صفحه نخست > دیدگاه > فاروق وردک درصدد تغیر تاریخ افغانستان

فاروق وردک درصدد تغیر تاریخ افغانستان

امیر ارسلان
سه شنبه 7 فبروری 2012

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

فاروق وردک عضو حزب اسلامی گلبدین حکمتیار ووزیر معارف دولت حامد کرزی از زمانی که چهره گمنام وی به حیث یک عضو ارشد کمسیون انتخابات دور اول ریاست جمهوری که مملو از تقلبات بود تلویزیونی شد وبر حسب فعالیت های که به نفع برنده انتخابات کرده بود باوجود تحصیلات ناچیز (فارغ شدن از یک کورس سه ماهه کمپودری در یکی از کمپ های مجاهدین در پیشاور) تا به امروز که وزیر معارف شده است به صورت همزمان در چندین پست کلیدی کارکرده است واین درحالی است که صدها تحصیلکرده وماستر وداکتر در افغانستان مشغول دکانداری هستند. اقای وردک در یک زمان ریس اداره امور, ریس دارالنشای شورای وزیران, وزیر دولت در امور پارلمانی و عضو ارشد کمسیون صلح در دوره اول حکومت حامد کرزی بوده است ودراین اواخر درپهلوی وزارت معارف عضو ارشد شورای صلح هم بوده است.

وزارت معارف یگانه نهاد دولتی است که دران حتی بصورت نمادین هم وحدت ملی تامین نشده است. تمام پست های کلیدی از چوکی وزارت که توسط جناب وردک غضب شده است الی پست های کلیدی معینیت ها (که توسط اقای پتمن که لوحه مکتب نادریه را بخاطر فارسی بودن ان بزمین انداخت ویا اقای اصف ننگ معین مسلکی این وزارت که به جرم مخابره مباحثات شورای وزیران به استخبارات یک کشور بیگانه همراه با جوال توسط امنیت ملی دستگیر وبعدا در اثر نفوذ اقای وردک اقای ننگ به ارگ برده شد وبه پاهای اقای کرزی افتاد وبخشیده وپست بزرگتر معینیت مسلکی این وزارت را گرفت درحالکه برجسته ترین دوران کاری اقای ننگ سخنگویی اداره امور بوده است) همه به همفکران, همزبانان ووطنداران اقای وردک تعلق یافته است.

کارمندان وزارت معارف میگویند که شامل شدن در این وزارت سه شرط ذیل را میخواهد:

 • از وردک باشد
 • اگر وردک نیست پشتون باشد
 • اگر دوشرط بالا را ندارد پس حتما عضو حزب اسلامی ووفادار به اقای حکمتیار باشد

تمام کسانی که پست های کلیدی معینیت ها, ریاست ها ومعاشات سوپراسکیل ودالر را دارند از چلوصاف اقای وردک با درنظرگرفتن سه شرط ذکر شده گذشته اند. در این اواخر اقای وردک دست به دو اقدام ضد منافع ملی کشور زده اند که از هر لحاظ قابل تعمل و تعمق است:

اول: حذف وقایع سی سال اخیر کشور از کتب درسی مکاتب افغانستان: اقای وردک بادرک این حقیقت که حزب اسلامی وگروه طالبان که ایشان به این دو حزب وفادار هستند وهردو حزب ادعای سردمداری قومی را که جناب وردک به ان تعلق دارند را داشته و نقش بسیار مخرب ومنفی را در جریان سی سال اخیر بازی کرده اند وبادرک این حقیقت که نمیتوان این وقایع تاریخی را درحالی که ملیونها شاهد زنده ان درخارج وداخل افغانستان هنوز نفس میکشند را تعریف کنند تصمیم گرفته اند تا انرا از کتب درسی حذف کنند. این اقدام اقای ورک جنایتی است در حق مردم افغانستان واطفال ایشان که حق دارند از جریانات گذشته وطن ولو تلخ ویا شرین باخبر گردند.

دوم: تغیر نام لیسه بی بی مهرو عله رحمه به عبدالقیوم وردک: بی بی مهرو عله رحمه دوشیره شجاع کابلی که الگوی یک زن عفیف وپاکدامن کابلیان بود وبه خاطر ارج گذاری از این زن شجاع مکتبی بنام ومسمی گردیده بود با نام عبدالقیوم وردک یکی از ابتکارات دیگر اقای وردک میباشد. عبدالقیوم وردک یک شخص قومگرا ووزیر معارف دولت داوود خان بود که گفته مشهور "که وردک دی مقرر شی" از جمله نقل قولهای جناب ایشان میباشد وبجز قوم وردک کدام شهکاری دیگری از ایشان درزمان حیات شان دیده نشده است که لیاقت جاگزینی نام بی بی مهرو عله رحمه را داشته باشند باعث انزجار مردم کابل وتمام افغانها گردیده است

از تمام روشنفکران وقلم بدستان ومردم کابل میخواهیم که در برابر این اقدامات ضد ملی وفرهنگی اقای وردک وتیم ایشان قدعلم کنند تا باشد افتخارات تاریخی مردم وکشور ما فدای امیال شخصی وسلقیوی یک گروه خاص نگردد.

آنلاین :
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید

پيام‌ها

 • باقی سمندر
  دلو سال ۱۳۹۰ خورشیدی

  جنوری سال ۲۰۱۲ میلادی
  سلام به خوانندګان ارجمند کابل پرس?
  درمورد اینکه فاروق وردک داکتر است یا خیر میتوانم برای شما نمونه از وزیر دفاع المان را بنویسم که وی بسا از بخشهای ازرساله دکتورای خودرا از اسناد دیګران دزدیده و با تقلب خود را دکتر جا زده بود واز اینرو مجبور شدتا زیر فشارسیاسی درون پارلمانی وبیرون پارلمانی از سمت وزارت دفاع استعفا دهد و یادر واقعیت امر افشا ګردید و از کابینه اخراج شد واز شرم از المان فرارنمود و به امریکا رفت اما در فغان ستان اینطور نیست .
  اقای فاروق وردک اګر خود را دکتر میخواند شما چرا تعجب مینمایید ؟ مګر ګلبدین حکمتیار که یک سال در فاکولته بوده و دست به قتل سیدال سخندان زده واز فاکولته به زندان برده شده است - خود را انجنیر نمیداند و همه هوادارانش وی را انجنیر حکمتیار نمی ګویند ؟
  شما میدانید که بیشتر از پنج ملیون کودک درسالی که ګذشت به مکتب نه رفتند ونه میتوانستند بروند وتعداد انسانهای بیسواد وناخوان در فغان ستان از ملیون نفر بیشتر است - اما وزیر معارف در بی معرفتی زندګی نموده و در ارګ به ګرد دسترخوان حامد کرزی با خرم و شرکا شریک است .
  تا ګنون یک مطبعه سابقه وزارت معارف قادر نیست تا ده درصد کتابهای معارف را بچاپ برساند و مطعبه دیګرمعارف را اقای سلام خان فراهی عظیمی که در سمت قاضی القضات فغان ستان لم داده است - غصب نموده و بنام مطبعه نبراسکا برای امیال شخصی سلام خان در ساحه پارک های صنعتی پلچرخی فعالیت مینماید - و فاروق وردک این مساله را میداند اما برای من در دفتر کارش ګفت « سلام خان قاضی القضات و زور اور است وزور من برایش نمی رسد » تا امروز بیشتر از یکصد ملیون دالر پول بنام کتاب معارف از فغانستان خارج شده و بسوی اندونیزیا و هند وجاهای دیګرګسیل شده است تا کتابها به چاپ برسند - بوجود آن کتابها را طالب ها سوختانده اند - معلمین را کشته اند و سویه درسی وتعلیمی در همه فغان ستان از نګاه کیفی بسیار پایان است و حتی کتابهای معارف را خوانده نمیتوانند و درک نمیکنند و در یکروز سه بار به مکتب ها میروند - سویه درسی مکاتب دولتی نسبت به مکاتب شخصی بسیار پایان تر است و روزسه بار شاګردان به مکاتب میروند تادرس بیاموزند ولی معلمین بخاطر معاش کمتر مجبوراندتا در جای دوم هم کار نمایند ولی اقای فاروق وردک تصور مینماید که اګر تنها حاضری دادن به مکتب مشکل ګشا است- کتابها را درخارج برای چاپ روان کردند حالانکه روسای سه مطبعه بزرګ در فغان ستان حاضر بودند تا کتابهای معارف را به قیمت نازل تر به چاپ برسانند اما دست های استفاده جو مانع این کار ګردید .
  هموطنان من !
  باید پروژه معارف زدایی را در سراسرفغان ستان افشا نماییم و کودکان و جوانان فغان ستان را آګاه بسازریم تا از زیر ظلم وستم مستبدین خود رها سازند .
  معارف شوینستی را در زمان وزارت معارف نعیم خان با استبداد محمد ګل خان مومند مردم یکبار تجربه نمودند - در زمان جنګ های تنظیم ها در کابل بار دیګر تجربه نمودند و درزمان طالبان باردیګر تجربه نمودند و این بارنیز تجربه مینمایند .
  بردانشمندان و فرهیختګان میهن است تا معارف را نجات دهند و افراد بی معرفت را دوباره در دواخانه های برای ساختن مرهم سیاه روان سازند .

  آنلاین : فاروق وردک درصدد تغیر تاریخ افغانستان

  • اقای محترم ما میگیم وردک اشتبا کرد بیا تو خلاصه تاریخ را بنویس در یکی روز نامه ها ار جناییات خالق پرچم زیاد گفته تو از جنایات مجاهدین و طالب بگو.
   ۱ از رکت رانی حکمتیار و......
   ۲ از جنایت مزاری از رقص مرده . بریدن سینه و.......
   ۳ بگو قهرمان ملی در دوران جهاد پیمان دوستی با روس امظا کرد. یا از چور و چپاول کابل قتل عام افشار و........
   ۴ از جنایت سیاف. محقق. قانونی. ماشال صاحب و.......
   ۵ از قتل عام شدن وقتل عام کردن طاب.
   بیدار شو بابا جان د کدام دنیا استی باید بسیار احمق باشی که مطلب را نوشتی.
   میگن اگر قاضی با کسی زنا کند شریعت را با کی میکنی و داد از میخواهی

  • پاروق وردک بخاطریکه عضو گروه پاکستانی حکمتیار بودنند و اینک ظاهرا براه اصلی وردک ها سم شده یعنی پیرو قندهار و محمد زایی ها !! و گره اولی اش در جنگ های با نظار با جمعیت با وحدت با دوستم با گدشته های قبل تر از انان طرف مهم و بی رحم قضیه بوده , شاید به اشاره ای اس ای و حکمیت یار و یا اتحاد گروه نیونازیست اوغانی خواسته اند تا از طریق او قسمت های از تاریک ترین و سیاه ترین جلادان را محو کند . کور خوانده امروزه ایام دوره ظاهر شاهی و عبدالرحمان خانی نیست کسی دایم و دومدار کرسی ها را اجاره کرده باشند ....

   دشمن اعمال و کردار بدوی و ناپسند قبیله

  • عزیزان خبر خوشی !! امروز وزیر معارف خان فاروق خان وردک ، در مقابل خواست شهریان کابل زانو زد . لیسۀ بی بی مهرو که چندی قبل به نام خان عبدالقیوم خان وردک تغییر نام داده شده بود ، دوباره به نام اصلی اش مسما گردید. در اینجا باید از رسانه های کشور قدردانی نمود . چراعاقل کند کاری که باز آرد پشیمانی ؟

 • آیا همین جنایتکاران نبودند، که در سال های 2006/2007 قانون عفؤ عمومی را از پارلمان گذشتاندند؟
  حالا میخواهند، جنایات شانرا از اذهان نسل های آینده نیز هذف کنند. اما غافل ازین اند، که تاریخ یک مملکت تنها با دست های خون آلود چند تا قاتل نوشته یا هذف نمیشود، بلکه انسانهای صادق در تمام دنیا به قدر کافی وجود دارند، که بیطرفانه و علمی جنایات این قاتلین بشریت را ثبت تاریخ کنند. این کار در گذشته همیشه انجام داده شده است و در آینده نیز صورت خواهد گرفت.

 • سلام به تمامی خواهران وبرادران عزیز ومحترم
  اقای وردک در ابتدا باید از پیشرفت معلمین تقلبی جلوکیری کند
  مهاجرین که تا صنف ۶ به ایران وپاکستان درس خوانده اند وبه افغانستان بر کشتند همه معلمین صنف ۱۲ شده اند
  این معلمین تقلبی در بدل پرداختن ۱۰۰ دالر رشوه به مقام والای معلمی رسیده اند ایا متعلمین از این ها چه یاد میکیرند
  من موقع که ۱۸ سال سن داشتم ودر تظاهرات مکاتب شرکت میکردم و همه دختران مکاتب شعار میدادیم (مرک به شوروی مرک به کمونیزم) اما رژیم کارمل تره کی دکتور نجیب هزار مراتب با شخصیت بودند از این مجاهدین های فعلی که اسلام را نام بد ساختند
  لعنت خدا به شرف تان ای غارتکران افغانستان
  این مجاهدین ها هستند که امروز در کشور عزیز ما هزار بدختی کرسنکی بیچاره کی اوارکی بیکاری رشوه خوری را به وجود اوردند
  و حالا شعار میدهم نفرین خدا به شما مجاهدین که نه ازدین خبر دارید ونه از بی دینی تنها و تنها به فکر غارت افغانستان مظلوم هستد
  امروز افعانستان به کشور بیکارستان جنکستان کرسنکان مشهور است
  ای خواهر وبرادر رنحدید در خاتمه همه با هم شعار دهیم لعنت به غارتکران دزدان و قاتلان مردم بیچاره افغانستان

 • یک سوال دارم از هواداران به اصطلاح اوپوزیسیون و احزاب رنگارنگ:
  چرا اینهمه رهبران پوزیسیون ها مقابل پروژه (دستبرد فرهنگی و حذف تاریخ ) فاروق وردک خاموش اند؟ از سگ (ببخشید، از سنگ) صدا میبراید، اما ازین ها نه!

Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس