صفحه نخست > دیدگاه > رهبران غیر اوغانی در جالهای قبیله و جرگه

رهبران غیر اوغانی در جالهای قبیله و جرگه

khan
سه شنبه 22 نوامبر 2011

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

مدتیست که با رخت بستن عدالت و انسانیت سرزمین ما مورد بی مهری قرار گرفته و با فقدان ان ما را در خلا، قرار داده است , در این حالت زمینه سازان این گونه شرایط یا نا قلان بدوی ملت بی خبر و بی سواد ما را با هزار خدعه و نیرنگ و خشونت افسار بسته و عمدا از مسیر صعب العبور و دشوار گذار بدنبال خود و برای مقاصد خود میکشانند .

این ملت سیاه بخت و ناتوان در حالیکه از سراپایش عرق میریزد کور کورانه وبی هدف در زیر افتاب سوزان دنبال انان راه افتاده است .

کسانیکه منزلگه و هدف جلو بدستان کاروان را درک و دراین کویر مرگ در نقش سایه بان یا سراب امید برای کاروانیان نا امید ظاهر و بحال این بد بختان خون دل میخورند افراد بی مایه از تبار و از جمع خوداین زنجیر بستگان چون موریانه پایه های انرا کاویده و فرو میریزند.

این موریانه ها همانا رهبران و پیشوایان قلابی فرومایه , پست و بز دل و معامله گر ی اند که گاهی در قالب رهبران سیاسی گاهی در نقش سرداران جنگی زمانی در لباس زهد تقوا و روحانی با سر نوشت مردم هردم شهید شان معامله میکنند کوشش وعوام فریبی این قماش ادم فروشان فریب دادن ملت بی سواد وفقیر بوده ابتدا با تذویر و وعده های باغ و چشمه و قصر ها ی خیالی مردم را قطار وبه دنبال خود کشانیده و با تاریک شدن هوا دزدانه افسار کاروانیان را بدست قصابان تیغ بدست میسپارنند که خواهان پاره کردن انان اند با زوال تاریکی کاروانیان خسته و خواب الود تازه متوجه میشوند که لگام قافله بدست دیگران و منزلگه نه چندان دور هم کشتار گاه ست.

اینان درافسار بندی و بیشتر کردن بار و بنه اقوام واقشار محکوم غاصب و ظالمان را کمک , هست و بود , فرهنگ , زبان , تاریخ مردم شانرا قربانی خواسته های شرم اور خیمه نشینان "دزد و یغما گر بی همه چیز" کرده اند .

از ثمره این همه خیانت , تبانی و خوشنودی غاصبان ظالم و واگذاری افسار مردم خود به جنایت پیشه گان که در کمین چنین روزی بوده اند جز حدالعقل منزلت ومقام بر خود و حلقه دوروبر شان در ان اخر های کاروان چیزی بیشتر از ان نصیب شان نشده و به همین دل خوش کرده اند, , سرزمین درد دیده ما این غلامان خاک بر سر و اعمال تخریبگرانه شانرا فروان شاهد بوده است این عوامفریبان پله بین برای افسار داران یا دشمن شرافت و انسانیت , حیثیت دسته تبر را دارد که ازاین خیانت ملی شان ریشه خودشانرا خشکانیده و در مطبخ اوغان انرا به خاکستر تبدیل می نمایند .

این پیشوایان جعلی و نیزنگباز ,این معامله گران بی حیثیت طالب قدرت و شهرت و مطرح شدن خود میباشند ,خود را عقل عالم و مردم را گوسفندان پنداشته و در محافظت از گرگ درنده کاری از دست شان برای این بی زبانان پوره نیست بلکه خود گرک در لباس شعبان به دریدن انان عمل میکنند نفرین جاویدان ملت از یتیم وصغیر, پیر مرد وپیر زن, بیوه و بیچاره نصیب این خود فر وخته های بی وجدان بادا .

در حالیکه هوش وحواس اوغان , برنامه مبارزه انان در پی تضعیف و زوال دیگران است و فکر میکنند بقایش در پاره کردن و سوختن و به خاک وخون کشانیدن دیگران نهفته است , غرایز اوغان برای حاکمیت بر مال , جان , فرهنگ و زبان مردم فعال و عیان بوده و همیش در برابر وارثان خراسان نامی قرار گرفته است , هست وبودشانرا به یغما برده اند ,هر روز کوشش فاشیست شمشیر بدست و قلم بدست اوغانی این بوده تا زیر بنا ستون های استوار فرهنگ , تاریخ و قهرمانان غیر اوغانی را بکاوند در این راه اکثر روشنفکران خارج نشین شان بخصوص در غرب تا جای که خود را به اختیار اجانب قرار داده و تا سرحد جاسوسی و غلامی در راه ارزش های نابکار یا ترویج وبدست اوردن اهداف شرم اور خویش پیش رفته اند .

درنده خویی اوغان یا رکن اساسی عرف اوغانیت در چوروچپاول مخالفین , بدست اوردن ثروت و غنیمت و قدرت نهفته است از این رو همیش به حق وارثان سرزمین ما تاخته و پرداخته اند روزی نیست که شبهه و تهمت در باره اقوام اصیل این سرزمین, تاریخ پرغنا انان , قهرمانان نامی انان , فرهنگ و زبان انان راه نیندازند , روزی نیست تا در یک رقابت ناسالم یا خر زوری اوغانی برای قبیله اشغالگر ناقل تاریخ , شخصیت و قهرمان نتراشند, روزی نیست که محلات را به نام بدنام انان مسما نکنند, روزی نیست که از جنایتکاران بنام نیکه , بابا و دانشمند و شمشیر زن از کیسه ملت سفره پهن نکنند ,روزی را پیدا نخواهم کرد تا اوغان در بین دیگران تفرقه ایجاد و منفعت جوی نکرده باشد: دیدیم که فاشیستان اوغانی چپی , راستی و سکولر غربی چگونه در شوار نظار تفرقه ایجاد و انان را به چند گروه و چند پارچه تقسیم و هر کدام را برای مدتی به نفع خود چرخانیدنند بردار مسعود , فهمیم, قانونی , عبداله , سید داوود.... نمونه های عیان ان است اگر خود خواهی این گروه باعث شد تا دوتوته شوند کرزی و اوغانملتی های اش هر توته انرا به دو توته دیگر تقسیم نمودند , اوغان اسماعیل خان را بد نام و از صحنه دور و نظر بند در کابل ساخت , اوغان وحدت پارچه شده را دوپارچه و با هر کدام معامله جداگانه به نفع خود و گله شان نمود , گروه محسنی را پارچه و از صحنه راندند , جنبش را بر عیله جنبش استفاده و از صحنه حذف نمودند , با چند شاخه پرچم به نفع خود معامله کردند از اینگونه نمونه ها فراوان وجود دارد که از حوصله این بحث خارج است پس در اینجا در پهلوی اوغان "پیشوایان معامله گر غیر اوغانی "و سکوت انان در اینگونه مسایل حیاتی نیزذیدخل مسوول اند چونکه ملت سرنوشت شان را به اختیار انان قرار داده است مکلفیت این بی عرضه هاست تا جنایات و بی عدالتی های بدوی ها را در حق وطن , ملت , تاریخ, زبان و فرهنگ پر بار شان و اینک عدم توازن سیاسی و باز سازی ... هر ان باز گو تا باشد که در راه مداوا ان گام های عملی بر داشته و از تکرار ان جلوگیری صورت گیرد.

اوغان هیچگاه به حق و حقانیت اعتقاد نداشته حتا قران وحدیث را رد و در پهلوی ان اوغانوالی خود را قرار داده اند! حاکمان یکه تاز اوغانی هر گونه عمل نا شایست شانرا درست واز قانون بالا تر پنداشته اهداف عمومی را قربانی خواسته های پلید و خود خواهی های بیجا خود , گروه وتبار شان کرده اند چنانچه رسم قبیله یی خود را بالاتر از قانون و دمکراسی بر ملت تحمیل و لویه جرگه را موازی با دمکراسی قرار میدهند , اوغان در تمام شئون کشور و مردم ما خواسته رخنه و حاکمیت ظالمانه پیدا بکنند امور جامعه را در مشت اش محکم و هنوز هم هر چه بیشتر از این به هر سو وبه هر چیز چنگال زهری اش را دراز میکند , حین خامه نویسی بن اول برای حاکمیت بعد طالبان بحث اصطکاک بر انگیز "لویه جرگه" را کنار گذاشتند وبه انتخابات و آرا، مردمی چنگ زدنند اما اینک در حالیکه نماینده های انتخابی مردم در پارلمان حضور دارند باز به سنت نابکار و عقب گرایی و تنش روی میاورند با این حرکت ها نطفه های ابتدایی مصالحه, تفاهم و کنار امدن ملی را نابود میکنندبه بخصوص که ترور زنجیره یی شخصیت های غیر اوغانی و قانون گریزی حاکمان اوغانی و دها و صد ها مسایل تبار گرایانه حلقات اوغانی چار اطراف کرزی درجامعه و شرایط کنونی اوضاع را وخیم و بچالش کشانیده است, با انهم گروه , حلقات , افراد و اشخاص مطرح که جرگه قبیلوی را با عدم اشتراک شان رد نمودند کاری بدی را مرتکب نشدند چونکه سناریو کرزی از قبل تعین وتصویب شده و اشتراک و عدم اشتراک افراد و اشخاص دردی را دوا نخواهد کرد " در کوزه همان است که از او تراود" تنها خواسته مسوولیت تاریخی انرا از دوش خود کم و با دیگران تقسیم نماید صحبت های اولیه وی در مراسم افتتاحیه مجلس نصوار مبین حقیقت عنوان شده از جانب مخالفین جرگه ها ست چونکه جنابشان با تذویر و مانور مسایل تلاشی شبانه امریکایی ها, صلاحیت زندان ها ... را زیرکانه برای گول زدن و موافقه اشتراک کننده گان بی خبر و بی سواد عنوان کرد , در قسمت از صحبت های اولیه اش گفت به نفع ماست تا با امریکا پیمان بسته کنیم در حالیکه باید چنین عنوان میکرد :امریکا می خواهد در اینجا باقماند , پایگاه داشته باشد ایا شما موافق هستید یا خیر؟ ایا میخواهید امریکا در دراز مدت اینجا حضور نظامی داشته باشند ؟ ایا این حضور امریکا به نفع مردم و کشور ماست یا خیر ؟ همچنان باید تمام خواست های امریکا به اختیار فرد فرد اشتراک کننده گذاشته میشد و نماینده با صلاحیت امریکا بخاطرروشنی انداختن در مواردی انجاحضورمیداشت اما بر عکس بر طبق اظهارات صفیه صدیقی جانب امریکا خواسته است تا خواسته های انان محرم باقی بماند و به نماینده ها و حتا به مطبوعات داده نشود چونکه در زمینه احساسیت دارند !!! امریکا در زمینه تشویشی نداشته است زیرا نماینده قابل اعتماد اش کرزی و سایرین انجا حضور پر رنگ داشته و بوظایف شان درست عمل خواهند نمود .

در اینکه رهبران و پیشوایان قلابی که سرنوشت مردم خود را با ناقلاق معامله و انان را به بند وزنجیر اوغان کشیده اند این بی خبران ستمکش (مردم) سزاوار تقبل این همه بی عدالتی, سرزنش و تادیب اند چونکه عقل شان منجمد و از کار افتاده است زیرا یکبار به جلادان خود و بازاز طریق انان به اوغان بدوی که از هر حرکت به نفع خیمه وغژدی نشینان خود استفاده میکنند وهیچ ارزشی برای دیگران قایل نیستند اعتماد و اعتبار کرده است و سر سپردگان حقیقی راه عدالت انانیکه در برابر سرنوشت مردم قرار گرفته اند همه خواسته های فردی را فراموش و برای بهبود زندگی و مداوا رنج های بیکران شان از خود گذشته اند را نشاخته و حتا انها را دشمن فکر کرده است در مقابل متملق و چاپلوسان را که در حقیقت انان را رمه فکر و از پوست ,گوشت وپشم انان به نفع خود و خانواده و در نهایت چند نفر از نزدیکانشان استفاده کرده است را نخبگان و خیر خواه خود فکر کرده اند اگر مردم هیمن قسم جاعلانه و با چشمان بسته چون اسپ گادی پیش بروند بدا بحال شان وباید سزاور از این بد تر ها نیز باشند .

حلقات سیاسی , احزاب , گروه ها و ائتلاف ها فکر میکنند بخاطر ایجاد شده اند که با مطرح شدن افراد و اشخاص, به چور وچپاول و معامله گری ببپردازند و سر نوشت مردم را فراموش کنند در حالیکه انان وظیفه دارند از اعتماد که مردمش به انان نموده است در جهت رفا و زندگی بهتر انان کار و فعالیت نمایند , در جهت مداوا زخم های انان عمل کنند, حقوق مساویانه اتباع را طبق قوانین جاری باید برای مردم مظلوم طالب و در این راه مبارزه شبانه روزی نمایند بر عکس انان با معامله گیری ها در پی اهداف مشخص خود بوده و ملت را خر ساخته اند چنانچه علومی با رفتن بکابل و استقبال اعضا حزب و رای اوردن در دوره اول انتخابات پارلمانی هوش از سر اش پریده و فراموش کرد که این حزب و اعضا فدا کار اش و گوش فرا دادن به نخبگان حزب بود که وی را در همه عرصه ها( از استقبال گرم کابل تا لب ریز کردن صندوق گدایی اش درکابل, مزار ,هرات وجلال اباد ... با رای اعضا حزب) یاری و کمک و بر کرسی پارلمان نشاندند نه اینک جناب شان " شخصیت است" و همه کاره و یکته تاز میدان !! دوره دوم پارلمانی شاهد مدعا ماو بزمین خوردن اوست چونکه فکر میکرد قندهار بود که او را پیشوا قبول کرده است نه حزب .

اگر شما رهبران وقوماندانان برای حقوق و ازادی مردم مظلوم قیام کرده اید بعد این قدر کشت و کشتار .... چرا خود را به دامان و اهداف شرم اور اوغان مقید ساخته اید ؟ ایا هدف که اینهمه بد نامی و شرمساری در راه ان نصیب تان شد همین بود ؟ شرم ابدی بر شما دزدان چراغ بدست بادا که بی شرمانه چون محقق عنوان میکنید گویا من بودم که کرزی را با معامله گری خود ریس جمهور ساختم همچنان تبانی فهیم و اتخاذ موضیع گیری معکوس ایتلاف شمال در قضیه ترور ربانی و دها معامله گری علنی و مخفی دیگر او , منفعت جویی و تبانی های قانونی دربن اول و دوره اول کرزی, شورانیدن دم احمد ضیا مسعود برای کرزی , یا مهمانی های سیاف وهابی برای بابا ملت و اشتراک اش در جرگه کرزی , موزه پاکی های خلیلی , سکوت مرگبار امیر مومنین اسماعیل خان ومسایل پشت پرده او با کاخ شاهی , دست و پابوسی ظاهر شاه از جانب سیدعلی جاوید, منافقت و تبانی های چند گروه گویا پرچمیها ..... "با بدوی ها بی همه چیز " چند نمونه دیگر از اینگونه رفتار نا شایست رهبران میباشد .

اگر خلع سلاح مختص به شمال و غرب ومناطق مرکزی ماند و هیچگونه توجه و اقدام در جنوب و شرق جنوب غرب یا مناطق اوغانشین بدان نشد , اگر ناقصان حقوق بشر در رژِیم و حاکمیت ریشه دوانید , اگر گروه های مسلح اجنبی پرور به وحشت , تخریب , تریاک وانتحار روی اورد, اگر پایه های حاکمیت لرزان شد و"طالب غلام "تا نزدیکی های قصر ولسمشری رسید همه و همه از مسایل تبار گرایی و اوغانوالی سیاستمداران اوغانی غرب نشین و کابل نشین و چشم پوشی از حقایق جامعه به نفع تبار وگله شان سر چشمه گرفته است, اگر فیصله های بن اول در رابطه به سر شماری عمومی سبوتاژ و شیوه باز سازی و اعمار نو به طریق نامتناسب عملی و پولیس ملی , اردو ملی , استخبارات ملی , قوای هوایی ...درست عمل نمیکند ,اگر کرزی بخاطر اشتراک گروه ها وهموطنان انفرادی اگاه و خبره که در نظام او شرکت ندارند و میخواهند در بن دوم حضور داشته و بر روند عملی شده بن اول انگشت بگذارند و در رابطه به بن دوم نظرات خویش را ارائه بکنند حاضر است تا سرحد عدم اشتراک دولتش و رد کردن کمک های جامعه جهانی برای ملت فقیر ما بخاطر اغراض شخصی خود منافع ملی را قربانی و بالای یک میزبامخالفانش ننشیند , ولی در باره حضور طالب در ان جا(بن دوم) موافقه کند , یا نیم جرگه کنونی اش را به یکجا شدن برداران تریاک کار و انتحاری دست اله خارجی ها اختصاص میدهد,یا حاضر است در صورت جنگ امریکا و پاکستان بر خلاف خواست مردمش انها را رها و در پهلوی برداران پاکستانی اش بر ضد امریکا قرار بگیرد ودئین نمک شناسی اوغانی اش را ادا، نماید .... یا والی راکت پران غزنی را بجایی باز خواست جایگاه بارز جرگه قرار دهد , در همه این مسایل در کنار قبیله گرایان حاکم رهبران ائتلاف شمال وتازه میدان یافتهگان دیگر مثل انان دخیل ومسوول اند چونکه هرگز در باره چگونگی تطبیق فیصله های بن و مسایل ذکر شده در جهت صلح و ارامش و توازن قدرت , باز سازی , امتیاز و مسوولیت ها ی بی توازن ... زبان نگشودند زیرا مصرف به خود و مقام چند روزه که کرزی با انان معامله کرده است بوده اند , از همین رو در پیشگاه ملت که داد از نمایندگی انان میزنند مسوول و قابل باز خواست اند.

انان نماینده گروه عظیم از مردم بودند در اکثر کشور های که داد از دمکراسی میزنند اپوزسیون با انتقاد و انگشت گرفتن به عمل و کردار گروه حاکم رفتار و کردار حزب بر سر اقتدار یا مخالفین خود را در جهت درست و منافع ملی و ترقی اجتماعی حتا تطبیق اهداف خود حزب حاکم سوق می دهند در حالیکه مردم مظلوم ما نه مثل اوغان درب خارجی ها و جامعه جهانی را دق لباب کرده میتوانستند نه هم خود با ریس جمهور وزیران دیکتاتور نظام در زمینه صحبت و تماس , پس باید در مورد رهبران ونمایندها که از مسایل ذکر شده شانه خالی کردند رای شانرا عوض کنند .

درچنین شرایط اساس یکی از خیانت های دیگر رهبران یک مشت و یکپارچه نشدن و دوری گزینی از همدیگر میباشد اگر گروه تقسیم شده پنجشیر جمع گروه های شمالی , بدخشان , تخار, مزار و هرات متحد و یک مشت شوند کوه از مشکلات را از جا بر میکنند چه رسد به متحد کردن سمنگان و کابل شبرغان و بامیان ... این یکپارچه نشدن پیشوایان یا رهبران قلابی بلخاصه که همه هدف مشترک را دنبال و می خواهند به تنهایی مسیر طولانی و صعب العبور را با یکه تازی طی نمایند ریشه در تکبر و خود خواهی شان دارد , یکفرد نمی تواند همه مشکلات را حل نمایند اما جمعیت بیشتر از مردم چون درخت تنومند در مقابل فشار ها تاب مقاومت و استادگی پیدا میکنند وبا قوت کمتر میتوانند کوه از مشکلات را از راه شان دور کنند.

اینگونه رقابت های بی جا و زور گویی ها در این خانه بی در و دیوار و بی قانون ما بیشتر و بیشتر از جا های دیگر وجود داشته است یکنمونه ان قوماندان عطا لوگریست که بی خردانه خود را یکه تاز و فاتح میدان فکر میکند در حالیکه مردم مزار بر عکس او در شرایط کنونی قوت وطاقت بلخ بزرگ یا وسیله فشار بر حاکمان اوغان برای بدست اوردن حقوق حقه مردم و ولایت شان را در یکجا بودن عطا , دوستم و محقق دانسته و اگر این کار عملی گردد کاخ ظلم اوغانی در کابل و پنجاب به لرزه در خواهد امد ورنه چند مهمان و اسیر دست اوغان در کابل(جمعه خان همدرد ... محقق , دوستم و نادری ) در وقت مبادا برای اهداف اوغان بر علیه بی خدا بلخ مورد استفاده قرار خواهد گرفت .

سخن اخر:

ان بی خردانیکه مردم را به خاموشی و مصلحت دعوت میکنند از انان باید پرسیدخود را بخواب غفلت زدن, خود را ارام و رام گرفتن چه فایده یی عاید مردم ستمکش تان کرده است , مگر با این مصلحت و ملی گفتن های بی جا شاهد نقص حقوق حقه مردم تان نبوده اید؟ مگر هنوز هم سیل از مردم رنج دیده و عذاب کشیده تان برای کسب و کار ناچیز روانه خارج نیستند ؟ مگر تحصیل یافته گان و اهل خبره تان در داخل و خارج به کار های غیر مسلکی مصروف نیستند ؟ مگر جمعیت خیالی دوملیونی کوچی تابع قانون و مالیه شده اند ؟ مگر اوغان قران و سنت اینک دموکراسی را قبول کرده اند؟ از سکوت چه بما رسیده است تا دیروز که اسلحه گرم بدست تان بود از هیچ کی نشنیدید هر چه دل تان خواست انجام دادید امروز در تنور گرم دمکراسی ظاهری دستان تان توان نان پختن به انرا ندارد زبان تان نیز لال و مغز تان از کار افتاده است حتا در حالت غرق شدن هم حاضر نیستید تا از کسی دیگر کمک بخواهید ... چونکه غرق در خود پرستی و غرور بیجا بوده و با به اختیار گرفتن چوکی ناچیز و نه چنادان مهم بعضا مورد تائید گوساله پرستان بدوی قرار گرفته اید بی خبر از اینکه هر زمانیکه یک تعداد شخصیت هااز سایر اقوام و ملیت ها مورد تائید انان قرار گرفته است بصورت حتم اعمال و کردار انان به نفع قبیله یا اینکه این گونه افراد فروخته شده بی خاصیت چون شما در پی منافع دنیوی خویش بوده اند.

اوغان نکتایی زده غرب دیده" امروز همان برنامه محمد گل مومند و ظاهر و نادر طرزی ... گلبدین و سیاف و ملا عمر را پیش میبرند تنها فرق اش در این است که با لبان متبسم و قیافه مهربان گونه و" فریب دادن جامعه جهانی " زیر نام سکولر و ناجیان دمکراسی جعلی عمل میکنند , ببینید که چه تعداد جوانک های غرب نشین را که بوی شیر از دهان شان میاید حتا هویت تعدادی از انان تا حال ثابت نیست را بنام فرد مسلکی در مناصب بالا حکومت ,دولت و قضا ... جابجا و اهداف خود را به ایشان دیکته و از طریق انان به پیش می بردند, ببینید که وزارت های انکشاف دهات , مخابرات , مالیه , تجارت ,دانشگاه کابل, معارف ,فرهنگ.. چه نبود که نکردنند وزات مالیه و اینک تجارت پر از خویش و تبار اینطرف و انطرف سرحد شده است حتا احدی باری بی شرمانه و اشکارا نصب العین ها را رد ننموده و با گفتن "این افراد مسلکی اند " به اعمال تبار گرایانه اش صحه گذاشت.

اگر کسانی به این خوش اند که والی پنجشیر سارنوال اکرام و والی دایکندی " سلطان علی ارزگانی غلام علومی" یست ... و ایشان به نفع این ولایت و مردم فقیر انجا یا توازن قدرت وملی عمل کردن کرزی خان است !! در اشتباه محض اند .

باید از تاکتیک و تغیر رویه دشمن استفاده بلمثل صورت گیرد شما نیز خود را عقب کشیده وجوانان تحصیل کرده داخل و خارج را پیش بکشید و خود در خانه ملت درعقب انان وسیله فشار و جلوگیری ازیاغی گری اوغان قرارگرفته اهداف ملی را دنبال نمایند !!

به امید روزی که مردم مستان و خود پرستان را از هم فرق نمایند و نماینده گان حقیقی دانا و فهیم خود را پیش بکشند .

آنلاین :
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید

پيام‌ها

 • تمام همین مضمون که شما زحمت کشیده تحریر نموده اید در یکطرف اما همین عکس چهاریار کبار در طرف دیگر
  خدا شاهد است خیلی از این عکس ها خوشم میاید چون اینها جمع شده اند تا در مورد افغانستان و امریکا تصمیم بیگریند خدایا از بدش توبه توبه توبه........

  • من هزار بار ازین بی ادبی ام پوزش میخواهم اما در فرودگاه کابل از زبان یک خارجی که نمیدانم از کدام کشور بود شنیدم به همدیگرمیگفتند <حمامه های این آقایان مانند آن میماند که جانور بزرگی برسر ایشان ر ی د ه باشد.مرابه بزرگواری تان ببخشید.بدرود

 • خان عزیز سلام و درود مرا بپذیر . خیلی بجا و به موقع نوشته یی و تشکر ازینکه در رهنمایی هم میهنان رنج دیده و بلا کشیدۀ ما زحمت کشیده ای و ماهیت اصلی این چوکی نشینان بی ادب را به خواننده گان پیشکش نموده یی. اما در قسمت انتخاب عکس ها کمی شتاب نموده یی زیرا هرکی نوشته ات را بخواند از دیدن تصاویر چار یار زیر دار گریخته گی آنقدر خنده های گریه دار میکند که نپرس . به فرموده دوست ارجمند ما (جفا) که :

  از بد بترش توبه ، از کور و کرش توبه ، بنگر تو به این چوکی نشینان ، از صپلی و لنگوته و تنبان ترش توبه !

 • آقای خان،
  لطفاّ یک جانبه قضاوت نکنید! نتنها رهبران (به گفته شما) غیر اوغان به ملیت های غیراوغان خیانت میکنند، بلکه رهبران پشتون نیز به قوم وقبیلهء خود همیشه جفاء نموده اند. شما طوری وانمود میکنید که گویا رهبران پشتون هر کاری را که میکنند به نفع ملیت پشتون تمام میشود، که چنین نیست. در حالیکه به گفته شما تمام قدرت بدست رهبران " اوغان" است، اما اگر صادقانه قضاوت کنید، باید اعتراف کنید که بزرگترین قربانی جنگ را درین ده سال مردم عوام پشتون میپردازد.
  پس دعا کنید که خداوند همه اقوام بیچاره و ستمدیده این مملکت را از شر رهبران خودخواه، خائن، پول اندوز و وطنفروش شان رهائی بخشد. و این دعای ما شاید زمانی پذیرفته شود که همه اقوام افغانستان بدون تبعیض قومی و زبانی باهم متحد شوند. به امید آنروز!

 • نویسنده عزیز....این نوشته شما را با دقت کامل خواندم...واقعا از برداشت و ودرک شما لذت بردم...شما قابل قدر هستید....درود و افرین باد به والدین بزرگوار شما....

 • شخص بهویت وبنام جعلی هر ګز نه میتواند از سخن هایش دفاع نما یند،خان نام است جعلی ونوکر استخبارات ایران که هیچ ګف شان مورد اغتبار نه میباشد

  آنلاین : برای خان

  • جناب پشوری!! هر جمله ان واضیع و روشن است کجا یش دورغ است تا از ان دفاع شود .

 • معلوم میشود که شخصی بنام جعلی خان خودش عضوه حزب دموکراتیک خلق افغانستان میباشد ولی فعلا تحت تاثیر استخبارات ایران قرار ګرفته است وخودرا اجیر انها ساخته است،بخاطر بدست اوردن یک مشت تومان ایرانی دست به همچو نبشته های ضد ونقیض می زند ومیخواهند رفقای سابقه خودش در مقابل پول بدنام نما ئند،خان شخصیت ارتجاعی دارد از تمام نبشته های شان بوی تفرقه ونفرت بالا می شود

  آنلاین : خان شخصیت ارتجاعی دارد

  • اختر گل خانه !!جاوید!!

   بلی من عضو صادق پرچم بودم...

   اما جاسوس ایران : اوغان ناقل مگر من گلبدین هستم تا نوکر ایران شده باشم مگر طالب هستم تا از ایران کمک دریافت کنم مگر کرزی هستم تا ماهوار دالر و یورو از ایران بگیرم مگر اوغان نوکر صفت هستم تا کارم غلامی به اجانب باشد من کجا و چه وقت از ایران تعریف و تجمید کرده ام چگونه برایت ثابت شده است که این حقیر که یک ثانیه به ایران نبوده ام نوکر ایران باشم ...از کجا برایت ثابت شده است که هویت من جعلیست ..

   تروتیل مواد انفجاریه , مواد کیمیاوی هروئین تنفگ و باروت مکتب سوزی و نقشه تخریب و انفجار پل و بند ها برق پایه های ان موسسات عامه سرک ها .... همه نزد بادارتان پاکستان ترتیب میشود هزاران پاکستانی تان ساتلهاست که در تخریب و کشتار مردم و سر زمین نفرین شده ما مبادرت میورزند حال کی نوکر است اقوام غیر اوغانی یا اوغانها !!! خان

 • محترم جاسوس صاحب! به اسم جعلی خان
  پرچم وصداقت؟ اګر شما جاسوس نیستی ؟ ویا خاصیت ارتجاعی ندارد پس چرا به اسم مستعار نوشته های تان پخش مینمایی ؟ اګر شما عضوه صادق پرچم هستی مانند سایر اعضایی عضوه پرچم به اسم اصلی خویش در رسانه ها حضور عرض اندام نما يئد؟ تا هویت کاذب تان افشاه ګردد.

  آنلاین : خان شخصیت ارتجاعی دارد

  • باچه گیر صاحب.

   دلیل بگو تا ثابت شود که اسم من جعلیست .

   صداقت پرچم برای همه معلوم و ثابت است در باره دوست ودشمن .

   از غلامان جنایت یشه خلقی و اوغانملت بند های سیاف گلبیدن و عمر کور بگو .

   خان

 • اقای خان جعلی صاحب! درمورد جعلی بدون هویت شما موثق ترین ثبوت اول این است، که تمام نوشته های شما به هدایت ودستورمستقیم دشمنان اصلی افغانستان ترتیب ونشر میګردد. دوم- تما م نوشته های شما بدون هویت اصلی شما وبدون عکس وچهره اصلی تان میباشد. سوم— شما تاکنون به افغانستان واحد ویک پارچه معتقید نیستی همیشه سخن از نفرت وضد وحدت بین تمام ملت ها،اقوام وقبایل افغانستان به ګوش مردم افغانستان می رسانی.
  اګر در واقعیت خودرا مرد ویا شخصیت سیاسی افغانی فکر مکنی ویاهم پرچمی صادق پس مانند سایر اعضای حزب دموکراتیک خلق افغانستان ویا حزب وطن به نام مبارک اصلی خویش خود را ظاهر نما یئد،در غیر ان اګر هزار سال هم به اینګونه چتیات نویسی وقت خود را ضایع کنی کدام نتجه مثبت هر ګز ندارد بغیر از اینکه تا په های جاسوسی بالای تان افزوده ګردد.

  آنلاین : خان شخصیت ارتجاعی دارد

  • بابر خان فرزند مسلی صاحب !!!

   در زیر نویس یاداشت های تان بنام سلام یکبار , بنام جاوید دوبار , بنام جلال یکبار, به خط ابی اینگونه =برای خان , خان شخثیت ارتجاعی دارد نوشته و پروپاگند نموده اید .

   حال مردم چه فکر خواهد کرد خودت اسم عوض میکنی و به اسم جعلی بمیدان میایی یا دیگران .

   خان

Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس