صفحه نخست > ببينيد و بشنويد > استراتژی اوباما در افغانستان و پاکستان

استراتژی اوباما در افغانستان و پاکستان

توجه از عراق به افغانستان، اعزام 17 هزار نيروی تازه نفس، چهار هزار نيرو برای آموزش نيروهای افغانستان، حمايت از برگزاری انتخابات، حمایت از حقوق بشر بويژه حقوق دختران و زنان و../ متن کامل سخنان باراک اوباما
جمعه 27 مارچ 2009

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

عده بسېاری ازمردم دراېالات متحده امرېکا ودرکشورهای متحد ما که قربانی های زېاد داده اند ېک سوال بسېاربسېط دارند: مقصد ومرام مادرافغانستان چه هست؟ آنها بعد ازسالېان دراز، اېن سوال را مېکنند...

اجازه بدهېد که به توضېح آن بپردازم : القاعده و متحدېن آن،ترورېستهای که حملات ېازده سپتمبر را پلان گذاری وحماېت کردند، درپاکستان وافغانستان بسر مېبرند. تخمېن های متعدد استخبارات هوشدار میدهند که القاعده به شکل فعال در پناگاهای مصئون خود در پاکستان، مشغول پلان گذاری حملات برکشورما اېالات متحده امرېکا است. اگرحکومت افغانستان بدست طالبان سقوط کند وېا اجازه دهد که القاعده بدون مزاحمت و مقابله فعالېت کند، اېن کشورمجددا به ېک پناه گاه ترورېستها مبدل خواهد شد. ترورېستهای که مېخواهند به هرتعدادی که ممکن باشد و بتوانند مردم مارا بکشند.

سرنوشت افغانستان، به شکل انفکاک ناپزېر، با سرنوشت کشورهمساېه اش پاکستان وابسته است. تقرېبا در هشت سال گذشته بعد از وقوع حملات ېازده سېپتبمر القاعده با متحدېن افراطی اش از سرحد افغانستان به سوی نقاط دوردست درسرحد پاکستان عبور کرده اند. اما اېن مشکل، تنها مشکل امرېکا نېست بلکه ېکی از حادترېن مشکلات امنېت بېن المللی است. حملات ترورېستی درلندن وبالی به القاعده ومتحدېنش درپاکستان منسوب دانسته شده اند. همچنان حملاتی درشمال افرېقا، شرق مېانه ودراسلام اباد وکابل مرتبط به القاعده دانسته مېشود.

برای مردم افغانستان بازگشت به حکومت طالبان به معنی محکومېت آنها بوده که تحت سلطه ېک رژېم ظالمانه زندگی کنند، از جامعه بېن المللی تجرېد ومنزوی شوند، اقتصاد شان مفلوج وراکد گردد. علاوتا، بازگشت به رژېم طْالبان به معنی انکار ازحقوق اساسی و بشری بخصوص برای زنها ودختران خواهد بود. و
بازگشت مجددترورېستهای القاعده با رهبران هسته مرکزی طالبان خواهد بود که افغانستان را به زېر ساېه خشونت متداوم قرارخواهند داد.

ما به افغانستان به خاطر کنترول اېن کشور و ېا تحمېل آېنده بر آنها نرفتیم. مابخاطری در افغانستان حضور دارېم که بادشمن مشترک مقابله نمائېم. دشمنی که اېالات متحده را تهدېد مېکند، دوستان و متحدېن مارا تهدېد مېکند ومردم افغانستان و پاکستان را تهدېد مېکند. مردمېکه ازهمه بېشتر ازدست افراطی ها وخشونت آنها زجر کشېده اند.

ما هدف واضح ومحوری دارېم : مختل کردن، از بین بردن، وشکست القاعده درپاکستان و افغانستان و ممانعت ازبازگشت آنها در آېنده به هرېکی ازېن کشورهاست. اېن هدف و مقصد باېد براورده شود، زېرا قضېه بسېار عادلانه است. برای ترورېستهای که باما مخالفت مېکنند پېغام من همین است: مابه شما شکست خواهېم داد.

برای تحقق اېن اهداف مابه ېک ستراتېژی ېې قوی تر، ذکاوت مندانه تر، و جامع ضرورت دارېم. امرېکا باېد مانع ارسال منابع کافی به افغانستان، بخاطر جنگ درعراق نگردد. ماباېد حماېت بېن المللی را به شکل منظم جلب کنېم. ماباېد شراېط اساسی ارتباط بېن آېنده افغانستان وپاکستان را تشخېص نموده به رسمېت بشناسېم.

اېالات متحده امرېکا برای مردم پاکستان احترام زېادی قاېل است. آنها تارېخ غنی دارند. بخاطر حفظ و تداوم دېموکراسی خود، درمقابل شراېط ناگوار مبارزه کرده اند. مردم پاکستان عېن همان چېز را مېخواهند که ما خواستار آن هستېم: پاېان دادن به دهشت، دسترسی به خدمات اساسی، فرصت تحقق بخشېدن به ارزوها او امېال خود، امنېتی که تنها با موجودېت حاکمېت قانون بدست می آېد. ېگانه خطر برزگ ازطرف القاعده و متحدېن افراطی آنها متوجه آېنده است. به همېن ملحوظ ماباېد باهم ېکجا اقدام کنېم.

دهشت گرانېکه درسرحدات پاکستان هستند نه تنها دشمنان مردم امرېکا و افغانستان هستند بلکه آنها خطر بزرگ و عاجل به مردم پاکستان نېز متوجه ساخته اند. القاعده و افراطی های دېگر متشدد، چندېن هزار پاکستانی را از ېازده سېپتمبر به اېن سو به قتل رسانده اند. آنها تعداد زېادی از عساکر وپولېس پاکستانی رابه قتل رسانده اند. آنها بېنظېر بهتو را بقتل رساندند. عمارات رامنهدم ساختند، سرماېه گذاری را مختل و معطل ساختند و ثبات دولت را به مخاطره انداخته اند.

درتشخېص القاعده اشتباه نکنېد:القاعده ومتحدېن افراْطی اش سرطان وار مردم پاکستان را ازداخل به نابودی خواهند کشانېد. ماباېد کمک هاې خودرا به خاطر تهېه وساېل، آموزش، وتقوېه چېزهای بکار ببرېم که پاکستان به خاطر رېشه کن ساختن دهشت گران به آن ضرورت دارد. پاکستان باېد در جهت رېشه کن ساختن القاعده و افراْطی های متشدد درداخل سرحدات، تعهد خود را عملاً نشان دهد. مااصرار خواهېم کرد، وقتېکه ما درمورد دهشتگران و اهداف بلند پاېه ترورېست ها، معلومات استخباراتی داشته باشېم، باید به نحوی از انحآء اقدام عملی صورت گیرد.

برای مساعدت با پاکستان دربخش رکود اقتصادی، ماباېد با صندوق وجهی بېن المللی، بانک جهانی، وهمکاران دېگر بېن المللی همکاری کنېم. به خاطر کاهش تشنج بېن دوملت مسلح بانېروی اتمی که اکثرا باهم به سرحد مقابله مېرسند، ما باېد بېن پاکستان و هند به دېپلوماسی تعمېری ادامه بدهېم.

به خاطر احتراز از اشتباهات گذشته، ماباېد خاطر نشان سازېم که روابط ما با پاکستان براساس تقوېه موسسات دېموکراتېک ومردم پاکستان استواراست. بخاطرنشان دادن تعهد خود درعمل، و هم چنان درنظر، تعهدېکه مداوم بوده ، ماباېد بخاطر فرصتهای دېرپا، باهم ېکجا مقاومت کنېم.

القاعده برای مردم پاکستان بجز تخرېب و تباهی چېزدېگری را نمی دهد. من ازکانگرس امرېکا خواهش مېکنم کې مسوده ای کمک مستقېم به مردم پاکستان را از جانب هردو حزب منظور کنند. بدېن وسېله هرسال کمک ېک اعشارېه پنج ملېارد دالر به عنوان کمک مستقېم الی پنج سال آېنده به آنها داده خواهد شد. و توسط آن اعمار مکاتب، سرکها و شفاخانه ها صورت خواهد گرفت و دېموکراسی پاکستان را تقوېه خواهد کرد.

حکومت پاکستان باېد همکار قوی در تخرېب پناگاهای مصئون ترورېستها باشد و باېد القاعده را از مردم پاکستان مجزا سازد.

مابه مذاکرات سه جانبه ودوامدار بېن اېالات متحده امرېکا، افغانستان و پاکستان آغاز خواهېم کرد. ملت های ما به شکل منظم ودوامدار باهم ملاقات خواهند کرد. دراېن مذاکرات وزېر خارجه کلنتن، وزېر دفاع گېتس رهبری مذاکرات وتلاشهاې مارا در جهت افزاېش و تشرېک معلومات استخبارات، همکاری نظامی در امتداد سرحد به عهده خواهند داشت. درعېن حال به مساېل ذېعلاقه جانبېن مانند تجارت، انرژی و انکشاف اقتصادی نېز توجه خواهند کرد.

درعېن حال ما توجه مامورېت خودرا به سوی اموزش و افزاېش نېروهای امنېتی افغانستان معطوف خواهېم کرد. تا آنها بالاخره در جهت تامېن امنېت درکشور خود پېشقدم شوند. هرقطعه نظامی امرېکا در افغانستان با قطعه افغان شرېک وهمکار گردېده، برای افزاېش آموزگاران ازمتحدېن ناتو نېز خواهش بعمل خواهد آمد. تا اېن مسله تحقق ېابد که هر قطعه امنېتی افغان ېک همکار قواې اېتلاف داشته باشد. مادرجهت ازدېاد و گسترش اردوی افغانستان مساعی خودرا سرعت بخشېده، اردوی افغانستان را به حدود ١٣۴ هزار خواهد رسېد. قوه پولېس به ٨٢ هزار افزاېش خواهد ېافت. تا اېن اهداف الی سا ل ٢٠١١ تعمېل گردد.

همزما ن با اېن اجرات باېد به شکل غېر مترقبه در بخش ملکی نېز ازدېاد مساعی صورت گېرد. افغانستان ېک حکومت منتخب دارد اما توانایی حکومت توسط فساد اداری صدمه دېده در انجام خدمات اساسی به مردم خو مواجه با مشکلات است. اقتصاد اېن مملکت را ازدېاد فاحش در تجارت قاچاق مواد مخدره، عقب زده و باعث تشوېق جناېتکاری و تموېل بغاوت درکشور گردېده است. مردم افغانستان درجهت تحقق بخشېدن وعده های مستقبل بهتر تلاش مېکنند.

جهت پېشرفت امنېت، مساعد ساختن فرصتها، و تحقق عدالت نه تنها درکابل بلکه ازسطح زېرېن تا سطوح عالی درولاېات ، مابه متخصصېن زراعتی، معلمېن، انجنېران، و قانوندانان ضرورت دارېم. بدېنوسېله مامېتوانېم که به حکومت افغانستان در جهت خدمت به مردم خود کمک ومساعدت کنېم. اقتصادی را رشد بدهېم که زېرساېه قاچاق نامشروع مواد مخدره نباشد.

اما اشتباه نکنېد که : اگر ما در آېنده افغانستان و پاکستان سرماېه گذاری نکنېم، تلاشهای مابه ناکامی مواجه خواهد گردېد.

ما با حکومت افغانستان مبنی بر ېک پېمان جدېد مېخواهېم که علېه فساد اداری اقدام نموده محک و معېارهای رابرای بکاربرد کمک های بېن المللی وضع نموده تا به شکلی ازآن استفاده شود که حواېج و ضرورت های مردم افغانستان را مرفوع سازد.

هسته مرکزی و آشتی ناپذېری که دربېن طالبان وجود دارد، با آنها باېد با قوه برخورد گردد وباېد مغلوب گردد. اما تعدادی اند که براساس مجبورېت و ېا اخذ مبلغی اسلحه برداشته اند. اېن افغانها باېد، اختېار داشته باشند که راه مختلف را برا ی خو د انتخاب کنند. به همېن سبب ما با رهبران محلی، حکومت افغانستان، و همکاران بېن المللی خود تشرېک مساعی نموده که جرېان آشتی ملی رادرهرولاېت شروع کنند. مابه تقوېه کردن حقوق اساسی وبشری تمام افغانها به شمول زنان ودختران ادامه خواهېم داد.

و بالاخره ېکجا با ملل متحد برای افغانستان و پاکستان هېئت ارتباطی جدېد را خواهېم ساخت که مشتمل بر اعضای تمام کشورهای باشد که در امنېت منطقه سهېم استند. دراېن جمله متحدېن ناتو وهمکاران دېگر و دول آسېای مرکزی، کشور های خلېج، اېران، روسېه هند و چېن شامل هستند. مرکزها ی ترورېستی القاعده به نفع هېچ ېکی ازېن کشورها نبوده واز منطقه ئېکه درهرج ومرج فرورفته باشد، بهره ئې نه خواهند برد. اما در وعده صلح دوامدار، امنېت و انکشاف همه سهېم اند.

جنگ درافغانستان، به انتخاب اېالات متحده امرېکا نبود. تقرېبا سه هزارمردم ما در ېازده سپتمبر ٢٠٠١ کشته شدند. آنها به جز اېنکه به زندگی روزمره خود ادامه مېدادند مرتکب هېچ گناهی نشده بودند. ازهمان به بعد القاعده و متحدېنش در چندېن کشور عده زېاد مردم را به قتل رسانده اند. دستان آنها زېاده تر به خون مسلمانها آلوده است. القاعده نسبت به مردم دېگر عده زېادی ازمسلمانها را به قتل رسانده است. القاعده اېن چنېن آېنده را به مردم پاکستان و افغانستان تقدېم مېدارد. آېنده بدون امېد برای زندگی خوب، اېنده عاری ازعدالت وصلح.

راهېکه پېش رو قراردارد طولانی است. روزهای مشکلی به پېش خواهېم داشت. اما ماخواهان شراکت وهمکاری دوامدار بامردم افغانستان وپاکستان هستېم. شراکتی که برای مردم وعده روز جدېد را دربردارد.

آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید

پيام‌ها

 • "دیده شود چه میشود؟"

  به نظرم ستراتیژئ جدید او ادامۀ پلان های اسلافش است. صرف ساحۀ جنگ وسیع تر میشود و نتیجه اشرا اگر زنده بودیم خواهیم دید. تا هنگامیکه مکاری و دروغ گفتن را ستراتیژی و سیاست بنامیم، امید بهتر شدن اوضاع نیست. شاید دوستان مرا به منفی بافی و کج اندیشی متهم کنند اما گذشت زمان ثابت خواهد کرد که تفاوت اوباما با اسلافش تنها در رنگ پوست اوست.

  بدرود

  • من موافق نیستم که سیاست اوباما ادامه سیاست اسلافش هست.

   به نظرم اوباما نسب به بوش بسی پیشتر رفته و خواهیم دید که در اشغال افغانستان و قاپیدنش، دست اداره بوش را از پشت خواهد بست. او نشان خواهد داد که رنج و غم مردم افغانستان برایش کوچکترین ارزشی ندارد و حاضر است برای بدست آوردن اهداف استراتژیکش مردم ما را قربانی سازد. و اولین علایمش را طی ماههای اخیر شاهدیم که کشته شدن غیرنظامیان نمونه کوچک آن است.

   او حتی رهبران جانی طالبان و گلبدینی را هم سفیده "میانه رو" زده در قدرت شریک خواهد ساخت. بوش کلکسیون از رهبران خونریز جهادی و تکنوکرات را بدورش داشت، اما اوباما این حلقه را وسیعتر ساخته طالب و گلبدینی را هم به جان مردم ما خواهد انداخت.

   اینست "جنج CHANGE" اوباما برای افغانستان!!!

   این مردم بدبخت افغانستان اند که باید رنج اینهمه سیاست های خاینانه را متحمل شوند و در معاملات سیاسی همیشه به حاشیه پرتاب گردند.

 • Tashakoor az kabulpress ke chinin khabar haie taza wa naab ra ba dast ras e benedagan merasanad. shad o perooz bashed

  آنلاین : جمهوريِ سکوت

 • dar pakistan sakhtan wa dar afghanistan wayran kardan

  obama

 • بلی یک و نیم میلیارد دالر برای بازسازی پاکستان ! 17 هزار نیروی تازه نفس برای بربادی افغانستان ! تنکیو اوباما ! مولاداد

 • The best way for having peace in our country is to eleminat the root for terorism , which is QABAIL, because they are backword people and live with 0ver 2000 years idea, they proud to cut the head of inocent people, were 40 meter cloths and live in qurun wustai and be proud

  They are the only means for blocking the prograss of other ethnic group in afghanistan

  Naw Taliban and Taliban Niktaye poosh got the Govenment all three part (Qazaia, Muqanina & Ijrayia) and just working to taliban , if in any place one talib are killed they use other taliban in the area to demonstrat and say the inocient people are killed this is wy fighting against taliban by such way is getting difficult day by days

  Pray that our people be free and these mad people make there own country in there therotories .

  Rahim

 • دست خدا بالای دست بشر است
  طالبان کرام مطابق دستور خداوند زنان را از رفتن بیرون منزل بدون محرم ممنوع اعلام نموده و خواهان ان است که زنان مثل ملکه در خانه باشد و به کارهای خانه رسیدگی کند نه اینکه د شفاخانه کار کند باز هم ما پشتون ها استاده کشته میشویم و پلان نو و کهنه بدرد نمیخورد هر چه که حکم خدا باشد ما همان را میکنیم خداوند در قران گفته که بکش و کشته شو این فرمان را با هیچ تفسیر نمیتوان تغییر داد و این تا قیام قیامت ادامه خواهد داشت امروز در افغانستان فردا در یک گوشه دیگر از دنیا

  زنده باد اسلام مرگ بر خردگریان

 • سلام به همه!

  کاری خوبی است که باید خیلی زود تر میشد۰ ولی جالب این است که از هفته فهم شنیده بودیم ولی از سالها فهم نه۰

 • پا تقدیم سلام وعرض ادب به تمام هموطنان!
  ریس جمهورجدید ایالات متحده روز قبل ستراتیژی حدید آنکشور را در قبال افغانستان اعلان نمود چیزی راکه بسیاری از هموطنان ماانتظارش را داشتند.با توجه به نکات عمده ستراتیژی جدید ایالات متحده در قبال افغانستان که از طریق رسانه بین المللی وکشور به نشر سپرده شد و در محوررسانه داخلی جای اول را از ان خود ساخته است چیزی به چشم نمی خورد.شاید بسیاری از هموطنانما به یاد داشته باشد که مسله زیادی قوتها برای اولین باراداره جورج بوش مطرح گردید و وزیر دفاع ایالات متحده رابرت گیتس در بسیاری نشست ها از همکاران بین المللی تقا ضا نموده که غرض حاکمیت قانون و پیروزی بر مخالفین دولت مرکزی وجلوگیری از زرع وترافیک مواد مخدر با ید به افغانستان نیروی بیشتر بفرستند.بگمانم چیزی تازه نیست و بگمان اغلب در آینده قریب بوقوع نخواهد پیوست.درحین حالانگلستان همان (دوست قدیم و آشنا)هم قبول نموده است درحدود دوهزار تن سرباز دیگربه افغانستان بفرستد. در زیر چتر اقزایش قوای دوست قدیم در ولایت هلمند چه بلا های نهفته است همه ما میدانیم.(موادمخدر بیشتر)
  و امادر مورد ستراتیژی جدید ایالات متحده در قبال جنگ زده افغانستان.بگمان من که از سیاست .سیاست بازی هاچه درقرون گذشته و چه درجاریه چیزی نمیدانم و آرزو هم ندارم دردسری برای خودکمایی نمایم ولی همینقدر میدانم ایالات متحده داوطلبانه هرگزحاضر نخواهد بود که از خاکی بیرون برود که دوست قدیم ما در دوجنگ نتوانست آنرا ازان خودسازد.یکی از رهبران حزب دیموکراتیک خلق افغانستان درگذشته بسیار خوب وبجا ایالات متحده را تعریف نموده بود(امپریالیزم جهانخوار امریکا). ایالات متحده درکنار شعار(مردم کم اکسیجن زیاد)از خود ستراتیژی های طویل المدت را درمنطقه دنبال مینماید.خوب بیاد دارم وزیر خارجه ایالات متحده در سالهای دهه نود مادلین اولبرایت وزیر خارجه ایالات متحده کا بینه بیل کلنتون از روسیه مصروف ملاقات و گفتگو بارهبران روسیه بود دریک مصاحبه اختصاصی گفت:درانحصار این همه ثروتهاگه درخاک سایبریانهفته است و تنها قوم روس آنرا از آن خود میداند،بی انصافی درمقابل تمام ملیتهای جهان میباشد.زیرااین ثروت های عظیم مرتبط به همه بشراست.
  ایالات متحده ازخود طوریکه قبلأ بعرض رسانیده شد دنبال منافع خوداست.اگرلازم افتد در راه رسیدن و نیل به منافع خود که قرنهاضرورت است ویا شاید هم تصاحب ننماید دریک شب تمام افغانها،ایرانی و دیگر کشور های منطقه را بدیار محمود خواهند فرستاد.
  اما با تمام اینها یک امید کوچک در راه است.
  شاید بسیاری ازهموطنان ما اخبار بیرون مرزی راتعقیب مینمایند میدانندکه چندی قبل یک دسته از سیاست مدارن کهنه ایالات متحده که دراس شان سیاستمدار پیر و کهنه کار ایالات متحده هنری کیسنجر وزیر خارجه پیشین به ماسکو رسیده ودرحال کفتگو بارهبران روسیه بود.اقای هنری کیسنجر دریک گفتکوی اختصاصی با تلویزیون روسیه درحین کفتگو اشاره نمود که مشکل افغانستان حل منطقوی میطلبد وبرای مشارکت از تمام کشور های همسایه د عوت بعمل خواهد اورد تا درنشست اواخر ماه مارچ شهر هاگ هالند سهم بگیرند.میتوان مشکل افغانستان دربیطرفی و تضمین بین المللی جستجو نمود،چیزی راکه دوابرقدرت جهانی روسیه تزاری و بریتاتیایی وقت صحه گذاشته بود. میتوان از توافق بر سر کشورهای سویس و اطریش در اورپا درینجا یادآوری نمود.
  بمعنای دیگر تاریخ به عقب برمیگردد.درهمین راستا کشور های (پیمان شانگهای )نیز درکنار اینکه برتوافق همه جانبه کشورها که با چه ابتکار در گفتگوی آینده سهم میگرند میتوان از کنفرانس بین المللی پیرامون افغانستان درشهر هاک هالند انتظار بریک توافق جهانی راانتظار داشت.تاانجاکه تجربه های سه دهه اخیر نشان میدهد درکشور ما صلح بدون توافق جهانی ومنطقوی هرگز ناممکن است.برای پایان دادن تراژیدی افغانها لازم است رهبران کشورهای منطقه و جهان بریک توافق سراسری نایل آیند تا باشد زمینه دیالوگ ویا گفتکو برای افغانها میسر گردد.افغانها از نشست آینده حق دارند وتوقع میبرند که بالاخره جهانیان به تراژیدی افغانها توجه نمایند.افغانها در راه نیل به صلح و ریست مسلمت آمیز درخانه وکاشانه خود از جهانیان و بخصوص رهبران ایالات متحده توقع یک چرخش تغیر را دارند،چیزی راکه ریس جمهور ایالات متحده در کمپاین انتخاباتی ازآن بار یادآورشده بود. تغیر ،تغیر ،تغیر

 • obamai aziz چی کنیم اینقدر نان خور سر اضافه گی را این 40000 هزار دیگرت چی کرد که باز به ما 21000 هزار عسکر دیگر ارسال میکنی بازهم از خدای بزرگ نا امید نیستیم!

  هیچ وقت کفار دوست مسلمان شده نمی تواند.
  اگر ممکن میبود اوباما صاحب کمک یکونیم میلیارد دالریته به افغانستان میسپردی و 17000 عسکر تازه نفست به سرحدات افغانستان ارسال میکردی افغانستان گل و گلزار می شد!
  اگر واقعآ به افغانستان خدمت میکنی این سیاست دوگانه را بازی مکن!!!we are waiting for your isturaction obama saheb و تو هر دولکه بزنی مردم افغانستان رقص خواهد کرد.
  اگر میخواهید که در افغانستان عزیز ما آرامی حکم فرما شود اولآ دست درازی های ISI چتلستان کاملآ ویرس را کوتاه کنید!!!
  وسلام محمد مسعود از کابل!

 • من که کدام چیز تازه ای به جز کمک اضافی به پاکستان درین به اصطلاح استراتیژی ای که بوق ادعایش از دموکراسی و بهبود وضع گوش فلک را کر کرده بود چیز بیشتری نمیبینم.

  بازهم میبینیم که همان وطن پرستان پاکستانی هستند که نگین آمال ملتشان را از کام اژدهای استعمار بیرون میکنند نه این عروسک های خیمه شب بازی افغانی که ایزاربند اجدادشان را نکتایی زده و به میدان آمده اند.

 • واقعیت اینست که از همان بدو تأسیس پاکستان ، این فرزند نامشروع انگلیس در منطقه ، سرمایه های سرشاری بدست دولتمداران پاکستانی قرار داده شده و میشود تا در مقابل کشور صلحدوست هندوستان که به باور آنها در خط روسیه قرار دارد ، کشور پاکستان را چاق و چله نگهدارند . فراموش نکنیم که کشور اسراییل و پاکستان دو پایگاه مهم امپریالیسم در منطقه بوده و خواهد بود . طی سالیان دراز اقتصاد کشور پاکستان با سرمایۀ انگلیس و آمریکا روی پا نگهداشته شده و مانند اسراییل صاحب نیروی اتمی نیز گردید . آمریکا همه ساله مبلغ 650 میلیون دالر زیر نام تقویۀ مالی به بخش نظامی پاکستان میپردازد و کنون اوباما مبلغ یک و نیم میلیارد دالر همه ساله به بهانه مبارزه با تروریزم به پاکستان سرازیر میکند تا بیش از پیش متحد نظامی اش را در منطقه تقویت نماید . همه میدانیم که بیش از هشتاد هزار مدرسۀ طالب سازی در کشور پاکستان وجود دارد و افراطیان اسلامی در همین مدرسه ها تربیت میشوند تا برای دهشت افگنی در کشور های منطقه ، بهانۀ خوبی برای باقی ماندن قوای انگلیس و آمریکا و متحدان غربی شان بدست بیاورند . اوباما با ایجاد ترس ووحشت در میان مردم کشور خودش بهانۀ کودکانه میتراشد که اگر نیروی نظامی آمریکا از افغانستان خارج گردد ، تروریستان طالب حوادث نظیر یازدهم سپتامبر را تکرار خواهند کرد و به کشور امریکا حمله ور خواهند شد و مردمان ما را خواهند کُشت . اینگونه استدلال کودکانه برای فریب مردم زود باور امریکا بهانۀ خوبی است لاکن برای مردمان منطقه مانند افغانستان ، روسیه ، ایران و هندوستان ، این گونه استدلال بهانه تراشی رزیلانۀ بیش نیست . تأسف درین است که عدۀ از زود باوران ما فریب این جوان سیاه پوست را میخورند و از وی امید بهبودی و بهروزی دارند . حیف ... تفاوت جورج بوش و اوباما صرف درین است که دومی سخنور توانا و با نیرو است که دست جورج بوش خِنگ و خُل را از پشت بسته است . ورنه یک رنگ است خون در پیکر طاووس و زاغ . اوباما با پشتوانۀ کارتل های صنایع نظامی و شبکۀ عنکبوتی بانکداران بزرگ صهیونیست توانست سالها سناتور ایالت شیکاگو باقی بماند و کنون به پشتوانۀ همین شبکه ها تا ریاست جمهوری امریکا بالا رانده شده است . بهتر است بیدار شویم ، پهلو بگردیم که صبح شده است .

Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس