IP Plans

آی پی پلنز

طراحی و راه اندازی سایت های اینترنتی، ثبت دامین، میزبانی وب، وی پی اس و سرور اختصاصی
همین اکنون اقدام کنید

در همین بخش

loading...

صفحه نخست > دیدگاه > عصمت قانع این بار زیر نام انگار وطنپال

عصمت قانع این بار زیر نام انگار وطنپال

سید مرتضی "هاشمی "
پنج شنبه 12 می 2011

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

آنچه را که شما درین مقاله میخوانید ترجمه ایست که اصل آنرا به زبان پشتو درپایان مقاله ازسایت بینوا برداشته و کاپی کرده ام. نویسندهء مقاله شخصی است به اسم مستعار انگار وطنپال که دیدگاه فاشیستی خویش را نه تنها دربرابر داکترعبدالله وامرالله صالح بلکه دربرابرتمام مردم پنجشیر با استعمال بدترین وخشن ترین کلمات ابراز نموده است. ازروال منطق این مضمون چنان معلوم میشود که نویسندهء مقاله شخص حامد کرزی یا یکی از دستیاران وفادار وی باشد. تا جای که از مشاوران ادبی ونویسنده های پشتون تبار حامد کرزی من شناخت دارم این کلمات را برای بار اول شخصی بنام عصمت قانع یک جمعیتی پشتون درتلویزیون شمشاد علیه مردم پنجشیر استعمال کرده است. اصطلاحات( پنچیرمین) و( مستری) و(کوپی کش) اصطلاحاتی بدی نیستند وهرشغل ، می تواند شغل شریفی باشد خصوصا تخنیک وترانسپورت اما اینجا محترم قانع یا وطنپال صاحب کلمهء بیسواد را نیز با آن اضافه نموده وتمام مردم را علی الاطلاق به یک سویه قمچین زده اند. اصل مقاله نیز درپایان آورده شده است.

عصمت قانع کی است؟

عصمت قانع، خود یک شاعر پشتون و درعین حال یک همجنس باز افراطی است . ایشان ازولایت زابل میباشند. آقای عصمت قانع از آبتدای مهاجرتش به پاکستان طور دستوری درجمعیت اسلامی آقای ربانی خودرا جا بجا ساخت. عصمت قانع در سال 86 میلادی بالای یک جوان پشتون تبار دیگر ازاعضای نویسنده گان جمعیت اسلامی بنام ..... که ازناقلین ولایت بغلان افغانستان می باشد تعرض جنسی نمود. متأسفانه دراثر نبود حاکمیت قانون وپرسان درتنظیم جمعیت اسلامی وشرایط مهاجرت درپاکستان این قضیه هرگز به دادگاه کشانیده نشد وهیچکسی لای این ورق را بازنکرد. دراخرین سفری که دوسال قبل به کابل داشتم توانستم که آقای قانع را ملاقات کنم او حتی اکنون نیز از آن عمل خویش با افتخار هرجا یاد آوری میکند که: من ..... را...... کردم . آقای ..... در آن سالها شانزده الی هفده سالش بود و تازه پشت لب سیاه کرده بود. آقای ........ درآن زمان تازه کار نویسنده گی را درمجلهء میثاق خون ارگان نشراتی جمعیت اسلامی آقای ربانی آغاز کرده بود. وی اکنون درکانادا بسر می برد. من باروش نوشتاری عصمت قانع کاملا بلدیت دارم وهمچنان معلومات ناقص وی را دربارهء امرالله صالح که وی اصلا باوی هیچ آشنائی نداشته است بوضاحت ازخلال این مقاله معلوم وهویدا میگردد. آقای عصمت قانع بعداز ظهور طالبان درقندهار با آنها پیوست وتا آخر حاکمیت طالبان یکی ازماموران بلندپایهء طالبان دروزارت خارجه بود. هیچ شکی وجود ندارد که این مقاله بدستور شخص حامد کرزی نوشته وبه سایت عبدالرروف بینوا جهت نشر فرستاده شده است . شما عکسهای آقای قانع را درخلال این مضمون مشاهده می کنید. آقای قانع ازاینکه یک شاعر لوطی وهمجنس باز است از اظهار آن هیچ شرمی ندارد. او میگوید که من درسبک اشعار خویش پیرو حمید مومند هستم. اویک شاعر همجنس باز بود. اشعار حمید مومند در وصف زیبائی پسران جوان وعشق ومعاشقه با پسران جوان خیلی زیاد است.
با احترام

مترجم

عبدالله وامرالله صالح چه نوع اصلاحات میخواهند؟

خواننده های شیرین وگرانقدر! طوریکه اطلاع دارید روز پنجشیبه پانزدهم ماه ثور سال روان دکتور ناتکمیل رشتهء تخصصی چشم یعنی داکتردبل عبدالله دورگه وامرالله صالح یکبار دیگر بخاطر ایجاد شر وشور، نا آرامی وهرج ومرج، محفلی را ترتیب داده بودند که درآن تعدادی ازجوانان نورس وبی خبرمارا نیز دعوت داده بودند وبرای نسل جوان ازعدالت واصلاحات داد سخن زدند. آنها بالای محترم حامد کرزی انتقادهای را متوجه ساخته وتهدید نمودند که کرزی صاحب دروازهء خویش را به روی تروریستان بازگذاشته وبه روی دیگران بسته ودر آوردن عدالت واصلاحات سهل انگاری میکند ومیخواهد باطالبان مذاکره ومصالحه نماید.

پس شما ای برادران! هرافغانیکه تاسالهای اخیر درکابل زنده گی کرده باشد وتلخی ها و مرارتهارا پشت سر گذاشته باشد وبیعدالتی هارا بچشم سردیده باشد مجبور میگردد که درمقابل این ظالمان چیزی بنویسد ویا بگوید. پس من هم یکی ازهمان افغانهای هستم که جنایات وبی عدالتی این ها را بچشم سر دیده وشاهد بوده ام پس درمقابل این سخنرانی ها ولفاظی ها اگر خاموش بمانم وچیزی ننویسم به یقین نزد وجدان خویش خجالت باقی خواهم ماند. هرکسیکه اگر واقعا خودرا افغان میداند وازطریق رسانه ها وتلویزیونها بیانات پوچ وبی محتوای داکتردبل عبدالله دو رگه وامرالله صالح را می شنود یا میخواند باید درمقابل این ظالمان نوکهای قلم خویش را هرچه بیشتر تیز کنند وچیزی بنویسند.

شما ای خواننده های شیرین! اینها بوسیلهء این اظهارات پوچ خویش میخواهند که نسل جوان راتحریک کنند که یکبار دیگر ملت مظلوم افغانستان را در شعله های آتش بسوزانند وخود ازبحران بوجود آمده برای تامین منافع شخصی خویش گام بردارند.

هموطنان عزیز! بشما خوب معلوم است بعداز ازآنکه رژیم طالبان سایهء رحمت خویش را برکابل وسایر ولایات گسترش داده ورژیم خویش را مستحکم ساخت، حکومت نامنهاد ربانی بار وبسترهء خویش را جمع نموده وبه خواجه بهاءالدین ولایت تخار کوچید. درهمین وقت داکترعبدالله دورگه، بحیث نماینده آن حکومت نامنهاد درامور خارجی خودرا جازده وبا استفاده ازفرصت وامکانات دست داشته، علی الفور، فامیل خویش را به هندوستان منتقل ساخته واز آنجا حق وناحق،به سفرهای خارجی خودرا مصروف ساخته بود. اودرآن آوان، خواب وزیرشدن را دروزارت خارجه میدیداما روزی فرارسید که خوابهایش به حقیقت پیوست وجامه عمل پوشید. یعنی اینکه بعداز آنکه امریکا درسال 2001 میلادی بالای طالبان حملات خویش را آغازکرد ورژیم طالبان را ساقط نمود وبخاطر بازسازی افغانستان کنفرانس بن دائر گردید، دراثر اصرار آنوقت گروه شمال، کرسی وزارت خارجه به داکتر عبدالله دورگه رسید. زمانیکه داکترعبدالله دورگه مستقیما عهده دار وزارت خارجه گردید دیگر دراطراف خویش امرایکائی های افغانی الاصل را جمع کرده وچنان کبر وغرور سراپای وجودش را فرا گرفته بود که توگفتی که وی کوه ها را بجایش نصب کرده است. داکتر عبدالله دورگه بعداز عهده دارشدن منصب وزارت خارجه شروع به پوشیدن لباسهای لوکس وفیشنی نمود که تنها فیتهء یک آستین یخن قاق وی به پنجصد دالر بالغ میگردید. داکتر عبدالله دورگه به آوردن عدالت واصلاحات در وزارت خارجه چنان باشتاب گام برداشت که انسانی را بالای خویش نگذاشت اولا هرانسانی که نسبت به وی به اندازهء سرموی برتری داشتند همه را زیر این نام وآن نام ازورارت کشید وسپس راه را برای ورود قوم بیسواد (پیچ وپیچکش) (نت وبولت) به این وزارت هموار ساخت. وبدون ازاین قوم هیچکسی دروزارت خارجه بچشم نمیخورد وی به تدریج وآهسته وآهسته سفارتخانه وقسولگریهای افغانستان درخارج را ازین قوم پر ساخت بحدی که اگر کسی میخواست برای حل مشکل خویش به کدام سفارت افغانی درکشورهای خارجی مراجعه کند بغیراز همین یک قوم (پیچ وپیچکش) دیگرهیچکسی ازاقوام دیگر به ذره بین هم پیدا نمیشد وتوگمان می بردی که همهء افغانستان پنجشیری است. پنجشیریها درزمان تصدی وزارت داکترعبدالله سفارتها را مال شخصی میراثی ازپدر وپدرکلان های خویش می شمردند.
پس شما ای خوانندهای شیرین!

1/ عدالت وآوردن اصلاحات این را میگویند که داکتر دبل عبدالله دورگه دریشی ده هزار دالری را به تن کند

2/ عدالت وآوردن اصلاحات این را میگویند که تمام افغانستان را قوم بیسواد پیچ وپیچکش تصاحب نموده وبرآن حکومت برانند

3/ عدالت وآوردن اصلاحات این را میگویند که قوم بیسواد پیچ وپیچکش درتمام ارتش صلاحیت دار کل بوده وهمه جنرال باشند

4/عدالت وآوردن اصلاحات این را میگویند که یک ولسوالی که تعداد مجموعی ساکنان آن به یک لگ وپنجاه هزارنفر میرسد ازسطح ولسوالی به ولایت ارتقا یابد

5/ عدالت وآوردن اصلاحات این را میگویند که تمام وزارتهای کلیدی در دست یک قوم وآن قوم پیچ وپیچکش باشد

6/عدالت وآوردن اصلاحات این را میگویند که برادر احمدشاه مسعود، احمد ولی درسفارت افغانستان درلندن مادام العمر سفیر باشد

7/ عدالت وآوردن اصلاحات این را میگویند که برادر دیگر اجمد شاه مسعود، یحیی مسعود، در بلجیم درسفارت افغاننستان بحیث مستشار وزیرمختار داتمی بوده وکسی اورا ازجایش پس نکند

8/عدالت وآوردن اصلاحات این را میگویند که سفرهای داکتر دبل عبدالله دورگه، درطیاره های فوق العاده وبیزنس کلاس وکلاس درجه اول به عالی ترین سویه انجام شود.

9/ عدالت وآوردن اصلاحات این را میگویند درحالیکه سرکهای مقابل ارگ کند وکپرباشد اما سرکهای کوه های پنجشیر اسفالت وقیرریزی گردد

10/ عدالت وآوردن اصلاحات نزد داکترصاحب عبدالله دورگه این را میگویند که بخاطر خوشحال ساختن خلیل زاد سه خواهرزادهء وی را ازکدام هوتل در امریکا پیدا کرده وهرسه نفررا به سفارتهای افغانستان درخارج مقرر نماید تا اینکه یکی ازین خواهرزاده ها قباله تعمیرقونسلگری افغانستان درکانادا را بنام خود ثبت وراجسترنماید.

11/ عدالت واصلاحات را آوردن این را میگویند که اگر یکنفر ازاهالی قوم بیسواد پنجشیر درجائی مقررشود بسته خاندان وبالاخره تمام ولسوالی پنجشیررا پشت خود کش کرده وتمام شعبات آن اداره را از آنها پر نماید.

پس شما ای برادران خواهران ! خود قضاوت نمائید که دیگر کدام عدالت واصلاحاتی باقی مانده است که تاکنون اجرا نشده شده باشد وتطبیق آنرا اکنون عبدالله دورگه وامرالله صالح به جوانان بی خبر وبیچاره وعده میدهند. پس برادران بدانید که دیگر عدالت واصلاحاتی باقی نمانده که تجربه نشده باشد این دو اکنون میخواهند که با سخنرانی های پوچ ومیان تهی خود قدرت ازدست دادهء خویش را ولذایذ گذشتهء خویش را دوباره بدست آورند که میتوان گفت که این کارهایشان ضیاع وقت است. دیگر مردم افغانستان به این حرفهای پوچ وبی معنی فریب نمیخورند. اگر این دونفر، اینطور پنداشته اند که افغانستان مانند کشورهای عربی واسلامی دیگری چون مصر، لیبیا وتونس وبحرین است سخت دراشتباه اند ورسیدن به آن اهداف خیال است ومحال است وجنون، واین همان ضرب المثل را بیاد می آورد که: گاو پیر کنجاره خواب می بیند.

هموطنان عزیز!

به نظر من پیشنهاد محترم حامد کرزی مبنی برصلح ومذاکره باطالبان بخاطر ایجاد صلح وثبات دائمی درکشور، آرزوی تمام افغانهای رنجدیده ومظلوم است. ملت ستمدیده وزجرکشیده کشورما میخواهد که با برقراری یک صلح پایدار درکشور، بقیه عمر عزیز خویش را درسعادت ونیکبختی بگذرانند. اگر کدام گروهء یا دستهء خاصی باطرح پیشنهادی محترم حامد کرزی مخالفت میورزد بدانید که آن گروه ویا دسته، بقای خویش را در آب می بیند.به این معنا که اگر صلح وثبات دائمی درکشوربوجود آید این نوع گروه ها ازعیش ونوش محروم میگردند اما مردم افغانستان حالا به این گونه افراد وگروه ها فرصت نمی دهند تا اینها دوباره حاکم گردند ودوباره به عیش ونوش خویش شروع کنند. اگر مردم و ملت مظلوم افغانستان به داکترعبدالله دورگه اعتماد میداشتند بدون شک وی حالا درجای محترم حامد کرزی صاحب قرار میداشت. زیرا انتخابات اخیر ریاست جمهوری نشان داد که داکتر عبدالله دورگه وگروه شمال دربین افغانها هیچ نقشی ندارند
.
عزیزان! آن برادران مخالف مسلح و آزرده خاطر طالب ومجاهدان گرانقدر حزب اسلامی افغانستان که بدلایلی خاصی دربرابر دولت محترم حامد کرزی قرار گرفته اند ویا ازاقدامات دولت ناراض گردیده اند، آنها بخشی ازملت ومردم ما اند آنها حق داند که درخانه وکاشانهء شان برگردند وزنده گی کنند. با آنها صلح ومذاکره نه تنها که آرزوی قلبی محترم حامد کرزی میباشد بلکه این یک آرمان وخواست دیرینهء تمام ملت مظلوم افغانستان بشمارمی آید. این سازش وآشتی با طالبان عامل اساسی بوجود آوردن صلح وثبات درکشور بشمار می آید.

پس داکترعبدالله دورگه وامرالله صالح نمیتوانند ازکافهء ملت افغان نماینده گی کنند آنها تنها نماینده گان قوم بیسواد پیچ وپیچکش میتوانند حساب شوند. حالا آنها با برگزاری اینگونه محافل میخواهند ذهنیت جوانان عزیز مارا منحرف سازند آنها میخواهند که با ایجاد هرج ومرج منافع شخصی وقومی شان مصؤون باقی بماند

خواننده های شیرین!

حالا میخواهم چند کلمهء راجع به شخصیت امرالله صالح بصورت مخصر بنویسم:

امرالله صالح ازجملهء افراد بیسواد قوم پیچ وپیچکش پیجشیر است که سواد ندارد وحتی معلوم نیست که وی صنف دوازه هم را هم تکمیل کرده است یانه. بهرصورت امرالله صالح یک وقت وظیفهء حفاظت ازجان مرحوم عبدالرحیم غفورزی را بعهده داشت او محافظ وی بود. بعداز مرحوم عبدالرحیم غفورزی که دولت محترم حامد کرزی بوجود آمد امرالله صالح بوسیلهء چالاکی وزرنگی که داشت بحیث ترجمان مارشال محمد قسیم فهیم خودرا سنجاق کرد. درهمین دوره بود که وی آهسته آهسته با کرزی صاحب هم با استفاده ازموقف خویش، دید وبازدید هارا آغازکرد. محترم کرزی اورا یک جوان با انرزی و با استعداد یافت. وارهمین رو، وی را بریاست امنیت ملی گماشت. امرالله صالح بعداز مقرری چنان عدالت واصلاحات را درساحهء مربوطهء خویش به اجرا درآورد که اولا یک انسان را بالای خویش نگذاشت.درتمام تشکیلات ریاست امنیت ملی افراد غیرخودی را تصفیه کرد. ودربست، ریاست امینیت ملی درخدمت یک قوم قرار گرفت. امرالله صالح درزمان قدرت خویش درریاست امنیت ملی یک دست آورد برازنده ازخود نشان نداد. تمام فعالیتهای استخباراتی وی دراستقامت منافع کشورهای هند، روسیه وفرانسه تنظیم وعیار شده بود.ازبرکت همین ریاست امنیت ملی وی بود که درروزهشتم ثور روزیکه بخاطر آن یک ونیم ملیون شهید ودونیم ملیون معیوب ومعلول، وبیش ازپنج ملیون مهاجرداده بودیم اما دیگر این روز درین کشور تجلیل نمیگردد. زیرا تمام خواننده های گرامی بیاد دارند که دو یا سه سال قبل، زمانیکه این روز تاریخی تجلیل میگردید وهمراه با محترم حامد کرزی تمام اعضای کابینه نیز اشتراک ورزیده بودند بعدازمعاینه قطعات نظامی توسط رئیس جمهور محترم کرزی، درهمان وقت این رئیس صاحب امنیت ملی ازفاصلهء سی متری محل برگزاری جشن اطلاع نداشت که درآن تروریستها جابجا گردیده بودند واز آنجا به طرف لوژ فیرراکت صورت گرفت که باعث شهادت هموطنان بیگناه ما گردید، این رئیس صاحب امنیت ملی که ازفاصله سی متری خویش بی خبر بود پس چگونه میتواند از فاصله های دوری چون برکی برک وخورد کابل اطلاع داشته باشد.؟

درزمان ریاست امنیت ملی امرالله صالح عملیات تروریستی به اوج خود رسیده بود زیرا وی با تروریستان دست را یکی کرده بود.چون امزالله صالح میداند که اگرصلحی برقرار شود، آندم تمام رازهای نهفته وپوشیدهء وی برملامیگردد به این دلیل، وی خواهان صلح ومذاکرده باطالبان نیست
حقیقت آنست که عدالت این است که امرالله صالح را محترم کرزی صاحب ازقدرت دورساخت که حالا که وی ازقدرت دور مانده است نعره ها وفریادهای عدالت واصلاحات را سرداده اند اما شما بیاد داشته باشید این فریادها ونعره هابخاطر قدرتی است که وی ازدست داده است وبرایش بازنمی گردد.

پیج وپیچ کش:

یا نت وبولت این را معنی میدهد که قبل ازاینکه جهاد شروع شود تمام مردم پنجشیر، به شغلهای چون دریوری، مستری گری (تخنیک موتر) کوپی کشی وپرزه فروشی اشتغال داشتند اما وقتیکه جهاد مقابل کمونیست ها شروع شد این قوم، پیشهء اصلی خویش را رها کرده وبه کوه های پنجشیر به تجارت سنگ زمرد مبادرت ورزیدند که ازین بابت زنده گی شان کمی رونق گرفت وبعدازحاکمیت ربانی صاحب که شورای نظار برمقدرات کشور حاکم گردید این قوم این شغل را نیز کنار گذاشته وشروع به گرفتن کرسیها درمقامات دولتی نمودند که حالا یک دوکان ترمیم موتر ویا کوپی کشی ازیک پنجشیری درشهرکابل به چشم نمیخورد

دورگه:

معنای دورگه این است که داکترعبدالله ازطرف پدر پنجشیری وازطرف مادر قندهاری است. والسلام به امید ایجاد افغانستان یکپارچه ومتحد
انگار وطنپال

اصل متن:

درنو او خوږو لو ستونکو ، تا سوبه ښه خبریاست چی د پنجشنبی په ورځ د ثور د میا شتی په ۱۵ نیټه د سترګو نا تکمیله ډاکتر(دوه رګه ډبل عبدالله) اوامرالله صا لح یو ځل بیا د اړاو دوړ او ځینی ګډ وډیود را مینځته کیدو په موخه غو نډه جوړه کړی وه او دی غونډی ته یی د ګډون په خا طر زمونږ د خوا ږه وطن تنکيو او بی تجربه ځلمیا نو ته بلنه ور کړی وه ، او دی ځوان نسل ته يي د عدالت او اصلا حاتو چیغی او ناری وهلی او د کرزی صاحب پر دولت يي نیوکی او ګواښونه کول چی کرزی صا حب عدا لت او اصلا حا توته هیڅ ډول پاملرنه نه کوی اود دولت در وازی د ملت پر مخ تړليدی او د تروریستانو پر مخ خلاصی دی او کرزی غواړي د طالبا نوسره د سو لی د راوستو په خاطر روغه او جوړه وکړي.
پس ورونو ، هر هغه افغان چی په دی نژدی کلونوکی په افغا نستان ژوند کړی وی اود دوی نا خوالی، جنا یتونه او بی عدا لتی ګا نی یی په خپلو سترګو لیدلي وي نو حتمآ دی ته مجبور کیږی چی ددی ظا لمانو په مقا بل یو څه نا څه ووایی او یا یی ولیکي نو زه هم یو د هغو افغا نانو د جملی څخه یم چی ما ددوی جنا یتو نو او بی عدا لتی ګا نی په دی نژدی کلو نو کی په خپلو سترګو لیدلی او کتلی دی نو که ددوی ددی وینا ګا نو په مقا بل کی څه ونه لیکم نو زه به خپل وجدا ن ته مسول وه اوسم او هر هغه څوک چی په ریښتنی سره ځان افغان بولی او د درسنیو او تلویزونو له لاری د دوه رګه ډبل عبدلله او صا لح داسی پو چی او بی با کا نه وینا ګا نی اوری یا یی مطا لعه کوي نو حتمآ دی دی ددی ظا لما نو په مقا بل د قلم نو که تیزه کړی او یو څه نا څه دی ولیکی.
پس خوږو لوستونکو ، دوی غواړي پدی خپلو پوچو او بی باکه وینا ګانودا ځوان نسل دی ته ولمسوي چی یو ځل بیا د افغانستان مظلو م ولس د اور په لمبو کی وسوځوی او د را مینځ ته شوي بحران نه خپلی شخصي ګټی پورته کړي.
ګرانو وطنوا لو ، تا سو ته ښه پته ده کله چی د طالبانو رژیم په کا بل او نورو ولا یتو نو کی واکمن شوا و د ربا نی صا حب تش په نوم حکو مت مر کز د تخار ولا یت خواجه بها والدین ته نقل شو نو پدی وخت کی دوه رګه عبدالله د بهرنیو چارود نما ینده په توګه دنده تر لا سه کړه نو سمدستي خپله کورنې یی هند ته ولیږله او دهغه ځای نه یی حق او نا حق په بهرنیو سفرو نو ځان مصروف سا ته او د را تلو نکی بهر نیو چا رو وزارت خو بو نه یی لیدل خو په حقیقت ددی دا خو بو نه رښتیا وختل د ا پدی معنی کله چی امریکا په ۲۰۰۱ کال پر طا لبانو حمله وکړه او د طا لبانو رژیم له مینځه یو وړاو د افغا نستان د دولت د جوړښت په خا طرد بن غونډه جوړه شوه او د شما لی ټلوالی د هلو او ځلو په نتیجه کی دوه رګه عبدالله یی دبا ندنیوچا رود وزیر په توګه انتخاب کړخو کله چی دو رګه عبدالله ددی څوکۍ واک په مستقیمه توګه په لاس کی واخیست او شا و خوا یی افغا نی الا صله امریکا یا ن ودریدل نو دی داسی غرور او کبر وا خیست چی هر چا دا فکر کا وه چی دا واړه غرو نه دی ایښی دی او په داسی لبا س اغوستلو یی پیل وکړ چی د یو یخن قاق د لستو ڼی ټنۍ قیمت یی ۵۰۰ دالر ارزښت در لود اوپه داسی عدالت او اصلا حا تولاس پوری کړچی ځان دپاسه سړی یی په وزارت کی پری نښود او یو اوپه بل نوم یی د وزارت نه وویستل او د نټ او بولټ بی سواده قوم ته داسی لاره هواره کړه چی ددی وزارت ټول تشکیل یی د نټ او بولټ قوم څخه جوړ کړ او ددی قوم نه بغیر نور هیڅوک په وزارت پر سترګو نه لیدل کیدل خو د وخت په تیریدو سره حتا په بهر کی د افغا نستان په سفارتونو، سیا سي نما ینده ګیو او جنرال قونسلګریوکی داد نټ او بولټ بی سواده قوم په دندو وګمارل شول خو کله چی تا به یو سفارت یا قونسلګری ته د یو کار په خاطر مرا جعه کوله نو هلته به دی داسی فکر کا وه چی د ا دا فغا نستان د دولت او ملت نما یندګي نه بلکه دپنجشیر د ولسوا لی نما یندګی یا سفارت دی او د نورو قو مو نو نه هیڅ څوک په سترګو نه لیدل کیدل او دسفارت شتمنی دا سی ګڼله لکه چی ددوی شخصی او پلارنۍ شتمنی وی ،
پس قدرمنو لوستونکو ، اوس به رایشو ددوی عدالت او اصلاحاتو ته به په لاندی ډول په لنډه تو ګه یادونه و کړو او قضا وت به ددوی پر عدالت او اصلا حا تو وکړو ،
۱- عدالت او اصلاحات دی ته وایی چی دوه رګه ډبل عبد الله د ی ۱۰۰۰۰ ډالرو دریشي او لباس پر تن ولری .
۲- عدالت او اصلا حا ت دی ته وا یی چی په ټول افغا نستان با ندی دی د نټ او بولټ بی سواده قوم واکمني ولری .
۳- عدالت او اصلا حا ت دی ته وا یی چی د نټ او بولټ بی سواده قوم دی په اردو کی ټول جنرالان اوسیږی .
۴- عدالت او اصلاحا ت دی ته وا یی چی د دولت ټول کلیدی وزارتونه دی د نټ او بولټ قوم په لاس کی اوسیږي .
۵- عدالت او اصلاحات دی ته وایی چی د پنجشیر د ولسوا لی نه دی چی ټول جمعیت یی ۱۵۰۰۰۰ ته رسیږی ولا یت جوړ کړی .
۶- عدالت او اصلا حات دی ته وایی چی عبد الله دی خپل بهرنی سفرونه په هغه الوتکو کی سرته ور سوي چی بیزنس کلاس او فرست کلاس څوکی ګا نی ولري .
۷- عدالت او اصلا حات دی ته و ایی چی د احمد شاه مسعود ورور ( یحي مسعود) دی په بلجیم دولت کی د افغا نستان په سفارت کی د مستشار وزیر مختار په توګه دایم المدام پا تی شي .
۸- عدالت او اصلات دی ته وا یی چی د احمد شاه مسعود ورور( احمد ولي مسعود) دی په لندن کی د افغانستان په سفارت کی د سفیر په توګه دایم المدام پاتی شي.
۹- عدا لت او اصلا حات دی ته وایی چی د پنجشیرد ولسوالی د غرو نو سرک دی پخته شي په داسی حال کی چی د ارګ د مخی سرک لا تر اوسه پوری خا مه دی .
۱۰ـ محترم ډاکتر صاحب ، عدالت او اصلا حا ت دی ته وایی چی د خلیل زاد د خوشحا لی په خا طر دی دهغه دری واړه خوریونه د امریکا د هوټلونو نه کا بل ته را وغوښتل او بیا دی هغوی دری واړه د افغانستان په سفا رتونو کی د دیپلو ما تانو په توګه مقررکړل چی بلا خره یو ه یی په کا ناډا کی د افغانستان د جنرال قونسلګری د تعمیرشرعي قباله په خپل شخصي نوم ولیکله .
۱۱ـ عدالت او اصلاحات دی ته ووایی هر هغه وزارت چی د پنجشیر د قوم یو شخص ته سپا رل کیږی نو په هغی کی د پنجشیر د قوم نه به غیر نور هیڅ کوم بل قوم په سترګونه لیدل کیږي او داسی نور.
پس ورو نو او خوږو لوستو نکو ، تا سو اوس ښه قضاوت وکړی چی نور څه ډول عدالت او اصلاحات پا تی دي چی اوس یی دوه رګه ډبل عبدالله او صا لح دهغی دپاره چیغی او ناری وهي او دی ځوان نسل ته با زی ور کوي . پس ورونو نور عدالت او اصلاحات پاتی نه دي ، اوس دوی غواړی چی پدی پو چو او بی باکه وینا ګانو سره له لاسه وتلی واکمنی او د خپلو خلو پخوا نۍ مزی بیرته تر لاسه کړي خو نه دا هسی وخت ضایع کول دی نور د افغانستان خلک ددوی پدی پوچو وینا ګا نو نه غو لیږی او که دوی دا فکر کوي چی افغانستان د ( لیبیا ، مصراو سوریی اوبحرین) او نورو عربی هیوادونو په شان ته یو هیواد دی دا ددوی هسی خیال ، محال او جنون دی ، دا دا معنی ورکوی لکه چی په پښتو کی یو متل دی چی وایی ( زوړ غوایه په خوب کی کونجاړه ویني)
ګرانو وطنوالو. زما په اند د کرزی صاحب وړاندیز د طا لبانو سره دسولی د را وستو په موخه د افغا نستان د ټول کړید لي او ځورید لی ولس نظر دی ، او دا کړید لی ولس اوس غواړي چی په افغانستان د یوی دایمي سولی په راتلو سره دوی خپل با قي ژوند په ارامی او سو کا لی سره تیر کړي او که کومه خا صه ډلګه ګۍ چی د کرزی صاحب د سولی د راوستو د پلان سره مخا لفت کوي هغوی خپله آ ینه په او بو کی ګوری دا پدی معنی چی د دا یمي سولی په را تلو سره ددوی د عیش او نوش دوران ختمیږی مګر اوس د افغانستان خلک نور دوی ته دا وخت نه ورکوي چی دوباره واکمن شی او عیش نوش وکړي او که د افغانستان خلکو او مظلوم ولس دوه رګه عبدالله ته دا وخت ورکولای نو اوس به دوه رګه عبد الله د کرزي صا حب پر ځای ناست وو، ځکه چی د جمهوری ریا ست تیروانتخا با تو دا په ډا ګه کړه چی عبدالله او د شما لي ټلوالی نوری ډلی او ټپلی د افغا نستان د خلکو په مینځ کی محبو بیت او ځای نه لري .
قدرمنو ، کوم هغه وسله وال مخا لفین که د طا لبانو یا د حزب اسلا مي پوری مر بو طی ډلی وي او د ځینو د لا یلو له کبله د مو جوده دولت ( کرزي صاحب ) سره په ټکر کی وي او یا ددولت د کړنو نه نا راضه وي نو هغوی د افغانستان د جمعیت یو بر خه تشکیلوي ، هغوی دا حق لری چی په خپله خاوره کی ژوند وکړي د هغوی سره پخلا ینه او دا یمي سوله را وستل نه یواځی د کرزي صاحب آرزوده بلکه دا د ټول کړیدلي او مظلو م ولس آرزوده او دا پخلا ینه یوضروري عا مل دسولی د راوستلو په موخه دی او د افغا نستان ټول ولس د مخا لفیونوسره دسولی او پخلا ینی په خا طر سترګی په لاره دی چی کله به دا سوله مینځ ته رایشي ، پس عبدالله او امرالله صالح یو ا ځی د نټ او بولټ قوم نما یندګي او استا زیتوب کو لای شي نه د ټول افغانستان او اوس دوی غواړي دداسی غونډو په جوړولوسره زمونږ د تنکیو ځوا نا نو ‌ذهنیتونو ته تغیر ور کړي او یو داسی ګډ وډي را مینځ ته کړي چی په هغی کی ددوی شخصي ګټی خوندی اوسي .
خوږو لو ستونکو ، اوس غواړم د امرالله صالح په هکله په لنډه تو ګه یو څه نا څه ولیکم ،
امرالله صا لح هم د نټ او بولټ بی سواده قوم یو غړی دی نوموړی یو بی سواده شخص دی معلو مه نده چی دولسم ټولګۍ یی سرته رسو لی او که نه ، په هر صورت صا لح یو و خت د مرحوم غفورزی سره د سا تونکی په تو ګه کار کاوه د غفورزی نه وروسته کله چی د کرزي صا حب دولت مینځ ته راغی صا لح د خپلی چالا کي اوزرنګی پواسطه خپل ځان یی د د تر جمان په توګه د مار شال فهیم سره سنجاق کړاو ورو ورو یی د کرزي صاحب سره لیده او کا ته شرو ع کړاو خپله چا لا کي یی کرزی صاحب ته هم وښودله ، او کرزي صا حب دی دیو با استعدا ده ځوان په توګه وپیژاند او بلا خره دی یی د امنیت د عمو مي ریس په تو ګه مقرر کړ، صا لح داسی عدالت او اصلاحات د امنیت په ریا ست کی را وستل چی د ځان د پا سه سړی یی په ریا ست کی پری نښود او د ریا ست ټول تشکیل د نټ او بولت قوم څخه جوړ شو د نو موړی په واکمني کی داسی کومه خا صه لاسته راوړنه ونه شوه چی ددولت او د افغانستان د خلکو په ګټه تما مه شوي وي او ده خپلي ټولی کړنی د بهر نیو جا سو سي ساز ما نونو لکه ، هند ، روسی او فرانسی په خاطر سر ته رسولی دي دده دامنیت له برکته اوس د ثور ۸ تا ریخی ورځ (یعنی هغه ورځ چی ددی ورځی د راوستلو په خاطر یو نیم میلون شهیدان ، دوه نیم میلونه معیوبه او پنځه میلونه مهاجر شول) نور په هیواد کی نه نما نځل کیږي دا پدی معنی تا سو ته به ښه په یاد وي چی دری یا څلور کا له پخوا کله چی دا تاریخي ورځ لمانځل کیدله او دکرزی صا حب سره دکا بینی ټولو غړو د صا لح په شمول داور دو د قطعو رسمي تیرید نه معا ینه کوله خو په هما غه وخت د څو شیبو وروسته د صحنی نه لری په دریش متری مصا فه کی د کنډوالونه تروریستانوپر دوی ډزی وکړی او ز مونږڅو بی ګناه ورو نه پکی شهیدان شول پس صا لح چی په دیرش متری کی دیو تروریست نه خبر ونه لری نو دی به په برکي برک او یا خورد کا بل کی دیو تروریست نه څه خبر ولری ، د صا لح په وخت کی تروریستي او انتحاری حملی خپل اوج ته رسیدلی وی دا ځکه چی دی دتروریستا نو سره لاره درلو ده نو که په افغا نستان کی دایمي سو له رایشي نو د امرالله صا لح ټول فعا لیتو نه رسوا کیږي نو ځکه کله چی کرزي صاحب د طالبانو سره د سولی او پخلا ینی خبری اتری کوی دی دهغه سره مخا لفت ښکا ره کوی او همدا علت وو چی کرزی صا حب دی یی ددی واکمني نه ګو ښه کړ نو اوس چی صا لح بیکا ره ګرځی د عدا لت او اصلا حا تو چیغی او ناری وهي ، مګر دا تا سو په یاد ولری چی په دی بی ځا یه چیغو او نا رو دوی بیا واکمنی لا سته نشی راوستلای .

د نټ او بولټ معنی .
نټ او بولټ دا معنی ورکوي چی د جهاد دشروع کیدو نه مخکی د پنجشیر ټول خلک د ډریوري ، مستریتوب او کوپي کشي او د موټرو د پرزه فرو شي او دا سی نورو شغلو نو اخته وو مګر کله چی جهاد د کمو نستا نو په مقا بل کی شروع شو دوی ددی شغل نه لاس واخیست او د پنجشیر د غرونو د قیمتي ډبرو په راویستلو یی پیل وکړ او یو څه نا څه یی ژوند ښه شوه خو کله چی د ربا نی صا حب حکومت مینځ ته راغی او شو رای نظار په دولت کی واکمن شو نودوی د پرتنیو شغلو نو نه لاس وا خیست او ټول په دولتی دندو وګما رل شول چی ا وس په کا بل ښار کی هیڅ کوم پنجشیري مستري په سترګو نه لیدل کیږي .
دوه رګه معنی .
دوه رګه معنی داده چی عبد الله صا حب د پلار له طر فه پنجشیری دی او د مور له طرفه کندها ری دی . وسلام
ددایمی سولی اویو موټی افغانستان په هیله . انګار وطنپال

واژه های کلیدی
آنلاين بنگريد :
loading...
loading...

پيام‌ها

 • عصمت قانع بودن شک یکی از پست ترین وبیوجدان ترین فرد در این کره خاکی میباشد. یک زمانی وی عضویت جمعیت اسلامی را داشت وبرای استاد ربانی دمبوره میزد وروابط بسیار نزدیک با پنجشیری ها داشت وحتی قرار گفته بعضی از اعضای ارشد شورای نظار برای بعضی از قومندانان بعضی کارهای دلالی هم میکرد که اغلبا اعضای فامیل خودش میبودند.

  روابط وی با جمعیت زمانی خراب شد که وی عضو جریده مجاهد بود وشش لک افغانی را از این جریده دزدی کرد. گفته میشود که وی بنابر روابط بسیار تنگاتنگ که با ای اس ای داشت بعضی رازهای جمعیت را برای انها مخابره میکرد. به هرصورت وی از جمعیت با رسوایی تمام طرد شد. گفته میشد که وی بالای کسی تجاوز جنسی کرده بود وبرادر وکاکا همان شخص به زور قانع را در زندان مورد تجاوز جنسی قرار دادند وانتقام گرفتند. بعضی از دوستان نزدیک قانع اکنون هم میگویند که وی همیشه ضرورت دارد تا یک مرد فاعل وی باشد. در زمان زندان گفته میشود که حارنوال مشتاق پنجشیری در مقعد وی سیم های برق را گذاشته ووی را برق داده است به همین علت است که عصمت قانع قرار گفته نزدیکان وی مواد غایطه وادرار خودرا نگهه داشته نمیتواند و تاهنوز هم خونریزی دارد

  وی در زمان طالبان کوشش کرد که بنابر زابلی بودن خود به انها نزدیک شود ولی موفق نشد. عصمت قانع بدون شک از حیوان کرده هم بدتر است زیرا شراب را دیوانه وار میخورد و به همگان معلوم است که یک شخصی که نشه شد فرق میان خواهر وزن خود را نمیتواند

  وی در یکی از محافل شراب نوشی وبچه بازی پارلمان را به طبیله تشبیه کرد ولی در انتخابات پارلمانی با نصب کردن عکس نادر غدار لعنت الله عله وقومهی خواست خر این طبیله گردد ولی مردم کابل برای وی افتخار خر بودن را ندادند.

  اکنون عصمت قانع, سگ درگاه ربانی از بدخشانی ها به این دلیل عقده دارد که مورد تجاوز جنسی ایشان قرار گرفته است واز پنجشیری ها بخاطر شکنجه دیدن و اختیار مقعد از دست دادن نفرت دارد.

  همه مردم وی را در حالت نشه فوق العاده در منطقه قرغه دیده اند که با حسرت تمام بطرف جوانهای قوی اندام وقوی هیکل میبیند زیرا وی به یک مرد ضرورت دارد

  repondre message

  • سلام به همه.

   آقای روشان صد فیصد درست میفرمایند. قانع به راستی یک ادم کودن و بد اخلاق است. آخر خربوزه از خربوزه رنگ میگیرد و آدم از آدم۰ چندین سال عضو جمیعت بودن و مفعول نبودن هم امکان دارد؟ به هیچ صورت نه۰

  • ولی جانه غوله!

   خربوزه عصمت جان قانع از جمعبت رنگ نگرفته بلکه از همان طفلی از فالیزهای زابل و قندهار رنگ گرفته، اشتباه نکن!!! هههههه. شاید هم از عناصر نفوذی حزب اسلامی در جمعیت بوده باشد و خربوزه اش از رهبر اصلی اش رنگ گرفته باشد.

 • دوستان سلام ! این نخستین بار است که با آقای ولی جان بدماشک هم عقیده ام که هر زوی ، زی ، خیل و وال که چی از حزب اسلامی حکمتیار صوفی کرینکار و چی مستقلانه در ده بیست زنده گی خود گریخته و به دیگر تنظیم ها و گروپ ها جذب شده اند مفعول ، کودن و بد اخلاق اند . درین قسمت ولی جان حقیقت گفته وحق بجانب اند .

  اما در قسمت نوشته چادر نشینان چادری پوش باید خدمت دوستان عرض نمایم که ، این وطنچال ها و وطنپال ها براستی وطن گم کرده اند و امروز به پالیدن مشغول اند که تا باشد ناقلی شده سرزمینهای دیگران را بزور بگیرند و در پشته و پلوانش با خصوصیت ایتنالوژیکی خود آهنگ (دامو د بابا وطن) را بخوانند و زیر دهل دوسره به نغمه (کابل ته ځمه ، کابل ښه ځای ده بیا نه راځمه ) را کاکل بزنند .

  عجیب خلقتی اند این خصوصیت داران که در هر چرند و چپوله نویسی خود از نام ملت قهرمان و ملت غیور اوغان باد دل می رهانند و نمی دانند که در حق همین مردم و ملت خود کاری کرده اند که موش در گدام و داماد در حق عروس در شب زفاف نمی کند . یکی پدر میکشد و دیگری برادر کور میکند ، یکی وطن معامله میکند و دیگری زن و فرزند ، یکی بخاطر دین انتحار میکند و دیگری پختونوالی را بلندتر از دین میداند . ولا که این معادله پیچیده خصوصیت داران را نه حضرت جبرئیل حل تواند و نه هم حضرت عزازیل !

  repondre message

 • بعضی از نیاکان ما از بیخبری بعضی کارهای کرده اند که تا فعلاً ما را در جنجال مانده اند۰ یکی ازین کارها که علتش هم عیاشی و ساتیری یا غم شهوت شان بود آوردن چلو ها به افغانستان است. ایشان خو ساتیری خوده کردند و شهوت راندند اما مشکل به ما ماند که چلو ها حالا بدبختانه هموطنان ما اند. حالا ما در هیچ جای از دستشان روز نداریم همهً شان سیاسی شده اند و قریب است که تمام قدرت را بگیرند. از برادران خواهش میکنم که در حق آن کسانی که چلو ها را به افغانستان آورده اند یک دعاً بد بکنند۰

  repondre message

  • نظر به پیام یگان بدماشک ، نیاکان بعضی غیرتی ها چنان شهوت پرست و ساعتیر بودند که بدنیا آمده گان همان عیاشی های شان بعضی دیگر غیرتیان امروز را به جنجال انداخته و قریب است که تمام قدرت را از ایشان بگیرند . شهکار دیگر نیاکان شان اینکه رسم و رواج شینواری ها ، باجوری ها و مومندی ها یعنی زن فروشی ، دختر فروشی ( که همانا چلو و چلوگیرست ) و دیگر عنعنات شانرا مطابق ارزشهای بی بدیل پختونوالی دانسته جز فرهنگ خود نمودند که دیگر غیرتیان ازین راهکار ارجناک شان بی نصیب نمانده در حق شان دعای نیک نمایند . ولی یگان غیرتی نمک حرامی نموده بجا اینکه ازین هدیه نیاکان خود قدر دانی نماید در حق شان دعای بد میکند . مصداق سخنم این ویدیو مستند است که غیرتیان ببینند و کیف دستآورد نیاکان خود نموده و در حق شان ، بجای دعای بد ، دعای نیک نمایند :

   http://www.youtube.com/watch?v...

 • همین که چلو خود را میشناسد و فوراُ جواب میدهد برایم یک دست آورد بزرگ است۰

  حالا باید آنانیکه علم کشف کرده امرا (چلو شناسی) انکار میکردند از من معذرت خواهی کنند۰

  repondre message

  • هرکس وناکسی که هر زمانی پا از گلیم شاریده و بویناک چلوگری خود فراتر بگذارد ، عندالموقع و بطور مستند چنان مشتی خورد بر سر که مغزش از دهان آید . تمام خصوصیت داران ایتنالوژی را یکبار دیگر فرا می خوانم که گزارش ملالی جان شینواری را ببینند و پیاده نمودن علم چلوشناسی اجداد و نیاکان خصوصیت دار خود را در شرق اوغانستان نظاره نموده کیف کنند . ( ولی جان ناحق خود را کاشف علم چلوشناسی میداند ، این علم از طرف نیاکان شان بسیار سالها پیش کشف شده در قبایل شان رسمأ در عمل پیاده شده است ، زیاد خیزک و جرتک نزنند. )

  • عصمت قانع با علم خدا دادی که برایش اعطا شده بود بعد از عضویت جمعیت دانست که راه را اشتباه امده زیرا جایش در قدم اول در حزب امیر صاحب حکمتیار بود که داستان های عاشقانه اش قرار است بنام گلبدین و کرین کار پنجشیری به نظم دراید. به همین علت شروع به بدمعاشی در جمعیت کرد وجمعیت را با کون پاره ترک کرد. جنبش طالبان هم با امیر مومنین لواط ان جای خوبی برای قانع بود. به همین علت شاید قانع ترک حزب سابق کرد.

   در قسمت عیاشی های اجداد همنظرم. اجداد بعضی ها جنان عیاش بودند که از فرط عیاشی زنگ به پا میبستند وبرای افشاریان بچه باز سرخی وسفیده زده از شام گاو گم الی صبع ملااذان به یک پا میرقصیدند وکپل میجنباندند وقند در دهن ترکان بچه باز اب میکردند وبه پاس هیمن کون پاره گی ها بود که به امارت کندهار رسیدند وجاگزین غلزایی ها شدند.

   همین عیاشی ها به قانع ودیگران رسیده است که به انجه که ایشان عیاشی وما کونیگری ها میگوییم افتخار میکنند و خودرا جلو شناس جلوه میدهند در حالکه اگر انها به تاریخ شرم اور خود نگاه کنند در می یابند که چلو گری به مراتب بهتر از کاری است که پدرکلانهای ایشان در حذای برسیدن به قدرت مرتکب شده اند

 • اگر چه که گپ چلو چه باشد و خودش. اما چون تعداد شان در کابل پرس زیاد شده و هر نوع رسوایی از توان شان پوره است۰ و کدام اوغان لچر و کنچنی صفت هم پیدا نمیشود که با من علیه شان ایستاد شود لذا باز فرار را بر قرار ترجیع میدهم. چلو ها خدا حافظ تا انگلک کردن بعدی تان۰

  repondre message

  • هه هه هه هه ! بگریز ، بگریز که سالها گریختید ! بهترین صفحات برایتان همان بینوا ، تول اوغان و اوغان جرمنیان وطنچال و چادری پوشان بزدل است ، شما را به کابل پرس چکار ! (از دیگه غیرتی های گریزی تان عبرت بگی )

پیام، نظر، تفسیر یا نقد؟

تعديل از پيش

اين سخنگاه از پيش تعديل مي‌شود: نظر شما پيش از تأييد مديران سايت ظاهر نخواهد شد.

كى هستيد؟
وصل
پيام شما

براى درست كردن پاراگراف، كافيست كه خط خالى ايجاد كنيد.

جستجو در کابل پرس