صفحه نخست > حقوق بشر > يونان: آوارگی و نقض حقوق بشر

يونان: آوارگی و نقض حقوق بشر

وضعیت مهاجرین افغانی در شهر پاترای یونان / قسمت اول
بصیر آهنگ
شنبه 7 فبروری 2009

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

قبل ازهمه : مهاجرین افغانی درشهر پاترا ازهمه خبرنگاران افغانی وبه طور خاص ازسایت کابل پرس? میخواهند به آنها کمک نموده و صدای آنها را به گوش سازمانهای مدافع حقوق بشربرساند و ازآنها بخواهند تا ازاین منطقه بازدید نموده وبه داد اینها برسند.

دوروز است به شبه جزیره ی پاترا دریونان سفر کرده ایم دراین سفرکه چهارروز طول خواهد کشید میخواهیم ازوضعیت هزاران مهاجرین که ازکشور های مختلف دراین منطقه گرد آمده اند ومنتظرند باقبول بزرگترین ریسک، باجاسازی کردن خود درزیرکامیون های که حامل کالای صادراتی به ایتالیا هستند، خودرا جاسازی نموده وخودرا به آن طرف بحیره ادریاتیک برسانند . شبه جزیره ی پاترا درجنوب یونان قرار دارد منطقه ای که درآن هیچ قانونی مراعات نمیشود. این شهر کوچک همیشه ازکنترل دولت ضعیف یونان نسبا خارج ومافیای مواد مخدر وقاچاق انسان دراین شهرازقدرت بسیار بالایی برخوردار بوده که این وضعیت مردم این شهر را به شدت خسته نموده است. من دراین سفر شامل گروپ هفت نفری هستم که عبارت اند از سه خبرنگار، دو داکتر معالج بدون مرز ودو وکیل دعوا. این گروپ کوشش میکند مهاجرین را که در وضعیت بد پاترا گیرمانده اند تا اندازه توان کمک نمایند. کمک های ما شامل تهیه گزارش ازوضعیت آنها برای اتحادیه اروپا، معالجه افراد مریض و ریکورس کیس های افرادی که ازبندرهای ایتالیا با آنکه برگه ترک خاک یونان داشته اند ودرخواست پناهندگی سیاسی ازکشور ایتالیا نموده بوده اند برخلاف قانون بین المللی مهاجرت رد مرزشده اند. این حرکت زمانی شروع شد که یک کودک 13 ساله افغانی برای داخل شدن درخاک ایتالیا در زیر کامیون جان داد . پس ازآن حادثه احزاب کمونستی ایتالیا درمقابل سیاست ضد مهاجرین دولت راستی سیلویو برلوسکونی اعتراض نموده وبرای چندین روز درشهر های مختلف ایتالیا تظاهرات نمودند که ازجمله تظاهرات این احزاب درشهر ونیز برای دولت فاشیستی ایتالیا بسیار قدرتمند وتکان دهنده بود.


از وقتی که به شهر پاترا رسیده ایم تاحال چیزهای عجیبی را شاهد هستیم . برخورد پلیس وکوماندوهای بندر با مهاجرین بسیار خشن ودردناک است به محض اینکه ازکشتی خارج شدیم اولین بار چشمم به سه جوان افغانی افتاد که توسط پلیس اززیرکامیون بیرون کشیده شده بود. پلیس ها دست های این سه نفررا به پشت بسته بود وبا خشونت تمام آنان را لت وکوب میکرد. واقعن اینجا خیلی خطرناک است ما حتا نتوانستیم به آنها نزدیک شویم. دوستانم که دریک کانال تلویزیونی ایتالیا کارمیکنند به من گفت مبادا پلیس کامره وید یو و یا عکاسی را در دستت ببینند زیرا بعدازآن خلاصی ازدست آنها کار دشواری است. تقریبا ده دقیقه بعد ازخارج ازکشتی یکی ازدوستانم که وکیل دعوا است توسط پلیس متوقف گردید وبازرسی شد. آنها به این زودی فهمیده بودند که ما دنبال چه چیزی دراین شهر آمده ایم. ساعت چهار بعد ازظهر به یکی ازپارک های شهر پاترا رفتیم تا کدام مهاجر افغانی را پیداکنیم تامارا به کمپ مهاجرین افغانی رهنمایی کنند. بعداز یک ساعت نشستن درپارک توانستیم سه نوجوان افغانی را درآنجا پیداکنیم ازآنها درمورد وضعیت مهاجرین پرسیدم. یکی ازآنها که خودرا احسان الله وازولایت میدان وردک معرفی میکند باچشم های اشک آلود گفت بهتراست خود تان بروید وازنزدیک ببینید سپس گلویش را باعقده ی زیاد بست وصورتش را برگرداند تامبادا اشکهایش را ببینیم. هنگامی که میخواستیم ازاین پارک خارج شویم دوباره توسط پلیس متوقف گردیدیم وآنها به مدت یکساعت مارا درآنجا نگه داشتند. خوب شد فورا به دوستان یونانی زنگ زدیم وآنها به داد ما رسیدند و ماراازدست پلیس که میخواست کمره های عکاسی وتصویربرداری مارا ضبط کند و ما را به یک شب درقوماندانی پلیس برای بازجویی نگهدارد نجات دادند.

این خبرازکانال تلویزیون پاترا نشرشد وحالا وضعیت برای ما بسیار خطرناک شده است. زیرا درهرگوشه ی شهر تحت تعقیب پلیس قرار داریم آنها امروز مارا تاداخل کمپ مهاجرین افغانی نیز دنبال کرده بودند وازچندین نفرپرسیده بودند که این افراد برای چی به کمپ آمده اند؟ "سید علی یکی ازمهاجرین افغانی ازآمدن پلیس ها مارا باخبرساخت". واقعن برایم تکان دهنده است امروز صبح با دوستانم به منطقه که درآن مهاجرین افغانی زندگی میکنند رفتیم. دیدن وضعیت آنها برای هر انسانی درد آور است منطقه که شباهت نزدیک به دریای کابل دارد پرازکثافات و تعفن. دراینجا نزدیک به دوهزار نفرافغانی درخیمه های خودساخته بسرمیبرند که اکثریت آنها کودکان بین سنین 14 الی 20 هستند. وضعیت روحی آنها بسیار بد است وتقریبا همه ی آنها به مرض روانی دچار هستند. بعضی ازاین افراد که مدت های زیاد دراینجا هستند به کلی دیوانه شده اند و وقتی بیگانه ای را میبینند صورتشان را میپوشانند. امروز باتعدادی ازآنها مصاحبه نمودم. آنها قصه های بسیار غمناکی را بامن گفتند. هرکسی موقع صحبت کردن گریه میکرد برایم واقعن دردآور وفراموش نشدنی است. آنها میگویند درهرگوشه وکنار شهر توسط پلیس به شکل وحشتناکی لت وکوب میشوند. چند نفر که همین امروز دست وسرش توسط پلیس شکسته شده بود گریه کنان به آنجا آمدند. خیلی رقت بار بود. آنها میگفتند چرا حقوق بشر برای افغانی نیست؟ آیا افغان ها بشرنیستند؟ یک ازآنها گفت اینجا بدتر ازموسی قلعه وهلمند است واین ها بدتر ازطالبان هستند، زیرا وقتی طالب ما را لت وکوب مینمود ما می فهمیدیم به چه گناهی محاکمه میشویم ولی اینجا بدون اینکه بدانی وقتی درخیابان را میروی بطور ناگهانی مورد لت وکوب پلیس قرار میگیری واصلن آنها نمیگویند چرا با ما اینگونه خشونت میکنند. اگرحق زندگی دراینجا را نداریم اینها چرا به کشور ما رفته اند وکشور مارا به خاک وخون کشیده اند. وضعیت پاترا بسیار خطرناک است وهیچ کسی دراین شهرامنیت روحی ندارد.

امشب دوستان یونانی ما که ازیک حزب چپی این کشور هستند مارا دریک جلسه دعوت کرده بودند این جلسه نیزبه خاطربرخورد بسیار بد پلیس ودرکل دولت یونان با مهاجرین تشکیل شده بود وقرار است آنها به همین خاطردرشهر پاترا تظاهرات نمایند. درجلسه امشب آنها قبل ازهمه ازمن خواهش کردند درمورد وضعیت افغانستان واینکه چرا افغانستانی ها با تحمل مشکلات زیاد وپشت سرگذاشتن اینهمه راه های خطرناک به اینجا می آیند صحبت کنم. من ازنبود امنیت ، بدبختی وجنگ برای آنها گفتم واینکه هفت سال است امریکایی ها باخون مردم افغانستان تجارت کرده اند وبالاخره تاحال ما نمیدانیم که آنها با دولت ومردم افغانستان هستند یا باطالبان والقاعده وتروریست وهمه وهمه ازدید خودم نسبت به قضیه افغانستان صحبت کردم وبعد همه ی دوستانم به نوبت درمورد وضعیت مهاجرین افغانی دریونان درجلسه سخنرانی نمودند. دراین جلسه نزدیک به سی نفرازوکلای یونان نیزحضور داشتند وآنها درسخنان شان گفتند ما تجربه ی کافی نداشتیم ولی حالا حرکت کرده ایم یعنی ازخواب خیسته ایم وکوشش میکنیم دیگر هیچ مهاجری وبه خصوص افغانی ها در یونان ومورد تبعیض وخشونت قرارنگیرند آنها گفتند که متاسفانه تاهنوز ریشه های فاشیست دراین کشور نخشکیده است وآنها تاهنوزاین مردم را رنج میدهند. امیدوارم تظاهرات آنها بتواند برای این مهاجرین مظلوم کمک نماید.

يونان: آوارگی و نقض حقوق بشر

هرکسی برای پریدن داخل فنس و رسیدن زیر کامیون فقط دو یا سه دقیقه وقت دارد درغیرآن کوماندوهای وحشی یونان سرمی رسند، آنوقت باید زیر لگد و باتوم های آنها تکه تکه شوی/ قسمت دوم

يكشنبه 8 فوريه 2009, نويسنده: بصیرآهنگ


مرگ کودک فراری از جنگ وگرسنگی در زیرلاستیک های تریلی

در اینجا شاید خطرمرگش 90 درصد بود ولی درکشورخودش شاید 100% مرگ واین برای همه یک درد است یک درد بزرگ ودرد را از هرطرف که بخوانی درد است.

سه شنبه 23 دسامبر 2008, نويسنده: بصیرآهنگ


اندونزی: رد پای قاچاق انسان!

مسلمانان از این جا برای جهاد به کشور شما افغانستان می روند، شما چرا اینجا آمدید؟

يكشنبه 26 اكتبر 2008, نويسنده: جان علی زکی

آنلاین :
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید

پيام‌ها

 • با سلام و درود بی پایان خدمت بصیر آهنک با این گزارش شان از سر نوشت هزاران انسان بی دفاع و مظلوم. موفقیت و شادکامی تان را آرزو مینمایم.

 • دوستان عزيز تا كي ما بايستي مشكلات خود را به گردن ديگر كشورها بياندازيم پاكستان ؛ ايران ؛ يونان ؛ ايتاليا و.....
  بياييد كمي منطقي باشيم مملكت افغانستان جز با دستان ما آباد نخواهد شد ديگر كشور ها نظير ژاپن كره چين ايران نيز شرايط جنگ را داشته اند آيا آنان نيز با فرار از خانه خود از ديگران توقع سازندگي داشته اند
  خانه ما اگر خراب است بايد ما بسازيمش اگر دولتمردان نالايق دارد بر كنارشان كنيم ايمن نيست ايمنش كنيم؛ جنگ از ما انسانهاي سخت كوشي ساخته نه بي غيرت و بي هميت
  كمي بخود بياييم با اين شرايط تا 100 سال ديگر مملكت خراب است وقتي دل ما بحال خود نمي سوزد از ديگران چه توقع هست

  • به همه سلام !
   سلام به محترم بصیر اهنگ ! به راستی به مهاجرین افغان در بساری کشورها رویه بد و از سلوک فاشتیی با انها کار گرفته می شود کار شما قابل قدر است امید است در دیکر کشورها هم افغانها همچو مسایل را با مطبوعات بگشانند.
   جلال ابادی

   آنلاین : رویه بد با مهاجرین

  • از ویب سایت وزن کابل پرس? صمیمانه خواهش میکنم که نبشته مرا بدسترس ترجمان های که در سایت وزین شما معرفی شده اند بگذارید. تا طرف مطالعه آنها قرار بگیرد. من از پولیس دولت کرزی خواهش میکنم که عین مشابه برخورد را که مقامات و پولیس یونان در مقابل اففانهای مهاجر ایفا و انجام داده اند با اتباع یونان در افغانیستان نیز انجام دهند . هر عمل باید عکس العمل مشابه را داشته باشد. زیرا به داد و فریاد مهاجرین افغان نه سازمان حقوق بشر و نه سازمان ملل متحد رسیده گی کرده توانستند. وزارت خارجه اقغانستان باید مطابق کنوانسیون ژینو با دولت یونان برخورد ودر زمینه برای رسیدگی به مهاجرین مجروح افغانها وکیل قانونی را موظف سازند تا به قضایا رسیدگی و به دفاع مجروحین که به اثر لت و کوب پولیس یونان شدیدآ مجروج شدند دعوی حقوقی را آغاز کنند. من از افغانهای شریف و نجیب خواهش و تمنا میکنم که همبستگی شانرا با نبشته من از عمق قلب ابراز و با تائید نبشته مرا پشتیبانی و حمایت نمایند. افغانهای عزیز سکوت و خاموش نشستن بیش از حد باعث آن شد که امروز روباه های نا بخرد که تا دیروز در ازاء جسارت و قهرمانی های افغانها انگشت حیرت زیر دندان گرفته بودند و مانند درخت بید از ترس میلرزیدند . به قول معروف : دایم زدست گرگ خلاصی نداشت خر . امرور رمانه است که خر گرگ میدرد. امروز این بزدلان سفاک از اثر بی توجهی دولت و عدم همبستگی وحدت افغانها است که ظلم و استبداد وحشیانه را در ازاء افغانها انجام میدهند.یکباز دیگر یاد آور میشوم که افغانهای شریف صدا اعتراض و احتجاج شانرا در دفاع ار افغانهای مهاجر مجروح در مقابل نمایندگی سازمان دفاع ازحقوق بشر و سازمان ملل متحد بلند کنید.با امید همبستگی وحدت همه افغانهای خردمند و بادانش.

  • salam ali reza ekhlasi hastam man az shoma aziz khahesh mikonam ke in axe man ra ke dar saite shoma hast pak konid man alan dar otrish hastam va dar inja baraie man moshkel saz ast har che zood tar lotfan ,,,,,

 • سلام ! به تائید سخنان آقای رضا باید به عرض برسانم كه ما كه هموطن و اعضای یك تن واحد بودیم ، كشور مشترك ، زبان مشترك ، فرهنگ مشترك ، احساس و عاطفهء مشترك داشتیم ، چی كردیم به همدگر كه از بیگانگان توقع داشته باشیم . هنوز هم مردم ما از اشتباهات تلخ گذشته عبرت نگرفته و بی شرما نه به مسایل تفرقه آمیز دامن میزنند .
  بیائید برای خود دل بسوزانیم ، اگر جامعهء مرفع ، آزاد و بدون هیچگونه تبعیض بسازیم ، فایده اش برای خود ما و فرزندان ما میرسد . اگر جامعه ای بسازیم كه زنان از حقوق انسانی برخوردار باشند ، همانا خواهران ، مادران و دختران خود ما از مزایای آن مستفید میشوند . اگر ما زنان آگاه ، آزاد و بدون مشكلات روحی روانی داشته باشیم ، طبعا آنها فرزندان آگاه سالم و بدون عقاید خرافی و تعصب، به جامعه تقدیم خواهند كرد . ٱیا اینرا میدانید كه وضعیت نا بسامان امروزی ما همانا نتیجهء مادران بی سواد ، افسرده ، ناآگاه و خرافی است . در پرورش و تربیت آینده سازان صد درصد مادران نقش دارند .
  من از روشنفكران و قلم بدستان كشورم خواهش میكنم كه بیائید ما یك قدم جلو تر از برادران جاهل و بیسواد ما بگذاریم ، آنها كشتند ، دریدند ، تاراج نمودند و خانهء مشترك ما را ویران نمودند بیایید ما بسازیم ، بر زخم ها مرهم بگذاریم ، اشك ها را پاك نماییم ، جنایتكاران را به خاطر گرایش های قومی قهرمان
  نخوانیم . آدمكشان خونخور كه من تو را بنام این و آن از هم جدا كرد و لو برادر ما باشد ، مردانه وار محكوم نماییم . هركسیكه آن درندگان پلید را قهرمان میخواند ، از ما نیست ، شریك جرم ٱنهاست ، اصلا انسان نیست . ما زمانی یك جامعهء انسانی را تجربه خواهیم كرد كه قوم و مذهب و نژاد را كاملا فراموش كنیم . البته دین و مذهب عقیده كاملا شخصی انسانهاست هر كس خودش میداند و خدایش ، دین و مذهب را چماق ساختن و بر سر مردم كوفتن كار انسانی نیست . با احترام نپتون

  • سلام به تمام دوستان خصوصن کامران جان میرهزار و بصیر جان اهنگ :

   در اول خدمت دو هموطنم که گفته اند بیایید باهم متهد شویم تا دیگر کشور ها افغانهارا نرنجاند . به عرض برسانم که ما در کشور خود چه کرده ایم که در خارج انجام دهیم ما در کشور خود که من خود هستم و شاهد صحنه . در همین روز ها ارقام تجاوز، کشتار ، نقض حقوق بشر ، به اخرین سطح خود رسیده به گزارش سازمان حقوق بشر در سال 2008 بلند ترین گراف کشتار بیگناهان ، تجاوزات جنسی و نقض حقوق بشر رادر این سال نظر به سالهای گذشته به نشر رسانیده اند . ماکه در کشور خود مشکل خود را حل نمیتوانیم چگونه به مشکل مهاجرین خود در کشور های اروپایی رسیده گی کنیم.
   در ضمن این مهاجرین اکسرن اشخاصی هستند که غیر قانونی به کشور ها مهاجرت میکنند و اگر کشور مان هم کدام اقدامی کند در نتیجه تمام همان مهاجرین واپس به افغانستان مسترد می شود که این را همان مهاجرین نمیخواهند انها راه های طولانی را از افغانستان الی ایران از طریق بندر عباس ایران به ترکیه بعد یونان خود را با مخارجی که بالا تر ازتوان شان است میرسانند .
   بعد اگر قرار باشد که برگشتانده شوند پس چرا بروند مگر خبر ندارند دارند انها فقط منتظر یک شانس ویا یک فرست و شاید هم معجزه هستند که خودرا از همان طریق به اروپا برسانند

   و اما دوست عزیز که اسم مستعار انگلیسی ( neptun) میگویید که ما قلم بدستان و باسوادان باید که دست به دست هم دهیم و کشور خود را اباد سازیم . مگر دولت مردان ما که از خارج امده اند بیسوادن کدام وزیر ما لسانس و دکترا ندارد مگر ریس جمهور ما در بهترین دانشگاه هند تحصیل نکرده این ها هم دست به دست هم داده اند ولی باز هم میبینیم که افغانستان را با یک خاکروبه ی قرصدار از جهانیان ساخته اند .

   و در اخر با تشکر از بصیر جان اهنگ که حس وطن دوستی اش او را به کجا ها که نمیکشاند
   تشکر از تمام دوستان

   زنده باد افغانستان

   آنلاین : صدا ...

 • متائسفانه درایران بد تر از این مهاجرین افغانی را مورید آزار قرار می دهند در ایران حتی خبر نگاران را هم نمی گزارند تا از احوال مهاجرین افغانی آگاه شوند

  آنلاین : وبلاگ های هزارگی

 • شعار حقوق بشربخاطر نفوذ کمونیسم رویکارشدوبامردن کمونیسم حقوق بشررنگ خودرااز دست داده وچنین جنایاتی زیر این نام انجام میشودکه تصور ان دشواراست مگرچیزی که درغزه ،کشور های افریقای انجام میشود ایا انها بشرنیستند دراروپا خشونت با مهارت بیشتر بااستفاد از تکنا لوژی انجام میشود وبعضآ عینآانچه درعکس های فوق وجود دارد بترازان تا سرحد مرگ زیرنام نیونازی وضدخارجی انجام میشود وکابل هم مزه حقوق بشرراخواهد دید.

 • خوانندگان محتر سلام واقعا متاثر شدم خیلی درد آوراست .
  وطنم مبادروزی که کسی زغنجه هایت به فراقت اشک ریزد زغمت شودگلوگیر.
  فرزنددرددیده وطن فرزانه نازای رویای دستان مادرزجردیده میهن غمگینم از دردت.یونان وامثال آن هیچگاهی هزاره تاجک بشتون و ازبک نمی شناسد.ای افغان تو افغانی هیچگاهی یونان وامثال آن نمخواهدتوقدبرافرازی هیچگاهی نمیخواهدکه خانه ات را آباد کندمگر که شیره ای جانت رابمکددموکراسی عرضه شده دراین آشفته بازارفقط رنگی است برای زدودن جهره ای سیاه استعمارتامشروعیتش دهد.پس برخیزوخودت بساز.بسازوطنت را دوباره.بروآهسته رو امامداوم مگذار تاگام بلندتوبرای مردمت شرم آفرین باشد.میگه ادم مثل برگ است وقتی که برگ ازدرخت جداشودزیرپای عابرین نابودمیشودوانسان اگرازوطنش جداشودزیرپای..............

 • سلام واحترام به همه!

  ای هم وطن من ترا درخون دیدم

  خودرامایوس وجگرخون دیدم

  از دست این حقوق بشر ترادرخون دیدم

  غریب پامال و همه به نفع پول دیدم

  اینکه نام توافغان است

  دردرد ورنج تو شریک هرافغان دیدم

  گرباشد این افغان

  خجالت و شرمنده ان باداردیدم

  مأیوس مباش ز این پولیس ِ جنایتکار

  که خجالت وسرافگنده هر جنایتکاردیدم

  • رضا جان بچیم حال وقت آن نیست که مانند مادر کلان ها گله و گذاری کنید . اول همدردی و غم خوری بعد گله و گذاری.تو یک شخص بی حساس و بی عاطفه هستی که بادیدن عکس های هموطنت که د ر چی وضعیت تکان دهنده و دلخراش قرار دارند. کوچکترین حساس و همدردی خود را نشان ندادید مثل اینکه یونانی ها برادران تو بوده باشند. تو کوکودادا به گله و گذاری بالای زخم های آنها بیشتر نمک پاش میدهید. فکر میکنم که آنهایکه بشدت زخمی شدند از قوم و خویش تو در میان آنها نبوده . و به فکر دیگر هموطنت که به کدام قوم تعلق دارند نیستید. خود را ثابت و نشان دادید که تو ازکدام قوم و قماش میباشید .

Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس