صفحه نخست > خبر و گزارش > شهروندان ایتالیا، گلاب منگل و معمای قتل اجمل نقشبندی

شهروندان ایتالیا، گلاب منگل و معمای قتل اجمل نقشبندی

همه افراد طالبان که درجنگ زخمی میشوند درشفاخانه ایمرجنسی در هلمند معالجه میگردند ودیگراینکه مولوی داد الله فرمانده خونخوار طالبان نیز درآن زمان سه بار پس اززخمی شدن درآن شفاخانه معالجه گردیده بود. برادر رحمت الله حنفی به من گفت که آنها هیچ ارتباطی با طالبان ندارند ولی مجبورند که زخمی های آنهارا معالجه کنند زیرا دراین صورت طالبان با ما دوست میشوند وبه افراد که باما کار میکنند، کاری ندارند ولی حقیقت را کسی نمیداند. اجمل نقشبندی چرا کشته شد؟ وخبرنگار ایتالیایی چرا آزاد شد؟
بصیر آهنگ
دوشنبه 19 آپریل 2010

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

سه شهروند ایتالیایی که به ظن تلاش برای ترور گلاب منگل والی هلمند بازداشت شده بودند، آزاد گردیده وبه سفارت ایتالیا درکابل تحویل داده شدند. این سه شهروند ایتالیایی که کارمندان شفاخانه یک سازمان صحی ایتالیایی درشهرلشکرگاه هستند، روز دهم آپریل توسط پلیس افغانستان باکمک نیروی های انگلیسی مستقر درآنجا همراه باشش کارمند افغانی این سازمان، به اتهام همکاری باطالبان وسازماندهی حملات انتحاری و در نهایت تلاش برای تروروالی هلمند بازداشت گردیده بودند. پس ازبازداشت این افراد، گلاب منگل والی هلمند دریک کانفرانس خبری گفته بود که این افراد برای کشتنش 500 هزار دالر دریافت کرده بودند واینکه این افراد درکشتن اجمل نقشبندی خبرنگار افغانستانی که درهشتم آپریل 2007 توسط ملا داد الله یکی ازفرماندهان خونخوار طالبان درولایت هلمند به طور بیرحمانه سربریده شدنیز دست داشته اند. اجمل همراه با دانیل ماسترو جکومو خبرنگار ایتالیایی وسید آغا راننده ی آنها دراوایل ماه مارچ 2007 توسط گروپ ملا داد الله در هلمند اختطاف شده بود، درآن زمان دولت ایتالیا تمام تلاشش را درجهت آزادی ماسترو جکومو انجام داد ودولت افغانستان نیزبرای آزادی این خبرنگار ایتالیایی تاحد آخر تلاش کرد وحتا دربدل آزادی او ده نفر ازقوماندان های ارشد طالبان ازجمله منصور دادالله را آزاد کرد ولی به آزادی اجمل نقشبندی وسید آغا که شهر وندان افغانستان بودند هیچ تلاشی صورت نگرفت وآنها به شکل بسیار بیرحمانه ی توسط داد الله گردن زده شد.

گلاب منگل و کرزی/ عکس از اسوشیتد پرس

معمای حل نشده: کشته شدن اجمل نقشبندی یک شوک بسیار جدی برای خبرنگاران داخلی وخارجی درافغانستان بود. درآن زمان تظاهرات ها ودادو فریاد خانواده ی مطبوعات درافغانستان نتیجه ی خاصی نداشت وسخنگوی رییس جمهور کرزی درآن زمان، تبادله افراد ارشد طالبان برای آزادی خبرنگار ایتالیایی را یک امر استثنایی خواند وتاکید کرد که این عمل درآینده تکرار نخواهد شد. شاید هم اجمل نقشبندی باید کشته میشد زیرا با آزاد شدن او ممکن بود خیلی کارهای پشت پرده این سناریو افشا گردد. دراین تبادله بطور بسیار مرموزی سازمان ایمرجنسی بویژه رحمت الله حنفی مسئول شفاخانه آنها درهلمند، نقش داشتند. رحمت الله حنفی کسی بود که تبادله خبرنگار ایتالیایی را با افراد طالبان هماهنگ کرد، سخنان چند روز پیش والی هلمند شاید راز را که سه سال است حل نشده باقی مانده بود افشا میکرد ولی اینکار صورت نگرفت زیرا بازی گران اصلی به زودی وارد عمل گردیدند واین حرکت را خاموش ساختند. شاید والی هلمند حق داشته باشد که بعضی ازکارمندان این شفاخانه، باطالبان ارتباط دارند، من هم دنبال این بودم؛ درسال 2007 رحمت الله حنفی توسط نیروهای امنیت ملی افغانستان بازداشت شد ومن پس ازدوماه اورا دریکی ازبازداشتگاه های امنیت ملی واقع درشش درک کابل یافتم وازاینکه او خودش نخواست بامن صحبت کند، مجبور شدم بابرادر وپسرعمویش مصاحبه کنم. درجریان مصاحبه من دریافتم که همه افراد طالبان که درجنگ زخمی میشوند درشفاخانه ایمرجنسی در هلمند معالجه میگردند ودیگراینکه مولوی داد الله فرمانده خونخوار طالبان نیز درآن زمان سه بار پس اززخمی شدن درآن شفاخانه معالجه گردیده بود. برادر رحمت الله حنفی به من گفت که آنها هیچ ارتباطی با طالبان ندارند ولی مجبورند که زخمی های آنهارا معالجه کنند زیرا دراین صورت طالبان با ما دوست میشوند وبه افراد که باما کار میکنند، کاری ندارند ولی حقیقت را کسی نمیداند. اجمل نقشبندی چرا کشته شد؟ وخبرنگار ایتالیایی چرا آزاد شد؟ طالبان گابریل تورسیلو آزاد کردند وگفتند به خاطریکه او مسلمان است ما اورا آزاد کرده ایم، آیا اجمل ازنگاه طالبان مسلمان نبود؟

مظنونین ترور آقای گلاب آزادشدند، آیا فشارها بالای حکومت کرزی تااین حد بالابود که تمام ادعای های والی اش را دروغ جلوه داد؟ دراین باره فقط گزارشی را که ازتظاهرات طرفداران ایمرجنسی درشهرروم پایتخت ایتالیا تهیه نموده ام خدمت شما مینگارم وبعد خود تان قضاوت کنید.

جینو سترادا/ عکس از گتی ایمیج

دیروز پنجاه هزار نفر ازطرفداران سازمانEmergency)) درشهرروم پایتخت ایتالیا به خیابانها ریختند وعلیه بازداشت کارمندان سازمان ایمرجنسی توسط دولت افغانستان اعتراض نموده وآنرا تجاوز آشکار وهماهنگ شده برای تقویت ذهنیت جنگ طلبی خواندند. این تظاهرات که ازطرف ده ها سازمان خیریه برای حمایت از سه کارمند ایتالیایی این سازمان راه اندازی شده بود، برای فشار آوردن روی دولت ایتالیا وحکومت افغانستان، قرارشد تا چهار روز دیگر درشهر های بزرگ ایتالیا ادامه یابد. بعضی ازشخصیت های سرشناس سیاسی، اجتماعی وفرهنگی ایتالیا باشرکت دراین گردهمایی پشتبانی صریح خودرا ازسازمان ایمرجنسی وکارهای این سازمان اعلام نموده وازدولت حامد کرزی وسکوت دولت ایتالیا دراین مورد شدیدا انتقاد کردند. آقای جینو سترادا رییس سازمان ایمرجنسی که دراین گردهمایی سخنرانی میکرد گفت: یک هفته قبل کسانی که فقط به جنگ باور دارند وتاهنوز نتوانسته اند خودرا ازاین تبو نجات دهند، باردیگر ازتجاوز استفاده کردند، آنهم بالای یک شفاخانه واین ازنگاه من یک عمل غیرقابل بخشش است. اولتر ازهمه بدون تحلیل این عمل باید گفت که این عمل از بی تمدنی محض نمایندگی میکند ویک تجاوز آشکار علیه شخصیت ایمرجنسی وخشونت علیه سه عضوبین المللی وهشت عضوافغانی وبازداشت آنها همچنان تجاوز به بیماران این شفاخانه وصلب آزادی مردم نیازمند افغانستان محسوب میشود. او گفت نیروهای کرزی باتسخیر شفاخانه ایمرجنسی تنها مرکز امداد رایگان برای انسانهای دردمند درمنطقه آشوب زده ی هلمند حتا حقوق مداوا را نیز ازمردم گرفتند. وحال هیچ کسی نمیداند سرنوشت این بیماران چه خواهد شد، زیرا آنها ازمعالجه شدن نیز محروم شدند. بعضی ازاین بیماران مجبور شدند با پیمودن 600 کلومتر مسافت برای تداوی وزنده ماندن خودرا به کابل برسانند ولی ازدیگران خبری نیست.

سه پزشک بازداشت شده/ عکس از رویترز

مردمی که نیازمندند، درد میکشند، میمیرند وتوسط تمدن بشری بمباردمان میشوند، هم اکنون یکی ازشفاخانه های شانرا درقید نیروهای نظامی میبینند واین میتواند یک چالش بزرگ برای امنیت این کشور باشد. ایمرجنسی کوشش میکنند به تمام انسانهای نیازمند درسراسر دنیا کمک کند ولی امروز نه تنها درافغانستان بلکه درایتالیا نیز مورد تجاوز قرار گرفته است. همه میدانند ما مخالف هرگونه تجاوز بوده وهستیم بنابراین ماسکوت نخواهیم کرد وبه کسی اجازه نخواهیم داد زبان مارا ببندد. ما چیزهایی را میگوییم که دنیای سیاست نه تنها به آن توجه ندارند بلکه آنرا به کلی فراموش کرده است. ماکوشش خواهیم کرد تاپدیده ی جنگ نابود گردد، ازحمایت لفظی ودروغهای شاخدار انسانهایی که حتا به خود زحمت فکر کردن را نیز نمیدهند خسته شده ایم. بعضی ازفاحشه های سیاسی کوشش کرده اند این مسئله را به شکل وارونه جلوه دهند درحالیکه همه گفته های آنها یک دروغ محض است که فقط اتهامات ودروغ های غول های دیگر را دنبال میکنند. آنها این پروپاگند هارا وظیفه ی خود میدانند وفکر میکنند دراین جنگ ما جناح رو در روی آنها هستیم؛ درصورتیکه ما به هیچ جناحی وابستگی نداریم وفقط مخالف کشتار دیگرانسانها هستیم. ما فکر میکنیم که دراین دنیا هیچ منطقی برای کشتن وجود ندارد وبه همین خاطر ازکسانی که محکوم به مرگ میشوند حمایت میکنیم، ماشدیدا عمل اعدام را تقبح میکنیم زیرا اکثر، اعدام ها دلیل مشخص نداشته وتحقیق ومحاکمه ی درموردآنها صورت نمیگیرد؛ ازسوی دیگر این محکومیت ها فقط بالای انسانهای فقیر وبی دفاع اجرا میشود خصوصا درکشورهای که شهروندان آنها ازهیچ گونه حقوقی برخوردار نیستند وآزادی را درخواب هم نمی بینند، وازگرسنگی دارند میمیرند. باید بدانیم که آیا این همه یک چیزعادی ونوعی ازتمدن این کشورهاست ویا اینکه پشت این قضایا غول های بین المللی وجود دارد!. من میگویم که شهروندان علاقه ی به این منطق بازی ندارند، اکثر شهروندان ایتالیایی حتمن خاطره هایی ازجنگ دراین کشور دارند ومیدانند که این پدیده چه چیزهای را برای یک جامعه به ارمغان می آورد، که مسلما به جز ازدرد، بدبختی، فقروفلاکت وآوارگی چیزی دیگری به دنبال نخواهد داشت. جینو سترادا درادامه سخنانش ازحضور نظامی ایتالیا درافغانستان نیز انتقاد نموده گفت: صلح باپیوستن به خشونت امکان پذیر نیست وتنها میتوان بامداوا کردن قربانیان خشونت به صلح نزدیک شد. او گفت برخورد ما باهمه یکسان است واگرازمن پرسیده شود که شما بعضی ازطالبان را معالجه کرده اید؟ من خواهم گفت قطعا.

اگربگویند بعضی ازتروریست هارا نیز؟ میگویم مسلما.

یک سرباز افغانی ویا خارجی را ؟ خواهم گفت قطعا.

ما به همه کمک میکنیم، خصوصا به انسانهای که ناآگاهانه ومظلومانه قربانی خشونت وتروریزم بوده اند. ما طرف هیچ کسی نیستیم وهمه کسانی که به معالجه نیاز دارند، تحت حمایت ما قرار خواهند گرفت، ما به ایدیولوژی های انسانها کار نداریم ودراین مسیر تمام قوانین حقوق بشری وکنوانسیون ژنو ازما حمایت میکند. این حق مسلم ماست برای ما طالب وغیرطالب، اسامه واباما همه یکسان اند واگر نیاز به معالجه داشته باشند، ما آنها را تداوی خواهیم کرد. این آخرین هدف ماست. همه میدانند که چی کسانی عامل بدبختی مردم افغانستان اند وچی کسانی هیزم این جنگ را مهیا میکنند، این نیازبه توضیح ندارد.

ویدیوی تظاهرات و سخنرانی جینو سترادا:


قاتل اجمل نقشبندی کیست؟

اجمل نقشبندی به بیرحمانه ترین شکل ممکن سر بریده شده بود. در آن هنگام طالبان و بويژه گروه ملا دادالله کشتن اين خبرنگار را بر عهده گرفتند.

دو شنبه 12 آوريل 2010, نويسنده: کابل پرس

آنلاین :
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید

پيام‌ها

 • ایا میدانسیتد که کشور اینقدر ترقی نماید
  با اینکه در افغانستان روز به روز مکاتب مورد حمله قرار می گیرند و فقر و بدبختی باعث فرار بیشتر نیروهای جوان به کشورهای همسایه و جهان می شود و شکاف طبقاتی عمیق تر می گردد اما به ادامۀ اول بودنش در تولید تریاک پرداخته است و اینک در تولید چرس نیز اول شده است.

  ماریا کوستا، مسئول بخش جرایم و مواد مخدر سازمان ملل خبر می دهد امسال افغانستان در تولید چرس نیز در جهان اول شده است.

  وی اعلام کرد در افغانستان حدود 3500 تن چرس در حدود 14 هزار هکتار زمین در 17 ولایت، در سال 2009 حاصل برداری شده است که در جهان چنین تولیدی وجود نداشته و به این صورت افغانستان در این رشتۀ تولیدی نیز اول شده است.

  براساس گزارش آرمان ملی، افغانستان با تولید 6900 تن تریاک در 23 هزار هکتار زمین در تولید تریاک همانند چند سال گذشته، همچنان اول شده و امکان دارد که در سال جاری نیز مقام اولش را حفظ کند، چون در بسیاری از نقاط افغانستان بازهم تل های وسیعی زیر کشت تریاک رفته است.

  اعلام این مقدار تولید چرس در افغانستان از سوی ماریا کوستا بسیاری را شوکه و بهت زده ساخت، چون در این مورد در طول سال گذشته حتی یکبار هم اشاره نشده بود و سخنگویان وزارت مبارزه با مواد مخدر با احساسات عجیبی از پیشرفت کار این وزارت و موفقیتهایش می گفتند که برخی از انسان های از دنیا بی خبر را مجاب نموده بودند.

  چرس از مواد مخدریست که کشت آن سال ها در افغانستان رایج بوده و بیشتر در ولایات بلخ و قندهار به مصرف می رسید.

  استعمـال چرس بزودی انسان را از نظر جسمانی ضعیف نمی سازد و با چند بار استعمـال، شخص به آن معتاد نمی گردد.

  در نورستان شرقی بُته های بنگ به طور خود رو سبز می گردند و گرچه محصول دهی آن به اندازۀ بته های زراعتی نیست اما استفاده از چرس در این منطقه نیز بسیار رایج بوده، چون به آسانی در دسترس همگان قرار گرفته می تواند.

  استعمـال چرس در اروپا بسیار شایع است و به این خاطر مافیا کوشش کرده تا زرع و حاصل برداری آن را در افغانستان بـالا ببرد.

  اکنون تولید چرس در کنار تریاک به یکی از ضرورت های جهانی تولید سرمایه داری و سود گیری مبدل شده است.

  حامد کرزی در این مورد تاکنون چندین بار اعلام کرده است که عامل رشد مواد مخدر در افغانستان خارجی ها می باشند، مخصوصا اخیرا هالبروک اعلام کرد که
  به زرع مواد مخدر در افغانستان کاری ندارد و قاچاقچی ها را مورد حمله قرار خواهند داد.

  حـال که زرع چرس در کنار زرع تریاک رکورد جهانی را در افغانستان به دست آورد و مطمئنا در زرع آن قدرتمندان خط اول نقش دارند، کسی توان مقابله با چرس و تریاک را نداشته و این گراف روز به روز بـالا خواهد رفت و باید انتظار داشت که بـالاخره این تولید به کجا می رسد.

  این دیگر برای همه روشن است که از بسیاری سرمایه گذاری ها در افغانستان بوی تریاک به مشام می رسد و جیب بسیاری از قدرتمندان در افغانستان بوی
  هیروئین می دهد و خارجی ها هم حساب خود را با این تولید پاک کرده و می گویند که به آن کاری ندارند!!

  وقتی کمپنی های تولید سلاح به خاطر منافع شان سلاح های اتمی، کیمیاوی و بولوژیکی تولید می کنند که با هر انفجاری زندگی هزاران انسان گرفته می شود و برای مثلا رسیدن به حوزه های نفتی میلیونها تن را قربانی می کنند دست زدن به تجارت چرس، تریاک و هیروئین برای شان چقدر مشکل خواهد بود؟
  در وضعیت کنونی حاکم در افغانستان نمی توان زمانی را برای بوجود آمدن اراده مبارزه قاطع علیه مواد مخدر پیشبینی کرد.

 • ایتالیا کشوری است که حتی در مورد صدراعظم شان اسناد وجود دارد که با باند های مافیا در ارتباط بوده است.

  قابل تعجب نخواهد بود که مافیای مواد مخدر ایتالیا که خطرناکترین در جهان هستند و در دولت ایتالیا هم نفوذ دارند این داکتران را تحت پوشش کار در موسسات خیریه فرستاده باشند تا با طالبان و دیگر گروه های که تجارت مواد مخدر را رهبری میکنند مشترکا ً کار کنند.

  البته این مواد مخدر تجارت میلیارد دالری است که گروه های مختلف از جمله دولتی از امریکا و انگریز در این تجارت دست دارند.

  چند روز قبل امریکایی ها قوای انگریز را از موسی قلعه اخراج کرده و به عوض شان در آن جاه جاه به جاه شدند.

  • از ابتدا پیدا بود که منگل خوستی میخواسته در ادامه گفتار و ادعا ولینعیمت اش کرزی سبب خوشی او را فراهم بکند و----

   • جا در دل طرفداران روند مصاله طالبی داشته باشند !!
   • از سوی دیگر خواست شخصیت خود را در ردیف اشخاص مهم و مطرح جهانی قرار بدهد !!
   • از سوی هم پاکستان را معافیت بدهند وانمود کند که این پاکستان نه بل اروپایی اند که طالبان و مخالفین را اکمال و مسلح میسازند !!
   • اما جناب شان در باره نقل و انتقال طالبان داخلی و خارجی و کشتار مردم بیگناه از جانب انگریزها و امریکایی ها در ساحه مربوطه اش هیچگاه لب به سخن نگشوده است !!
   • اگر او راست میگفت گویا او را ترور میکردند !!! دلیل ان چه بود ؟؟
   • گیریم که گفتار والی نابغه کرزی درست باشد.. پس کسانیکه قانون اوغانستان را پامال کرده چرا رها شدند ایا این عدالت است یا قانون کرزی کارتونی قانون است ؟؟

   = همچنان کسانی که بخاطر کوبیدن مردم یک ناحیه .. استدلال میکنند که شما .... غلامان وخارجی پرستان ...هستید و چرا پیش از برسی قضاوت کرده و انانرا بی گناه دانسته وامضا جمع اوری کرده اید .. !! اگر کمی دقت شود قوانین کنونی اوغانستان میگوید -مظنون , متهم ,محکوم, مجرم ,نظارتخانه , زندان.......
   جناب شما و والی وطندارتان چرا وچگونه قبل از برسی مستنطق , بازرس ومحکمه حکم صادر کردید که تمام کارکنان داخلی و خارجی شفاخانه مجرم و شفاخانه شان لانه القاعده میباشد حتا اوغان های چشم سرمه هلمند به کوچه وبازار سرازیر شده ومیگفتن گرفتار شده هاباید (پانسی )و توته توته به چوب ها اویزان شوند ( رسم قوم همین است ..مسله کردن وسربریدن .. و بی حرمتی به جسد انسان ( درحالیکه انان و همفکران شان در برابر حریق مکاتب یکجا با کتاب,قلم ,قران و کشتار بیگناهان از جانب طالبان خاموش اند و گاهی به گفته خودشان -ارتال و جلوس نکرده اند) ...

   • جای تعجب است که چرا شما ها به یکی دو محافظ وراننده .. اوغانی انان باریک نشدید چرا در دو مرحله مشکوکین را مثلا راننده , محافظ ومسووول محل نگهداری مواد منفجره را باز داخلی ها را و در اخر خارجی ها را در حضور نماینده گان اییتلاف خارجی و حقوقی وقضایی کشور گرفتار نکردید !!
   • چرا قضیه را انکشاف نداده اعترافات انان را از طریق رسانه های جمعی نشر نکردید !!!چرا خارجی ها را الی تکمل پرسه تحقیقات ابتدایی ممنوع الخروج قرار ندادید!!!چون هدف از گرفتاری جلوگیری از فرار شخص میباشد..
   • چرا مشکوک نشداید که شفاخانه وداکتران خارجی هدف بوده!! دیده میشود که هلمند بیچاره معیوب بم ,راکت , تریاک وچرس از کمبود دوا(مستنطق ,بازرس ,قاضی و پولیس واستخبارات مسلکی و سیاستمدار نیز رنج میبرد یا شاید هم مشر قبیله بنابر فیصله جرگه و قانون اوغانوالی عمل کرده باشند !!! ) ...

   =اگر انان در مقابل چنین عمل نابخردانه والی بیسواد کرزی شفاخانه را ببندند و از انجا خارج شوند !!کی حاضر است داکتر و دوا, خدمات مربوط را برای مردم مظلوم محل که زیر ضربات دو طرف قرار دارند فراهم بکنند؟؟ داکتر زینت؟؟ , ادی والی بیخرد؟؟ یا تو سور خلقی زرغونی و امسال تو ؟؟ ......

   چرا کارای کند عاقل که بار آرد پشیمانی .. اول بخوان باز امضا کن ..

   والی صاحب مثل کرزی !!روسیاه شد موقف لرزان خود را لرزان تر ساخت ..از کوزه همان تراود که در اوست ..همان نان همان امان ...

 • همانطوریکه ژورنالیست ایتالوی را آزاد کردند و نقشبندی را سر به نیست

  همانطوریکه منادی مظلوم را فدای آزادی ژورنالیست انگریزی کردند

  همانطوریکه افغان را زیر پاه کردند و خارجی را از پنجابی بویناک تا امریکایی و انگریز بر سر شانه هایشان تا دروازه های کابل آوردند

  اینبار باز هم بازی سیاسی دیگری صورت گرفته و ایتالوی های را که باید تحت تحقیق کامل قرار میگرفتند آزاد کردند.

Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس