صفحه نخست > دیدگاه > بوریا باف اگرچه بافنده است، نبرندش به کارگاه حریر

بوریا باف اگرچه بافنده است، نبرندش به کارگاه حریر

بهروز خاوری
شنبه 11 جون 2011

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

آقای ریس جمهور! ؟

میدانم که این نامه ام هیچوقت برایت نمیرسد وهرگز آنرا نخواهی خواند . اما چه کنم این وجدان لعنتی مرا آرام نمیگذارد و اصرار دارد که باید حتمن نامه یی برایت بنویسم . شاید خنده ات بگیرد که جوانی گمنام ، بیکار ، و ساده از میان مردمیکه نان :

نخستین و بزرگترین آرمان شان است . برمیخیزد و برایت نامه یی مینویسد.

شاید این نامه بتواند ارتباط گسسته و گسیخته ی میان وجدان من ووجدان شما را برقرار کند . راستش من چندان مطمئن نیستم که در سرت چیزی بنام چیزی بنام وجدان وجود داشته باشد . اگرباشد هم چنان دربند نیروهای اهریمنی و شیطانی مغزت قرار دارد که هر گز یارای آنرا نخواهد داشت که سربالاکند و قد راست نماید و بخاطر اعمال عجیب وغریبت مواخذه ات کند . اگر باشد هم در کنجی از روحت زندانی است .

راستی چیزی هم بنام وجدان داری ؟ اگر است چرا از فعالیت بازمانده و فلج گردیده است ؟

دردم ازین نیست که چرا ریس جمهور شده یی بلکه دردم درین است که چرا چون تویی ریس جمهور ما باشد . و ما چون گوسپندان یک رمه به این شبان بی کفایت خود بنگریم ودم نزنیم . افسوس افسوس
دردم ازین است که چنان در پشت دیوارهای ضخیم وسمنتی ارگ پنهان شده ای و جا خوش کرده یی که هیچ صدایی و فریادی به گوشت نمیرسد .

راستی این فریاد و ضجه ی بیوه زنان گرسنه ، پیرمردان و پیرزنان سالخورده و بینوا ، کودکان یتیم و بی سر پناه را میشنوی ؟

نه نمیشنوی و هرگز هم نشنیده یی . انسان باید گوش و احساس داشته باشد تا این فریاد ها را بشنود و حس کند . مگر گوشهای شما فقط برای شنیدن بله قربان های درباریان چاپلوس و وطنفروشت ساخته شده است و دیگر چیزی را نمیشنوی . یکبار بیرون بیا در شهر و بازار و با چشمان باز به این مردم بنگر و باز خواهی دید که مردم در چه جهنمی دست و پا میزنند .

نه نمیبینی زیرا وقتیکه میایی و از جاده ها عبور میکنی . حتی مگس هم پر نمیزند زیرا گارد های امنیتی ات چنان مردم را روفته اند که مورچه یی را هم نمیبینی چه رسد به گدا ها معلولین و معیوبین یا بینوایان دیگر
درین ده سال از کوخ به کاخ رسیدی و از خاک به تخت پاک
درین ده سال بر گنجی باد آورده نشسته یی و داری آن را به باد هوا میسپاری و مفت پول های این ملت غریب را برباد میدهی
با استفاده ازین پول برایت مزدور و بله قربان گو میخری .

آقای ریس جمهور!

آیا هرگز
اندیشه ی فردایت را هم کرده یی ؟ فعلا که کسی نمیتواند بگوید بالای چشمت ابروست ولی بترس از روزیکه دیگر بر این کرسی طلایی قرار نداشته باشی و دیگر هزاران دلقک و چاپلوس بر اطرافت قرار نداشته باشند و هرلحظه فدایت شوم نگویند . آنروز دست این مردم بدبخت و درمانده بر گریبانت خواهد بود .

شاید هم اکنون ملیون ها دالر را در بانک های دوبی و دیگر جا های خارجی بنام میرویس جانت حساب بانکی باز کرده باشی و بیغم در عیش و نوش باشی . اگر امروز و فردا دست این مردم غریب به یخنت نرسد . مطمئن باش که روزی رسیدنیست که ماهیت اصلی ات بر مردم افشا شود و دیگر نتوانی بار اشتباهات و گناهانت را بر گردن کسی اندازی .

وقتیکه برادرانت (طالبان ) در غزنی کودک هفت ساله یی را سر میبرند . به عنوان یک پدر آیا از درد دل والدینش آگاهی داری که چه دردی میکشند ؟

وقتیکه بر دختر دوازده ساله یی تجاوز میشود . به عنوان یک مسلمان و به عنوان یک افغانستانی ازین حادثه تکانی میخوری ؟

وقتیکه کودکان پا برهنه و گرسنه ایکه توبره بردوش در میان زباله های کنار خیابان در کابل و سایر شهر ها طعمه ی انفجار و انتحاری برادرانت (طالبان) میگردند . آیا دمی به فکر پدر و مان شان می افتی ؟

اگر بجای حمیده برمکی استاد شهید دانشگاه کابل خواهرت با کودکان و خانواده اش درحادثه ی انتحاری فروشگاه فایننس وزیراکبرخان بقتل میرسید چه احساسی میداشتی ؟

اگر بجای این کودکان بینوا و گدای ما که در انتحاری های خیابانی برادرانت (طالبان) شهید میشوند . میرویس نازدانه و دردانه ات میبود. آیا بازهم قاتلینش را برادر میخواندی؟ و آماده ی صلح با ایشان می شدی ؟

تابکی مشتی گرگ آدم نما را بر جان و مال مردم مسلط میسازی ؟ تا هرچه دل شان خواست همان کنند .
اگر دیروز مردم نامت را جزو مقدسات میشمردند و ناجی ملت میپنداشتند . آن زمان دیگر گذشته است . امروز مردم ماهیت راستین ات را شناخته اند و میدانند که د ر بن چه گذشت ؟ و چطور آمدی و بر این کرسی لعنتی تکیه زدی؟

امروز هرجاییکه اسم تان رامیبرند . نفرت ، خشم ، و بیزاری با آن آمیخته است . دیگر مردم به شما و حرف هایتان به اندازه یی پشیزی هم باور ندارند و شما را بی کفایت ترین زمام دار تاریخ افغانستان میشناسند . دیگر مردم از بازی های تام جیری گونه ی تان خسته شده اند . مردم به ریس جمهوری کارا و توانا نیاز دارند .
چرا استعفی نمیدهید و آبرو مندانه از قدرت کنار نمیروید ؟ تا حداقل در پیشگاه تاریخ روسفید بمانید.

افسوس افسوس

کابل ـ افغانستان

خرداد (جوزا)

آنلاین :
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید

پيام‌ها

 • خاوری صاحب احترام عرض میدارم.
  نوشته شما مرا به یاد فکاهی یی کهنه انداخت:
  کدام کابلی به خانه پشتون مهمان شده بود و برادر خورد صاحب خانه از مهمان پذیرایی میکرد. حین پذیرایی بادی از صاحب خانه خارج و او بالافاصله از منزل خارج شده و دهن دروازه منتظر برادر کلان نشست. برادر کلان وقتی امد او را مورد شماتت قرار داد که چرا مهمان را تنها گذاشتی ؟ برایش گفت که بادم خطا خورد. برادر کلان خندیده گفت: خدای دی خوار که هلکه ، کابلی پشتو باندی نه پوهیزی ..
  کرزی صاحب خوب ادم است مگر کابلی باندی نه پوهیزی..
  ( با پوزش از برادران پشتو زبان که هدف اینجا تحقیر زبان پشتو نیست )

  • عزیزان سلام ! ( میگویند وقتی دوا را زیاد بخوری بی تأثیر شود ) درین خانۀ تنگ آنقدر گوزیده اند که حال بینی مردم عادت نموده ، چرا ؟ اینالی ا مینویسم بریتان !

   1- برادران گوزک ما خیال میکنند که ما پشتو نمی دانیم ، غلط صد در صد غلط . ما زندانیان هم صدای گوز میشنویم و هم پشتو بلدیم ، ولی کجا برویم ؟ گریختن که عادت ما نیست و برادرن کلان گوزک هم خود را بیغم نموده در دهان دروازه خانه قابو کرده !

   2- کرزی ، مارشال بینی ، آخند کریمی و دیگه و دیگایشان همه گوز های بد بوی و خوش بوی سحرگاهان ، چاشت گاهان ، شامگاهان و پیش از نان و بعد از نان بادار برادر کلان است که خواسته یا نا خواسته در کون برادر خورد پیچگاری شده و گناه بیچاره نیست که پیش زندانیان ، زور که آمد خطا میره ، چطور شود خی ؟

   3- خاوری صاحب ، بیغم باشید که کرزی همه گپه میفامه ، بیچاره گاه گاهی گریان میکنه ،همیشه اعلان میکنه ، شب و روز خوده پالان میکنه ، غم میرویس جانه میخوره و افغان میکنه ، شانه به پشم باداران انگریزیش میزنه و صله و صپه امریکائیان میکنه ، یگان وقتکی هم غور غور چکلِشه زور زده چالان میکنه و اینکه ده کونش بزور یا به رضا گوزه پیچکاری یا تیله و تنبه میکنند ، این سوزش غمه و بالای کدام شلغم بانه ؟ ما بدریائیم و زندان و کرزی هم شل گوزک ! خدا بگوئید که آب دریا خشک شود و چت زندان بپره ، ورنه همۀ ما زندانی ها را همرای گوزکی ها یکجا آب میبره ، اگر آب نبرد آنقدر به بوی گوز عادت بگیریم که بی بوی گوز و پشتو زنده گی کرده نتوانیم .

   4- اگه میخواهید غیرتی شویم و صدای ما ره وال دارا و پیچدارا بشنوند و دیگر کوشش کنند در خانۀ ما گوزشان نرود ، باید لاف بزنیم و بگفتۀ بابک یک درجه بالاتر از لاف پتاق بزنیم که گوزکی ها خانۀ ما را از خود دانسته دیگر گوز نزنند . باید و حتمی مانند کاکرصیب شویم . خزانه پتکی خوده هم از خود بدانیم وخزانه روشکی دیگران را هم ، خیزک بزنیم و جرتک بزنیم و تا کاکر صیبه بقولانیم که بیا لالا امی پختونوالی ره اوغانوالی بساز که ما هم غیرتی شویم !

   5- حال هم شکر کنیم که گوز کرزی و کرزیان از نان تازه و دست اول است ، بترسید از روزیکه برادران غیرتی کرزی بیایند . آنوقت تحمل بوی گوز خیلی مشکل خواهد شد ، زیرا برادران غیرتی کرزی نان شب مانده و باسی گدایی مزدوران میخورند .

   بهر روی ، ما زندانیان با کر و کور سردچاریم که نه شنیده میتوانند و نه دیده ، فقط مجبوریم تا روزیکه کران و کوران کاکرگونه پتاق میزنند و گوز ، تحمل نمائیم و یگان زخ بلوط بابکی بدست گیریم و هرکی هوای خانۀ ما را گوزآگین نماید ، مجرایش را ببندیم که گرده کفک شوند .

  • قابل توجه ماما فرید:
   ماما فرید حرف هایت به یک آدم از سواد محروم (البته هدفم سواد اجتماعی)میماند مثل حرف های یک آدم سرکوچه و بازار میماند که پر از تعصب خشن است و بوی تعفن از آن برمی خیزد.زبان و ملیت را توهین میکنی و در اخیر چه مضحکانه معذرت می خواهی.

 • هرڅوک چی یاست او هر چیری چی یاست کیداسی شی چی هر څه ولری خو چی وطن و نه لری بیا هیڅ هم نه لری پوره لس کاله وشوه چی زموږ په وطن کښی د ۴۵ هیوادو عساکر پراته دی خو وروسته تر لسو کالوبیا هم امنتی وضع ورځ په ورځ خراببیږی چی یا په مین او یا دداخلی قواو او یا د خاریجو قواو دجنګ او مهریبی په صورت کښی زموږ ولس له منځه ځی چی ښه مثال یی هم هغه د بی ګناه او معصومو انسانان موټر چی پر ۱۴/۰۶/۲۰۱۱ دهلمند څخه تر کندهار پر لویه لاره پر مین برابر سوه او ټوله شهیدان سوه نو څوک چی څه وای دهغه خوله مه بندوی څوک چی څه لیکی دهغو لاسونه مه نیسی د جنایتکارانو پر جنایت پر ده مه غوړوی زموږ دګران افغانستان تاریخ چی د خونړیو پیښو څخه ډک تاریخ تیر سوی دی او همیشه په دی تاریخی حوادیثو او پیښو کښی تاریخ ډیر زړور شخصیتونه زیږولی دی چی هغوی همیشه خپلی شخصی ګټی د ملت تر ګټوقربان کړی دی او دداخلی او خاریجی غلیمانو پر ضد یی سخته نه ستړیکیدونکی مبارزه کړی ده او هم داډول ډیر موضر نا متلوب او خاین اشخاص هم ددی تاریخی پیښو په جریان کښی زموږ په ګران افغانستان کښی منځته راغلی او بل اخره هم دوی دخپلو شخصی او بدو کار نامو پر اساس دمدنی قانون اویا د طبعت د ستر قانون پر اساس پخپله سزا رسیدلی دی ؛ شاید زما څخه لوستونکی پوښتنه وکړی چی ولی ما ودی نویشتی ته دا راز عنوان ورکړی دی. لس کاله تیر سوه چی دا اوسنی شورایی نظار پر قدرت ده او زموږ ملت ددی حالت څخه ورځ په ورځ نا امیده سوی دی او نور نو یی خپله حوصله دلاسه ورکړی ده .

  غواړم چی واساسی هدف ته دوباره را وګرځم هغه داچی ولی احمد شا مصعود په قتل ورسیدی چی دده قتل احتا پخپله هم و شورای نظار ته ډیر غیری مترقیبه او مهم سوال را منځته کړی دوهم سوال دادی چی روسانو ولی شخصا د احمد شاه مصعود سره دنظامی معاهدو لاسلیک وکړی ایا ؟ روسان په نظامی لحاظ دومره ضعیف وه چی د نوموړی قومندان په مقابل کښی یی دنظامی برخورد توان نه درلودی چی بیا یی د نوموړی قومندان سره روغه او جوړه وکړه په داسی حال کښی چی دجهاد په جریان کښی خو تر احمد شاه مصعود نور ډیر ورزیده اشخاص او جهادی قومندانان موجود وه چی روسانو حساب پری کړی وای . داحمد شاه مصعود په مورد کښی دلسو کالو را په دی خوا مختلیفی نویشتی او مقالی خپری سوی دی زه نه غواړم دده پر جهادی شخصیت کومی خبری وکړم زه غواړم چی دا ووایم چی دنوموړی دمرګ څخه دادی لس کاله تیر سوه خو دادی لا تر اوسه پوری د نوموړی قومندان روزل سوی اشخاص او افراد په ملک کی په غلا اداری فساد او قاچاق مصروف دی ورځ تر بلی تقویه کیږی او ملت یی ګیراوګان نیولی دی بین المللی ټولنه ددوی په مقابل کښی ساقطه ناسته ده دافغانستان دغه اوسنی ریس جمهور ساقط دی او دغو نا متلوبو اوغلو انسانانو دافغانستان ددولت پر ټوله اداره خپله سایه اچولی ده خو ملت ارزو لری چی دبون په دغه دوهم کنفرانس کښی مثبت تحول رامنځته سی. چی نور نو ملت خپله حوصله دلاسه ورکړی ده یو جاسوس په قتل ورسیدی خو دانور یی لا ژوندی او بر حاله دی او دلسو کالو ټول هغه مشکیلات چی رامنځته سوی دی که دا دامنتی وضعی په مورد کښی وه او یا د اداری فساد سوال وی او یا دطالبانو بیرته منسجم کیدل وی دهم دی ټولو عامل همدغه اوسنی شورایی نظارده ددوی مشخصه وظیفه تنها جاسوسی او داوسنی نازکو سیاسی وضعی څخه پخپله ګټه کار اخستل دی. چی ددولت دری مهمی قواوی یی هم یو دبل سره په مناقشه اخته کړی دی ؛ په داسی حال کښی چی په ملک کښی حالات ډیر نازک او پیچلی دی خوددی جنا هغه بی بیسواده عناصر چی دپیسو په زور دخلګو په کور کښی ناست دی پر ځای ددی چی دملک نور مهم کارونه سرته ورسوی او دخلګو مشکیلاتو ته په کتنه او دهغوی هغه خواستی چی دوی ددغو وکیلانو څخه درلودی لاس په کار سی نوموړی وکیلان چی ټول جهان یی د تلویزون له لاری ګوری هیڅ نوعه شرم نه کوی او دخپلو دغو مهمو مسولیتونو چی ددوی پر غاړه دی هغه یی تر شا غورځولی اومیزونه دربوی او تنها پارلمان ته دمعاش او سبوتاژ دپاره را حاضیریږی. دا ځکه چی دوی هم داحمد شاه مصعود پر قدم اولاره روان دی. جاسوسی شبکی هم همیشه په سست عنصرو کسانو پسی ګرزی چی لاس ماتی غوندی ددوی پر غاړه پروت او څړیدلی وی په ځان متکی او د با شخصیتو کسانو سره کار نه لری.

  دا ځکه چی جاسوسی هم پخپل ماهیات کښی یو پیچلی علم او ریشته ده هر څوک جاسوس کیدانسی داځکه چی هر هغه قوی هیواد چی په نظامی ؛لحاظ سیاسی ؛لحاظ او اقتصادی لحاظ په منطقه کښی تسلط ولری دخپلو سیاسی هدافو پخاطر په داسی اشخاصو او افرادو پسی ګرزی چی دهغوی په وجود کښی په اجتماعی اړخ سیاسی اړخ اوهم داډول په قومی او مذهبی اړخونو کښی خاص مشخص دضعف نقاط پیدانکړی؛ لکه څنګه چی پورته ذکر شوه هغوی د با عزمه اوبا شخصیتو عناصرو باندی غرض نلری. تر کوم ځایه پوری چی دروسانو دنظامی حضور درلودل ۱۹۷۹ کال را په دی خوا شروع او روسانو پر افغانستان نظامی یرغل وکړی ورسر سم په افغانی ټولنه کښی یو ستر ملی قیام شروع سوه چی ددی سترملی قیام په نتیجه کښی امریکایانو هم دساړه جنګ په جریان کښی دهمدی موقع څخه په استفاده دافغانی مجاهدینو په منسجم کولو شروع وکړه او افغانی مجاهیدن یی دپاکستان په خاوره کښی تر خاص تربیی او اقتصادی اونظامی کومک لاندی راوستل چی احمد شاه مصعود هم یو دهغو قومندانانو څخه وه چی نوموړی دمرحوم سردارمحمد داود خان دوخت څخه راشروع بیا تر ثور تر انقلاب پوری خو نوموړی قومندان د ثور تر انقلاب وروسته په یوه رسمی او په یوه منظم استخباراتی سازمان کښی دسی ؛آی؛ای لخوا جذب سوه دا ځکه چی د نوموړی قومندان ستراتیژیکه موخه تنها جهاد کول نوه بلکی نوموړی قومندان دتاجکو دحقوقو په منظور او غوښتنی او دپردو د سیاسی مخو د پیاده کولو لپاره یی دخپل شخصی موقف داعادی پخاطر ځان دسی آی؛ی په استخباری کړیو کښی تنظیم کړی چی نوموړی غوښتل د هم دی لاری و خپل سیاسی هدف ته ورسیږی چی موخه یی دافغانستان ټوټی ؛ټوټی کول وه . خو کوم وخت چی نوموړی دغربیانو د تبلیغ په زریعه او په داخل دپاکستان کښی شهرت وموندی او داحمد شاه مصعود مجلل پوسترونه او عکسونه په ټوله پاکستان کښی وځړول شول او دخلګو په ذهنتونو کښی داسی تبلیغ شروع سوه چی نوموړی قومندان شیری پنجشیر او چا هم (عقاب پنجشیر ) ورته ویل چی پر یوه ملی او بین المللی چهره بدل سوه خو کوم وخت چی نوموړی جهادی قومندان خپلی اړیکی په کال ۱۹۸۵ کښی دروسی د استخباراتی کړیو سره هم ټینګی کړی نوسی؛آ؛ی ددی عمل څخه دخپلو جاسوسانو له لاری مطلع شوه خو داچی ولی یی احمد شاه مصعود په هغه وخت کښی په قتل ونه رسوی دا د زمان هغه خواست وه چی امریکایانو و نوموړی قومندان ته دروسانو پر ضد د جنګولو په غرض ونکړی؛غواړم بیرته موضوع ته را وګرزم چی بلااخره دروسانو او احمد شاه مصعود تر منځ په مخفی شکل سره نظامی تړونونه وشول چی پدی تړونونو کښی داسی ذکر سوی وه چی دمصعود قواوی باید په ټولو شمالی ولایتو کښی دروسانو د قواو پر ضد نظامی حملی بندی کړی او هم دا ډول روسان باید دقلاب له لاری و پنجشیر ته اقتصادی او نظامی کومک ورسوی. د احمد شاه مصعود په مورد کښی دا مالومات لا ده ډیره پخوا په میډیا کي نشر سوی دی چی ټول ملت پری خبر دی ؛ خو سوال دادی چی لا تر اوسه هم اوسنی نظام او اولس دهمدی نامتلوبو اشخاصو دشر څخه خلاص نسوه هغه تربیه سوی اشخاص او افراد چی وروسته دده تر مرګه پاته سوه لا تر اوسه یی پر ټوله ملت لاس دقبضی اچولی دی احمدشاه مصعود ۲۰۰۱ کال ۱۱/۰۹/ تر حادیسی مخکښی په قتل ورسیدی دا ځکه چی د نوموړی ټولی کار نامی دسی آی د جاسوسی دستګاه سره موجودی وی امریکایان په دی ښه خبر وه چی نوموړی جهادی قومندان دروسانو سره مخفی اړیکی لری دا نه چی په اینده کښی دهمدی نامتلوب شخص له لاری په افغانستان کښی و امریکایانو ته په یوه معضله تبدیل سی. ودی ته په جاسوسی علم کښی ډبل یا دوطرفه اجینټ وایی چی خلاصه نوموړی قو مندان په څومره مهارت سره غوښتل چی زموږ دغه د پلرو اونیکونوخاوره دپردو او تجاوز ګرو تر ګټو قربان کړی نور به نو احمد شاه مصعود دافغانستان دتاریخ و قضاوت ته پریږدو . داچی دده تر مرګ وروسته بیا هم دهغی بازی لاره په څه شکل تاقیبیږی ولس ډیر ښه پری خبر او په پوهیږی.

  اوسنی ټولی ناخوالی له همدی جنا دشر څخه را ولاړیږی چی هغه عبارت د اداری فساد ؛په مخدره موادو ککړ او انسان وژنه کښی لاسونه درلودل ؛ چی اوسنی نظام یی هم دخطر سره مخامخ کړی دی نو و ټولو ملی شخصیتو ته په کارده چی دهمدی اشخاصو او افرادو پر ضد لاس په کارسی په داسی حال کښی چی په ملک کښی ډیری نوری دوسی شته چی حل سی خوددی جنا هغه بی بیسواده عناصر چی دپیسو په زور دخلګو په کور کښی ناست دی ددولت ددروقواو تر منځ همیشه کوښښ کوی چی تفرقه او جنجال اوسبوتاژ را منځته کړی چی مثال یی هم د هغه د سرپرستو وزیرانو پر سر لانجه چی دریس جمهور او پارلمان تر منځ قرار لری دا یی هم یو ډیر ساده مثال دی او هم دا ډول دکوم وخت راهسی چی د طالبانو سره مذاکره دصلحی روانه ده همیشه د مختلیفو لارو او چارو دلاری کوښښ کوی چی یو سیاسی خنډ ایجاد کړی نه غواړی چی په ملک کښی یوه دایمی صلحه راسی دا ځکه چی دوی خو په دی ښه پو هیږی چی ددوی هغه ظالیمانه واک له منځه ځی دطالبانو په راتګ سره او ددوی هغه سیاسی ونډه چی دوی یی دافغانستان دجغرافیایی جوړښت پر اساس مستحق دی تر (۳) فیصدو تجاوز نه کوی نو هغه سیاسی ونډه چی فعل حال ددوی په قدرت کښی ده ډبره زیاته ده چی د افغانستان دملتو دحقوقو توازون یی ډیر دخطر سره مخامخ کړی دی. دلته سوال تنها دطالب نه دی طالب هم د ښو غوښو ښوروا نده طالب هم پخپل زمامداری کښی هغه څه وکړه چی په واک او قدرت کښی وه دلته سوال زموږ دملی امنت ؛زموږ دښه دولت؛ او دیوه ښه نظام سوال طرحه دی تر کله به زموږ ولس ددغو نا خوالو څخه رنج وړی عدل او انصاف تر پښو لاندی سوی زور او جبر حکومت کوی دغه اساسی ټکی دی چی د ا لس کاله زموږ خلګ ناری وهی؛ چی څه سولی هغه دکرزی صاحب وعدی چی د ولس سره یی کړی وی لس کاله مخکی یی ویلی وه چی مردم سالاری به بر پا کوی هوه دکرزی صاحب دخولی خبره صحی وه خو دزړه په راز یی تنها پاک الله خبر وه چی نوموړی هم یو ځای ددغو غلو سره یو ځای شریک او همکار دی که داسی نه وی نو سوال پر څه دی آیا دغه عناصر دروسی او امریکی له خوا ۲۰۰۱ کال را په دی خوا پر کرزی صاحب تحمیل سوه او که د همسایه ګانو او یا نور هیوادو دونډی پر اساس دوی وقدرت را وبلل سوه ؛ نو که هم داسی وی بیانو دکرزی صاحب رول اوظیفه تنها یو سمبولیک اړخ لری بیا نو دنوموړی د کار او سلا حیت اغیزه لمنځه ځی همدا علت دی چی کرزی صاحب په خوله و امریکایانو ته د بی ګناه و خلګو پر وژنه په ډیره سخته لهجه اختار ورکوی خو په زړه کښی یی نور څه پټ دی

  ۱۵/۰۶/۲۰۱۱
  په درناوی

Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس