در همین بخش

صفحه نخست > دیدگاه > وبلاگ نویس > د ارواه پوهني نوې ازموينه

د ارواه پوهني نوې ازموينه

Hask
سه شنبه 22 جولای 2014

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

د ارواه پوهني په دې نوې ازموينه کي ښوول کېږي چي تاسو خو به په يوډېره خطرناکه ناروغي نه ياست اخته سوي؛ راسئ ازموينه پيل کړئ

ددې ازمويني پر مهال ځان ارام احساس کړئ او چوپه خوله کښېنئ

 ١: په لاندي متن کي C پيدا کړئ.

د C په پيدا کولو کي د هري آلې لکه موس موږک او يانورو څخه کار مه اخلئ يوازي او يوازي د خپل ذهنه څخه استفاده وکړئ.

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

OOOOOOOOOCOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

 

٢: که مز په پورته متن کي C پيدا کړې وي نو 
اوس ٦ عدد پيدا کړئ:

٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩ ٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩ ٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩ 
٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩ ٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩ ٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩ 
٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩ ٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩ ٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩ 
٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩ ٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩ ٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩
٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩ ٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩ ٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩ 
٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩ ٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩ ٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩ 
٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩ ٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩ ٩٦٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩
٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩ ٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩ ٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩
٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩ ٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩ ٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩ 
٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩ ٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩ ٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩ 
٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩ ٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩ ٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩
٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩ ٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩ ٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩
٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩ ٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩ ٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩
٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩ ٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩ ٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩
٣: اوس د N تورى پيدا کړئ، پيدا کول يو څه ستونزمن کېږي

MMMMMMMMMM MMMM MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMM MMMMM MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM 
MMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMM MM M MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

د از مويني پايله لاندي د بشپړ مطلب په برخه کي وګورئ


آنلاين بنگريد : http://hask.blogfa.com/post/646

واژه های کلیدی
آنلاين بنگريد :

جستجو در کابل پرس