IP Plans

آی پی پلنز

طراحی و راه اندازی سایت های اینترنتی، ثبت دامین، میزبانی وب، وی پی اس و سرور اختصاصی
همین اکنون اقدام کنید

در همین بخش

صفحه نخست > دیدگاه > پروژه و سناریوی طالب سازی برای غلبه بر منابع زیر زمینی

پروژه و سناریوی طالب سازی برای غلبه بر منابع زیر زمینی

به سایت وزین "کابل پرس " تربیون جامعه چند صدایی کشور دردمندمان
بهادر
چهار شنبه 18 جنوری 2012

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

"من اطمینان کامل دارم، که به زودی پروژه وسناریوی سیاست گذاران خشونت . افزون طالبی ها . افراطیت و بنیادگرایان مدرسه های جعل، جنود، جمود، انتحار وانفجار ماموریت ننگین آنها به حکم دانشنامه اطلاعات جهانی مختوم وزوال اعلان میگردد."

سناریوی طالب سازی بخشی از یک توطیه وبازی پررنگ استخباراتی جهانی ومنطقوی بخاطر غلبه بر منابع نفتی ومواد کم یاب زیر زمینی نامکشوف مبتنی بر دریافت های تراکم شده بعداز زوال اتحادشوروی توسط سازمان های مخوف .طویل وعریض جاسوسی پرقدرت وحریص جهانی به آسیا بویژه جنوب طلایی اسیا متمایل وبه خیزش واداشت .سرویس های حریص جاسوسی بخاطر تطبیق عملیه های پرهزینه ای استخباراتی ؛ بدون تدوین وترسیم اهداف بااهمیت: منابع کم یافت وقیمتی وتقرب به مارکیت های پررونق آسیایی که ازخواب های دیرینه ای غرب واروپا یی ها درآرشیوی پررمز وراز سرویس های مخوف وکارکشته ای استخبارتی آنها به ده ها سال نگهداری میگردید شامل اولویت ها ودسته بندی های غول های عظیم الجثه وآدم خوار استعماری مطرح گردید، واگراهداف اینقدر ها حیاتی ومبرم نمیبود ونخست ازهمه اینکه : سرویس های آدم خوار وغول آسا جاسوسی غرب ومتحدین آن درجنگ سرد که مخوف ترین ودراماتیک ترین ماموریت های پرهیزنه وچالش برانگیز را درموازات سرویس های جاسوسی کشور های رقیب غرب ومتحدین آن سامان دهی می نمودند . بدون طراحی وترسیم وتداوم ماموریت های جدید برای این غول ها وآدم خوار های وحشی دربدست آوردن اهداف "منفعت بار"برای مخوف ترین وخطرناک ترین مامورین سرویس های جاسوسی ممکن نبود تا بدست رقبای منطقوی غرب بویژه سرویس های جاسوسی کشور های رقیب غرب در آسیا ازجمله کشور های پرقدرت منطقوی دارای سلاح ها وسیستم های هستوی مانند چین . ایران وروسیه فدراتیف خودرا درجال سیم های خادار سازمان های رقیب جاسوسی بازمانده ازبازی بزرگ در منطقه وجهان فالتو ودست ناخورده درکنار سواحل آسوده باقی عمر را بگذرانند.ویا خودرابه اهداف پرمنفعت برسانند.کنترول . اداره ودعوت به زنده گی آرام این شبکه ها وغول های وحشی . حریص .طویل وعریض بازمانده از سرویس های جاسوسی غرب ومتحدین آن برای مدیران دولت های غرب ممکن ومقدور نبود . زیرا احتمال قوی موجود ومحسوس بود که این افزار خطر ناک که برای غرب ومتحدین آن مخوف ترین وخونین ترین ماموریت های نظامی . سیاسی را در اقمار ضد غرب طراحی و انجام داده اند . به زنده گی وزیست آرام متوسل گردند . بی تردید . این افزار ها وآدم های کارکشته شکار سرویس های جاسوسی خفته در منطقه وجهان که هنوز ازرقابت های سیاسی وتسلیحاتی باغرب خسته ودرمانده نشده اند به افتد. که بلعکس به موازات گذشته اما دریک چرخش نوین ودراماتیک ماموریت های خطر ناک را به تمویل وهزینه ای کشور های رقیب غرب ومتحدین آن علیه غرب ومتحدین آن انجام ندهند. که چنین گرانتی برای غرب ومتحدین آن محسوس نبود . رام کردن وبه دام آوردن این غول ها که ازوحشت بر نحش تروریستان رقیب درجنگ های جدید استخبارتی میشاشند. ممکن هست که شکار سرویس های اطلاعاتی رقیب غربی ها گردند نمونه های فراوانی در این بازی های خطر ناک جاسوسی وآدم های خطرناک این شبکه ها بارها دیده شده . " مانند کارل " ایتالوی که بادریافت بسته های پول برای سرویس های جاسوسی غرب وشرق مخوف ترین ماموریت ها را انجام داد تا اینکه سرویس اطلاعاتی ایتالیا از بازی های چند گانه آن افسرده شد ودر تلک گروپ های ضد اش که مانند سایه درتعقیب آن بود افتاد ودیگر پرونده جادویی. افسانوی وهیجاز برانگیز اش که برای کمپنی های بزرگ فلم سازی سوژه وسناریومیداد مختوم گردید.

فراموش نگردد . که غرب ومحتدین شان برای شبکه های منفعت آور جاسوی هرگز آبرو وعزت کمایی نمیکندوبرای نظام سازی وسرمایه گذاری ازگروه طالب هدف درازمدت صرف استخباراتی دارد نه بستر سازی برای بهینه سازی نهاد های دموکراتیک . یابعباره شفاف تر هرجاسوس درنهایت بدرجه صفر احتمالات موجود است که تا آخر عمر حیات ببرد. بلکه مانند جاسوسان "سی آی ای "نیروی دریایی امریکا درهلمند ماموریت های پرریسک را مدیریت میکند. تابرای حذف وزوب این دسته های خطر ناک بازی های را ازطریق پخش صحنه های خشم برانگیز" بعضآ هیدت شده" جعل وتصنحی درجال های سیاه سلول های حبس بکشاند و عمدتآ دراین گیردار ها احتمالآ حذف فزیکی افراد سرکش وناراض که اهداف را درست تعقیب ویا شک درمورد شان احساس گردیده که ممکن برای سر ویس های دیگر ماموریت دوگانه ای را رقم میزده اند بستر سازی میگردد.

حال میرسیم بر نکته اصلی بحث مان ، که بدون تردید طالبان بخشی از بازی مخوف استخباراتی کانال های مختلف با اهداف مختلف سیاسی شامل کشور های انگلیس . عرب . پاکستان به حمایت دیروز امریکا در بطن بازمانده های ازجنگ سرد که در مدرسه های سیاسی . مذهبی . نظامی زون های آشوپ پرور پاکستان بی برنامه وومنتظر عواقب بی سرانجام آینده بودند . دریک بازی دراماتیک وبی برگشت بمثابه چوب سوخت جنگ های جاسوسی که صرف برای بخش کوچکی از رهبران شان سود ها یموقت را تدارک میکند . وآنهم مطمین نیست چنانچه در آغاز بازی بعد از "11" سپتمبر باوضاحت نوعیت بازی روشن شد آنانیکه در عصری ترین مهمانخانه های پاکستان ودر مجلل ترین رستورانت ها از رهبران طالبان استقبال میکردند . مطابق منفعت وایجابات بازی استخباراتی جنگ وسیاست دست های رهبران طالبان را ازپشت بستند وروانه سلول های مخوف "گواتانامو" بگرام . کندهار .کابل .پاکستان وسایر کشور ها نمودند .

حالا بلیت آخر بازی سر رسیده . امریکا یقینآ درجنگ ضد القاعده پیروز ویا لااقل سرنخ آنرا درهم ریخته است تا ساماندهی مجدد زمانگیر پنداشته میشود . آنانیکه امریکا را بازنده میدانند برای سرویس های استخباراتی دیگر ماموریت دارند . کورخوانده اند . انتخابات امریکا درراه هست .ختم ماموریت ده سال جنگ بخاطر کوتاه کردن دست ایران از" شرق میانه بزرگ مختوم هست" حالا کشور های عربی سرگرم درونی خود ها اند و رهبران امریکا لاتین نیز ازتب آن احساس ابتلا به سرطان را مینمایند وبه تازه گی منابع امریکایی اعلان نمودند که ایران دیگر خطر بلقوه برای ما نیست که در حقیقت ختم ماموریت ننگین جنایت کاران طالب را درجبین دارد.
از قرائین ونوعیت بازی معلوم ومنابع تصمیم گیرنده سیاسی درکنگرس امریکا میرساند . که بازی را سرویس های جاسوسی امریکا . انگلیس ومتحدین ماموریت ومدیریت میکردند . نه کانال های سیاسی چون کرکتر وخصوصیت کاری سرویس های جاسوسی ازبین بردن سرنخ واسناد این نوع فعالیت ها هست . پس کنگرس از مراکز مشروع سیاست . نهاد های سیاست گذار. مطمین. دارای اهداف روشن . باحمایت مردمی سرگرم برنامه ریزی های محرم . قوی ومدون هست . اما سرویس های اطلاعاتی ماموریت دارند که پرونده طالب سازی وطالب پروری را به هرقیمتی که ممکن ومقدور است مختوم سازند . وقتی زنده جانی به اساس قضا وقدر فوت میکند ." قبرکن " وظیفه آنرا دنبال میکند . حال پرونده طالبان به موازات منابع اطلاعاتی گنگ ومتضاد هست که بدون شک مدیریت دردست مخوف سرویس های اطلاعاتی هست تا دریک بازی سربسته پرونده وافزار های هیولا مانندای که نابخشودنی ترین جنایات هولناک ضد مردم این سرزمین را انجام داده اند بخشی از آنها را دربازی های سربسته باردیگر محبوس . بخشی را در استقامت های جدید ماموریت میدهد که مصروف اهداف موقت گردند وبخشی ازنیروهای جوان آنهارا در ماموریت های گنگ ومقتضی برای خواب های اسطوره ای استعماری غرب در تروریست خانه های وزیرستان شمالی .جنوبی وبشمول بخش های اداری وسیاسی آنها را در ناصر باغ استراحت میدهد. تا ازکشور پرقدرت هند وشیخ های شکم پاره وعیاش عربی سود های پررونق ای را دستیاب نماید. واگر حوادث موج ها وخیزش های عربی بدرب قصر ها آهنین آنها رسید دودسته آنها رابرای انقلابیون این کشور ها تسلیم مینمایند .

اینست سرانجام ماموریت های بی هدف وسربسته برای بیگانه گان . قتل . غارت . ویرانی . کشتار عمدی اقوام ومذاهب دیگر توسط گروپ های تروریست ها ی طالب . سوختن ودردادن اماکن دینی . مکاتب . مدارس . دانشگاه ها مراکز صحی پرونده ناتمام طالبان هست که یا مانند سایر جنایت کاران کشور های عربی فرار خواهند کرد ویا دودسته توسط پرورش دهنده گان آنها باردیگر ازآینده نامیمون آنها اطمینان میدهد .

من باور کامل دارم وطی سه ده آموخته ام که جریان های ماموریت یافته جاسوسی هرگز سرنوشت تابناک نخواهد یافت .

واژه های کلیدی
آنلاين بنگريد :

پيام‌ها

  • پشتون ها زمینه را مساعد ساخته است.
    وقت از وقت گذشته است و اکنون دیر است از این به بعد ما صاحب افغانستان نیستیم وقت کشور تقسیماتشده حتی پاکستان هم سهم خود را ذریعه قبله سالاران گرفته است و اگر سهم انرا قبول نکنی یعنی که تو طالب را قبول نداری .
    تا پاکستان است طالب است . این وطن صاحب نداشته هر روز پشتون ها ارزان میفروشد حتی دخترا ها را هم همرایش میدهد تا پنجاپی ها خوش شود.

    • اول اگر ما خودرا یک انسان فکر کنیم و از یک افغانستان بدانیم پس پشتون تاجک یا دیگری ندارد ما یکی به سر دیگر بکوبیم پس حال ما ازین بدتر خواهد شد

جستجو در کابل پرس