صفحه نخست > حقوق بشر > آزادی بيان > "درد افشار" دلیل مرگ یک فیلمساز

"درد افشار" دلیل مرگ یک فیلمساز

همکار افغان وی میگوید دیدن تصاویر"عملیات افشار" و اجساد قربانیان در"جنگ افشار" بدترین ضربه روحی ای بوده است که فیلمساز آیدآلیست را از پای درآورده است وچند روزآخر فیلمبرداری همیشه از "نیمه کاره" رها کردن فیلم صحبت میکرده است.
یما پایدار
چهار شنبه 12 فبروری 2014

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

نشر نخست در کابل پرس?: يكشنبه 12 فوريه 2012

درسال 2006 بود که خبرناگهانی خودکشی "کرستوف دی پونفیلی" نویسنده، خبرنگار ومستند سازفرانسوی که برای افغانستانی ها نیز نسبتن آشنا بود، دررسانه های جهانی به نشررسید.

خودکشی آقای "دی پونفیلی" درحالی صورت گرفت که آخرین فیلمش که درباره "پنجشیر" و به باورخودش دروصف قهرمانان این وادی بود، درمرحله تدوین نیمه کاره بجایش ماند و خود راهی دیار یارگردید. چندی پس ازمرگ وی، کارفیلم توسط خانواده اش تمام شد و با عنوان "ستاره یک سرباز" اول درپاریس و بعد هم درکابل به نمایش گذاشته شد.

" کرستوف دی پونفیلی" که شهرت نسبی اش را منحیث مستند سازبخاطرمعرفی "احمد شاه مسعود" درفرانسه وسایر کشورهای غربی کسب کرده بود، با عشق و علاقه خاصی که به افغانستان و مردمان آن داشت، از سال 1981 میلادی بارها و بارها به این کشور سفر نموده وحدود بیش ازدو دهه با "احمد شاه مسعود" نشست و برخاست داشته،

به حدی که دوستی خاصی بین آنها شکل گرفته بوده است. درواقع ازاین دوستی هردوطرف سود برده اند؛ این " کرستوف دی پونفیلی " بود که برای اولین بارلقب "شیرپنجشیر" را برای "احمد شاه مسعود" قایل شد و با ساخت مستند درباره "احمد شاه مسعود" دردوران اشغال شوروی سابق او را درفرانسه وسایرکشورهای غربی مشهورساخت و ازسویی هم خود ازاین بابت شهرت نسبی و جوایزی چند ازجشنواره های فرانسوی، منحیث مستند سازخط مقدم جهاد افغانستان علیه شوروی سابق برای خویش کسب نمود.
دراین چند سطر، نه درمورد آثار و طرزکاروی بحث میشود بل درمورد انگیزه خودکشی وی درمورد اینکه چرا این نویسنده و مستند ساز 55 ساله فرانسوی بطورناگهانی دست به خود کشی زد، آنهم درحین مرحله پس از تولید بلند ترین فیلم زندگیش، خیلی ازدوستان نزدیک افغانستانی وی که ازاصل ماجرا نیز آگاه اند و به وضاحت دلیل آنرا میدانند، تا کنون کوشیده اند به این موضوع هیچگونه اشاره ای نکنند و آنرا سرپوشیده نگه دارند.

اما به گفته یکی ازهمکاران نزدیک افغانستانی وی درپروژه فیلم بلند "ستاره یک سرباز" درپنجشیرکه تا آخرین لحظه پروژه فیلم با آنها بوده است، "دوپونفیلی" درآخرین روزهای فیلمبرداری از بی حوصلی، خلق تنگی و عذاب وجدان رنج میبرده است. از یک سوبدرفتاریها و سواستفاده های مسئولین امنیتی پنجشیرازپروژه فیلم و از سویی هم عدم صداقت و سواستفاده های بیش از حد مالی همکاران افغان وی گرفته تا اختلاس و سرقت ازپروژه فیلم دردوران ساخت آن، بیش ازهرچیزاو را از درون میخورده و روز به روز حوصله اش را تنگ ترمیکرده است.

"کرستوف دوپونفیلی" که با عشق وعلاقه ی خاصی که به افغانستان و خصوصن مردم پنجشیرداشته است، با تمام مشکلات اقتصادی اش، سالها روی داستان این فیلم کارنموده و سرآخر با فروش خانه اش درفرانسه توانسته بود، هزینه های اولیه فیلم را ترتیب داده ریسک ساخت آن را برعهده بگیرد تا دینی را که بردوشش احساس مینموده و وعده ای را که روزی به "احمد شاه مسعود" درمورد یک فیلم بلند سینمایی سپرده بوده ادا نماید، بدون درنظرداشت چشم داشت مالی ازآن.

ولی با گذشت زمان و درحین تصویربرداری فیلم، به مسایلی چون خیانت، عدم صداقت، بی مسئولیتی، دزدی، بی حرمتی و منت گذاری همکاران افغانش درپنجشیرمواجه میشود که این وضعیت، تمامی آن تصاویری را که وی تا آن زمان از پنجشیر و مردمانش درذهن داشته است، درعمل همه اش خلاف آن ثابت میشود. این فیلمساز و نویسنده که شخص ایدآلیسی بوده است، به سختی میتوانسته با این موضوعات کناربیاید واحساس میکرده، ارزش ها و آرمان هایش همه فرو ریخته اند و دراین سرزمین "هیچگونه ارزشی" وجود ندارد که او به ناحق خود را وقف آن مینماید که این امرباعث پیدایش عذاب وجدان برایش گردیده است که خود را دردوراهی " احساس پشیمانی از کارهای گذشته اش برای این مردم" و عدم علاقه به ادامه کارروی پروژه فیلم یابیده است.

به گفته همین همکارافغانستانی وی در فیلم "ستاره یک سرباز" در یکی از روزها، پس از تصویربرداری زمانیکه عوامل فیلم با هم صحبت میکردند و برنامه ریزی برنامه های روزبعد، یکی از هنرپیشه های فرعی فیلم که اهل پنجشیراست، ویدیوهای مستندی را با افتخار به "دی پونفیلی" نشان میدهد که او را درجا شوکه میکند. "دوپونفیلی" با دیدن این ویدیو حالش بهم میخورد و درهمان جا وضعیتش خراب میشود، برای دو روز پروژه فیلمش را رها میکند وازپنجشیرمیرود، اما مدیرتولید وی آقای فلیپ، به عوامل میگوید که "کرستوف" کمی مریض شده است. پس از دو روزکه "کرستوف" دوباره به پنجشیرمیاید، با چشمان سرخ وضعیت نامناسب روحی سرصحنه حاضرمیشود و آن هنرپیشه افغان ازاو معذرت میخواهد که ازنشان دادن آن ویدیو ها، کدام هدفی نداشته فقط خواسته اورا ازنبرد و شهامت سربازان پنجشیر بیشترآگاه سازد. همکار افغان وی میگوید دیدن تصاویر"عملیات افشار" و اجساد قربانیان در"جنگ افشار" بدترین ضربه روحی ای بوده است که فیلمساز آیدآلیست را از پای درآورده است وچند روزآخر فیلمبرداری همیشه از "نیمه کاره" رها کردن فیلم صحبت میکرده است.

این همکار افغان وی درپروژه "ستاره یک سرباز" به صراحت میگوید که همین دودلیل عمده بوده اند که "کرستوف دی پونفیلی" را به آخر خط رسانده است و به خود کشی وادار کرده است؛ یکی اینکه بی باورشدن به ارزش ها و آرمان هایی که چندین سال با آنها زیسته است و دوم دیدن ظلم سربازان پنجشیری درویدیوی اجساد قربانیان "قتل عام افشــــــــــار"، زندگی را برایش تلخ کرده است و به دلیل عذاب وجدان دیگرنمیتوانسته است به زندگی اش ادامه دهد. "دی پونفیلی" درآخرین روزهای پروژه فیلم، خود دردرد دل با همین همکارافغانش دراین باره مفصل سخن رانده است.

پس ازدیدن تصاویرکشته شدگان افشـــــــار"دی پونفیلی" با همین همکار افغان خود گفته است؛ "من برای چه کسانی زندگی ام را وقت نموده و فیلم میسازم؟!"

شاهد عینی این وضعیت که درضمن همکار بودن، از همرازان "آقای کریستوف دی پونفیلی" به شمارمیرفته است، حتی قبل از خود کشی وی، ازعواقب ناگوارچنین وضعیت بد روحی و یاس وعذاب وجدان برای "کریستوف" نگران بوده است.

این همکار "کریستوف" که نخواست نامش فاش شود، درجریان پروژه فیلم، شاهد همه بدرفتاری های وطنداران اهل پنجشیر با "کریستوف دی پونفیلی" بوده است. وی سرآخر می افزاید، شاید "کرستوف"، با فروریختن باورها و آرمانهایش و پی بردن به پوچ بودن تصورات قبلی اش درمورد کسانی که زمانی او آنها را قهرمانان گمنام تاریخ میدانسته بود، دست به خود کشی زد نه به کدام دلیل دیگر.

قرارمعلومات ازاین فیلمساز و نویسنده، پنج عنوان کتاب و سی و پنج فیلم مستند و یک فیلم بلند داستانی "ستاره یک سرباز" که آخرین فیلم زندگیش بود به جا مانده است.

روحش شاد و یادش گرامی باد.

آنلاین :
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید

پيام‌ها

 • ضمن تسلیت به داغداران فاجعه افشار، زندگی این فلمساز درسی برای رضا دقتی ها است که با خون شهدای افشار بازی میکنند. این بی هنرمندان برای بدست آوردن دالر از خون هزاران بیگناه میگذرند.

 • یک فرد خارجی و به اصطلاح بعضی مسلمان نما ها، یک شخص کافر اینقدر وجدان بیدار دارد، که اشتباهات گذشته اش او را وادار به خودکشی میسازد، اما هموطان من هنوز هم از اشتباهات گذشته شان نمی آموزند و هنوزهم دُم و روده شان با این رهبران خائن و فاسد گره خورده است.

 • نویسنده ای محترم یما پایدار(فکر میشود نه یما و نه هم پایدار) در اصل موجود باشد۰ به هر حال۰ یما جان درین موضوع که ارباب قدرت با بیرحمانه ترین شکل که قلم از تحریر آن میشرمد،در جنګهای افشار عمل نموده،هیج شک و شبه و حود نداشته، هیج وجدان و ضمیر بیدار هم از آن اینکار نمیکند۰ در مورد انتحار ژورنالست فرانسوی آقای کرستوف ،نوشته شماخیلی غیر مسولانه و سبک سرانه است۰ نباید فراموش کرد که اکثریت مردم به وسایل ارباط همګانی بشمول انترنت دسترسی دارند۰ همه بیاد داریم که بعد از خودکوشی کرستوف تعدادی از سایت ها،از جمله سایت بارسی بی بی سی نګاشت که « یاد داشتیکه از آقای کرستوف بجا مانده،دلیل خود کشی اشرا با این جمله توضیح داده است۰ «« زندګی در این دنیا بدون قهرمان احمد شاه مسعود بی مفهوم بوده، و دیګر زنده ماندن بدون اوبرایم هیچ ارزشی ندارد۰»» مطالبی را که شماطور خیالی واز آدرس یک شخص خیالی که ګویا تخواسته هویت اش« چیزیکه نداشته» افشا شود،نګاشته اید،از شما کامران ماجراجوی دیګری ساخته است۰اګر یما جان ای وجود داشته باشد،همیشه موفق باشد۰

 • بشنوید که در ضمن دیگر مسایل، احمد شاه مسعود در مجلسِ با قوماندان هایش چطورآمادگی جنگهای داخلی و ویرانی وطن را میگیرد.
  سخنرانی نا شنیده احمد شاه مسعود - 24 سال پیش (در سایت رزاق مأمون)
  http://razaqmamoon.blogspot.com/

  • متن که در مورد خود کشی فلمساز فرانسوی نویشته شده کاملن غیر عادلانه است ،به این طریق امکان نداره که احمد شاه مسعود ویاران او را مهر زشت زد ،بهترین قازی، وجدان انسان است نمیشه که با چنین نویشته ها محبوبیت ورادمردی های یکی از قهرمانان جهان را کاست.وقت که یک جارجی عاشق جوانمردی های کسی چون مسعود میشود وبعد از خودکشی آن ،چنین نویشته ی به پای آن سخت وجدان کشی است.درهر دو مورد ؛معلومات فراوان وجود دارد علت خودکشی فلمساز وقهرمانی های مسعود چیزی نیست که پوشیده باشد اما نویسنده متن در این دو مورد ، به مراتب بی مسوولیت وبی تفاوت است که به ساده گی توانسته چنین توهمی را بنگارد.
   این وضاحت دارد که نویشته های به این دیدبد نگری خالی از ایندیشه های ملیت پرستی وتفکر سنتیی قبایلی نیست.

  • وجدان آزاد اول کشتار مردم بیگناه هزاره، تجاوز به آنان و چور اموالشان را محکوم میکند. شما راست میگویید. این فلمساز هیچ وجدان آزاد نداشت و تا آخر عمر خود هیچ حرفی از جنایات مسعود نزد.

  • تمام سایت مامون خان مامون از مسایل ضد ایران است در حالیکه از وطنداران خود که همه به ایران نزدیک بودن و نزدیک هستند نیز در گذشته ها توصیف و تمجید میکرد ,

   شاید پول اعراب و سفارت خانه های غربی خدمت شان پیکش شده باشد !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 • shuma hazara ha sharm nadarid . az daman bala kardan khod ta qesa sakhtan dar barai yak filmsaaz khareji !kame sharm khobtar hast . magar masoud shohrat waqee nadasht qabl az kabul ?? magar rahbari moqawomat ra nadasht ? magar rahbar shuma khalili ba mashhad farar nakarda bod ? magar dostom ba Turkia farar nakarda bod ? ta emroz man guzasht mekardam . bad azin maqala dar hama jai az koka zadan wa tajawoz hai wahdati ha chon shafi dewana wa bamyani hai wahshid sohbat khaham kard ! azon guzashta ke Dawood sarkhosh ra ke shuma meparasted yak qomandan wahshi wahdati dar mazar boda wa shuma az an chashm poshided . hale ke masouud ra jahan meshnasad wa tasdiq mekonand. kone shuma ghaali ha wa jawali ha mesozad !! Moshk anaast ke khod boyad manand masoud !!! churqa az Mazari kamsaye baz wa irani dar beron kase gap namezanad ?? chura barai shafi dewana ke shuma General ham sakhta bodin kase ketab namenawisad ??? sharm khob tar hast !!! brawid enteqaam behsoodi ha ra b begired !!! ke kuchi sar wa mal shan ra gharat kardand !!! chura khamosh hasted !!!

 • شورای نظار بسیار کوشید از این قهرمان پوقانه ای چگوارا بسازد. اما غافل از اینکه مسعودف قهرمان جنایت و تجاوز بود.

  • مبازره علیه وضعیت ناگوار در کشور، مسعود را قهرمان ساخت و او به اوج افتخارات ونیک نامی های جهانی رسید که امرز هم جهان درک کردند که مبارزه مسعود در مقابل خط سرخ تروریست بین المللی ومزدوران درون کشوری اش قرار داشته است مسعود نه تنها برای کشورش بلکه برای مسعونیت جهان درآخرین تصمیم جنگیده است شهادت او را نابه هنگام تلقی کردند ودر ضمن جایگاهی بین المللی را به اندیشه های راه کشایش قایل شدند چنین نظریه بدبینانه از یک شهر وند افغانی، که مسعود نمای از کشورش در جهان است بسیار بی شرمانه وزشت است .تا این که با چنین کسی که بد از شهادتش جاویدان شده ،چانه بزنی ،ضرب المثل است که میگوید (باکسی که حالانیست جنگ مکن واز مردیت کم مکن) مسعود مبارز دیروز وقهرمان امروز است بیا تااینکه با چنین نویشته دوشمنی وکینه توزی ات را برگرفته از یک نگرش قوم پرستی وتنظمی به نمایش بگذاری ،خوب است که تو هم مثل قهرمانان برای ملت وکشورمان قربانی بتی ،مبارز امروز وقهرمان فردا باشی شاید خاک تو هم از همین کشور باشد.

  • قتل و کشتار مردم بیگناه، تجاوز به آنان و غارت خانه هایشان نه افتخار است و نه مردانگی. فقط نهایت زبونی و خفت این قهرمان پلاستیکی است. احمد شاه مسعود با جنایت در افشار نام خود را به عنوان یکی از جنایتکاران تاریخ اوغانستان ثبت کرد.

 • واقعا كه انسان مردار و مزخرف را انديشه مزخرف تعقيب ميكند.
  اقاى يما نتيجه كشف مزخرف و از كله بيمغزت همين بوده كه مجاهدين سر به كف و عده از برادران بنجشيرى انها را بد نام بسازى و ان افتخار عظيم را از مردم كشور ما بدزدى.واقعا كه در بيمايكى بايدار و بيمانند هستى.اينكه افتخارات مردم شجاع كشور خودرا ميدزدى كمتر از طالب و با كستانى نيستى تو شايد يك سك از سكان برويز مشرف باشى از تو بيشتر و بيشتر با دارت بار بار بنجشيرى كفت و اه از دل كشيد و تو امروز اه از زير ميكشى كه تعفنش جشمان هر مجاهد و همين برادران هزاره و حتى شهداى افشار را كور كرده است.ما يكل جكسن هم جوان مورد, ان هم از كوجه افشار كزشته بود, در كشف كثيف و مزخرفت كه سك كريت كم بود كه طبابت را هم شروع كردى.
  در بسيارى از كشور هاى جهان باركها و جاده ها بنام ان ابر مرد بزرك قوم تا جيك,ان قهرمان همه اعصار كشور ما نامكزارى شده است,خدا نكند كه كدام رييس جمهورى نميرد و كرنه اين سك مشرف بيشرف حاضر است كه انرا هم به باى مدافعين عزيز ناموس كشور ما ثبت كند.بسيار فيلم ها در جريان است كه ان راد مرد را جاويدان و جهانى ساخته است,خوب است كه ان فيلم سازها كدام مرض قلبى ندارند و كرنه اين شخص بيمايه و بيباه و ب ي خ ا ي ه عصاره معده خودرا بر روى كاغد ميافشند.

  • در مورد فلمساز تهمت نزنید این اندیشه شما است که به پای فلمساز مینویسد.ومسعود جنایت کار هم نبوده کسان که مردم بی گناه هزاره را در طول تاریخ قتل عام کرد قبایل های زورگوی بوده که از عبدالرحمان خان شروع تا کرزی خان که توسط کوچی ها درین آواخر تاریخ اجدادش را ازسر نویشت شاید تو یک پشتونیزم افراطی هستی که بدین طریق میخواهی درز در بین دوملیت برادر هزاره وتاجیک ایجاد کنی .کسان با تفکرطالبانی وقبایلی نمیگذارند که ملیت ها کنار هم بیایند وپروسه ملت سازی تحقق پیدا کند.

  • نیروهایی که تعرضات را در غرب کابل در 10-11 فبروری 1993 انجام دادند، همه رسماً متعلق به وزارت دفاع دولت اسلامی افغانستان بودند.

   وزیر دفاع وقوماندان اعلی دولت اسلامی در آن زمان در عملیات افشار احمد شاه مسعود بود. وی تمام مسوولیت برنامه ریزی و دستور دهی عملیات های نظامی را داشته است. وی مستقیماً قطعات جمعیت اسلامی و به طور غیر مستقیم قطعه اتحاد اسلامی را کنترل می کرد. مسعود اشتراک قطعات اتحاد اسلامی در طی یک توافقی همراه عبدالرسول سیاف، رهبر حزب به دست آورد. با وجود اینکه قطعات اتحاد رتبه های تشکیلاتی اردوی افغان برایشان داده شده بود، قوماندان ها در ساحه دستوراتشان را از قوماندانهای ارشد اتحاد و شخص سیاف اخذ می کردند. سیاف عملاً به عنوان قوماندان عمومی نیروهای اتحاد در جریان عملیات عمل می کرد و مستقیماً با قوماندانهای ارشد توسط مخابره ارتباط داشتند. در این صورت، سیاف به طور مساویانه همراه رهبری جمعیت اسلامی مسوولیت کنترل و فرماندهی را دارد.
   http://www.afghanistanjusticep...

  • شخص زير جادرى راجع به كزشته كه كزشت هرجه بود خبردشتى نكفتى كه در عاشوراى كابل كى وزير دفاع بود؟
   در يازده سبتمبر در امريكاكى وزير دفاع بوده باشد؟
   در ياوه سرايي و جفنك مانند اسحال لبانت باهم بيوند نميخورند و از بالا و ازهم از بايين روان .به اين دو سوال اكر نميمه جواب بدهى قبول داريم.

 • اقاى يما درود برشما!
  كر ما زسر بريده ميترسيديم...
  تو نه درك دقيق از فرانسه دارى و نه درك دقيق از وطنداران خود.
  اكر فرانسوى از سر بريده ميترسيد و ميمرد,بايد بعد قتل عام در الجزاير يكنفر در فرانسه زنده نميماند همه سكته قلبى ميكردند.
  نظر كه كفته صدر اعظم تركيه انجا دومليون نفر را كشتند وكسى هم معزرت نخواست. ما سكو به اشك باور ندارد.شايد شنيده باشى.
  اينكه وطندار خود را كه جان خودرا فداى نا موس وطن كرد و تو ب ي ن ا م و س ازان جشم بوشى ميكنى خاين و وطنفروش هستى.
  يكى از زور نا ليستان بزرك روسى در كابل مريض شد در دوروز فوت كرد در طياره در راه ماسكو بنام كاورز نوف.او شايد شكل مزخرف تورا ديده بوده باشد.تو زنده ولى نزد ما مورده هستى.مورده متحرك.بدر زور نا ليست كه مانند تو حيوان بى وطن را ببيند سكته ميكند.

 • هاهاهاها بسیار جالب ،ژورنالیست که سال های دشوار جنگ در پنجشیر زیر بمباردمان روس سپری نموده با دیدن یک فیلم که ۱۸ سال از اون جنگ گذشته تا به حال کسی همچون فیلمی ندیده و نشنیده، دست به خودکشی زده. هاهاهاهاهاهاها ۱۰۰ هزار آفرین به این حقلی که تو داری .از نوشته های خودت معلوم میشود که بنده خدا تا آخرین مال خانه خودرا مصرف فیلم نموده که مسعود خودش نخواسته بود اگرنه مصرف فیلم را باید حداقل کمک میشد. این مردم هست که قهرمان میسازند paigham

 • بهترین کاری که میشد آن ژورنالیست را از آن حالت بیرون بیاورد این بود که یک فلم از جنایت وحدتی ها و حواریون بابه مزاری را برایش نشان میدانند آنگاه ژورنالیست بیچاره پی میبرد که آن جنگ و به گفتهء برادران هزاره فاجعه بیربط و بی تناسب نبوده است!!! کمی سر در گیریبان کردن چیز خوبی است. یما جان هم کدام مالیخولیایی وحدتی است که چیزی دیگر نمیتوان از این قماش آدم ها انتظار داشت. من فکر نمیکنم اگر بابه مزاری و حواریون وحدتی اش مناطق مخالفین خودرا فتح میکردند جنایت شان کمتر از نیروهای مخالفین میبود.

  • سهراب عزيز انانيكه اينجا بر جند جسد نا معلوم هزاره اشك ازدها ميريزند,انها همه جواسيس با كستان هستند و هدف شان تفرقه است.
   امروز وحدت اين سه قوم بزرك كه اكثريت قاطع مردم اين كشور را تشكيل ميدهند,دشمنان وطن را بيقرار ساخته است.انها ما نند كرم در مردارى ارامش را از دست داده اند, وبه تهمت جعليات و دروغهاى بيشرمانه ميبردازند.
   امروز اين سه قوم بزرك تمام خوب و بد دنيا را تجربه كرده است,انها دشمن خودرا خوب شناخته اند.با حرفهاى كودنانه و كاذب ديكر فريب فا شيستان قبيله را نميخورند.اى اس اى با افراد فاشيست ما اب قبيله در تلاش اند تا از دوستى مستحكم اين سه قوم بزرك بكاهند.هر قدر كه بر عليه نخبه كان اين سه قوم بزرك اكاذيب ببندند به همان اندا دوستى مستحكمتر و اب ديده تر ميشود.به كو شش مكس شكر مردار نميشود.

 • شرم آور که شورای نظاریها جای شرمساری و اظهار ندامت به دو و دشنام دادن میپردازند.

 • انشالله شما شاهد باشید که سران این حزب نامبد و معا مله گر هر کدام به نوبه خود به جهنم روان خواهد شد . شورای بد نام نظار که امروز باز پوستن دیگری بر قامت بی اندام شان کرده سر نگون خواهد شد . و مردم افغان وطن از شرارت این جنایت پیشگان تاریخ خلاص خواهد شد . انشالله ان روز امدنی و وعده الهی بر حق است .

 • لعنت خدا و رسول خدا ( ص ) بر تمامی کسانی‌ که در طول سالها و قرن‌ها بر ملّت مظلوم و قهرمان سرزمین ما

  ستمها کردند بدون آنکه بازخواستی از ظلم و بیدادی که انجام دادند شود از عبدالرحمن ( لعنتی ) تا دیگران، همه آنانی‌

  که دستهایشان به خون مردم بیچاره آغشته و شکمهایشان از حقوق آنان فربه گشته است.

  این روسیاهان تاریخ وطن از طریق نوکری بیگانگان و ظلم بر ملّت خویش برای اخرت خود آتش جهنم را خریدند که
  مبارکشان باد!

 • با عرض درود به همه!

  من از مدت دو سال بدین سو در فرانسه زنده گی می کنم... در همین سال گذشته ما سالگره احمدشاه مسعود را از طرف خانه فرهنگ مسعود که من هم یکی از اعضای این خانه هستم، در سالون مجلس سنای فرانسه تجلیل کردیم که خوشبختان برادر کریستوف دوپانفلی، ریس سنای بلجیم، ژنرال موغیان فرمانده نیروهای ناتو در بوسنی و ارزگوین، نماینده وزارت خارجه فرانسه، خانم هیلین که در باره مسعود یک جلد کتاب نوشته و مثل این ها دها تن دیگر از فرانسوی، ایرانی، انگلیسی، آلمانی... و افغانی هم در آنجا شرکت کرده بودند... نه تن ها من بلکه دها تن دیگر دیدن و شنیدند که برادر کریستوف دوپانفلی راز انتحار برادرش را چگونه؟ و در کدام شرایط؟ و بخاطر چی؟ بیان نمود...
  برادر کریستوف دوپانفلی زمان انتحار برادرش را چنین گفت: بعد از این که برادرم به حمام می رود. پسر کوچک اش بعد از چند دقیقه یک صدای مرمی را از داخل حمام می شنود و فریاد می کشد... که با شنیدن این فریاد خانم کریستوف وارد حمام می شود... که کریستوف را با خون یکسان می آبد... وی گفت: کریستوف فقط یک مرمی به قسمت راست جبینش زده بود... و در آنجا نامه را در یافت می کنند که در آن نامه این متن را می آبند که فعلن این نامه در موزیم پاریس است... "زنده گی من بدون مسعود زیبای ندارد"
  این چیزیست که خانواده کریستوف دوپانفلی بیان کردند...

  چند نکته را باید گفت: مسعود نه تن ها نزد ما بلکه به نزد 43 کشور دیگر جهان به عنوان قهرمان و چهره کاریزماتیک شناخته شده است... سند این ادعا سایت رسمی احمدشاه مسعود... که سال گذشته 43 کشور از سالروز مسعود شهید به عنوان قهرمان تجلیل کردند...حتی افغان های اسراییل.
  یعنی مسعود قهرمان یک وادی نیست... که نویسنده بی طرف و صادق ما چنین نوشته اند.

  ب: مقاله نویس ما که نه هویتش معلوم است و نه هم جنیست اش... گفتند که دوپانفلی عذاب وجدان می کشید از دیدن نا بسامانی های مردم پنجشیر و از تلف شدن عمرش و از تصویری که به آینده داشت... ولی برادر دوپانفلی امروز هم که گاه گاهی ما با هم می بینیم از مردم پنجشیر و از مسوولین پنجشیر و بویژه از کار گردانان که در پنجشیر بودند و با آقای دوپانفلی در قسمت نهای شدن فلمش همکاری کردند و استتثنان از آقای مهراب الدین مستان... بی نهایت سپاسگزار هستند... این چیزیست که ما از خانواده وی می شنویم... من نمی دانم که شما از کی؟ و چی شنیدید؟!

  و یک مطلب دیگر را که از مصاحبه های کریستوف است باید بگویم... کریستوف بخاطر ملت افغانستان این شجاعت و فدار کاری را نکرده است... وی خود می گوید که من از تحرکات، نظم، شجاعت، بزرگی، و متانتی که مسعود هم در دوران جهاد و هم در دوران مقاومت علیه دهشت افگنان داشت... به حیرت می افتیدم. او می گوید که نکات کاریزماتیک مسعود مرا به خودش کشانده بود. این چیزیست که کریستوف می گوید..

  نقطه اخیر؛ این تن ها کریستوف نیست... که در باره مسعود و پنجشیر چیزی گفته است یا نوشته است.
  شما اگر فرصت دارید به سایت رسمی احمدشاه مسعود بروید... و ببینید که چندین جاده خارج از افغانستان و چندین خبرنگار، شاعر، نویسنده، متفکر و روشنفکر دیگر در ماتم و غم نبود مسعود غرق اند.

  دوست عزیز... این لفب بزرگی مسعود... نه تن ها به شما بلکه برای هزار ها متعصب دیگری مثل شما سخت تر و با عذاب تر است.

  ولی کاری از دست بر نمی آید او مثل آفتاب همیشه درخشان و برای همیشه قهرمان است.

  • احمد شاه جان فريد درود برشما.
   برادر عزيز بسيار تشكر از نوشته خوب شما.اين يك عده او غال ملتى هاى اولاده فاشيست و هيرويين كه از اى اس اى الحام ميكيرند بر نخبه كان غير بشتون دروغها و جعليات و اكاذيب ميبندند.انها از شنيدن نام مسعود بزرك ان قهرماملى ما و راد مرد تاريخ ,بر لرزه ميايند.انها تحمل نخبه كان غير بشتون را ندارند.

 • آنهاییکه مسعود را درفاجعه افشار مقصر میدانند و از وی شکوه دارند باید - بدانند که در آنزمان جنگی در کابل مشتعل شده بود - که مسعود هرگز جلو آنرا نمیتوانست بگیرد-
  مسعود اگر خواستار قلع وقمع هزاره ها میبود - در جنگ بعدی که تمامی مناطق هزاره نشین غرب کابل لز کارته سه تا دشت برچی از وجود حزب وحدت پاک سازی شد- میتوانست بد تر از افشار فاجعه بیافریند.
  اما تجربه افشار و عدم اعتماد مسعود برافراد سیاف و افراد انور دنگر پشتون تبار توانست که هزاره ها را از یک فاجعه بد تر از افشار در امان سازد.
  ضمیر

 • بله دوستان مسعود جنایت افرید اما بابه مزاری اولاد سگ نیز بدتر از او بود حالا هر دو مردار شدند

 • مسعود کثیف بانی جنگ های مخرب کابل و عامل قتل پنجاه هزار کابلی و مسوول تکه پارچه شدن اردو افغانستان این بیسواد که نه سواد سیاسی داشت نه سواد نظامی عامل اصلی جنگ های کابل بود وهمه ادارات دولتی را با ورودش به کابل توسط تفنگدارانش مورد چور چپاول قرار داد این نیمچه اخوانی که سواد مذهبی هم نداشت بی محابا منحیث وزیر نامنهاد دفاع باعث فروپاشی اردو چند صد ساله و فرار وسیع کدر های تحصیلکرده ان به خارج گردید وخودش از خداودین بیخبر مشغول قتل غارت و جنایات جنگی گردید. این عمل ناشایست و دور از انسانی این جانی وحشی باعث فرو رفتن افغانستان و کابل پایتخت ان در ورطه جنگ داخلی و بر بادی گردید.این وحشی گاهی ازبک ها را و دوستم را کمونیست و هزاره هارا مزدور ایران و گلبدین رامزدور پاکستان خطاب میکرد و حتی تورن اسماعیل هراتی را قایدر مولی هم حساب نمیکرد و دهن را باز کرده مانند سگ دیوانه هر طرف دهن میانداخت بد بختی افغانستان هشتاد فیصد از کار نامه های منحوس این انسان سگ صفت وپست بنام احمق شاه مسعودوف است ’قابل یاد اوری میدانم که کار نامه های این شخص قاتل و بانی جنگ های داخلی یعنی احمق شاه مسعودوف هیچ ربطی به برادران شریف و هموطن باوجدان و با احساس ما تاجک های عزیز ندارد .من خودم تاجک نیستم ولی برادران تاجک را منحث عضو فامیل دوست دارم.خصوصا اغاگل سالنگی و جان محمد پنجشیری را که ۴ سال همصنفی بودیم در یک مکتب.انها هر جای که است دعا میکنم جور اباد باشد.

 • سید اکبر حسینی من میدانم پول فروش سنگر های افشار به مسعود از جیب ات تمام شده که دهن را باز کرده مانند سگ ظالم و مظلوم و مدافع حقوق محرومان و جنایتکار ظا لم جنگی را در یک ردیف نا سزا میگویی انسان بیشرف و پست هستی.

 • ضمیر جان راست میگویی همان وقتی کی مسعود احمق طالبان را فرشته های صلح نامید و به پا بوی شان تا میدانشهر رفته بود یکبار دیگر با تمام رذالت ووحشی گری غرب کابل را سه روز تمام مورد حمله هوایی و زمینی قرار داد و دیدیم بعد از محاصره غرب کابل در تبانی یا طالبان وسقوط غرب کابل با استناد به شواهد و گذارش بی بی سی مسعود به خون هزاره ها تشنه بود و عکس های جانیان تفنگ بدوش مسعود بادذدی وچپاول خانه مردم غریب غرب کابل در سراسر رسانه های تصویری دنیا پخش شده بود. مسعود از هیچ رذالت در برابر مردم مظلوم و محروم تشییع و هزاره دریغ نکرد.

 • با عرض ادب خدمت تمام دوستان که در انجا نظر خود را ابراز کردن .
  من به صفت یک هزاره در آن زمان در غرب کابل با رهبر معظم حضور داشتم ما دایم تمام ملامتی را باالای دولت اسلامی همان زمان میندازیم مگر بیاید که منصفانه صحبت کنیم اشتباه از ما هم بود .
  و انقدر که حالی براداران انرا بزرگ جلوه میدهند به این پیمانه هم نبوده اگر شما سخنان رهبر معظم را در یتویوب بشنوید تمام این حرفهای که شما نوشته اید از زهن تان خارج میشود . برادارن بسیار زیاد شد از حد گذشت تمان تان زندگی های راحت در اروپا دارید برق گاز و یگان لزایز دیگر هم با این حرفهای خود درد مردم مظلوم را اضافه میکنید بیاید بس است حال وقت ساختن رسیده گذشته را فراموش کنید . قسمیکه قبلا هم اشاره کردم اگر شما به سخنان رهبر عزیز کوش فرا دهید به زبا خود میگ.ید که یک تعداد از قزلباشان که قبلا در این منطقه زدندگی میکردن کشته شدن . در جنگ الوا تقسیم نمیشود طبعیی است که نفر کشته میشود اگر ما در انجا موضع نمی گرفتیم انها چرا کشته میشدن . به صفت یک دوستاز برادر خود جناب میرهزار این است بس کن از این بیشتر در اسیاب دشمن غله نندازید .
  دوستانی که اگر کدام مطلب دارن لطفا از طریق ایمل برایم نوشته کنید

 • حسادت هـم بد مرض است عقل را قاصر و وجدان را مكدر ميسازد. آنهـايكه به شخصيت مسعود بزرگ ميتازند رنج ودرد شان شدت خواهـد گرفت زيرا شخصيت او تنهـا مورد توجه فرانسوى هـا نه ،بلكه سايرى مردمان دنيا هـم به زبان هـاى مختلف با كارنامه اين اسطوره آزادمنشى آشنايى حاصل نموده واو را مورد تحصين وتمجيد قرار ميدهـند،مردم دنيا مسعود را از ديد اين حسودان كوردل وتبارگرا نمي بينند وفارغ از علاقه من وحسادت شما به او نگاه ميكنند به چندين زبان دنيا در مورد زنده گى نامه ى وى فلم در حال تهـيه شدن است ، آشنايى با مسعود بزرگ هـر روز بيشتر ميشود حسودان كوردل وتبار گرا درد ورنج تان شدت خواهـد گرفت، حسادت بيمارى نا علاج است.

 • تفاله های شورای نصوار بشمول دبل عبدالله باید توبه ومعذرتخواهی کند از مردم افشار وباقی مردم کابل بخاطر قتل وویرانی کابل یا مردم به دادگاه لاهه و سازمان ملل شکایت کند عجب دنیا قاتل و مزدور جنایتکار جنگی احمق شاه مسعودوف ارزوی پادشاهی و رای از باز ماندههای مقتولین جنایات شوارای نظار دارد.

 • مسعود معلومات ابتدایی از حقوق انسانی نداشت و یک قوماندان چند نفره مردم کوهی و اطرافی بود که لطف جاسوسی پاکستانی ها وبعدا روس ها و قاچاق زمرد و خیرات پاکستانی ها اردوی افغانستان را انحلال و وسایط زرهی و تخنیکی را به قیمت اهن پاره به پاکستان فروخت و بعدا به جاسوسی روسهامشغول شده از شغل پنچر مینی و سقاوی به ارزوی پادشاهی با دزدان سر گردنه و مسلح خویش در کابل بعد از چور ادارات دولتی مشغول قتل تاراج و ادمکشی گردیده ولی با امدن طالبان مانند موش به شمالی گریخته و زمانیکه ساحه کنترول اش از غار کون اش کرده تنگ تر بود توسط طالبان به جهنم سپرده شد و کار نامه های رذالت و شیطنت و جنایت اش برای همیش بسته شد.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.

 • مسعود جاویدان است- چند نوشته ضعیف و بد بینانه نسبت -غیر تعلقیتش به اقوام - شورای هماهنگی - انگلیس- ایران- پاکستان وترکیه -نمیتواند - اورا خدشه دار سازد.
  همین حالا هم- اوغانملت و طالب به سرگرده گی کرزی و غنی کوچی- در زد و بند با باداران -پاکستانی- و ترکی خود - به ترکیه بسر میبرند و هراس شان -از ازدست دادن -قدرت طالبی و کوچیکریست- که لرزه به اندام شدند.

 • مسعود معلومات ابتدایی از حقوق انسانی نداشت و یک قوماندان چند نفره مردم کوهی و اطرافی بود که لطف جاسوسی پاکستانی ها وبعدا روس ها و قاچاق زمرد و خیرات پاکستانی ها اردوی افغانستان را انحلال و وسایط زرهی و تخنیکی را به قیمت اهن پاره به پاکستان فروخت و بعدا به جاسوسی روسهامشغول شده از شغل پنچر مینی و سقاوی به ارزوی پادشاهی با دزدان سر گردنه و مسلح خویش در کابل بعد از چور ادارات دولتی مشغول قتل تاراج و ادمکشی گردیده ولی با امدن طالبان مانند موش به شمالی گریخته و زمانیکه ساحه کنترول اش از غار کون اش کرده تنگ تر بود توسط طالبان به جهنم سپرده شد و کار نامه های رذالت و شیطنت و جنایت اش برای همیش بسته شد.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,..............

 • agar massoud ba haqhe een dewana ha wa wahdati ha namerasit, tcheqadar kala digar ra hazara ha mekh merkardan? Aya yak roz shoda, ke Hazara ha az mekh kadan kala ha mahzarat bekhwahan? ya az degar rawesh haye qhair ensani? Pashtun wa tajik har tche ke mekonat, baz ba zan kese mesle eein hazara ha tajawoz nakard. magar hazara be tamame wahshat wahshi gari khod ra ta abad neshan dad. on rozi ke hazara ha az dewanagi haye khod toba konanad, rosi khoshbakhti mebashad. hala ham, agar kala mekh namekonannd, ba mesle dewana ha haasa wa hossain gofta mardum ra azyat mekonan. Ho diwana ha, hassan wa hossain ba raza khoda shaeed shodan wa kheili sal hast ke zenda nestan. shoma tchora mardom ra mardume zenda ra ba azab mekonen. wala ke besiar diwana hasteen.

 • سلام ! فرانسه خیلی ضربه اقتصادی زده به ملت افغان . این بز فراری بی دین وکافر شعله ای همه سنگهای قیمتی افغانستان را به فرانسه نصف قیمت داد این شخص به ظاهر خبر نگار دزد زمردهای افغانستان بود خوب شد که مانند مسعود مردار شد .

Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس