صفحه نخست > دیدگاه > نظرسنجی > دوبی را مرکز تجارت و سکس ساخته اند و انديشه ی آدمکشی را به افغانستان صادر می (…)

دوبی را مرکز تجارت و سکس ساخته اند و انديشه ی آدمکشی را به افغانستان صادر می کنند!

دوشنبه 19 می 2008

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

حامد کرزی در پايان اجلاس مجمع جهانی اقتصاد در مصر در پاسخ به خبرنگاری عرب که از وی پرسيده که اعراب چهره ای منفی از افغان ها دارند، ضمن قبول اين مساله گفته است که تلاش هايی را دولت افغانستان برای از بين بردن اين چهره ی منفی انجام داده است.

اين اظهارات حامد کرزی در حالی صورت می گيرد که اعراب در سال های اخير و بويژه در زمان رژيم تاريک طالبان، انديشه های ارتجاعی را از کشورهای عربی به افغانستان وارد کردند. در طول سال های امارت تاريک، بن لادن و هواداران وی توانستند به کمک آدمکشان نيمه عرب طالب، پايگاه های تروريستی وسيعی در افغانستان ايجاد نمايند. بسياری از شهروندان کشورهای مختلف تصور می کنند بن لادن اين تروريست معروف، عرب نه و بلکه يک افغان است. عرب ها در حالی که در کشوری مانند امارات متحده ی عربی آزادی های مختلف به شهروندان داخلی و خارجی داده اند و دوبی را تبديل به يکی از آزادترين کشورها برای تجارت و سکس کرده اند، انديشه های واپس گرايانه ی خود را به کشورهايی مانند افغانستان صادر کرده و از اين رهگذار جنگ، گرسنگی و آوارگی در افغانستان بيشتر شده است. ورود انديشه ی وهابی از ميان عرب ها به افغانستان باعث کشتارهای بيرحمانه ای در کشور شده است. هنوز بسياری از عرب ها در صفحات جنوب و شرق کشور به آدمکشان طالب برای انجام حملات تروريستی مانند حملات انتحاری و کشتن غير نظاميان ياری می رسانند.

اين عرب ها نه و بلکه افغان ها هستند که بايد چهره ی منفی از عرب ها داشته باشند. به نظر می رسد حامد کرزی از سويی کاسه ی گدايی بدست می گيرد تا اطرافيانش و باقی چپاولگران، پولی که بنام مردم جمع می شود را غارت کنند و از سويی هيچ ملاحظه ی حيثيت مردم را نداشته و به نفع ارتجاع، هم در داخل و هم در خارج تبليغ می کند.

نظر شما خوانندگان کابل پرس? در اينباره چيست؟

عکس های :

bin Laden’s niece Wafah Dufour

آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید

پيام‌ها

 • میگم گل گفتی بچی اموک!

  هم پاکستانی ها وهم عرب ها خود تا گلو در فساد و فحشا غرق استند اما برای جهاد به افغانستان می آیند.

  "اشدا علی الکفار" را برای ما گذاشته اند و "رحما بینهم" را برای خود گرفته اند.

  "کلو و شربو" را به خود گرفته اند و "ولا تسرفو" را برای ما گذاشته اند.

  بدبختی ما و تراژیدی ما اینست که، اینقدر خدا ما را شرمانده که عرب و پاکستانی از ما کرده احمقتر، جاهلتر و بیدانش تر و بی فرهنگ تر نمی یابند که تروریزم و افراطیگری را جز در فرهنگ و جامعهء ما در جای دیگری به کار برده نمیتوانند.

  چه ننگین است که در عصر حاضر رهبران و پیشوایان جامعهء ما طالبان باشند...

  درقرن بیست و یک جامعه ایکه دران طالب بروید، ننگ قرن است...

  • باعرض احترام؛
   جايی تعجب و تاسف است که هنوز هم تعدادی از هموطنان با شقاوت وبيرحمی از اعراب وعملکرد اعراب نسبت به مردم مظلوم افغان پشتيبانی ميکنند.امروزتمام ممالک عربی غرق درخودفروشی برای غرب است .دوران خفقان آور وجنايت بار طالبان نمونه بارزی از جنايت عربان را به نمايش گذاشت که افغانستان به لانه تروريسم ومردم افغانستان وسيله بازی های تمسخر آميزعرب قرارگرفت. چيه چيزی عربها به مردم زجرکشيده ما به ارمغان آورده اند غيراز تجاوزو نابودی وبمبگذاريهای انتحاری ؟؟ آيا دين اسلام تنها مربوط به عربهاست ؟؟ از اينکه ملت افغان به دين اسلام ايمان دارد مجبورو مکلف است تمام جنايات ووحشيگری عربان رابپذيرد؟؟چيه تفاوتی بين وحشيگری و آدمکشی عربان و امريکا در افغانستان وجود دارد؟؟تاچيه وقت درمقابل تجاوزگران عرب بديده احترام نگريستن تجاوزاين سياه دلان باهمکاری مشتي از خاينين داخلي به خواهران ما صفحه سياه تاريخ کشور ما راتشکيل ميدهد..امروزدرممالک عربی افغانها ازکوچکترين حقوق انساني برخوردارنبوده به فجيع ترين شکل بنام عجم به برده گي کشانده ميشوند.بنده پيامی را که بدون اسم گذاشته شده تايئد مينمايم

  • اگر خودت همان نبی زاده باشی که پیامهای خیلی منطقی را دربرابر درویش پرچمی کارملی نوشته ای در تعجب ام که چگونه این پیام غیر مسؤولانه را نوشته ای و آب را ندیده موزه را ازپا کشیده ای.

   خدا کند معتاد به چرس ویا هیروئین نباشی

  • بعدازعرض سلام برای تمام دوستان !
   من نمیدانم که چراماافغانهادشمن اصلی ماخودکه یهود،هنودو نصارااست فراموش کرده به پشت اعراب وپاکستانی ه وغیره افتاده ایم نقص درخودما است نه دراعراب خوب اگرآنها بد میبودند خداوند(ج)برایشان اینقدرنعمات راارزانی نمیکرد ما حجم های نادان غلطی خودراتا چه وقت دردیگران میبینیم فراموش نبایدکرد که تمام کمک های دوران جهاد بنام امریکا ازعربستان میامد اگرنی حال درتمام خانه های افغانها پسرهای روسها تولت میشد. اگرکسی واقعاً به ممکالک عربی یا مسلمان نشین سفری کرده باشد به اینقدربد نه میگوید کشورهای مسلمانرا.خوب یقیناً که درهرجا فحشا وفساد به اوج خودرسیده مگر درکابل درشهرنو ما خود جای های فحشا را نساخته ایم مگردربگرام که جای مردمان غیرتی ها است فحشا به صورت علنی صورت نمیگیرد مگرما خود کفاررا علناً دعوت به کشورخود نکرده ایم ما اولین مردمان با غیرت هستیم که امریکائی ها را دعوت به کشور نموده ایم وحال هرروز مورد بمبارتمان شان قرارمیگیریم . ایا غیرت همین را میگویندکه دخترهای جوان مان به دفترهای سرپوش کفارکار میکنند وما ازپول آن تغذیه میشویم اگربگویم که آنها دخترهای ما نیستند پس مسلمان بودن ما درسوال خواهد رفت اگرخوب . لعنت باشد به این رقم زندگی که ماداریم ازما کرده یک پاکستانی بهتر است که حد اقل به دین خود قایم است ما وقت ها مسلمان غیرتی وخوب بودیم حالا نه حالا ازهمه پست ترغریب تروبی اختیارتر کشورهای همسایه مان همه اتوم دارند وما گله بیش نی
   دستم به الو نمیرسد الو ترش است زنده باد اسلام واقعی

  • باسلام خدمت دوستان !آقانبی زاده عزیزعرب هاازاحساسات جوانان مثل تواستفاده کرده تابه این اقتصاد خوب که دارند رسیده دوست خوب توبه صفت یک شهروند افغان به کشورهای اسلامی اجازه میدهی تابه خاطراهداف کشورش شهروندان افغان را به قتل برسانه آیاتوخودمگه مسلمان نیستی که عرب هادرکشورمن وتوجهادمکنن کشورهای عربی یعنی دبی رامرکزسیکس ساختن چراانجا جهادنمیکنن مگرافغان های بیچاره چه دارن هرروزتوسط عرب هاوپاکستانی هالگدمال میشن سیاست مداران افغانستان هردوول که عرب هاوپاکستانی هابزنن میرقصن وقربانی من تومیشیم عرب هادرافغانستان به خاطرجهاد نه بلکی به خاطراهداف کشورهای شان منوتورا استعمال کردن واقعیت بین باش دوست عزیزبه پیش رفت عرب هانه بلکه به آینده کشورخودخوش بین باش.

  • باسلام خدمت دوستان وخواننده گان کابل پرس? من دیروزاشتبا نام آقانبی ذاده ره نوشتم درحال سخن وگپ مه باآقایماخان است این جوان تنومندماازپش رفت برتربودن عرب ها نسبت مسلمانان افغانستان گپ زده بود که مه خدمت ای جوان عزیزعرض باید بکنم که عرب ها نسبت به دیگرمسلمانان هیچ برتری ندارند حق کشتن هیچ مسلمان ندارن که بخاطر عرب بودن خود مسلمانا ومردم مظلوم افغانستان به خاک وخون بکشن ایشان یادآورشدن که اگرعرب هانبود درخانه افغان ها بچه های روس تولد میشد مه هرگیز به این حرف شما موافق نیستم افغان هادرهرحالت غیرت افغانی خوده داشتن به هیچ کس اجازه همچون کاری ندادن ونمیدهندولو که بنظریماخان برترین مخلوق یعنی عرب ها باشن مردم غیورشهیدپرورافغانستان اجازه همچون کاری رانمیدهند تودوست خوب مطمهین باش بعدازاین جوانان افغان به عرب ها ام اجازه مداخل درامورسیاسی افغانستان رانخواهند داد.

  • لبیک یا رب لبیک اللهم لبیک.

 • mrdom ma sal hai mudemady ra qorbani ehtqadat khoshk va (extrema)ya fundamentalism ARAB shoda va hamchinan idame darad.
  jehan arab ashukara az grupphai buniadgra dar afghanistan hemaiat mekonad ke be hich kasi poshide nist va dar kharabi keshwari ma 100 fi 100 naqsh dashte and.
  hamin hala Molah Mahsut ra kia pol dar ekhtiar shan qrar medihat aya Karzai khabar nist!!!!!!!!!!????? ya inke be kafsh paki adad karde ast aya moza paki gharbiha bray jenab Karzai kafi nist?? negah kon jenab Karzay agar kodam gand kari digar baqi mande anjam bede ta melat sharif aghanista ta be abad dar pish bi arzishtrin keshwarha sar pain bashand.
  kasafat kari am az khod yak hade darad inha bename raeis o wakil o wazir o...... amadand be ghror, ma be tamadon, ma be insnsiet, ma bazi mekonand va dast gadai dar pish harkas o nakas draz mikonand ta brai khod shan qasr besazen va abroreziash ra mardom ghaiur ma baiad bekashad!!.

 • آقای نویسنده!

  هرکس که هستی!

  نمیدانم که منظور از استعمال کلمه اعراب درین مضمون چی بود؟ آیا تمام عرب ها به نظر شما مسلمان اند؟

  آیا قبل از اسلام عرب مشرک وکافر نداشت؟ تاحال مگر مشرک وکمونیست و بی دین ولامذهب و زنباره ندارد؟

  آیا آقای نویسنده به این نظر است که بخاطر عرب بودن پیغمبر بایدهمه عرب ها خواهی نخواهی مسلمان باشند؟

  آیا از موجودیت اقلیت های دینی دیگر مانند مسحیت ویهود درمیان عرب ها بالخصوص درکشورهای مانند لبنان سوریه عراق مصر وغیره نویسنده مضمون خبردارد؟

  آیا حکومتهای کشورهای عرب با اسلامگرایان افراطی خودشان مشکل ندارند؟

  چگونه میتوان حوادث قتل جهان گردان دراقصر واسوان مصر را منکر شد؟

  چگونه میتوان از صدور فتوای تکفیر حکام عرب توسط ایمن الظواهری منکرشد؟

  بهمین ترتیب صدها سوال دیگر مطرح میشود که هریک ضرورت یک بحث جدی را اقتضا میکند این فکر خیلی عامیانه است که بخاطر اینکه قرآن بزبان عربی یا محمد از نژاد عرب است بناء باید تمام عرب ها مانند واجب الجنة باشند.

  دراسلام هیچ امتیاز قومی ونژادی برای هیچ یک از گروه های نژادی مانند عرب وغیر عرب داده نشده است.

  برعکس این یهودها استند که خودرا برترین امت ها میدانند ودیگران غلام ونوکر وجاهل حساب نموده سزاوار دوزخ میدانند اگر اندک مطالعات را درحول وحوش دین یهودیت فعلی متمرکز سازیم ریشه های اختلافات رادر می یابیم.

  مطمئن استم نویسنده محترم هرکی است قصد بدنام ساختن وزیر سوال بردن اندیشه های اسلامی از نشر این تصویر زن قحبه وبکاربردن عبارات توهین آمیز دارد

  • سلام به دوستان!
   قبل از این با نام نبی زاده آشنا نبودم . اما این متنش بسیار منطفی به نظر می آید وبه دلم چسبید. بسیار هم انسان را به فکر می برد. بن لادن اگر می خواهد جهاد کند اول باید از قوم و قبیله خودش و از شکم چرانهای سعودی شروع کند . چرا که پیامبر اکرم هم اول از قوم خود شروع کد. اما در غیر این همیشه این فکر در ذهن من تلاقی می کند که این مرد مهره ای بیش نیست که به قول آقای نبی زاده تاوان جهادش را ما باید بدهیم و شکم چرانی هایش برای خودشان می ماند .
   این اعراب اول باید بروند پارادوکس جامعه خود را حل کنند بعد بیایند به فکر صدور کهنه پرستی های خود باشند . اینها به نظر من بیشتر شبیه به خوارج زمان حضرت علی می ماند که فقط پوستین اسلام را گرفته اند. اینها از اسلام چی می فامند . اعراب شکم چران .

 • افغانها همواره از غیرت افغانی برخوردار میباشند و غلامیی هیچ کسی را نمی کنند: اما اعراب جاهل و پاکستانی های نیم سوخته جزء بیگانه ها نیست و باداریی آنها بر افغانهای غیور و با عزت مشروعیت دارد و افغانهای با غرور همچنان از غلامی و مزدوریی اعراب و پاکستانی ها احساس فخر دارند. ملا عمر دختر 14 ساله خودرا برای اینکه خدارا خوشنود بسازد به عقد بن لادن در آورده بود تمام زمین ها و املاک مردم هزاره را در ارزگان و چند ولایت دیگر به اعراب بخشیده بود، و به هزاره های که قرن ها همنشین و هموطن این جاهلان عرب پرست بود هشدار داده بودند که هرچه زود تر منطقه را ترک کنند. عشق بی حد وطنداران ما به اعراب سوس مارخور و پاکستانی ها تبدیل به جنون شده و برای راضی ساختن آنها افغانهای غیور حاضرند هر کاری انجام بدهند ولو اینکه به قیمت وطن، هموطن و ناموس تمام شود. مهم این است که اعراب باید از غلامیی افغانها راضی باشند. اگر متوجه شده باشید افغانها هجوم شوروی استعمار اینگلیس و حمله امریکا و ناتو را اشغال می گویند اما هجوم بی رحمانه و تجاوز بر زنان و دزدی استخوان ها توسط اعراب و پاکستانی ها را اشغال نمی گویند. من نمیدانم که این وطنداران غیور و با عزت به زعم خودشان کیمتوجه خواهد شد که دارند تیشه به پای خود می زنند. قرن بیست و یک قرن دیجی تال است اما این وطنداران کودن کی از این خواب غفلت بیدار خواهد شد

 • من با این مقاله صد در صد موافق هستم. هر باری که افغانها از طریق میدان های هوای اعراب پرواز مینمایند بنام افراد مشکوک شدیدآ تحت تلاشس قرار میگرند که خیلی اذیت کننده است. ازینکه ما میدانیم تروریست رابه افغانستان و آن هم فقت به یک گروه خاص، عرب ها معرفی کردند و این عمل از عرب ها افراتی که در کشور های خود شان به عیش نوش میپردازند به یک گروه بی شعور، جاهل و زور گوی به میراث گزاشته شد.

  کرزی در هر سفر خودکه به گفته خودش برای گدای به افغانستان سفر میکنددر ترکیب هیئت معیتی اش تا حال از 30 نفر کم نبود که اصلآ ظرورت آن نه میباشد. شما سفر کرزی را با 33 نفر به نیو یارک صورت گرفت مصارف آنرا معلومات کنید چند تمام شد. سفر کرزی به هسپانیه و غیره سفر های کرزی که بدون کدام ظروزت افرادبی بند بار را با خود میبرد چند تمام میشود.

  در اکثر این سفر ها این عده افراد بی بند و هم سفرش مصروف عیاشی رفتن به روسپی خانه ها و بار میباشند که نمونه خوب کاون کاکر میباشد که در ترکیب هیات کرزی در قزاقستان مورد لت کوب قرار گرفته بود و توسط کرزی از وظیفه اش برکنار گردید اما به وساتط فاروق وردک دوباره به وظیفه دیگری گماشته شد.

  اکثر مقامات دولتی کرزی گاه ناگاه سفر های را به دوبی فقط غرض عیاشی و وقت گزرانی مصرف می کنند که این مساله میان مقامات دولتی به یک نوع رقابت مبدل شده است.

  پول های که کرزی گدای میکند یک قسمت آن به این مصرف میشود و باقی آن مصرف بسنس فامیل و دوستان اطرافیان شخص کرزی میگردد.

 • این تنها شهر های امارات عربی نیست که در آزادی و صنعت سکس از شهر های اروپائی و امریکائی سبقت جسته سایر شهرهای عربی از قبیل
  بیروت، قاهره، کزابلانکا ، تونس و دها شهر دیگر عربی در داشتن عشرتکده ها و میخانه ها کمتر از پاریس و لندن نیست ولی همین عرب ها در حالیکه خود در آزادی کامل بسر برده از آخرین دستاورد های علم و تخنیک بیدون هیچگونه محدودیت استفاده می نمایند، افراطی ها و وحشی های خویشرا بما می فرستند تا به اصطلاح شریعت اسلامی را در افغانستان جاری نمایند .
  سوال اینجاست که این تکه داران اسلام چرا تطبیق شریعت را از دوبی قاهره و یا بیروت آغاز نمی نما یند همچنان اگر هدف شان جنگ علیه امریکا باشد همین اکنون عساکر امریکائی در اکثر کشور های عربی چون کویت ، قطر، سعودی و غیره پایگاه ها دارند معلوم است که هدف نه اسلام و یا جهاد است.
  فرزندان خود شان باید در مدرنترین مکاتب و موسسات علمی ، کامپیوتر، زبان خارجی و آموزش و فنون مدرن امروزی را فرا گیرند ولی در افغانستان مکاتب باید حریق گردد و تازه در این اواخر کشور امارات عربی وعده ساختن چند مدرسه را نموده است ، اینست انصاف برادران عرب ما .

  • با عرض سلام

   بسیار تشکر. مقاله بسیار خوبی نوشته کردید. من با شما و دوستان (آزاد و احمد و ..) موافق هستم. متاسفانه هنوز این اعراب یا تازیان، نوکرانی در کشورهای اسلامی دارند، مانند اشخاصی در این صفحه که نظرات خود را نوشته کردند و از اعراب و اندیشه خون خواهی شان دفاع میکنند. جای شرم است که دشمن خود را بهاء داده و ساپورت کنیم و بی شرمانه، تجاوز به دختران و زنان افغان را توسط اعراب نادیده بگیریم. آن وقت ادعا میکنیم که ما افغان هستیم و غیرت داریم. شرم است. قرن بیست و یکم قرن نادانی نیست. به یک افغان جاهل گفتند: او بیادر، ما استقلال کشور خوده با جاپان یکجا گرفتیم. امروز جاپان کامپیوتر میسازد، اما ما از داشتن برق هم محروم هستیم! این افغان طالب صفت و واپس گرا جواب داد: چی میگی او بیادر؟ کامپیوتر چیست؟ غیرت خوب تر میباشه!!
   بلی، این هم منطق اشخاص بیسواد و واپس گرا.
   جای خجالت است که چشمانمان را بر روی حقیقت بسته کنیم.
   با احترام

 • با سلام به خوانندگان کابل پرس?

  دوست گرامی که مقاله ات را بدون نام ونشان نوشته اید, خدمت تان به عرض برسانم که اولا دین اسلام یک دینی است که هم دنیا و هم اخرت انسان را میسازد در ثانی تمام عرب و عجم برادر بوده و هیچ کس بکسی دیگر نزد خداوند جز به خاطر تقوی برتری ندارد ( تمام شمارا از یک مرد و زن افریدیم )( بهترین شما نزد خداوند پرهیزگار ترین شما است ) دوستان میبینیم که امریکا ایالات متحده شد و اروپا اتحادیه اروپا شد من و شما در داخل کشور از همدیگر متنفر و حتی بیرون از مرز کشور را به نام عرب تاحقیر میکینم بیائید به ریسمان الهی چنگ بزنیم و اختلافات را دور کنیم تا شاید ما هم بتوانیم در سایه رهبری علمای کرام مرزهای های نژادی و حتی جغرافیائی را برچیده به ممالک متحده اسلامی برسیم و بتوانیم بزرگ ترین قدرت جهان را تشکیل بدهیم دوست گرامی گذاشتن این گونه عکس ها به سایت مزین کابل پرس باعث تحریک جوانان میشود بهتر بود عکس های از طبیعت خود کتاب گویا پروردگار است را نشر میکردی, من من حیث یک نصیحت به خوانندگان کابل پرس توصیه میکنم که کوشش کنید برادری را در بین تان رواج داده و از دو دسته گی و چند دستگی بپرهیزید, محترم کرزی هم تا در حد توان شان است میکوشد که چهره مردم مجاهد و باتقوی افغانستان را به جهان عرب بنمایاند تا این فکر منفی که در قبال مردم شجاع و مومن پیدا شده را اصلاح کند باز هم این کار یک نفرودو نفر کار یک سال ودو سال نیست امیدوارم که همه در این امر مهم تشریک مساعی کند تا ما هم مثل ملل دیگر و من حیث یک عضو صالح جامعه جهانی نقش سازنده خودرا به نمائش بگذاریم در این کار خیر دست خداوند با بندگان مومن است.

  زنده باد مردم دلیر و حماسه افرین افغانستان

  • یا امیر الطالبان،
   انویسنده این مطلب نقدش در مورد کشور های عربی بوده، نه کشور های اسلامی. هنوز قادر نیستی درک کنی که عرب اسم یا نژاد است و اسلام یک دین. هنوز درک نکرده ای که میلیون ها دالر را که هر سال حاجی های مان در جیب شیخ های عرب میریزند به کجا مصرف میشه و در دست کیها میرسد. هنوز نمیفهمی که این ترورستان چرا به افغانستان می آیند، مګر کور هستند یا عقل ندارد که بربادی را از کشورهای خودشان شروع کنند؟ هنوز نمیفهمی که اسمهای تان عربی است، رسم و رواج و زندګی تان عربزده است، رسم الخط زبانتان عربی است، اخلاق تان عربی است. اګر تاریخ را بدون سانسور را مطالعه میکردی، میفهمیدی که اعراب افغانستان را با شمشیر تسخیر کردن، با نسل کشی، با ساختن منار از کله های انسان، با بردن هزار ها برده ( کنیز و غلام) تسخیر کردن. آن شخصی را که شما شاه دو شمشیره میګین، یکی از اعراب بود که افغانها را تکفیر میکرد، به وطن و خاکشان تجاوز میګرد و با دو شمشیر ګردن میزد.

   تو آنقدر عربزده هستی که تمام عرب پیشت شرم است. لافهای افغانی و انسانی تو چیزی بجز از یک دروغ خام و مکر نیست/

  • آقای آزاد!

   خودت باوجودیکه اعتراف کردی که در دیار مهاجرت بزرگ شده ای وازسویه علمی نوشتاری نیز برخوردار نیستی پس چرا یک مطلب را درهمه پیامهایت تکرار میکنی آیا فکر نمیکنی که صحبت هایت تکراری شده است؟

   خودت درهرمورد فقط همان مطالب تکراری عرب سیتزی وقرآن ستیزی ات را باربار حتی بدون ارتباط داشتن بااصل موضوع همیشه تکرار میکنی آیا چنین نیست ؟

  • ملا صاحب:

   جند سوالک در مقاله آزادی هم به شما راجع شده و اینک یک سوالک دیگر هم:

   می فرمایید"ما هم بتوانیم در سایه رهبری علمای کرام مرزهای های نژادی و حتی جغرافیائی را برچیده به ممالک متحده اسلامی برسیم و بتوانیم بزرگ ترین قدرت جهان را تشکیل بدهیم"

   آیا ازین علمای کرام! میتوانی از یکی دو نفر نام بگیری؟

   ما که علمای کرام هم در کابینه و هم در پارلمان که امورات دینی و دنیوی را رهبری میکنند مانند برهان الدین،سیاف،مجددی،اسمعیل،شهرستانی،راکتی،محقق،محسنی به شمول ملا دوستم ، ملا گلاب زوی و ملا علومی ،ملا مصطفی ظاهر و اگر خواست خدا بود عنقریت حلقه ملایان با آمدن ملا عمر و گلبدین تکمیل میشود داریم و اسلامی هم رهبری میکنند.فقط یک عده مانند حسن نصرا لله از لبنان ، بن لادن ،هاشمی رفسنجانی،ملا مسحود و مقتدی الصدر کم است.که انشا الله به زودی دارالخلافه اسلامی با امدن غایبین ایجاد خواهد شد و مردم منطقه مانند مردم کابل در سالهای 90 -95 و 95-2001کیف خواهند کرد.

  • طالب کاکو

   لطفا یک کشور پیشرفته اسلامی را نام ببر تا ماهم مانند خودت نوکر عرب باقی بمانیم.

 • بسیار جای تعجب نیست که خواهر زاده بن لادن اینطور باشد چرا که خود بن لادن نیز در رکاب انکل سام میجنگد نه دین اسلام... راستش افکار عامۀ اعراب در مورد افغانستان همان چیزیست که در باره کشور های خود فکر میکنند یعنی ممالک آنها نیز مانند کشور ما توسط استعمار اشغال شده و افراد دست نشاندۀ مانند کرزی، آل سعود، ... و مبارک یا از طریق انتخابات تقلبی و یاهم از طریق زور و وحشت این کشور ها را اداره میکنند... تا اندازۀ این مطلب در گزارش بی بی سئ فارسی نیز منعکس شده:

  "در میان مردم عادی در جهان عرب، این تصور وجود دارد که وضعیت موجود افغانستان با وضعیت در عراق تفاوت زیادی ندارد. بسیاری از آنها، افغانستان را مانندعراق یک کشور اشغالی می دانند و نیروهای آمریکایی مستقر در افغانستان را، نیروهای اشغالگر می خوانند."

  • aaqaye sharif shama bah khaab khergoosh hastid,choon kah gamaan mi konid kashwar shama yak kashwar eshghaal shoodah nist ! eshghaal shodah shaakh darad yaa doom. saer-baaz wa asker haaye kharaji hamah kashwar raa eshghaal kerdah wae control mi konand,wae her cheez bah nazar shaan doroost bashad bah kerzi dastoor mi dahand, degar mi khaahid chekaar nah maayend ? shamaa mi khahid khareji haa khaher man kah zan shamaa ast az beghael shamaa bah zoor bah girand kah shamaa bah gooyeed halaa kashwar maa eshghal shodah ast

  • شما منظور مرا کاملاً معکوس فهمیده اید آقای سروش. بنده نگفته ام که افغانستان اشغال نشده بلکه واضحاً گفته ام که کشور من مانند کشور های عربی یک مستعمره است... موفق باشید

 • This girl is daughter of brother Ossamah Bin Laden, her father and mother,and her uncles are in life. This is nice you printed in here these pictures. In U.S.A. printed Magazines and some Newspapers ,but people outside U.S.A. are not inform about so beautiful pictures

 • there’s a hotel in Bangkok to name of GRACE HOTEL located in sukhomvit soi 3 or nana nua , beside main sukhomvit road , there’s another small street who people call it , ARAB STREET , during all time you can find in this small street any kind of Arab ,. These Arab are not coming to Thailand for business . they come only for open sex of any kind , and lot of drugs in any quality and any quantity , DINO DISACO and GRACE HOTEL COFFE SHOP are one of those places in this earth, that since Vietnam war till now you can find any kind of dealers , even from weapon of mass destruction to a ordinary RPG and few hundred Kg of C4 , and from 10 years young girl till 60 year old women you can find in this place . and all this hotel including disco dino and legendry grace hotel coffee shop are belong to ARABS and there’s no one accept Arab are entertaining there self accept may be few freelance journalist or same one who never know he is way in crowded Bangkok ,. This was an example in Bangkok capitol city of Thailand . Arab have there street and disco and bar all round Thailand specially in pattaya city and chinagmai and 70% of prostitute are speaking very well Arab language and only yearly income of Thailand from Saudi tourist was 30 billion us$ . till few embassy member of Saudi embassy in Bangkok few years back was kidnapped and killed and then Saudi government send a man to name of khowaja and mr khowaja stop coming tourist from Saudi to Thailand . but they Saudi tourist now interring Thailand via Singapore and Malaysia .

  آنلاین : fahashi of arab

 • خیرببینی آقای میرهزار عزیز!
  واقعاً حق میگویی. امیدوارم تا دیرنشده وزیرفرهنگ اوفغانستان شوی. خصوصاً درباره هنرمند خوب وخیراندیش شکیرا جان، که مخلوقات چه بلواهایی راه نینداختند. وقتی حرف خیرات وکارنیک شود اینها بجای کمک روزی دیگران را زکات وخیرات گفته قبضه میکنند. عربهای مفتخوار وعیاش وبی بند .بار که دردنیا به کثافت کاری وبی دینی شهرت دارند، خود شان غرق درعیاشی وکثافت کاری هستند وفکرهای دوره جاهلیت شان را به نام اسلام به اوغانستان میفرستند. خدا اینها را وخصوصاً خرم را ازحیوانیت نجات بدهد ودرراه آدم گری هدایتش کند.

  • اقای میرهزار وقعاُمردی باغیرت است اگر این شخص وزیر فرهنگ شود دیگر فیلمی سکس در وطنی ما مجانی خواهد شد تشکر برا در م خوب نظر داری

 • mahjate arab ra ferdawsi kabir 1000 sal qabel tawzie karda arab parastan lotfan in sande ferdawasi kabir ra motaleha nomayand

 • Good luck, very beautiful article.
  My fellow citizens, please don’t blame Arabs or other powers, if Afghanistan leaders like Mr.Karzai not allow other ones like a donkey to ride them, who can jumped it up and ride on the back of a donkey.
  You are right Karzai team just wanted international money for their own pocket, not for Afghan poor peoples.
  Blame Afghan leaders, they not doing good for poor people.

  Ahmad Kabulistani

 • با تشکر از آقای طالب کاکو و امیرالمومنین ملا نصر الدین که تبصره های سودبخش را ارائه نموده اند.

  براداران محترم داخل شدن مردم افغانستان به دین مبین اسلام برگشت ناپذیر است. آنهاییکه گمان میکنند که این ملت را میتوان به زور نیرنگ و فریب از اسلام بیرون نمود به بیراهه روان اند. لذا باید گفت که مناسبات عربها با ما افغانها طولانی و برای همیشه است.

  این مناسبات افغان انگلیس - افغان انگلیس - افغان انگلیس - افغان شوروی - افغان پاکستان - و افغان غرب است که فنا پذیر است. چرا که مناسبات با انها به اساس خواست ملتها نبوده است بلکه به اساس تجاوز آنها و غلامی فرزندان نا خلف افغانستان بوده است.

  اینکه گروه بی فرهنگ طالب ها با حمایت قبایل بی فرهنگ و ای اس ای امدند مدت افغانستان را به تاریکی سوق دادند و از این وضع گروه فراری و فریب خورده عربها به رهبری اسامه بن لادن به انها پناه برده هیچ گاه موجب تیرگی و از هم گسیستگی مناسبات ما با عربها نخواهد شد. ما با عربها تاریخ، دین، فرهنگ و مشترکات تاریخی داریم هیچگاه از انها جدا شده نمی توانیم.

  ما باید خود را اصلاح کنیم نگذاریم که کشورمان پایگاه تروریستان باشد، برادر مالت را نگاه کن همسایه ات را دزد نگیر.

  فکر میکنم که این برادر بی نام و نشان میخواهد به این وسیله به زعم خودش خیانت به اسلام نموده و از این طریق گویا به اسلام ضرر برساند تا یکمقدار پول از طرف انهاییکه برایش وعده میدهند نصیب شود.
  این بیچاره خام و بی خرد است.

 • Well ; the NOKARI of arab is it left for us generation to generation since the young boy BIN QASIM like USAMA BIN LADIN run horses all over our history and take over our country and kill thousand of us to name of Islam . since then till few years back ahamd shah abdai use by arab and run he is hors and kill thousand of poor Hindu to name of Islam , even now we kill each other to name of Islam , is it look like we all are mentally colonies by Arab , we are in first place an afghan , then Christian or jaw or Hindu or Sikh or Muslims , first you all , come to down of flag of Afghanistan , then we talk any kind of business . in this moment we have nearly more then 10 million pashton in Arab country who work as a ( O ) zero worker , even in port city of Karachi who Sandi community hold all business and system , our pashtoon in count of 8 million as ( khan Abdul ghafar khan ) said in 1975 in ghazi stadium of Kabul ., work as BOOT PALISH , this numeric amount I am sure increase during all this years , son of our bacha khan zadran till few years back work in a car show room in Dubai , and then - he appointed as governor of gardiz and then ,,,, and then ., how many thousand of our pashtoon are doing CHOWKIDARI behind close door of PANAJABI and call the PANAJABAN as a APPA JI & BEHAN JI , sub han allah ,, is it long history to tell you . against our nation sincerity to Arab , I means those Arab who expand all there heart and sol to a gay boy in Thailand or an prostitute in same European country . you want to give up your country history ? if you want to go to paradis keep going with God , and track your sol in said your physical body , before EZRAIEL thru your boy in floor and take your sol back to he is creator , then is it too late to do same things,

  آنلاین : arab dar beyaban alaf mikhorad ,,,

 • اولتر ازهمه عید سعید فطر را به دست اندرکاران کابل برس تبریک میگویم
  اعراب درطول انقلاب با دولت افغانستان هم کار نبوده وهمیشه موضع تندرو اسلامی را دارد ولی تا جای که معلوم است تمام فاحشه های دنیا در امارات متحده عرب میباشد وکمک های مالی هنگفتی به طالبان افغان می کند

  • درمورد اعراب نظریات دوستان به حد کافی توضیحات داده است اما من در مورد آقای کرزی و سفرهای وی نظرم این است که آقای کرزی همیشه غرور افغانها را زیر سوال برده است البته گناه خود او نیست بلکه او از سوی اربابان خود مجبور به است تا کمترین توجهی به غرور افغانها نداشته باشد . طوری که در جنوب کشور نیروهای آمریکایی دست به هر گونه اعمالی می زند که کمترین حیثیت وغروری را به مردم جنوب باقی نگذاشته است. آنها داخل خانه های مردم شده و تجاوزهای جنسی و آزارو اذیت های زشتی را به مردم روامی دارند. مگر چندی پیش آقای کرزی در سخنرانی خود گریه نکرده بود، این خود نشاندهنده فشاری است که بالای وی قرار دارد. اما افسوس که در این خاک ویران اقوام دیگر نیز قراردارند و به حیثیت آنها نیز بر می خورد.

  • از مطالعه این مضمون و نظریات مشارکت کنندگان آن وخصوصآ از حسن نظریکه نویسندگان و صاحب نظران در فسمت اعرب دارند دو چیز را فهمیدم یکی اینکه چند نفر محدود در لباس اسلام همان یهودیانی هستند که در تخریب اسلام میکوشتد , یا بوی از اسلام در دماغشان نرسیده و یا به اصطلاح عوام سوته مسلمان اند . دوم ممکن از رفاح و عشرت ونعماتی که اعراب از آن مستفید اند حسرت برده بخل میورزند .گویند: (با خدا دادگان ستیزه مکنید که خدا دادگان را خدا داده است ),(خدا که را دولت داد که سود نخورد و که را قدرت داد که ظلم نکرد) . عجیب و غریب می بینم که در میان این همه نویسندگان فقط یک مسلمان را دریافتم که از حقوق عرب ها دفاع کرد .متباقی همه چون ایرانیان اظهار تنفراتشان را ابراز داشتند . ایرانیان را حق بجانب می بینم زیرا پیامبر برحق حضرت محمد رسول الله (ص) بدیشان بد دعا نموده بودند حینیکه پادشاه ایران ( کسرا ) باغرور و تکبر دعوت نامه آن حضرت (ص) را پاره نمود . بدین سبب باید ایرانیان حس نفرت با اعراب و حس کین با اصحاب (رض) داشته باشند زیرا حضرت عمر (رض) با وجود گستاخی ایرانیان با پیامر (ص) ملک آنها راتسخیر وایشان را به اسلام مفتخر ساخت که با حیله و نیرنگ یهودیان اینک در برابر عقیده های مسخره قرار داشته بنام اسلام دشمن اسلام یعنی مار های آستین گشته اند . ولی نمیدانم این افغانها را چه شده که از سر نو خود ها را در مکتب میتافزیکی که سالیان دراز است سرکوب شده اند باز بکدام روی سر بالا نموده شروع کارشانرا از مرکز اسلام آغاز داشته اند و الی اگر مسلمانند چگونه بخود اجازه میدهند که بخاطر چند تن زانی شراب خوار عیاش بر همه اعراب یورش برند . کعبه دلها آنجا رهبر مسلمان ها آنجا , خاک و دیار یارانیکه از برکت ایشان امروز بنام مسلمان مفتخری .ورنه ایندم بپای بتی نشسته میدیدمت . از جانب دیگر افتخار افغان بودنت را و آزاد بودنت و غلامی کسی را نپذرفتنت را اعان میداری در حالیکه امروز غلامی عزیزم غلامی , غلام حلقه بگوش خود را بیش ازین قانع مساز که سازمان ملل است و حقوق بشر است ( هرسو ولوله برپاست که کافرشده پاسبان مسلمان * این منطق رسوا را که در وهم و گمان نیست ), (گرگان چل دیار از کی بتو یار شدند * این رمه شر همه رامند گویا خطر جان نیست ),( لب و دندان عارفان همه یکسر به دالر بسته است * گویا که نمیرند یا روز محشر و میزان نیست ), ( عکس روانند و عکس گوید واعظ منبر* گو که ندانیم ما یا او ازین شهر و جهان نیست )و... عرب تا عرب است ابوبکر صدیق هم عرب بود ابو جهل نیز عرب است . در حال حاضر مشاهده میشود که شیوخ عرب با خزینه های هنگفت در صدد نجات از دین باز گشته گان و کسانی که به بیراحه قدم مینهند که سر نوشتش دوزخ است ذریعه چاپ کتب ها به ده ها زبان و نشر کست های عقیدتی مشغول عمل اند . اما ما چکرده ایم , برعکس رفیق شیطان شده با تصویر مبتذل تزلزل را در اذهان مسلمانان انداخته تفرقه می افگنیم . بهتر آنست که چهره های اصلی خویش را نمایان نماید و زیر نام زیبای اسلام ما بیشتر ازین خود را نپوشانید با خاطر آرام میتوانی کفرت را سر عام اعلان بداری دولت آغای کرزی نه تنها کر است کور هم میباشد و انشاالله چندی بعد گنگ و لال خواهد شد . به امید توفبق فریب خوردگان ونابودی دشمنان اسلام عزیز . خلیل الله انصاری

  • آقای انصاری محترم:
   اگر شما از همان انصاری های باشید که من افتخار شناسایی شان را دارم و در ورجنیای امریکا زندگی مینمایند، همه انسان های نجیب ، روشنفکر ، متمدن، عاقل با منطق و دانش بوده که من به آنها بی نهایت احترام داشته واکثر شان این گفتار شما را در مورد اسلام و اعراب تر دید میکنند. من فقط یک سوال خیلی ساده از شما دارم که لطفا" مانند اکثر علمای دین که میفرمایند به این ویاآن سایت مراجعه کن و یا من بعدا" معلومات ارایه میکنم و از علما مشورت میخواهم مرا پشت نخود سیاه نفرستید و اگر جواب معقول دارید با چند جمله ء عامیانه وساده که قابل فهم باشد ارایه نموده در غیر آن از چرندیات جلوگیری نمائید. سوال اینست که آیا در 1400 سال جهان اسلام با داشتن آخرین کتاب و پیامبر، بجز تعویز، دعا وخیرات و به خانه گعبه رفتن و تابعیت از اولولامر و ازین قبیل، چه تعلیمات عملی و علمی که درراه بهتر شدن زندگی مسلمانان مثمر ثمری واقع شود بما آموخته؟ و چگونه جوامع غیر اسلامی امروز با به پشت پازدن به مناسک دینی شان به ترقیات چشمگیر به کهکشانها راه یافته گرسنگی و اکثر بدبختی های انسان را مهار نموده اند؟ واماجهان اسلام باهمه ذخایر طبیعی وخدا داد شان ، بیش ازیک یا دو فیصد معنی الحمد وقل هوالله را نمیدانند.و برای رفع گرسنگی و شفای مریضی به دعا وحمد و ثنا پناه برده ازگرسنگی علف میخورند ویا جانهای شانرا با اینکه خداوند برایشان در قران وعده داده که اگر بندهء گرسنه بماند روز شب و شب روز نمیشود، هنوزهم جانهای شانرا از دست میدهند؟ وخداوند به چه دلیل این بندگان خودرا محتاج و ذلیل نموده؟ چرا دین اسلام اینقدرمغلق وپیچیده است که هریک آنرا به زعم خودشان تحلیل نموده همدیگر را بنام شعیه ، سنی وهابی وغیره نفرین نموده یکدیگر شانرامسلمان نمیدانند. مشکل در کجاست ؟ آیا وقت آن نرسیده که روشنفکران ما کمی عاقلانه ومنطقی فکر کنند؟ شما نباید آنانیرا که منطقی وعاقلانه اظهار نظر مینمایند یهود و نصارا و هندو و غیره بنامید. زیرا در دیگر ادیان هم انسانهای مانند شما وجود دارند که مانند اسپ گادی مستقیم روان بوده دور وبر و اکتشا فات برق آسای را که درزندگی روزمره امروزی هر انسان بوقوع میپیوندد دیده نمیتوانند. لطفا" از خواب خرگوش بیدار شویدو کمی عاقلانه فکر کنید. با احترام

  • برادر عزیز آقای شمشاد از ایالات متحده , بحفظ و توفیق الهی باشید " ازینکه چرندیاتم را مطالعه و ملاحظه فرمودید و ای کاش که درکش هم مینمودید , یک جهان سپاس " اولآ باید بگویم و شما را خاطر جمع سازم آن کسی که شما گمان دوستان وریجنیای امریکا میبرید نیستم . ولی از آنها بشما نزدیکتر و دوست تر و دلسوزترم , و به آنها نیز از شما بیشتر احترام قایل ام الی یکی دو تن آنان که با شما هم نظر خواهد بود , گناهشان نیست تآثیر محیط وماحول فاسد است که ناگزیر باید بپذیریم . بهر حال برای یک فرد مسلمان چه لازم است تا بخاطر عده ای زانیان و شراب نوشان و فحش پرستان دبی تمام مردم بیگناه مسلمان عرب را در سرزمین وحی الهی که مقدس ترین ارض جهان است هدف تیر کینه ها وکدورت ها قرار دهند . اینگونه کسان بدون شک و شبهه از دایره اسلام خارج بوده چون منافقان شرر انداز خود را در آستین و لباس مسلمانان داخل نموده برمسلمانان اعتراضات مینمایند , و اشخاص ضعیف لایمان را بطرف کفر گویی میکشانند . دوم خدمت شما باید به عرض برسانم که من نه عالم دین میباشم ونه ملای وعظگر , فقط تا جایی از احکامات دینم الحمد لله باخبرم . بجای فحش گویی و فحش شنوی روحم را با غذای مطالعات کتب آسمانی و نبوی تغذیه و درخت عقیده ام را با آب ایمان سیراب نموده سپس جهان را از عینک اسلام مطالعه نموده , دارم مسلمانان سرتاسر دنیارا از دریچه مبتذل انتر نت نگاه میکنم . در جواب سوالات شما که از من عامیانه و روشنفکرانه درین عصر متمدن خواسته اید باید اول از همه دنیا را از دیدگاه اسلام مثالآ تعریف کنم : (دنیارا اگر اهمیتی چون بال در پشه می بود # سویزرلیند گذاشته خانه خودش در مکه میبود )=(یا بجای تفت سوزان نسیم گوارا در مکه میبود # امروز آبشار نیاگارا در بطن مدینه میبود) . فرض کنیم اگر کودکی در بطن مادر صاحب عقل و شعور باشد و به او گفته شود , فردا بدنیای خواهی آمد که صحرای بی پایان و کوه های سر بر فلک کشیده و آسمان لایتنهایی , باغستان پرمیوه گلستان پر از گل های رنگارنگ و انسان های مختلف السان مختلف الشکل مختلف المزاج وغیر وغیره دارد , طفلک که هنوز دنیا را ندیده چه فکر خواهد کرد ؟ معلوم است که طفلک بیچاره دنیا را ندیده در بطن مادر دیوانه خواهد شد و خواهد گفت که اینان بمن چه میگویند , آیا ممکن هست که از دنیای شکم مادر هم بزرگتر دنیای باشد , این دنیای پر تمدن در مقابل دنیای ابدی چون شکم مادر خواهد بود . وهمچنان بزرگی پروردگارت را ازینجا قیاس کن , در آسمان پهناور دانشمندان فلکیات در عقب کهکشان منظومه شمسی ما تقریبآ پنج لک کهکشان های را مشاهده دارند که هر کدام آن بیشتر از سی ملیارد ستاره را در محور خود در حالت گردش دارد که حجم یکی از آنها نسبت به آفتاب بیشتر از هزار ملیون ملیون ملیون ملیون بار بزرگ تر در آسمان معلق در مدارش به زاویه معین در حالت شنا و حرکت است . فقط همین دو دلیل عقلی که بدان همه دست رسی دارند دلیل بر وجود و بزرگی آن خالق توانا و برتر کفایت نمی کند ؟ پس یقین و باور داشته باشید که تمام گفتار او حق و گفتار رسولش نیز برحق خواهد بود . خداوند در چندین آیات مبارکه اش فرموده که دنیا را برای کافران زینت داده ام و از برای مومنان دنیای آخرت است . بگفته شما دوست گرامی که مرا به پرگویی واداشت مسلمانان بجز از دعا کردن که مقصود شاید نماز خواندن باشد و حج رفتن و خیرات ممکن منظورتان خوردنش باشد وتبعیت از امر اولولامر یعنی پادشاه و امیر که مسلمان باشد دیگر کاری ندارند , چرا ؟ روزه ماه مبارک رمضان را با نوافل میگیرند بیشتر تسبیح او تعالی را میگویند از همه مهمتر خدا را دوست دارند و شب و روز به تعظیمش سر خم مینمایند . بگفته شما که ادیان دیگر این همه را عقب گذاشتند تا به تمدن رسیدند آنگاهی که بین حرام تا حلال فرق نگذاشتند روشنفکر شدند , بدلیل اینکه مسلمان در غربت اقتصادی است و خداوند آنان را در دنیا حمایه نکرد اسلام پیچیده شد و هزار و یک نواقص در اسلام دیده شد .نه,نه! شمشاد عزیز ! نیست در اسلام هیچ عیبی , هر عیب که هست در مسلمانی ماست . بیشتر ازین بحث بکسانیکه از اصل موضوع بیخبر اند و مضامین بالا را نخوانده اند خسته کن و دلگیر میشود . فقط در اخیر به سوال آخر شما مختصر خواهم گفت که من چه میتوانم در قسمت یهود و نصاری بکنم که خداوند رحمان از بالای عرشش در کتاب مبینش آنان را بار بار لعنت نموده دشمن خود و دشمن مسلمانان دانسته است و از دوستی با آنها را منع فرموده که این بخش گنجایش ذکر آن آیات را ندارد . با احترام موفق باشید

  • برادر عزیز آقای شمشاد از ایالات متحده , بحفظ و توفیق الهی باشید " ازینکه چرندیاتم را مطالعه و ملاحظه فرمودید و ای کاش که درکش هم مینمودید , یک جهان سپاس " اولآ باید بگویم و شما را خاطر جمع سازم آن کسی که شما گمان دوستان وریجنیای امریکا میبرید نیستم . ولی از آنها بشما نزدیکتر و دوست تر و دلسوزترم , و به آنها نیز از شما بیشتر احترام قایل ام الی یکی دو تن آنان که با شما هم نظر خواهد بود , گناهشان نیست تآثیر محیط وماحول فاسد است که ناگزیر باید بپذیریم . بهر حال برای یک فرد مسلمان چه لازم است تا بخاطر عده ای زانیان و شراب نوشان و فحش پرستان دبی تمام مردم بیگناه مسلمان عرب را در سرزمین وحی الهی که مقدس ترین ارض جهان است هدف تیر کینه ها وکدورت ها قرار دهند . اینگونه کسان بدون شک و شبهه از دایره اسلام خارج بوده چون منافقان شرر انداز خود را در آستین و لباس مسلمانان داخل نموده برمسلمانان اعتراضات مینمایند , و اشخاص ضعیف لایمان را بطرف کفر گویی میکشانند . دوم خدمت شما باید به عرض برسانم که من نه عالم دین میباشم ونه ملای وعظگر , فقط تا جایی از احکامات دینم الحمد لله باخبرم . بجای فحش گویی و فحش شنوی روحم را با غذای مطالعات کتب آسمانی و نبوی تغذیه و درخت عقیده ام را با آب ایمان سیراب نموده سپس جهان را از عینک اسلام مطالعه نموده , دارم مسلمانان سرتاسر دنیارا از دریچه مبتذل انتر نت نگاه میکنم . در جواب سوالات شما که از من عامیانه و روشنفکرانه درین عصر متمدن خواسته اید باید اول از همه دنیا را از دیدگاه اسلام مثالآ تعریف کنم : (دنیارا اگر اهمیتی چون بال در پشه می بود # سویزرلیند گذاشته خانه خودش در مکه میبود )=(یا بجای تفت سوزان نسیم گوارا در مکه میبود # امروز آبشار نیاگارا در بطن مدینه میبود) . فرض کنیم اگر کودکی در بطن مادر صاحب عقل و شعور باشد و به او گفته شود , فردا بدنیای خواهی آمد که صحرای بی پایان و کوه های سر بر فلک کشیده و آسمان لایتنهایی , باغستان پرمیوه گلستان پر از گل های رنگارنگ و انسان های مختلف السان مختلف الشکل مختلف المزاج وغیر وغیره دارد , طفلک که هنوز دنیا را ندیده چه فکر خواهد کرد ؟ معلوم است که طفلک بیچاره دنیا را ندیده در بطن مادر دیوانه خواهد شد و خواهد گفت که اینان بمن چه میگویند , آیا ممکن هست که از دنیای شکم مادر هم بزرگتر دنیای باشد , این دنیای پر تمدن در مقابل دنیای ابدی چون شکم مادر خواهد بود . وهمچنان بزرگی پروردگارت را ازینجا قیاس کن , در آسمان پهناور دانشمندان فلکیات در عقب کهکشان منظومه شمسی ما تقریبآ پنج لک کهکشان های را مشاهده دارند که هر کدام آن بیشتر از سی ملیارد ستاره را در محور خود در حالت گردش دارد که حجم یکی از آنها نسبت به آفتاب بیشتر از هزار ملیون ملیون ملیون ملیون بار بزرگ تر در آسمان معلق در مدارش به زاویه معین در حالت شنا و حرکت است . فقط همین دو دلیل عقلی که بدان همه دست رسی دارند دلیل بر وجود و بزرگی آن خالق توانا و برتر کفایت نمی کند ؟ پس یقین و باور داشته باشید که تمام گفتار او حق و گفتار رسولش نیز برحق خواهد بود . خداوند در چندین آیات مبارکه اش فرموده که دنیا را برای کافران زینت داده ام و از برای مومنان دنیای آخرت است . بگفته شما دوست گرامی که مرا به پرگویی واداشت مسلمانان بجز از دعا کردن که مقصود شاید نماز خواندن باشد و حج رفتن و خیرات ممکن منظورتان خوردنش باشد وتبعیت از امر اولولامر یعنی پادشاه و امیر که مسلمان باشد دیگر کاری ندارند , چرا ؟ روزه ماه مبارک رمضان را با نوافل میگیرند بیشتر تسبیح او تعالی را میگویند از همه مهمتر خدا را دوست دارند و شب و روز به تعظیمش سر خم مینمایند . بگفته شما که ادیان دیگر این همه را عقب گذاشتند تا به تمدن رسیدند آنگاهی که بین حرام تا حلال فرق نگذاشتند روشنفکر شدند , بدلیل اینکه مسلمان در غربت اقتصادی است و خداوند آنان را در دنیا حمایه نکرد اسلام پیچیده شد و هزار و یک نواقص در اسلام دیده شد .نه,نه! شمشاد عزیز ! نیست در اسلام هیچ عیبی , هر عیب که هست در مسلمانی ماست . بیشتر ازین بحث بکسانیکه از اصل موضوع بیخبر اند و مضامین بالا را نخوانده اند خسته کن و دلگیر میشود . فقط در اخیر به سوال آخر شما مختصر خواهم گفت که من چه میتوانم در قسمت یهود و نصاری بکنم که خداوند رحمان از بالای عرشش در کتاب مبینش آنان را بار بار لعنت نموده دشمن خود و دشمن مسلمانان دانسته است و از دوستی با آنها را منع فرموده که این بخش گنجایش ذکر آن آیات را ندارد . با احترام موفق باشید

  • محترم جناب انصاری صاحب:
   با اینکه مانند همهء موعظین وعلمای دین طبق پیشبینی من به جواب سوالات نه پرداخته طرفه رفته اید، واما همینکه مرا ملزم به کفر و گناه ننموده، مودبانه اظهار نظرفرموده اید، از شما امتنان مینمایم. این میرساند که شما دانشمند با منطق ودارای اوصاف انسانی واسلامی بوده و من به چنین اشخاص ، تا جائیکه عقاید شان را بر دیگران تحمیل نکنند احترام میکنم. ازتوضیحات شما میتوان استنباط کرد، درمورد آنچه عقیده وایمان دارید زیاد مطالعه نموده وبرای پاسخ به سوالات آنچه در مغز هر انسان عاقل خطور مینماید، دسترسی حاصل وبا عث رضائیت وقناعت خاطرخودرا فراهم نموده اید، که قابل تقدیر است.
   من والدینم را قبل از سن بلوغ از دست داده ومکلف به اعاشه واباطهء خود وبرادروخواهرخوردسالم بوده با مشکلات روز گار که داستان آن طولانی است دست وپنجه داده ودربین متمول ترین، متدین ترین ونزدیکترین بزرگان خانواده زندگی رقت باری داشته ،نتوانستم به ادامه تحصیل و یا مطالعه بپردازم. اما همیشه از همان آوان طفولیت وقتی موعظهء ملا ها وعلمای دین و بزرگان را میشنیدم وعملا" میدیدم که اعمال شان با گفتار شان بکلی فرق دارد، سوالاتی متعددی در ذهنم نسبت به ادیان خطور نموده وتا کنون به جواب قانع کنندهء موفق نشده ام.
   اکنون هم وقتی در تلویزیون ها وانتر نت موعظهء علمای ادیان مختلف و مخصوصا" اسلام را میخوانم و یا میشنوم هریک ودین ومذهب شانرا بهتر، علمی وعملی تر دانسته دیگران را با گفتارضد ونقیض شان بنام شعیه وسنی وهابی وبهایی وغیره مسلمان ندانسته حتی دانشمندان شان با بد ترین جملات حتی به یاران وپیامبران نا سزا های دور ازچوکات اخلاق و انسانیت نثار مینمایند ( فتوای شیخ شعیه در مورد حضرت عمر و سونی ها درجرمن آنلاین ) به همین ترتیب در دیگر ادیان غیر اسلامی نیز چنین متعصبین در سراسر جهان به کثرت وجود دارند که گفتار بی منطق شان غیر قابل تحمل گردیده انسان را وادار به زشت گویی مینماید. به همین دلیل اگردرگفتار قبلی ام نسبت به شما بی احترامی شده باشد معذرت میخواهم.
   ضمنا" میخواهم آنچه را درمغزم خطور نموده وباعث ایجاد یک سلسله سوالات میگردد با شما در میان میگذارم . نه برای اینکه شمارا توهین نمایم ویا به دانایی شما شک داشته باشم، فقط میخواهم اگر جوابی برای قناعت خود بدست آورده بتوانم.
   حقیقت وموجودیت خالق لایزال را وجود خودم ، شما ، سیارات ، حشرات ، حیوانات ، حبوبات ، میوه جات خلاصه همهء کاینات با ملیون ها مخلوق آن که بیش از ملیارد ها سال بدون کوچکترین عیب و نقص همه وظایف شان را منظم و سیستماتیک ، اجرا مینماید، ثابت میسازد که نمیتوان شک وشبهء دران داشت.
   من برای آن خالق کاینات عالیترین مقام وبالاتر ازانچه دیگران فکر میکنند قایل هستم. بهمین دلیل سوالاتی در ذهنم خطور میکند که آیا چنین ذات توانا امکان دارد مانند یک انسان فکر کند؟ خوش شود ، خشمگین شود، قهر کند تغیر عقیده بدهد، از اجرات وکارهای خود نادم گردد ؟ بطور مثال در وقفه های خیل کوتاه تنها برای عدهء محدود بندگانش ، در نقطهء محدود کرهء زمین پیامبران مختلف و کتابهای مختلف در یک زمان نه بسیار دور، فرستاده وبندگانش را دعوت به بی اتفاقی و کشت وخون نماید؟ و یک قسمت اعظم دیگر ساکنان زمین را از این هدایات آسمانی وخوشبختی بی نصیب گذاشته روانهء دوزخ نماید؟ آیا چنین یک فکر و عقیده برای چنین ذات توانا ، تحقیرو توهین نخواهد بود ؟
   از این که بگذریم خداوند با همه قدرت ودانشی که در تمام امور جهانی دارد، چگونه در هیچیک ازکتب اسمانی مخصوصا" قران تذکر نداده تاآنانیکه در قطبین زندگی مینمایند چه گونه فرض روزهء ماه رمضان و نماز پنج وقت شانرا بجا آورند؟
   مساله دیگر هم ختنه است. خداوند که انسانرا دست وپا با اشکال مختلف پنچ نا خن دو دست و بعضا شش کلک و بدون داشتن پا یا دست و یا عضو اضافی خلق میکند نمیتوانست ویا نمیتواند آن عضو بدن مرد را همانطوریکه خواهشش باشد خلق نماید؟
   ازین قبیل مثال ها و سوال ها زیاد است ولی آنچه مرا بیش از همه به تفکر وامیدارد اینست نواسه ء شش ساله ام یکروز ازمکتب بخانه برگشت ومادرش سوال کر که نان چاشت چه صرف کرد؟ جواب داد پیتزا با پپرونی. مادرش برایش گفت بعد ازین هوش کنی دیگر پیتزا نخوری که پپرنی ( گوشت خوک ) دارد. مریض میشوی. طفلک معصومانه جواب داد چرا همصنفانم مریض نمیشوند؟ . خوب حالا شما برای این طفل شش ساله چه جواب منطقی میتوانید ارایه کنید؟ این سوالات د ر موارد مختلف مانند کرسمس ، روز عرض شکران وغیره همیشه بوجود میاید که قناعت دادن اطفال و نوجوانان بسا مشکل است. سوال دیگر هم اینست اگرطفلی در سایبریا ، هندوستان و سرزمین های کفار، در فامیل یک کمونیست ، بی خدا ، عیسوی ، یهودی و یا هندو به دنیا میاید، درهمانجا بزرگ میشوند ، انسانهای شریف و نجیب و خدمتگار بشر بار می آیند، آیا چنین اشخاص را چه باید خطاب کرد؟ آیا اینها کفر نامیده شده سزاوار دوزخ باید باشند؟
   من نمیدانم ، آن اعرابی که چهار زن و چند کنیز داشته و هنوز قناعت ننموده به لاس ویگاس ، دوبی و دیگر شهر های مملو از فسق و فساد به خوشگذرانی میپردازند و به اساس قرآن ، نکاح موقت مانند صیغه وغیره مینمایند، و کوچکترین ترحمی به همنوع مسلمان خود، مانند مردم فلسطین ، افریقا و یا افغانستان ندارند و بزرگترین دانشمندان اسلامی ما نند سیاف، حکمت یاروربانی و سران عرب که هم از دانش اسلامی وهم از پول ودارایی برخوردار هستند ،بیشتر ازدیگران خاین وجنایت کارهستند و آیا واقعا چنین اشخاص در نزد خداوند با توبه و استغفار و رفتن به حج و نماز و روزه گناهان شان بخشوده میشود و به جنت میروند؟ اما آنانیکه بی خبر از کتب آسمانی ، اما انسانهای شریف و نجیب و خدمتگار بشر سزاوار دوزخ هستند، این چه نوع عدالت خواهد بود؟ من که سر در نمی اورم ، به اصطلاع ایرانی ها. با عرض حرمت.

  • دوست عزيز! آ قاي شمشاد اسلام عليکم و رحمة ا لله و برکات ! خداوند را يک جهان سپاسگذارم که دوستم را باکسي آشنا کرد که چنين دوستاني از خدا ميخواست " از محبت و حسن نظرتان بي انتها خوشحالم در قسمت گله طرفه رفتن , شماخود قضاوت کنيد , کسي را که از ايام جواني تا نواسه دار شدن در امواج بحري از شکوک فطري غرق باشد و دامنه سوالاتش به فرسخ ها طول کشد ميتوان با چند جمله مختصر پاسخ گفت ؟ ميدانم که ميگويد , خير , آنهم در زير يک عنوان شرم آور با تصاوير مبتذل , طبعآ مستهيل و ناممکن است . دين اسلام نتنها بهر سوال شما جواب گوست بلکه هيچگاهي با دلايل عقلي و منطقي وعلمي وعملي مخالف نبوده با تمامآ تمدن و علم و دانش و ساينس ساز گار ميباشد شرط آنکه با عقل سليم بانديشيم با چشم بصيرت بنگريم و بر آن تآمل و تفکر نمايم . خداونديکه مگسي را بيهوده خلق نکرده آيا ممکن است براي عضوي اضافي در وجود مرد دليلي نداشته باشد . بهر حال لست وار که نمي توان بهر سوالي جواب گفت ولي تا جاي که در توان باشد نظر به وعده قبلي از شما دريغ نخواهم کرد . دوست عزيز پيشبيني ديگر تان را جامعه عمل مي پوشانم و شما را پشت سايت ديگر ميفرستم که آن را نقد بشماريد. در سايت islamtape.com چهار کست آماده دارم و تعدادي هم از اشعار در بخش اناشيد فارسي ممکن بعضي از سوالات شمارا پاسخ گويد . اما من خودم نمي خواهم دوستم را با اين آدرس گفتن الوداع گويم . رساله دارم که باقلم نوشته شده ولي هنوذ کمپيوتر نگرديده هر چند آنرا نيز قصد ساختن کست نموده بودم تا باسواد و بي سواد بتوانند از آن استفاده نمايند بزود ترين وقت درخدمت دوستان از طريق کابل پرس? قرار خواهم داد . تحت عنوان ايمان بي خدشه که در زير اين عنوان ميتوان اينگونه سوال و جواب نمود . بار ديگر اقرار خواهم نمود که من عالم و ملا نيستم ولي خود را در درياي علم آن دانشمنداني روشن ضمير و با وجدان انداخته ام که در قوت ايمان از عالماي کلام بيشتر مستحق تر اند .
   دوست عزيز عقيده و ايمان را نميتوان از صفحات انتر نتي و تيليويزيون ها در يافت الي سايت هاي عقيدتي و اسلامي . براي رسيدن به اصل مقصد اختلافات في مابين مذاهب را کاملآ ناديده بايد گرفت هرچند مذاهب بمانند وسايل نقليه بوده که بعد از عزم سفر نشستن به آن را ايجاب ميکند. در حاليکه ماشين يا موتر ما را از شهر اوکلاهما به شهر لوس آنجلس ميبرد در حاليکه اين سفر را با ريل و طياره نيز ميتوان طي نمود . اين انتخاب ما مسافرين است که کدام يک را ميپسنديم مهم رسيدن به لاس انجلس است . اختلافات مذاهب به مثابه اين است , گويا سرنشينان طياره مسافرين موتر را ملامت کنند و عقول آنان را کمتر از عقول خود بدانند که چرا آنها سفر چند ساعته را به روزها ميکشند , درحاليکه مسافر موتر نيز با خود ميگويد مسافرين طياره چقدر نادانند که اين مناظر زيبا واين شهر هاي دلفريب را باهمه لذاتش گذاشته از هوا ميروند و خود را ازين نعمات بي بهره ميسازند ملامت مينمايند يعني پيش آنها نيز دليل وجود دارد , همچون بت پرستان که سنگي را تراشيده سپس به آن تعظيم مي نمايند لازم به منطقي بايد خود را ببندند ورنه کدام عاقل و هوشمند ميتواند چيزي را که بدان دليلي نباشد پرستش کند , همينگونه که شکل ها لسان ها رنگ ها باهم متفاوت است ذوق ها نيز با هم فرق دارد اين مسافران برسر صحيح بودن افکارشان و تحميل بر همديگر حتي قهر شده ناسزاميگويند سفر خوشگوار را ناخوش آيند مينمايند و تربيه محيتي و ماحولي شان را برملا ميسازند .از همه و همه مهمتر و بنيادي تر قانع ساختن عقول و اطمينان بخشيدن برقلوب است که وجود بابرکت آن خداي يکتا را با تمامي عظمتش بپذيرند و در درکش کوشان باشند , الحمد لله درين جا مشکلي نداريم و من همچنان مانند شما آنچه در وجود خودم مشاهده مينمايم از عقل مغز سيستم عصبي چشمان که چگونه تصاوير جهان را بدون تشويش و خيرگي ميبيند و آنرا براي شناسايي به دماغ ميسپارد عضله گوشتي را بدين شفافي درکاسه خانه سر جادادن و ميان آنرا سوراخ نمودن تا درمقابل نور کوچک و بزرگ شود و اختيار خورد و کلان کردن را به اراده بيننده دادن و اينکه مشامم چگونه ميبويد زبانم نه تنها لمس ميکند و مزه ها را تشخيص مينمايد با دندان ها همکاري نموده هر لقمه را از زير يک الاشه به الاشه ديگر برده زير دندان ها ميدهد کوچکترين شي مضر را از دهن خارج ميسازد با آنکه کوچکتر از ارزني را زير دندان ميدهد ولي خودش را از آن آسياب نگه داشته با کمک حنجره و دندان ها و لب ها حروف را چيده با لحجه ي خاص سخن ميگويد . گاهي فکر نمودم اگر شخصي صرف از جمله نعماتي که به او خداوند ارزاني داشته لبانش را از او باز گيرد چه واقعه اي پيش خواهد آمد , در نظرم اينچنين شخص را ترسيم نمودم ديدم آب دهنش ريخته لباس هايش را نم ساخته دندان هايش کاملآ هويداشده شکل هيولاي بخود گرفته است حروف را چيده نميتواند و مانند حيوانات قوله ميکشد گرد و خاک دهنش را خاک آلود نموده پشه و مگس ها تاحلق پيش ميرود و از نازکترين و حساسترين حس لامسه محروم مانده آن زيبائي که به انسان اختصاص بود ديگر دراو ديده نميشود , گوشها چگونه ميشنود و در وجود انسان نميدانم خداوند چگونه پمپي را نصب داشته که هم جزب ميکند و هم دفع مينمايد نه ميخوابد و نه ماندگي ميگيرد با آنکه بزرگترين و متمدن ترين تصفيه خانه دنيا را در خود دارا ميباشد.درين مورد شعري دارم ( از حلق و حلقوم بگذر معده را ببين # لوله هاي پرخم و پيچ و طول روده را ببين # اندازه اي نوک سوزن محلت نيست در بدن # تا در نيابي که درآن چاه خوناب نباشد # به سرعت رشته عصابت سلام # به تعريف دماغت نيابم کلام )( يکرنگ و يکنواخت تعمير بدن ساخت # يک عمري ناتمام با ترتيب و احتمام # کوچکتر از کوچک باريکتر از باريک محلت نيست در بدن # تا لحظه بلحظه لمحه بلمحه غذايش نرسد #بکمال و جمال اين مرکز فعال سلام # سيري بر گرده زن و مستي مسانه را ببين # درامواج بحر يک نقطه موج نطفه را ببين # از آب و گل شجر وز شجر آمد ثمر # از ثمر شد پر کاسه اي کمر # بين هجوم و طوفان لشکر کمر به ملک قمر# آب و گل کجا و شجر و ثمر کجا # کاسه اي کمر کجا و ملک قمر کجا # نازنين پسر کجا و نازک دختر کجا ... ( آخر چشم خرد باز کن بيستون آسمان را ببين # درک کن اينهمه نظم کواکب سلسله و زنجير کهکشان را ببين # چراغ بدر منير است ماه تابان شب تاريک # سراج نور روشن آفتاب سوزان را ببين ...) وغيره نعمات و خلقت هايکه خارج از وجود ما ميباشد مارا وادار ميسازد تا به آن خداي واحد لاشريک سر تسليم خم نموده ايمان بياوريم که شرط وفا نيز همين است ( ظرافت در موشگافي نيشي پشه ي مر عجب آمد # شگاف مويست گذرگاه هزاران حيوان سبحان الله ) در قسمت بعدي سوالاتيکه اذهان هر متفکري را پريشان ميسازد و در عين حال فطري نيز ميباشد بايد گفت خداوند را نميتوان مانند انسان ها در تخيل جا داد , او خودش چشم و بصيرت است او عالم قلب هاست که در سوره واقعه ميفر مايد من از خطورات قلب ها آگاهم وآنکه قلب را ميسازد نميتواند از آنچه در آن است آگاه باشد ؟ آنکه خودش را صمد يعني بي نياز خطاب ميفرمايد چگونه ميتواند مانند يک انسان بفکر فرو رود عقيده داشته باشد يعني بچه عقيده داشته باشد ؟ درحاليکه او غيب دان است چگونه ميتواند از کاري يا عملي نادم گردد اينگونه سوالات جوابات قانع کننده اي دارد , اگر واقعآ براي رسيدنش آماده شده خود را در چاه منفي بافي نيندازيم , علماي که شما را پشت نخود سياه فرستاده اند در حقيقت منظور ايشان مطالعه بيشتر شما درين راستا و تآمل بهتر درين راه , راه را صاف و هموار به درک حقايق سازد . نويسنده يک رساله کوچک قبل از خواندن رساله اش شما را به مطالعه مقدمه آن دعوت ميکند ,چرا؟ وقتي رساله کوچکي از خود مقدمه دارد آيا اينکه آن خداي توانا جهاني را بدين بزرگي , مخلوقي را بدين قشنگي بلبلي را بدين خوشخواني گل هاي را بدين رنگ و بو آفريده سپس در مقابل دنياي ديگري که از انظار ما بدور است و امر مطلق به يقين و باورش ميدهد ارزش پر کاهي را هم به او قايل نمي باشد به يک مقدمه زيبا احتياجمند است که باقي سوالات را خودمان ميفهميم و درکش ميکنيم. بيائيد اي دوست عزيز تا با سخنان بزرگان , خود را قناعت داده که ميگويند هر سخن جاي و هرنقطه مکاني دارد در جاي ديگر به طرز ديگر با شوق واشتياق ديگر از زير اين عنوان شرم آور خارج شده تحت يک عنوان بهتري صحبت را ادامه دهيم . گرچه من هم مانند شما مشغول و مصروف حصول رزق حلال براي سه پسر و مادرش هستم و مشکل تر اينکه در هفته يا ده روز يک يا دو بار براي يک يا دو شب در خانه ميباشم و در محل کارم به انتر نت دسترسي ندارم به اميد ديدار هرچه زودتر باشما به اصطلاح خودما خدا حافظ دوست و برادر شما خليل الله انصاري

 • دوبی را مرکز تجارت و سکس ساخته اند و انديشه ی آدمکشی را به افغانستان صادر می کنند! - م م

  بد گفتن از اعراب عیاش معنی ایرانی و یا یهودی بودن را نمی رساند و برعلاوه مخالفت با کدام مذهب و دین ی خاصی نیز نیست و نمی باشد..

  علت مخالفت و انزجار مرد افغانستان از اعراب امروزی مداخلات و بر خورد غیر اسلامی و غیراخلاقی کشور های عربی در افغانستان در بستر زمان بوده و می باشد و بنا مطابق قضیه عمل و عکس العمل برخورد منفی های افغان ها در مقابل اعراب استفاده جو و نادان یک امر عادی است.. و اگر از حقیقت دور نشویم غضب خدا نیز در قالب بعضی کشور ها علیه حکومت های اعراب امروزی به روشنی قابل مشاهده است..

  یک مسله را که لازم میدانم میخواهم اینجا یاد اوری نمایم ..

  که گرایش هر شخصی به جانب خدا صد در صد رضایت اورا میطلبد چنانچه این امر در کلام خداوند به پیامبرش گوشزد شده است.

  دو- جهاد اصغر که تسخیر بلاد اطراف خطه عرب باشد بعد از اخرین غزوه پیامبر تلویحا از جانب وی ممنوع قرار داده شد و به جهاد اکبر که تزکیه نفس و تبلیغ و تکثیر دین از طروق صلح امیز و منطقی ان است تغیر جهت داده شد..بنا حمله خلیفه دوم بالای ایران خودسرانه و به خاطر مادیات دنیایی انجام یافته است و بس اشتباهات خلیفه دوم امروز در اهداف طالبانی بکلی قابل مشاهده است مگر طالبان از خلیفه دوم تمجید و تعریف نمی کنند..و اگر خلیفه دوم درست عمل نموده باشند پس حملات و جنگ های فعلی نیز را باید قابل توجیه دانست و مگر قضیه غیر اینست و یا چطور میتوان حق را از باطل شناخت زمانیکه هر جانب "حق و باطل"مسلحانه به اهداف خود برسند!!! ایا بنی اسراییل حق ندارد که قلمرو پادشاهی زمان حضرت داود را با قدرت نظامی که دارد امروز دوباره ابقا کند کاری را خلیفه دوم برخلاف سنت رسول بعد از وفاتش انجام داد..مگر غیر اینست..

  سوم -در مورد بت پرستی اعراب قابل یاد اوری است: مردم جاهل عرب در صدر تاریخ به عوض کسی که هرگز بت را به سجده ننشسته بود- کسانی را خلیفه اول و دوم انتخاب کردند که یکی چهل سال و دیگری نصف عمرش را در بت پرستی و شرک گذرانده بود واین بدین معنی است که اعراب ان روز زیاد تر به اشخاصی که سابقه بت پرستی داشتند احترام قایل بودند تا کسی که بت شکن باشد مگر بت های داخل کعبه را کی از میان برداشت خوب است در مورد تحقیق کنید و بنا باید اعتراف کرد که نصف اعراب امروزی هنوز تمایل به بت پرستی و زن بارگی و شراب دارند و یا غیر مستقیم علاقمندی شان را به بت پرستی ابراز میدارند ومعلوم نیست تا چه زمانی این بت پرستی ادامه پیدا نماید..

  چار-کفر از کعبه خیزد کجا ماند م....اعراب بنام خدا پرست استند انها بنام خدا از خانه خدا مکان تجارت ساخته اند مگر این چه رقم دولت خدایی است که کار های شیطانی و زن بارگی و شراب خوری دران رواج دارد ولی سران دول از ان بی خبر اند مگر در ایران همچو چیزی به این ابرو ریزی وجود دارد ..مگر دین همش عمل و اعتقاد درست نیست مگر نه گفته اند که بهترین شما با تقوا ترین شما است

  • از ما تریاک وهیروین ما مردم را دیوانه کرده وبسیار مشهور خلص بدون تقلب صد پیسد مواداصلی وبیان کننده صداقت ما درمعاملات تجاری .

   از عرب ها رقص عربی شان(شوردان سرین وسینه هر عابد زاهد وصوفی را انزال میکند )

   وخدمت به غربی ها

   وترسیدن از اسراییل مشهور وزبان زد عام وخاص شده

   کدام دوست پیداشود که این جملات پر بها مرا به عربی ترجمه وسایت عرب ها سوار کند

 • به هرکسی که مربوط باشد..

  بخاطری هرکسی که اورا دوست دارید لطفا بروید حقایق را در مورد دین و مذهب تان جستجو کنید و بعد از عقل تان در مورد صحت و سقم ان کمک بیگیرید و افتراات بیجا بنام این و ان مذهب بکسی منسوب نکنید...اگر کسی گفت گوش ات را پشک برد اول باید گوش تان را کنترول کنید نه اینکه دنبال پشک دوید..

  خدواند بار ها و بارها میفرماید که چرا تحقیق نمی کنید و یا چرا در مسله تدبر نمیکنید..و چرا حق را با باطل می پوشانید و یا اکثریت شما نمی فهمید و یا خوده به نافهمی می زنید و یا چرا کتاب را به دستان تان می نویسید و بعد به خدا نسبت می دهید و چرااشتباهات که نیاکان شما مرتکب شدند شما نیز بان پا فشاری میکنید..زمانی ناجی بشریت داخل مکانی شد که دو دسته مردم وجود داشتند یکی تعلیم علم می نمودند و دیگری عبادت..و ایشان با گروه که مشغول تعلیم بودند پیوست و اضافه کرد که خدواند وی را برای اینکار فرستاده است ولی امروز طالبان و الکایده مکاتب را منهدم میکنند و با چشم سفیدی خود را پیروان راستین نیز می شمارند..بنا عبادت و طرز منطق شان اشتباه بوده و قابل پیروی نمی باشد و پیروی از شخص جاهل انسان را به سیاه چال سرنگون خواهد کرد..

  علت قدرت و برتری غرب درین است که به تحلیل و تحقیق مسله می پردازند و حقیقت را کشف و بعد بان عمل میکنند و موفق هم استند..
  اما دوستان ما حقیقت را میبینند و می شونند ولی هرگز در پی تحقیق نمی برایند زیرا در صورت برملا شدن حقایق غرور هزار و چند صد ساله شان بباد خواهد رفت ولی این را فکر نمی کنند که این دنیا به مقایسه اخرت یک متاع قلیل است.. خنده اور است بعضی ها می پرسند که عبادت خداوند در مناطق که افتاب وجود ندارد چگونه می باشد اول باید گفت که منظور از عبادت پرستش افتاب و جهات نیست بلکه اظهار امتنان از خالق پاک و خود سازی و جهاد با نفس است و ثانیا در موجودیت این همه امکانات تخنیکی مدرن موضوع خیلی ساده می نماید صرف باید مسله طوللبلد و عرض اللبلد را و تغیر و تفاوت اوقات را فهمید و بعد به خدا توکل کرد ولی مشکل کار اینجا است که بندگان خدا در مکان که افتاب است به عبادت نمی پردازند اول باید به این مشکل پرداخت..و یا مشکل کسانی در افغانستان و عراق به انتحار دست می زنند باید حل کرد که بدنام دو عالم ما ساخته است وبعد....

  اگر کشور های عربی و عجمی در مسله معارف و تحصیل توجه کنند حتما به حقایق خواهند رسید چیزیکه هرگز بان درین کشور ها عمدا توجه نشده در غیر ان کشور های پادشاهی و تکتاتوری تا امروز دوام نمی اورد و در نتیجه لازم نبود تا کسی دست به انتحار و استحمار بزند....
  ..

  پادشاهان ورهبران دیکتاتور دوست ندارند که رعایا ان ها از حق و حقوق خویش با خبرشده و یا از ان سر در بیاورند چون مطلع شدن از حقانیت- خدا پرستی و رفاه واقعی را اورده و به زوال حکومت پادشاهی و دیکتاتوری می انجامد..

  • امروز بعد از مدتی صفحاتی گذشته را ورق زدم درین جا کمی مکس نموده متوجه شدم که اعتراضات آقا و یا خانم م م بالای نوشته های من است زیرا من در مضمونم از ایران و یهود و نصاری شکایت نموده بودم . در قسمت این هر دو خیلی مختصر جواب دارم اگر طرف قبول تان واقع شود . الحمد لله که از نوشته شما فهمیدم که خدا شتاس و بر محمد ص ایمان دارید که مشکلم را آسان میسازد . هر چند جناب شان به تحریف قرآن سوی ضن دارند , باآنهم عقل شما خواهد پزیرفت که بیشتر از ده ها آیه که خداوند یهود و نصاری را دشمن خود و مسلمانان دانسته تحریفی نخواهد بود , و من چکاری میتوانم انجام دهم که رسول برحق ما و شما ایران را بد دعا نموده اند . یکی حینی که مکتوب دعوت شان را کسرا پاره نموده همین سخنان را از زبانش خارج ساخت که : این چوپانکان عرب اینقدر جرآت پیدا کردند که نام مرا بعد از نام خود نوشته است ... دوم وقتی کسرا کشته شد دختر کسرا را پادشاه خود منتخب نمودند که آنحضرت فرمودند : رستگار نمیشود آن قوم که زنان را به پادشاهی بگیرند . حال تو بگو ای دوست من این حقائق را چگونه میتوانم پنهان کنم . در قسمت حضرت عمر رض از هتک حرمت کار گرفته ای . ببین من در مقابل شخص جاهلی همچون شما قرار دارم , ولی یک حرف هم نگفتم که باعث ازیت خاطر جناب شما باشد ورنه میتوانم در مقابل این بی ادبی تو با کلام و سخن سی و دو دندانت را بشکنم و زبان ناپاک را از کامش بیرون آورم . و دیگر اینکه مضمون مردم را اول بخوان مزه کن سپس دست بر اعتراض گشا . سوالیکه آقای شمشاد طرح نموده بودند این نبود که شما برداشتید منظور آنها این است. در جایکه پیامبر فرستاده نشده آنها چه مسئولیتی در برابر دین خواهند داشت بایست میگفتید که برای آنان فقط شناخت و ایمان آنان بخدا کافی میبود مسئولیت روزه و نماز از آنان ثاقت میشد و در روز قیامت نیز در قطار ایمانداران مثل خود شان قرار میگرفتند و انشاا لله با ایشان انصاف خواهد شد زیرا خداوند هیچگاه بکس ظلم نمیکند . وسلام

 • دوبی در حالتی بدی اقتصادی دست و پا میزند. هفته گذشته تجار های شخصی 10 بیلیون و دولت 70 بیلیون به استاک ایکسچنج دوبی ضرر کرده اند و یا در قمار وال ستریت نیویارک باخته اند . گرچه فوراء دولت به بانک های دوبی یک مشت پول به مقدار 42بیلیون را پراداخته است , ولی کشوری که نه تیل دارد و نه طلا و نه معدنیات منحیث پشتوانه پولی خود امکان ندارد که حوصله یک جتکه دیگر اقتصادی را داشته باشد . قبلاء دولت دوبی و دست اندر کارن غربی تصمیم داشتن از دوبی لاس ویگاس عربی بسازند و به همین منظور در قسمت ساختمانی دوبی بیلیون ها دالر خرچ کردند و 75% اکثر پروژ های لاس ویکاسی هنوز تمام نشده , کسانی که ماستر ماین های این پروژه ها هستن نمیدانند کار را ادامه بدهند و یا با 35% ضرر که سر به بیلیون ها میکشد از ورطه خود را بیرون کنند . عایدات دوبی را چندین رقم تکس ها وارداتی تشکیل میدهد . منحیث مرکز توریستی شناخته شده است . و در این اواخر بزرگترین مرکز قمار خانه های بزرگ و سکس , بعد از تایلند میباشد . تازه گی ها تجار بزرگ از دوبی فرار میکنند و مردم عام از مشکلات اقتصادی ( بلند بودن قیمت ها ) به کشور های همسایه در حال فرار میباشند . بزودی دوبی را شهر ارواح خواهید یافت . دایزنگی .

 • تمام شيخ هاي عرب باباداران غربي شان سريك ميزبه سلامتي همديگر مشروب مي نوشند وقمارميكنند اماجهادوتكليف الهي شان براي ماهديه ميكنند لعنت برفريبكاران

 • سلام و احترامات
  خواننده محترم اين سايتها حتمآ باز کرده مطالعه نمايد
  سا ئینس گواه حقیقت قرآن مجید شده متن رامطالعه کنید
  http://www.ustadfaizi.com/index.htm
  http://www.google.ru/search?hl=ru&a... . .
  http://www.azmoone-melli.com/index... .
  http://www.islam411.com/library/

 • عرب ها های عیاش امروز اگر می خواهد از اسلام دفاع کند باید مر کز تجارت سکس را در دبی بسته کند این بهتر است نسبت به اینکه مردم بیگناه و مظلوم مثل یک کراچی وان، چپلک دوز، دوکان دا، اطفال و...ر ا توسط بن لادن و دیگر مزدوران خود می کشد و خود را خادم الحرمین والشریفین نام داده است.

 • دوبی راچه میکنی که به بهانه های مختلف وجذب کارمندان تختران باعفت این سرزمین هم درچنگال این درندگان سیاه وسفید درین وطن افتاده اند اگر مرد استی نمان میگویند پیشت میباره گداره را سیل استی

 • ديونه ها خوش به حال شون زندگي يعني سكس شما هم بيخودي وقت تونو تلف نكنيد برين دنبال عشق وحال خودتون

 • سلام
  مطلب جالبی بود .باید اظهار کنم تمام این مسایل با مرور زمان حل میشه یه مروری از زمان درج این متن تا به حال به اوضاع جهان بکنین .اعراب و اسرائیل از همه بیشتر منفعت بردند.تعقیرات مهمی در کشورهای جهان شده است.خیلی از مردم جهان بر علیه ظلم قیام کرده اند اما نتیجه چیست؟ برای اوضاع بهتر حرکت کردند .آیا رسیدند؟ نه .زیرا دستمایه کشورهای استعماری شده اند .فکر را باید شست جور دیگر باید دید.
  مردم غرق دام کشورهای مستکبر شده اند. درست بیاندیشیم .اسلام یهود و ادیان ابزاری برای افسار انداختن بر گردن مردم است.شاید این نگاهی باشد که دوباره به هستی توجه کنیم.با تعصب کاری پیش نخواهد رفت .... شاید آن دخترکان پاک در سرزمین بهشت اعراب(دبی) در شکم نطفه ای از مقابله با بزرگان شکم پرست داشته باشند...شاید تنها یک نفر...
  انسان باشیم خواه مسلمان خواه کافر ...حیوانیت از کفر بد تر است.....
  دورود بر آزادی دورود بر انسان گناه کار اما آزاد نفرین بر ظلم نفرین بر اندیشه های خراب فکری
  دورود بر زندگی دورود ....

 • مرگ بر اعراب وزنده باد افغانستان

 • اینقدر فرهنگمون بایینه که هر چه به سرمون میاد یامیگیم قسمته یا حکمته ......................واقعاکه/////////////////

 • من یک فرداز اردوی ملی افغانستان هستم پیام من به همه افغانهای افغانستان این است که هیچ وقت شکست را در مقابل ایران و پاکستان قبول نکنند باشد که آنها بدانند که مردم افغانستان هم به یکجارسیده است؟

 • من یک ایرانی هستم و ناگهانی با این مطلب مواجه شدم
  اینجا آقای ( محمد نسیم (امیری)) گفته نباید در مقابل ایران و پاکستان کوتاه بیایم؟؟؟؟؟
  این یعنی چی؟ چرا اسمو ایرانو تو دهنت آوردی؟
  غیر از اینه که خیلی از شماها ریختین توو ایرانو دارین راحت زندگی میکنید؟من از چند تا افغانی شنیدم که تو افانستان هنوز پدرا دختراشونو میفروشن....
  واقا براتون متاسفم نه دین دارین نه فرهنگ
  ایران اگه نبود 70% شما افغان ها از گشنگی میمردین. غیر از اینه؟
  شما باید از ایران ممنون باشید و حمایتش کنید همونطور که ایران شمارو حمایت کرده و دارین باخیال راحت تو خیابونایی که حق ایرانیاس با امنیت از جانتان قدم میزنید...

 • جناب محترم اقای ابالفضل؛ شما اول تاریخ کشورت را یک دور مطالعه کن و بدان که در طول تاریخ کی همیشه در تلاش این بود که مثل یک بختک به جان کشور های همسایه اشت بافتد............ ایران به عنوان یک کشور دزد که سالانه میلیادر ها دالر بخاطر مهاجرت افغانها در کشورش از ملل متحد پول میگیرد و به قول معروف هیچ گربه ای به خاطر رضا خد موش نمیگیرد .... و البته جناب محترم ایران تنها کشوری بوده که افغانها در آن اجازه تحصیل را نداشته اند و حکومت ایران از غیرت و شهامت افغانها خوب و بیشتر از هر کشور دیگر با خبر است و میداند که افغانها همیشه و در طول تاریخ سر بلند و سر افراز بوده اند و خواهند .

 • سلام بر ملت شریف افغانستان
  و سلام بر ملت شریف ایران
  مرگ بر استعمار و زنده باد اسلام
  برادران و خواهران چرا به جان هم افتادیم؟ از اختاف میان ایران و افغانستان و تاجیکستان وپاکستان و دیگر کشورهای اسلامی فقط دشمنان سود میبرند و بس
  من ایرانی هستم و در محله ای که زندگی میکنم بالای 60% مردم مهاجران افغانی هستند من 32 ساله هستم و از دوران کودکی هم با ایرانیها و هم افغانیها دوست و همبازی بوده ام الان هم اگر 7تا دوست صمیمی داشته باشم 3تای آنها افغانی هستند
  دوستان هم ایرانی بد داریم و هم افغانی بد و این فرومول برای تمام ملت ها صدق میکند
  خلاصه بیایید در پناه قرآن و اسلام دوست باشیم و به جای اینکه فقط بدیهای هم راببینیم به خوبیهای هم نیز توجه کنیم
  در پناه خدا باشید همزبانان

Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس