کابل پرس: خبری، تحلیلی و انتقادیپذيرش > دیدگاه > وبلاگ نویس > ايا کله مئين سوي ياست؟

ايا کله مئين سوي ياست؟

دو شنبه 31 دسامبر 2012, بوسيله‌ى Hask

DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99"
LatentStyleCount="267">
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/>
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/>


UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/>

UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/>
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/>
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/>

UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/>

UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/>
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/>
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/>
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/>
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/>
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/>
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/>
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/>


ايا کله مئين سوي ياست؟

ښه راسئ چي يوه ازموينه درڅه واخلم خو پام به کوئ چي  ريښتينولي به په جدي ډول په نظر کي نيسئ.

لاندي پوښتني په هو او نه جواب کړئ

١ پوښتنه: سور رنګ مو خوښ دئ؟

٢ پوښتنه: درواغجنه حندا کولاى سئ؟

٣ پوښتنه:شعر مو خوښيږي؟

٤ پوښتنه:د مقابل شخص سره د خبرو په وخت جرئت دلاسه
ورکوئ؟

٥ پوښتنه: آيا ژاولي ژوئې؟

٦ پوښتنه: موسيقي اورئ؟

٧ پوښتنه : ماډلي ژوند مو
خوښ دئ مطلب ښه وريښتان، ښايسته کالي  او
نور؟

٨ پوښتنه: دهلک يا نجلۍ
سره مينه کول ښه کار ګڼئ؟

٩ پوښتنه: خپله معشوقه په قصدي ډول ځوروئ؟

١٠ پوښتنه: يوازيتوب مو خوښيږي؟

١١ پوښتنه: ايا په مينه کي ښکلا مهمه ګڼئ؟

١٢ پوښتنه: د تگ په حال کي خپل د لاسو پښو او سترګو حرکاتو ته پاملرنه
کوئ؟

١٣ پوښتنه: د بد حالت په ليدلو  ژاړئ؟

١٤ پوښتنه: ايا پيسې مو خوښيږي؟

١٥ پوښتنه: خپل ځان درته ډير ګران دئ؟

١٦ پوښتنه: ايا ځان هميشه خوشحاله احساسوئ؟

١٧ پوښتنه: ايا خوشحالي يوازي د خپلي معشوقې په وصلت کي وينئ؟

 ١٨ پوښتنه:  دا مو خوښيږي چي تاسو تر خپلي معشوقې ښايسته و اوسئ؟

١٩ پوښتنه: ايا واده دميني وروستى 
پړاو ګڼئ؟

ښه اوس چي مو ټولو پوښتنو ته دهو  او  نه جوابونه
وويل راسئ چي پوښتونو ته نومرې ورکړو

١: له يوه څخه تر يولس
پوري پوښتنو ته هر مثبت جواب يعني (هو) ته
پنځه نومرې او منفي يعني (نه)  ته صفر
ورکړئ

٢: له يولسمي څخه تر شلمي پوښتني پوري هر منفي يعني (نه) ته لس  نومرې او مثبت يعني (هو) ته صفر نومرې ورکړئ

 

پايله: که مو
دنومرو مجموعه له
٢٠ څخه تر ٢٥ وي نوتاسو يو مغروره او کبرجن انسان ياست کوښښ وکړئ چي په کرکټر کي
مو بدلون راولئ.

که مو د نومرو مجموعه د ٣٠ او ٣٥ تر منځ
وي نو ځان هجران ته اماده کړئ ځکه ستاسو په منځ کي يو غماز سته چي ستاسو خوښي نسي
زغملاى.

که مو نومرو مجموعه د ٤٠ او ٤٥ تر منځ
وي نو هيڅکله ومئين ته په  سپک نظر مه ګورئ دخپلو ملګرو خوږې مشورې  واخلئ

که مو د نومرو مجموعه د ٥٠ او ٥٥ تر منځ
وي نو ډير ژر به ديوې نجلئ او يا هلک سره اشنا سئ خو دا اشنائي به مو بيخي لنډ  مهاله وي ځکه ستاسو مينوال پر تاسو نه بلکي
ستاسو وشتمني او ښکلا ته هوسيږي.

که مو دنومرو مجموعه د ٦٠ او ٦٥ تر منځ
وي ډير ژر به ستاسو مينه په واده بدله سي 
او که خداي کول تر واده وروسته به مو لومړى اولاد هلک وي.

که مو دنومرو مجموعه د ٧٠ او ٧٥ تر منځ
وي نو مينه او هوس ډير فرق لري کوښښ مه کوئ چي ميني ته مو د هوس جامې ور واغوندئ

که مو دنومرو مجموعه د ٨٠ او ٨٠ تر منځ
وي که څه هم خپله معشوفه در باندي له ځانه
ګرانه ده خو  د مور او پلار ابرو او عزت هم
په خيال کي ساتئ

که مو دنومرو مجموعه د ٩٠ او ٩٥ تر منځ
وي نو سنګين او وفادار اوسئ بې ځايه مه خاندئ بې اندازې ټوکي مه کوئ

اتلآنلاين بنگريد : http://hask.blogfa.com/post-362.aspx

IP Plans: Best Cloud Web Hosting

Professional web services including fully managed VPS and dedicated servers for businesses and individuals.

Domain Registration - Search and register your domains with IP Plans
Fresh Cloud Shared Hosting with IP Plans
Fully Managed Cloud and SSD VPS with IP Plans
Fully managed Dedicated Servers with IP Plans


61 تن همین اکنون این صفحه کابل پرس را باز کرده اند

پذيرش > دیدگاه > وبلاگ نویس > ايا کله مئين سوي ياست؟

آگهی در کابل پرس

loading...

Kabul Press is the most read news and discussion website from Afghanistan. Our sources provide breaking news stories and images focusing on human rights, freedom of speech and good government issues. We aspire to honest, factual coverage that promotes criticism and informed discourse from our readers, without censorship.