صفحه نخست > کابل پرس افشا می کند > معامله سیاه میان مصرف کننده و حساب گیرنده بودجه دولت

معامله سیاه میان مصرف کننده و حساب گیرنده بودجه دولت

موضوع: باج دهی وزیر مالیه حضرت عمر زاخیل وال به رئیس اداره کنترول و تفتیش محمد شریف شریفی. مسئله : معامله سیاه فی مابین دو مقام عالی رتبه دولت کرزی , بالای نتایج بررسی حساب قطعیه دولت.
امضا محفوظ است
جمعه 30 سپتامبر 2011

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

موضوع : باج دهی وزیر مالیه حضرت عمر زاخیل وال به رئیس اداره کنترول و تفتیش محمد شریف شریفی.

مسئله : معامله سیاه فی مابین دو مقام عالی رتبه دولت کرزی , بالای نتایج بررسی حساب قطعیه دولت.

حساب قطعیه دولت : عواید حاصل شده و مصارف صورت گرفته دولت در یکسال میباشد که برای حصول اطمینان از صحت مصارف دولت و تحقق عواید توسط اداره کنترول و تفتیش مورد تفتیش قرار میگیرد.

به دنبال سقوط نظام طالبان امبار های پول در افغانستان سرا زیر شد که متاسفانه به عوض انکشاف و سازنده گی فقط و فقط قهقرا , بدبختی و فقر چیزی دیگر به مردم افغانستان نرسید. ولی در خصوص موضوع , کی باید پاسخگو باشد؟

واضح است !

اداره کنترول و تفتیش یگانه اداره مسوول و موظف تفتیش و بررسی کننده امور مالی , حسابی و اقتصادی در کشور بوده ,همه ساله با اجرای انواع تفتیش می بائیست همه چپاول گران بودجه مردم و فسادپیشه گان امور مالی و حسابی دولت را معرفی و امار و احصایه دقیق فساد مالی و حسابی را در اختیار ملت قرار میداد مگرچرا چنین نشد؟

افغانستنان به مثابه دومین مملکت فاسد در بخش مالی و حسابی نظر به واقعیت ها و ارزیابی ها توسط موسسات بین المللی مربوط معرفی گردیده است در طول ده سال با وجود فاجعه مالی در کشور حتی کوچکترین فساد مالی هم دراین راستا برملا و ا فشا نشد تا جلو انکشاف فجایع مالی و حسابی گرفته شده , اصلاحات بوجود میآید. وزارت مالیه با وجود داشتن کنترولران در ادارات , حتی جلو کوچکترین فساد را نگرفته اند. و اداره کنترول و تفتیش مسوول درجه اول بررسی امور مالی و حسابی هم بنا با معامله گیری ها و باجگیری ها از ورارت مالیه هیچگاه موارد فساد انجام شده در وزارت مالیه و حساب قطعیه دولت را افشا نکرده خلاف واقعیت ها مسایل را کتمان نموده است که همه نماینده گان پارلمان وسایر ارگان های بیطرف از جریان های بررسی های حساب قطعیه دولت طی سال های اخیر واقف استند. که ارسال نتیجه بررسی حساب قطعیه سال 1388 به لوی خارنوالی شاهد ادعا میباشد.

معرفی

حضرت عمر زاخیل وال :

یک تن از شخصیت های مهم حزب افغان ملت , طرف اعتماد کرزی و کانادایی العصر است موصوف در سالهای تجاوز روسیه با فامیل خود به پاکستان مهاجرت نموده و از همان جا راهی کانادا و تا سال 1384 در همان جان زنده گی کرده است در سال 1384 توسط اتمر به حیث مشاور ارشد وزارت احیا و انکشاف دهات گماشته شده سپس به حیث رئیس ایسا بعد مشاور ارشد امور اقتصادی رئیس جمهور و در سال 1387 به حیث وزیر مالیه برگزیده شد فامیل زاخیل در کانادا زنده گی میکند و از جمله افغان های دارای تابعیت غربی محسوب میشود.

حضرت عمر زاخیل وال هیچ گاه در راستای ریشه کن نموده فساد از خود شایسته گی نشان نداده است و در زمان مشاور بودن اش نیز کدام مشوره در مورد بهتر ساختن وضع مالی دولت و انکشاف وضعیت اقتصادی مردم افغانستان ارائه نکرده است.

محمد شریف شریفی :

برادر بزرگ محمد یونس قانونی یکی از چهره های جهادی میباشد شریفی از پیداگوژی وقت فارغ التحصیل گردیده

, بنا به تقاضای محمد یونس قانونی از کرزی در سال 1380 به صفت رئیس اداره کنترول و تفتیش تقرر حاصل نمود .
در طول ده سال , کرزی به خاطر راضی و خوش نگهداشتن محمد یونس قانونی وی را در این کرسی حفظ نموده است. شریفی نتوانست که منحیث مسوول یگانه اداره تفتیش کننده امور مالی حسابی کوچکترین کاری را در راستا محو فساد مالی در دولت انجام دهد.
فامیل اش در لندن زنده گی میکند و تابعیت دوگانه دارد. یعنی جهادی دو تابعیته!

عمر ریاست نمودن شریفی در این اداره به ده سال رسید و به نظر میرسد که موصوف الی اخیر حیات به اداره امور آن بپردازد یعنی موصوف از جمله مقامات مداوم العمر دولت کرزی میباشد.
کرزی به دنبال سیاست پول بده و حکومت کن برای تمام وزرا و بست های معادل مبلغ یک هزار دالر مدد معاش را به اساس حکم ریاست جمهوری طی چندین سال قابل تادیه دانسته است.
رئیس مداوم العمر اداره کنترول و تفتیش به اساس حاتم بخشی رئیس جمهوری مبلغ یک هزار دالر و معاونین آن اعتبار از تاریخ اول میزان سال 1384 مبلغ بیست و پنچ هزار افغانی برعلاوه تمام امتیازات و معاش بدست میاوردند.

اداره تفتیش طی پیشنهاد شماره (9) مورخ 4/3/1388 خویش خواهان معاش اضافی بیشتربرای معاونین شده که بالواسطه آن رئیس جمهوری طی حکم شماره 1877 مورخ 13/3/1388 مبلغ بیست وپنچ هزار افغانی معاش اضافی برعلاوه معاش بخشش شده(مدد معاش ) ریاست جمهوری قابل حصول و اجرا گردیده است.

رئیس و معاونین اداره تفتیش باز هم به معاش سابقه خود اقناع نکرده میدانستند که رئیس جمهوری را چیطور غافل سازند و امتیاز بگیرند . اداره متذکره , پیشنهاد دیگری را عنوانی مقام ریاست جمهوری ارائه نموده و این بار هم معاش بیشتر مطالبه کردند که جناب رئیس جمهور در این مرتبه , مبلغ یک صد و پنجاه هزار افغانی برای رئیس مداوم العمر اداره تفتیش و مبلغ یک صد هزار افغانی را برای معاونین آن منظور کرد.

این در حالیست که سایر مامورین , معلمین , متقاعدین , فامیل شهدا و غیره کارمندان از پائین بودن حقوق شان رنج میبرند. . کرزی بخاطر خوش ساختن همدستان شان به شریفی رئیس مداوم العمر اداره تفتیش در حقیقت باج میدهد.

معاش تادیه شده به مقامات اداره تفتیش نظر به معاش یک مامور , معیوب ,متقاعد و غیره ده ها مرتبه بیشتر بوده و طریق حصول آن فساد امیز و نامشروع است از طرف دیگر اینها از لحاظ داشتن مسوولیت وظیفوی , مامورین دولتی اند که حتی یک افغانی غیر قانونی اجرا شده را باید تشخص , به خزانه دولت تحویل و عاملین آنرا به پنجه قانون بسپارند . در حالیکه خود تفتیش کننده گان امور مالی اند از طریق غیر قانونی و فساد معاش بدست اورده اند که به هیچ عنوان قابل توجیه نیست (هر آن چیزی که بگندد نمک اش زنند وای بر آنروزیکه نمک خود بگندد).

اداره کنترول و تفتیش در فورم (16 – م ) و ( 40 – م ) معاش برج سرطان برعلاوه مدد معاش سابق معاش اضاافی که در حکم شماره 1861 مورخ 10 / 3 /1390 است نیز حواله نموده ا ند یعنی :
شریفی هر دو مدد معاش را تا اکنون بر علاوه سایر امتیازات آن در هر ماه اخذ نموده است.
1000 $ + 150000
که در این جا یک هزار دالر را خلاف قانون بدست اورده است.
معاونین اداره تفتیش
25000 + 100000
دیده میشود که مبلغ یک هزار دالر برای شریفی و مبلغ 25000 – افغانی برای معاونین در هر ماه بعد از صدور حکم شماره 1861 مورخ 10 / 3 /1390 رئیس جمهور غیر قانونی است یعنی یک مدد معاش باید برای انها تادیه گردد . یا با صدور حکم شماره 1861 حکم قبلی ویا مدد معاش قبلی لغو شده و قابل اجرا نمی باشد. کنترولر ها یک پیشنهاد را به مقام ریاست خزاین وزارت محترم مالیه نوشته تا به قناعت مقامات اداره کنترول و تفتیش غرض عدم مطالبه معاش متذکره پرداخته شود, محترم محمد آقا رئیس خزاین وزارت مالیه در حشوه پیشنهاد پول های غیر قانونی یعنی یک هزار دالرشریفی و 25000 – افغانی معاونین را رد کرده و قابل اجرا نه دانسته است

بعد از این رویداد شخض رئیس اداره آن با وزیر مالیه اقای زاخیل وال معامله نموده یعنی وزیر مالیه اجرای معاش های غیر قانونی مقامات اداره تفتیش را قبول نمود و در عوض خواست تا به نواقص و فجایع حساب قطعیه دولت پرده انداخته آنرا کتمان نماید که هر دو طرف به آن توافق کردند. و وزارت مالیه هردو مدد معاش را خلاف نورم مالی و حسابی پرداخت نموده است.

وزارت مالیه خواهان اجرای معاش غیر قانونی شده و پیشهاد را کتمان نمود.

شریفی در هر ماه 1000 $ + 150000 را بدست اورده که مبلغ یک هزار دالر آن غیر قانونی است.

معاونین در هر ماه مبلغ 25000 + 100000 را حصول نموده که در اینجا 25000 – افغانی نیز غیر قانونی است.

وزیر مالیه از رئیس و معاونین اداره کنترول و تفتیش در بدل اجرای معاش غیر قانونی تقاضا نمود که نتیجه بررسی حساب قطعیه دولت را به نفع وزارت مالیه گزارش دهند نواقص مربوط را نزد پارلمان و مردم کتمان نماید.

ملاحظه : کرزی شریفی را در طول ده سال در بست اداره تفتیش حفظ کرده و عمر ماموریت ده ساله وی در اداره تفتیش در دنیا بی نظیر است یعنی هیچ فرد تا کنون در طول ده سال در یک بست ایفای وظیفه نه نموده است و هم چنان زاخیل وال که حتی کوچکترین کاری را در بحران نظام بانک داری بخصوص کابل بانک و جلو گیری از فساد اداره و مالی انجام داده نتوانست. وی را نیز حمایت نموده است.

"امضا محفوظ است" برای کسانی ایجاد شده که نمی خواهند هویت و نام آنان در کابل پرس? افشا شود. "امضا محفوظ است" مربوط به یک نویسنده نمی باشد و ممکن است نویسندگان زیادی از این امضا استفاده کنند. تشخیص اینکه چه کسانی می توانند از "امضا محفوظ است" استفاده کنند، پس از درخواست نویسنده، بر عهده کابل پرس است.

آنلاین :
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید

پيام‌ها

 • اشهدان لااله الالله !
  این چه قسم معاش است؟
  دوستان عزیز وکسانیکه به این پیام من گوش میدهند سلام تقدیم میدارم وبعد:
  شما امید ازین دولت هیچگاه نداشته باشید زیرا:
  اگر دارای وعائدات دولت را دولت مداران چور نکنند دولت افغانستان درظرف دوسال به پای خویش می ایستد ودیگر نیاز به کمک های جامعه بین الملی نیست.
  درصوریتکه یک نفربه این اندازه معاش بگیرد وغیر معاش چه قدر دیگر ...............توبه توبه.
  مثلاً
  یک جنرال مملکت ویرانه ای ما : حداقل40000 افغانی معاش میگیرد . 4 نفر عسکر که محافظ دارد. 3- نفر سگریت، کتابچه وقلم وتلیفون اورا حمل می کنند همرای کلاهش. که هرسرباز حداقل 12000افغانی ماهوار معاش میگیرد.
  دونفر یاور وسکر دارد که هرکدام شاید لمری بریدمن ویا تورن باشند که ماهوار22000 افغانی معاش میگیرند. وحداقل 2 موتر رنجر در اختیار شان قرار دارند که هر موتر 45000 هزار دالر امریکائی به دولت تمام میشود ......
  خوراکی ها ازقبیل پسته، بادام ، مغز وغیره اشیاء قیمتی ومیوه های خشک خوردنی به شعبات شان مثل نان ریگ موجود است...
  درنان های سه وقته تمام میوه جات موجود ... وغذای های لذیذ ...
  رنجر ها چه قدر تیل مصرف می کند . باد گاردان چه قدر ازتیل این موتر ها دزدی می کنند...... چه قدر از قراردادی های بازسازی کننده در تعمیر های دولتی رشوت می گیرند... و هم چنان هفته 50 نفر ویا 10 نفر استحقاق اعاشه به خانه های شان می برند به بهانه ای مهمان داری ...... وچه قدر گوشت از قصاب های قراردادی... وچه قدر به دزدی های اعاشه همرای لوژستیک های مربوطه سهم دارند بسنجید ... قضاوت به دست شما من نمی گویم این حقیقت است که هیچ کس پنهان کرده نمی تواند. شما حساب کنید که ماهوار چه قدر میشود.. درصورتیکه تمام کار وزحمت را سرباز غریب می کشد که 12000 افغانی سینه خوش را سپر مرمی دشمن میکند.. وجنرال سر میز چای میزند ومیوه تازه میخواهد وتمام زخمت را اولاد های بی واسطه وطبقه ای پائین رتبه انجام میدهند وجنرال فقط وفقط وظیفه اش امضاء است .... درباره تصمیم گیری ها هم مدیران شعبات برایش مشوره میدهند اگرنه درکله خودش هیچ نیست که تقدیم ملت کند.بااحترام تاتار از سمنگان

  • خلاف قوانین نافذه کشور و دربند 6 ماده 3 قانون کار جمهوری اسلامی افغانستان تذکر گردیده است (کارکنان قراردادی مشتمل برکارگر کارکن خدماتی و مامورین قراردادی است که درمقطع زمانی معین غرض اجرای کارمعین با عقد قرارداد استخدام می شود . ولی جای تاسف است که درکنترول و تفتیش افراد و اشخاص قراردادی از بورسهای رسمی کارمندان این اداره و دربخش خریداری های این اداره هم موظف میگردد . و زمان که معاون عملیاتی مقررگردید افراد چوب خطی خویش را دراین اداره هم مقررکرده و بلند ترین امتیازات را برای ایشان اخذ می نماید و همین معاون عملیاتی سید محمد مهدی حسینی یک و سه رئیس های بخش و آمرین تحلیل مفتشین مظلوم را مجبور به رشوت خوری میسازند . این بود به گونه مثال .

 • آیا میتوان بیشتر از این توقع داشت؟؟؟

  آنلاین : العاب

 • دوتا معاون اداره تفتیش مفت خوارانی بیش نیستند در طول یکماه به اندازصد افغانی هم کار نمیکنند معاون عملیاتی در سارنوالی دوسیه اختلاس دارد به زور خلیلی مقرر شده واز الفبای تفتیش اگاهی ندارد چطور 150000هزار معاش میگرد.

Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس