در همین بخش

صفحه نخست > کارتون > کرزی به برادران انتحاری خود می پیوندد

کرزی به برادران انتحاری خود می پیوندد

یک کارتون
عتیق شاهد
شنبه 4 جون 2011

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

آنلاين بنگريد :

Kabul Press

پيام‌ها

  • به نظر بنده هم همبنطور است.ويا اين كشور همينطور به حالت نزع ميماند.شير و شر بت مارا با كستان به كومك بشتونهاى او غانى و با كستانى ميمكد.اين كشور ما مانند مريض سخت نه كه قابليت زندكى را ندارد ,نه ميميرد و نه زنده است همينطور با قيميماند, تا نسل اين كشور در اثر مريضى و نادارى نيست و نابود شوند .با كستان كشور ما را ميخواهد تسخير كند.در حقيقت اين كشور از زمانيكه قوم بشتون حاكميت استبدادى و سخت ظالمانه را به كومك خارجى ها قايم كرد ان روز تجزيه در قلوب مردمان غير بشتون اغاز شد.حاكمان جبار, ظالم و و طفروش اوغان سيطره استبدادى خودرا بنام وحدت ملى ياد كردند.انها با تقلب و فريب يك عده افراد غير بشتون را به شكل سمبوليك در ادارات كماشتند ولى در حقيقت انها فاقد سلاحيت بودند.همين امروز اكر بشستون نباشى عقب كارى بروى كارت نميشود.در يك صنف در خواندند از يك دانشكاه فارغ شدند بشتون فورى در كار و غير بشتون از كشور خارج بايد برود زيرا همه در ها بر روى او بسته است.و ان يك عده كه كارى دارند ,شب و روز كروب لغمانى در ادارات دولتى به توطعه دسيسه ميبردازد و همه سا ختكى و سا ختكارى , لغمانى كرى تا ان غير بشتون را هم به ترك و طن و يا كار در بازار ,به دور از جوكى دولت و سياست مجبور بسازد.تجزيه سابقه طولانى دارد. از داخل حلاص است تنها يك بوست مانده .ولى راستى هم با اين طرز ديد با اين مردوم نميشود انها با بشتونوالى جسبيده اند.هميج نوع قانون انسانى و مدنى را نميبزيرند.بكزار كه بين خودباشند.ميكويند زبان بلبل را بلبل ميداند.انها بين خود جور ميايند.اقوام غير بشتون همه قانون بزير هستند و ميتوانند كه سازش كنند.منافقت هاى با كستان را حالا همه ميدانند ,حالا جلوصاف با كستان هم از اب بيرون برامده است.كسى نميتواند نفاق با ندازد.

جستجو در کابل پرس