در همین بخش

صفحه نخست > دیدگاه > کوچیان یا آوارگان سر زور

کوچیان یا آوارگان سر زور

حامد حیدری
دوشنبه 20 فبروری 2012

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

نخست ازهمه برای اینکه سؤ تفاهم رخ ندهد از تمامی کمیته ها ، انجمن ها ومسؤلین دفاع از حقوق مسلم کوچیان که شاید تبعه افغان باشند ؟؟ پوزش میخواهم.

ازمقامات ومدافعین کوچی های افغانستان تقاضا میشود تا نخست ازهمه موقف مدنی کوچیان وقبائل آزاد را برای مردم افغانستان روشن سازند.

قبل از اینکه درین مورد صحبت نمایم ایجاب میکند که تبصره کوچی درمورد سرشماری درافغانستان داشته باشیم .

از یک قرن به اینطرف جای خجالت وتآثر به نهاد های مسئول افغا نستان بوده که نتوانستند رقم ازشهروندان افغانستان را تهیه کنند تا مطابق به ان برای وطن و ملت شان برنامه ریزی کنند. مه فکرمیکنم ا فغانستان یگانه مملکت درروی زمین خواهد بود که سرشماری وجود نداشته وهمیش تعداد نفوس تخمینی بوده که از 12 ملیون آغازکردیده وفعلآ درحدود 28-30 ملیون حدس زده میشود که تکرارمیکنم که رقت باراست ومتآسفانه اکثریت وزیر صاحبان از ارقام ، اعداد واز فیصدی های حرف میزنند که نمیدانم این سخنرانی های شان به چه اساس چه میباشد؟؟ که معمولآ این ارقام را وزیر صاحبان مالیه ، داخله ، صحت عامه..............وغیره درکانفرانسهای داخلی وخارجی برای بدست آوردن کمک های بیشتر جهانی ارائه مینمایند .

شما شاهد هستید که نبود رقم دقیق افغانها همواره هم برای ملت و هم برای دولت درد سر ساز بوده است. کوچکترین نمونه ان برگذاری انتخابات های پی درپی در افغانستان پس از سقوط رژیم سیاه طالبان بوده. در انتخابات ریاست جمهوری و هم در انتخابات پارلمانی حدود چهل میلیون اوراق رای دهی چاپ شد در حالیکه هیچ رقم از رای دهندگان در دست نبوده که میتوان انرا برای تقلب در انتخابات برجسته ساخت. در همان اوایل گفته شد که ارواق اضافی را پس از پایان انتخابات در برابر رسانه ها اتش خواهند زد اما مه بعنوان یک خبرنگار در انوقت هیچ گاهی شاهد عملی شدن چنین اظهارات نبودم و حتی گفته نشد که چه تعداد از اوراق رای دهی اضافه بود. این موارد انتخابات های قبلی بود.

من کسی و یا مقام کمیسیون مستقل انتخابات و یا مقام های دولتی را به انجام تقلب و یا زمینه سازی ان متهم نمیسازم بل میخواهم بگویم که نبود رقم دقیق نفوذ سبب این بی بند وباری ها شده است.

موضوع دوم دادن تذکره تابیعت است که در نوشته های بعدی انشاالله درباره ان توضح خواهم داد .
برگردیم درمورد حل پروبلم کوچیان و سوالاتی از مدافعین آنها :

1 – چرا ازچند سال به این طرف همه ساله کوچیان باعث جنجال ها بین اقوام وکشمکش های نژادی میگردند که همه این درگیری ها بین اقوام (کوچی پشتون) واقوام دیگردر ولایات مختلف افغانستان میباشد. ما به شکل کافی غرق درپروبلم ها ومشکلات وطن خویش بوده امید است این کشیدگی های بی اساس را هرچه زود ترخاتمه دهیم .

کوچی برای که گفته میشود ؟ برای انانی که حق دیگران را دعوا کنند؟

برای انانی که در بهار و تابستان گوسفندان شان در دست های پاک و سر سبز افغانستان بزرگ سازند و در زمستان گوشت انرا برای ایرانی و پاکستای ها بفروش برساند؟ من اگر اشتباه نکرده باشم میتوان این کوچیانرا آ وارگان سر زور نیز نامید و درهرمنطقه که تشریف میبرند بدون دلیل خواهان ملکیت اجداد ونیاکان خویش اند که اصلآ اگر دقیق شوید اینها گورستان مشخصی هم نداشته گاهی درا فغانستان وزمانی خارج از وطن مردگان خودرا دفن نموده و بحرکت خویش دوام میدهند..... یک تعداد شان درشمال ، عده دیگر درفراه ، هرات ، بلوچستان ، ننگرهار، لغمان ودربسیاری شهرها وقریه جات پاکستان نظر بفصل درگردش بوده وچندین بارباعث کشمکش های خونینی گردیده که چندین بار زد وخوردهای مسلحانه درمیدان وردگ وحتی درساحه بگرامی کابل بوقوع پیوست که منجربه قتل انسان های این سر زمین گردیده است .

همه ملت درجریان قرار دارد که درگیری ها مین کوچی ها و هزاره ها درولایت میدان وردگ به یک بزنس و یا تجارت برای حامیان دوطرف مبدل شده است. بطورمثال ریاست جمهوری برای اسیب دیدگان دو طرف مقدار پول را در اختیار کمیسیون که برای حل این مشکل ایجاد شده بود قرار داد اما هیچ گاهی پول در اختیار مستحقین قرار نگرفت و حتی اقای محقق که خودش را حامی هزاره های مظلوم قلمداد کرده است برای بدست اودن حقوق هزاره ها و جبران خساره برای انان دست به اعتصاب غذایی زد و چندین بار تظاهرات را درکابل به راه انداخت اما بدون اینکه مشکل هزاره ها پایان یابد اعتصاب اش را شکست و از تظاهرات درکابل هم دیگر خبری نشد که این خاموشی اقای محقق سوال برانگیز بوده و مه فکر میکنم شاید ............ به این همه نه تنها همان سال مشکل کوچی ها حل نشد به درسال های اینده ما شاهد درگیری دوباره میان کوچیان و هزاره ها بودیم که خود از ووضعیت پیش امده گزارش تهیه کردم که به گفته مردم عام دل کافر به حال هزاره های میسوخت، با انکه تصاویر زنده از حضور افراد مسلح در میان کوچی ها و تصاویر چنگ افزارهای سنگین انان به نشر رسید و آمر امنیت انوقت ولایت میدان وردگ به صراحت گفت که کوچیان سلاح های ثقیل دراختیار دارد اما هیچ گاهی موضوع ازسوی حکومت پی گیری نشد.

2 – و موضوع جالب تر از ان در دهه های آخیرسبب اکثریت مهمات ، سلاح وجنگ افزارهای طالبان ازممالک همسایه خاصتآ ازپاکستان توسط کوچیان انتقال یافته که باعث قتلها وکشتارهای کوناگونی درسراسرافغانستان شد .

پرچه گفته میشود که شماری ازکوچی ها در انتقال اثار تاریخی افغانستان و چاقاق مواد مخدر نقش داشته اند اما بخاطر نبود اسناد دراین باره از جزئیات درمودر خود داری میکنم.

راه حل در چیست ؟؟

الف - دراولین قدم کوچیان باید هویت خود را ثابت بسازند که مربوط به کدام مملکتی : افغانستان ، پاکستان ، ایران و....میباشند ؟؟ تا بتوانند طالب میراث اجدادخود گردند.

ب - بائیست که منطقه وولایت خود ها را تعین نمایند یعنی میخواهند کوچیان ولایت قندهار، مزار شریف ، ننگرهار ، بلوچستان ،پروان.... کدام ولایت باشند؟؟ البته انتخاب بدست خود شان میباشند .

ت - و هیچ گاه حق ندارند که امتیاز تمامی ولایات افغانستان را را داشته باشند به معنی اینکه حق ندارند در تمامی ولایت ها زمین های شخصی مردم را زیرنام علفچر غصب کنند .

ث - بعدآ اگرخود را افغان میدانند در اولین فرصت به ولایات انتخابی شان مراجعه نموده وتذکره ماننداکثریت اتباع افغان را بدست بیاورند که با داشتن این ورقه هویت شانرابحیث افغان ثابت ساخته که به اساس آن امتیاز کوچی گری خود رامطلقآ حفظ نموده ومیتوانند بحیث کوچی وطرز زندگی کوچیان به زندگی نور مال خود در ولایات منتخبه خویش مانند سائیر افغا نها و بنوع دلخواه خودزیست نمایند و بیشترازین ازنام کوچی حقوق دیگران رادر سراسرکشور صلب ننموده به بدین ترتیب جلو همه کشمکش ها و اختلافات همه ساله چیده خواهد شد .

« ناگفته نبایدگذاشت که با داشتن تذکره هویت جعلی میتوانند درچندین ولایت کوچی باشندکه جلو گیری این موضوع مربوط دولت بیقدرت و نا به سامان افغانستان میباشد»

ج - ازهمه مهم تراگرحاضربه گرفتن کارت هویت ( تذکره ) نشدند آنها بحیث تبعه افغان شناخته نشده ودرهیچ یک ازنقا ط افغا نستان حق طلب مسکن واراضی رانخواهند داشت که میتوانند طبق معمول به هر کجائیکه خواسته باشند گشت وگزار نموده و به هیچ گونه حق تشنجات وجنجا لهای بین مردم شریف افغانستان برایشان داده نشود.

در پایان از تمامی مدافعین حقوق کوچیان در افغانستان خواهش میشود که برای پایان دادن به این مشکلات وطن خاتمه داده ویا اگر نظریاتی داشته باشند لطفآ ارائه دارند.

آنلاين بنگريد :

پيام‌ها

 • پیشنهاد های خیلی خوبی اند. بشرطیکه در توضیح تذکره مانند همیشه تقلب رُخ ندهد.

 • سلام خدمت همه
  جناب اشرف غنی احمد زی با دار و دسته خودکه نماینده کوچی ها بوده در راس دولت کرزی قرار داشته حتی کلید اداره دولت میباشد.
  کو چی ها در واقعیت هم افغان وهم پاکستانی است مگر از افغان های وحشی که نه قبرستان مشخص ونه خانه مشخص ونه مکتب مشخص ونه ادرس مشخص و نه مسیر مشخص ونه اداره مشخص دارند وظیفه انها قچاق چور چپاول بینظمی تجاوز در چامعه سراپا ویران افغانستان بوده و از دست اورد های حکومت سه صد ساله پشتون ها در افغانستان میباشد
  به نظر این حقیر سراپا تقصیر یگانه راه حل این منازعه که نه سخ بیسوزد و نه کباب کار شود که هم خداخوش شود و هم خرما بدست اید وهم یار نرنجد وهم دل یار بدست اید .
  افغانستان از برکت وجود گذشتگان که خدا همه انها را رحمت کند از مساخت وسیع بر خور دار است که تا هنوز دست نا خورده باقی مانده است.
  میدانید که خدا اول عقل انسان را از وی میگیرد بعدا روزی انرا اگر خدا عقل ادم را از ادم نگیرد هیچ وقت روزی انسان را گرفته نمتواند.
  ما فقط افتخار به دشمنی هم دیگر داشته و عادت کرده ایم اگر نه سر زمین های وسیع زراعتی برای زراعت که از کیفیت عالی بر خوردار است مثلا دشت های هلمند فراه نمروز وسمت شمال برای مردم هزاره که مستحق اول است باید توضیع شود و این مردم را اجازه بد هد که کار کند بعد از 10 باز شما بیروید بیبینید که که این مردم چه جور کرده است شاید نشناسید که این افغانستان است و به عوض ان تمام مناطق مرکزی را که از کوهستان های بزرک تشکیل شده پارک های حیوانات وحشی و چراگاه های کوچی ها بسازد هم هزاره راضی صاحب زمین حاصل خیز شده و هم کوچی ها صاحب چراگاه ها گردیده است و هم تعصب و کینه بین هزاره و پشتون است از بین رفته و هم یک قسمت از سر زمین افغانستان سر سبز و خرم میگردد.
  فقط به یک شرط و انهم که باز کوچی ها امده دعوا نکنند که این میله جای زمستانی ما بود.
  بهترین نظر اینست که قسمت های زمین های کشت ناشده بین سرحدات ایران و افغانستا را به مردم هزاره توضیع نماید و این مردم زحمت کش و با خیرد بهیشت برین خواهند ساخت اگر میگی نه بفرما امتحان بکو.

 • بیخشید مزاهم پیدا شد
  هم لعل بدست اید و هم دل یار نه رنجد .

 • دوستان سلام ! برای جلوگیری از خودسری های طالب کوچی در اوغانستان هیچ راه و چارۀ نیست جز بستن سرحدات خط دیورند . تا وقتیکه کوچی لر و بر آزادانه در دوطرف خط رفت و آمد داشته باشند ، هیچ تذکرۀ وهیچ قانونی این طایفه بادیه گرد و خیمه نشین را اصلاح و سربراه ساخته نمی تواند . وقتی سرحدات بسته شد و کوچی اوغانی از کوچی پاکستانی خود را جدا ساختند ، آنوقت است که مردم متمدن بالای این کوچی های صحراگرد قانونی وضع نمایند تا آهسته آهسته این طایفه به طرف انسان شدن بروند ، در غیر آن اگر همین آش باشد و همین کاسه روی آرامی و پیشرفت را دیگر اوغانستانی ها تا زنده اند نخواهند دید .

 • محترم حامد حیدری سلام!
  مقالهء خیلی منطقی وزیبا نوشته اید ولی انتقاد کوچک من این است که
  اززبان گفتاری خیلی استفاده کرده اید تا زبان نوشتاری ولی بازهم مقاله خیلی دقیق وعدالت پسند
   نوشته شده است از اینکه درتلویزینون طلوع تشریف دارید امید وارم که لینک زیررا مطالعه کرده
   دریکی از برنامه های پرس وپال تان این مردیکه حالا دروزارت دفاع ایفای وظیفه میکند
   مورد پرس وپال قرار گیرد تشکر
   پرویز بهمن
  لندن

  http://sadaimazlom.blogspot.com/view/classic

  آنلاين بنگريد : http://http://sadaimazlom.blogspot....

 • Hamed ayadari yak dega az gozok hai tolotv ke acte roshanfekere ra mekona

جستجو در کابل پرس