در همین بخش

صفحه نخست > عکس > عکس روز > کرزی، زمامدار سبزاندیش افغان

کرزی، زمامدار سبزاندیش افغان

اثر گرافیک از جعفررضایی
شنبه 30 اكتبر 2010

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

نشر نخست در کابل پرس: جمعه 10 اكتبر 2008

کرزی، زمامدار سبزاندیش افغان

واژه های کلیدی
مواد مخدر

پيام‌ها

 • آقای رضایی دست مریزاد !
  الحق که جناب از قلم چنانکه در امر نوشتن بصورت واقعا عالی و درست و اصولی کار می کشید، و صاحب قلم صائب نظر اید؛ در رشته بیان مفاهیم با هنر کارتون یا تصویر نگاری ، هم سبک و شیوه نگرش و گزینش وبیان جناب عالیست!
  میدانیم که قبل از مروج شدن زبان گفتاری و جاری گشتن کلمات بر زبان انسان های اولیه، تصاویر وظیفه رساندن پیام را به دوش داشتند و این امر تا امروز نیز کماکان ادامه دارد!
  بعضا آنچه را در صد مقاله نمی توان گفت در تصویری به زیبایی و ظرافت میتوان بیان کرد، اما ذهن و ذوق و شناخت بالا می طلبد تا کارتون را در اینراه بخوبی به کار گماشت و شما تا آنجا که بنده کار های شما را دیده ام پویایی و ذهن خلاق خاص دارید.
  شاید برای اثبات این سبز اندیشی مجبور میشدیم - که دیگر شکی در آن نیست - صد من کاغذ سیاه کنیم و نتوانیم بخوبی همین یک تصویر ابتکاری و خلاقانه شما هدف را بیان نمائیم. به قول مردمان صاف دل خودمان که " خیر بنگری بچه " از دست و انگشت های هنرمند است خیر بنگری.

 • ای کرزی عزیز بحالت مه کی چی تمامیی مرغان هواواهوان دشت وبیابان گریه کنند تمام مردم دنیا اعم ازخارجی وداخلی دست بدست هم شده اند تا چیزی درباره ات بگویند ویا بنویسند ،براستی خودم نیزدرین زمینه یک کمی گیج شده وعقلم قد نمیدهد که درموردت چگونه قضاوت کنم ،گهگاهی که میبینم شجاعانه تصامیمی درمورد لغو شرکت های امنیتی خصوصی میگیرد که بزودترین فرصت انها را میبندید وبا بستن اندکی ازانها دوباره تصمیم بران میشوید که تاماه مارچ دوهزاریازده انراتمدید میکنید ویاپول اندک وناچیزی را که ازایرانی ها برای مصرف ننی اولاد ها میگیرد ووقتیکه ازطرف رسانه های غربی که بهر کار مردم بی شرمانه مداخله میکنند افشا میشود که ترسوهای ایرانی منکر ان میشود وشما بازهم مردی مردانه سینه را سپر کرده میگویید که، خوب کرده ام که گرفته ام بازهم میگیرم بکس چی واقعن که مردی وازدودمان مردان تاریخ ،اما اینکه پیش از افشا شدن انرا بامردم نمیگویید به نظرم یک کمکی ناجوانی است که ازشان مردی مثلی شما بدور است هرچند مهم هم نیست که مردم بفهمند یا نفهمند مردم که درقاموس جناب عالی هیچکاره است ، ودرمورد عکس حاضر که چرا عکس کوکنار دران قرقولی ات چاپ کرده اند گناه مردم همنیست چرا بعضی اوقات که دشمنان وطن (منظورم شرق وغرب است) دست بدست هم داده درننگرهار بالای کارخانه های هیروین سازی برادران واشنایان حمله ور میشوند وملیون هادالر ازین ناحیه ضربه میزنند وشما عجولانه تصمیم گرفته واین عمل زشت را که ضربه ای بزرگی به برادران وازیک ناحیه ضربه ای بزگی به خزانه ای ملت هم حساب میشود محکوم کرده ومیفرمایید که این مداخله صریح به حاکمیت ملی است که واقعن هم هست چون هیروین ازبین رفته شده دارایی بیوه زنان ویتیمان افغانستان است وازبین بردنش معلوم دار که مداخله صریح حاکمیت ملی به شمار میرود، لهذا مردم اینگونه می پندارند که نکونه شما هم نصیبی دران کارخانه ها داشته اید که هزار استغرالله که ندارید ازهمین لحاظ است که در قره قولی مبارک عکس کوکنار چاپ میکنند امید وارم در بیانات بعدی تان تمام شک وشبهات را از اذهان دوربسازید.

  • بلی دوست نهایت محترم !!!

   این ملغی کردن شرکت های امنیتی بعد ده سال به چارزانو نشتن بعد از ..... میماند از سوی هم مالکان این شرکت ها ان فقیران بی نان نمک ساکن اوغانستان نیستند بل برادران کرزی پسران خاله وماما ایشان پسران وزیر چارصد کیلویی ددفاع اش و اقارب وزیران از غرب امده که ارزش دالر را از همه خوبتر احساس میکنند میباشند انانیکه شب و روز دبال کازینوو دسکو تیک شراب و کباب بودند توان کار کردن و عرق ریزی در غرب را نداشتن !!! حال که کیسه های شان پر شده است باید بخاطر منحرف کردن اذهان ملت مظلوم مثل اشک ریختن های چند روز قبل اش در یک اقدام تبلغاتی به مشوره چپ و راست اش !!! از رده خارج و بوزارت داخله , دفاع و امنیت جذب شوند !!اگر که انان خوب عمل میکنند وکار شان به قانون برابر بوده است چرا از بین میروند !!! اگر که بد اند به قانون تن نمی دهند و بگفته کرزی در اختطاف و انفجار ترور.... سهیم اند جاسوس اند ... چرا باید بوزارات های داخله و دفاغ و استخبارات جذب شوند ؟؟؟؟؟

   من فکر میکنم انحلال انان چندان مهم نیست باید ملیشا قبیلوی و کوچی ناقل بی هویت که در تمام ولایات اوغانی سرحدی و غیر سرحدی مثل قندوز و میدان بادغیس .... بنام ملیشه وندی اربکی جور شده است از بین برود در قدم دوم فعالیت این شرکت و انجو های باقی مانده عیسویت ....

جستجو در کابل پرس