صفحه نخست > دیدگاه > ما افغان نیستیم؛ ما تاجیک، هزاره، اوزبیک، تورکمن، بلوچ و...هستیم

ما افغان نیستیم؛ ما تاجیک، هزاره، اوزبیک، تورکمن، بلوچ و...هستیم

دولت با تذکره الکترونیکی هویت ما را جعل می کند
فرید سمیع
شنبه 23 آپریل 2011

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

طبق خبر کابل پرس در تاریخ 16 دسمبر، حكومت افغانستان از طریق وزارت مخابرات کشور بوسیله یک شرکت خصوصی بنام گراند تکناولوژی رسورس مربوط به شخصی بنام میرویس علیزی از نزدیکان امیرزی سنگین برای ایجاد وصدورتذکره الکترونیکی قرارداد صد ویک ونیم میلیون دالری را به امضا رسانیده است. این شرکت با توجه به رابطه نزدیکش با شخص امیرزی سنگین سرپرست کنونی وزارت مخابرات چندین پروژه های پرمنفعت آی .سی. تی را با مبالغ هنگفت از وزارتخانه های مختلف درانحصار خود درآورده است.

قرارمعلوم وزارت مخابرات بزودی تذکره های الکترونیکی را جاگزین شناسنامه های فعلی می کند ومی خواهد بزودی كارت های هويت بديل تذكره را درچند ولايت كشوربطورامتحانی توزيع نمايد. دراین تذکره ها ملیت همه اقوام کشور، افغان ذکرشده وصرفا به زبان پشتواست درحالیکه طبق قانون اساسی، دری وپشتو زبانهای رسمی کشورهستند. درين كارتهای شناسنامه ، شهرت شخص بدون آنكه مليت متعلق به آن درنظر گرفته شود، همه را افغان نامگذاری کرده است. درصورتی که كلمه افغان درطول تاريخ جبرا ازطرف یک قوم بالای ديگراقوام تحميل گرديده و وسيله ای برای برتری جويی قومی سركوب ديگراقوام کشور بوده است. نامگذاری افراد تمام اقوام ساكن كشوربنام يك قوم ، باعث تخريش اذهان عمومی اقوام دیگر کشور و تعميق خصومت ها بین اقوام خواهد شد.اينگونه اعمال خلاف منافع ملی بوده و درهيچ نقطه دنيا تجربه نشده است كه نام يك قوم خاص بالای ساير اقوام تحميل شود.

درهمسايگی افغانستان نیزكشورهای قراردارند كه دارای نام يك مليت است ولی درتذكره تابعيت هریک ازاتنيك ها تعلق قومی شان تسجيل می شود. درافغانستان هيچ قومی نمي خواهد دربدل اضمحلال هويت عينی قومیش، نام قوم ديگری را بپذيرد. اما وزارت مخابرات افغانستان بنا برتعصب، زبان فارسی دری را خلاف احکام قانون اساسی کشورازتذکره الکترونیکی حذف نموده است .پروژه ی حذف زبان فارسی دراسناد وزارت مخابرات افغانستان با روی دست گرفتن پلان تغييرهويت قومی و زبانی اقوام افغانستان كه منجر به اضمحلال هويت اتنيكی اقوام غيرپشتون كشور می شود، نه تنها تنفر قومی ، نژادی ، زبانی ، دينی و مذهبی را ترغيب مي كند بلكه اين عمل ناجايز و سركوبگرانه دولت کنونی نیز محسوب می گردد. افغان خواندن اقوام غیر افغان ازقبیل تاجیک ها، هزاره ها و ازبک ها و سایرترکتباران افغانستان غیر قابل قبول است.

درتصویر بالا نمونه ای از تذکره الکترونیکی به زبان پشتو را با هویت افغان مشاهده می نمایید

جعل و حذف هویت قومی اقوام محروم و تحت ستم افغانستان پیشینه بیش از یک قرن دارد که درین سرزمین آغاز شده است. واژۀ « افغان» در قرن دهم بکار رفته و به تدریج مفهوم آن وسیع تر شده است تا اینکه در قرن هژدهم حاوی کلیه پشتون های کشور گردید ه است. تا جایی که در قرن دهم هجری نام تمامی قبايل ابدالی وغلجائی را در برگرفت. این اسم از نخستین زمان کاربرد آن به قبیله ویا قبایل پشتون که درآغازعمدتاً دروادی رود سند ونواحی کوه های سلیمان می زیستند اطلاق می شد. چون واژه «افغان» در اصل به قوم «پشتون »گفته شده و اطلاق آن بالای اقوام غیر پشتون نابجا و در تضاد با منافع ملی است.استفاده ازنام «افغان» به افراد متعصب و ملیت گرا حق می دهد، تا خود شان را باشنده گان اصلی افغانستان بنامند و به ساکنان دیگر کشور هیچ گونه امتیازی قایل نباشند. ولی ظاهر شاه، خود و اکثریت خاندان سلطنتی او که مربوط به قبیله محمدزائی ها بودند با تکلم بزبان پشتومشکل داشته و هیچ آشنایی با آن نداشتند.

درجریان سالهای تداوم جنگ جهانی دوم درافغانستان تحت تأثیر ایدیولوژی نازیسم در دستگاه سلطنتی ظاهرشاه، هاشم خان و شاه محمود خان تئوری برتری نژادی پشتون ها را بردیگر اقوام افغانستان بشدت تطبیق می کردند که، افراد عالیرتبه کشوری و نظامی از جواسیس استخبارت آلمان ومبلغان تیوری نازیسم درافغانستان درسال 1942 م بودند. چنانچه زمامداران انحصارگرای افغانستان، ظالمانه کوشیده اند که با کتمان هویت های زبانی، فرهنگی واجتماعی سایراقوام کشور، تسلط فرهنگی، نمادهای هویتی ونیازهای سیاسی یک قوم خاص را بصورت یکجانبه برهویت های اقوام دیگر تثبیت نمایند. با تعقیب این سیاست برتری خواهانه تک قومی و ایدئولوژیک ساختن این تفکرقوم گرایانه در دوره هفتم شورا، حزب افغان سوسیال دموکرات توسط غلام محمد فرهاد مشهوربه پاپا غلام با الهام از نظریات نازیزم آلمان وقت تاسیس شد که بعدا این حزب بنام حزب افغان ملت یاد گردید. این گروه اکنون نیز داعیه داران این تفکرفاشیستی حزبی بنام افغان ملت را که بوسیله احدی وزیرتجارت فعلی رهبری می شود دنبال می کند. این حزب دربدنه اصلی تیم حاکم نقش بسیار پر رنگ و تاثیرگذاردرسیاستهای جاری دولت دارد. می توان نقش حزب افغان ملت را در ایجاد تذکره الکترونیکی جدید موثر وعمده دانست که این حزب کلمه افغان را می خواهد مانند گذشته بالای اقوام محروم کشور تحمیل نماید.

در نتیجه ی پیشبرد این سیاست، برتری خواهانه قومی درافغانستان نه تنها هویت ملی زمینه ی بلوغ وتکامل عینی پیدا نکرده ، بلکه پراکندگی قومی واجتماعی را گسترده نموده است .تشدید تعارض های قومی میان کوچی ها و اهالی ساکن محلی ونداشتن تذکره باعث گردیده که آمار دقیقی از شمار نفوس جمعیت این گروه پشتون ها، بدرستی دردست نباشد واین گروه بعنوان شهروندان بدون تابعیت وتذکره ازیکسو و بدون تمکین به تکالیف شهروندی، همواره ازحقوق وامتیازات سیاسی واقتصادی خاصی برخودارباشند. ولی نظام های حاکم از آنها همواره به مثابه یک اهرم فشارسیاسی علیه سایر اقوام مسکون استفاده می نمایند. باید هرچه زودتر آماردقیق جمعیتی این گروه خانه بدوش و پروسه اسکان دایمی آنها فراهم شود. حکومت های دیکتاتوری تک قومی افغانستان درکنار حذف زبان فارسی و تورکی و دیگر زبان های اقوام محروم افغانستان و آتش زدن کتابخانه ها، آثار فرهنگی، آثار تاریخی و نشانه های هویتی اقوام محروم را تخریب یا غارت کردند ودرجریان دهه های اخیر، این جعل و حذف هویت، با پاکسازی قومی، نسل کشی، کوچ اجباری، غصب زمین و تبعیض همراه بوده است.

افشای این مسایل با هدف جلو گیری از گسترش توطئه های قبیله پرستانۀ موجود در جامعه که ریشه در گذشته های خونین وغیر انسانی حاکمیت های قبیلوی دارد، بارجوع منطقی به حل این معضلات تاریخی در شرایط فاجعه بار کنونی کشور صورت می گیرد. همزیستی انسانی مجموع اقوام وملیت های ساکن این سرزمین در گرواز بین بردن تمایلات قدرت طلبانۀ انحصاری و برتری جویی های نژاد پرستانه در دولت فعلی قرار گرفته است. قبیله پرستی بزرگترین مانع توفیق دموکراسی بردیگرعوامل بازدارندۀ دموکراسی درین کشورمی باشد که دشمنان داخلی وخارجی مردم ومیهن ما ازآن استفاده های زیادی را درجهت ایجاد نفاق، در روابط با همی اقوام وملیت های ساکن کشور وبهره برداری به عمل می آورند.

درحالی که مشخص شدن هویت دقیق اقوام و ملیت ها و پیروان مذاهب مختلف ، در تذکره شهروندی که تصویر روشنی از بافت قومی و مذهبی جامعه ی افغانستان ارائه می دهد، موجودیت هویت قومی ومذهبی اقوام محروم فراموش شده بعنوان شهروندان دارای حقوق شهروندی را هویدا می کندو این روحیه زمانی شکل خواهد گرفت که همه بدنبال نهادینه سازی ارزشهای هویت ساز و متحد کننده ملی باشند. آن هم با توزیع عادلانه قدرت و ثروت و بدست آوردن اعتماد ملی و تقویت روحیه هم پذیری وهمگرایی ملی استوارباشد و ساختن نظام سیاسی بر مبنای رسمیت یافتن هویت، شخصیت حقوقی وحقیقی و مشارکت عادلانه ی اقوام با تعیین فیصدی جمعیت شان می تواند راه مناسب و مطمئنی برای استقرار عدالت سیاسی بوده باشد.

دولت افغانستان نباید اشتباه کند که تغییر هويت اتنيكی اقوام به مفهوم شرط ايجاد ملت نبوده بلكه مي تواند سرآغاز تشدید اختلافات قومی جديد درافغانستان باشد .نبايد مردم را وادار نمود تا به عنوان آخرين علاج برای دفاع ازهويت خود به مخالفت برضد ظلم و فشار مجبور گردند. بنا براین باید تفاوت ها را پذیرفت و هویت های مختلف درجامعه وروحیه هم پذیری، توافق وتنوع خواهی را تقویت کرد نه تحمیل هویت تک قومی و زبانی بردیگراقوام افغانستان. برای تهیه تذکره جدید سرشماری دقیق وعلمی با متودهای نوین فنّی و با نظارت وحمایت مجامع بین المللی وسازمانهای بی طرف جهانی درافغانستان نخستین شرط برای اجرای پلانهای کلان در امور حاکمیت، در این کشور می باشد اگر هر نهاد یا گروهی بدنبال تحمیل تمایزات فرهنگی و زبانی یا آئینی شان بر توده مردم و روح جمعی جامعه باشد نه تنها وحدت و انسجام ملی شکل نخواهد گرفت وبلکه وحدت ملی در کشور به فراموشی سپرده خواهد شد.

آنلاین :
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید

پيام‌ها

 • همان بلان مزخرف اوغان ملتى هاست.هدف محو هويت هاى اقوام برادر اين سر زمين است. بشتونيزه كردن جبرى ,اين خود نفاق افكنى است.هيج غير بشتونى اين عمل خاينانه و ضد ملى را نميبزيرد.نفاق شددت ميكيرد .اين طور ملت سازى فاشيستى در حقيقت مخالف انست انجه را كه ملت سازى مينا مند.
  هر جه زود تر از ين عمل مز خرف ,قبيله بيهويت زن ستيز بيفرهنك بايد دست بردارد و كرنه خودش در اتشيكه مشتعل كرده خواهد سوخت.شخصا من اين نوع تزكره ويا كارت هويت مزخرف را نميبزيرم.

 • man farzand pak hazara hastam va behazarabodanam aftekhar mikonam va in haghe man ast
  va digar aghvam ham in hagh ra darand va ba bodan har ghomi aftegha konand va agar bekhaham hazarabodanam ra be digar aghvam tahmel konam khianat kardam va rah pashtonizm ra darpesh gereftam in khianat pas sharm avar ast man haghgham ra mikhaham ke hazara bonadam sapt shavad hamitor namam dar khanevadam va ia dar mian dostanam gofte mishavad ke shenakhte mishavam ke dar an khanevade zendagi mikonam ama name bekhsos daram va agar name man ra banam baradaram iad gonad iani man vojod nadaram pas ian doros nist man nejat parasnistam ke pashton hara mottaham mikonam in haghighat ast chon besh az 200 sal ast ke in nejatparastie pashton ha bar digar aghvam e saken dar afghanestan dashte va darad be khosos bar mardome hazara dostdaram tamamme ahgvam saken dar afghanestan feli ra omid varam tamam aghvam me zajr dideye in rah ra edame dahand hata shoma pashton ha ke halatdaste pshton haye zor goo shode id shoma ham fariad bezanid ke aberoooie nabariid maham fariad mizanim ta haghe dar tamamme afghanestan hakim shavad be omid an roz

  az taraf javad be tamam e dostdaran edalad

 • از دیدگاه اسلام بگویم که لسان ، قوم ، رنگ هیچ گاهی نمیتواند بالای دیگری برتر طلبی کند به جز اعمال خوب و وفاداری و دوست داشتن کشور خود .
  کسانیکه دامنه خود خواهی را بالای خویش وفق مید هنند در حقیقت آیت متبرکه کلام الهی را( ولقد کرمنا بنی آدم) بالای رعیت خود مواعظ نمیکننداز دایره اسلام خارج است .

 • مسعود...نوشته محمدشریف "نشاط "

  دربـزم جهــان مـا شـدورد زبـان مســعود
  دركشورجـاني مـاشـد راحت جـان مســعود

  بــوديـم اسـيري غـم درحســـرت آزادي
  خون ريخت براي ما ازچشمة جان مســعود

  خـصـم وطـن مــاشــد اهـريمن اين گيتي
  چـون سـدّ ِ سكندرشد اندررَخ آن مســعود

  بـاحـيلـه ونيرنگي دشمن چه ستم ها كرد
  بـاشيـوة ايثـا رش شــد مـرد زمان مســعود

  دركشـور مـحــبــوبــم در دايـــرة گيتي
  بـود مـرد تـوانـاي بي حدس وگمان مســعود

  مـرد و زن ايــن ميـهــن مــــديــون وفــاي اوست
  گفتا به " نشاط " اين راهم اين و هم آن ، مســعود

Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس