IP Plans

آی پی پلنز

طراحی و راه اندازی سایت های اینترنتی، ثبت دامین، میزبانی وب، وی پی اس و سرور اختصاصی
همین اکنون اقدام کنید

در همین بخش

loading...

صفحه نخست > عکس > عکس روز > جان علی افسر زون 202 شمشاد، جان خود را از دست داد تا جان دیگران نجات (...)

جان علی افسر زون 202 شمشاد، جان خود را از دست داد تا جان دیگران نجات یابد

جان علی افسر زون 202 شمشاد در شهر کابل، مقابل حمله تروریست های طالب که روز سه شنبه و چهارشنبه جریان داشت ایستاد تا جان شهرندان کابل را نجات دهد. جان علی پدر چهار فرزندش بود که اکنون این فرزندان پدر 27 ساله خود را از دست داده اند.
پنج شنبه 15 سپتامبر 2011

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

جان علی افسر زون 202 شمشاد در شهر کابل، مقابل حمله تروریست های طالب که روز سه شنبه و چهارشنبه جریان داشت ایستاد تا جان شهرندان کابل را نجات دهد. جان علی پدر چهار فرزندش بود که اکنون این فرزندان پدر 27 ساله خود را از دست داده اند.
گرچه همدستی و همداستانی حکومت تروریست پرور کرزی با طالبان کاملا آشکار است اما این مانعی برای جان علی نبود که از جان مردم محافظت نکند.
عکس ها از فیس بوک

واژه های کلیدی
loading...
loading...

پيام‌ها

 • باقی سمندر
  سنبله سال ۱۳۹۰ خورشیدی
  سپتامبرسال ۲۰۱۱ میلادی

  سلام به خوانندګان کابل پرس

  یاد جان علی وهمکارانش راکه جان نازنین شان را در جنګ رویاروی برضد جنایت کاران طالب و حقانی و شرکا فدا کردند - ګرامی میدارم و برای خانواده و همه دوستان واقارب شان تسلیت میګویم وبهشت برین را برایشان آرزو دارم .
  درهمان دو روزپیش از امروز که جان علی وهمکارانشان جان خود رابرای دفاع ازمردم کابل فدا کردند - بودند افرادی که پای جنایت کاران را با مهمات واسلحه شان در مناطق مختلف کابل کشانیدند و مردم را به خاک وخون برابر ساختند . امروز خبررسید که از جیب جنایت کاران کشته شده که کلید جنت را در جیب شان آی -آس اي ګذاشته بود- تیلفون هایی شان پیدا شده و شماره های تیلفون هایی در پاکستان در تیلفون ها دیده میشده است . پس روشن است که قاتلین داخلی وخارجی جان علی ها چه کسانی اند و اینکه پای آی -آس -آی با ام - آی - شش تا چه اندازه بیشتر افشا خواهد ګردید - این بستګی به این دارد که بازماندګان جان علی تاچه حد خواستار تحقیق بیشتر در موضوع اند وتاچه نیروهای ضد فاشیستی مبارزه وپیکار شان را به شکل دوامدار ادامه میدهند وبه افشاګری تا تجرید وطرد جنایت کاران یخن سفید در ارګ ریاست جمهوری و ادارات دیګرحدت وشدت میبخشند .
  ازدیر زمانیست که دشمنان رنګارنګ افغانستان - نابودی پولیس ملی - اردوی ملی و سازمان امنیت وقوای سرحدی افغانستان را در دستور کار خود قرار داده و در شهر وده همین نیروی های امنیتی را پیوسته آماج ګلوله های زهر آګین شان قرار میدهند .
  در میان این همه طالبان افرادی ای با کف وکالرو پطلون جینز هم دیده میشوند که بنام مبارزه « ضد امپریالیستی و ضد حاکمیت مستعمراتی کرزی » در کشتن افراد قوای مسلح در کنار جنایت کاران قرار کرفته اند ومیګیرند وامشب بخاطر ریختاندن خون جان علی ها جشن ګرفته اند وګویا به حاکمیت مستعمراتی کرزی ضربه نابود کننده زده وراه رابرای طالبان بیشتر باز ساخته اند وخواستار ګرفتن امتیازبرای باداران شان در کنفرانس استانبول وکنفرانس دوم بن اند. ضرورست تا یکبار مبارزه ملی- دیموکراتیک - مبارزه ملی و ضد امپریالیستی دوباره تعریف ګردد و روشن ساخته شود که آیا با نابود ساختن قوای امنیتی که نواز شریف خود را قهرماڼ آن میدانست - افغانستان بسوی نابودی سوق داده شد ومیشود یا اینکه اګر افغانستان دارای قوای امنیتی قوی ونیرومند ګرددو باشد که بتواند ازاستقلال و تمامیت ارضی افغانستان - از ارزش های مردمی و دیموکراتیک - از آزادی وبرابری وعدالت اجتماعی دفاع نماید ؟
  کدام یک امربه نفع مبارزه ضد امپریالیستی - ضد تجاوز وضد ارتجاع است ؟
  افغانستان زیر رهبری طالبان - جکمتیار و حقانی و شرکا به مثابه صوبه پنجم اسلام آباد یا افغانستان مستقل و آزاد وابادکه بایست ساخته شود و بوجود بیاید ؟
  آیا حرکات طالبان وحزب اسلامی وګروه حقانی حرکات ضد امپریالیستی اند که یک عده ای « روشنفکر» کمر بند دفاع ان رادر کمر بسته اند ؟
  آیا با برهم زدن امنیت وٍثبات در کابل وافغانستان میتوان یک ګامی بسوی استقلال و آزادی نزدیګ ګردید و یا به برابری وعدالت اجتماعی دست یافت ؟
  آیا بابرهم خوردن ثبات در کابل -افغانستان بسوی استقلال کشانده میشود یا بسوی وابستګی بیشتر توسط نیروهای تامغر استخوان سیاه ؟
  این سوالها پاسخ میخواهند ولی عده ای که قصد بازهم دفاع از طالبها و ګروه حقانی و ګروه ګلبدین را دارند - بروی سیاه نیروهای تامغز استخوان ارتجاعی سرخ آب وسفیداب میپاشند ونامشان را نیروهای مبارزه برضد « امپریالیسم وارتجاع » میدانند !
  عجب است و با چند فحش ودشنام دادن دل خود را خوش مینمایند .
  کاروان درراه خود میرود و روز بروز جبهه اعلان ناشده ضد فاشیستی ګسترش مییابد - دفاع ازپنج ونیم ملیون انسان در کابل - دفاع ملی - دیموکراتیک است - برهم زدن زندګی مردم در کابل برقراری نیروهای تامغز استخوان سیاه خواهد بود .
  خون جان علی در راه دفاع از خانه وکاشانه وزن وفرزندش ریخته شد - حالانکه تهاجم جنایت کاران در راه اشغال مستقیم کابل بدست طالبان وشرکا است .
  هفت شهر وهفت ولایت رسمن توسط قوای مسلح افغانستان دفاع میګردد و تامین امنیت بدوش قوای امنیتی افغانستان است . تا پایان سال دیګر بیست هزار عسکر دیګر امریکایی از افغانستان خارج میکردند
  و طرفداران بقای قوای امریکایی وناتو بنام جنګ ضد ناتو و امریکایی زمینه ساز حضور بیشتر قوای اروپایی وامریکایی میګردند ،
  افغانستان مستقل ۰ آزاد - آباد - شکوفان ومترقی -افغانستان برخوردار از عدالت اجتماعی خون جان علی ها را پاس خواهد داشت
  وافغانستان سیاه وتاریک وتا مغز استخوان ارتجاعی به پاسداری خون طالبان و ملا عمر و شرکا خواهد پر داخت -
  دو راه برای آفغانستان آینده قرار دارد .راه مبارزه دیموکراتیک یا راه مبارزه تامغز استخوان سیاه !
  خون جان علی ها برای تحقق برابری وتامین استقلال وعدالت اجتماعی پاسداری خواهد ګردید وهرګز تن به حاکمیت سیاه وفاشیستی نخواهیم داد .

  repondre message

 • آرزودارم که دولت برای فرزندان شهیدجانعلی که جانش را قربان وطن نمود سهولت را درنظربیگیرد تافرزندان شیهد موصوف دست به گدایی درسرسرک نزند.
  سیدعصمت الله جاغوری

  repondre message

 • در حملات روز چهارشنبه چهار سرباز جان های شانرا ازدست دادند.
  دو نفر افسران پولیس بنام جان علی و سمیع الله بودند.
  سمیع الله در بی بی مهروی کابل انتحارکننده را محکم گرفت، تا مانع انتحار شود و به دیگران آسیب نرسد. اما متاسفانه خودش قربانی انتحار شد. سمیع الله تنها نان آور چهار طفل، یک خانم ، مادر و پدر پیر خود بود. زندگی آینده بازماندگان سمیع الله را خود تان بهتر ترسیم کرده میتوانید.

  repondre message

 • صد حیف صد حیف به همچون جوان مثل جانعلی شهید که جان شیرین خویش را برای هم سنگرانش فدا کرد حتی ریس جمهور کرزی از دیگر شهدا یاد نمود اما از شهید جانعلی که یک قهرمان شمرده می شود یاد نکرد..........................

  repondre message

 • باقی سمندر سنبله ۱۳۹۰خورشیدی
  سپتامبر سال ۲۰۱۱ میلادی

  سلام به خوانندګان ارجند کابل پرس
  یاد سمیع الله رابا یاد همه عساکر وهمرزمان شان ګرامی میدارم وبرایش بهشت برین آرزو نموده و برای همه بازماندګانش تسلیت میکویم وخود را باخانواده ودوستان شان غم شریک میدانم .
  امروز سراج الحق حقانی پیروی خود را از طالبان اعلان نموده و خواستار مذاکره باامریکایی ها شده است - در قطر دفتر رسمی برای طالبان ګشوده شده است .
  چند تن انګشت شما رکه به دفاع از طالبان - حقانی و ګلبدین هزاران کلمه نوشتند ومینویسند چنان جلوه دادند که مبارزه طالبان و شرګا مبارزه ضد امیریالیستی میباشد - اینک در پشت دروازه های قطر به مثابه بکس برداران ارتجاع نیز پذیرفته نمیشوند - افراد بی آزرم که تصور مینمایند هر ګام و ګلوله ایکه برسینه عسکران ناتوو شرکا آتش ګردد - آتش ضد امیریالیستی خواهد بود - اینها کور خوانده اند و به دفاع از نیروهای تا مغز استخوان سیاه برآمده اند که برای تحقق حاکمیت نیروهای ارتجاعی با همکاری امپریالیسم جهانی بازهم برګرده مردم اففغانستان استبداد روا میدارند .
  همانطوریکه در تمام دوران حضور شوروی بنام اینکه دشمن عمده سوسیال امیریالیسم روس است - این عده ګویا انتی امپریالیست از تمام حرکات مسلحانه وسیاسی و دیپلوماتیک ای که به رهبری ایالات متحده امریکا و سی ای ای وشرکا براه انداخته شد - دفاع نمودند و دروقت انتقال قدرت از داکتر نجیب به مجاهدین دیدند که چه بلاهایی بالای مردم آورده شد - از طالبان دفاع کردند تا با طرح دویمه سقوی همرایی نمایند و چنان استدلال میکردند که طالبان برضد مجاهدین حقانیت دارد - اینک بازهم همین عده جینز پوش ها و یخن سفید هادر جبهه اعلان ناشده با طالبان و نیروهای تامغز استخوان سیاه وارتجاعی قرار ګرفته و در ریختن خون عساکر مانند سمیع الله یا جان علی - اظهار شادمانی مینمایند
  یاد سیمع الله وجان علی ګرامی باد
  ننګ ونفرت برهمه جنایت کاران

  repondre message

  • آقای باقی سمندر،
   کور کسانی خوانده اند که بین دو بد (امریکا یا طالب ) یکی را بر مردم افغانستان تحمیل میکنند.
   برای انسان های وطنپرست بین هردو هیچ تفاوتی نیست.هردو انسان میکشد و ویران میکند. یکی با انتحار، دیگری با بم. اینکه شما به دامان امریکا پناه برده اید، اختیار با شماست.

  • لازم بود که دراین نوشته از هردو قهرمان ( جانعلی وسمیع الله) یکجا یاد آوری می شد.پرسش برانگیز است که چرا تنها جانعلی برگزیده شده است؟ به هر حال، این دو فرزند فداکار مردم نمونه ی اعلای شهامت واز خود گذری را نشان داده و نام پر افتخار خویش را ثبت تاریخ کردند. ننگ به حامد کرزی که تنها سمیع الله را مستحق قدردانی دولتی شمرد و جانعلی را فراموش کرد.

  • دوست ارجمند آقای کشن ابادی درود ! فکر میکنم هدف سمیع الله چیزی دیگری بوده ، وقتی سمیع الله انتحاری را که از قبل می شناخته ، نزدیک خود می بیند نزدیکش شده برایش میگوید : برادر خود را انتحار نکن که فرمان کرزی شده ، هر انتحاری را که دستگیر نمودید ، به خارج از کشور جهت طبع خوشی و چکر بفرستید . اما ریموت کنترول انتحاری از جای دیگری رهبری میشده که بیچاره سمیع الله نا حق و نافهمیده درین بازی سیاسی جان خود را از دست داده است وگرنه هرگز چنین گ.. را نمی خورد .

   چرا جانعلی را قدردانی کنند ؟ اگر اوغان میبود حتمی در لست قهرمانان ؟ نامش را می نوشتند !!

  • باقی سمندر
   سنبله سال ۱۳۹۰خورشیدی
   سپتامبر سال ۲۰۱۱ میلادی
   سلام به همه خوانندګان ګرامی کابل پرس
   سلام به آقای عبید الله

   شما نګاشته اید
   « آقای باقی سمندر، کور کسانی خوانده اند که بین دو بد (امریکا یا طالب ) یکی را بر مردم افغانستان تحمیل میکنند. برای انسان های وطنپرست بین هردو هیچ تفاوتی نیست.هردو انسان میکشد و ویران میکند. یکی با انتحار، دیگری با بم. اینکه شما به دامان امریکا پناه برده اید، اختیار با شماست. »
   نخست من نه به امریکا ونه به هیچ قدرت جهانی پناه نبرده ام ونخواهم برد . من اتکا به خود و تکیه برمردم را سالهاست که با ګوشت وپوست خودم رهنمای عملم قرار داده ام - تکیه ګاه من مردم افغانستان بود -است و خواهد بود - کوشش نمایید مستند سحن ګویید و اتهام نبندید .
   من از سالهای ۱۹۷۸ یعنی بعد از ثور ۱۳۵۷ به افغانستان رفتم البته بعد ازشش سال تبعید ودور از وطن بودن - و پیش از کودتای هفتم ثور وبعد از کودتای ۷ ثورتا حالا برعلیه هرنوع تجاوز آمپریالیستی هزاران هزار کلمه نوشته ام ودر سی ودوسال اخیر خوشبختانه منتشر شده اند .
   من نظر شما را تا جایی تایید مینمایم و برای تکمیل نمودن نوع فکری شما مینویسم که - نتنها کسانی که امریکا یا طالب را برمردم تحمیل میکنند بلکه همه افرادیکه مجموعه کشورهای متحد امریکا و ناتو را از یکسو و طالبان وشرکا وحزب اسلامی را از سوی دیګر و حاکمیت حامد کرزی را درمیان هردو برای مردم افغانستان - تحمیل میکنند- توجیه میکنند ۰دفاع میکنند -
   خود را ومردم را فریب میدهند .
   عده ای ای که زیر نام مبارزه « ضد امپریالیستی » به دفاع از طالبان و حزب اسلامی وشرکا بنام « جنبش مقاومت ملی » تا حال حمایت وپشتیبانی کرده اند - بایست متوجه شوند که در خدمت ستون پنجم ارتجاع قرار دارند - همین امروز اعضای سفارت عربستان سعودی - اسناد و کاغذ هارا سوختاندند واز کابل فرار کردند تا مبادا راز هایشان کشف ګردد .
   در افغانستان سالهاست که همه سازمانهای استخبارات بین المللی درهر ۲۴ ساعت تلاش می ورزند تا مردم افغانستان را تحمیق نمایند - بدا به حال کسانی که خود را مترقی وحتی انقلابی میخوانند و در دام تبلیغات یک طرفه آی - آس -آی افتیده اند و با طالبان در یک جهه قرار ګرفته اند.
   اګر این طور نیست - بفرمایند اجزای جنبش مقاومت ملی شان را تعریف نمایند و نشان بدهند ؟
   میتوان از جنبش مقاومت ملی سخن ګفت و ندانست که در کجا قرار دارد ؟
   یار زنده وصحبت باقی

  • دوست گرامی آقای مزاری درود.
   من نمی دانم که سمیع الله از کدام قوم وتبار بود ولی در صورتی که جانش را در مقابله با تروریست ازدست داده باشد قابل تجلیل است. مهم نیست که اوغان است یا تاجیک یاهزاره. این که شما فرمودید هدف او چیز دیگری بوده باید با مدرک وفاکت پذیرفت . شوخی در همچو موارد بی احترامی به کسی خواهد بود که دربرابر تروریست ایستاده ومرگ را پذیرا شده است. اگر ما سخن مسسولانه نگوییم آنگاه تفاوت ما با روستار ترکی و اسماعیل یون چی خواهد بود؟ امید است موجب کدورت شما نشده باشم.

  • دوست ارجمند کشن آبادی ! هرگز با کسی که از منطق سخن دارد کدورت نکرده ونداشته ام بویژه با شخصیتی مانند شما . نخست ، برای من پرسش بر انگیز است که وقتی سمیع الله انتحاری را شناسایی کرد ، چرا با مرمی او را از پا درنیاورد ؟ او که گویا افسر پولیس بوده بکدام منطق انتحاری را در بغل گرفته ؟ جای ، شرایط و گونۀ آمدن انتحاری تا نزدیک سمیع الله معلوم نیست ، ادارات رسمی امنیتی هم توضیحی در شکل گیری این رویداد نداده اند و در رسانه ها توضیح روشنی در باره نیست . اگر بپذیریم که سمیع الله انتحاری را حین تلاشی و بازپرسی شناسایی نموده ، آیا منطقی می پذیرد که انتحاری آنقدر احمق بوده که موقع داده باشد تا او را تلاشی نماید ؟ انتحاری کودک ده ساله نبوده که حین انتحار دست و پایش لرزیده باشد و سمیع الله او را بمنظور لطف و شفقت در بغل گرفته باشد . دشمن دشمن است ، دشمن را باید ازبین برد نه اینکه خود را به خاطر زنده ماندن دشمن به کشتن داد . البته این دیدگاه شخصی خودم است ، شاید درست نباشد .

   دوم ، وقتی یک افسر و سرباز دیگر ، انتحاری را زنده دستگیر نموده به مقامات قضایی می سپارند ، بکدام منطق و وجدان ، کرزی او را بخشش نموده مکافات بورس خارجی میدهد ؟ آیا آن افسر و سرباز که زنده مانده اند قابل ستایش و بخششی نیستند ؟ آیا بخششی و مکافات کرزی و کرزیان به انتحاری دستگیر شده شوخی و ریشخندی نیست به لیاقت ، شایسته گی و از خود گذری آن افسر و سربازی که با جان خود بازی کرده انتحاری را زنده دستگیر نموده اند ؟ آیا این برخورد کرزی با انتحاریان پختون پاکستانی شوخی و مزاق رسمی دولتی نیست ؟

   اینک که کار تمام است ، خداوند بیآمرزد سمیع الله و جانعلی را ، هدف کنایه پیامم در مجموع از برخورد دوگانه و بیشرمانه دولت و دولتداران کرزیی است با کسانی که دانسته و یا نا دانسته درین جنگ به طرفداری حاکمیت اهل قبیله بدفاع برخواسته اند و جانهای شیرین خود را از دست میدهند ، نه خدای ناخواسته ریشخندی و شوخی به شهادت انسان ها . در جنگ امروز دشمن معلوم نیست ، دشمن هم سرباز است و هم افسر ، دشمن هم رئیس است هم مادون ، دشمن همکار توست ، دشمن آمر توست ، دشمن همسایه توست و این دشمن از بیغیرت ترین دشمنانی است که وقتی زور آمد دوست و وقتی موقع را دریافت بیغیرتانه دشمن میشود . باور داشته باشید درین جنگ مردی و نامردی ، هرگز برنده و بازنده معلوم نخواهد شد !

  • آقای سمندر،
   با این پراگراف تان چه میخواهید بگوئید؟
   "- افراد بی آزرم که تصور مینمایند هر ګام و ګلوله ایکه برسینه عسکران ناتوو شرکا آتش ګردد - آتش ضد امیریالیستی خواهد بود - اینها کور خوانده اند ...... .

   آیا در پاراگراف اخیری (همان پیام تان) غیر مستقیم نمیگوئید، که اشتباه های گذشته را تکرار نکنید و بین "هدف عمده" و هدف فرعی یکی (امریکا) را انتخاب کنید؟
   آیا شما با این استدلال تان مردم را مجبور نساخته اید، که بین دو بد یکی را انتخاب کنند؟
   آقای سمندر،
   همه میدانند که طالبان هیچگاه جزء مقاومت ملی نیستند و نخواهند بود، زیرا طالبان زاده و ساخته امریکاست و همین حالا از جانب همپیمانان امریکا تجهیز و مسلح میشوند.
   اما کسیکه برای مرده های جنگسالاران بهشت برین آرزو کند و خیلی زیرکانه مردم را مقابل دو الترناتیف ددصفت قرار دهد، اعتبار خود را به مرور زمان بین مردم از دست میدهد.

  • باقی سمندر
   ۲۸ سنبله /شهریور سال ۱۳۹۰ خورشیدی
   نزدهم ماه سپتامبر سال ۲۰۱۱ میلادی

   سلام به خوانندګا ن ارجمند کابل پرس
   سلام به اقای عبید الله
   اقای عبید الله

   شما لطف نمایید ویکبار دیګر حتی با ذره بین الکترونیک در همه نوشته های من نګاهی نماییدګه در ګجا انسانی را - مردمی را و یا ګروهی را به تسلیم طلبی و یا کرنش و یا پیروی در برابر امریکا و اروپا یا ناتو ومتحدین فراخوانده ام ؟ لطفن همچو جمله ایرا نشان بدهید ! اتهام بستن آسان است - ثبوت نمودن بسیار دشوار !
   من هیچګاه و هیچ روزی از بدو و پیدایش طالبان یا حزب اسلامی افغانستان مدافع انها نبوده ام ونخواهم بود. من برضد تمام برنامه ها و مانیفست انها بودم ومیباشم .برای من طالبان وشرکا مظهر افکار تعصبی و تمدن ستیزی بودند ومیباشند . از اینرو هیچګاه طالبان و شرکا را « جنبش مقاومت » نخوانده ام و نخواهم خواند .
   چه رسد به اینکه طالبان و شرکا را« جنبش مقاومت ملی » ګویا بدانم .
   اصل اختلاف من با عده ای ( دور از شما و دوستان ویاران شما ) اینست که مشغول الګو سازی شده اند و طالبان را جنبش مقاومت ملی میخوانند و به دفاع مشروط از طالبان برخاسته اند .
   این عده معلوم الحال چنان می پندارند که هرکسی که برضد رژیم حامد کرزی جنکید - دارای حقانیت است وقابل دفاع .
   من این چنین نمی اندیشم و نمی اندیشیدم . مقاله های جداګانه من در روزنامه های کابل برضد سیاست - اقتصاد وفرهنګ رژیم حامد کرزی تاحالا بارها منتشر شده اند. همچنان برضد ایالات متحده امریکا وناتو وشرکا ـ ده ها مقاله من را شما میتوانید در همین کابل پرس هم بخوانش بګیرید .
   در مورد هدف عمده وغیر عمده - دشمن عمده وغیر عمده بسا از ګروه ها تجارب خونین ای را از سالهای ۱۹۷۹ تا حالا با ګوشت وپوست اعضا وهواداران و شهدای ګروه ها وسازمانها تجربه کرده اند .
   عده ای در سال ۱۹۷۸ براین باور بودند که دشمن عمده بشریت سوسیال امبریالیسم شوروی است . این تفکر در سطح بین المللی به تفکر دن سیا و پینګ یا تیوری ( سه جهان ) شهرت دارد ـ سه جهانی ها میګفتند که :
   جهان سه بخش است - جهان اول - جهان دوم و جهان سوم -
   شوروی جز جهان اول است و شوروی دشمن عمده بشریت میباشد و برای از پای در اوردن شوروی سوسیال امپریالیستی با امپریالیسم امریکا وهمه امپریالیست ها وفاشیستها متحد شدند - در افغانستان دیدیم که نتایج این تفکر همین عده ای از پیروان تیوری سه دنیا را به دفاع از احزاب هفت ګانه وهشت ګانه کشانید و درخدمت همین ګروها و امپریالیسم امریکا و سی اي ای - و پادوی آی - آس -آی قرارداد .
   پس همین ګویا متفکرین حالا دوست دیروزی شان را دشمن عمده ساخته اند و از طالبان و حزب اسلامی بنام مقاومت ملی دفاع مینمایند ،
   من باور دارم که جای مقاومت ملی - تفکر ملی - شعور وآګاهی ملی در افغانستان بد بختانه خالیست ،
   من بارها در مورد نیروهای ملی - دیموکرات نوشته ام وخواهم نوشت . الترناتیف من در برابر دولت حامد کرزی - در برابر طالبان - دربرابر ایالات متحده امریکا وناتو و شرکا - نیروهای بالقوه ملی - دیموکراتیک می باشد که متاسفاته خود را مصروف خورده کاری ها نموده و میدان مبارزه سیاسی و فرهنګی را خالی نګهداشته اند .
   من باز هم خواهم نوشت . عده ای ایکه مرا متهم به پیوستن به امریکا یا اروپا مینمایند - بازهم کور خوانده اند .
   در مورد اینکه من برای جنګ سالاران بعد از مردن شان بهشت برین آرزو نموده ام - این حرف شما درست است - برای من تا زمانیکه یک انسان زنده است - باوی ممکن اختلاف فکری و سیاسی داشته باشم و بعد ازاینکه جان داد ومرد و یا به زیر خاک رفت یا سوختانده شد - پرونده همچو شخص برای من برای همیش بسته می ګردد و در مورد رفته ګان وقت ندارم که بنویسم . اما تا زنده ام مبارزه ملی - دیموکراتیک را ادامه خواهم داد- من برایشان بهشت ارزو دارم شما برایشان دوزخ و آتش سوزان را آرزو نمایید !
   این درست نیست که همه آرزوهای ما وشما یکسان باشد - اګر یکسان شد - بدا به حال ما !
   من در مورد اندیشه وافکار همه انسانهایی که فوت کرده اند- مرده اند - کشته شده اند - بیتفاوت نبوده ام - نیستم ونخواهم بود .
   شما برضد جنګ سالار میباشید :
   امیدوارم که ناراحت نباشید - من از خودم برای شما مینویسم ؟
   من در تجربه بارها دریافته ام که ( قدرت سیاسی از لوله تفنګ بیرون میشود ) این حرف ماووتسه دون یا ماوتسه تونګ است . طالب به زور تفنګ خود - ګپ میزند - حزب اسلامی به زور تفنګ خود وهردو برای رسیدن به قدرت سیاسی می جنګند - من هیچګاه از تفنګ و تفنګدار آنها حمایت نکرده ام و نخواهم کرد .
   اګر شما با تفنګ یا با قلم برضد دشمنان مردم افغانستان بخواهید - برزمید - من برایشما خواهم ګفت که با تفنګ رزمیدن بسیار آسان است و فقط یک ماشه را کش کردن میخواهد اما با فلم مبارزه نمودن کاربسیار آسان نیست ـ من هیچګاه مخالفین خود را با دشنام - توهین وتحقیر بدرقه نکرده ام و نخواهم کرد ـ این مبارزه ملی - دیموکراتیک که من از آن مینویسم - پیش از من جریان داشت وبعد از من هم ادامه خواهد یافت .
   من برای یک افغانستان مستقل - آزاد - متحد و بهم پیوسته آباد - شکوفان ومترقی سالها نوشته ام وبازهم خواهم نوشت .
   یار زنده وصحبت باقی

  • معذرت میخواهم آفای سمندر، با اینهمه پُرگوئی و حاشیه نویسی تان هر بار یک گل دیگری به آب میدهید.
   نظر به منطق (مرده دوستی) شما پس باید همینکه یک جنایتکار مرد، نباید دیگر از جنایاتش یادآور شد، بلکه برایش بهشت برین نیز آرزو کرد. فلهذا برای هیتلر، ستالین، بن لادن، و همچنان بعد از مرگ ملا عمر و حقانی نیز باید در نوشته های تان بهشت برین برایشان آرزو کنید. چرا تا حال برای بن لادن بهشت برین آرزو نکرده اید؟
   چرا اینقدر حاشیه میروید؟ من در پیام اخیرم نقل قول از پیام تان نوشتم. اینجا باز این نقل قول تانرا تکرار میکنم: "افراد بی آزرم که تصور مینمایند هر ګام و ګلوله ایکه برسینه عسکران ناتوو شرکا آتش ګردد - آتش ضد امیریالیستی خواهد بود - اینها کور خوانده اند ...... .
   شما خوب میدانید که امریکا و طالبان عامل و معلول همدیگر اند. پس هر گلوله ایکه به سینه طالب یا به سینه عساکر ناتو بخورد، برای ما باید بی تفاوت باشد. زیرا هردو مردم افغانستان را گروگان گرفته و در بین دوسنگ آسیاب قرار داده اند. و هیچ یک آنها برای مردم افغانستان الترناتیف شده نمیتواند.

  • چلو خو شاخ و دمب نداره.

 • په افغانستان باندی دامریکا دیرغل په همغو لومړیو وختونو کی دهغه وخت د امریکا د دفاع د وزیر رامسفیلډ څخه یوه پوښتونکی پوښتنه وکړه چی په راتلونکی وختو کی به دطالبانو او د جهاد د لیکو د نورو وګړو سره ستاسی سلوک څه ډول وي؟ ، هغه په ډیره موسکۍ توګه د پوښتونکی پوښتنی ته ځواب ووایه ، ورته یی وویل چی : «مونږ به هغوی دهر غار اوهری سوړی څخه راکاږو او له منځه به یی وړو. زمونږ بی دوه پنځوس الوتکی په هره ډله او هرځای کی هغوی په نښه کوی او له منځه یی وړی ......»
  خو وخت او حالات هغسی چی هغوی د خپلو ځانو سره انځورول ، پاته نه شول ، ورځ په ورځ بدلونونه رامنځته شول ، په افغانستان کی دازادۍ جنګ زور واخست او اوږود شو ، او رو رو یی ټول هیواد په خپل ځان کی را ونغاړه . دبلی خوا دبن دتړون له مخی دامریکایانو په لاس جوړشوی رژیم هم یو ورځ تر بلی په شړیدو شو . اداری فساد ، لوږه ، دخلوک تښتول ، وژل ، تړل ، قومی اوژبني عصبیتونه او .... خپل اوج ته ورسیدل . ترڅنګ یی افغانان خو لا پریږده چی امریکایان او نور اروپایان هم په اداري فساد کی راښکیل شول . هغه ارګانونه چی یی په خپله جوړ کړی وو د فساد ښکار وګرزیدل . په مافیا او قاچاق کی رالتاړ شول او ان تر دی چی د کابل څخه د امنیتی سرچینو په وینا د هیروینو ډیره کی قاچاق وړونکی پخپله همدا خپلسری پردی راغلی عناصر دی چی نه یی الوتکه پلټل کیدی شی او نه ددوی څخه څوک پوښتنه کوی ، وګرزیدل . دهغوی دهمدی خپلسریو پایلی دا شوی چی دافغانستان ولس یی په مقابل کی دمقاومت لیکو ته ور ودانګی ، د مقاومت او جهاد لیکی ځواکمنی کړی او ددوی قیمومیت او قیادت ته د پای ټکی کیږدی
  نن دادی دوی پخپله په داسی حال کی د افغانستان څخه د وتلو په بیړه کی دی چی په لمړیو کی یی د وتلو آند هم په سر کی نه راته . ددوی هیلی په ناهیلو بدلی شوی ، په افغانستان کی ددوی په خلاف پاڅون اوس ملی بڼه نیولی ده . د یوی غربی مجلی د لیکوال له مخی ګڼ شمیر دولتی مامورین چی په کی دملی اردو او ملی پولیسو وګړی هم شامل دی د ورځی لخوا په خپلو رسمی ماموریتونو کی بوخت وی خو دشپی له اړخه د جهاد اومقاومت دلیکو سره خپلو (......) هلوځلو ته دوام ورکوی .
  د افغانستان جنګ ددوی د هیلو نه ډیر و غوځید، په اقتصادی توګه یی ددوی د کپیټلیزم ملا را تاوه کړی ، د اقتصادی رکود سره مخ دی ، په امریکا کی همدا اوس طبیعی توپانونو داسی حالات منځته راوړی چی په میلیونو انسان یی د برق په څیر دورځنی عاجلو اسانتیاو څخه هم بی برخی کړی . یواځی سږنی توپان چی څو ورځی دمخه یی د امریکا ساحلی سیمی ان د نیویارک تر ښاره پوری دخپل قهر لاندی راوستی وی د میلیونو انسانانو په بی کوره کولو ، دهغوی د شتمنیو د له منځه وړلو او .....باندی منتج شوی. دا په داسی حال کی چی دامریکا دپخوانی ولسمشر بش د وخت د(کترینا ) نومی توپان ځپلی سیمی اوس د ګوست سیټیز یا ( دارواحو دښارونو) په نامه یادیږی .د لروبر دبریښنا پاڼه ( داسوشیټیډ پریس د امریکا د ملی احصایًیې د تازه راپور په حواله لیکی چی د امریکایی بې وزلو او غریبو انسانانو شمیر تر ۴۶٫۲ ملیونو واوښت ، یعنی د هرو ۶ امریکایانو څخه یو یې غریب یا فقیر دی .
  راپور زیاتوی چی دا مصیبت په داسی حال کی شدید سوﺉ چی تقریبأ پنځوس ملیونه امریکایان د وړیا روغتیایی خدمتونو څخه محروم دي او ۹٫۱٪ امریکایان بې روزګاره او په کارونو پسی یې پښې تڼاکی دي . راپور زیاتوی چی د فقر دا خورا لوړه کچه د امریکا په تاریخ کی سارﺉ نه لری . )
  دهمدی سرچینی د راپور له مخی ، د اقتصاد پوهانو په وینا د بېکارۍ تر څنګ د امریکا له خوا جګړې هم ډېر مهم رول لري . د واشنګټن پوسټ د یوه راپور له مخي جګړه د ورځي ۷۲۰ میلیونه ډالره لګښت لري چي په دقیقه کي ۵۰۰۰۰۰ ډالره کیږي . دغه راز په افغانستان کي د ۲۰۰۱ز کال راهیسي د جګړې مصارف تقریباً ۴۵۰ میلیارډه ته رسېدلي دي .)
  ددی ترڅنګ امریکایان نور دافغانستان د جنګ څخه هم ناهیلی شوی دی . د هغه رپوټ له مخې چې سي آی اې د ساحوي څېړنو له مخې د افغانستان د جګړې په اړه چمتو کړی، ويل شوي چې د افغانستان جګړه له خنډ او ځنډ سره مخ شوې او په دې برخه کې د پرمختګ کوم څرک او هيله نه ليدل کيږي. رپوټ وايي، چې ان په هغو سيمو کې چې له تېرو اتلسو مياشتو د ناټو ځواکونه د وسله والو پر ځپلو لګيا دي، هم حالات نا هيلي کوونکي دي او ناټو بريالۍ نه ده. د سي آی اې نوی مشر جنرال ډېوېډ پتريوس بيا له دغه ډول ارزونې سره موافق نه دی او دی له هيلې ډک نظر لري. شنونکي وايي چې دا به د سي آی اې د ارزوونکو او نوي مشر ترمنځ اختلاف رامنځته کړي، ځکه جنرال ډېوېډ پتريوس خپل محبوبيت تر ډېره د افغانستان له جګړې ګټلی، خو که اوس د ده خپله اداره وايي چې د امريکې جګړه په افغانستان کې ناکامه ده، نو بيا دا خو د ده ناکامي ښيي، چې همدا اوس د افغانستان د جګړې له ډګره راستون شوی.
  په همدی خاطر اوس د امریکا ولسمشر اوباما غواړی دخلکو څخه دمحصول په اخستلو کی ډیررښت راوړی تر څو هر کال څلور ملیارده اضافی پیسی تر لاسه کړی . ددی یو علت دا هم دی چی چناینانو امریکا او همدا تیره ورځ اروپایی هیوادونو ته سور خط کش کړ چی خپل اقتصاد درست کړی او د چین قرضونه باید په خپل وخت ورکړی . په تیره میاشت کی دامریکا یو لوړ پوړي هیئت هم چین ته د تسلۍ د ورکولو په خاطر سفر وکړ او په خپل وخت یی دخپلو قرضونو د ورکړی ژمنه ورسره را غبرګه کړه . امریکا په دی وخت کی نژدی اتلس ټریلیونه ډالره قرضداره ده . چی په دی کی نژدی څلورمه برخه د چین قرضوړی ده .
  دهمدی قرضونو په خاطر و چی امریکایانو دادی اعلان وکړ چی هغوی به دافغان ملی اردو ته د خپلو بسپنو کچه تر نیمایی هم زیاته راکمه کړی . دا په داسی حال کی اعلانیږی چی همدا اوس د امریکا د ورکړل شوی بودجی ډیره برخه د امریکایی روزونکو لاسو ته ورځی ، د راپورونو له مخی چی په افغانستان کی هر کال دامریکایی روزونکو مصارف ان تر شپږ میلیارده ډالرو اوړی .
  د امریکا په څیر د نورو اروپایی هیوادونو حالات هم ددی نه بدتر لوری ته روان دی . یواځی انګلستان دخپلی اقتصادي بودجی دپر ځای ساتلو په خاطر د لوړو زده کړو مصارف دری پوړه پورته کړل . او په دی توګه یی د نادارو زده کونکو په مخ د تعلیمی ادارو دروازی و تړلی . تر څنګ یی په خپلو خیراتی ورکړو کی هم ډیر زیات کمښت راوست . د تقاوت عمر یی د ۶۳ کالو څخه ان تر ۶۷ کالو پوری پورته کړ . خو ددی سره سره بیا هم دبی کارۍ کچه په کی تر هر وخت زیاته ده ، همدا عوامل سبب وګرزیدل چی په ټول انګلستان کی د چور ، چپاول ، داورلګولو، سوځولو او غلا پیښی ډیرښت ومومی . نن د انګلستان په یو شمیر ښارونو کی دبی کاریو اندازه تر دی را رسیدلی ده چی خلک یی لکه د اسیایی هیوادو په څیر په لارو کوڅو کی سوال او ګدایی کوی ......
  په اروپایی هیوادو کی مالی روکود دایرلینډ نه نیولی تر ایس لینډ او بیا ان تر یونان پوری تر دی ځایه رارسیدلی چی نزدی دی دغه هیوادونه بلکل په اصطلاح کنګال اعلان کړل شي . داروپا پولي واحد (یورو ) تر دومره فشار لاندی راغلی چی یو شمیر هیوادونه دهغی د له منځه وړلو په فکر کی لویدلی دی .....
  دغه او دغه ډول بی شمیره حالات ددی سبب شول چی ناممکن ممکن کړی . امریکایان او ناټو چی افغانستان ته ددی له پاره تللی و چی دغه هیواد به یی تل په ولکه کی پاته کیږی اوس په دی فکر کی ډوب دی چی څه ډول خپل وراستول شوی عسکر او وسایل بیرته را بیرون کړی . دادی همدا اوس د اروپایی اتحادیی یوشمیر غړي هیوادونه د تاجکستان او ازبکستان سره په خبرو لګیا دی چی د افغانستان څخه دخپلو وسایلو دبیرته راوستلو له پاره لاره همواره کړی .
  په دی اساس هغوی چی د افغانستان په جنګ خپل ځانونه پخپله ښکیل کړی ، ددی غمیزی د پای ته درسیدو او د خپلو اتباعو د سهی سلامت د راویستلو له پاره د مخالفینو سره دخبرو له پاره لیواله دي . که څه هم هغوی دخپلی ماتی د پټولو له پاره دداسی څه د څرګندو ویلو څخه ډډه کوي خو دهغوی دغه اوسنۍ هلی ځلی او طالبانو ته د قطر په کوچنی هیواد کی د دفتر د پرانستلو اجازه دهغوی دماتی د اعلان څرګند دلیل دی .

  repondre message

  • دوهمه برخه

   دهمدی هلو ځلو په لړ کی ،د سپتمبر د یولسمی څخه نژدی لږ څه مخته امریکایانو اعلان وکړ چی د طالبانو له پاره به په قطر کی دیوه سیاسی دفتر د جوړښت له پاره نه یوازی اجازه ورکړي بلکه عملی بسپنه به هم ورسره وکړی . د طالبانو پوری یو شمیر نښتو کړیو لکه مولوی متوکل دا خبره ډیره کلکه تائید کړه او د یو شمیر نورو غرب پلوه شنونکو سره یی دامریکایانو له اړخه دداسی یوه دفتر جوړښت مثبت ګام و ګاڼه ، ترڅنګ یی غربی رسنیو هم په دی اړه په خپلو څرګندونو کی دامریکا او ناټو دغړو هیوادونو هغو ستونزو ته چی د طالبانو دسیاسی قیادت سره یی دکتلو او د خبرو اترو د میز تر شا دهغوی درابللو له پاره لری ، هم اشاره کړی اودا کاریی یو مثبت قدم ګڼلی دی . شنونکی په دی آند دی چی ددی دفتر د جوړښت نه وروسته به د امریکایانو او طالبانو تر منځ د اړیکو د نیولو له پاره اسانتیاوی پیدا شي .
   خو په خپله طالبانو ددی دفتر د جوړښت په اړه ناخبری ښوولی اودا یی دامریکایانو له اړخه یوه تبلیغاتی هڅه ګڼلی ده ، د طالبانو وياند د يوې پوښتنې په ځواب کې وويل: (دا يواځې ديو شمېر مطبوعاتو راپورونه دي، مونږ له دې څخه هيڅ خبر نه يو، په دې اړه مونږ سره هيچا تماس نه دى نيولى او له دې زيات به په دې هکله عکس العمل هم سم نه وي. )
   خودطالبانو عکس العمل څرګند و او ددی په مقابل کی یی د سپتمبر په دیارلسمه د کابل په ښار کی داسی قدم واخست چی نه یواځی دافغان ځواکونو ، دشمال دټلوالی د قومندانانو بلکه د امریکا اوناټود ځواکونو او دیپلوماتانو هیلی یی هم دخاورو سره خاوری کړی . پنځه کسانو نزدی شل ساعته د افغانستان په ګډون د ټولو بین المللی ځواکونو مقابله وکړه . دامریکا سفارت ، د پولیسو قوماندانی ، د ایساف مرکز او .....ټول یی د یرغل لاندی راوستی وو ، داچی دا یرغل څنګه وشو مونږ یی په اړه اوس څه نه وایو ، خو په هرصورت دغه قدم به دامریکا او ناټو په غړو هیوادونو باند ی دا فشار راوړي چی هرڅومره ژر چی شونی وی دافغانستان څخه د خپلو عسکرو د ویستلو او په دی هیواد کی دسولی د اعادی له پاره ګړندی ګامونه واخلی. ترڅنګ یی په دی مافیایی اداری او په اداري فساد ککړو انسانانو باندی خپله تکیه کمه کړی او د افغانستان واکمنی ددی ولس اصیلیو زامنو ته و سپاري.
   په کابل کی د طالبانو اوسنی برید ټولی بین المللی سیاسی کړئ په شک کی اچولی ، دهغوی یوشمیر کسانو خپل سفارتونه پریښودل او بیرته خپلو متبوعو هیوادو ته ولاړل . دروهی دراپوله مخی «دافغانستان دبهرنیوچارو وزارت کې یوې باوري سرچینې ویلي دي ،چې دسې شنبې دورځې دځانمرګي او ډلیز برید پرمهال دسعودي عربستان عرب ډپپلوماتان او مامورین ،چې ټولټال 35 تنه کيږي له افغانستانه تښتیدلې دي .
   سرچینه وايي : زموږ دحیرانتیا خبره خو داده ،چې دسعودي عربستان دسفارت عرب مامورینو خپل ټول اسناد ، تړونونه ، ارشیف سوځولې دی او له خپل هېواد ( عربستان ) ځانګړې الوتکه راغوښتې ده او ټول تښتیدلې دي . دسفارت عرب ډیپلوماتانو خپلو مامورینو او ملازمینو ته ویلې دي ،چې موږ بیا خبر نه وي درکړې تاسې به تر هغې نه راځې .
   سرچینه دا هم زیاتوي ،چې حکومت ورته دهر ډول امنیتي تدابیرو خبره کوله ، خو سعودي ډیپلوماتانو نه منله.
   دیادونې ده ،چې دسعودي عربستان سفارت او دسفیر کور دکابل په تر ټولو خوندي ځای کې دي اوس حکومت دسعودي عربستان دسفیر کورته غځیدلې لار دترافیکو پر مخ تړلې ده »
   نو که د سعودیانو چی د افغانانو سره هر ډول مذهبی او دینی د ورور ولۍ اړیکی لری حال داسی وی نو دغربیانو او غربی دیپلوماتانو حالات خو به ددی نه هم ډیر زیات د اندیښنی وړ وي . او دا پخپله په بین المللی ټولنه باندی یو ستر فشار دی چی طالبانو پری دخپل دغه ګذار له لاری راوړی دی .
   په کابل کی د طالبانو دیرغل په اړه هر شنونکی خپل آند وړاندی کړی . د روهی د بریښنا پاڼی شنونکی بیا دا پخپله دامریکایانو له اړخه ګڼی او لیکی چی : (خبري رسنیو ته د رسيدلو راپورونو له مخې د کابل په عبدالحق څلور لاره کې د وروستيو ډراماتيکو عملياتو تر شا د امريکا لاس دى او په دې توګه غواړي د هغه نوي جوړيدونکي مارکيټ مخه ونيسي چې امريکا يې په کابل کې خپل سفارت ته په راتلونکې کې مهم ګواښ ګڼي ،ځينو رسنيو ته يو شمير امنيتي سر چينو د نوم نه ښودلو په شرط ويلي چې داسې ښکاري ددې بريد تر شا خپله د امريکا سفارت نيغ په نيغه لاس ولري او په دې توګه د نوي جوړيدونکي مارکيټ د نړيدو لپاره لاره هواره کړي .) خودا دلیل ډیر کمزروی بریښی ، ځکه د مقاومت او جهاد د ځواکونو له اړخه د کابل اوسنی عملیات دامریکانو دبرم د راپرځولو په معنی وو او دهمدی برید له امله دامریکانانو د قدرت او غرور پوزه په خاورو سپیره شوه . که چیری امریکایان وغواړی ددغه ډول مارکیټونو مخه و نیسی نو بیا یی دداسی عملیاتو د ملاتړ په ځای کولی شو نیغ په نیغه دمارکیټ خاوند ته څو ډالر په لاس کی ورکړی او ځمکه یی را ونیسی ، امریکا همدا اوس په کابل کی د کرزی د رژیم څخه پنځه سوه جریبه زمکه د سفارت دانګړ له پاره را نیولی ده چی ویل کیږی په سیمه کی ترټولو ځواکمن سفارت دی ، ان تر دی چی غواړي په همدی سفارت کی دخپلو اتباعو د تګ راتګ له پاره د الوتکو دکیناستلو لیکه هم جوړه کړی . دا پلان هغوی د خپل اشغال دهمغه لمړۍ ورځی څخه تر لاسه لاندی لري ، خو که چیری هغوی ته ټول کابل د جنګ سنګر و ګرځی نوبیا به لکه دخپلو فوځونو دبیرته ویستلو په څیر په خپل دغه ډول آند باندی هم یو ځل بیا فکر کوی .
   خو امریکا او ایساف یی بیا په پاکستان ور اړوی ، هغوی وایی چی دا دحقانی دشبکی کار دی ، ځکه داپیښه د ودرګو د سیدا اباد د پیښی سره چی د سپتمبر په اتم ماښام دامریکایانو پر خلاف تر سره شوه شباهت لری . او ددی کار له پاره دکسانو د تیارولو روزنځای دپاکستان وزیرستان دی . او دا چی غچ به یی اخلی . پخپله د مولوی جلال الدین حقانی ډلی هم دا منلی چی دابرید ددوی له اړخه تر سره شوی دی. دامریکا دبهرنیو چارو وزیری هیلیری کلنتن بیا ګواښ کړی چی ددغه برید مسؤلین به د جزا ورکولو پرته پاته نه شی . خو دا معلومه نه ده چی میرمن کلنتن به په افغانستان کی دخپلو مرکزونو پر خلاف دکوم برید ، عاملینوته سزا ورکوی ؟ ځکه په افغانستان کی دهغوی ځواکونه د ډیرو زیا تو جرایمو مرتکب ګرځیدلی او لار ګرځیږی ، او دهغوی په مقابل کی د افغان ولس دا ډول عکسلعملونه یو عادی کار دی . طبیعی ده چی میرمن کلنتن به دخپلو ځواکونو له لاری پښتون میشته سیمی یوځل بیا تر قهر وغضب لاندی نیسي ، خو هر څومره چی دهغوی قهر زیاتیږی په همغه اندازه ورسره د افغان ولس په مقاومت کی ډیرښت راځی . میرمن کلنتن ته غوره داده چی د غچ اوبدل داخستو په ځای دخپلو خپلسرو فوځونو د رام کیدو په اړه غور وکړي.
   دا چی شننی به هر څه وی خو د طالبانو او دمقاومت دلیکو له اړخه په دی حساسه وهله کی ، چی له یوی لوری امریکایان هلته په خپل هیواد کی دخپلو زخمونو په مرهم پټیو مصروف وو، دا سی یو چټک او حیرانونکی ګام اخستل امریکایانو اود ناټو غړو هیوادونو ته په قطر کی د طالبانو د دفتر د پرانستو د اجازی ورکولو له پاره د طالبانو له اړخه یو ډیر کلک ځواب ارزیابی کیدی شي .
   که څه هم دا ډاګیزه ده چی طالبان به هیڅکله هم دامریکا دغه وړاندیز ونه منی او نه به دی ته حاضر شي چی دامریکایانو او د ناټو غړو هیوادونو ته ددام دایښولو زمینه برابره کړی ، خو طالبان کولی شی په سیاسی هلو ځلو کی د نورو لارو څخه برخمن شي . جنګ د مجبوریت له مخی کیږی خو د جنګ پایلی په سیاسی خبرو اترو باندی تر لاسه کیږی . که چیری د امریکا تر مشرۍ لاندی نیواکګر ځواکونه د افغانستان د ازادۍ ډاډ ورکوي او غواړي د مقاومت او جهاد د لیکو سره دخبرو اترو له لاری خپل فوځونه د یوه ټاکلی مهالویش دموافقی وروسته بیرون کړی ، نو طبیعی ده چی په دی لړ کی به د هغوی سره دمیز تر شا کیناستو ته اړتیا وی او ددی اړتیا د پوره کیدو له پاره باید په هر اړخیزه توګه فکر وکړل شي . او طالبان دیوه سیاسی ځواک په څیر د دی له پاره یو بدیل ته اړتیا لري . (پای)

  • دو گروه منحط برای طالبان بیس "ملی" و " مقاومت" می تراشند: یکی قبیله گرایان فاشیست مشرب ودیگر ایدیالوژی زدگان چپ نما. از گروه اولی انتظاری نمیتوان برد که غیر ازاین باشد زیرا عصبیت تباری را کمتر می توان درمان کرد آنهم از جنس پشتونی اش که مانند شیره ی تریاک هلمند خالص خالص است. اما به نظر می رسد که گروه های چپ نما نیز رفته رفته به موضع طالبی نزدیک شده واستحاله ی ماهیت می کنند. این ها یک سال پیش در یک نشریه ضمن تحلیل " تیوریک"از وضع جهان وافغانستان - نوشته بودند که در افغانستان " جنگ خلق" علیه امپریالیسم و ارتجاع حاکم آغاز گردیده ولی از آن جا که دررهبری آن "عناصر ارتجاعی" قرار دارند "ما" در آن شرکت نمی کنیم.!! ( نقل به مفهوم).
   یک نمونه ی این دیدگاه گسسته از واقعیت، چیزی سی سال پیش است که درایران اتفاق افتاد و چپ ها به پابوسی خمینی رفتند که گویا رهبر انقلاب ضد امپریالیستی بود . البته خمینی هم پسان حق خوش خدمتی های ایشان را کف دست شان گذاشت. این روز ها همینگونه چپ نما ها از قذافی حمایت می کنند ودیروز با حسنی مبارک همدردی نشان دادند. این ها هنوز به خیزش توده های میلیونی عرب علیه دیکتاتور ها که سال ها در سایه ی حمایت امپریالیستها بر گرده ی خلق ها سوار بوده اند - ایمان ندارند وبا اعتقاد به تیوری توطیه گمان می کنند این همه واقعیت های زنده را غرب خلق کرده است. پس باید علیه غرب ایستاد و از دیکتاتور ها و نیرو های مثل طالبان حمایت کرد . این یعنی فرار رو به عقب از قرن بیست ویک به قرون وسطا و تن سپردن به تخدیر آیه های کتب مقدس !

  • قریبرحمان بچو لاف نزن
   20 ساعت جنگ گردن در یک تعمیر بلند منزل خرابه فقط تماشای یک فلم هالییود بود که امریکاییها آنرا طارحی و شما اولادهای پنچابیها در آن نقش بازی نموده بودید.
   وگرنه با یک مرمه گازدار و اشک آور ودود کننده نه تنها که در ظرف بیست دقیقه بلکه در حدود 5 دقیقه کار شما تروریستکهای ساخت انگلیس و امریکا تمام بود.
   چرا امریکاییها از بالا با هیلوکوپتر افراد کوماندویی خویشرا در صورتیکه گاز تذریق ننمودند -دیسانت نگردند ؟؟؟؟؟تا با یورش از پایین و بالا کارتروریستها تمام میشد؟؟؟
   پولیس بیچاره اوغانستان را با یک یک میل کله شینکوف کهنه از جنگ دوم جهانی مجهز و به جنگ 4 نفر تروریست تا دندان مسلح با آوان و راکت وماشندار های سقیل در داخل شهرکابل میفرستند و درحالیکه بهترین موقعیت را نیز طراحان و سناریو سازان این فلم به بدماشکهای پاکستانی داده بودند.
   دشمال تلوال

 • دروز سه شنبه مورخ 22سنبه یک محترم شهید روح الله افسرقوماندانی کندک حمایه لوانمبریک نظم عامه مقیم دهمزنگ ساعت 3:20دقیقه زمانیکه یک فرد انتحاری میخواست داخل قرارگاه لوانمبریک نظم عامه گردد توسط شهید روح الله شناسانی ومیخواست توسط تنگچه دستی اش انتحاری را ازپادر اورد که فرد انتحاری خود را انتحار وروح الله افسر نظم عامه قهرمانانه به شهادت رسیده وجلوگیری ازشهادت بیشتر همقطاران وازبین رفتن تاسیسات دولتی نمود اما متاسفانه ازنامبرده هیچ گونه یا اوری صورت نگرفت .پس ازاین معلوم میشود که دراین وطن که غداران ووطن فروشان حاکمیت دارند همچو فداکاری واقعاً نادرست است.

  repondre message

پیام، نظر، تفسیر یا نقد؟

تعديل از پيش

اين سخنگاه از پيش تعديل مي‌شود: نظر شما پيش از تأييد مديران سايت ظاهر نخواهد شد.

كى هستيد؟
وصل
پيام شما

براى درست كردن پاراگراف، كافيست كه خط خالى ايجاد كنيد.

جستجو در کابل پرس