در همین بخش

صفحه نخست > کارتون > ملا کرزی در بهسود

ملا کرزی در بهسود

کاری از اوگل
يكشنبه 7 جون 2009

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

پيام‌ها

 • درآخرین تحلیل، افغانستان ازعضویتش درتلویزیون
  جهانی فارسیگویان حوزه فرهنگی منطقه صرف نظرکرد؛

  آری هموطن فرهنگ پروروچشم براه در جستجوی پیوستن براصل خویش ، کارشکنیهای حکومت قبیلوی وبی باور براصل فرهنگ محوری، نمی خواهد ونمی گذارد که فرهنگ دربند قرار داده ای سرزمینت، دوباره آزاد شود وسرکشد وسرفراز وفروزنده باقی بماند. از بسیارمدت و زمان است که سه کشور فارسی زبان درمنطقه کوشش دارند که، دست به یک سلسله کارهای نیک فرهنگی ورسانه ی بخاطر یکی سازی بهتر وفشردگی گسستهای تاریخی این کشورهای همفرهنگ وهم کیش وهمباور، بزنند ودراین راستا قرار معلوم کارها تا حدی پیش هم رفته بود وبین این سه کشورهمزبان قراردادهای لازمی نیز صورت گرفت وتا سطح دیدو وادید رییسهای جمهوری کار پیشرفت ، اما قراریکه دیروز گزارشگرتلویزیون فارسی بی بی سی از شهر دوشنبه تاجیکستان خبرداد، افغانستان دراین تصمیم نیک فرهنگی کار شکنی میکند وسران فرهنگ گسیخته ی این کشور مانع رشد وتکامل این وحدت هستند وتلاش دارند که زهر شرشان را هم دراین پیوند همگرایی فرهنگی با وقاحت چشم سفیدی بچکانند! به گفته ی این شاعرگرانمایه توجه فرماید:
  غم جان وغم تن است « افغان» غم فرهنگ ومیهن است «افغان»
  از روزیکه سرنوشت این سرزمین واین مردم در بند این واژه کرخ وبی معنا وبی محتوا قرار گرفته است، فرهنگ ، دانش ، انسانیت، ترحم، جوهر، پاکی، پاکیزگی، باورمندی، اندیشمندی، همگرایی، همزیستی، مدارا ومروت همه وهمه چیز ازما فرار میکند وحتا همزبانان وهم بینشان وهم اندیشان وهم کیشان !
  این وازه به غم مبدل شده وسراپاغم می بارد وغم می آورد وغم با مرگ ونیستی، غم تباهی وبربادی، غم بی فرهنگی وبی وطنی، غم ترور وانتحارگرایی؛ غم گسست وفاصله وغم قومگرایی وغرور کاذب ودر یک کلام غم « اوغانیت» سر بریدن وجان گرفتن وتریاک رواج ساختن وقاچاق به سنت اوغانی تبدیل کردن!
  وزیر دانشمند واستاد سخن وسیاستمدار دانشگاه رفتهء این سرزمین هم با تآسف نتوانست رشته های از هم گسیخته فرهنگی وتاریخی این حوزه را با وجودیکه دراین راه مسوولیت داشت، به نتایج دلخواه به پیش ببرد وبه نظر من اقای سپنتا دراین کار ودر یک کلام بگویم که، در سیاست فرهنگی وتوسعه آن بیرون از مرزهای کشور، بطورقطعی ناکام، ناکام وناکام است !!
  ما تا امروز شاهد تعیین بست یک شهروند افغانستانی بحیث کاردار فرهنگی سفارت خانه های افغانستان مقیم خارج نیستیم؛ وزیر فرهنگ ووزارت فرهنگ در افغانستان گرفتار چنگال دستان فرهنگ ستیز وضد فرهنگ است، ولی وزارت خارجه کشور، توسط یک انسان فرهنگ دوست وبا دانش وبا جسارت این سرزمین اداره میشود، اما در خیال خویش نمی گذرانند که، ایا این کشور با روابط فرهنگی ضرورت دارد یاخیر؟ واین روابط فرهنگی از کدام مجرا وچگونه بایست که تحقق یابد؟
  هم میهن گرانقدر! از مطلب دورنشویم برگردیم بر اصل موضوع که ایجاد تلویزیون کشورهای فارسی زبان وتدوین وترتیب فرهنگستان مشترک باشد، دراین هردو افغانستان خود را کنار زده ونمی خواهد که شامل فرهنگ رسآ وبهی تاریخی شود واز این طریق روح خفته در خاک فرهنگ خراسان زمین را دوباره بیدار گرداند وبه جهانیان بنمایاند که ما هرگز اهل خشونت وانتحار وجانگیر وجانستان وویرانگر نبوده ایم وهمیشه بهساز وبهتر پسند وهماهنگ وهمگرا وهم اندیش ودلسوز ومهربان بوده ایم واین فرهنگ خشونت بار از ما نیست وهیچگاه با ما سازگار نخواهد بود ودراندیشه ووجودما تارمحبت ودوستداشتن تنیده است وکسی که داد از فرهنگ وفرهنگ پرستی وفرهنگ دوستی وخود شناسی وخدا شناسی بزند، با کارهای اهریمن وشیطانی سازگار نمی باشد ویک انسان نمیتواند هم خوب باشد وهم بد؛ یا خوب است ویا بد، شیطان هرگز نمی تواند نیکوکار باشد، زیراکه با خصلت شیطانیش واژه نیکو سازگارنیست واگر نیکوکار شد، از راه شیطانیش برخواهد گشت ودیگر نمیتوان بر آن شیطان خطاب کرد؛
  قومیکه ویرانگر باشد وتبهکاری پیشه کند، دست به هرنوع خشونت وبدکاره گی میزند واصلا با گوهر انسانی چنین کسان سازگاری ندارند وهمیشه در فکر کشتن وبریدن سر وجان گرفتن وویرانی آبادیها ونابودی یادگارهای تاریخی ونسلهای گذشته، حال واینده هستند؛ از این گروه بهسازی فرهنگی ویکی سازی زبانی ورشد رسانه ای وهمگرایی را انتظار نباید داشت. دریغ ما از کسانی است که، تحت هدایت ورهنمایی حاکمان کار میکنند که بخواهند ویا نخواهند دراین تبهکاری شریک خواهند بود واز توان امضای یک قرارداد نیکو هم برخوردار نیستند واینها در بند چوکی دو روزه اند واز فرهنگ وکار فرهنگی بیزار ومیخواهند که با سیاست جدا از فرهنگ ، مانند کمونیستان خشک وزمخت ویک دنده به سیاست بازیهای بدون فرایندشان ادامه دهند ودر آخربا سرافگندگی اظهار پشیمانی نمایند ومانند یک تعداد از خود بیگانگان گذشته که اکنون خیلی پشیمان هستند دست به تلافی گناهان گذشته میزنند وحقایق که خود شان رقم زننده آن بودند البته درجهت برعکس آن، افشآ میدارند ومی نویسند واز واژه هایکه در قدرت هرگز بر زبان جرات آوردنش را نداشتند، بر زبان قلم می آورند ووجدان خودشان را دراین مرحله عمر پاکسازی میکنند ولی هستند کسانیکه، همه چیز را وحتا وجدانشانرا در خدمت پول وقدرت فساد آگند وحاکمان قاچاق وویرانگر وقاتلان فرزندان خوب کشور قرار داده اند ومتملقانه سر می جنبانند وقرار داد به امضا میرسانند واز خون فرزندان که بخاطر شخصیت سازی این قماش خود باخته به خاک میهن ریخته شده بود هم ابا ندارند وشرم به رخسارشان انعکاس نمی کند. باید که بدهل حاکمان خرد باخته وقاتلان فرزندان بیگناه گوشه وکنار کشور برقصند ومعامله کنند وچوکی بدست بیاورند وآبروی بریزند! وای بر ما که هنوز نادانیم! چه وقت وچه زمان ما بخود می آییم وبحال خود می نگریم ودلمان بخودمان وفرزندان همیشه زیر لگد نا اهلان وغولان بیابانی خواهد سوخت؟ چه وقت با چشم باز به حقایق روشن نگاه خواهیم کرد؟ چه وقت با سنجش خوب وبد تصمیم انسانی خواهیم گرفت؟
  هموطن امروز همان روزیست که تو با وجدان پاک وبا ایمان محکم واسلامی که در روزعشراز تو یکایک باسخواست میگردد، کاری بکن که شرمنده دنیا واخرت نشوی ! فرق خوب وبد فرق آدم خدمتگار وآدم بدکار سردمدار وستمگرقومگرا وبی عاطفه را کردن ، ادای دین اسلامی تو است ؛ شرط اول مسلمانی راستگفتن وراست دیدن وراست اندیشی است ، اگر تودر بند فلان رهبرخود فروخته گرفتار باشی، در پیشگاه خداوند چه پاسخ خواهی داشت؟ امروز انتخابات ریاست جمهوری، شورای مرکزی، شورای ولایتی وشورای ولسوالی( شهرستانی وبخشداری) در پیشروی داری، میدانی که دادنگری تو دراین روز ترازوی حقیقت را می ازماید؟ حق بینی دراین روز وخدارا شاهد قرار دادن سرنوشت اینده تو هموطن را تعیین میکند واگر یک اشتباه در بینش وگزینشت رخ بدهد، نه تنها سرنوشت تو ، بلکه سرنوشت هزاران انسان ستمدیده وگرسنه وبی خانه وکاشانه بر باد میگردد وتو هم در پیشگاه خداوند داورپسند ودانا وتوانا، گرفتار عذاب وجدان دنیایی وآخروی خواهی شد. رایت را به کسی بده وبریز که از درد ورنج وبیکاری وبی نانی وبی سرپناهی ودرماندگی تو آگاهی داشته باشد ودر جهت حل این پرابلمها متعهدانه بکوشد ودر عمل به وعده هایش وفا کند؛ رایت را به کسی بریز که، سالها دراین وطن با درد ورنج توشریک بوده ومانند توبا شکم گرسنه خوابیده است، سرنوشت خودت بدست خودت است اگر بخواهی که این سرنوشت زندگی تو راتغیر دهد وصاحب قدر ومنزلت شوی ودر زمره شهروند قرار بگیری ، خود را از بندهر نا اهل برهان وبا خرد خودت واراده انسانی واسلامی خودت که راست وبی الایش هست، تصمیم بگیر وآزادانه نماینده ورییس جمهوری خود را برگزین وبا وجدان آسوده بخواب ودر انتظار آینده ی بهتر وهزاران بار بهتر از امروز باش !
  کسی که در مدت هفت سال نتوانست شکم گرسنه تو را سیر کند، امنیت را در کشور تآمین بدارد، عدالت را باحقوق شهروندی برایت تضمین نماید، حق انتخاب والی را برایت بدهد وبازسازی را بطور مساویانه در مناطق ایجاد کند، تا مردم شریف بامیان از تنگی بی عدالتی بر نخیزند وسرکهایشان را کاهگل نمایند، چگونه باز این شخص میتواند وعده دروغین بدهد وباور پاک تو را مغشوش سازد ورایت را از طریق دلالان قدرتگرا وبنام رهبران خود پسند وراحت طلب ومعاملگر، بدزدد وتو را برای چندین سال دیگر در مصیبت گرسنگی وبیچارگی وخشونت طالبگرایی بنشاند وخود ریاست کند وبرادرقاچاق نماید ودیگر برادر بقاپد وچور کند ومشاوران از خون تو ومن ملیونها دالر امریکایی را در جیب بزنند وبخود ببالد که با رای ملت به قدرت رسیده است؛ !
  هموطن! نبشته بجا ومناسب حال شرایط امروز افغانستان را که آقای ارینفر ترتیب داده است ودر مورد رای ندادن به آقای کرزی، تغیر بنیادی در زندگی وتاریخ تو بار می آورد را بخوان وبا دقت کامل بسنج وبعد رایت را بریز ! اگر اقای کرزی خود را خدمتگار میدانست وامید پیروزی میداشت ، پیشا پیش دست به معامله وتوزیع چوکی دو روزه وفریب آینده نمی زد، چگونه میتوان باور کرد ، کسی که دیروز قاتل فرزندان جوزجان را مشاور خویش وبعدآ مدال شهکاری وبعدآ آستاندار(والی) پکتیا مقرر میکند واز وی باسخواست خون این جوانان را هرگز به زبان نمی آورد، با حامیان این فرزندان خون ریخته در آینده صادق وراست وتوغری باشد؟
  ویا کسی که لشکر وحشی طالبان را در قالب کوچی با سلاح کشنده ، بسوی بهسود سوق میدهد وهزاران خانواده را بی خانه وبی زمین ویا به قتل می آورند وبعد با یک فرمان این قاتلین بدون جزا به مناطقشان بر گشتانده میشوند وخون بهسودی یک روپیه پاکستانی نزدش ارزش ندارد، چگونه میتواند صادق باشد ودر اینده اقای محقق را نفریبد ومانند بازگرد تاریخ بازهم رای کمایی کند وبعدآ کارش را بکند وتوهموطن را این آقای محقق مجبور سازد که، رایت را با زیر پای کردن وجدانت به صندوق فساد وفسق اقای کرزی قومگرا وتنگ نظر بیدانش وبسیار عقب مانده زمان بینداری ! خودت جوابگوی این انتخاب خواهی بود ودر روز پرسش از تو نمی پرسند که بدستور اقای محقق رایت را دادی ومحقق گنهکار است؛ نه خودت جوابگوی اعمالت هستی ! اقای محقق بخاطر بدست آوردن چوکی وعظمت چند روزه این کلاه را ممکن بر سرت بگذارد ولی توهم کم از محقق نیستی، هیچکس از هیچکس کمتر نیست وهیچکس از هیچکس بهتر نیست .
  من تعجب به حال کسانی کردم که روزقبلی در سوگ خون جوانان شبرغان اشک می ریختند وقاتلین را ناسزا میگفتند وحامیان قاتل این جوانان را شخص اقای کرزی خطاب کردند وفردای آنروز تا هنوز اشک مادران داغدیده شبرغان خشک نشده بود که، حیاهوی معامله با کرزی این حامی جمعه خان همدرد رسانه ها را فراگرفت ولب خند های شکرپاره ای بر لبان یک تعداد ولی به گفته ی اقای پساکوهی مملو با اشفتگی وپریشان حالی، نمایان گردید، سر کی وبالای کدام کس باور باید کرد؟ آنانیکه با زرو زور تسلیمند، پابند مردم وآبروی مردم نخواهند بود. اما تو هموطن، ازبیک، هزاره، تاجیک واوغان وجدان پاک، زمان آن رسیده است که فریب هیچکس را بنام این وآن نخوری وخود در تعیین سرنوشت خود حصه بگیری وزمان تک حزبی ورهبر تراشی ورهبرگرایی وروشنی قرض کردن ودانش به عاریت گرفتن واز طریق رهبر خدا را شناختن وغیره ها رنگ باخته است، خودت بکوش وبدان وبیاب وروشن شو ودر ضمیرت همه چیز موجود است به شرطیکه خود را بجوشانی وبه حرکت بیاوری وبا خود باور داشته باشی ! اگر امروز هوشیار جان خود نباشی، فرداگرفتار بدبختیهای خواهی شد که با رای تو حاصلت شده است. فکرکن واندیشه نما وبعد دست بکار شو تا پشیمان نشوی در همه عمر ! شاد وسرفراز باشید.

  نیک اندیش
  6-6-

  • آقای نیک اندیش سلام ! کشور ما اوغانستان است و ما همه اوغانیم ، حتی دانشمندان ، نویسنده گان و سیاست مدان ما از هر قوم و قبیلۀ که باشند از ترس ، خود را اوغان مینامند . پس همۀ مایان اوغانی هستیم ، زبان ملی کشور ما اوغانی است ، زبان دری هم اوغانی شده است ، پول رایج کشور ما اوغانی است ، عدالت ما اوغانی است ، باباهای ما اوغانی است ، رهبران ما اوغانی اند ، دموکراسی ما اوغانی است ، غیرت ما اوغانی است ، جهاد ما اوغانی است ، دین ما اوغانی است ، طالب ها اوغان ریشتین بچیان اند ، خرم وکرزی و وردک وملا عمر و احدی و و و همه دستآورد جامعه اوغانی است ، ربانی و مزاری و دوستم نوکران اوغانی اند .

   آقای نیک اندیش ! شما یکبار در محضر مردم همین نوشتۀ خود را بخوانید ، به فتوای آقای شینواری محکوم اعدام خواهید شد ، چون وحدت ملی ما اوغانها را تخریب کردید ! از ترس ما اوغانها هیچ یک از موسسۀ نشراتی و نشریۀ توانایی چاپ این نوشتۀ شما را ندارد ، زیرا فردایش وزارت فرهنگ ما مسدودش خواهد نمود . ما هیچ وجهه مشترک با کشور های فارسی زبان نداریم زیرا ما فارسی زبان نیستیم ! ایران دشمن پدری ماست ، با ایران و تاجکستانی ها تلویزیون ساختن بیغیرتی ماست . افسوس که برادران قبایلی ما کمی مصروف اند اگرنی ما به مصرف مالی خود با ایشان یک تلویزیونی که وحدت ملی ما را مستحکم خواهد نمود آمادۀ نشرات خواهیم نمود تا جواب دندان شکنی باشد به ایرانیان سلطه جو !!

   کرزی صیب پاچای ماست ، اگر زور دارید دا گز و دا میدان ! گپهای مفت زدن در کابل پرس را هرکی میتواند . دوستم لالا گریخته ، محقق صیب خط تسلیم داده ، مارشال صیب فهیم و انوری صیب خود را ده کون رهبر ما چنگک کرده ، اگر دل ما شد چند روزی عبدالله و پدرام را چوکی معاونیت وزارت میدهیم که از غالمغال شان بنشینند . دیگر گدام گفتنی دارید ؟

  • اقا مزاری شما همه را ازدم یک تیغ گذرانده اید بجز از مسعود جانی که بجز از پر کردن جیب براد ران پنجشیری ما دیگر کاری نکرد اوحتی هنگام فرار از کابل مردم ومجاهدین شمالی را که طی چند سال حکومت شو.رای نظار را در کوچه های خیر خانه حفظ کرده بودند به امان خدا رها کرد وتونل سالنگ وپل های پنجشیر وگلبهار را از پشت خراب کرد من از شما سوال میکنم که شما چی در زمان بچه سقاو ومسعود گوش بریده چی کردید ؟بجز از ویرانی وکشتار مردم بیگناه کابل حال شما تمام پشتون را میکوبید مگر مسعود شما پشتیبانی پول افغانی را از بانک مرکزی ندزدید موزیم ملی را به تاراج برد از دیگر خیانت که شورای نظار به سر کرده گی مسعود ملعون کرده میگذریم شما بروید در خیر خانه وکارته پروان بیبینید که پنجشیری های پنچرمین وموتر شوی چی کاخ های در زمین های که چور وچپاول کرده اند ساخته اند ویا کروزین های اخرین مدل را که سوار میشوند حتی شیخ های عرب سوار نمی شود حال تو امده ای گپ مفت میزنی و به افغانستان ورهبرانش توهین میکنی

  • شاغلی جمال شینواری ! نشنیدی که می گویند : با ماه نشینی ماه شوی ، با دیگ نشینی سیاه !

   از زمان ملا عبد الرحمن آخند که ما به دزدی ، رهزنی ، مال مردم خوری ، بی عدالتی ، چور و چپاول دارایی عامه ، زور گویی و زور گیری و حق تلفی برادران اوغان خود دیده ایم که تار و پود ما را غیرت اوغانی فرا گرفته ، شما میخواستید ربانی و دوستم و محقق و دیگران انسانهای خوب بار بیایند ؟

   شاغلی شینواری ، باز هم نشنیدی که میگویند : سوزن را به جان خود بزن و جوال دوز را به جان دیگران !! وقتی تو دیگران را پنچرمین و موترشوی خطاب میکنی ، انتظار داری دیگران شما را چی خطاب کنند ؟

   یک صنفی ما در زمان دانشجویی از شینوار شما بود . در طول شش سال تعلیمی در همان گیلاسی که چای مینوشید ، آب گرم ریخته و ریش خود را نیز میتراشید ! پیراهن یخن قاق و پطلون خود را نا شسته تا وقتی میپوشید که یخنش و خشتکش بشارد ، بعدأ او را دور می انداخت و دیگری را می خرید ! به همین منوال شش سال تمام ! حال تو بگو که شما چیکاره اید ؟

  • درحاليکه مردم درشمال علف ميخورندولی برای توسعه ی قبرخان عبدالولی خان پاکستانی درجلال أبادهفتادميليون وبرای اعماردوباره قبررحمن بابا(خدابابا) جهل ميليون دالرتخصيص داده ميشودودرحاليکه چندين ميليون شهيدگمنام ميمانندولی بامصرف ميلونهادالرجسدسردارداودبانی وعامل تراژيدی هفت ثورراکشيده وباشکوهی نژادپرستانه تدفين ميکنند درحاليکه باايجادراديوهاتلويزيونهاونشرات مختلف چاپی وپشتوتولنه (اکادمی علوم) وتدويرمجالس مشاعره ازشاعران هردوطرف مرزبامصرف وزارت اطلاعات وفرهنگ وبودجه ولايتی سخت بخاطرترويج وانکشاف پشتوتلاش ميشودولی عليه تلويزيون پارسيگويان سخت خرم وتيم کرزی سنگ اندازی ميکنندبايدپرسيدکه اسپنتاچيکاره است که بدون اجازه خرم وتيم نژادپرست کرزی هيچ قدمی برداشته نميتواند؟ وقتی أغاشاهين وزيرشيعه مذهب جنرال ضياء احساس کردکه جنرال برخلاف اراده ومسئوليت اودرامورخارجی کشورمداخله نموده وبامقامات امريکائی روابط خصوصی برقرارکرده استعفادادولی درگلوی اسپنتاحلقه ی غلامی راکرزی انداخته وبه هرطرف خواست اورامانندسگ ميکشدعوض اوسفرهای خارجی ميکندبيانيه ميدهدودپلوماتهاراتعين ميکندپس اوکه نه ازطرف شورای ملی مشروعيت داردونه درحکومت کدام صلاحيت فقط بخاطرمعاش وماهوارش هنوزهم درپست سمبوليک جلوس نموده است حداقل بايد دردوره خوديک دستأوردبرای مردم خودميداشت اونبايدخرم راحق ميدادکه درامورتلويزيون پارسيگويان مداخله کندوحتی کرزی راميگفت که اگرنظرم راقبول نداری من استفعاميدهم مرگ ونفرين به چنين وزيرترسو، دنباله رو، مزدوروغلامنش که جزدرفکرمنافع وموقعيت خودش نيست

  • اوغول بچیم
   کجا شما وطن فروش ها به دیگران مجال میدهید و همیشه باداران انگلیسی، روسی، هندی، عربی ، بنگله دیشی، پاکستانی تان را تشویق به ویرانی و خرابی این کشور میکنید و همیشه حلقه غلامی را افتخار میدانید. اگر مسعود چهار سال به نظر تو به این کشور خیانت کرد شما اوغول ها از بدو تشکیل افغانستان جز ویرانی،وحشت، ناموس فروشی ، عقب گرای و غیره که امکان تحریر ان نا ممکن است چیزی دیگری به ارمغان نیاوردید. امروز از رشادت و قهرمانی های همان مسعود است که بچیم تو ده انترنت نظر نوشته میکنی اگر نی همان اوغول های طالب تو را هم دوباره از شینوار گرفته باز هم در همان غار های کوه سلیمان میبرد و باید تو همیشه مسعود را از دل دعا کنی اگر نی شینوار کجا و کوه سلیمان کجا و کابل و انتر نت کجا.
   در قسمت دیگر اوغول بپیم باید گفت که پنچرمنی از گاو چرانی، شادی بازی ، چکه و قروت فروشی، سگ هماغوشی و سرگین جمع کردن و ناموس فروشی و وطن فروشی کرده بهتر است.
   با امید اینکه شما اوغول ها یک کمی اهلی تر شده تا دیگر به ان فکر های گذشته که دیگر ملیت ها را مورد چپاول قرار میدادید سیلی محکم نخورید که با یک سیلی مسعود، مزاری و دوستم خو دامن 36 کشور را گرفتید و نوکری میکنید که نشود بخاطر بقای تان نوکران 200 کشور جهان کنید.
   موفق باشی

 • کتابهای اهل تشيع بدستورشخص خرم وشينواری وموافقه کرزی بدريافرورفت تابأنهاگفته شودکه نه شماباشندگان اصيل وازمالکين کشورماهستيدونه زبان شمازبان ملی ورسمی کشورونه مذهب شمارابرسميت ميشناسيم بنابرين نهج البلاغه وکافي تان رادرايران بخوانيدوبس جالب اينکه احمدی نژادازکسی حمايت نموده وحکومت تهران محقق وخليلی ودوستم رابرای حمايت ازحکومتی تشويق کردندکه حوادث بهسودرا أفريده وبعدازقرأن مقدس ترين کتابهای اهل تشيع رابدريافگندعجب که برای فرزندان کوچی ليليه ميسازدوحتی حق مطالعه را ازهزاره وپارسيگوی مصادره ميکنند؟ لسيه وليليه کوچی هادربادغيس ، لوگر، کابل ، غزنی ، خوست ، پکتيا، هلمند، ننگرهارچهارطبقه اعمارگرديده که فقط فرزندان کوچی ميتوانندشامل شوندوبس درحاليکه أنهادرسائرمراکزتعليمی ، دانشگاه هاوليليه هانيزميتوانندشامل شونداين يک تبعيض أشکاروکاملاضدملی است که فرزندان يکی اراقوامی که هنوزسندتابعيت ندارندازچنين امتيازات خارق العاده برخوردارباشندولی مردم بومی افغانستان بنابرعدم دسترسی بامکانات تحصيلی محروم مانندچنانچه بنام کوچی کسانی درشوری انتصاب ميشوندکه چندين مغازه ، اپارتمان ، املاک وخانه های شخصی وتجارت بين المللی دارندکشوريکه تبعيض راقانونی کرده وامتيازات رابه گروه های قومی خاص ميدهدچگونه ميتواندبستردمکرسی باشد؟ جالب اينکه بخاطرجلب حمايت عوام ونمايندگان شورای ملی ازتوزيع زمين برای کوچی هادرشمال حکومت حوادث بهسودرادوسال پيهم سازماندهی ميکندولی امسال که کرزی مصروف کمپاين است وبه حمايت هزاره هانيازداردازحمله کوچی هابه بهسودخبری نيست ازاينجاديده ميشودکه درعقب حوادث خونين جوزجان ؛ بغلان ، هرات ، بهسودو---دست مرموزتيم قدرت دردولت دخيل بوده است احتمالاسال أينده نيزکرزی کوچی هارابربهسودقومانده خواهد دادتادرشمال بتواندبرای أنهازمينه توزيع زمين رابهترمهياء سازدچراکه هدف تيم نژادپرست حاکم اسکان کوچی هادرشمال وغرب کشوراست چون مناطق مرکزی زمين نداردکه بأنهابدهندولی ازحمله باين ولايات ميخواهندتبليغات رابراه اندازندچنانچه باثرچنين تجاوزهای هزاره هابدفاع ازتوزيع زمين برای کوچی پرداختندوشورای ملی نيزدست بکارشداگرکوچی هابه بهسودحمله نکرده وتعدادی ازين مردم رانمی کشتندهزارهاهزاره درکابل مظاهراتی رابراه ميأنداختندکه بايدکوچی اسکان شود؟تيم قدرت چکونه ميتواندمردم رابدفاع ازطرح های نژادپرستانه خويش سازماندهی کند؟ کوچی که هزاران گوسپندوده هاشترودرلابلای بستره شان چندميل سلاح وميليونهادالروکلداروافغانی وکلچه های طلادارنداولادشان بايد درليليه های بخصوص درس بخوانندولی کسانيکه باتلقان وعلف امرارحيات نموده وسرپناهی ندارنداولادشان بايدمزدوری کنندوجاهل بمانندبلی فرزندهزاره درمغاره زندگی کندوفرزندکوچی درليليه اين است دولت ملی ، عدالت اجتماعی ، تعليم وتربيه وانکشاف متوازن پس چرافهيم ، دوستم ، محقق وخليلی ازتيم کرزی حمايت نکنند؟ بلی حمايت کنندتاطرح های خودراکاملاپياده سازندمرگ برين جهالت سياسی وتاريخی ما---درهمين لحظه که مصروف اين نوشته بودم ازأريانا افغانستان فيلم مستندی پخش شدکه نشان ميدهدکه چطور احمدولی کرزی مزارع خشخاش رادرهلمندرهبری ميکندودوستم ومحقق وفهيم نيزدرزرع وتجارت موادمخدردست دارند؟"پس اهدف زين ائتلاف اخيرحفظ حکومتی است که درخدمت مافيای موادمخدروجنايتکاران جنگی است باورم اين است که کرزی درين دوره اخيرش برای کوچی هادرشمال وبهسودوغرب وافغانستان مرکزی زمين ومالچرميدهدومشکل کوچی هارابزورهم که شده حل ميکندچراکه طرح اوفعلازيرکاراست ومراحل عملی شدنش بعدازانتخابات شروع ميشودالبته اولابدستورتيم قدرت کوچی هابارديگرحمله نموده ومرتکب کشتاروسوزاندن مزارع وخانه های هزاره ميشوندوبعدکرزی درنقش ميانجی کوچی هارا اسکان ميکندوچندميليون افغانی رازيرنام جبران خساره به سران محلی هزاره رشوت "حق السکوت" ميدهدوخليلی ومحقق نيزبخاطر"وحدت ملی" زهرکرزی راباعسل کرسی ودالرش نوش جان ميکنندزنده بادپيوندمزاری - کرزی

  • آزره منش لالی منده نشی . ازمه میشنوی دلخوبلده نهج البلاغه پریشان نه کن . ازاول تاآخرشی را که بخوانی اگوتوره خوب وبدردبخور دستگیرتو نموشه . ازتمام ازی کتاب خون وتعصب وجهالت بادموشه . ده ای عصروزمان موره دجنجال خلافت وجنگ قدرت بین دامادین وخسرین محمدچی کاره . بلده ازموپکشی دشمن استه وخون پدرای ازموره تمامی شی ریختنده وده ناموس نیاکان ازموبیخی شی تجاوزکده . عاشق شدون ازشمو ده نهچ البلاغه مثل عاشق شدون پیل ده قوقری استه . اگرده منه نهج البلاغه اگوتوره انسانیت موبود اول ملایون ایران انسانیت ره یاد گرفته کد آزره خالص شیعه ستم نموکد. بلده آزره مظلوم وستم کشیده ساینس یاد بدید. بشردوستی وآبادکدونه یادبدید که خوب یادام میگره . اودورزاده گی بنی امیه وبنی هاشم ره خدا ده خودعرب بوبخشه .

  • خطاب به آته گل بیگم و گل سرسبد عرض می کنم،

   اولاً شما آته گل بیگم! من یک هزاره هستم اما افتخار دارم که مثل تو افراطی و کوته بین و فریب خورده؛ در عین حال خنثی و بی تفاوت (مانند خلیلی و محقق و شیخ محسنی و بشردوست و چند دیگر) نیستم. اگر تو واقعاً پرچم ضد مذهب را به دوش می کشی و افراطی و قومگرا و متحجر شده ایی؛ پس با این کتاب شوی ها و کتاب سوزها و غیورهای که مکتب می سوزانند و سر آدمهای بی دفاع را می برند و به صورت دختران معصوم (یا به عباره ای دیگر ناموس خودشان) تیزاب می پاشند؛ تفاوت تو چیست؟ متحجرین کتاب شوی، نه تنها نهج البلاغه ی که تو به آن باور نداری را غسل تعمید داده اند، بلکه شناسنامه ی افغانستان، تاریخ هزاره ها و چندین کتاب ادبی و فرهنگی را که به همه ی پارسی زبان ها و شهروندان فرهنگ پرور خراسان قدیم تعلق دارد را نیز، بدتر از پاپ های قرون اوسطایی غسل تعمید داده اند. لذا فرموده ی آقای مزاری (دوست که در بالا نظرش نشر شده) غیرت اوغانی تو در این زمینه کجا رفته؟ طرز نوشتن تو نشان می دهد که باید اندکی غیرتی در رگ ها تو جاری باشد، اما نظرت عکس این را روشن می سازد! شاید تو هم به قول معروف پیش ماه (متحجرین با غیرت) نشسته ای و همانند آنها ماه شده ایی؟؟؟؟؟؟؟؟

   اما شما آقای گل سرسبد،
   درد تو را عمیقاً درک می کنم؛ اما با بخشی از نظرت شدیداً مخالفم. مظلوم هم کمتر از ظالم نه، بلکه بیشتر از او محکوم است. امروزه جوانان ما از مظلوم بودن متنفرند. من از مظلوم بودن تنفر شدید دارم. این مظلوم بودن است که سرنوشت من و تو را امروز این گونه رقم زده است؟ این مظلومیت است که باعث می شود سرنوشت من و تو و دوستان همزبان و هم تمدن من و تو به دستان هیولاهای بدتر از پاپ های قرون اوسطایی رقم بخورد! این مظلومیت است که باعث می شود فرهنگ من و تو، تمدن من و تو، زبان من و تو، به دست کسانی که خود هرگز شمه ی از افتخارات تمدنی و فرهنگی نتوانسته اند خلق کنند، به آب و آتش افگنده می شود؛ پس بیا مظلومیت را دور افگنیم و با منطق "نه ظلم کن به کسی و نه زیر بار ظلم برو" به عرصه وارد شویم، تا خود را از شر این هیولاهای ماقبل تمدنی برهانیم. به امید آنروز!!!!!

  • هزارستانی گرامی سلام!
   من ازنظرات واقعبینانه ات تقدیر میکنم.اما سعی کن که دچارسوءتفاهم نشوی،چراکه من هم به اندازه تو ازمظلوم نمائی بیزارم وهیجگاهی آنرا تبلیغ نه کردم ونخواهم کرد،بلکه برعکس اعتقادراسخ به این شعر روانشاداقبال لاهوری دارم که میگفت:
   ساحلی افتادهء گفت،گرچه بسی زیستم/هیچ نه معلو م شد که من کیستم/
   موج زخودرفته تندخرامیدوگفت/هستم اگرمیروم،گرنروم نیستم.
   ودرعین حال به این شاه بیت زنده یادسعدی شیرازی نیزعشق میورزم:
   بنی آدم اعضای یکدیگرند/که درآفرینش زیک گوهرند/
   چوعضوی بدردآورد روزگار/دگرعضو هارانماند قرار/
   توکز محنت دیگران بیغمی/نشاید که نامت نهندآدمی/
   اینکه شماگفتیدنه ظالم باش ونه ظلم پذیر،سخن انسانی است وقابل احترام.ولی اصل صحبتم متوجه کسانی بودکه به نجات ازظلم دست به حمایت کسانی میزندکه ظلم،فسادوجنایت ازسروصورت شان می بارد.شاید دوستان بگویند که هیج جماعتی بدون رهبرنمینواندبه خواسته های خودبرسد.امااین رهبربه چه قیمتی بایدحمایت شود؟البته هدفم تنهاجامعه هزاره نیست.بلکه تمامی اقوام افغانستان است.این وظیفه هردردمند افغان است که بدون تعصب سجایای نیک انسانی را ازخانه شروع وبالاخره دراجتماع سرایت دهند.وبازهم با صدای ضعیفم به گوشهای شنوا میگویم:ای پشتون غیرتمند که درجاجی ومنگل وپکتیاشف لنگی ات را25سانتی بالامیکنی زمانیکه توسط عرب وحشی به مقعد همشهری ات چوب زده شد وصدای مظلومیت آنراحتی ملائک آسمان هم نشنید،آیاکدام پشتون باغیرت بداد آن رسید؟وشمابرادرمحترم تاجک شمالی که همیش بوت راپس قات میپوشی وافتخاربرتری برخیلی هارابخودمیدهی،آیادیروزکه دختران موبوروچشم آبی شمالی توسط بعضی قبیله گراهای بربرزاده به عنوان غنیمت برده میشد و لاشخوروار پاره پاره شان میکرد آیاهرگزفکرکردی که درآن لحظه آن خواهرت وخانواده اش چه احساسی داشت ومسبب آن که هابود؟وتوهزاره مظلوم که تمام وجودت راعقده گرفته است وحق هم داری آماآیاتاحال به این اندیشه افتاده ای که دختران افشاردرزمانی که موردتجاوزقرارمیگرفت وهمزمان درمقابل دههانفربایدلخت وبربادی زندگی اش رابه نظاره میگرفت چه اساسی داشت؟آیااگریکی ازآنهاخواهریادخترتوبودحالاخودت بعداز15سال چه احساسی داشتی؟آنهاقربانی سیاست های که شد؟وبعداز13-15 سال کی دوباره ازروی خون بکارت آنان گذشته دست به معامله زد؟هدف آن دشمنی یا این معامله چه بود؟وتوای ازبیک پاکدل! گذشته ای ازقتل عام شبرغان ،اجسادبوی گرفته برادرتو درالمار،قیصار ،شیباغلی ،ایرگنک ومزارشریف،به یادبیاورلحظه راکه بچه های دهاتی ازبیک در دوشی اخته میشد وتمام عزت،غروروامیدخودرادریک آن ازدست میداد چه حالتی داشت؟ومسبب آن که بود؟وبا کدام هدف؟ وآیاامروزدرمسیرهمان اهداف روان هستند رهبران ازبیک؟بدنمیبینم که دراینجا 2خاطره ای راکه برایم شحصآاتفاق افتاده بتو ودیگرخوانندگان قصه کنم چون تازنده ام این خاطرات را فراموش نخواهم کرد.چراکه متآسفانه نشاندهنده عمق جهالت اکثریت مردم مارانشان میدهد.درسال 1377باتعدادی مسافر از کندز به مزارشریف می رفتیم.زمانیکه ازپلخمری گذشتیم دونفر که از صورت شان معلوم بودهزاره است نماز میخواند.دراین اثنادونفرطالب که از رباط سنگی هرات بود گفت:هزاره ته وگوره داهم مونز کئی!واقعااین جمله برایم خنده آوربود.وگفتم ملاصاحب مه هم هزاره هستم.طالب مذکور عمیق به طرفم نگاه کرده گفت:ته درواغ وائی.رفیقی که همراه من بود حرف مراتائید کرده وگفت:راست میگوید هزاره است.طالب خنده بلندی سرداده گفت:ژیرته وگوره،سترگووگوره،اوپزته وگوره،نوازمابه باورخوته هزاره نئی.نوکه هزاره خو نرهزاره ئی.همچنان امسال درسال(1388)بایک نفرازدوستانم درشهرنوکابل به دوکان مبایل فروشی برادرخانمش که اصلا ازقندهاراست رفتیم.اوازمن که دوست یازنه اش بودم پذیرائی گرمی کرد.وبیشترازیازنه اش بامن رفیق شده بود.امازمانیکه میخواستم خداحافظی کنم گفت:نگفتی که ازکدام قوم استی؟گفتم هزاره.اوگفت:نونشد.نوماهیجوقت باهزاره نمیسازی.پس هزارستانی عزیزوتمامی انسانهای که ازجنس آدم هستید،دیگروقت آن رسیده که ازپیش داوری ها بگذریم وانسان هارابراساس اندیشه وعمل کردشان محک بزنیم.نه ازروی قوم،مذهب وسمت.وفریب هیج جنایت کاری رانخوریم.به امید آنروز!

  • بلی موافقم و عمیقاً درکت می کنم گل سرسبد عزیز. ای کاش چنین شود؛ اما خواهد شد؟؟؟؟؟؟؟؟

 • ta waqtee ke en tayefaye watan forosh dar afghanistan aziz hokomat mekonad afghanistan az badbakhtee khalas nameshawad .enha az ajdadeshan ba ers borda and ke bayad besawad wa bwaql wa nadan bood wa watan ra ba har kasee khastee befrosh.

 • نگران نباشید ملامحقق هم راه های سوارشدن برپشت بعضی طبقات محترم هزاره راخوب بلداست.اگرپارسال یک تعدادرابااعتصاب دروغکی خرکرد،امسال نیز یک شیوه دیگری راانتخاب میکند.چیزی که تغییرنمیکند سرنوشت ملیت محروم ومظلوم هزاره است.مگرتازمانیکه خودشان به آگاهی کامل نرسد.چون ملامحقق صاحب باائتلافی که باسیاف(این میرغضب افشاروسردسته خروسان افشار)کرده بودبشدت جایگاهش رادرمیان هزاره ها ازدست داده بودوزمانیکه مسئله بهسودپیش آمد درواقع ریختن خون هزاره هاتوسط ملاکرزی ودارودسته اش فرصت طلائی بود که دراختیار ملامحقق قرارگرفت.وتوانست که بافریب ونیرنگ ازاحساسات مردم هزاره سوء استفاده نموده جایگاه خودراتثبیت کند.وبه پاس همین خدمت ملاکرزی(کشتن هزاره های بهسودودادن چانس خودنمائی به ملامحقق)درائتلاف جدید خدمت ملاکرزی رابجای نمود.بخاطر که ملامحقق صاحب جز به قدرت،ثروت وشهوت به هیچ چیزی دیگری علاقه ندارد اگرهم بعضا علاقه نشان میدهد بخاطر استفاده درراه3خواسته فوق است.

  • نیرنگ وبازی باسرنوشت ملیت محروم هزاره تنها باپیوستن آخوندمحقق به کرزی ومعامله باسیاف معنی نمی یابد! این معامله گری وخیانت سرشت مشترک تمامی سران باند " نصر " یاحزب وحدت است . معامله وپیمان مزاری بامسعودجانی ، بعد قرار گرفتن درکنار باندسیاه کلب الدین حکمتیار وریختن خون جوانان هزاره ، دراخیرتسلیمی بی قیدوشرط به طالبان ( آی اس آی ) ! مدح وثنا خوانی خلیلی برگور مسعود وسکوت دربرابرجنایت کوچی ها دربهسود، وبالاخره پیوستن ودفاع محقق ازسیاف این کثیف ترین مهره وهابی ها تاخزیدنش درزیرران کرزی وچانه زنی های عرفانی یکاولنگ باکرزی دربدست آوردن امتیازبیشتروپیوستن باوی و..... همه نمایندگی ازاین مینماید که سازمان نصرمجموعه ای فاسدی است که بااستفاده ازاحساسات قومی ومذهبی هزاره ها درتلاش کسب ثروت وقدرت برای خود وخانواده های شان هستند! هزاره هزاره گفتن اینها برای اغفال وجلب حمایت مردم درجریان معامله گریهااست وبس .

  • به همه درستان سلام

   می خواهم به طور خلاصه بعرض همه برسانم .از همه خواهشمندم که به هیچ وجه به شخصبت های گذشته و فعلی و خود تان تهمت و ریشخند نزنبد که از شما شبکه های استخباراتی و مملکت های خارجی به نحو سوئ استفاده می کنند در مورد سرویس خبری که فعلا شما خواننده و بیننده ان میباشی انک فکر کن.

   مخلص شما

  • درحاليکه امروزاهل هرزبان وحتی مردمان هرقاره باهم اتحاديه هاوفدراسيون هادارندچرافدراسيون فرهنگی پارسيگويان گيتی نداريم بخاطريکه فقط بيست ميليون پارسيگوی درچين است درکشورهای مختلف أسيای ميانه ، دربلغارياوکشورهای بالقان پارسيگوی کمترنيستندولی نبوديک مرکزفرهنگی باعث دوری وغفلت أنها ازيک ديگرشده وحتی دربرخی مواقع بنابرمشکلات اجتماعی وتضادهای سياسی دربرابرهم قرارگرفته اندوقتی پارسيگويان أزادبه دوستان اسيرشان توجه وکمک فرهنگی نکنندچگونه زبان وفرهنگ أنهارشدميکند؟ درحاليکه هرروزمجالس مشاعره راحکومت شاعران قبائل هردوطرف مرزدائرومليونهادالربرای ترويج وتوسعه پشتوباشکال مختلف هزينه کرده وبرای انکشاف قبرخان عبدالغفارخان هفتادميليون دالروبرای ترميم قبررحمن باباچهل ميليون دالرخرچ ميکندولی کتابهای فارسی رابه أب انداخته ومانع تءسيس تلويزيون فارسی ميشوندهنوزهم فهيم ومحقق ودوستم درخدمت به قبيله باهم رقابت کننداينهاعوض اينکه پول خودرادرکمپاين کرزی وخرم وفاروق وردک مصرف کنندچرابرای ترويج وانکشاف فرهنگ وزبان خودمصرف نمیکنند؟ ازماست که برماست

  • بخاطری خليلی ومحقق ياران وفاداروخلفای راستين مزاری چنين حلقه های طلائی قبيله رابه گردن أويزان کرده ودرپاسداری تيم نژادپرست کرزی رقابت ميکنندکه أنهادرکشتارهزاره هامهارت بخصوص دارندازمرحوم يزدان بخش تامزاری ميلونهاهزاره قربانی شئونيزم قبيله شده ونفرت پشتونها ازين قوم مانندنفرت نازيها ازيهودبوده واست
   برخی مليتهای افغانستان بقدريکه سرکوب وتوهين وتاراج شوندبه همان اندازه وفادارومطيع ميشوندتاريخ نشان داده که پشتونهاچنين مردمی راهرقدرکشتندواخراج وغارت کردندنتائج مفيدتربدست أوردندهزاره وازبک وتاجک رادرافغانستان اگرخواسته باشی دوست وخادم توشوندتاميتوانی بکش ، توهين وتاراج کن اگرفهيم ومحقق ودوستم راکرزی چنان توهين وسرکوب وتجريدنمی کردامروزدربرابرش سرسختانه مبارزه ميکردنداين مردم ديوصفت اندحيوانی که واکنش معکوس نشان ميدهدبنابرين رويدادهای جوزجان وبهسودودوسيه سازی عليه فهيم ودوستم و--- به نفع کرزی تمام شداين روش راکرزی بازبايدتکرارکندتادرأينده نيزبارديگرازحمايت همين مردم برخوردارشودموفق باشيد

جستجو در کابل پرس