صفحه نخست > دیدگاه > پشتو سازی در کابل بانک و زنگ خطر برای متشبثین خصوصی

پشتو سازی در کابل بانک و زنگ خطر برای متشبثین خصوصی

غصب ملکیت مردمان غیر پشتون ، تغیر نام های ادارات و مناطق، پشتو سازی و ملیت گرائی در سرزمین مان یک چیز نونبوده ، سابقه دیرینه دارد که از زمان عبدالرحمن خان شروع و دروقت امان الله خان وظاهر شاه با تشکلیل ریاست نا قلین و گماشته شدن محمد گل مومند در رئس و بعد نا ئب الحکومه بلخ به اوج خود رسید.
تمیم خراسانی
سه شنبه 3 می 2011

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

بعد از سقوط رژیم فرتوت قبیله گرایی طالبان و تشکیل اداره موئقت به همکاری جامعه جهانی قرار بر آن شده تا یک سلسله برنامه های انکشافی و باز سازی روی دست گرفته شود، یکی ارین برنامه ها مفکوره بازار آزاد و پروسه شخصی سازی بود تا سر مایه داران و تجاران ملی آزادانه در رشد اقتصاد کشور سهم بگیرند. مقامات دولتی نیز درین راستا تدا بیر اخذ و موضوع بازار ازاد و شخصی سازی را شکل قانونی دادند. بنا بران، کابل بانک اولین بانک خصوصی بود که به رهبری شیر خان فر نود بتاریخ 27 جون 2004 و سهم گیری عده ای از سر مایه داران ملی تا سیس و شروع بکار نموده آقای خلیل الله فیروزی سمت ریاست عامل این بانک را عهده دارشد. این بانک، زمانی دست بکار شد که بانک های دولتی همه از اعتبار ساقط و توانائی معاملات پولی را نداشتند، تاثیر نا بسامانی های دهه اخیر از اارزش و اعتبار بانکهای دولتی کاسته بود. همچنان، کارمندان این بانکها با وحود آنکه روی یک سیستم بسیارکهنه قلمی نویسی کار مینمودند ، بنا به عوامل مختلف وظایف شانرا ترک گفته و به قلت شدید پرسونل فنی نیز مواجه بودند و هیچ یک جرئت نمیکر تا از طریق بانک های دولتی معامله نماید. درین وقت کابل بانک خدمات شایانی در راستای معاملات پولی برای مردم کشور انجام داده و مردم این سرزمین را که اکثرآ برای دریافت پول وارسال آن به کشور پا کستان میرفتند و یا از طریق صرافان به شکل حواله معاملات پولی شانرا اجرا مینمودند از سر گردانی نجات داد. برای تجاران و کارمندان افغانستانی که در موسسسات خارجی کار مینمودند نیز سهولت های خوبی را فراهم آورد.

بانک مذکور به تدریج انکشاف و اکثر ولایات کشور راتحت پوشش خود قراداد تا این انگیزه سبب تشویق سر مایه داران ملی گردیده ویک تعداد بانک های خصوصی دیگر نیز در کشور شروع بفعالیت نمودند. از حقیقت دور نرویم که رئیس عامل کابل بانک آقای حاجی خلیل پیروزی که در مسلک بانکدارای تجربه چندان نداشت دست به یک سلسله کارهای زد که سبب استفاده جو یی اشخاص با نفوذ گردید و از جانب یک مقدار دارای بانک را در بر نامه های نا مانوس مانند ستاره افغان، استخدام زنان داخلی و خارجی به مصرف رسانیده از عیاشی کار گرفت؛ تا اینکه موسس بانک آقای شیر خان فرنود دست به کار شده جلو ضایعات بیشتر پولی را درین بانک گرفت و آقای فیروزی از سمت رئیس عامل حذف شد. این مشکل نظر به قا نون محکمه تجادتی و اساسنامه بانک قابل حل بود.

مطبوعات و رقبای کابل بانک، موضوع را قسمی شکل دادند که این بانک ورشکست گردیده مشتریان بانک مذکور به صورت عموم به بانک یورش برده تا پول های خودرا حاصل نمایند واین مسئله سب کاهش سر مایه در بانک گردید. تا اینکه ، وزات مالیه در موضوع مداخله و پشتی بانی خودرا از کابل بانک اعلام نمود وبه مردم اطمینان داد که دارایی های شان حفظ و مصئون است. این اقدام بانک مرکزی یک عمل خوب و بجا بود. اما بر خلاف اصول وموازین بین الملین و اساس نامه بانک وزارت مالیه به دلیل اینکه که کابل بانک از جانب فارسی زبانها اداره میشد وحتی در منطقه کم نظیر بود ، رشد بانک مذکور بمثابه خار چشم افغان ملیتی های وزارت مالیه گردیده وفعالیت بانک های پاکستان( نشنل بانک و بانک الفلاح....) را به کندی مواجه ساخته بود در موضوع مداخله نمود. زمینه قسمی شد که وزارت مالیه مو قع را مساعد دانسته بنیان گذار و سهم داران این بانک را تحت باز داشت قرارداده اختیار بانک را بدست گرفتند و یک افغان ملتی را که حتی یک کلمه به فارسی صحبت کرده نمیتواند در رئس دارایی های شخصی مردم گما شتند و نام این بانک را به پشتو( نوی کابل بانک) تبدیل و در سدد آن اند تا این بانک را به یک اوغان ملتی دیگر بفروش بر سانند. در حالیکه این موضوع با نا دیده گرفتن غصب دارایی های شخصی مالکین و بنیان گذاران بانک از منطق هم دور است.

بانک مرکزی وظیفه داشت که نظر به سیستم بانکداری در صورت ورشکست شدن این بانک را به شکل قرضه کمک و در جمع آوری مقروضین نظر به قوانین نا فذه کشور به کابل بانک همکاری مینمود و قرضه خودرا با مفاد آن دوباره از بانک اخذ مینمود. نه اینکه تمام دارایی مردم را گرفته مر بوط به وزارت مالیه و بانک مرکزی سازند. این عمل وزارت مالیه بمثابه یک زنگ خطر برای سر مایه داران، متشبثین و شرکت های خصوصی است که دولت و وزارت مالیه به بهانه های مختلف تحت پروسه فساد اداری غصب دارای عامه جلو رشد سر مایه داری را در کشور بگیرد تا اینکه راه برای تجاران، وبانک های پا کستانی در سر زمین مان باز گردد. مگر مردم کشور مان نیک میدانند که وضیعت پشتونگرایی در وزارت مالیه به چه شکل است، اگر باری به یکی از شعبات این وزارت سر بزنید مسئله روشن خواهد شد.

غصب ملکیت مردمان غیر پشتون ، تغیر نام های ادارات و مناطق، پشتو سازی و ملیت گرائی در سرزمین مان یک چیز نونبوده ، سابقه دیرینه دارد که از زمان عبدالرحمن خان شروع و دروقت امان الله خان وظاهر شاه با تشکلیل ریاست نا قلین و گماشته شدن محمد گل مومند در رئس و بعد نا ئب الحکومه بلخ به اوج خود رسید. علاوه از غصب زمین های مردم قطغن، بلخ، فاریاب ودرین اواخر در مناطق هزاره نشین تو سط کو چی های بی نام ونشان، تغیرنام جا های تاریخی کشور مان که نام های ترکمنی وفارسی داشتند در ولایت بلخ، هرات... به پشتو گردید که جای ذکر آن در این جا نیست مگر از برکت رسانه مو ضوع به همه ملت مان روشن و هوایداست. بهتر این خواهد بود که بجای ملیت گرایی همدیگر را پذیرفته کشور را از بد بختی؛ اختلافات زبانی و قوم گرایی نجات دهیم. جنگ های سی ساله اخیر نشان داد که هیچ قوم و قبیله درین سر زمین به تنهایی خود حکومت کرده نمیتواند و نخواهد توانست.

آنلاین :
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید

پيام‌ها

 • اين مثله راستى كه حقيقت دارد.اكر يك غير بشتون بخواهد كارى كند و در ادرات دولتى برود ,انجا جهره و حشيان بيفرهنك, انجا خصم را,انجا دوشمن را احساس ميكند,انجا ميبيندند كه اين كشور بطور خاموش از جانب فاشيستان قبيله تجزيه شده اشت.البته به بشتون و غير بشتون.خيلى درد اور است.دولت در قبضه يك قوم است كه عبارت از قوم بشتون است.بروكرام بشتو و بشتونيزه كردن تمام ساحات و امورات كشور به شكل فاشيستى ان از جانب اوغان ملتى و دولت اوغان ملتى بيش برده ميشود .بلاخره تا جه وقت اين وضع نا بسامان و اين جنايات بر ضد وحدت اقوام برادر اين كشور ادامه خواهد كرد؟

 • سلام به همه۰

  تاُسیس کابل بانک از اول خلاف موازین بانکداری بود. چون آقای شیرخان سابقه بدنام داشت و یکی از پوکر بازان مشهور جهان است( مراجعه شود به مطلب چاپ شده توسط مجلهُ ایکنومست انگلستان در مارچ ۲۰۰۵).

  قانون بانکداری حکم میکند تا افراد با سابقه قماربازی حتی باید به حیث یک کارمند عادی بانک مقرر نشوند چه رسد به رهبری بانک یا بانکداری. علت اجازه بانک داشتن به یکی از پوکر بازان مشهور جهان در کشور ما بیخبری مقامات و قدرتمند بودن جنایتکاران بود و سرنوشت کابل بانک از روز اول بسیار خوب معلوم بود۰

   

  • بلی دوستان عزیز ! اصل گپ اینجه بوده که شیر خان بیچاره نظر به نوشته مجله اکنومیست اکه انگریز ، ده سابقا پوکه باز بوده که کابل بانکشه ده اوغانا تقسیم کدن . اینی ره میگن قضاوت عادلانه اوغانی ، ده اوغانستان ما که الحمدالله تمام بانکداران ، وزرا ، رؤسا و حتی رئیس جمهور ما از پیشینه خوبی که شایسته چوکی گرفته گی شان است برخوردار استن .

   باید شیرخان ده امریکا یگان کافی میداشت یا ایکه ده تجارت آبرومندانه شینواری ها و مومندی ها شریک میبود یا ایکه ده جهاد فی سبیل الله اوغانستانی ها سهم میگرفت که امروز مثل دیگه بانکداران ده جایش قایم میماند . اینالی که بخیر غیرتی های شینواری و مومندی جایشه پُر کدن ، کابل بانک به همو اعلان فرهاد دریا بیخی برابر میشه که ، دویده دویده ده زیر اعلانش آمده خنده کده میگفت : بانک تا بانک اس !

  • شاه بادار احمدی
   دوستان قند میدانم در کل بانکها پرابلم ها زیات اس مثلا در پشتنی بانک یکنفر بنام ذلفقار امیری ره آوردن که دزدی کنه ای آدم ده بانک ملی که مه خودمام کار میکردم بسیار دزدی کده بود که از اونجه کشیدن این هودخیلی ره باز به صد چال پیش رئیس پشتنی بانک آمد و وظیفه گرفت کتی سردار نعیم سکرتر رئیس پشتنی بانک و نفر دیگر بنام پشتون دسته یکی کده تمام بانکه به غارت برده و چور انداخته قرضه که داده میشه 20 فیصد به خود می گیرن و تقسیم می کنن.

   ای مردم سخت حمایت میشن اگه کسی ای مطلبه می خوانه لطفا بخاطر ملت افغانستان و بیت المال مقابل ای مردم ایستاد شود که دیگه نتوانن حق مردمه بخورن هرکس می خواهد برود از پشتنی بانک پرسان کنه که راست است یا دروغ کل مردم می فامن که ای امیری فساد اخلاقی هم می کنه.

  • به جواب شاه احمدی

   اگر راست میگویی سند ارایه کن اندکی به فکر مثبت گرایی نیز باش تا منفی بافی و تهمت به دیگران .

   لطیف ارغند

Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس