
  موضوع ديگر اينکه مامردم افغانستان بخاطر مظالمي که از حکومات کمونيست و مجاهد(غير از دوماه حکومت آقاي مجددي) و ملا ديديم حتي حاضر شديم تا بخاطرصلح وامنيت در کشور مااز هزاران خارجي بنام ائتلاف و آيساف وغيره استقبال نمائيم واين همه از مجبوريت است. حال که يک هموطن ما از طريق کميسيون صلح ميخواهد قدمي در راه صلح بردارد گناه است؟ قرار گزارشات خبر گزاري ها تا حال حدود بيشتر از پنج هزار طالب از طريق کميسيون صلح سلاح خود را برزمين گذاشته و به زندگي غير از جنگ روي آورده است اگر از مجموع اين همه حد اقل پنجصد
  نفر آن طالب واقعي باشد آيا جلو 500 قاتل ومقتول هموطن من وتو گرفته نشده است واين دست آورد نيست؟ واگر آقاي مجددي همفکر طالب والقاعده است پس اين همه تلاش بخاطر صلح وشکست در سنگر هاي طالب و تروريسم و وادار نمودن آنها به زندگي شرافتمندانه وعاري از جنگ و خشونت وقتل و خونريزي وجلو گيري از شهادت يک هموطن ما و وبيوه نشدن يا يتيم نشدن يک افغانستاني نيست پس چيست؟
  برادر محترم آقاي مير هزارنويسندهء مضمون! من از مطالعه کنند گان سابقه دارسايت شما هستم اميد وارم متاثر نشويد ومطمئن هستم که نميشويدومنحيث يک افغانستاني وظيفهء خود ميدانم تا حقايقي راکه در مورد شخصيتهاي واقعاٌ ملي ووطن دوست خود ميدانم بنويسم.مجددي که من حتي او را از نزديک نديده ام ولي کارنامه هاي وي ثابت ميکند که يک مسلمان واقعي، يک افغان مخلص ويک شخصيت ملي ووطن دوست ميباشد. والسلام. صديق کابلي

  • صديق کابلی عزيز نوشته ات را خواندم. سپاس از اظهار نظر شما. اين کابل پرس? همان سايت محبوب شماست و چيزی تغيير نکرده است. شما نظر خودتان را داريد و من نظر خودم را. کابل پرس نه می خواهد نظر مرا تحميل کند و نه نظر شما را. يکی از دلايل محبويت کابل پرس شايدهمين باشد که تک صدايی نيست و اين پرسش و پاسخ و يا اين اظهار نظر و نقد خود دليل اين امر است. شما می گوييد آقای مجددی خوب است؟ نظر شما برای من محترم است و حال بگذاريم خوانندگان ديگر هم نظر بدهند و از ميان نظرهای متفاوت، خواننده هر چه خواست برداشت کند. تنوع نظر بسيار بهتر از تک صدايی ست.

   از اينکه کابل پرس خوانندگانی مانند شما دارد، خوشحالم.

   شاد و پيروز باشيد.

 • بقلم شاه آغا ازکارته 4 کابل
  من سخنان برادرصديق کابلي راتائيدميکنم حضرت صاحب شخص مخلص، عالم ومتدين است وصلح ميخواهدودرشرايط حساس کنوني مردم ما به صلح وامنيت نياز بيشتر دارند وتا صلح وامنيت نباشدبازسازي نميباشدوتابازسازي نباشدافغانستان به شاهراه ترقي وتمدن گام برنميدارد. بناءً هرکس به ما صلح بياوردياورماست وماآنرا تائيد ميکنيم بخصوص شخصيتي مثل حضرت صاحب که همه به صداي او لبيک ميگويند
  باقي مثالهاي صديق کابلي بهترين مصداق است.

 • The article which i read about Respected Professor Sibghat
  ullah Mojadaddi on kabulpress is completely based on false
  statements.Sibghatullah Mojadaddi posses an unique personality and thinking approach, being an islamic scholar he is very conceptually clear about the islam.
  A person’s actions are built by his thoughts and knowledge,this makes Mojadaddi an unique leader having great characteristics and methodologies compare to others.we cannot compare Respected Mojadaddi with any other war leaders or any other political personality like Gul budin,sayaf,Rabani etc...
  Mojadaddi has done alot for islam and for his country ,history speaks for him and for his services which he did for our nation and for our religion and still he is struggling and striving to acheive peace,prosperity and a stable islamic government in its real meanings.
  i dont want to repeat what Mojadaddi did against taliban and talibanism or its producers(pakistan) becuase one of our Afghan brother Sidiq-e-Kabuli explained it in a very well way
  and thanks for his true statements and supporting evedinces he mentioned in his article which made clear many things to our people regarding Mojadaddi’s sacrifices which he did in two decades or more.i personally appreciate his effort in this regard.
  people who are in right paths and fighting for the sake of Allah those are called hollyworriers and at this point i guarantee no one can harm Jinaab Sibghatullah Mojadaddi to reach his goals becuase he is a true holly worrier and Allah is protecting him from any danger as he did in past, couple of times.

  Ghulam Naqshband from usa

  • شما آقايی که به سه نام متفاوت نظرات خود را تاييد کرديد! بهتر نيست که بجای استفاده از سه نام متفاوت در تاييد نظر خود، نظر خود را با يک نام بسط دهيد؟ از کارته چهار کابل تا آمريکا راه بسيار ست جناب شاه آغا غلام نقشبند صديق کابلی.

   از اين پس به مواردی اين چنينی برخورديم، تمام نظرات شما حذف خواهد شد و تنها اولين نظر شما باقی خواهد ماند.

  • برادر بی نام ونشان وکیل مدافع مجددی که خودرا کابلی بحساب میاوری ایا فراموش کرده یی زمانیراکه صیاف وهابی از پغمان ده افغانان را موردحمله راکتی (زمان نجیب)قرار داد و ده ها دختر ان مکتبی شهید شدند همین بمبیرک(بگفته برادراش گلبدین)در نقش سخنگویی صیاف از رادیو بی بی سی گفت(( اینجه ره نزنیم انجا ره نزنیم خی کجا ره بزنم )) فرموده بودید فکر میکنم استعمار در استین کابل پرس? خانه کرده ..... برادر همین مشایخ از اولین اجنتان انگلیسها در وطن ما هستند هیچ جاسوسی سوابق زیاتر از انان نزد انگریز ها ندارد باز هم از زبان خوداش بی بی سی سال های جنگ وجهاد ..((مه به امریکایی ها گفتم که چرا به پاکستانی ها نمی گوید که سهمیه تنظیم مرا زیاد کنداز گللگی کرده مره کم میتن سوابق مه خو بخود تان معلوم اس ...))

  • من گفته های این برادر را تصدیق مینمایم که بمبیرک جاسوس انگیس است و برای خدمت نیامده است به چز شیطنت
   نادر از کابل

 • سلام به همگان !
  اگر چه از نشر این مقاله مدتی میگذرد ولی باز هم به اطلاع کسانی که مانند من تازه این نوشتار را میخوانند باید برسانم که : لطفاً به تاریخ افغانستان ، مخصوصاً تاریخ این حضرت ها مراجعه نمایید و اگر به کتاب های تاریخی دسترسی ندارید میتوانید از یگان ریش سفید دانشمند وطن سوال کنید برایتان این حضرت ها و خیانت های شان را برملا میسازد. پدران مجددی همه جواسیس انریگز ها بودند و پسرشان صبغت الله نیز به نقش قدم های آنان روان است . او کسی است که بعد از شصت سال فهمید که پاکستان به امور داخلی افغانستان مداخله میکند زیرا دیگر از وصول منافع از طرف پاکستان نا امید گردید. اینان همه با نان نوبت ملا بزرگ شده اند و هیچ نوع دلسوزی برای مردم افغانستان نداشته اند و نخواهند داشت. شعر معروفی است که میگوید:
  پسر که نداشت نشان پدر
  تو بیگانه خوانش مخوانش پسر
  برادری به نام های جعلی او را پروفیسور میخواند ، پروفیسور چی؟ جاسوسی ، وطن فروشی ، خیانت ، جنایت، و غیره. من ترجیح میدهم دست بیسوادترین فرد افغان مگر بی آزار و انسانیت گرا را ببوسم ولی به بهترین اثر این نوع پروفیسوران تف خواهم نمود با این دانش باطلی که دارند چون نتوانسته اند در طول زندگی اسارت بارشان به جز از نوکری خارجیان ، خدمتی برای وطن و نوع بشر نمایند.
  پیروز باشید و این افراد را بشناسید.

 • من ترجیح میدهم دست بیسوادترین فرد افغان مگر بی آزار و انسانیت گرا را ببوسم ولی به بهترین اثر این نوع پروفیسوران تف خواهم نمود . اسلام شناسی

  پس تو به مقصدت و یا مرادت رسیدی و همین لحظه که این سطور را میخوانی خود را یکی از بیسواد ترین افراد مملکت حساب کن و قبل از اینکه تف را بالا و یا به اینه مقابلت بیانتدازی دست خودت را ببوس و به صبغت الله مجددی که زمانی میخواست خروسچف را بکشد لعنت بفرست .

Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس