صفحه نخست > خبر و گزارش > آمار و حقايق در مورد آموزش وپرورش

آمار و حقايق در مورد آموزش وپرورش

مهمترين نکات در آخرين گزارش صندوق حمايت از کودکان سازمان ملل
سه شنبه 26 فبروری 2008

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

حدوسط بيسوادی درميان کلان سالان: تا 71 %( بيسوادی درميان زنان تا 86 % بلند)

تا 30 % کودکان مکتبی به کار اشتغال دارند تا برای خانواده های شان کمک کنند

ازدواج های قبل از موقع روی دختران جوان تاثيرمی گذارد ( مانع دسترسی به آموزش وپرورش می شود و خطرات صحی را افزايش ميدهد).

ميزان سواد درميان زنان جوان (سن 24-15 ) تنها 18 درصد است درمقايسه با 50 درصد برای پسران. ميزان تکميل کردن دوره ابتدايه برای پسران 32 درصد درمقابل 13 درصد دختران است. ازنقطه نظرتداوم مکتب , تنها 30 درصد دختران ( 12 ساله) تا صنف پنجم ميرسند , درمقايسه با 56 درصد برای پسران.

به تخمين يونسف تا يک سوم کودکان دارای سن مکتب به نوعی کارشاقه اشتغال دارند. همچنان ازدواج های
قبل از موقع درافغانستان عموميت دارند, وبرای ما لازم است تا طريقه هايی برای نشان دادن خطرات اين گونه
رسم ورواج ها به خاواده ها ودختران شان را دريابيم. نه تنها از نقطه نطر فرصت های ازدست رفته برای
دختران , بلکه از نقطه نظر خطر سهمگين به صحت وسلامتی شان درحالتی که آنها پيش ازينکه بدن شان آماده
باشد , مادرشوند.

آموزش وپرورش درمحراق اين مسايل جادارد. کودکی که به کار می پردازد, ازتعليم وتربيه محروم می شود.
طفل محروم ازآموزش وپرورش درکلان سالی امکانات اندکی درمقابل خوددارد, و بسياراحتمال دارد که درحالت فقر وارد مرحله کلان سالی شود, يااينکه درکودکی عروس شود. کلان سال فقير نيازش به کار کردن طفلش برای کمک به خانواده بيشتر است , يا مورد قاچاق قرار می گيرد. يونسف تلاش می کند از طريق فراهم کردن زمينه برای خانوده ها وکودکان به آموزش وپرورش اين زنجيره را بشکند, درحاليکه درعين زمان به والدبن آينده کمک می کند تا با امکانات خودکفايی وارد دوران بزرگسالی شوند.

درمورد حملاتی که درسال 2007 بالای مکاتب صورت گرفت, اين موضوع بايد مايه نگرانی عمده درسال 2008 باشد؟

يونسف نگران است که اين حوادث – و تهديد ها درشماری از محلات خانواده هارا از فرستادن فرزندان شان به مکتب بازدارد- و شماری ازکار های عظيمی را که در تاکنون درعرصه سکتور تعليم وتربيه صورت گرفته است برباددهد. يونسف معتقداست که راه حل برای اين چالش ها بايد از درون جوامع خودشان پيدا شود؛ يونسف با رهبران محل, ريش سفيدان وعلمای دينی در مذاکره بوده واين مذاکرات را ادامه ميدهد تا راه هايی دريافت شود که تعليم وتربيه تداوم يابد. ما آماده ايم به هرگونه ابتکاری که منجر به دوام تعليم وتربيه مصوون برای کودکان شود, کمک کنيم.

آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید
Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس