صفحه نخست > دیدگاه > برادر خواندگی فاشیزم شورای نظار با شوونیزم فاروق وردک

برادر خواندگی فاشیزم شورای نظار با شوونیزم فاروق وردک

نويسنده: نادر پوينده
يكشنبه 17 فبروری 2008

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

هم آغوشی فاشیزم شورای نظار و شوونیزم فاروق وردک، در نوع خود، به دوران جهاد و مقاومت باز می گردد. این پیوند در ظاهر نامرئی و غیر ملموس بوده است اما در ماهیت همواره تداوم داشته است. قتل عام مردم افشار- زنان، کودکان، و پیرمردان – بوسیله ی ائتلاف مسعود-سیاف، قتل مزاری زمانی که حزب وحدت بین دو نیروی شورای نظار از یک سو و طالبان از سوی دیگر محصور ماند، باز شدن راه سالنگ بوسیله مسعود بر روی طالبان و فرصت یافتن طالبان برای فتح شمال کشور و قتل عام مردم ازبک و هزاره شمال توسط طالبان و غیره مثالهایی از دست آوردهای ائتلاف بین این دو ماهیت شیطانی است.

نتیجه ی این سیاست انحصارطلبی و فاشیستی شورای نظار افغانستان را به سوی طالبانی شدن و گسترش تفکر و رویکرد شوونیزم قومی نوع فاروق وردک هدایت نمود. کنفرانس بن قدرت را ظاهراً بین اقوام کشور تقسیم نمود. شورای نظار به نمایندگی از قوم تاجیک تمام کرسی های عمده و کلیدی دولت را غصب نمود. استاد ربانی که خواب شیرین ریاست جمهوری را میدید از مرکز قدرت به بیرون پرتاب شد. این موفقیت شورای نظار را سرمست ساخت و از کنترول خارج نمود. آزار مردم عادی، غصب خانه ها و املاک شخصی افراد و دولت توسط نیروهای شورای نظار به یک پدیده ی عادی بدل گشت. نیروهای نظامی وابسته به یونس قانونی خانه های مردم فقیر را در شیرپور برسرشان خراب نمودند و برای خود کاخ ساختند. جالب است که دو نمره از این زمین ها به فرزند احمد شاه مسعود، قهرمان ملی داده شد و آقای قانونی در دفاعیه بی شرمانه ی خود در تلویزیون اعلام نمود که چون مردم فقیر پول نداشتند که این منطقه را آباد نمایند ما گرفتیم که آبادش کنیم.

اعمال فاشیستی و ضد انسانی شورای نظار ظهور و انکشاف یک حرکت شوونیستی قومی نوع فاروق وردک را تسهیل و تقویت نمود. شوونیست های قومی که با سقوط طالبان خود را در معرض خطر می دیدند ناشی گری و سرگشتگی شورای نظار را برای خود تبدیل به یک فرصت تاریخی نمودند. موقعیت خود را در درون حکومت و پایگاه خود را در منابع خارجی قدرت تحکیم نمودند و یک حرکت تدریجی اما ظاهراً دموکراتیک را آغاز نمودند که در مسیر خود به سوی موفقیت می تواند باز هم از ناشی گری شورای نظار به نفع خود استفاده نماید.

جریان رو به رشد شوونیزم قومی بعد از طالبان به دو گروپ عمده تقسیم شده است؛ یکی وابسته به آقای فاروق وردک و حزب اسلامی است که موتلف آقای قانونی است و دیگری وابسته به اشرف غنی احمد زی است که موتلف داکتر عبدالله وزیر اسبق امور خارجه است.

الف: جریان وابسته به فاروق وردک:

فاروق وردک که به راحتی می توان مدال شوونیست ترین افغان را برایش اعطا نمود، چون اختاپوس سعی دارد تمام منابع قدرت کشور را به چنگ آورد. آقای وردک عضو حزب اسلامی آقای حکمتیار است. وی توانسته است در طی دو سال اخیر بسیاری از پستهای حساس دولتی را به هم حزبی های خودش تفویض نماید. ولایات شمال کشور عمدتاً در اختیار حزب اسلامی افغانستان قرار گرفته است. والی جوزجان که اخیراً مردم را قتل عام نمود از دست نشاندگان آقای فاروق وردک است. بعد از طرد مخدوم رهین از وزارت اطلاعات و فرهنگ و نجیب روشن از رادیو تلویزیون ملی که هردو در نتیجه ی ائتلاف آقای وردک با آقای یونس قانونی صورت گرفت دو نهاد عمده ی فرهنگی کشور نیز به دست تیم فاروق وردک افتاد. آقای خرم وزیر جدید وزارت اطلاعات و فرهنگ در اولین اقدام خود ده تن از روسای فارسی زبان را اخراج و به جایش ده نفر پشتون آورد. البته آمدن پشتونها در وزارت کار بدی نیست اما شیوه ی آمدنشان با تاسی از نظام شوونیستی غیر قابل قبول است. آقای فاروق وردک در طی دو سال اخیر از سیاست شدیداً تهاجمی و حذفی استفاده نموده است. دهها نفر توسط وی و یا وابستگان وی وظایف خود را از دست داده اند، اما نکته ی جالب این است که در میان اینها حتی یک نفر از وابستگان یونس قانونی نیست. ائتلاف اخیر وردک- قانونی که برای حذف سپنتا وزیر خارجه ی کشور طراحی شده نیز تداوم همان پالیسی سابق شورای نظار برای حذف هرکس غیر از خود است. ائتلاف وردک-قانونی ائتلاف آدم عاقل با آدم خام است. هرچند آدم خام تصور می کند در این ائتلاف سهم برابری از غنایم را بدست خواهد آورد ولی به شدت اشتباه می کند. چون این آدم عاقل است که در نهایت برنده ی میدان خواهد بود. بر کناری آقای سید مخدوم رهین از وزارت اطلاعات و فرهنگ هیچ دست آوردی برای آقای قانونی نداشته است و صرفاً خوش خدمتی بود به شوونیزم فاروق وردک. ولی او هنوز قادر به درک این مسئله نیست. او هنوز در مالیخولیای خود غرق است. یونس قانونی نمی داند که رویای ریاست جمهوری اش روزی بوسیله ی موتلفش- آقای فاروق وردک- به یک کابوس وحشتناک بدل خواهد شد. درک این مسئله از سطح فهم آقای قانونی بالاست و او از تحلیل منطقی مسئله عاجز است. محمد یونس قانونی نادانسته به ابزار و عروسک دست آقای فاروق وردک بدل شده است. و زمانی که تاریخ انقضایش به پایان برسد، خواهد دید که رفیق سیاسی اش با او چه خواهد کرد.

اما بحث بر سر قانونی یا رهین نیست، مسئله بر سر نتایج مرگبار سیاست هایی است که مجری اش آقای قانونی و منفعت برنده اش شوونیزم فاروق وردک است. فاروق وردک که از ملل متحد وارد دولت شد، حضورش را در این موسسه نیز همچنان گسترش می دهد. پالیسی توسعه نفوذ آقای وردک به شکل افقی و عمودی در درون دولت، موسسات ملل متحد و انجوها، و ساختارهای اقتصادی و اجتماعی کشور به سرعت در حال پیشرفت است. این در حالی است که آقای قانونی فقط به اختلاس مالی می اندیشد تا جیبهایش را پرتر نماید. پول انتهای عمق استراتژیک تفکر آقای قانونی را تشکیل می دهد.

ب: جریان وابسته به اشرف غنی احمد زی:

آقای اشرف غنی احمد زی چند روز قبل از حمله ی امریکا به طالبان در مصاحبه ای با رادیو بی بی سی که تلاش آشکارش را برای حفظ طالبان نشان می داد گفت:" اکثریت مردم افغانستان طرفدار طالبان هستند." مفهوم واضح این جمله این است که طالبان حکومت مشروع افعانستان است. هدف مشخص این جمله این بود که امریکا به جای سرنگونی حکومت مشروع متکی به اکثریت باید با آن وارد معامله شود. بدین ترتیب تیوری طالبان میانه رو ظهور نمود که تاکنون ادامه دارد. اشرف غنی که در لویه جرگه قانون اساسی از حامیان سرسخت اصطلاحات ملی و سرود ملی نوع خودش بود در مصاحبه ای با رادیو بی بی سی تلویحاً روشن ساخت که قانون اساسی باید بر اساس تمایلات قوم اکثریت شکل گیرد. حال آقای اشرف غنی احمد زی به چهره ی برجسته ی تلویزیون طلوع و موتلف داکتر عبدالله بدل گشته است.داکتر عبدالله خواب وزارت خارجه را در خوش خدمتی به اشرف غنی احمد زی می بیند. عده ای از روشنفکران افغانستان چون دکتور زیوری و هارون امیرزاده هم ناخود آگاه و شاید هم ناخواسته به قلمچیان فاروق وردک و اشرف غنی احمد زی بدل شده اند. این انتهای فاجعه ی یک ملت است. زمانی که تیوریسن هایش در خدمت سیاست پیشرنده ی شوونیستی قرار می گیرند که می رود تا همه هستی یک ملت را ببلعد، دیگر نباید امیدی به رهایی داشت.

واقعیت امر این است که من نسبت به اختلافات ساختگی اشرف غنی احمد زی و فاروق وردک و یا دیگر هم قماشانشان تردید دارم و معتقدم که اینها همه پرده های مختلف یک سناریو است که با وسیله ساختن آقایان قانونی و عبدالله یکی پس از دیگری به اجرا در می آید. من معتقدم که شوونیزم قومی در افغانستان از یک منبع واحد هدایت و رهبری می شود، دارای استراتژی مشخص و کاملاً برنامه ریزی شده است و عامدانه شورای نظار را به خاطر اهداف شخصی خود تا لحظه مورد ضرورت حفظ می نماید.

در عین حال نسبت به ائتلاف و اعتماد متقابل اعضای جبهه ی ملی نیز تردید دارم و معتقد نیستم که این جبهه بتواند حتی ظاهراً راه خود رابه سوی آینده ادامه دهد. این اعتقاد ناشی از این واقعیت است که در حال حاضر بخشی از این جبهه با آقای اشرف غنی احمد زی و بخشی با تیم فاروق وردک روابط مستقیم دارد. فاش شدن راز ملاقات خصوصی یونس قانونی با رییس شورای امنیت ملی روسیه آقای ایوانف و حتی محتویات سخنانشان نشان دهنده ی شکاف عظیم میان اعضای جبهه ی ملی است که گفته می شود در آستانه ی فروپاشی است.

آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید

پيام‌ها

  • مزاری به اندازه قانونی معامله گر و دلال نبود. من با نویسنده موافق هستم.

  • نمی دانم که مطلب ماها قبل را دوباره چرا در سایت ماندند.
   اگر هدف تان از تفرقه انداختن است (خو خدا بشرمانیتان.)

 • برادر باش که ده یادت بتم که شهید مزاری شما و مردم مظلوم افشار چه کار ها را انجام دادند:رقص مرده میخ کوبیدن ها فلم گیری از حالت طفل شدن و امسال اینها.مثل که این همه از بادت رفته بود.وی میبخشی از یادت.

  • Dear Writer of the topic,the language you used shows you are a racist who does not have any idea just fuelling the hate amoung people and it’s easy to accuse some one but you must prove it

   In our point of view Farooq Wardak and Ashraf Ghani is the best and educated people they are able to carry on the job much better then you and others so you forgot to write how much did you get from Iran to blame and accuse such people like Farooq Wardak and Ashraf Ghani? and its funny you mentioned the name of Mazari but you did not mention the crimes he did against people in the west of Kabul and you accuse Farooq Wardak and Ashraf Ghani even they were not involve in any kind of crimes like Mazari did so stop writing nonsens and basless accusations against those who are working for the benefit of country and people of Afghanistan

   With Regards, Ikhlas Wardak

  • باز هم به اندازه مسعود و ربانی جنایت نکرده است.

  • که ودک دی مقرر شی. حس وردکی ات ظهور کرده است برادر راست می گوید مگر دروغ است که فاروق خان کشور را ملک پدری خود تصور می نماید و به همه می تازد. البته نوشش باد تا آدمهای مثل قانونی باشند وردک موفق است.

  • واقعیت این است که نه مزاری به درد این مملکت خورد و نه قانونی و فاروق وردک به درد مردم مظلوم افغانستان می خورند. افغانستان به شخصیت های ملی نیاز دارد. نه قومگرایان و منطقه گرایانی مثل فاروق وردک و غیره

 • چیز نوشته کرده که خوشش میآید.خلیلی،کاظمی،محقق را در دوره مقاومت از ایران داخل افغانستان کی آورد از یادت رفته مرغ واری ده ایران پت شده بودند باز میگه که را سالنگ را به طالبان باز کرد بتو شرم است که قدر مسعود را ندانی.و یک گپ دیگر همین نوشته خودت به ترقی و پیشرفت افغانستان جه نفع دارد مه نفهمیدم به غیر از جنگ انداختن.

 • ای بیعقلک نوکری ایران را شروع کردی پشتون را تو بد میگی تاجک را تو بد میگی ازبک را تو بد میگی از کجا هستی خودت جانم؟

  • من تصور نمی کنم نویسنده پشتون یا تاجیک را بد گفته باشد. چون نه فاروق وردک نماینده پشتون است و نه قانونی نماینده ی تاجیک.

 • hey megan ke mazareee waqt ke shaheed shod (lol shaheed) khak qabool ash namekad baaz kodam cheez dega ra hamrah ash da khak mandan hamee gap chetor ast weeee rastee megan posht morda ha gap zadan sahee nest

  • روند حوادث وپي امد هاي ان در عرصه مناسبات قدرت بخشي از تحليل نويسنده رادرست نشان داده است.
   قانوني با مناسبات خانوادگي كه دارد به نوعي در برابر گرايشات برتري خواهانه اي قبيله گرايان با سكوت و رضا يت تن داده است.
   نه ميخواهد ونه ميتوان در مناسبات به شدت قومي شده دولت از تاجكان نمايندگي كند.ومردم ما نبايد ساده انگارانه از او اين توقع راداشته باشتد.انها با پشتيباني از نيرو هاي ملي واگاه ميتوانندبه خواستهاي حق طلبانه خود دست يابند.
   عملكرد او نيز گواه اين حقيقت است كه او اراده ايستادگي در برابر برنامه هاي شونيستي گروپ كرزي را ندارد.
   شوونيزم قبيله براي سركوبي غير خودي ها با تمان توان وارد صحنه شده در چنين شرايط جامعه ما نياز دارد تا به شكل گسترده سازمان يابد و محكم براي دفاع از حقوق خودش ايستاده شود.
   در برابر ادم هاي مانند فاروق وردك -اخدي يا اشرف غني يا در مجموع گروپ كرزي ما به رهبران اگاه و متحد به عدالت ملي نياز داريم كه با فداكاري در پي تخقق خواستهاي مردم باشند.عبدالله وقانوني با فاروق واشرف غني مشتركاتي هم دارند كه در نزديكي انها بي اثر نيست.

  • دقیقاً صحیح است. همان حیوان را بعداً به قبر مسعود اضافه نمودند تا او را خاک قبول کند. چون خاک از قبول کردن مسعود نیز سرباز زد.

  • دوستان عزيز سلام .با ارتباد بشونيزم وميلتگرای اقايانی چون وردک، قانونی ،سياف,خليلی وغيره بايد تذکر داد که اولاء اين اقايان قابل قبول هيچ ميلتی نبوده ونخواهد بود. اين اقايان بخاطر قدرت، جاه ومقام از هيچ عمل غيرانسانی وغيره ملی روئگردان نيستند. اگر نظری بگذشت ها نچندان دور بيندازيم برای همگان روشن ميشود که اين اقايان ازچه قماشی هستند . اين اقايان با اکثر سازمانهای جاسوسی خارجی همکاری نزديک داشته ودارند ايا همين اقايان بدستور سازمان جاسوسی پاکستان تمام هستی افغانستان را بخاکستر تبديل نکردند؟ايا همين اشوبگران بعداز بقدرت رسيدن اردوی ملی افغانستان را با صد هزار مرد جنگنده منحل نکردند وتمام تجهزات ان به پاکستان انتقال ندادند؟ ايا وردک قاتل دها هزار انسان بيگناه در جنگ جلال اباد بعد از خروج قوای شوروی نميباشد؟ جنگ کابل نمايانگر وحشيگری تمام سازمانهای نام نهاد است که رهبران شان در اين بربادی سهم مستقيم داشتند و کوچکترين تاسفی بحال مردم ووطن خويش نکردند.ايا همين اقايان بخانه خدا سوگند نکردند تااز برادرکشی دست بردارند ؟فقط دو روز ازسوگند شان نگذشت که دود کابل به اسمان رسيد.متاسفانه هدف فقط قدرت وخوش خدمتی ببيگان است.کلمه مقدس وطن و مردم سنگ وطنپرستی زدن به سينه فقط وفقط اغفال وتمسخر مردم چيزی بيش نيست.امروز که تجارت شان تحت نام مقدس اسلام ووطن بازاری ندارد شروع بتجارت ديگری کردند که همانا ميليت وميلت گرای است بی خبر از اينکه ملت عزيز چهرهای منفور شناخته وبگفته شاعر بزرگ بهر شکلی که خواهی جامه ميپوش من از طرز خرامت ميشناسم..عزيزان هموطن نگذاريد از اين بيشتر جسم مادر وطن که استخوانی بيش نمانده دستخوش سودگران مواد مخدره شود. بيايدباهم ندای يگانگی اعلان کنيم پشتون؛تاجيک؛ ازبک؛ هزاره و غيره در راه نجت وطن از ميليتگرای منطقگرای در راه ابادی وطن فکرکنيم وامييب های طفيلي که مصروف مکيدن خون ملت اند افشاءنمايد.بسم الا پوپل

  • begeereshhhhhhhh bachem massoud ra hamagee mesheenasand mefahmee ya ne da jahan oo ra monhais yak rahbar waqeheee afghanistan qabool daran haif ke pashtoon nabod aga ne azoo ham yak baba jor mekaden chora az haqeeqat ha chashm posheee mekonen dil tan kafeeeda ke dar hama ja ba nam oo jada ha megoshayand wa azo qadr mekonand cheto sher bood sher na ba pakistaneeee tasleem shod wa na ba roos mardana ba khak raft wa hala ham az qabr oo zeeyarat gah jor shoda mefahmeee ya neeee.

 • اوبی خبر طالب تاروز سقوظش ار تونل سالنگ تیر شده نتوانست . شمال را از راه بادغیس وبامیان گرفت فکر می کنم اسپنتا تورا وعدۀ ماموریت وزارت خارجه را داده است .او جوان برو کدام دروازۀ دیگر رابکوب .بسیار ناوقت شده است .تا از بست هشت شعبۀ آرشیف که شروغ ماموریتت در این وزارت خواهد بود ار تقا کنی نه اسپنتا خواهد بود ونه مرادیان .من تشخیص کرده ام که خودت خوب استعداد تملق وخوش خد متی را داری این نیرویت را در جلب رضاهیت کسانی صرف من که آینده داشته باشند .

  • برادر باش که ده یادت بتم که مزاری شما و مردم مظلوم افشار چه کار ها را انجام دادند:رقص مرده میخ کوبیدن ها فلم گیری از حالت طفل شدن و امسال اینها.مثل که این همه از بادت رفته بود.وی میبخشی از یادت.

  • salam
   shoma zeyad mazare mazare megin on daneshmand bod ya kodam ostad bod ya kar shenas
   koja ra khanda bod yak besawade motlaq man beshe an zendani bodam aslam sawad nadasht
   sharem ast ke besawad qatel ra eftekhar mekoned

   wa hamesha
   tafroqa mendazen shoma besawad ha

   tashakor
   jawed wardak

  • مجاهد صاحب!

   مثل اینکه تفنگت را مانده ای ده یک سو و شروع کردی به چتیات گفتن. اکت آدمای هشیار ره نکن. چون به رنگ مجاهد نمی آید که خود را با آدما قاطی کند.

  • آیا کودکان و زنان افشار هم در این جنایات مزاری شریک جرم بودند؟ آیا شما به خود حق می دهید که کودکان هزاره را قتل عام نمایید چون مزاری آدم خوب نیست؟ برادر اگر اعضای خوانواده خودت قربانی شوند باز هم همینگونه قضاوت خواهی کرد؟

  • او بى خبر از دنيا!!!

   همى بيادر مجاهد ما راست و درست مگه ، تاوقتيکه ( دزدسر گردنه )سالنگ ده او راه بود، بنى بشر بدون حق دادن از سالنگ تير شده نمى تانست ، خودت خو باز طالب پاکستانى ره ميگى . باز هم خانه همو طالب وحشى آباد يک ميليون دالر به قهرمان ما داد که راه سالنگ بريش خلاص کد وطالب رفت ده مزار که قتل عام کنه. فاميدى بيادرم يانه؟

 • گفتار نويسنده کاملا عاري از حقيقت است. هيچ يک از حوادث که در اين نوشته ذکر شده است با حوادث واقعي سروکار ندارد. کسانيکه واقعا از مسايل پشت پرده با خبرند از خواندن اين مقاله به ريش نويسنده ميخندند. جاي بسيار تا سف است که بعضي ها براي آرامش احساسات خويش تا اين انداه چردنديات مينويسند که خود را نزد خواننده مسخره ميسازند. در آينده اگر جنابعالي چيزي بنويسد کسي نيست که آنرا بخواند.موثريت نوشتن در آنست که نويسنده بتواند با منطق گفتار خويش خواننده را متقاعد بسازد. اين آقا ازين مساله خيلي دور است.
  با احترام

  • آدمهای فرصت طلب و دروغگو می دانند که چه وقت چه بنویسند. از چرندیات گرفته تا هذیان و فکاهی.
   چیزهایی که شما آقای پویندهء نوشته اید به درد آدمهای احمقی چون خودت می خورد. می خواستم نوشته ات را نقد کنم، اما دیدم حیف نقد. البته کابل پرس? جای نشر مزخرفات شده است.

 • I absolutely agree with Mr.Poyanda. He is right. Mr.Qanoni always has tried to sell the others. he is not an afghan. I want Afghanistan to be for Afghans not for Wardak or Qanoni. they are Fascists.

 • ائتلاف قانونی و فاروق وردک مبارک باد!!!!!!!!!!!!!!!!!!1

  • مزاری توسط معامله آقای خلیلی و واعظی سیاه در پاکستان
   به طا لبان سپرده شد وآقای خلیلی در معا مله ای دیگر در
   عربستان بامیان را بدون کدام تق به طا لبان تسلیم کرد
   جالب تر اینکه این آدم دلال با گلبدین برای آقای مزاری
   اشک تمساح می ریخت وروضه می خواند

  • جبهه ملي در واقع همان پنجشيري تازي غلام بچه هاي افغانستان است يعني اين ها همان سقوي هاي دزد است. شوراي نظار به رهبري سنگ فروش کوهستاني احمدشاه مسعود اف بار ديگر مي خواهند افغانستان را خراب کنند. خود شوراي نظار و رباني شيطان حکومت فرقه اي و قومي تشکيل داد حال سر و صداهاي حکومت پارلماني مي دهند. اين ها دروغ مي گويند. اگر حکومت هم بدست اين ها باشد مردم افغانستان قبولشان نمي کند همان طور که در زمان سنگ فروش هم قبول نکرد.
   قانوني معاون و غلام بچه سنگ فروش است که در فاجعه افشار هم شريک جرم بود.
   رباني و قانوني نوکر ايران و روسيه است. قانوني همان سنگ فروش کوهستاني است مثل مسعود اف.

  • شنيده ايد يانه؟ معروف است که وقتي مي خواستند سنگ فروش را دفن کنند،‌از قبر او مار برآمد همه فرار کردند. وقتي مار را کشتند. عقرب برآمد. قبر او بو مي داد.
   راست مي گويد که زمين هم سنگ فروش مسعوداف را قبول نمي کرد.
   مشکل از فاروق وردک نيست مشکل از غلام بچه قانوني است. قانوني در نوجواني و جواني خودش خوش بچه مسعود اف و رباني بود.
   شوراي نظار سنگ فروشان و بچه هاي سقاوي اند که افغانستان را خراب مي کنند.
   کرزي راست گفته است:‌اينها نوکر کشورهاي خارجي روسيه و ايران هستنتد.
   اسپنتا روشنفکر و با سويه است که به خوبي درک کرده است که سنگ فروش کوهستاني صدها هزار لعل و زمرد افغانستان را به پاکستان فروخت و سرمايه هاي افغانستان را بر باد داد.
   سنگ فروش کوهستاني اردوي ملي را نابود کرد.

  • عزیزان!
   کابل پرس? به یک تارنمای افرادی ماجراجو و تفرقه افگن تبدیل گردیده است. با این نوع چرندیات چرا یک منطقه را دشنام میزنید؟ آیا تمام مردم وردک و یا پنجشیر چنین هستند که شما با افتخار درینجا نوشته اید؟ اگر مزاری جانی و قاتل است، چرا همتباران وی را توهین می نماید؟ آیا کدام سودی برای ازبین بردن بحران موجود در کشور این گفته های شما دراد؟ جرم صرف منحصر به فرد است، نه به همتباران مجرم!!!!!!!!!
   بیاید آتش نفاق را با عفت کلام خویش فرو نشانید.

  • عزیزان!
   کابل پرس? به یک تارنمای افرادی ماجراجو و تفرقه افگن تبدیل گردیده است. با این نوع چرندیات چرا یک منطقه را دشنام میزنید؟ آیا تمام مردم وردک و یا پنجشیر چنین هستند که شما با افتخار درینجا نوشته اید؟ اگر مزاری جانی و قاتل است، چرا همتباران وی را توهین می نماید؟ آیا کدام سودی برای ازبین بردن بحران موجود در کشور این گفته های شما دارد؟ جرم صرف منحصر به فرد است، نه به همتباران مجرم!!!!!!!!!
   بیاید آتش نفاق را با عفت کلام خویش فرو نشانید.

  • شما هر کسی که هستید دروغ نگویید. من بدخشی هستم وتو به غلط نام خودرا بدخشانی نگذار، چون در فرهنگ بدخشانی این چرندیات شما وجود ندارد و هر بدخشی از فرهنگ خود دفاع خواهد کرد من کاری به قانونی معامله گر و وردک فاشیست ندارم اما مسعود برای هر بدخشی یک قهرمان است.
   مرد واری از نام خود نوشته کن
   امید وارم که یک روز شما منطق را به عنوان ضرورت زنده گی بپذیرید که در افغانستان همه بد بختی از نگرش فاشیستی به بار آمده و هنوز هم شما بر آن تاکید می کنید چرا یک بار درست فکر نمی کنید که در این کشور چه سپری شده و عاملش که بوده ربانی و مسعود در طول حکموتشان همش مصروف جنگ با مزدوران پاکستانی بودند کجا یک روز آرام بودند که حالا بگویی آن ها جنایت کردند امروز با همه این کمک و موجودیت نیرو های خارجی و کشور های کمک کننده چرامردم نان خوردن ندارند امنیت نیست در چرا وضعیت شمال و دجنوب باهم زمین و آسمان فرق دارد این خوی یک حقیقت است چطور انکار می کنی یا چشمهایت را به دسمال سیاه فاشیست بسته کردی
   برادر تازمانی که ما برای هم در این سرزمین حق مساوی قایل نشویم و مابرادر وبرابر نباشیم، این کشور آرام نخواهد شد.
   در مورد آقای اسپنتا که ایشان دموکرات بودن خویش را به اثبات رساند من هم زمانی شاگردش بودم و به دانشش افتخار می کردم ولی حالا باتأسف که قدرت آن قدر زلیل و خوردش ساخت که سرش را پیش بی سوادی چون کرزی خم کرد خیلی افسوس می خورم به این کار

  • ها ها ها.برادر این اصلیت شماست وقتیکه قدرت تان را در خطر مینگرید باز چوب ده ... میدراید حالا همگی پشت جبهه ملی را گرفته گپ ها به علیه شما زیاد است ولی نمیخواهم تفرقه پرتم .اگر نه هم وطن فروش هستین و هم آی اس آی و نیمه مسلمان در مقایسه با قدرت در نزد شما کتاب خدا(چ) هم اهمیت ندارد و قسم میخورین.همه این انتحاری ها را کی میکند فقت چند تا غول.

  • سلام به همه وطنداران قلم یدست :
   اگرچه من تازه فارغ از دانشکده حقوق وعلوم سیاسی هستم وبه آن بلوغ سیاسی نرسیده ام اما بحیث یک شهروند افغانستان ویک شاگرد حقوق در ضمن تاٌید گفته های آرش جان وآقای بدخشی(2) میخواهم این را اضافه نمایم که این چرندیات وتفرقه گرائی داروی درد مردم زجر کشیدهٌ وطن عزیز ما نیست و هر کلام بدی که یکی در مقابل دیگری ودر مقبل شخصیت های ملی استفاده میکنید نمایانگر اخلاق و رشد فرهنگی تان میباشد. بیائید بجای این اتهام بستن یک به دیگر وبه اقوام محترم یکدیگر همه برای آبادی وطن ورهائی آن از دست مافیای مواد مخدر ودزدانی که در لباس دیموکرات وارد شده اند دست به دست هم داده ویک راه حل منطقی دریابیم:به امید آنکه گفته هایم به شخصیت کدام هموطنم برنخورده ودر صورت عکس آن برادر کوچکتان را ببخشید.€

  • بوسیله احمدیار
   برادر من امین جان من چه حرفی گفته ام که به جناب عالی و باتربیت عالی برخورده و با این لحن جواب داده ئی؟

  • دوست عزيز آقاى کابلى!

   اول اينکه بچه سقا اسمى هم داشت بنام ( حبيب الله کلکانى )

   دوم کار وپيشه شرافتمندانه هرکه هرچه باشد قابل احترام است.

   سوم اينکه مقايسه شما از حبيب الله کلکانى با( دزد سرگردنه) عادلانه نيست.

   چون شما شخص آگاه و بامطالعه هستيد ، نميخواهم به شما مشوره دوباره خواندن تاريخ رابدهم ، لهذا از شما قضاوت بيشتر ودقيقتر آرزو ميبرم - موفق باشيد

  • برادران عزیز!
   فاشیستهای لعنتی هار شده اند. خودرا نا راحت نسازید / این بیچاره ها ا نقدر از قهرمان شدن مسعود عقده گرفته اند که اگر روز دوهزار بار به پنجشیری ها فحش ندهنداز حسادت و بغض خوا هند ترقید و آنوقت همه مرداری های شان بیرون خواهد ریخت و همه را اذیت خواهد کرد . بگذارید درد خودرا بنالند و جف بزنند . آخر شما ثواب کار ندارید ؟ این نادر پوده نیز از همین قماش است/ بگذارید که او نیز باد خودرا خالی کند .

 • آقاي پوينده!در نوشته تان چند تضادآشكار وجود دارد: اشخاص چون فاروق و يونس وحاجي محمد وامثالهم به كدام قوم و قبيله منسوب نيستند آنها جنايتكاران و اجنتان استخبارات همسايه گان و قدرت هاي بزرگ هستند ومنسوب كردن اين خاءنين به اقوام شريف وطن ماظلم كلان است به وطن. استعمال اصطلاحات از قبيل فاشيزم و شوونيزم ادامه همان جنايتزم تقليدي است.
  ازنوشته تان معلوم ميشود كه خود مبتلا به مرض مهلك قوم بازي هستيد.

 • سلام دوستان و دشمنان وطن عزيز مان افغانستان !

  نادرجان پوده !
  اميد وارم صحت داشته باشيد !
  دوست پوده ، خودت بهتر ميدانى كه در طى سه دهه اخير اكثريت مردم كشور عزيز ما ناشى از جنګ ، ويرانى ،محاجرت ، خونريزى و دها و صدها م مظالم ان و اين رژيم و ګروهاى تفنګ سالار عزادار ګرديده ،همه دار وندار خود را از دسته داده است . و با امراض مختلف روانى دچار است . به ندرت ديده خواهد شد كه در جامعه جنګزده ما وشما يك فرد سالم وجود داشته باشد ، همه شان دچار فاجعه شدند ، كه بدبختانه اين فاجعه و بحران ادامه دارد و مردم بيګناه ما قربانى بازيها و سياست هاى سياه و ناپاك ، ګروها ، اشخاص و افراد شدند و ميشوند كه هنوز هم خود را وارثين اصلى افغانستان ميدانند .اين وارثين تازه به قدرت رسيده در پست هاى مهم و كليدى دولت ، پارلمان و ارګانهاى نظامى و امنيتي تكيه زده و نمېګذارد كه افراد و فرزندان واقعى افغانستان مانند فاروق وردګ قدرت سياسى را در دست ګيرد . اينګونه ديوانه ها تنها در كسب قدرت سياسى ، پول ، قصر، زن و سفرهاى خارجى ميباشند. تا ديروز به جرم نداشتن ريش ، پوشيدن دريشى ، نكتايى و حجاب اسلامى، چنان جنايات بزرګ و نابخشودنى را متقبل شدند ، كه تاريخ و جهان انرا نه ميبخشد .
  پوده جان !
  بيشتراز ۶۰ هزار مردم كابل را كى ها به شهادت رسانيدند ، مسعود ، ربانى ، مزارى ، كريم خليلي ، فهيم و يا جناب داكتر فاروق وردګ ویا اشرف غنى احمدزى ا. جنایاتیکه در غرب کابل صورت گرفته ، انسان از یاد نمودن ان خجالت میکشد .
  شهر كابل را كى ها ويران كرد؟ فاروق وردګ يا ان جنايتكارانيكه هنوز هم تشنه قدرت سياسى است و مانند ګاو هاى پير كنجاره را در خواب ميپيند ..........
  اما شما نادر پوده ، كه مبتلا به امراض سارى قومى و ګروهى هستيد مطمين باشيد ، كه زنده ګى سياسى همچو انساهاى كثيف كوتا شده و باور دارم كه يك روز نه يك روز به ميز محاكمه كشانيده ميشوند .
  شما بايد در فكر نجات جان و داراى انان باشيد نه در فكر اينده انان ، اينده انان مانند ساير جنايت كاران جهان تاريك است و حتمى است كه با تغيرات در جامعه افغانستان انان در حال نابود شدن است .
  با تاسف که فاروق وردګ با هيچ ګروپ ، ګروه و به ويژه با ګروهايئكه دست هاى شان با خون مردم بيګناه الوده است يكجا نميشود و نه ائيتلاف ميكند ، موصوف مردانه وار داخل نبرد سياسي ګرديده و كاميابى با او است ، زيرا نه جنايتكار است ، نه تفنګدار و نه غارت ګرو نه مزدور اجنبى ها . وردګ يك شخصيت عالم ، مبتكر ، وطن دوست و مردم دوست است .مردم از وى حمايت ميكند و وى مردم خود را دوست دارد، و نميخواهد ديګر مردم ما از دست شما پوده ها با جندين كشور معامله و فروخته شود .
  وردګ مانند قانونى ، عبدالله ، ربانى ، مزارى مردار و ديګران وطنفروش نيست و نه مانند ديګران د ركاسه دال خورا ، روسها و ايرانيها شريك شده است ، او مانند سایر اعضای این جامعه حق دارد که به خاطر وطن و مردم خود سالم بیندیشد .
  بلی شما حق دارید که موصوف را شوونيزم قومی خطاب نماِید زیرا شما در اخرین دقایق زندگی سیاسی قرار دارید اما برعکس مانند شما مردم افغانستان چنین قضاوت نادرست نمیکند و وردگ را به حیث سیاستمدار سالم میشناسد ،که اینده سیاسی کشورمربوط وی است .از هر باشنده مرد و زن افغانستان که پرسان شود ،وردگ را بخوبی و نام نیک میشناسد اما درمورد رفقا و دوستان بی نصب شما، که نه گذشته با عزت داشت و نه اینده درخشان دارد،هر افغان با احساس ما انان را بنام جنایتکار،مستبد و مزدور میشناسد .

  دان تنها

 • دوستان عزیز

  چون اینجا صحبت از مسایل قومی است ، خواستم پاسیخ یکی از وطنداران ما را که در یک سایت دیگر تحت نام مستعار خاک به جواب یک هموطن دیگر ما که زیر نام مستعار پخپلو ثبت است ، در اینجا خدمت شما تقدیم کنم. پاسخ جالبی است، بخوانید.

  دوستان معزز:

  در حالیکه افغانستان در حال فروپاشی است بیائید ساکت نباشیم. اگر عملا برای حفظ افغانستان بحیث یک مملکت مستقل کاری نمی توانیم بیائید توطئه و حرفهای زهرآگین دشمنان تاریخی و ملی این کشور را افشاء سازیم.

  بیائید از فلسفه بافی و سفسطه گوئی خودداری نموده و سخنان زهرآگین این خائن ملی بنام پخپلو را مورد ارزیابی موجز و مختصر قرار دهیم.

  آقای پخپلو در قسمتی از نوشته هایش می فرماید که شما در تاریخ افغانستان شیعه ای را سراغ ندارید که بحیث والی ولایتی از قبیل ولایت مهم هرات خدمت کرده باشد!

  در قدم اول این خائن و قماش او تاریخ افغانستان را بلد نیستند زیرا آنها هیچوقت به آب و نمک این
  خاک باستانی احترام نگذاشته و از پدر پدر آب و نمک این خاک را خورده ولی بر نمکدان ریده. از او دوستانه خواهش می شود که ضمیر "ما" را معرفی نماید. مقصد او از "ما" در جمله فوق چیست و کیست. در قدم دوم از او خواهش می گردد خود را معرفی نماید. او کیست که از موضع پشتون های شریف، نجیب، سربلند و با شرف صحبت می کند.

  بیائید به تاریخ افغانستان مراجعه نمائیم. زمانیکه احمدشاه ابدالی پشتون امپراطوری عظیمی در خراسان باستانی تاسیس کرد وی یک شیعه هزاره را بحیث نایب الحکومه ولایت هرات در غرب افغانستان مقرر کرد. یکی از علل این کار این بوده می تواند که او بالای هیچ کسی از جمله پشتون های خائن باور نداشت که از ولایت باستانی هرات در برابر توطئه های فارسی وقت (نه ایران) دفاع بتواند. یگانه کسی که قادر به انجام این کار بود شیرین دل (؟) خان هزاره بود.

  بیائید باز هم به تاریخ افغانستان مراجعه نمائیم. احمدشاه ابدالی موفق به فتح هندوستان هفت بار گردید. وی این پیروزی ها را از برکت و سعی و تلاش افسران شیعه قزلباش خویش انجام داد. تا وقتیکه شیعه ها کنترول قوای عسکری احمد شاه ابدالی را در دست داشتند افتخارات پی در پی نصیب گردید ولی این امپراطوری عظیم توسط جانشینان ناخلف پشتونش یکی پشت دیگر به دشمنان افغانستان فروخته شد.

  این ها حقایق تاریخیست و هیچکس آن را رد نمی تواند.

  زمانیکه نادرخان غدار در یک توطئه علیه حاکمیت و استقلال افغانستان طوق بردگی انگلیس را بر ضاد امان الله خان غازی بر گردن انداخت وی با کمک اعضای خانواده خائنش تغییرات اساسی در سیاست داخلی و خارجی افغانستان وارد ساخت:

  اول:
  سیاست دشمنی را چاق کرده و حکومت کن مورد اجراء قرار گرفت و سیاست افغانستان تابع سیاست خاندانی گردیده و شکل ملی خود را از دست داد.

  دوم:
  مساله شیعه و سنی و اختلافات قومی دامن زده شد

  سوم:
  به بهانه تقویه زبان پشتو خصومت با زبان دری و فارسی در افغانستان دامن زده شد. قبل از روی کار آمدن این خاندان خائن مردم افغانستان اختلاف زبانی نداشتند. این کار در حالتی صورت می گرفت که حتی تا امروز یکی از اعضای این خاندان و شرکای جرمی شان یک کلمه به پشتو صحبت نمی توانند و شاگردان مظلوم و اطفال پشتون از حق تحصیل بزبان مادری شان محروم ساخته شدند.

  چهارم:
  چوکی های حکومتی بالای دشمنان این خاک باستانی فروخته شده و آنان برای تامین منافع شخصی شان با سرنوشت این مملکت بازی کردند. این افراد خائن اکثرا ماسک پشتون بودن را برخ کشیدند. شما قدری تحقیق کنید. انورالحق احدی، پیر سید احمد گیلانی و خاندان مجددی کجا و پشتون کجا؟ چه خصوصیت این افراد مجهول الهویه به پشتون ها می ماند؟

  پنجم:
  بتاریخ 26 سرطان سال 1352 و هفتم ثور 1357 وقتیکه حاکمیت ملی، تمامیت ارضی و استقلال افغانستان در معرض خطر قرار گرفت هیچیک از این افراد خائن باصطلاح افراد حکومتی جزئی ترین اقدامی برای دفاع از حاکمیت ملی افغانستان ولو شفاهی هم نکرد و افغانستان مفت و ارزان به دشمنان این خاک تسلیم گردید.

  ششم:
  داود خان غدار بحیث خطرناکترن دشمن تمامیت ارضی و استقلال و حاکمیت ملی افغانستان با فرد فرد اعضای خانواده خویش توسط یک افسر جوان خلقی بنام امام الدین در روز روشن در حضور تمام کاسه لیسان اطرافی او راهی جهنم ساخته شدند. حتی وزیر باصطلاح دفاع این خائن بنام غلام حیدر رسولی تا وقتیکه اطاق کارش مورد فایر راکت قرار گرفت از اوضاع بی خبر بود. یگانه افسریکه علم دفاع از داود را بلند کرد و راهی کابل شد محمد یونس خان هزاره قوماندان فرقه یازده جلال آباد بود.

  افسران جوان و پشتون خلقی 24 ساعت هفت روز هفته برای ششماه متواتر به تجاوز جنسی بالای زنان و دختران دست ناخورده ارگ شاهی کابل در زندان دهمزنگ مشغول بودند. قرار روایات موثق آنها برای 24 ساعت حتی سه ساعت وقت خوابیدن را نداشتند. عملیات تقریبا 24 ساعته جریان داشت تا اینکه از اثر مداخله شاه ایران آنها از کابل به روم توسط یک طیاره ایرانی انتقال داده شدند.

  آیا شما می توانید یک مثال ناچیز ارائه بدارید که یک هزاره یا یک شیعه یا یک ازبک و غیره و غیره متعلق به اقلیت های قومی افغانستان در این جنایات دست داشته باشند؟

  در موجودیت چنین ثبوت های غیرقابل انکار شما بصورت مشخص چه می خواهید بگوئید؟ شما تبصره خویش را بالای نوشته هائی استوار می سازید که منابع آن معلوم نیست و توطئه های لندن و واشنگتن به شمار می روند و بس. امروز حتی یک فرد بی سواد از طریق انترنت منابع این تبلیغات زهرآگین را خبر است.

  من کاملا با شما موافق هستم که آقای انوری یک خائن است. ولی خائن بودن او معلوم است:

  اول:
  وی گماشته یک پشتون خائن و مزدور اجنبی بنام حامدکرزی می باشد. حامد کرزی دشمن درجه اول ملت افغانستان بصورت عام و دشمن درجه یک قوم پشتون می باشد. امروز آقای کرزی حتی برای یک ساعت مسلسل در مناطق پشتون نشین افغانستان بسر برده نمی تواند.

  دوم:
  آقای انوری متعلق به باند و گروه تبهکار جهادی افغانستان می باشد.

  اما تحت هیچ شرائطی نمی توان او را بخاطر شیعه بودن و هزاره بودنش خائن نامید.

  شما و قماش شما آقای پخپلو بحیث طوطی قوای استعماری در افغانستان عمل می نمائید. گپ هائی را که شما مطرح می سازید ریشه آن از قبل از طریق لندن و واشنگتن افشاء گردیده است. عصر عصر انترنت است. مردم در زمان ظاهر خان و داود خان نیستند که هر نوشته را سانسور می کرد تا چشمان مردم بسته و گوشهای شان کر نگهداشته شود. از طرف دیگر شما برای توجیه توطئه های تان از ماسک پشتونیزم و سنی بودن تان استفاده می کنید. نه قوم پشتون مثل شما بی هویت است و نه مردم سنی مثل شما بی ناموس! همچنان افغانستان هم افغانستان دیروز نیست و مردم آن رعیت یا تبعه ذات ملوکانه نیست. امروز مردم افغانستان شهروندان این کشور می باشند.

  وقتیکه شما چنین موضوعات را مورد بحث خویش قرار می دهید لازمست منبع آن را افشاء سازید. شما نمی توانید بر اساس معلومات خشتکی تان مردم افغانستان را اغوا سازید.

  باحترام
  حضرت صاحب خاک عالم

  • مه میگوم کاشکی که تاجکا و پشتون ها دشنم اصلی خود را می شناختند. این هزاره ها از قوم بربر چنگیز جنایتکارترین و پلید ترین آدم های روی زمین استند. مزاری یک خر جنایتکا زناکار پلید نجس مرده گاو آدمخوار بود که الحمدالله توسط طالبان سگ واری کشته شد. تاجکان و پشتون و ازبک باید باه م متحد شوند علیه این اولاد های صیغه یی. ای کاش امیر عبدالرحمن خان یک 50 سال دیگر هم حکمروایی می کرد ای کاش ملا عمر ملا دادالله را از خط بامیان برطرف نمی کرد تا این سگ ها به کلی از افغانستان نابود می شدند.

  • مه میگوم کاشکی که تاجکا و پشتون ها دشنم اصلی خود را می شناختند. این هزاره ها از قوم بربر چنگیز جنایتکارترین و پلید ترین آدم های روی زمین استند. مزاری یک خر جنایتکا زناکار پلید نجس مرده گاو آدمخوار بود که الحمدالله توسط طالبان سگ واری کشته شد. تاجکان و پشتون و ازبک باید باه م متحد شوند علیه این اولاد های صیغه یی. ای کاش امیر عبدالرحمن خان یک 50 سال دیگر هم حکمروایی می کرد ای کاش ملا عمر ملا دادالله را از خط بامیان برطرف نمی کرد تا این سگ ها به کلی از افغانستان نابود می شدند.

  • دشمن اصلی تاجک و پشتون جاهلانی مانند تو اند.

   تا احمق در جهان باشد - مفلس در نمیماند.

   تا زمانیکه احمق های مانند تو در افغانستان است، ربانی و قانونی بر چوکی های پارلمان تکیه خواهند داشت، مسعود خائین قهرمان ملی است و ملا عمر کور ، امیر المومنین.

  • مسعود قهرمان است و اینرا همگی میدانند.به غو غو سگ آب مردار نمی شود.مسعود نه مربوط به پنجشیری است و نه مربوط به تاجیک او قهرمان ملی افغانستان که غیرت افغانی را به مردم جهان نشان داد.پس آیا کدام گناه کرده؟و یا اینکه از قوم پشتون نیست همین گناهش است.90 در صد مردم افغانستان او را دوست دارند و به جوانمردی های او افتخار میکنند پس این 10 در صد متباقی امکان دارد بعضی مشکلات روانی و روحی داشته باشند.که اصلا قضاوت کرده نمیتوانند.

  • تو اول برایت یک نام انتخاب بکن و بعدا بیا به دو قوم بزرگ افغانستان دستور صادر بکن. پشتونها و تاجکها آدمهای بی شعوری و فاسد به مانند تو را ننگ خود شان فکر می کنند. یک کمی حیا کن. سگ پشتون و تاجک از تو خبیث کافر نفاق افگن با ارزش تر است. هیچ شک نیست که حرامزاده هستی و می خواهی مردم و کشور ما را بر باد دهی. بر پدر تو کافر منافق لعنت خدا باد

  • به ارتباط همین وردک باید اضاقه شود که او به جرم انجام این اعمال ضد ملی باید محاکمه شود!

   1-انکار اقوام غیر پشتون!او به لخضر ابراهیمی نماینده سازمان ملل وهمکارانش که میخواستند با افغانستان واقوام ان بیشتر اشنا شوند دریک جلسه با نشان دادن نقشه افغانستان به انها میگوید که تنها در بعض قسمت های بدخشان تاجکها هم زندگی دارند ودر سایر مناطق اقغانستان همه پشتون اند!!!
   2-تحریف متن قانون اساسی وفریب دادن نمایندگان مردم در جریان لویه جرگه قانون اساسی. کاهش قدرت پارلمان واضافه کردن ماده که میگوید باید اصطلاحات اداری به زبان پشتو حفظ شودوتحمیل سرود ملی تنها به زبان پشتو از موارد است که فاروق وردک با حیله گری در گنجاندن ان در قانون اساسی نقش اساسی دارد.
   3-تقلب به نفع کرزی در جریان انتخابات ریاست جمهوری.این موار دکافی است تا اورا به جرم خیانت به منافع وحقوق اکثریت مرد به محاکمه کشاند ومحکوم کرد.اما کرزی چون خود گرایشات بسیار شدید قومگرایانه دارد به وردک اختیارات زیادی داده است تا ازاین طریق به غیر پشتون ها اسیب های بیشتری وارد کند.
   حال پرسش این است که جامعه چگونه نهاد ها وسازمان های ملی را از دست رسی این افراد شوونیست دور نگهدارد تا با استفاده از قدرت نهاد های جامعه به حود مرد اسیب نزنند؟ با این شیوه که گروپ کرزی در پیش گرفته است مرد م نهاد های جامعه را باید به صورت خود گردان اداره کنند.یا هم به صورت قرعه کشی !تا اینکه از گزند سیاست های برتری خوهانه درامان باشند.

  • به جرم خیانت و بربادی اردوی ملی، پولیس ملی و قتل هزاران بیگناه باید اول مسعود ، ربانی ، قانونی ، ضیا مسعود و ولی مسعود و مارشال دزدان فهیم محاکمه شود که گروه های رهزن شان تحت امر جرهت و امان الله گذر هنوز هم بیگناه ها را به قتل میرسانند. اگر شما اینکار را کنید فاروق وردک و امثال او هیچ کاری نخواهند توانست>

  • غلام رستم

   تو بر سر سوته امریکایی ها نشسته بر فاروق وردک میتازی . یکبار یازنه های امریکایی تو افغانستان را مانند یازنه های روسی بز کثیف مسعودوف با سرخمی ترک کردند ، بعدا ً میتوانی این یا آن را به جرم خیانت به کشور که نام آنرا تو میخواهی تغیر بدهی ، محکمه کنی.

   ولی نگفتی که اگر افغان نیستی پس تو کی هستی ؟

  • من افغان نیستم. من تاجک هستم. تاجک افغانستانی. من افغان نیستم. من ازبک استم. ازبک افغانستانی. من افغان نیستم. من ترکمن هستم. ترکمن افغانستانی. من افغان نیستم. من هزاره هستم. هزاره افغانستانی. من افغان نیستم. من هندو هستم. هندو افغانستانی. من افغان نیستم. من بلوچ هستم. بلوچ افغانستانی. من افغان نیستم. من قزلباش هستم. قزلباش افغانستانی. من افغان نیستم. من ایماق هستم. ایماق افغانستانی. من افغان نیستم. من عرب هستم. عرب افغانستانی. من افغان نیستم. من افغانستانی هستم. من افغانستانی هستم. یعنی کشور من افغانستان است اما من از لحاظ قومی افغان نیستم. هر کسی که در تاجکستان زندگی می کند تاجک نیست. هر کسی که در ازبکستان زندگی می کند ازبک نیست. هر کسی که در ترکیه زندگی می کند ترک نیست. هر کسی که در هندوستان زندگی می کند هندو نیست. هر کسی که در عراق زندگی می کند عراقی است چون اسم عراق از اسم یک قوم گرفته نشده است. هر کسی که در ایران زندگی می کند ایرانی است چون اسم ایران از اسم یک قوم گرفته نشده است. هر کسی که در امریکا زندگی می کند امریکایی است چون اسم امریکا از یک قوم گرفته نشده است. بس کنید شوونیسم قومی و قبیلوی را و کمی انسانیت و مدنیت را هم مدنظر بگیرید.

  • اگر قرار باشد ک من هم به توای اقای زیارمل دشنام بدهم بسیار ساده وآسان است اما درین تفکیک یک قلم بدست بایک لچک چه؟ لطفاٌ خودتان بجای اینکه دیگرها را حرامزاده بگوئید به یک خانواده پناه ببرید تا بتوانیدازاین تربیت کوچه ئی ازیک تربیت سالم خانوادگی برخوردار باشید . والسلام
   احمدیار

  • اوو بيادر يکى ره بگو

   از خود خواهر و مادر ، ننگ وناموس ندارى.

  • مه گفتم گل گفتي وجواب اين حرامي ها بايد همي باشد.

  • برادر عزيز مه گفتم گل گغتي بايد هيمنتور ميشود

  • به حواب آقای بینام که از از اردوی ملی بیخبر است

   اردوی ملی افغانستان در سگ جنگی های قبیلوی پشتونی بین داکتر نجیب و شهنواز تنی سال های پیش از آمدن مجاهدین درکابل ازبین رفته بود.

   فاتحه ارودی ملی را خود نحیب خوانده بود بهمین خاطر بود که ازجنرال دوستم وقوت های شما ل داکترنجیب خواست از خانمش نگاهداری وپاسداری کند اما زمانیکه با شمال هم خیانت کرد سرش به دار آویزان شد

  • اگر انوری نام از یاسا بابه پیروی میکرد قهرمان میبود .

   دوم اینکه او یک شیعه است اما نه هزاره سوم اینکه زن دومش از جمع هزارگان اصل بی بینی یست چارم اینکه در تباه کردن و کشتار کابل در کنار مسعود سیاف ربانی گلبدین دوستم بابه مزاری ( یا امام زمان), بمبیرک مجددی ,خالص بردرانه شانه داده است .

  • dood tan man salam
   ma bayad poshti karnama hay degaran chandan nagradeem .
   biayed baham az en moshkilat beroom shaweem
   itefaq dashta bashem
   afghanistan khod ra abad konim
   har an chiz ke degaram dar qabil kardan ma nabayd dar feker anha bashaim ki chra anha anjam dadand
   ma ham bayad anjamish dahim
   ghalat ast
   ma wa shomma kahama afghan hastem
   insan hastem

 • اقای نویسنده چرا می خواهی مردم را به جنگ و نفاق بکشی؟ مگر بس نیست کشتن و جنگ و تباهی؟ تاجک و پشتون و هزاره و ازبک و هر قوم دیگر این وطن از دست آدمهای مثل تو بدبخت شدند. برو بر پدر تو و مزاری و مسعود و گلبد الدین و ملاعمر و ربانی و وردک و قانونی اشرف غنی و عبدالله و خلیلی و سیاف و فانونی و محقق لعنت. تو سگ خر حرامزاده پدرلعنت چرا توطیه می کنی و اقوام بدبخت و هر دم شهید این ملک را جنگ می اندازی.

  • پیامی که برای من داده بودی حالا به خودت بکار میاید . تو واقعاٌ یک قومگرای فاشیست هستی و چشمانت را با لتهٌ قومگرائی بسته و دور از عقل ومنطق هر چه به دهنت میآید میگوئی.

  • آقای زیارمل!

   خودت بخاطر پنهان نمودن فاشیسم قبیلوی ات خواسته ئی به همه رهبران مجاهدین توهین کنی.

   رهبران مجاهدین ازمتن همین ملت بپاخاسته افغانستان برخاسته اند. چگونه خودت بی خریطه شهید قهرمان احمدشاه مسعود را و شهید مزاری را بدون دلیل لعنت میفرستی مگر آنها چه هدف جز رهائی ملت مظلوم کشور ازدست اشغالگران شوروی وارتجاع پاکستان داشتند؟

 • باور من اين كه مزاري، فرياد مظلوميت مردم افغانستان بود. مزاري تنها متعلق به قوم هزاره نيست، بلكه به تمام مردم زجر كشيده ي افغانستان تعلق دارد.
  مزاري كسي بود كه به ظلم و تكتازي "نه" گفت و مردانه ايستاد تا به شهادت رسيد.

  فراموش نكنيم كه:"در جنگ حلوا تقسيم نمي شود".

  آنلاین : http://naama.blogfa.com

  • بهادر جان باز احمقانه وتکراری پرسیده ای که اگر افغان نیستی پس چه هستی! کور هستی نمی بینی که در افغانستان کدام کدام ملیت های دیگر بدون از اقغان یا پشتون زندگی دارند.به این حد خو نادان نیستی! افرین بر تو که میخواهی افتاب را با دو انگشت بپوشانی!از فاروق وردک یاد گرفته ای که به خارجی هاگغته بود-در افغانستان غیر پشتونی وجود ندارد!
   دوستی به نام هارون پارسا بسیار به درستی ومنطقی پاسخ پرسش کودکانه ترا داده است.نوشته اورا بخوان وبدان که کدام ملیتها غیر پشتون یا اقغان دراین کشور وجود دارند. راستی تو جند روز پیشتر از پشتونها خواسته بودی که علیه سایر مردم جهاد کنند وانهارا از اقغانستان برانند وبا این قتو ا ثابت ساختی که نژاد پرستی تو در حد جنون است.

  • غلام جان جاهل زاده

   اول من بهادر نیستم. دوم به ما نگفتی که تا کدام وقت شما غلام بچه ها بر سر سوته امریکایی ها نشسته بر افغانها میتازید؟

   افغان به آنانی خطاب میشود که تابعیت افغانستان را دارند و نمیخواهند که جنایتکاران امریکایی یک بز کثیف را به حیث قهرمان ملی بر آنها تحمیل کند و همین لحظه در تمام سنگر های داغ میرزمند.

   ولی باز هم اگر تو افغان نیستی پس تاجکستانی هستی یا مانند بیناموسوف مسعودوف سمرقندی ؟

   ولی من به تو یک حرف دیگر هم دارم و آن اینکه اگر شما واقعا ً به داعیه تان برای تغیر نام کشور و افغان به حیث تابعیت مردم افغانستان باور دارید اول بر ضد امریکایی ها بر خیزید و بعداً ما و شما نشان میدهیم که شما میتوانید افغان را از سر اتباع کشور دور کنید یا خیر ؟

   حالا شما غلام بچه ها بر سر سوته های امریکایی ها نشسته و بر افغانها تاختن مانند گوز خر است .

   به بیناموس ضیا و ولی مسعودوف خود بگویید که اگر این بیناموسان واقعا ً میخواهند که تاجک بودن خویش را ثابت کنند اول از فرستادن دختران معصوم پنجشیری به بگرام پرهیز کنند و برای اخراج امریکاییان اگر مانند پشتون ها قهرمان در سنگر های داغ نمیرزمند ، حد اقل شفاهی دهن باز کنند ، بعدا ً ما به این موضوع خواهیم پرداخت که افغان کیست و افغانستانی کیست ؟

  • راستی که از یک اوغان مریض نژاد پرست ادمگری توفع داشتن بی جا است.زور بزن اگر شود که تمام دنیارا اوغان بسازی.اما همه عاقلان میدانند که اوزبک -هزاره .تاجک- پشتون یا افغان نیستند مگر شما تکلیف دارید که انها را از هویت ملی وتاریخی شان محروم میسازید.شما چه کاره هستید؟بروبه مردم دو دشنام بزن واز طالبان تعریف کن. تو اهل منطق وادب نیستی.ملاعمر فهرمان است ببین که چگونه بر ضد امریکا میجنگند.راستی که اوغان است از نوکری خانه نصرالله بابر شروع کرد امروز امیر مومنین است.امریکا اشغال گر است اما از این اشغال که سود میبرد کرزی که یک ادم بی ارزش است یا احدی که یک نیمچه زن فاشیست است.وردک ها یا اتمر که یک عضو خاد بود یا اشرف غنی وخرم که به پاس بچگی های گلبدین از او پشتیبانی میشود.این ها اند که تنها با حمایت امریکا به قدرت رسیدندوکاری به جز دشمنی با غیر پشتونها ندارند. دیگران یا خوب یابد یا قوی یا ضعیف در کشور خود خضور داشتند.او بیچاره ملا عمر خو نادان است تو خو میدانی که طالبان شاخه اقغانی ای اس ای است.اجیران پاکستان میتواند یک جنگ ازادی بخش را به را بیاندازد.انها برای نابوذی تمدن وفرهنگ به وجود امده اند.با گپ هایت مردم نخندانّ !علم واندیشه -مکتب -تلویزیون-موسیقی- مجسمه-شعر-ادبیات -فرهگ-پاکی-و...چیزهای است که طالبان بر ضد ان اند نه بر ضد چیزی دیگر.بدون ازتو همه میدانند که انها بخشی از همین بازی سیاه اند.

  • شما راستی زور هستید کلمه اقغان را به زور بر مردم تحمیل کرده اید.خوب شد که خودت اقرار کردی که این نام به زور بردیگران تحمیل شده است ورنه مردم با رضایت خود انرا نمی پذیرند.چون نام جعلی است نه نام اصلی ودرست مردم. راستی تو بسیار از سوته یاد میکنی انهم سوته امریکایها.حالا علت علاقه خودت را به سوته امریکایها دانستم!!چون همین نام افغان بحیث نام تمام ملیت های غیر افغان در قانون اساسی به زور سوته امیرکایها گنچانده شده است!بی غم باش زمانی که امریکا رفت قانون ساختگی او هم میرود .چنانچه از همین حالا مردم این قانون استعماری را قبول ندارند.

  • آقای بینام!

   خودت اتهام به دختران معصوم پنجشیر نباید ببندی و ما مردم پیجشیر تاحال یازنه امریکائی را نمی شناسیم.

   اما برای خودت به اسناد میتوانم بگویم که در ولایت هلمند تاهنوز بیش ازصد طقل بی پدر از اقوام بارکزی وعلی زی وجود دارد که پدران شان از عرب های القاعده بودند که آنجا سکونت داشتند.

   در ولسوالی ارغنداب ولایت قندهار تنها مرکز دارالایتام هشتاد طفل بی پدر را ثبت کرده است که به اعتراف خود مادران شان شوهرانشان عرب های ازکشورهای مصر عربستان سعودی ولیبیا بودند که یا گم استند ویاهم درجنگ ها کشته شده اند.

   ممکن شما ازین حالات اغتصاب توسط عرب ها در ولایت کنر خبرباشید.

   نطاقه زبان پشتو در تلویزیون کابل که من ازبردن نامش خود داری میکنم هر روز باسفارت امریکا مشغول بردن دخترهای معصوم قندهاری است.

   اگر بیشتر بخواهید درمورد خانم رئیس جمهور پشتون تان جناب کرزی هم میتوانم روشنی بیندازم.

   امیدوارم که تعرض بیجا بالای مناطق نکنید که ما با اسناد باشما صحبت میکنیم ما مردم پنجشیرهستیم تاکسی برما تعرض نکند ماهم اورا کار نداریم ورنه مستند میتوانم برای به اثبات برسانم که امریکائی یازنه کی هااند

  • توضیح!

   پیام بالا برای
   همان نویسنده بینام است که پیامش را تحت عنوان( غلام جاهل زاده)

   نوشته است

  • برادر که از حادثه تجاوز به دختران جوان ومعصوم خاندان سلطنتی یاد کرد واقعا بجا فرمودند.

   بعداز پیروز کودتای ثور تمام طبقه زنانه خاندان داود خان توسط خلقی ها به زندان دهمزنگ برده شد وصاحبمنصبان خلقی هر شب جشن میگرفتند.

   هر شب از زندان دهمزنگ صدای ضجه وفریاد دختران جوان خاندان داود خان را دیگران بگوش خود می شنیدند.

   تااینکه بوساطت سفارت شاهنشاهی ایران همه آن دختران وزنان واطفال بعداز سپری نمودن چندین شب وروز تعرض جنسی ازکابل به تهران منتقل واز آن جا به روم انتقال داده شدند.

   من نمیدانم که حالا این برادران که لاف از غیرت افغانی میزنند ودیگران را متهم به بی غیرتی میکنند چرا خودشان وهمتباران خودشانرا فراموش کرده اند؟

  • /پشتون چوقت غیرت داشت که حا لا داشته باشد در طول تاریخ پشتونها انگلیسها را راه دادند تا کابل وپروان انها آمدن واین مردم باغیرت شمال واطراف کابل بود که انگلیسهارا شکست داد زمانیکه انگلیسها از جاجی گذشتند در قسمت لوگر به مقاومت مردم دچار شدن اجبار درجاجی عقب نشینی نمودند وهفت دختر جاجی برای سر بازهای خود گرفتند در برابر سه دختر هندی بنام انگلیسی به پسران خانهای جاجی دادند بعد ازاین خویشی پشتمونهای بگفته شما غیرتی به انگلیسها مشوره دادن که خانه های مردم لوگر همه گلی استند توسط فیر توپ خراب میشوند وانگلیسها با استفاده از این مشوره بعد از شکست لوگر تا کابل پیش آمدند ....پشتون غیرتی اگر آدم استی یکبار درمورد روابط وازخوا کتواز وشرن ودر مجموع ولواگرچه سطحی باشد درمورد چرس و...... همین قندهار فکر کن درزمان انگلیسها مرده گاوی قوماندان... را به نماینده مکناتن که در خاطرات خود نوشته بخوان واگر وقعا آدم باشی از خجالت خود کشی میکنی ولی مجبور نساز ناگفته را بگویم همینکه ملیتهای دیگر در برابر جنایات شما گذشت میکند از فهم ودانش وفرهنگ دراز پر بار آنها واگر نه نامه شرم آور وزیر اکبر برای کنار رفتن مجاهدین از کنار راه انگلیس شکست خورده بهدایت پدرش را نخواندهای؟....؟....!واگر باز فاحشه گری نمودی چنان اسناد بنوسیم که خاک اجدادت در اسراییل فغان کند آدم شو...!

  • برادرهای عزیز لطفاازاین زیدترتفرقه اندازی نکنید چون به نفع وطن نیست

 • Salam salam Mr Jafar Hatahi

  Ma pashton ha hamasha sha bodem wa hazara ha ra kon wa kos kardemm.

  Dar qandahar ta ba hal 200 dokhter hazara kon mashawad

  bye bye jafer hatahi

  Zanda bad Ashraf ghani wa Faroq wark

  • هيچ پشتون مانند تو بیناموس نیست که بر یک هزاره با عزت مانند عطایی بتازد. تو بدون شک یکی از غلام بچه های بیناموسوف = مسعودوف هستی که میخواهی یازنه های امریکایی خود را خرسند نگهداری.

  • دروغ نگو :
   بهادر که یک پشتون است همه غیر پشتون ها را دشنام میدهد.

  • او غول جان :: توهمین حالا مردم را با هرزه درای دشنام میزنی وباز میگوی پشتون چه و چه.او حیوان مگر دشنام دادن چه است.ایا کار تو یک کا ر انسانی مودبانه است!!!!!!!!!!!!!!

  • It is very hard to unite this afghan nation behind one leader to defend afghanistan we have paid heavy price for being ununited enough is enough let us be united instead of swearing each other if we see in the past all the tribes of Afghanistan suffered and paid heavy prices so when we are going to be wise and try to do not accuse and blame each other no one is above each other we are all created by one creature that is Allah so our blood has the same colour that is red if any one has blue blood then he can claim he is the supper creature

   wake up Afghans and be united if Allah forbiden if the situation is going to be worser then all of us will suffer not only one tribe all of us so last but in no means least for the sake of Allah stop thise kind nonsens

   wasallam
   Ikhlas Wardak

  • جالب این است که عساکر امریکائی قبل از اینکه به زنان دیگر اقوام به گفته شما علاقه نشان بدهند به زنان محمدزائی خیلی علاقه مند بودند وقبلا درخاندان محمدزائی سلطنتی دامادان از افریقا وامریکائی لاتین وجود دارد.

   به قرار اعتراف یک برادر که خودش خودرا معرفی نکرد تجاوز به ناموس خاندان محمدزائی درقدم اول ازطرف صاحب منصبان پشتون تبار خلقی بعداز کشته شدن داود در زندان دهمزنگ 24 ساعت ادامه داشت.

   امروز در روم جوانان افغانی متعلق به خاندان سلطنیتی را می بینید که پدر ندارند.

   بناء شما به دیگر اقوام غیر پشتونی نباید بتازید بخاطریکه اسناد زیاد وجود دارد که شما ر ارسوا می سازد

 • marg bar shorai nezar wa masoud e khon khor

  • آقای میر هزار!

   من در مدت یکسال اخیر دیده ام که این مطلب را شما چندین بار روی صفحهء اول آورده اید. در شرایطی که فعلاً موضوع بر سر زبان فارسی و تهاجم فرهنگی بر زبان فارسی است، آوردن این موضوع بی محتوا فرا فکنی و به بیراهه بردن اذهان نیست؟ و یا این را به خاطر خوش کردن دل فاشیستهای پشتون دوباره آورده اید تا بگویید شما ضد پشتون نیستید؟ اگر چنین باشد شما آدم بسیار پستی هستید.

  • به نظر من آقای حسینی در این تحلیل خود به خطا رفته است. به این دلیل که هردو جریان فاشیزم شورای نظار را با شووینیسم فاروق وردک یکی دانسته است. به همین مثال گفته مسعود با سیاف و مسعود با ملاعمر یکی و همدست بوده است. اممممممممممممممممممممممممممممما اما تاریخ خلاف حرف او را می رساند: تاریخ گذشته در سی سال آخر افغانستان به مردم نشان می دهد که هرگززززززززززززززززززز چنین نبوده است. یک دلیل آن است که مسعود همیشه کینه حکمتیار را سرلوحه کار خود قرار داده بود. به همین دلیل از هیچ کوششی برای نابودی حزب اسلامی دست بردار نبود. مسعود حتی برای نابودی حکمتیار و حزب اسلامی به شوروی ها روی آورد مسعود برای غلبه بر قدرت حزب اسلامی با نیروهای نظامی ارتش سرخ پیمان امضا کرد. و بر این پیمان تا اخر وفادار ماند. مسعود هیچ جنگ مهمی بر علیه روس ها نکرد. تنها جای او پنجشیر و دره سالنگ بود که در ایندو منطقه با شوروی ها صلح کرده بود. هدف مسعود همان چیزی بود که در کتاب ارتس سرخ درافغانستان آمده است:"مسعود هدفش این بود که با تمام توان بر حزب اسلامی حکمتیار غلبه کند و به این هدف با نیروهای شوری و ک گ ب پیمان نظامی داشت.
   مسعود همیشه از قبول حکمتیار در حکومت خود داری کرد. علت اصلی جنگ کابل درگیری بین مسعود و حکمتیار بود. علت اصلی جنگ بین حزب وحدت هزاره ها این بود که مزاری با حکمتیار کنار آمده بود.
   مسعود کسی بود که از وجود سیاف برعلیه مزاری و حزب و حدت استفاده سو کرد. مسعود از سیاف بر علیه تمام پشتون ها و حکمتیار استفاده کرد. در افشار عامل اصلی و قومندان اعلی جنگ بی رحمانه احمدشاه مسعود بود. نیروهای سیاف تحت امر قومندانی مسعود قرار داشت. نیروهای مسعود و پنجشیری های او جنایت کرد. اما تمام بدنامی ها به پای نیروهای سیاف تمام شد. این یک توطئه ای بود که مسعود برعلیه سیاف کرد. و با این وسیله بین هزاره ها و پشتون ها نفاق می انداخت. نبی عظیمی در کتاب خود می گوید: " مسعود صدها فیر هاوان را به طرف پغمان می زد و صدها فیر دیگر به طرف غرب موضع مزاری. هریک از این دو طرف فکر می کردند که طرف دیگر است. بدین وسیله آتش جنگ بین هزاره ها و اتحاد سیاف روشن شد. در حالی که عامل اصلی جنگ و نفاق کابل نیروهای وزارت دفاع احمدشامسعود بود."
   الان هم شورای نظار در مقابله با کرزی و تیم پشتون ها صف کشیده اند و به هیچ و سیله نمی خواهند قدرت سیاسی در دست آنها باشد. پس کنار آمدن قانونی با حزب اسلامی درست نیست. به همین میزان کنار امدن فهیم با ... درست نمی باشد. خودتان قضاوت کنید.

  • آقای امین!

   حزب وحدت از ابتدا همپیمان جمعیت بود، و خواسته هایی داشت که از جملهء آن خود مختاری مناطق شمالی کشور و تقسیم مناطق مختلف کشور بر اساس ساحهء نفوذ اقوام. مثلاً منطقهء مرکز الی هرات تا مرز ایران در نقشه ای که حزب وحدت چاپ نموده بود هزارستان نامیده شده بود و قسمت شمال ترکستان و جنوب پشتونستان و شمال شرق تاجیکستان. این خواسته ها در شرایطی که جزب وحدت توانایی بر آوری آن را نداشت با کمک های لجیستیکی، استخباراتی و کمک علنی سیاسی ایران پیگیری می شد. دو کشور از آمدن دولتی ملی در افغانستان هراس داشتند، یکی ایران و دیگری پاکستان، هردوی این دو کشور در ابتدا منافع خویش را حول کمک به دو جریان متفاوت متمرکز نموده بودند و هردوی آن جریانها پروژهء عمق استراتژیک آن کشورها در افغانستان را تشکیل می دادند. سیاست ایدئولوژیک جمهوری اسلامی همواره استوار بر حمایت از جریانهای مذهبی و ایجاد کمربند امنیتی و نفوذی در جهان اسلام از طریق گرو ههای شیعی مذهب بوده است. و سیاست سنتی پاکستان حمایت از پشتونها. در زمانی که هردو کشور حس می کردند افغانستان راه دیگری را جدا از خواست هردوی این حمسایه ها در حال تعقیب است، رایزنی هایشان برای تضعیف دولت مجاهدین را با ایجاد "شورای هماهنگی" در تاشکند ازبکستان که نماینده های جنبش،حزب اسلامی و حزب وحدت و دولتین ایران و پاکستان با میزبانی ازبکستان حضور داشتند تشکیل گردید.
   حزب وحدت و حزب متعلق به سیاف در گیر نبرد بر سر کنترل راههای منتهی به کابل از پغمان به کابل بودند که ساحهء از آن منطقهء نفوذ حزب وحدت بود. آن جنگها بعداً گسترده شد و با پیوستن حزب وحدت به گلبدین شکل جنگ با دولت ربانی را نیز گرفت.
   نبرد آن زمان این احزاب بر علیه دولت وقت، که بی رحمانه و با شلیک هزاران موشک بر اهالی بی دفاع صورت می گرفت تا مردم را از دولت نا راضی بسازد، بر اساس استراتژی تعیین شده در ادارهء استخبارات پاکستان و همانهایی اتخاذ می شد که تا هنوز در کنار حکمتیار صاحب مشغول جهاد بر علیه مردم افغانستان و بریدن گوش و بینی مردم عادی و سر بریدن خبرنگاران و انتحار است که امروز 17 فبروری سال 2008 80 نفر را در قندهار به کشتن داد. همین دستهای بیگانه آن روز بر سر مردم موشک می ریختند و نان و آذوقه را بر اهالی کابل بند می کردند و امروز این اعمال را انجام می دهند. آن روایتی را که شما از جنگهای کابل و آتش بس مسعود با روسها آورده اید، روایتی وارونه است.

   این مسایل به کنار، اگر کار شما نفاق افکنی نباشد، چرا این مطلب در این برههء زمانی دوباره چاپ می شود؟ کابل پرس? از بی مضمونی و عقده گشانیی مثل سایت افغان جرمن آنلاین شده است که هر از چندگاهی مطالب خاک خوردهء خود را از آرشیف بیرون می کند و دو باره نشر می کند. فکر می کنم هدف این نوشته ایجاد نفاق در میان هزاره ها و تاجیکها است.

  • آقای که نام خویش راننوشته ئی!

   شاید بتوانم بگویم که درتمام همین تحلیل ها ودشنامها ونوشته های عقده مندانه یگانه تحلیل جالب و واقعی را شما نوشته اید که درحقیقت میتواند بصورت خلص جستار باشد از بیان توطئه های درونی وبیرونی جنگ های دهه نو در کابل.

   بار دیگر میخواهم بگویم که قلمت رساباد.

  • نویسنده مطلب فوق تحلیلی بسیار سطحی و نادرست نموده است.

   توجه: این شورای نظار بود که تا به آخرین لحظه به پاکستان تسلیم نشد و استقلال کشور عزیز ما افغانستان را حفظ نمود. از همین لحاظ ما همه مدیون مردانگی, فداکاری آن گروه وطنپرس و غیور هستیم.

   توجه شما را به یک ویدیو آقای مشرف جلب میکنم که خود نمایانگر درد های درونی اوست که از طرف شورای نظار بشکل هدیه گرفته است:

   http://jawedan.com/massoudvsmusharaf.htm

  • آقای قلم خان!

   مثل که خودت مقاله همان نویسنده که عنوانی اقای امین نوشته است نخواندید ورنه به مضمون که من اشاره کرده ام عین منظور شمارا تائید میکند

 • جنایت مسعود کسیف نا بخشودنی است......
  او نطفه کاجی بی و سپاه ایران بود لعنت بر مسعود

  • خلیفه عثمان !!

   نطفه های دگر چی ؟؟؟؟؟ مثل ای اس ای, انگریز جان عرب جان .............................

 • برادران عزيز
  اهم از تاجك پشتون هزاره ازبك و.....غيره
  بايد بدانيد كه خاينين چون قانوني خليلي مزاري سياف گلب الدين رباني محقق فهيم دوستم و غيره به هيچ عنوان نماينده گي از يك قوم را كرده نميتوانند
  پس شما چرا به ناحق به خاطر اين خاينين و جاني ها به اقوام مظلوم كشور خود دو و دشنام ميدهيد ايا اين را حل است بياييد دست به دست هم داده در ابادي وطن و محاكمه اين خاينين كوشا باشيم نه به دو و دشنام به يك قوم و مليت

  • افغان ها خواهند رفت اما یاد و خاطره مهمان نوازی ها خواهد ماند
   آقای کامران میرهزار!

   چرا ازحکومت ایران ترسیدی؟

   بیجای پشت قانونی را گرفتی

   آنلاین : http://افغان ها خوا...

  • سلام. گويی فتحی بزرگ انجام دادی دوستدار راوا. اما اين هم از فتوحات توخالی شماست. مقاله ای که می گويی و در کابل پرس? نشر شده بود، به اين دليل برداشته شد که نوشته ی آقای ميرحسين مهدوی ست و متاسفانه توسط کس ديگری و به نامی غير از نام نويسنده ی آن برای نشر ارسال شده بود. پس از نشر، يکی از خوانندگان خوب کابل پرس اين نکته را با ذکر منبع اصلی تذکر داد. باز می خواهی وقتی نويسنده ی اصلی اجازه نداده باز مطلب را نشر کنيم؟

   برای شما متاسفم خواننده ی عجول. راستی به رفقا بگو آيا پاسخی به پرسش های کامران ميرهزار يافتيد يانه. من آن نوشته را باز دوباره در صدر مطالب قرار خواهم داد تا مگر از راوا پاسخی معقول بشنويم و يا شايد باز هم خرم وار مضحکه راه اندازد که چرا اين کلمه و آن کلمه را استفاده کرده ايد. خواهيم ديد.

  • آقای میرهزار، دلت سر راوا مثلی که زیاد پر است که از موقع استفاده میکنی که به راوا بتازی.

   وقتی کسی خود را منسوب به راوا میکند، کمی هم از عقل خودت کار بگیر بعد یکبار سر راوا فیر کن. این آقایی که نظر داده و خود را دوست دار راوا خوانده از قانونی دفاع کرده که شاید برای خودت هم سوال خلق کرده باشد که راوایی ها با قانونی سر سازگاری ندارند و همیشه آماج حمله شان بوده است پس باید در حقانیت وی شک میکردی و این شهامت را میداشتی که برایش بگویی دروغ مگو، راوایی که من میشناسم با تمامی اختلافاتی که با آنان دارم میدانم ابدا از قانونی دفاع نمی‌کنند.

   از اینکه سوالهایت از راوا را در صدر لیست مطالبت قرار خواهی داد استقبال میکنم، مثل نوشته خرم مفلوک، آنرا هم همیشه در صفحه اول نگهدار.

  • شکيب جان. تجربه در همين صفحات ثابت کرده که رفقای هوادار و دوستدار راوا به دنبال چيزی هستند که به قول شما فير کنند. تنها اين دوستدار راوا نه بلکه چند تای ديگری هم از اعضای هستند که چنين دست گل هايی با آب دادند. من نمی خواهم اينجا برای شما بنويسم که همين کسی که بنام دوستدار راوا پيام داده و در صفحات ديگر هم مورد تاييد طرفداران راوا قرار گرفته، از کجا و در کجا در حال پيام فرستادن است. شما اگر کمی بپاليد يافت خواهيد کرد که در کدام صفحات برای سازمان محبوب شما سينه سپر کرده است.

   در ضمن من از حمله ی راوا به جناب قانونی خبر دارم و تعجب که راوا در مقابل جانيان و دزدان و مرتجعان ديگر سکوت کرده است. سکوت به معنای کامل کلمه جناب شکيب که اگر شما هم کلاه خود را قاضی کنيد، از سران سازمان محبوبتان همين پرسش های مرا می پرسيد.

   بهتر است که شما پاسخی برای اين تضادهای راوا بيابيد. درباره ی کريم خرم هم فعلا جايش همانجاست تا اميدی برای برطرف شدن اين مرتجع پيدا شود و همراه با او دار و دسته اش مثل منلی و حبيب رفيع هم از تصميم گيری های واپس گرايانه درباره ی فرهنگ دور باشند.

  • برادر عزیز سلام
   تاریخ شاهد است همه جنایت های مزاری ، ربانی ، دوستم ، سیاف ، مجدیدی ، قانونی ، عبدالله ....... وغیره که به نامهای مختلیف ملت افغان را تباه کرد و آنها به فکری چوکی خود بود . مطلب وی جهاد نبود ،
   برای ربانی ، سیاف ، مجدیدی ، تا بکی شاید دو الی سه سال زنده ګی دیکری داشتی ، بس است برای اخیرت هم یک کمی تیاری بګیر ، یا اخیرت در فکر شماها نیستن .
   هموطنان عزیز امریکاییها حاصل اینها است ومردم مظلوم افغانستان باز مجبور است تا به زور و خون خود افغانستان را ازاد و امریکاییها از وطن خود بکشن.
   درینجا شما مردم کسی که این مطلب رامخوانه قضاوت کنید ایا فاروق وردک یا اشرف غنی امیرین کدام جبهه بود یا خیر .................
   تا که قوماندانهای جهادی زنده است در افغانستان ارامی نخواد امد، باید اینها همه به دار شود تا مردم مظلوم افغانستان از شر این ظا لمان و وطن پروشان خلاص شود،
   تشکور

  • اعمال وکردار و پندار نکتایی دار های اوغانی از جمله خرم غنی وردک .... کم از راکت پراگنی ملاعمر گلو و سیاف ... نیست !!

  • برادر عزیز- یا شوهر گلشن ارا توپخانه یی !
   ابتدا در طومار اوغانی ات نام های دزدان , راهگیران , غلامان اجانب و ادمکشان قبیله یی... دیده نمیشود .
   از جانب دیگر بر علاوه انسان مظلوم وطن ما عم از زن , مرد , طفل , سنگ و چوب سرزمین بلا دیده ما از مظالم شما چارپا یان می نالند...
   هر سگی که از رفتار و کردار یک ادمکش دفاع کند , در همان خط روان باشد یا برای او زمینه سازی کند حتا فرد فاشیست و ظالم ادمکش را با نوشته ها شعر ها .. تشویق و تائید و تبرئه بکند مثل جبهه داران در جرایم شان شریک اند, تو سگ اوغانی این را درک کرده نمی توانی زیرا از قوانین حقوق ابتدایی بی خبر تشریف دارید.
   مگر فاروق وردک عفو گروه "رفیق صوفی کرنکار قندوزی" نبود ؟
   مگر غنی احمد زی از رفتار و کردار گلبدین و طالب و محمد گل مومند ... پشتبانی نکرده همین حالا براه انان روان نیست ؟
   امریکایی ها را طالب و القاعده پاکستان و سعودی و سیاست های" انگستان و امریکا " و خوش امدید گفتن های محمد زایی های قندهار و غلجایی های مشرقی چون عبدالحق ... به وطن ما کشانید مگر چشمانت چون ملاعمر بیسواد کور است تا ان بالا تر ها عکس های کرزی و خارجی هایکه با او یکجا در ارزگان دیسانت شده اند را ببیند ؟
   چقدر خر تشریف داری معفول "دروازه کابل قندهار " مگر تو خر هستی تا اینگونه پیام ها در رابطه تشویق مردم به جنگ امریکا را اینجا مینویسی اینقدر فکر نمی کنی که پیام هایت از طریق بخش های امنیتی اروپا و امریکا بررسی و زیر نظر گرفته میشود .
   من می شرمم که انسان کثیفی , نادانی , قبیلویی, سیا اندیشی , بی غیرتی چون تو در بین ما وجود داشت . خان

 • فکرکردن به گدشته ماننددویدن دنبال باداست خدای پاک یک جهادواقعی رالطف کند

Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس