صفحه نخست > دیدگاه > روشنفکران یا مدافعان سنگر استعمار؟

روشنفکران یا مدافعان سنگر استعمار؟

محمد میرویس غیاثی
پنج شنبه 28 آگوست 2008

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

از جانب بعضی از فرهنگیان و دوستان از من به تکرار خواسته شد تا نظر خود را در روشنی ارشادات دین مبین اسلام در رابطه با قضیهء «پرویز کام بخش» به نشر بسپارم.

از آنجاییکه این موضوع آنقدر به بحث و جدال گرفته شده بود که دیگر مجالی برای گفتن حرف حق و تحقیق علمی اسلامی باقی نگذاشت. نه اینکه در این ارتباط حرف حق گفته شده باشد، بلکه بخاطر غوغا سالاری که هر دارندهء یک قلم پای لچ کرده و داشته های درونی خود را و آنچه را درست پنداشته بود افراز داد، یا هم حرف های دیگران را جویدند و آنقدر جویدند و جویدند که بی مزه و فچ شد.

غوغا چنان فضا را تیره کرد که گفتن حرف حق، به مصابهء گویا طرفداری از قشر متحجر؟ نادان؟ قرون وسطایی؟ ملا های بی سواد؟ جنگ سالار؟ تروریزم؟ ناقضین حقوق بشر؟ ووووو ؟ تلقی می شد.

این بود که ما سر به زانوی تعمق و دل به نظارهء حالت اسفبار دانش و روشنفکری جامعه خود دوختیم... خواندیم و خواندیم... آنقدر خواندیم که در اصل موضوع به هیچ نتیجه ای نرسیدیم،... حتی داشت تقلید، دروغ، بهتان، سفسطه، خرافه، میر غضبی، بی سوادی، نا آگاهی، بی حکمتی، چرند گویی، ووو.... ذهن و روان ما را هم مثل خره میخورد و داشت به آن زنگار میزد...

در این دورهء کوتاهی از تعمق و یا نظاره گری برای من یک کشف بزرگ دست داد؛ آنهم با برگشت به مسایلی که در این شش سال گذشته در کشور ما بوقوع پیوسته است. یعنی مدت هجوم امپریالیزم، حقوق بشر؟ دموکراسی؟ یا هر چه شما میگویید ...؟ و این کشف بی ارتباط به قضیه کامبخش نیست.

در این مدت:

1ـ به ناموس افغانی تجاوز صورت گرفت.

2ـ قرآن بزرگترین شعار دینی ما به کرات زیر پای لگد مال گشت.

3ـ مغبچه های افغانی با افتخار اعلان کردند که با جنرال امریکایی هم بستر میشوند.

4ـ هزاران نفر خانه و کاشانهء خود را از دست داد.

5ـ فرزندان و دختران جوان از فامیل خود جدا کرده شدند و تا حال از سرنوشت شان درکی نیست.

6ـ از همه بدتر؛ رونق فحشا، شراب، قمار، دزدی، رشوت، اختلاس و... در همه شهرها، بویژه شهر کابل دارد بیداد میکند.

7ـ در اوج این شرمساری ها در توپهای فوتبال کلمه مبارک «لااله الاالله محمد رسول الله» طبع شد و برای فوتبال کردن و لگد زدن از آسمان کشور برای جوانان ما ریختانده شد تا مقدس ترین چیز خود را با لگد بکوبند...

8ـ در سطح جهانی هم دو باره پیامبر بزرگ اسلام توهین میشود و در دهها روز نامهء غربی آن کارتون های توهین آمیز از پیامبر بزرگوار اسلام به تکرار نشر میگردد...

این ها شمه ای از دستاورد های آن شعار های پر طمطراق آزادی بود که در کشور ما در روز روشن بوقوع پیوست و همه دیدیم و لمس کردیم...

کجا هستند روشنفکران ما؟ که در همچو موارد بسیار مهم و جاودانی قلم رنجه نمایند؟

مرور بر این پدیده ها و جامد بودن قلمهای روشنفکران؟، گنگ بودن قلقله گران و خطیبان؟، کور بودن صاحب نظران؟، بی توجهی حاکمان؟ و کر بودن محققان؟ و برخورد بسیار سطحی با این وقایع. در مقابل اینقدر نگاشتن و چرت و پرت گفتن در قضیهء «پرویز کامبخش» و یا «ارزشها زبان و یا اصطلاحات ملی» برایم مسلم گردید که این روشنفکران ما؟ دنباله رو صدای دول استعمار گر و بیگانه هستند، تا ارزشهای مقدس و ملی خود ما...اینها در سنگر دفاع استعمار قرار دارند..

این روشنفکران و قلم بدستان در مقایسه با این جریان ها و بر خورد های کاملا دو گانهء خود موارد ذیل را به ما ثابت کرده اند:

1ـ اینها جز مقلدان کور و دنباله رو دیگران چیزی نیستند، نه خود فکر میکنند و نه از خود چیزی دارند، بلکه گفته ها و اندیشه های استعمار گران و بیگانگان را نشخوار میکنند.

2ـ اینها اسلام را تنها از فامیل خود به ارث برده اند و در مقابل دین و ارزشهای اسلامی و ملی اندک احساس و توجه ندارند.

این را هم باید بدانید که «اسلام میراثی و مقلدانه را خداوند قبول ندارد، تا اینکه خود هر شخص درک و احساس اسلامی نداشته باشد».

3ـ اینها نان را به نرخ روز میخورند و تنها متوجه هستند که از غوغای روزانه عقب نمانند.

4ـ ارزشهای دینی برای اینها حیثیت درجه آخر را دارد. قدرت، قوم، قبیله، زبان، پول، جایزه های غرب، شهرت و... نصب العین و هدف ایشان است.

5ـ در نهایت اینکه اینها در زمره کسانی شامل میشوند که خدا و پیامبرش آنان را معرفی نموده است و بهتر است شما خود تعبیرات قرآنی و احادیث را در این مورد بخوانید:

الف: کسیکه «شعائر الله»را تعظیم میکند هر آئینه آن ـ نشانهء ـ از تقوای قلبی اوست». آیت کریمه
شعایر الله همین قرآن، پیامبر، مکه، قربانی، مسجد و احکام ضروری دین است. کجا هستند این روشنفکران که در حین تجاوز به این شعائر الله حرفی بزنند؟ شاید هستند ولی نه روشنفکران مسلمان!

ب: «مومن نیست یکی از شما تا اینکه من «پیامبر» برایش از پدر، مادر، فرزند، مال و همه مردم محبوب تر باشم» حدیث شریف.

اینکه با این همهء توهین و تحقیر در برابر قرآن، پیامبر و دین در سطح بین المللی و ملی صورت میگیرد و روشنفکر افغانی آب در دلش تکان نمی خورد نشان دهنده مفهوم و مورد همین حدیث است.

ج: «همین قدر دروغ و گناه برای یک شخص کافی است که هر آنچه را می شنود حکایت کند» حدیث شریف.
اکثر حرفهای روشنفکران ما در باره کامبخش جز شنیدگی ها، حدس و گمان و تقلید چیزی دیگری نبوده است و خود ایشان از حقیقت آگاهی ندارند. «هر چه را شنیدند به آن می پردازند، بدون اینکه کمترین آگاهی از آن داشته باشند و گمان راه به حق رسیدن نیست».

د: « روزی فرا می رسد که شما از کفار و دشمنان خود چنان پیروی و تقلید میکنید که، اگر آنها در سوراخی سوسماری هم داخل شوند شما از پی آنها داخل میشوید ـ بدون آن که از حقیقت آن بدانید ـ» حدیث شریف.

این هیاهوی مقلدانه و این قدر شور و شغب برای ملالی جویا، پرویز، زلمی غوث، عبدالرحمن مرتد و... غیر از تقلید و دنباله روی صدای به اصطلاح حقوق بشر و آزادی بیان؟؟ و در مقابل خاموشی در برابر توهین به ارزشهای اسلامی و ملی ... چه میتواند باشد؟

خلاصه از هر جانبی که بحث شود باز هم ما در ترازو و میزان اسلامی و ملی پر کاهی نیستیم و خدا خیر این ملت را پیش کند « با این دیک و با این شلغم» .

چه بلای بد بدتر از اینکه روشنفکران ملتی؟ دنباله رو و مقلدی بیش نباشند و همچون روباط های که پیام برایشان جا سازی شده باشد حرف بزنند و عمل کنند.

********

در آخر این سروده علامه اقبال «رحمة الله علیه» که مشخص برای ملت ما سروده است، میتواند چراغی کوچکی باشد بر فراز راهی گم کرده راهان روشنفکر ما. اگر دلی، گوشی، خردی، چشمی و فکری باشد؟

چون چراغ لاله سوزم در خیابان شما

ای جوانان عجم جان من و جان شما

غوطه ها زد در ضمیر زندگی اندیشه ام

تا بدست آورده ام افکار پنهان شما

مهر و مه دیدم نگاهم برتر از پروین گذشت

ریختم طرح حرم در کافرستان شما

تا سنانش تیز تر گردد فرو پیچیشدمش
شعلهء آشفته بود اندر بیان شما

فکر رنگینم کند نذر تهی دستان شرق

پارهء لعلی که دارم از بدخشان شما

می رسد روزی که زنجیر غلامان بشکند

دیده ام از روزن دیوار زندان شما

حلقه گرد من زنید ای پیکران آب و گل

آتشی در سینه دارم از نیاکان شما

پایان

آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید

پيام‌ها

 • به نظر من این یک واقعیت دردناک است. از همه بدتر اینکه؛ در افغانستان کسی را روشنفکر میگویند که، اندیشه های غیر اسلامی داشته باشد. و این نهایت بی خبری یک ملت است که، اصلا روشنفکر نداشته باشد و یا تنها از آن نامی باشد و بس.

  • میرویس عزیز سلام واحترام ازجانب بنده برای شما درساعت نیک تقدیم است. اما بعد عرض میگرددکه عزیز برادر این همه برای رفتن به بهشت شریف فشار نیاور که آخرش از جهنم بیرون میزند. ولله هی!

 • جناب اخند غیاثی
  اولا جای بسی شکر است که شما ملا ها هم بعضی از کلمات چون روشنفکر . دموکراسی ازادی و غیره را یاد گرفته اید. چون معمولا شما از کلمات چون صیغه. زندان. شلاق. کشتن. و ردن و بستن حرف میذنید.
  نمیدانم چرا این 6 سال است که توجه شما را بخود جلب کرد. گویا اینکه افغانستان فقط درین 6 سال است که مورد ستم قرار گرفته باشد.

  امما موضوع پرویز کامبخش.
  این موضوع برایی تمامی انسان ها و حتی انهایی که افغانی نیستند معم و با ارزش است. چون این صدای میلون ها انسان است که توسط نظام قرون وسطی خفه میشود نه صدای یک فرد! و درین میان شما صدها سازمان و تشکیلات ازادیخواه را دنباله رو استعمار و... میپندارید؟
  ایا ارزش دینی بهتر از ارزش انسانی است؟ شما میگویید که< مغبچه های افغانی با افتخار اعلان کردند که با جنرال امریکایی هم بستر میشوند> این ادعای مسخره تان بر اساس کدام مدرک استد؟
  اگر این < مغبچه های افغانی> به عقد اخندی پیری که 20 تا زن دیگری هم میداشت در می امد انوقت هم شما اعتراز میکردید؟
  چون مطمانم که خیلی از دوستان دیگری نیز جواب مناسب برایت خواهم فرستادند در همینجا بس نموده و صمیمانه بعرض میرسانم که چشمانت را باز نموده و خوب نگاه کن و ببین که ازادی بیان چه نعمتی بزرگی است که از برکت ان حتی متعصب ترین انسانها هم میتواند ابراز نظر نماید(چنانچه درین سایت میبینی).
  با تشکر از کابل پرس? که ان امکان را بما داده.

  صمیم

  • آقای غياثی ! نوشته شما نيز يک « فحشاء» است . فحشا با ذهن جوانان ، فحشا با ذهنيت عامه که کم کم فهميده است اسلام يعنی چه؟ اسلام يعنی سياف ، اسلام يعنی محسنی ، اسلام يعنی قلدری ! مقاله ای علمی و مستدل همين هفته ، زير عنوان ( دين ايرانی ، خربزه ( خربوزه ) ايرانی ) در سايت اخبار روز ديدم . راستی هم اگر در انتخاب دين ، به اندازه گزينش خربوزه ، دقت می شد ؛ اين طاعون های اجتماعی ، پيهم به سراغ ما نمی آمد! البته اين که افغانستان ، روشنفکر ندارد ، درست است اما گويا شما دنبال « روشنفکردينی » از نوع مجاهدين خلق ايران و عبد الکريم سروش هستيد ، اينان را، ما روشنفکر نمی دانيم بلکه « دلال فحشاء» و معتکف بارگاه استعمار شرق و غرب ميدانيم . وا لسلام ! محمود عنايت

  • دوست عزیز سلام
   امید که همیشه شاد موفق باشید
   شما از زیر پا شدن دین اسلام گفتید نوشتید ولی یک نگاه کوتا به کشورهای که بر اساس دین حکومت دارد واقعا فرق آنها با کشورهای غیر دینی از نظر حقوق بشر آزادی بیان وغیره در چه می باشد که ما از آن بی خبر هستیم
   تازه هرچه بدبختی جهالت حق کشی نا براری در همین کشورهای حاکم است که سیاست های آنها بر اساس دین بنا گذاشته شده است.

   آنلاین : http://www.a-basirat.blogfa.com/

 • سلام آقای میرویس!
  حقایقی را که اشاره فرمودید، واقعیت است؛ اما نباید افرادی را که هدف نوشته شماست، روشنفکر بنامید. روشنفکر، لازمه اولش معرفت است و این خاصیت در میان نویسندگان افغان نظیر بنده بسیار نادر است.
  ثانیاً من همراه با شما در فکر آنم که تا کنون چه کسی از این ارزش ها بهره برده است که شما آن را در خطر می بینید؟ آیا مدلولی برای بیان با معرفت خویش دارید؟ غیر از صحابه و آن هم بعضی از آنان؟
  اگر شما با این نامه، حقیقت اسلام را با فریماسونر های اسلامی به اشتباه گرفته باشید چه؟
  وقتی خادمان امپریالیزم را شناخته اید، خادمان آتش نفس و دستار و ریش دار را نیز لطفاً نام ببرید، که دین را سر برهنه ها خراب نمی توانند. دین را ملا های قاتل، ملا های تریاک کار، ملا های قاچاقچی، ملا های لواط کار، ملا های دالر دوست، و ملاهایی که هر روز راه را برای تعرض مکرر ناتو بر خانواده های پشتون هموار می کنند برباد کرده اند. نظر خویش را در مورد آنان نیز لطفاً اسلامی بیان دارید!!!
  با احترام

 • سلام آقای میرویس
  نقد شمارا مطالعه نمودم
  ولی آنچه راکه استاد شما سیاف دربرابر مردم بیگناه کابل انجام داده وهزاران خانه وکاشاناه مردم را درخاک خون کشیده وازنام اسلام چه فجایع را انجام داده بود که خود شما هم بحیث سکرتر آن ایفای وظیفه مینمودید هیچ یاد نکردید صرف ازشما میخواهیم روی
  این موضوع که یاد کردیم کمی روشنی به اندازید
  دوست شما فایق

 • Salam ba hama
  Dostan gerami omedwaram ba nawesonda in mazmon ba andaza sawya ash jawab benawesed chon az mohtawae matlab malom mehsawad yak nemcha molae besh nist wa sawad kafi ham nadarad shoma metawanid mazamin be mohtawa ora ba ishtebahat imlae wa inshae wafer dar site khawaran bekhaned wa bekhanded
  Ihteram

 • قرآن بزرگترین شعار دینی ما به کرات زیر پای لگد مال گشت.

  در سطح جهانی هم دو باره پیامبر بزرگ اسلام توهین میشود و در دهها روز نامهء غربی آن کارتون های توهین آمیز از پیامبر بزرگوار اسلام به تکرار نشر میگردد...

  ---------------------------------

  جناب غیاثی نخست اینکه اگر به قرانکریم توهین و بی احترامی هم شده بیشتر از طرف همان تکه داران مذهبی یعنی طالبان متحجر هنگام
  سوزاندن مکاتب گردیده است و ثانیا به ارتباط کارتون ها در کشور ما یازده نفر جان خود را از دست داد در حالیکه دور نمی رویم من از شما می پرسم در کشور ایران اسلامی مردم آن چه عکس العمل در مقابل آن عمل نشان دادند مسلما که جواب هیچ است آیا تنها افغانستان کشور اسلامی است ما از خود کم مشکل داریم که اینک موضوع دیگری را نیز به آن اضافه نمائیم مگر قتل یازده نفر انسان برای شما در این مورد کافی نیست که به اصطلاح خود سر غوندی خیر نشسته و از دیگران میخواهید تا در این راه خون بریزانند.

 • آقای غیاثی:

  جگونه شد که بعد از یکسال به فکر قضیه کامبخش آنهم به خاطر محکوم ساختنش قلم گرفتید؟کامبخش، غوث زلمی و ملالی جویا را به زعم خود مدافع استعمار معرفی کردید.واقعا که یک نفر چقدر بی حیا و دیده دراشود که به دفاع از قاتلین 65 هزار هموطن خود آنهم تنها در کابل به ملالی جویا(متاستانه من شخصااز برامد سیاسی آقایان کامبخش وغوث زلمی اطلاع ندارم) بتازد.ملالی جویا ایکه کشور را اشعال شده میداند وبر عکس از کسانیکه شما به دفاع برخاسته اید خم و چم پیشاپیش قوای متجاوزین چرخ زنان میرقصیدند.روشنفکران ومنجمله ملالی جویا کشور را اشغال شده میداند و از اشغال گران هرنوع ستمی متصور است به شمول اهانت به مقدسات..ولی این شما هستید که هر نوع خوش خدمتی را به به ارباب تان میکنید و در چوکی های کشوری و لشکری لم داده اید.وزیر ،وکیل،قاضی،مارشال،حاکم...هستید نه روشنفکران نوع جویا و کامبخش. روشنفکران به این ها( ملا ربانی،،ملا سیاف،ملامسعود،ملا محقق،ملا اسمعیل،ملا قانونی،ملا خلیلی،ملا دوستم،ملامجددی،ملا عطا نور ملا محسنی...)«قشر متحجر؟ نادان؟ قرون وسطایی؟ ملا های بی سواد؟ جنگ سالار؟ تروریزم؟ ناقضین حقوق بشر»میگویند.کجایش نادرست است؟ و همین ها مهره های استخبارات بیگانه در کشور اند وشما با اهانت بخون دها هزار قربانی های این جنایت کاران از ایشان دفاع کردید.

  منحیث یک انسان باید از خود می پرسیدید که کامبخش را کی ها با وحشت قرون وسطی ای شکنجه کرد؟امنیت به اصطلاح ملی!شاخجه بی ارزش I.S.I ویانه؟کی ها آقای کامبخش به اعدام مخکوم کردند؟باز هم نوکران درجه 5امریکا!همی اکنون کی ها کامبخش را غیر قانونی در زندان نگه میدارد باز هم قضات دولت دست نشانده.زیاده ازین نمیخواهم سر خوانندکان را به درد بیاورم و جیزی که عیان است چه حاجت به بیان؟

  ودر اخیر به آقای غیاثی میگویم که با اسلام نمایی های تهوع آور خود را ضد امریکایی نیز معرفی نکنید.

 • You are right my fellow citizen, I like to see more peopl like you in our media finally in Afghanistan power

 • در دفاع از غیاثی:
  1ـ این مقاله جند ماه قبل در سایت سرونوشت نشر شده بود، کابل پریس این را امروز نشر کرده است. نمیدانم چرا؟
  2ـ غیاثی در این نگاشته هیچ کلمهء ای را در دفاع از جنایت کاران مطرح نکرده است. پس معلوم میشود که این دل درد روشنفکران غیر مسلمان است که آنرا به دفاع سیاف، ربانی و .. ربط میدهند.
  3ـ غیاثی اسیستانت علمی سیاف در دانشگاه بود، نه سکرتر او و این به معنای دفاع از کار های سیاف نیست! ولی باید گفت: استاد سیاف شاید در کار های خود بسیار اشتباهات کرده باشد، ولی او هنوز نسبت به اکثر این کسانی که او را دو دشنام میدهند، یک شخص دورنگر، مفید و بسیار معقول است. این از عیب روشنفکران ماست که هر چیز را از عینک سیاه دشمنان می بینند!
  4ـ اسلام به اشخاص سنجیده نمی شود، بلکه اشخاص به اسلام سنجیده می شوند، شما هم نباید گناه دیگران را به گردن اسلام باندازید!این مقاله هم در دفاع از ارزشهای اسلامی و طور بسیار دقیق و ادبی نگاشته شده است.
  5ـ ملالی جویا هم یک دیوانه است و اگر کسی در این امر شک کند، در عاقل بودن او شک دارم. ملالی غیر از دشنام دادن و خود را پنهان کردن در ورای شعار بر ضد جنگسالاران چیزی دیگری ندارد که نامش را یک آدم هشیار بگذاریم. من چند سال میشود حرفهای او را از طریق کانال های تلویزیونی شنیده ام، در همهء حرفهایش یک کلمهء هشیارانه ندیده ام. اگر دشنام دادن دشمنان و شعار دادن کمال باشد، این کار را هر کدام شما بهتر از ملالی کرده میتواید، پس چرا خود چنین نمی کنید؟ کسی هم سنگ ملالی را بسینه میزند، معلوم میشود که چه اندازه عقل و خرد دارد!
  6ـ پرداختن کامبخش و غوث زلمی به موضوع اسلام و قرآن که مسلک شان نیست و از آن چیزی نمیدانند، بدین میماند که کسی یک روز به فاکولتهء طب نرفته باشد و بزرگترین عملی جراحی را انجام دهد. اینکار هم غیر از دیوانگی نمیتواند چیزی دیگری باشد!
  پس همهء انتقاد های که بر این نگاشته گرفته اید از نگاه منطق و استدلال علمی غیر وارد است.
  نشانهء روشنفکری همین است که ما باید حرف درست و حق را از هر کسی باشد قبول کنیم. همیشه آنچه را که به مزاق سیاسی ما برابر باشد و قبول کنیم، عین تاریک فکری است و متأسفانه اکثر کسانیکه بر این نبشته تعلیق نگاشته اند چنین می نمایند!
  7ـ همین میرهزار صاحب که؛ چند نقد ادبی بسیار علمی و بلند نگاشتند، با اینکه من با افکار سیاسی ایشان صد در صد مخالف هستم، از نگاه من کاملا درست، علمی و حقیقت بود. پس اینست روشنفکری.
  8ـ تحجر هم همان است که هر کس از عینکه خود بنگرد. باتأسف که اکثر شما چنین بودید!

  • آقای آزادی:

   بدون مقدمه می پردازم به طفره روی تان.نوشتی:«در این نگاشته هیچ کلمهءای را در دفاع از جنایت کاران مطرح نکرده است.»آیا امنیت ملی! وقضاتیکه که آقای کامبخش را وحشیانه شکنجه نموده و به اعدام محکوم کردند برون از دستگاه وابسته به امریکااست؟واین دستگاه «دولت»وابسته متشکل از همین جنایت کاران که من از عده شان نام برده ام نیست؟واین «درد دل روشنفکران غیرمسلمان» نه بلکه درد دل ملت اخوان گزیدهء ماست.پرسش عیب نباشد آقای آزادی! که صلاحیت لایسنس دادن اسلامی و غیراسلامی را کی به شما داده است؟گلبدین؟ملاعمر؟خمینی؟ربانی؟مزاری؟سیاف؟مجددی؟قاضی حسین احمد؟محستی؟دوستم؟... حتما توجه میکنید که ای جانوران اشخاص نیستند رهبران احزاب اسلامی اند.و اگر نه شما از کدام نوع موجودات «اسلامی» هستید؟ غیاثی خواست در لفافه از جنایت کاران دفاع کند و شما به مثابه جوبکی غیاثی علنا از سیاف به دفاع برخاستید. مردم ما «دورنگری»،«مفیدیت»،«ومعقولیت» سیاف و سیاف ها را در اخوان جنگی های کابل دیده اند و ضرورت به نوضیح مجدد تان نیست.

   دیوانه خواندن ملالی جویا هم از مریضی سیافی تان سر چشمه میگیرد.زیرا خانم جویا یکه و تنها با گله ای از جنایت کاران طرف شد. به زعم شما باید خانم جویا نیز مانند سیاف ها و علومی هابااستفاده از مزایای پارلمان عیش و عشرت میکرد؟ و آخر چی کار داشت به دفاع از مردم پای لچ و هردم شهید با گرگانی جون سیاف ،محقق،ربانی،قانونی،فاروق وردک...طرف شود.آخر خو هوشاری اینست که به خاطر دست آوردن پول و مقام به هر پستی روی آورد ونوکری هر بیگانه ای را با جان ودل پزیرفت؟همیطور آقای آزادی؟

   کامبخش به هیچ وجه به اسلام نه «پرداخته» بلکه منحیث یک محصل حق دارد راجع به اسلام و علوم ساینسی،اجتماعی ...مطالعه کند.آیا تحجری بیشتر ازین را میتوان سراغ داشت که به خاطر چاپ یک موضوع اسلامی و یا علمی شکنچه و به اعدام محکوم شود؟.ویا اسلام هر نوع سوالی را معادل کفر میداند ؟

   افای هوشیار :شما میتوانید هوشیاری نوع سیافی تان را حفظ کنید. چون چوکی و مقام وپول در هین هوشیاری است.

   راستی در اخیر می خواهم از خواننگان محترم پوزش بخواهم که در نوشته قبلی خود به جای C.I.A اشتباها I.S.I نوشتم.با اینکه در دولت مزدور کنونی I.S.I نیز مزدوران قابل ملاحطه ای دارد.

 • salam kabul press?
  wao ch kashfi bozorgi
  pas in oqae Azadi hamin ghiyasi boda ki dar bakhsh nazarat ba karat wa marat ba degaran tahqir wa dashnam medehat wa gahi khodra astad dar auropa gae seed qodb wa gahi mohamad qodb marifi mekonad
  in ham ba fikram bakhshi az barnama kabul press ifsha mekonad bashad tashakor mir 1000 sahib

Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس