صفحه نخست > کابل پرس افشا می کند > اختلاس و قانون شکنی وحيدالله شهرانی

اختلاس و قانون شکنی وحيدالله شهرانی

متهم به اختلاس و قانون شکنی، شهروند کشور انگلستان با عدم تجربه ی کاری، سرپرست وزارت تجارت می شود/ همراه با اسناد/ اداره انجمن مدنی و حقوقی افغانستان
جمعه 27 فبروری 2009

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

اشاره کابل پرس?: وحیدالله شهرانی که اسناد زير بخشی از اختلاس و قانون شکنی او را نشان می دهد، چندی پيش از سوی حامد کرزی به عنوان وزير تجارت و صنایع معرفی و صلاحیت وی با 110 رای موافق، 69 رای مخالف و 14 رای سفيد، از سوی مجلس نمايندگان تاييد شد.

بمقام محترم ریاست جمهوری و ریاست محترم شورای امنیت ملی!

محترما: به سلسله همکاری های همیشگی انجمن با ادارات دولتی در رابطه به تحقیقات و افشای حقایق اینک در رابطه به دوسیه وحید الله شهرانی به مقام شما چنین مینگاریم.

یکی از مسایل که امروز دولت را به بی کفایتی، عدم استفاده معقول از امکانات مالی و تخنیکی بین المللی، عدم ارتقای ظرفیت های کاری در تامین امنیت، جلوگیری از قاچاق مواد مخدر، فساد اداری و اختلاس دارائی عامه متهم مینماید، نبود تیم کاری مستعد رئیس جمهور برای اداره، ترقی پیشرفت کشور میباشد. که ناشی از عدم درک و شناخت و یا نادیده گرفتن هزاران متخصص در کشور از سوی رئیس جمهور میباشد. گویا اینکه دولت با قحط رجال مواجه بوده و یا برخی مصلحت های خلاف قانون باعث میگردد که از یک فامیل دو نفر بحیث وزیر عضویت کابینه را حاصل نمایند. در حالیکه آقای وحید الله شهرانی بحیث سرپرست وزارت تجارت و صنایع معرفی گردیده است، اوصاف وی در مغایرت کامل با ماده 72 قانون اساسی کشور میباشد. بدلیل اینکه:

• آقای وحید الله شهرانی تابیعت کشور انگلستان را دارا بوده و هرگز نخواسته و نمی خواهد که تابیعت دوم

خویش را از دست دهد.

• تحصیلات را که آقای شهرانی فراگرفته، نسبت فقدان تجربه کاری نتوانسته از آن به نفع کشور استفاده نماید، بلکه برعکس در زمان تصدی معینت مالی وزارت مالیه بمنظور منفعت جوئی خود و اطرافیان اش دولت را میلیونها افغانی متضرر ساخته است. که عدم تجربه کاری موصوف وزارت تجارت را به قهقرا خواهند کشانید، چنانچه هموطنان ما از عدم تجربه وزیر اسبق ترانسپورت آقای قاسمی معلومات کافی دارند که شرکت آریانا را میلیونها دالر متضرر ساخت.

• در حالیکه موصوف اخیر تذکره تابیعت نمودن سن موصوف نیز کمتر از 35 سال میباشد، که عضویت وی در کابینه خلاف قانون اساسی کشور است.

• همچنان آقای شهرانی همین اکنون در ارگانهای حراست از قانون به اتهام اختلاس و وارد درین خساره به دولت تحت تعقیب عدلی قرار دارد والی روشن شدن دوسیه نسبی اش حق ندارد بحیث وزیر ایفای وظیفه نماید. زیرا حکم محکمه میتئاند وی را به حرمان از حقوق مدنی اش محکوم نماید.
• موضوع دیگر اینکه قانون اجتماعی و حق شهروندی اینرا حکم نمیکند که با اتلاف حق هزاران متخصص دونفر از یک فامیل عضویت کابینه را حاصل نمایند.

برای اینکه وکلای محترم ملت و مردم افغانستان را در روشنی یک حقیقت تلخ در رابطه به اتهام وارده علیه آقای وحیدالله شهرانی متوجه ساخته باشیم به استناد اسناد مدلل،مستند و موثق، عدم تجربه کاری منفعت جویی، اختلاس و خساره رساندن به دولت را در زمان تصدی پست معینت مالی وزارت مالیه تذکر میدهیم. قرار نظارتی کمیته موظف تحقیق و برسی لوی څارنوالی که توام نامه شماره 929/512 مورخ 01/05/1386 اصدار یافته است در ضمن تشریح رویداد قضیه که از سوی مسئولین و ادارات مختلف استفسار به عمل آمده است نتیجه یک برسی مسلکی و همه جانبه موظفین حراست از قانون را برملا میسازد که نتیجه گیری و نظریه خویشرا چنین نگاشته اند.

وزارت محترم انکشاف شهری به منظور تسخین مرکز گرمی مکروریانها به اساس مصوبه شماره 23 مورخ 17/07/1385 شورای محترم وزیران به وزارت مالیه هدایت میدهد تا مبلغ یک میلیون دالر را به منظور خریداری تیل مورد ضرورت به دسترس وزارت انکشاف شهری قرار دهد تا از طریق وزارت محترم اقتصاد
معادل مبلغ یک میلیون دالرخریداری گردد. که موضوع را تحت داوطلبی قرار میدهند، در مجلس داوطلبی نماینده گان ریاست تصدی مواد نفتی و گاز مایع، وزارت های محترم مالیه، اقتصاد و انکشاف شهری اشتراک داشتند که قیمت تیل نوع پیچنوی از قرار فی تن چنین ارائه شده است:


ریاست تصدی مواد نفتی و گاز مایع فی تن مبلغ 535 دالر امریکائی

شرکت عبدالله ندا فی تن مبلغ 635 دالر امریکائی

شرکت حمید مسلم فی تن مبلغ 630 دالر امریکائی

شرکت زاهد ولید فی تن مبلغ 855 دالر امریکائی

شرکت غضنفر فی تن مبلغ 800 دالر امریکائی

که نازلترین قیمت از ریاست تصدی مواد نفتی و گاز مایع بوده ولی هیئت مجلس داوطلبی و ارزیابی بدون در نظر داشت سوابق و اعتبار تصدی دولتی که به تمام وزارت خانه ها، ادارت دولتی و حتی تاجران مسئولیت عرضه خدمات مواد نفتی رابدوش دارد. در حالیکه وزارت اقتصاد ذریعه مکتوب رسمی تقاضا نموده تا قرار داد با ریاست تصدی مواد نفتی و گاز مایع عقد گردد، که کاپی آن به وزارت مالیه نیز اخبار گردیده بود ولی محترم وحید الله شهرانی به جواب مکتوب وزارت اقتصاد رسمآ هدایت داده است که قرار داد با شرکت حمید مسلم عقد گردد. که چنین اجراات هیئت داوطلبی و ارزیابی و هدایت محترم شهرانی معین مالی وزارت مالیه از یکطرف ریاست تصدی مواد نفتی را از مفاد باز مانده و از جانب دیگر در فی تن تیل پیچوی مبلغ 95 دالر و در مجموع 1583 تن به مبلغ 385، 150 دالرامریکائی وزارت انکشاف شهری را متضرر و خساره مند ساخته اند. که اسامیان هریک:

بهاوالدین بهبودی، وفی الله عبادی نماینده وزارت اقتصاد، حمیدالله زاهد نماینده وزارت مالیه، محمد ابراهیم رئیس انسجام، اسدالله بارکزی معاون اداری تدویر و مراقبت مکروریانها و وحید الله شهرانی معین وزارت مالیه طبق ماده 270 و 273 قانون جزا هر کدام قابل تحقیق و تعقیب عدلی پنداشته میشوند. بنا اوراق قضیه با یک نقل قرار بعد از تائید مقامات ذیصلاح بریاست محترم تحقیق جرایم ارسال گردد. ریاست تحقیق جرایم لوي څارنوالی ذریعه مکتوب شماره 827/592 مورخ 14/07/1387 موضوع را بعد از انجام تحقیقات و برسی همه جانبه چهار ورق اتهام نامه ترتیب نموده وبعد از تائید غرض تعقیب عدلی به مراجع عدلی و قضائی ارسال نموده است. قابل تذکر است که که تورید تیل پیچنوی بجز از تصدی مواد نفتی و گاز مایع که بعد از تثبیت مورد مشخص استعمال آن جواز داشته اشخاص حقیقی و حکمی نمیتوانند به تورید آن مبادرت ورزند، اما آقای وحیدالله شهرانی با مداخله مستقیم خلاف قانون تدارکات عمل نموده و زمینه را برای شرکت حمید مسلم که از جمله اقارب وی بوده بمنظور منفعت جوئی شخصی، دولتی را متضرر ساخته که جدا مورد مواخذه قانونی و تعقیب عدلی میباشد. از دیدگاه مردم چنین افراد بی تجربه کارائی لازم ندارند نباید به پست پر مسولیت وزات گماشته شوند.

با احترام

اداره انجمن مدنی و حقوقی افغانستان

کاپی ها:

بمقام محترم اداره 74 امنیت ملی

// // دفتر UNAMA

// // لوی څارنوالی

// // ستره محکمه

// // مطبوعات ملی و بین المللی

// // اداره مبارزه علیه ارتشا و فساد اداری

// // دفتر مبارزه علیه اختلاس ایالات متحده امریکا در کابل

برای ديدن اسناد و خواندن آن در اندازه ی بزرگ، روی تصاوير کوچک آن کليک کنيد

کابل پرس افشا می کند:

افشای اسناد کامل تری از معاش گزاف اديب فرهادی!

معاش ادیب فرهادی 484 برابر معاش کارمند عادی در افغانستان، دو تا چهار برابر معاش بهترين متخصصان اقتصادی در اروپا و آمريکا

شنبه 21 ژوئن 2008, نويسنده: کامران میرهزار


دلال نفت و زمين چه می کند؟

محمد کاظم ابتدا پول هنگفت خود را می گيرد و بعد اسناد را برای معاون رييس جمهور برای امضا می فرستد

سه شنبه 13 ژانويه 2009


اديب فرهادی، جعل سند، معاش گزاف دالری، چند وظيفه ی غير قانونی و ..

نويسنده: محمود کابلی

چهار شنبه 16 آوريل 2008

كارنامه

گالری عکس

آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید

پيام‌ها

 • کله پز بر خاست جایش سگ نشست. فرهنگ بر کنار گردید شهرانی به جای وی نشست. چشم بد دور که باروی نازک و آرایش های مقبولش ادیب فرهادی (شرم خاندان فرهادی) که معیین شهرانی است که در جعل کاری، ترویج و گسترش فساد و دزدی و رشوت با مقامات بلند پایه دولت تار بافت عمیق دارد و با تجاران داخلی و غرب آمده نیز پیوند های عمیق دارد، تا این فرهادی در هر اداره باشد مطمین باشید که آند اداره روی خوبی و آبادی را نخواهد دید و وزارت تجارت را ادیب از قبل تعمه مافیای اقتصادی حلقه ای اطرافیان خویش نموده است.

  ادیب و شهرانی نه تنها از طرف کرزی بلکه از جانب معاون اول رییس جمهور نیز حمایت می شوند و دلیل این حمایت ها هم زدو بند های است که میان دفتر معاون اول و ادیب فرهادی در جریان است. نسبت واسطه بازی ها و هزاران فساد موجود دیگر امنیت ملی کجا خواهد توانست تا در مورد پرونده های فاسدین کشور توجه نماید. رییس جمهور که حمایت کند امنیت ملی چه چاره دارد.

  پرونده نادر آتش، قاسمی، محراب مستان در وزارت ترانسپورت، خیانت امضای هوتل کانتینتال توسط مقام های فاسد ارشد و اطرافیان کرزی جنون سالار قبیله گرا و مزدور کجا مورد باز پرس قرار گرفت که با شهرانی تصفیه شود. همرای لوی سارنولا (لوی دیوانه که مصرف بیر نوشی اش بیشتر از مصرف کنجاره گاو شیری بود) آن مرد میدان کرزی که علیه فساد بخاطر ترویج استفاده جوی های شخصیش جهاد اعلان کرده بود کجا تصفیه صورت گرفت که با شهرانی صورت بگیرد.

  به قول حظرت مجددی هر که زورش میرسه پیش بیاید.

 • این عکس شهرانی هم به همان دزدانی می ماند که تازه دزد با پشت واره گیر آمده باشد.

  خاطرش جمع است پول زیاد داره رشوت میدهد زور هیچ کس هم نمی رسد.

  • ما نمیدانیم که کرزی چرا کار های نا دانی و نافهمی میکند. گناه شهرانی نیست . این گناه کرزی نا به کار فاسد دزد است که دزد های لعنتی را به پست های بلند مقرر میکند . هر رقم انسان که میبود از کار های نفرین شده خود خجالت میکشید مگر کرزی نمیدانیم از کدام قماش و گروه است؟ نه شرم نه غیرت دارد میترسیم که اینها چوچه های شیاطین نباشند. بخاطر اینکه هیچکار آنها به انسان نمیماند. بی غیرت را گفتن در ..... درخت رفته است . گفت در سایه اش نشسته است . حال حکومت و دولت کرزی همین رقم در..... شان درخت رفته همه شان در سایه اش نشسته اند.

 • man wahidullah shahrani ra az nazdik meshnasam .. man ba rade bazi az ein etehamant chon wahidullah ein kar hara ba ein shakel ki einja amada door ast anjam dehad ama bayad goft ki..

  dost hai aziz wahidullah ba frokhtan zamir khod ba afghan milat ha wa az tamam asle ensani wa muslmani ter shuda ba tamam zolem hai ki ba uzbek ha meshod ein jawan tashna ba qodrat wa mansab wa fared parasat tamaman khod ra dar khedmat afghan milate hai faciest qarar dad ..

  bar ha banda shakhsan baraysh az door yad awar meshodam ki ein ha akher tura ba jai namirasanan balki tu yak mohra barai saket sakhtan bazi atraf hasti yaqin namikard wa tawjih mekard ki doctora dara wa kar amad ast ..

  kho az hama gozashta man ein etehamat ra kamelan rad ham namikonam ama shayad yak chiz bogoyam ki waqte ki ein etehamat barmala megardad khili ham waqte hasas hast awalan einki zaman e ein kar khod seyasi bodan ein tohmat hara barmala misazad.

  baz ham man ein amal ra yak fal nik megiram ba tamam an eda uzbek ha tajik ha wa hazara ha ki khedmat ba pashtoon ra moqadas danista wa hama chiz khod ra frokhtan wa ein ast padash kheyanat..

  waqte halako khan nawasai changiz khan baghdad ra greft wazir khaien khalifa ra kosht an wazir ki dar soqot baghdad role kalidi ra anjam dad
  ba har hal ham khosh hastam ham khafa shayad kasi ein ehsas man ra dark konad ..

  wahid jan agar ein ra mekhani shayad shenakhta bashi

 • سلام کابل پرس?:-
  اول باید بگویم تدارکات یکی از مغلقترین پروسه های است در دولت صورت میگرد.
  و در قانون تدارکات گفته نشده که هتمن اشخاص برنده شود که پاینترین نرخ را داده باشد.
  و دیگر اینکه اولین حق از اشتراک کننده در یک دواطلبی شرکت های خصوصی میباشد و چرا که قانون اساسی کشور گفته است که باید نظام اقتصادی کشور نظام بازار آزاد دباشد.
  و در اینکه در تعین اشخاص برده در یک دواطلبی دو نوع ارزیابی صورت میگرد ارزیابی تخنیکی و ارزیابی مالی و بلند ترین نمبر هم 100 میباشد و هر کس بعد از ازیابی بلند ترین نمبر را بیگرد همان شخص دواطلب برنده خواهدشد باوجوکه بلند ترین قیمت را داده باشد.
  شما میتواند برای جزیات بشتر در باره قانون تدارکات از جریده رسمی قانون تدارکاتی استفاده کنید و آنر خوب بخوانید و خوب تفسیر کند باز دیده خواهد شد که شما در انتقاد و تحلیل تان چه قدر دقیق هستین.

  • شهرانی و پدرش بی کفایت ترین اشخاصی هستند که در اداره حامد کرزی جا دارند و هیچ وقت کاری نکرده اند که ناشنه ی از لیاقت انان باشد.
   تشکر

   احمد

  • شهرانی یک جوان با استعداد است اما میگه که "با ما بودی ما میشی و با دیگ بودی سیاه میشی" اگر شهرانی در تیمی رشوه خوران این اشتباهات ره کرده باشد هم شکی نیست. اما ایا شهرانی از وزیر اطلاعات و فرهنگ کرده بدتر است؟ آیا شهرانی از وزیر اب و برق کرده بی کفایتر است؟ آیا شهرانی از وزیر معارف کرده رشوه خورتر است، (میگه وقتیکه وزیر فعلی معارف در یک پروژه یو ان او پی اس بنام سی دی ای پی منحیث مدیر پروژه کار میکرد پروژ های که به موسسات افغانی میداد فیفتی فیفتی میکد و میگفت که فقط فیصدی میره بیته دیگه به مه بان که جطور راپور میتوم خلاص،)خوب اقای وردگ یک دزد با تجربه است که تجارب خویش ره از ملل متحد شروع کرده.

   بلی باید شهرانی ریش سفید استعفا بته چون ایشان از نظر سنی هم با حجم کار یک وزارت اماده نیست و ذهنش هم کم کار شده و بلاخره از مسایل و تخنیک های اداره معاصره هم بوی نمی بره.

   شهرانی ریش کل و یا وحیدالله شهرانی شخص بدی نیست در پست وزارت تحارت. آیا گاهی فکر کرده اید اگر شهرانی در این پست رای نبرد کی خواهد معرفی شد؟ شاید یک شخص که قاچاق مواد مخدر میکنه و روابطش با وکلا هم خوب گیره خورده گیست. پس شهرانی حد اقل در لیست قاچاقچیان، ادم کشیان ، اختطاف گران نیست.

 • نویسنده گرامی !
  بدون شک که وحیدالله شهرانی یکی ازفاسدترین چهره های تیم اقای کرزی است که تحت نام متخصص ازبیرون به کشورپرتاب شده است .
  شمایکی ازخیانت های اقای شهرانی رابرملاساخته ایددرحالیکه وی سرتاپادرفساداخلاقی واداری غرق است .
  افسوس به حال این ملت بیچاره وازهمه چیزبی خبرما

  • هموطنان عزیز!
   بی فائده است تمام سخنان ما کابینه آقای کرزی از اینگونه اشخاص پر است. به نظر من دولت افغانستان جای کار نه بلکه جای پول پیدا کردن است برای اینگونه اشخاص. برای کی بگوئیم و برای کی فریاد خود را برسانیم . یک پارلمان داشتیم که آنهم معامله ئی از آب برآمد.

  • راست میگوئی آقای میرویس !
   برای کی بگوئیم و برای کی داد بزنیم، صرف همینقدر میماند که تمام مردم دست خود را یکی کرده و بعضی وزرای نابکار کابینه را از وزارت نه بلکه از افغانستان بیرون کنند و دوباره در همان جائیکه ظروف شوئی و سک شوئی میکردند روان کنند چاره دیگر نیست. بخاطریکه کجاست گوش شنوا در دولت ما و پارلمان ما.
   ما چندین بار شاهد تغییرات در کابینه دولت بوده ایم ولی دیده شد افرادیکه مورد سوال جامعه بوده اند درپست های وزارت ها نامزد شده و پارلمان عزیز ما که خانه ملت است بدون کدام اعتنائی به خواست های مردم افغانستان با معامله گری های پشت برده برای اینگونه اشخاص رای اعتماد دادند. نمیدانم که پارلمان برای ملت کار میکند یا برای دولت!

 • ظاهــرشــاه: مــن از قبیــلۀ

  بنیــامین یهــودی هســتم

  وزارت خارجۀ اسرائیل تائید نموده است که دولت اسرائیل تحقیقات گستردۀ را جهت شناسائی قبایل پشتونهای افغانستان و پاکستان که اصلیت یهودی دارند آغاز نموده است.

  سخنگوی وزارت خارجۀ اسرائیل به روز جمعه 15 جنوری 2010 به روزنامۀ لوفیگاروی فرانسه گفته است: دولت اسرائیل تحقیقات گستردۀ را جهت شناسائی قبایل پتان در افغانستان و پاکستان که یکی از ده قبیلۀ گمشدۀ یهودی اند از طریق تمویل مرکز تحقیقات ملی ممبی در هند رسماً آغاز نموده است.

  وی می افزاید از اینکه در شرائط کنونی گشایش چنین مرکز تحقیقاتی در افغانستان و پاکستان امکان نداشت، ما تصمیم گرفتیم که این تحقیقات را در هندوستان که اکثراً میزبان پشتونها می باشد راه اندازی نماییم. قرار است که این تحقیقات از سه ماه الی یک سال کامل را در بر بگیرد... تحقیقات ما قبلا در بخشهای (ریشه یابی تاریخی، رسوم و عنعنات و تقارب در زبان) تکمیل گردیده است. بناً این مرکز این بار نتائج تحقیقات خویش را از آزمایشات خون (دی ان ای) به دست خواهد آورد. تا کنون هزاران سی سی خون از قبایل پشتون افغانستان در منطقۀ مالهباد ولایت اتوراپردیش در شمال هند جهت آزمایشات جمع آوری شده است...

  بنا بر اظهارات سخنگوی وزارت خارجۀ اسرائیل، از لحاظ بیولوژی کارشناسان بیولوژیک اسرائیل تمام تلاش خودشان را به کار بسته اند تا ارتباط ژنتیکی میان پشتونها و یهودیان را به اثبات برسانند تا اینکه به این طریق مؤرخان اسرائیلی را یاری کنند که گویا پشتونها در اصل از ریشۀ یهودیان واسرائیلی ها اند. در این باره کارشناسان بیولوژی اسرائیلی در مرکز تحقیقات ملی ممبی از لحاظ ژنتیکی میان اسرائیلی ها و افرادی از قبایل پشتون آزمایشاتی را انجام خواهند داد و با توجه به نتایج این آزمایشات که گویا پشتونها از لحاظ ژنتیکی نزدیکترین ملت به یهودیهای سفاردیم (یهودیهای شرقی) می باشند و به این طریق می خواهند ثابت کنند که پشتون و یهودیان از یک نژاد هستند.

  روزنامۀ لوفیگارو در ادامۀ گزارش خود می افزاید: از مدتها قبل واضح بود که قبایل پشتون که در جنوب و جنوب شرقی افغانستان و در غرب و شمال غربی پاکستان زندگی میکنند همه از یک نسل اند و مربوط به قبایل گمشدۀ یهودی میباشند. این روزنامه می افزاید: همنوای کامل در رسوم و عنعنات، نحوۀ پوشیدن لباس، عادتهای خوانوادگی و امورات فرهنگی وجود دارد که این همه بیانگر این است که پشتونها این همه را از اجداد یهودی شان به ارث برده اند.

  این اولین بار است که وزارت خارجۀ اسرائیل رسماً تائید میکند که تحقیقاتی گستردۀ را در راستائی شناسائی اصلیت یهودی پشتونها آغاز نموده است که با این کار خود بر عمل کرد سازمانهای غیر دولتی یهودی که از سالیان درازی در جستجوی قبایل گمشدۀ یهود در قرن هشتم قبل از میلادی فعالیت داشتند مهر صحه گذاشت.

  مؤرخین اسرائیلی میگویند: موسی علیه السلام حین خروج از مصر با دوازده قبیله از قبیلۀ بنی اسرائیل خارج شده و در فلسطین مسکن گزین شدند که این دوازده قبیلۀ بنی اسرائیل به نامهای (بنیامین، روبین، لاوی، یهودا، جاد، اشیر، زبولون، ساعر، یوسف، نفتالی، دان و شمعون) یاد می گردیدند و از این جمله دو قبیلۀ آنها (بنیامین و یهودا) در جنوب فلسطین جا بجا شده که یهودیان امروزی از نسل آنها می باشند ولی متباقی ده قبیلۀ دیگر در شمال فلسطین جا بجا گردیدند که بعداً از آنجا به مناطق دیگر مهاجر شدند که سپس به نام قبایل گمشدۀ یهودی مسمی گردیدند.

  روزنامۀ لوفیگارو در تحلیل خود راجع به این مسئله میگوید پشتونهای افغانستان اکثریت در میان سایر قومیت های مطرح در افغانستان می باشند، همچنان نظریۀ اصلیت یهودی آنها در منطقه و در میان مردم به سطح قابل ملاحظۀ منتشر شده است، ولی تا هنوز کدام مطالعۀ علمی دقیق که ثابت کند که پشتونها در اصل یهود اند صورت نگرفته است اما اکثریت پشتونها ایمان دارند که آنها اصلیت یهودی دارند. حتی اخرین پادشاه افغانستان، ظاهر شاه، در جواب خبرنگار ایتالیائی در بارۀ نسبش گفته بود که من از قبیلۀ بنیامین یهودی هستم.

  سایت انترنیتی شبکۀ خبری العربیه نیز به بررسی این مسئله پرداخته و گزارش داده است که اسرائیل تلاش دارد حوالی 15 ملیون پشتون افغانستان را دوباره به دین آبائی شان – یهودیت – برگرداند که متاسفانه تا هنوز تعداد از قبایل پتان را یهودی ساخته و آنها را به اسرائیل مهاجرت داده است.

  همچنان این شبکۀ معتبر عربی زبان گزارش میدهد که در دهۀ هفتاد و هشتاد قرن بیستم سازمانهای یهودی فعالیتهای چشمگیری را در جهت کشانیدن قبایل پشتون افغانستان به آئین یهودیت از طریق استخدام و تربیۀ جوانان پشتون در بیروت، پایتخت لبنان و برخی کشور های غربی راه اندازی نموده بود. این شبکۀ خبری به نقل قول از برخی رسانه های اسرائیلی گزارش میدهد که سازمانهای یهودی توانسته اند برخی دانشجویان افغان در آن زمان (مانند زلمی خلیل زاد، اشرف غنی احمد زی و انوارالحق احدی) در بیروت را به دین یهودیت برگردانند. البته این دانشجویان کسانی بودن که بعدها پستهای مهمی را در حکومت کرزی به دست آوردند و زلمی خلیلزاد نیز شناخته ترین دپلومات امریکائی افغانی الاصل در افغانستان، عراق و سازمان ملل متحد ایفای وظیفه نموده است که خانم یهودی دارد.

  این سه تن از نخبه گان تحصیل کردۀ پشتون وظیفه گرفتند تا حس نشنلیستی پشتون ها را تقویه نموده و بعد برای پشتونها توضیح دهند که اصلیت آنها یهود اند و باید به اصل خویش برگردند. این جوانان در ابتدای گرایش خود به دین یهودیت بیشتر احساساتی بوده و تلاش داشتند که به طور آشکار دست به فعالیت زنند ولی بنا بر تجارب سازمانهای یهودی و مطالعۀ آنها از اوضاع منطقه به آنها تعلیمات داده شد که باید از مهارت خود کار گرفته و مطابق برنامه های که برای شان داده میشود رفتار کنند. آنها باید اوضاع منطقه را دقیق ارزیابی کنند. آنها باید بدانند که درموقعیت بسیار حساس قرار دارند، آنها در میان دشمنان سرسخت یهودیت (ایران، پاکستان و عربستان سعودی) قرار دارند. اگر آنها با همکاری اسرائیل و برخی سازمانهای غیر دولتی یهودی دست به فعالیت آشکار زنند به زودی از طریق دشمنان اسرائیل و یهودیت در ایران، پاکستان، عربستان سعودی و حتی اقلیت های قومی غیر پشتون درافغانستان سرکوب میشوند. همین بود که آنها رسماً گرایش خود به دین یهودیت را اعلان ننموده ولی فعالیت های عمدۀ را در این بخش مخصوصاً در قسمت تقویۀ حس نشنلیستی پشتونها و داعیۀ برتری آنها از سایر اقلیت های قومی در افغانستان انجام داده اند.

  همچنان چندی قبل سایت عربی زبان القدس العربی، چاپ لندن، در مصاحبۀ با داکتر جعفر هادی حسن، نویسندۀ برجستۀ جهان عرب و پژوهش گر مسایل یهود و یهودیت (دارندۀ درجۀ دکترا از دانشگاه مانچستر بریتانیا در یهود شناسی و نویسندۀ کتابهای فرقة الدونمة بین الیهودیة و الاسلام، فرقة القرائین الیهود، الیهود الحسیدیم و پیدایش، تاریخ، عقاید، فرهنگ و عنعنات یهود) به مسلمانان و عربها هشدار داده بود که متوجه باشند که اسرائیل به زودی افغانستان را توسط قبیلۀّ پتان تحت اشغال خود در خواهد آورد.

  وی در مصاحبۀ خود می گوید: پروسۀ یهودی سازی قبیلۀ پشتون در افغانستان از چندین دهه بدینسو جریان دارد و ما شاهد روزی خواهیم بود که رسانه های خبری گزارش گرویدن ملیونها تن از پشتونهای افغانستان به آئین یهودیت را در اثر تلاشهای همه روزۀ اسرائیل به نشر خواهند رساند. تعداد زیادی از سازمانهای غیر حکومتی در اسرائیل همین اکنون مصروف جستجوی قبایل گمشدۀ خود اند. آنها میگویند که قبایل گمشدۀ یهود در قرن هشتم قبل از میلاد توسط آشوریها اسیر گردیده و بعد در سراسر جهان پراگنده شدند ولی هنوز آنها عادتهای یهودی خود را حفظ نموده اند. از جمله عادتهای یهودی: تندروی، تعصب، نژاد پرستی (پشتونوالی) عدم احترام به حقوق زن، به فروش رسانیدن زنها، خشونت قبیلوی، به نکاح در آوردن خانم برادر بعد از مرگ وی، علاقمندی به قتل و کشتار، حفظ آداب و سنت های گذشتۀ خود از قبیل لباس، کلاه جالی، رقص عنعنوی مردان در مراسم خوشی (اتــن) و برتری طلبی قومی می باشد که درمیان قبایل پشتونهای افغانستان هنوز حفظ گردیده است.

  این پژوهشگر عرب می افزاید: سازمانهای یهودی از گذشته های دور سرگرم جستجوی قبایل گمشده اند، آنها قبایل گمشدۀ خود را در افغانستان، ایران، چین، هند و امریکائی جنوبی جستجو میکنند. تا کنون طبق آمار آنها قبایل پشتون در افغانستان و پاکستان شناسائی شده اند که اصلیت آنها یهود اند و بحث بالای کشورهای دیگر جریان دارد. اسرائیل با بهانۀ دریافت قبایل گمشدۀ خود میخواهد اسرائیل کبرا را از رود نیل در مصر الی دریای فرات در عراق که پلان ستراتیژِیک آن کشور است تشکیل دهد. یکی از حاخامهای (رجال دین) یهود بنام آبیحل در کتاب خویش تحت عنوان قبایل گمشده میگوید که تعداد آنها به 100 ملیون نفر خواهد رسید.

  داکتر جعفر هادی حسن در ادامه می افزاید: اسرائیل نهایت تلاش دارد تا قبیلۀ پشتون در افغانستان را که نفوس آنها تقریبا 15 ملیون تن می باشد به دعوای اینکه اصل آنها یهود اند به آئین یهودیت برگرداند. تا کنون ده ها نهاد وسازمانهای یهودی تماسهای متعددی با سران قبایل و رهبران پشتون که در دو طرف مرز افغانستان و پاکستان قرار دارند انجام داده اند وهمچنان ده ها جلد کتاب یهودی را به زبان پشتو ترجمه گردیده و در آنها از اصالت یهودیت پشتونها و خصوصیت یهودی آنها توضیح داده شده است. همچنین در این کتابها توضیح داده شده است که پتانها نسب شان بر میگردد به (افغان بن شاوول) که در تورات از شاوول منحیث اولین پادشاه یهودی در سرزمین فلسطین نامبرده شده است. باید یاد آور شد که سازمانهای یهودی (مانند سازمان عامی شاب – بازگشت ملت) توانسته اند عدۀ از افراد قبیلۀ پشتون را به دین یهودیت برگردانده و آنها را به اسرائیل مهاجرت نمایند که این افراد به مرور زمان اقارب و خویشاوندان خویش را نیز به یهودیت دعوت نموده و آنها را به اسرائیل مهاجرت خواهند داد. و همچنان عدۀ دیگر از تکنوکراتهای پشتون که مخفیانه به یهودیت گرویده اند هنوز در افغانستان فعالیت دارند

 • ما از کابل پرس? جهان سپاس میکنیم اما آیا کابل پرس از مشاور (خون چوش ) ، (حیاش) ، (فساد اخلاقی) محمد آصف فروزان مشاور وزارت معادن همرای شهرانی خبر ندارد ؟
  اگر دارد چرا افشاء اش نمیکند و اگر ندارد باید جسجو کند باز بیشتر در روشنائی قرار میگیرد
  با احترام
  فضل

  • محمد آصف فروزان مشاور آقای شهرانی یگانه کس است که در دوران حکومت داکتر نجیب الله معاون لوجستیک ریاست امنیت ملی بود و از فرست های که در دوران کرزی بوجود آمد از خیانت های که در همان دوره استفاده میکرد دو باره استفاده میکند و این شخص خائین جاسوس روسیه است . شخص کثیف ٰ خیانت کار ملی و بین المللی ٰ شخص حیاش ٰ دزد ٰ رهزن ٰ و رشوه خور درجه اول در دولت جناب آقای کرزی که حالا پای شهرانی را هم آغشته همچنین کار ها کرده . محمد آصف فروزان دزد درجه اول و حیاش کسیست که 5 خانم دارد خانم اولی آن فوت کرد خانم دومی آن از ولایت غزنی است که فعلاٌ در امریکاه است شکر مرض سرطان دارد و اعلاج نمیشود خان سومی اش در جرمنی همرای دختر اش که مرده گاوی میکرد سر اش توسط دامات اش به ضرب گلوله که عملاٌ گیر آمد از پا در آمد خانم سومی اش در قزاقستان حیاشی میکند خداوند جزای این اشخاص را در وقت و زمان اش میدهد دیگر خانم هایش ناپدید هستند . ناگفته نماند که چنین اشخاص خائین و حیاش بلاخره از بین رفتن ایست اما خوشا بحال کسانیکه کار های نیک میکنند و نام آنها در تاریخ ثبت میشود . اما آقای کرزی و تیم شان باید بدانند که چنین اشخاص را در ادارات خود نباید جای داد چرا که توسط جاسوسی و غیره امور تخریباتی این کشور مظلوم را بگذارند که نفس تازه بگیرد .
   با احترام
   لیدا

Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس