صفحه نخست > خبر و گزارش > زنان، آزادی بيان و عدالت در افغانستان

زنان، آزادی بيان و عدالت در افغانستان

متن کامل آخرين نشست خبری تام کونيگز نماينده ی خاص سازمان ملل در افغانستان
يكشنبه 30 دسامبر 2007

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

نيلاب مبارز: به نام خدا و با عرض سلام به تک تک شما، من نيلاب مبارز مسئول
مطبوعاتی دفتر يوناما ، تشريف آوری شما را به کنفرانس امروزی مان خير مقدم
ميگويم. کنفرانس امروزی ما صبغه خاصی دارد زيراکه امروز آقای تام کونيگز نماينده
خاص سرمنشی ملل متحد برای افغانستان سخنان وداعيه شان را برای شما و از طريق
شما برای مردم افغانستان ابراز ميدارند. حال از جلالتمآ ب تام کونيگز نماينده خاص
سرمنشی ملل متحد برای افغانستان خواهش ميکنم تا رشته سخن را بدست گيرند.

نکات خبری

السلام وعليکم، امروز من افغانستان را بعد از تقريبا دو سال کار به عنوان نماينده
خاص سرمنشی ملل متحد ترک مينمايم. من افغانستان را با اميدواری و نگرانی ترک
مينمايم. اميدوار به اين خاطر هستم که افغانستان به حرکت اش به جهت مثبت ادامه
ميدهد و اين اميدواری با مردم افغانستان شريک ساخته شده است.

افغانستان از يک کشور متاثر از ده ها سال جنگ به طرف يک کشور اسلامی
دموکراتيک ، بخاطر بهبود زنده گی مردم اش تلاش و حرکت مينمايد. اما من عين
نگرانی را در مورد وضعيت امنيتی با مردم افغانستان، بخصوص در جنوب کشور
تشريک مينمايم. علی الرغم چالش های مشترک امنيتی که ما به آن مواجه هستيم، ما
نشان داده ايم که هنوز هم پيشرفت صورت گرفته ميتواند، پيشرفتی که ميتواند يک تغير
واقعی بنيادی در زنده گی شهروندان عادی بياورد.

ميليون ها طفل به مکاتب بازگشته اند، مراقبت های صحی اساسی اکنون برای بيشتر از
80 در صد از مردم افغانستان مهيا است. اکنون افغانستان يکی از کشور های سريع
الرشد اقتصادی در جنوب آسيا محسوب ميشود که با رشد سالانه دورقمی در
محصولات ناخالص داخلی اش ميباشد. مردم افغانستان صدای ديموکراتيک شان را با
رئيس جمهور،حکومت و شورای ملی منتخب و رسانه های آزاد روبه ظهور دوباره
بدست آورده اند.

اردوی ملی افغانستان روز به روز قوی تر شده ميرود و رهبری نبرد برای محافظت
مردم افغانستان را بطور فزاينده به عهده ميگيرد. در نهايت اين بايد نيرو های افغان
باشد تا رهبری همه تلاش ها برای صلح را به عهده گيرند. زنان افغانستان بطورفزاينده نقش کامل و مساوی بر اساس تلاش برای باز سازی افغانستان ايفاء مينمايند.

صد ها و هزاران زنان و بيوه های افغانستان توانمند گرديده اند تا خانواده های شان را
بوسيله آغاز تجارت از طريق قرضه های کوچک کمک نمايند.

با ملاحظه به تعهدات بين المللی ، در سال گذشته ما شاهد تعهد جامعه جهانی در
راستای کمک به مردم افغانستان جهت تحکيم و تعميق کشور های کمک کننده از طريق
گشايش سفارت های جديد در افغانستان و ازدياد حجم حضور قابل ملاحظه شان بوده
ايم. برعلاوه تلاش های نظامی بين المللی که با دو برابر ساختن قوت های شان
صورت گرفته، ما شاهد تعهد جديد دو ميليارد دالر از سوی جامعه جهانی برای بلند
بردن ظرفيت و تجهيزات نيرو های امنيتی افغان در طی سال گذشته بوده ايم که با
ماموريت جديد پوليس اروپايی جهت ارتقا پوليس ملی افغان به يک خدمات مسلکی
پوليس که پاسخگوی نيازمنديها و نگرانی های شهروندان عادی باشد، همراه بوده است.
اما ما هميشه گفته ايم که راه نظامی تنها کافی نيست، اين بايد با تلاش های يکسان برای
آوردن مکاتب شفاخانه ها و اشتغال برای مردم همراه باشد. بمنظور هماهنگ نمودن
اين تلاش های فزاينده، من حضور يوناما را در ولايات افغانستان با تاسيس 8 دفتر
ساحوی جديد دو برابر ساخته ام. اين دفاتر جديد همه روزه برای گوش دادن به نگرانی
ها و نيازمنديهای هر شهروند که ميخواهند آنرا با مقامات در جريان بگذارند و آنها را
در اين راستا بدون ترس يا خواهشی حمايت نمايند، باز است. يوناما نيز به نقش رهبری
خويش برای هماهنگ نمودن تلاش های جهانی جهت حمايت ازافغانستان ازطريق بورد
مشترک نظارت و هماهنگی که مسوول تطبيق توافقنامه افغانستان يعنی پلان پنجساله
برای بازسازی افغانستان است، ادامه ميدهد.

همچنان طی سال گذشته ما شاهد گرد همائی مردمان قبايلی از هر دو طرف سرحد بين
افغانستان و پاکستان بوديم که جرگه امن را آغاز نمودند.ما شاهد اتحاد تشويق کننده
ميان بزرگان قبايل بوديم که مردمان شان از جنگ جاری رنج ميبرند. اين موضوع يک
بار ديگر با رويداد های فاجعه بار در پاکستان و کشته شدن بينظر بوتو واضح
گرديد.مردم افغانستان و پاکستان هر دو متحمل رنج بسيار شده اند و تنها مردمان آن با
دست به دست هم دادن ميتوانند کسانی را که دهشت و خشونت را به مردم به بار
مياورند، مغلوب نمايند.

اين جرگه های امن در سال آينده ادامه خواهد داشت و مردمی را که متاثر از جنگ اند
نزديکتر ساخته تا يک تفاهم و تعهد مشترک در راستای اوردن صلح برای همه مردم را
ايجاد نمايند.جامعه جهانی در همه اين تلاش ها شما را در سال آينده همراهی خواهد
کرد. بسياری از شما ميدانيد که حقوق بشر موضوع نزديک به قلب من است و يوناما
افتخار دفاع از قربانيان و اقارب کشته شده گان جنگ افغانستان را پيوسته داشته است.
ما نه ميتوانيم صلح واقعی را بدون تائيد حقيقت تخطی های گذشته، حمايت از حقوق
بشر و احيای حاکميت قانون در اين کشور به ارمغان بياوريم.ما مديون قربانيان هستيم
تا رنج های شان را تائيد و هر گونه تلاش را بخرچ دهيم تا حيثيت شانرا اعاده و جبران
تخطی های که در حق شان صورت گرفته است، شود.

تائيد تخطی های گذشته نه تنها يک مانع برای مصالحه نيست، بلکه يک پيش نياز
صلح و ثبات در آينده ميباشد.در طی دو سال گذشته هر نظرسنجی مردم افغانستان ائينه
احساسات خودم بوده است. مردم افغانستان از تلاش های که در راستای بازسازی
افغانستان صورت ميگيرد و سيعاً حمايت مينمايند.مردم ميخواهند تا اين تلاش های
موجه بيش از پيش ازدياد يابد و من و ملل متحد نيز.
بيائيد مايان اين حمايت را بی ارزش تلقی نه نمائيم و اين مهم است که ما هم تلاش های
جمعی خود را با ارگان ها و جامعه بين المللی ازدياد بخشيم.پيشرفت جهت تحکيم صلح
و ثبات برای مردم افغانستان صورت ميگيرد، اما مايوسی مردم را که خواهان پيشرفت
سريعتر اند ميشنوم. من با اين نااميدی آنها شريک ام.

بلاخره ، ما بايد متحد باقی بمانيم.

ما بايد دست به دست هم داده تا به اين پيشرفت ادامه دهيم.اکنون زمانی آن نيست که ما
وقت خود را روی بازی ملامتی و يا در مورد قضاوت موفقيت يا عدم موفقيت ضايع
نمائيم.انگشت انتقاد بلند کردن به هيچ جای نميرسد، ما بايد در همه تلاش های مان
جهت اوردن صلح، ثبات و پيشرفت برای مردم متحد باقی بمانيم.ما همه کسانی که به
نماينده گی از مردم افغانستان کار مينمائيم بايد نيازمنديهای مردم را دقيقا گوش بدهيم، با
مردم نزديک بوده و هيچگاه نبايد اميدها و ارزوهای آنها را ناديده بگيريم.
با حمايت دوامدار مردم و تصميم حکومت و حاميان بين المللی آن ميدانم که ما ميتوانيم
پيشرفت های مورد نياز را برای مردم افغانستان به ارمغان بياوريم. من افغانستان را با
احترام عميق و تحسين به مردم آن ترک ميگويم و زمانيکه به جرمنی بازگشت نمودم
از آرمان مردم افغانستان دفاع خواهم کرد.

تشکر

پرسش ها و پاسخ ها

تلويزيون طلوع: در طول ماموريت خود با چه نوع چالشهايی از سوی دولت مواجه
شده ايد وچه کسی جانشين شما خواهد بود و شما چه نوع شغلی خواهيد داشت؟

نماينده خاص سرمنشی ملل متحد: مشکلات بسيار بوده اند اما فکر می کنم که
مشکلات اساسی برای آينده چهارتا می باشد. مشکل اول، مطمئنا، امنيت می باشد.
امنيت را برای مردم افغانستان فراهم سازيد و در ساحه امنيت، اين پوليس ملی
افغانستان است که نيازمند بيشترين توجه می باشد.

دوم، حکومت داری است. حکومت بايد به ولايات رود و بايد در ولسوالی ها باشد.
دولت و نهادهای آن، با پولی و نهاد های قضايی بايد در سرتاسر کشور حاضر باشد.
سوم، مبارزه با مواد مخدر می باشد. با وجود چنين اقتصاد غير قانونی گسترده، اقتصاد
مشروع نخواهد توانست که پيشرفت کند. بنابراين، بايد تلاش کرد و موفقيت در مبارزه
با مواد مخدر بايد کسب شود.

مشکل چهارم، همکاری منطقه ای می باشد. ما شاهد اين هستيم که با بی ثباتی در
پاکستان، صلح در افغانستان به مخاطره افتاده است. بنابراين، بايد در سالهای آينده به
اين چهار اولويت رسيدگی شود. هماهنگی در منطقه تنها به معنای يک کشور نمی باشد
بلکه به معنای تمام کشورهای منطقه می باشد. نه تنها شش کشور همسايه و بلکه
همکاری منطقه ای گسترده تر زيرا افغانستان توسط نيروهای متخاصم محاصره شده
است. اما افغانستان به دليل موقعيت و قانون اساسی اش، می تواند تا به آشتی دهنده
منطقه تبديل شود و اين مسئله بايد تشويق شود، بايد مورد بررسی قرار گيرد، بايد تشديد
شود و بايد مورد توجه قرار گيرد.

راديو آزادی: با توجه به تجربه شما در طول دو سال در افغانستان، چه تلاشهايی می
تواند به استحکام صلح و ايجادهماهنگی در ميان همکاريهای انکشافی کمک کند؟

نماينده خاص سرمنشی ملل متحد: سوال در مورد هماهنگی مکرراً پرسيده شده است.
در عين حال هماهنگی به يک هماهنگ کننده نيازمند است و ما دارای يک هماهنگ
کننده خوب يعنی سازمان ملل متحد، هستيم، اما اين همچنين نيازمند مردمی می باشد
که خواستار و موافق با هماهنگ شدن باشند.

مساله هماهنگی دارای سه مشکل می باشد:

اولين مساله، مطمئنا مربوط به هماهنگی بين جامعه بين المللی و دولت افغانستان می
باشد. اين مهم ترين مساله است و دولت افغانستان بايد نقش رهبری کننده داشته باشد.
در مورد هر سه اولويتی که اکنون ذکر کردم، اين افغانها هستند که بايد هدايت پروسه
را به عهده داشته باشند زيرا اين کشور شما، منطقه شما، دولت شما و امنيت شما می
باشد. بنابراين اين بايد يک شيوه افغانی برای دستيابی به صلح باشد.

دومين مشکل برای هماهنگی در ميان کشورهای کمک کننده می باشد. اين کشورها
بسيار متنوع می باشند و منافع بسيار متفاوت است. بنابراين گردهم آوردن اين کشورها
نيازمند تلاش بسيار زياد می باشد. فکر می کنم که هيئت هماهنگی و کنترول مشترک
ابزاری خوب نه تنها برای نزديک کردن دولت و جامعه بين المللی بلکه برای نزديک
کردن خود جامعه بين المللی نيز می باشد. گروپ های مربوطه فعال هستند و فکر می
کنم که ابزار ايجاد شده ظرف دو سال گذشته کافی می باشد.

سومين ناحيه هماهنگی، مطمئنا هماهنگی در درون دولت افغانستان می باشد، و بايد
بگويم که در دو سال گذشته اين بسيار پيشرفت داشته و اميدوارم که بيشتر از اين بهبود
يابد زيرا جمع کردن منافع متنوع در يک جريان اصلی که منجر به انکشاف افغانستان
شود نيازمند تلاشهای دائم می باشد.

بی بی سی: آيا شما در طول مذاکرات خود با دولت افغانستان در مورد اخراج دو
ديپلومات بلند پايه به نتيجه ای رسيديد زيرا اين اولين مرتبه ای می باشد که دولت
افغانستان دستور اخراج ديپلومات ها را داده و اين در طول ماموريت شما اتفاق افتاده
است؟

نماينده خاص سرمنشی ملل متحد: اين نه تنها در طول ماموريت من اتفاق افتاد بلکه در
آخرين هفته آن اتفاق افتاد. و در حقيقت، ما صحبت های زيادی با دولت داشته ايم. ما
فکر می کنيم که فرضيات اصلی بخش های دولت سوتفاهم می باشد. ما، يوناما، هيچ
گونه عمليات های جاسوسی انجام نمی دهيم. ما پولی نداريم که به کسی بپردازيم، چون
ما در يوناما پروژه انجام نمی دهيم. ما پروژه های ديگران را هماهنگ می کنيم اما
خودمان به هيچ کس پول نپرداخته ايم. مطمئنم که با گذشت زمان همه چيز واضح
خواهد شد و معلومات کافی خواهد بود و همچنين هماهنگی نهادهای مختلف دولت به
واضح شدن موضوع کمک خواهد کرد و اميدوارم که نتيجه اين موضوع به زودی
مشخص و خاتمه يابد.

ما مخصوصا نگران هستيم که يک مشاور که برای ما کار می کند هنوز در زندان می
باشد و ما هر تلاشی را برای آزادی او انجام خواهيم داد. حتی والی وفا که بازيگر
اصلی اين نمايش است، فکر می کنم گفته که يوناما در اين مساله درگير نمی باشد.
بنابراين مشاور ما بايد آزاد شود. در پايان اين کنفرانس خبری اجازه دهيد تا در مورد
همکاری مان، يعنی همکاری بين يوناما و مطبوعات، با شما همکاران عزيز صحبت
کنم.

خوشحالم از اينکه شاهد مطبوعات بسيار،بسيار فعال در افغانستان بوده ام. همچنين از
اينکه افغانستان دارای آزادترين قوانين مطبوعاتی منطقه می باشد نيز خوشحالم. اين
همکاری برای من بسيار الهام بخش بود زيرا صدای انتقادی شما، قلم منتقد شما و
ديدگاه انتقادی شما برای اصلاح ديدگاه ما برای تغيير، ديدگاه ما در مورد نيازهای
مردم، برای گوش کردن به مردم از طريق شما بسيار مهم بود. از طرف ديگر، اين
برای ما بسيار حائز اهميت بود که بتوانيم از طريق شما با مردم صحبت کنيم. و فکر
می کنم که شما در سرتاسر ماموريتم در اينجا نظرات ما را به شکلی بسيار عادلانه و
مثبت منعکس کرده ايد.

از اين بابت از شما بسيار متشکرم. بنابراين من برای شما آرزومند موفقيت و از همه
مهمتر آزادی مطبوعات می باشم.

از همه شما متشکرم.

رسانه های اينترنتی و کمی هم درباره ادبيات

فساد در دولت و سازمان ملل

گفتگوی اختصاصی کامران ميرهزار با تام کونيگز، نماينده کوفی عنان در افغانستان

آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید
Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس