فرهنگ زبان هزاره گی ترجمه به زبان دری

محمد عوض نبی زاده
دوشنبه 24 جنوری 2011

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

قسمت نخست | قسمت دوم | قسمت سوم

قسمت سوم:

دری هزاره گی

حرف “ت”

ریسمان وتناب = تناوو

سِرگین حیوانی = په تگ

لگد مال = تای له غه

بیهوشی ازگریه زیا د = ته سه ره

مسخره کردن =تامخره

چوب دستی =ته یغ

تحریک وامرکردن = توشدلجی

آفتابه گلی = توتوگ

محکم وپور = تیرین جه

قوم وطایفه = تول وته بر

قرعه وطالع = تزغه نه

جوالدوز = تی به نه

پنهان کردن = تاشه دلجی

نگاه کن =توخ کو

تکیه کردن =تولغه دلجی

ماما = تغائی

فرق سر =توله غه

خشک کردن =تونجی دلجی

گپ زدن =توره

مستقیم وراست =توغری

قاصد راستگو = تنالواج

وچقورعمیق = تخ تخسو

خرگوش = تو لای

تیله کردن = تیلگو

حمایه = تای جوری

مستقیم = تودرس

تنبان = تامبو

زیربغل = تای قچیق

راست وروک گفتن= توردگوئی

نازک = تونوک

ستون چوبی = تونی

چوندی گرفتن= توندی گرفتو

پالیدن چشم پت = تر تغله

لحاف بالای تنور = تافتی

ختنه ناشده = تا کور

چور وچپاول = تاله کدو

عجله وسراسیمه = تلاتوف

ذوق ومیل = تله واس

لانه جانوران = تات

کاکا = تا ت

سنجیش = تخشیش

برف باری = توغل

غذای پس مانده = تای بخشی

پیش راندن چیزی = توشه

خالی کردن =تگ

پایین = تایلو

عجالتاً = تاوسارونه

خلاص شدن = تامو

نفس سوخته = توکشیله

چمن =تاله

توگمه کرتی = توبچی

گردش با عصا چوب= تیاغله

تخمین = توگل

فرمان دادن = توش کدو

خواستن = تلپیستو

پالیدن درتاریکی =تاب تاووش

قرض گرفتن جنسی=تیرمویتاو

وارخطا برخاستن =تا ته له

اسپ دواندن =تاختو

لباس دوختن =تیبچی

کلچه روغنی =تیکی

پنهان شدن =تیرکگ

پناه جستن =تورجی

بادست پالیدن =تیم تله

زکام =توماو

عینک زانو =تیکی گگ

ساعد و بازو =تاو له یک

تریخچه چوب=تارمه شه

تاهنوز = ایسره

بچشم مالیدن =تابوخ

تندرست =تکرای

دره سبزپائینی =ته گیو

بز نر =ته که

چوب تروباریک =تال

خودخواه =تامتیگ

فرق سر =ته راغ

آرنج =توغای

تنفس شدید =توکشی

تکان داددن =توکه

توشی =بیگار

تقلید صحبت =تاولی

رسیدن به چیزی =تیم چه له

خمیردانی چوبی =تیپ شی

تسلیم دادن = تاوول

سخن بیهوده = تود تود

حصه وپارچه = تغمه

هوشیاروفعال = تی چو

شاخه درخت = تربور

توفان =تل غاق

فرش گلیم = تی پائی

هلاک کردن = توتلجی

کمکاری =توقچی

توظیف کردن =توشلجی

مقاومت کردن =توختلجی

تخریب شده =تیرو

توردادن =تورلجی

تخم وروغن =تافه

تمام کردن = تامولجی

پناه جستن =تورجی دلجی

جویچه =تراز

حیوان خرگوش مانند=تبرغو

تلخان = تلخو

چوچه خرموش =تولکه

اجماع مردم =تول تولگ

دروغگوئی =تقل پقل

دروغ گفتن =تقله

ریاکاری =تل پل

سرما خوردگی =تو مه غاو

کاسه چوبی =تی به شی

معطلی =تل مه تگ

زیر ران = تقیم

گلوله = ته پر پلی

پناه بردن =تیمه جی

بربه بردوختن کالا =ته ریز

مقاومت =توخته

رنگ گاو مایل به سبزی=تی ری لو

پرنده خاکی رنگ =تختی

رودر رو =توخشی

چمن دانه دارووقد کوتاه = توگ

پندیدگی کف پای = تاوره

مهمانداری زیاد =تیاقکشاله

آهسته مشک زدن =تیلتیل

سراشیبی تند =تورگو

پاره کردن شکم حیوان = تی ته ره

روی راست =توت قری

چهره وصورت = تل لت

آدم سیاه چهره = تارغیل

خجالتی =توگ تو نوگ

قد کوتاه = تاندای

خیز برداشتن = تیت گری

شاخ میانخالی که پف میشود=تول دو

لیسیدن زیرکاسه =تی قپ خور

نوک دم اسپ وگاو =توغول

حوصیله ومقاومت =تیپ چی

پوست رنگ کرده گاو = تی غولی

**********************

دری هزاره گی

حرف “ج”

نرم کردن خوشه گندم = جوغول

کف دست تا آرنج = جور

خواهرزاده = جی یه

گریبان ویخن = جاغه

حیوانات راپیش کردن =جی له

سوختاندن موی =جور مه له

خوابگاه وتخت خواب =جاگه

تیزوچالاک =جلدگ

جوجه شتر =جونگای

چالاک و تیز =جلگ

دلاوری =جیرگه

هوشیاروزیرک =جوله گمک

لبه زمین زراعتی =جه غه

کناره گیری =جه غه ده

برابروپیوند =جوب

باحوصیله =جیرگه تو

باندازه ضرورت =جوب غو

تکه جیب کرتی =جیب غو

جابجاکردن =جیب جه گه

کم حرف =جیزی

قواره وقیافه =جرجیست

طفل گریانوک =جیره سی

ژندهپوش =جولگ

لحاف پور پینه =جول

گاونرجوان = جونه گا

لگد مال کردن =جغول ده

حلقه کلی بند =جیبگیر

لحاف =جم خیو

خونابه زخم =جه رد

همت =جورگه

تنبل وعاطل =جوربغل

دوغ وماست = جورغات

بخیل و حسود = جای سور

بلند = جیگ

تاربسته کننده یخن =جغ بن

مجرد وتنها =جاره

تنبل وبیکاره = جی بولغه

زحمت ورنجکشی =جی فا

گوشت حیوان لاغر =جی بول غه

گیاه روی آب =جیم بغه

پیوندداده چیزی =جل غل جی

تصادم وبرابرآمدن چند چیزباهم =جب سر

لجام اسپ =جوجی

مهارت وزرنگی =جه وانگ

حرکت تند قلب =جه غو

پیازه و بوته تربوزه وکدو =جله نگ

ریشه وبیخ چیزی =جیر

مالیات دولتی =جیغات

خسیس و ممسک =جیب لگ

اسپ سرخ رنگ مایل به سیاهی =جی رو

نوعی نی باریک ونازک =جیره سو

سال شمسی حیوانی =جیل

دام تله وبند =جغ

دلدلزار =جغریق

وادارکردن بکاری = جه غرجی

انجام دادنکاری =جلجی

فراوانی =جم جاما

شاخچه =جه گل

جادو =جنتر

آشتی دادن وبرابرهم وزن =جوبه جی

شوخی =جوبی له

طفل نوزاد = جولغی

درخشندگی =جل جلگ

روده دراز =جی له سو

تسمه کمربنداسپ =جی ریم کش

عجزوتوبه =جیگی جیگی

بوته خاکی رنگ کوهی =جیر جیرگ

تهدیدو چشم کشیدن =جغرچی

چسپیدن ظرف = جس چی

*************************

دری هزاره گی

حرف “چ”

گریان دادن = چخرلجی

خورد و کوچک =چوقای

تندبادوبرف =چپ قو

تاجرحیوانات = چولی

بزورداخل کردن به چیزی= چی قی

بزماده جوان = چاپوش

ظرف کم عمق =چه له غای

نان چکیده در تنور = چه قیده

جاسوس = چوغزگ

بوت چوبی دهقانی بالای برف = چاوغال

بوت از پوست خام حیوانی =چاروغ

سینه = چی جین

هوای ابری و تیره =چوم

چاق وفربه = چاغوندر

پاره ودریده = چگ

اندازه ومقیاس =چغ له

آلوده وکثیف =چلتق

دروغگوی و زبانباز = چل قاو

پندیدن شکم وچنگال = چم به

تارونخ = چوغ

رسیمان پوست حیوانی =چر ماینه

سیلی وتپانچه =چه پاک

شکست خورده =چولول

خمیده وکج شده = چور

فرصت یافتن = چوله مجل

سوراخ وروزنه = چوله

چوپان = چوپو

فکرواندیشه =چیگ

چرتی وفکری = چیگی

باهوش وزیرک = چوردک

دزدی کردن =چورکدو

شقیقه = چاقو

چکگ = چه قق

هیزوم جمع کردن = چیو چینگ

سِرگین حیوانی = چلمه

گوش گرفتن = چولغا

فکرکردن =چوردکدو

ظرف کم عمق = چه دگ

تنبل وعاطل =چته کای

لفاظ و دروغ‌گو = چه لی

سست وبی حال =چه دای

چاشت = چشت

چاق وفربه = چاغوم بای

لفاظی و پور حرفی = چل چل

کف زدن =چه پاگ

خرچنگ =چنقیش

پوست کردن = چولجی

گنجایش وقدرت =چم

قدرت وتوان =چی نه

چطوروناله = چوناس

گوش کردن =چیغ لا

کوری دست وپا وقلم = چیمکه

خم شدن = چوگ

خوردقیافه وکوچک =چولدی

سوزش وخله زدن زخم = چیرککله

جرقه آتش = چیرغگ

پرتاب سنگ بادوانگشت =چین گگ

سخت ومحکم =چینگ

لک لک = چیله وو

غربال گندم = چدله

نیرنگباز = چه لوس

پرنده کنار آب = چاوچلی

باهم در آویختن وجنگ = چل شدو

غارت کردن = چه پیو

شریک = چل

گودال وجال = چی بی

بسیارخورد = چوقای

جوجه کبک =چورپه

فعال وذکی =چسپو

اداره کرده = چیلو قینجی

آوازخوانی = چیق چه رو

غالمغال =چیر چیله

خمیده وکج = چم بول

قاشق و چمچه کلان =چاموک

زور آزمائی = چی نه ده

بافشار دردست گرفتن =چینه تیش کدو

کرندوآله تیشه مانند = چپ تور

چپن زنانه = چاپو

چهارکنج وچهار گوشه = چر چی

مانده گی و خستگی پای = چر چه

پالخمان ابلق بافته تارپشمی = چیم چرغه

کلوله آرد و روغن = چوبجوش

فشرده وخورد شدن = چورغید

رفتارکبک = چم چری

پرنده خوردرنگ سبز =چم چیکی

شخص بزرگو هوشیار =چی بیل

زائیدن سگ و پشک = چو چه له

ظرف کم عمق = چاد

چوچه نوزاد بقه =چم چه که مو

چیزی خورد و کوچک =چه قول

شخص دلسوز =چه گر

قرضداری کم =چه گانه

حلقه تکه زیر دیگ =چم بر

درز کوه = چپرگ

تنور = چاوقفی

لشم کرده برآمد =چو بری

لرزش آب و خم خم شدن = چور چورک

رازکه حفظش مشکل باشد =چیو چیو

صدای مشکوله وباران = چلق چلق

چال بازی = چل چه لگ

آب خوردن و جذب رطوبت = چوش دلجی

با زور وقدرت وچنگالدار = چمبل تو

قدرتو زور = چینه

چوب دراز =چوچله

راه رو میان برف = چیر

پاشیدن علف =چیر چی

سخن چین =چغولگ

سینه بغل = چی جیگیر

سبد کوچک =چولگ

کنده درخت چند شاخه دار = چرش قا لی

غذای هوسانه = چیس که

صرفه جوئی و گذاره کردن = چم کدو

کارتوس و پتاقی = چشن جی

خراشید ه گی = چوب جی

گردن بند وزیور زنانه = چاو کلی

لونگی = چیل تار

ادامه دارد…

واژه های کلیدی

هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید

پيام‌ها

 • باعرض سلام خیدمت نویسینده محترم اگر میشود در باره لهجه هزاره گی که مد نظر شما ست کمی توضیع بیدهید بد نیست بخاتریکه بنده از ولسوالی قره باغ غزنی هستم لغت های که شما نویشتید ۹۹% با لهجه ما همخانی ندارد؛ مثلا ما مگیم "دادئی "به برادر کلان "بیکی" به زن برادر یا زن کاکائي "سایبو"
  به چتری منتزیر جواب شما هستم

 • سلام خدمت شما محترم که این مجموعه لغات(هزارگی ) را که به دری ترجمه کرده اید به نظر من طریقه نوشتن آنها اکثر دارای نواقص می باشند چون طوری که شما آنها را نوشته کرده اید کاملا با اصل لغات فرق دارد.

 • سلام محترم،
  اولتر ازهمه تشکر ازین اقدام تان
  سپس یکی دوتا یادآوری:

  • آنچه را شما "زبان" هزارگی میگویید درواقع «گویش» هزارگی است چون زبان همان زبان دری است، ورنه باید میگفت "زبان هراتی"، "زبان پنجشیری"، "زبان کوهدامنی"، "زبان بدخشی" وغیره وغیره. اگر راست بپرسید من ازین اشتباهتان "کمی شگفت زده" شدم
  • در مورد واژه های هزارگی که نوشته اید لازم است تا منطقه ی استفاده اشرا هم بنویسید چون هزاره های مناطق مختلف لهجه ها و اصطلاحات مختلف دارند که باهم همیشه سرنمیخورند مثلاً تخم مرغ را در بامیان سُفال میگویند ودر جاغوری خیگینه
   وغیره وغیره...
   تشکر
Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس