سردار امیری

روزنامه نگاری را در دانشگاه کابل خوانده ام. گاه می نویسم. و عاشق کتاب خواندن هستم.افغانستان را دوستدارم، اما نه مثل طالب.

hyl.blogfa.com

فرستادن پيام

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس